Об установлении размера первоначального разового взноса для уплаты страховыми организациями-участниками Фонда гарантирования страховых выплат

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года N 184. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 августа 2007 года N 4855.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 17-4 Закона Республики Казахстан от 3 июня 2003 года "О Фонде гарантирования страховых выплат", Правление Агентства Республики Казахстан

      по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить для страховых организаций-участников, впервые заключивших договор участия с Фондом гарантирования страховых выплат по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, сумму первоначального разового взноса, равную 150-кратному размеру месячного расчетного показателя, установленного законодательством Республики Казахстан о государственном бюджете на соответствующий год.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 14.06.2021 № 70 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 2008 года.

      3. Департаменту стратегии и анализа (Бубеев М.С.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Фонда гарантирования страховых выплат и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

      4. Службе Председателя Агентства (Заборцева Е.Н.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Узбекова Г.Н.

ПредседательСақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының қатысушылары-сақтандыру ұйымдары төлеу үшін бастапқы біржолғы жарна мөлшерін белгілеу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 25 маусымдағы N 184 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігінде 2007 жылғы 7 тамызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4855 болып енгізілді.

      Қолданушылардың назарына!!!
      Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 3 маусымдағы Заңының 17-4-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорымен көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша алғаш рет қатысу шартын жасасқан қатысушылар-сақтандыру ұйымдары үшін Қазақстан Республикасының тиісті жылға арналған мемлекеттік бюджет туралы заңнамасында белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 150 еселенген мөлшеріне тең бастапқы біржолғы жарна сомасы белгіленсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 14.06.2021 № 70 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      2. Осы қаулы 2008 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

      3. Стратегия және талдау департаменті (М.С. Бөбеев):

      1) Заң департаментімен (М.Б. Байсынов) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

      2) осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына және "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" Заңды тұлғалар бірлестігіне жіберсін.

      4. Агенттіктің Төраға Қызметі (Е.Н. Заборцева) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Ғ.Н. Өзбековке жүктелсін.

Төраға