О внесении изменения в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15 августа 2014 года № 511 "Об утверждении Правил организации деятельности службы пробации"

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 21 октября 2021 года № 653. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 октября 2021 года № 24843

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15 августа 2014 года № 511 "Об утверждении Правил организации деятельности службы пробации" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9738), следующее изменение:

      в Правилах организации деятельности службы пробации, утвержденных указанным приказом:

      пункт 140 изложить в следующей редакции:

      "140. Начальник Службы пробации либо лицо, его замещающее, в соответствии с ограничениями, установленными к осужденному УИК и судом, исходя из технической возможности установки соответствующего оборудования, принимает решение о применении электронных средств слежения на основании сведений, характеризующих личность осужденного при постановке его на персональный учет или в период исполнения наказания.

      При этом, в отношении осужденного к ограничению свободы, имеющему взыскание в виде письменного предупреждения о замене ограничения свободы лишением свободы, принимается решение о применении электронных средств слежения сроком на один год, а в отношении условно осужденного – на срок продленный постановлением суда пробационного контроля.".

      2. Комитету уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр внутренних дел
Республики Казахстан Е. Тургумбаев

"Пробация қызметінің жұмысын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 15 тамыздағы № 511 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2021 жылғы 21 қазандағы № 653 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 21 қазанда № 24843 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Пробация қызметінің жұмысын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 15 тамыздағы № 511 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9738 болып тіркелген), мынадай өзгеріс енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Пробация қызметінің жұмысын ұйымдастыру қағидаларында:

      140 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "140. Пробация қызметінің бастығы немесе оны ауыстыратын адам сотталғанға ҚАК-пен және сот жүктеген шектеулерге сәйкес тиісті құралдарды орнатудың техникалық мүмкіндіктерін ескере отырып, сотталған адамды жеке есепке қою кезінде немесе жазаны орындау кезеңінде оның жеке басын сипаттайтын мәліметтер негізінде электрондық бақылау құралдарын қолдану туралы шешім қабылдайды.

      Бұл ретте, бас бостандығын шектеуді бас бостандығынан айыруға ауыстыру туралы жазбаша ескертуі бар бас бостандығын шектеуге сотталған адамға қатысты бір жыл мерзімге, ал шартты сотталған адамға қатысты пробациялық бақылау сот қаулысымен ұзартылған мерзімге электрондық бақылау құралдарын қолдану туралы шешім қабылдайды.".

      2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Ішкі істер Министрі
Е. Тургумбаев