О внесении изменения в Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 апреля 2008 года № 55 "Об утверждении Правил выдачи банками второго уровня банковских гарантий и поручительств"

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 сентября 2009 года № 212. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 октября 2009 года № 5837. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2017 года № 21 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2017 № 21 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правления Агентства от 28 апреля 2008 года № 55 "Об утверждении Правил выдачи банками второго уровня банковских гарантий и поручительств" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5231, опубликованное 4 июля 2008 года в газете "Юридическая газета" № 101 (1501)) следующее изменение:

      в Правилах выдачи банками второго уровня банковских гарантий и поручительств, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "2) наличие письменного согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выданной банковской гарантии или поручительстве в базу данных кредитных бюро с последующим представлением банком указанных сведений в кредитные бюро.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      3. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):

      1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, кредитных бюро и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

      4. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Кожахметова К.Б.

Председатель

Е. Бахмутова


Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің банктік кепілдіктер мен кепілдемелерді беру ережесін бекіту туралы" 2008 жылғы 28 сәуірдегі N 55 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының 2009 жылғы 26 қыркүйектегі N 212 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 30 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5837 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 қаңтардағы № 21 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.01.2017 № 21 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Нормативтік құқықтық актілерді жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Агенттік Басқармасының "Екінші деңгейдегі банктердің банктік кепілдіктер мен кепілдемелерді беру ережесін бекіту туралы" 2008 жылғы 28 сәуірдегі N 55 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5231 тіркелген, 2008 жылғы 4 шілдеде "Заң газеті" газетінде N 101 (1327) санында жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің банктік кепілдіктер мен кепілдемелерді беру ережесінде:

      3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) тұлға-борышкердің банктің көрсетілген мәліметтерді кредиттік бюроларға бұдан кейін беруімен, өзі туралы және берілген банктік кепілдік пен кепілдеме жөніндегі мәліметтерді кредиттік бюроның деректер базасына ұсынуына жазбаша келісімі бар болу.".

      2. Осы қаулы бірінші рет ресми жарияланған күннен кейінгі он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      3. Стратегия және талдау департаменті (Н.А. Әбдірахманов):

      1) Заң департаментімен (Н.В. Сәрсенова) бірлесіп, осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қолға алсын;

      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, кредиттік бюролардың, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне мәлімет үшін жеткізсін.

      4. Агенттік Төрайымының Қызметі (А.Ә. Кенже) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрайымының орынбасары Қ.Б. Қожахметовке жүктелсін.

Төрайым

Е. Бахмутова