Об установлении публичного сервитута

Постановление акимата Шардаринского района Туркестанской области от 5 февраля 2020 года № 28. Зарегистрировано Департаментом юстиции Туркестанской области 10 февраля 2020 года № 5409

      В соответствии с подпунктом 5-1) статьи 17 и пунктом 4 статьи 69 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, подпунктом 10) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" акимат Шардаринского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить для коллектора Западного водосбора Туркестанского филиала Республиканского государственного предприятия "Казсушар" на праве хозяйственного ведения Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан временный безвозмездный краткосрочный публичный сервитут, без изъятия земельных участков у землепользователей и собственников земель, на земельные участки сроком на 3 (три) года согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Исключен постановлением акимата Шардаринского района Туркестанской области от 08.07.2022 № 187 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района А.Таженова.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким района К. Жолдыбай

  Приложение к постановлению
акимата Шардаринского района
от "5" февраля 2020 года № 28

Площадь земель, на которые устанавливается публичный сервитут для коллектора Западного водосбора

Местонахождение земельного участка

Площадь действия публичного сервитута (гектар)

в том числе:

земли сельскохозяйственного назначения

из них:

Земли лесного фонда

пашня

в том числе

многолетние насаждения

сенокосы

пастбища

Другие земли

пашня орошаемая

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

сельский округ Суткент

38, 2345

29,1712

-

-

-

-

28,9112

0,26

9,0633

2

сельский округ Достык

7,54

-

-

-

-

-

7,54

-

-


итого

45,7745

29,1712

-

-

-

-

36,45

0,26

9,0633


Қауымдық сервитут белгілеу туралы

Түркістан облысы Шардара ауданы әкiмдiгiнiң 2020 жылғы 5 ақпандағы № 28 қаулысы. Түркістан облысының Әдiлет департаментiнде 2020 жылғы 10 ақпанда № 5409 болып тiркелдi

      Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 17 бабының 5-1) тармақшасына және 69 бабының 4 тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 31 бабының 1 тармағы 10) тармақшасына сәйкес, Шардара ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қазсушар" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Түркістан филиалына Батыс су жинаушы коллекторы үшін осы қаулының қосымшасына сәйкес, жердің меншік иелері мен жер пайдаланушылардан алып қоймастан, жер учаскелеріне уақытша өтеусіз қысқа 3 (үш) жыл мерзімге қауымдық сервитут белгіленсін.

      2. Алынып тасталды - Түркістан облысы Шардара ауданы әкiмдiгiнiң 08.07.2022 № 187 қаулысымен (алғашы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкiмiнiң орынбасары А.Таженовке жүктелсiн.

      4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімі К. Жолдыбай

  Шардара ауданы әкімдігінің
2020 жылғы "5" ақпандағы
№ 28 қаулысына қосымша

Батыс су жинаушы коллекторы үшін қауымдық сервитут белгіленетін жер көлемдері

Жер учаскесінің орналасқан жері

қауымдық сервитуттың әрекет ету көлемі (гектар)

соның ішінде

ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер

оның ішінде


егістік

оның ішінде

көп жылдық екпелер

шабындық

жайылым

Өзге жерлер

Орман қоры жері

суармалы егістік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1

Сүткент ауылдық округі

38, 2345

29,1712

-

-

-

-

28,9112

0,26

9,0633

2

Достық ауылдық округі

7, 54

-

-

-

-

-

7,54

-

-


Барлығы

45, 7745

29,1712

36,45

0,26

9,0633