О внесении дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 635 "Об утверждении государственного реестра контрольно-кассовых машин"

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 апреля 2009 года № 172. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 мая 2009 года № 5676. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 208 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 16.02.2018 № 208 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 651 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 635 "Об утверждении государственного реестра контрольно-кассовых машин" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 31 декабря 2008 года за № 5453, опубликованный в "Юридической газете" от 20 марта 2009 г. № 42 (1639)), следующее дополнение:

      приложение 1 , утвержденное указанным приказом, дополнить строкой, порядковый номер 114, следующего содержания:

      "114. ПРИМ-88ФKZ (версия В.18.41)".

      2. Налоговому комитету Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его первого официального опубликования.

Министр

Б. Жамишев


"Бақылау-кассалық машиналардың мемлекеттік тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 635 бұйрығына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2009 жылғы 21 сәуірдегі № 172 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 14 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5676 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 208 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы министрінің 16.02.2018 № 208 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Салық ж ә не бюджетке т ө ленетін бас қ а да міндетті т ө лемдер туралы" Қ аза қ стан Республикасыны ң Кодексіні ң (Салық кодексі) 651-бабына сә йкес Б Ұ ЙЫРАМЫН:

      1. "Ба қ ылау-кассалы қ машиналарды ң мемлекеттік тізілімін бекіту туралы" Қ аза қ стан Республикасы Қ аржы министріні ң 2008 жыл ғ ы 30 желто қ андағы № 635 бұйрығына (Нормативтік құқ ы қ ты қ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2008 жылды ң 31 желтосанында № 5453 болып тіркелген, "Юридическая газета" газетінде 2009 жылдың 20 наурызында № 472 (1639) жариялан ған) мына толы қ тыру енгізілсін:

      кө рсетілген б ұ йры қ пен бекітілген 1- қ осымшасы мынадай мазм ұ нда ғ ы реттік н ө мірі 114 жолмен толы қ тырылсын:

      "114. ПРИМ-88ФKZ (В.18.41 нұсқа)".

      2. Қ аза қ стан Республикасы Қ аржы министрлігіні ң Салы қ комитеті (Д.Е. Ер ғ ожин) осы б ұ йры қ ты Қ аза қ стан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберсін.

      3. Осы б ұ йры қ алғаш ресми жарияланған к ү нінен бастап к ү шіне енеді.

Министр

Б. Жәмішев