Қазақстан Республикасының Су Кодексі

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі N 481 Кодексі.

      1-БӨЛIМ. Жалпы ережелер

      1-тарау. Негізгі ережелер

      1-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

      2-бап. Қазақстан Республикасының су заңдары

      3-бап. Қазақстан Республикасы су заңдарының мақсаттары мен мiндеттерi

      4-бап. Қазақстан Республикасының су қоры

      5-бап. Су объектiлерi

      6-бап. Су ресурстары

      7-бап. Су қорының жерлерi

      8-бап. Қазақстан Республикасының су қорына меншiк құқығы

      9-бап. Қазақстан Республикасы су заңдарының принциптерi

      10-бап. Қазақстан Республикасының су және өзге де заңдарымен реттелетiн су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы қатынастар

      2-тарау. Су қатынастары объектілері

      11-бап. Су қатынастары объектiлерi

      12-бап. Жер үстi су объектiлерi

      13-бап. Жерасты су объектiлерi

      14-бап. Теңiз сулары

      15-бап. Трансшекаралық сулар

      16-бап. Ортақ пайдаланудағы су объектiлерi

      17-бап. Бiрлесiп пайдаланудағы су объектілерi

      18-бап. Оқшау пайдаланудағы су объектiлерi

      19-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың су объектiлерi

      19-1-бап. Мемлекеттік орман қорының су объектілері

      20-бап. Ерекше мемлекеттiк маңызы бар су объектiлерi

      21-бап. Су объектiлерiнiң және су қоры жерлерiнiң айналымдық қабiлетi

      2-Бөлім. Су объектілерін пайдалану құқығы. Су шаруашылығы құрылыстарына меншік құқығы және өзге де құқықтар

      3-тарау. Су объектілерін пайдалану құқығы

      22-бап. Су объектiлерiн пайдалану құқығы

      23-бап. Су сервитуты

      4-тарау. Су шаруашылығы құрылыстарына меншік құқығы және өзге де құқықтар

      24-бап. Су шаруашылығы құрылыстарына меншiк құқығы

      25-бап. Ерекше стратегиялық маңызы бар су шаруашылығы құрылыстары

      26-бап. Республикалық меншiктегі су шаруашылығы құрылыстары

      27-бап. Коммуналдық меншiктегi су шаруашылығы құрылыстары

      28-бап. Ауыз сумен жабдықтау жүйелерiне меншiк құқығы

      29-бап. Ауыл шаруашылығы су пайдаланушыларына қызмет көрсетуге арналған су шаруашылығы құрылыстары

      30-бап. Су шаруашылығы құрылыстарын уақытша мемлекеттiк басқару

      31-бап. Су шаруашылығы құрылыстарына құқықтарды мемлекеттiк тiркеу

      32-бап. Су шаруашылығы құрылыстары меншiк иелерінің жауапкершiлiгi

      3-Бөлім. Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы мемлекеттік реттеу

      5-тарау. Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы мемлекеттік басқару

      33-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы мемлекеттiк басқару

      34-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы мемлекеттiк басқарудың негiзгi принциптерi

      35-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы мемлекеттiк басқарудың негiзгi мiндеттерi

      6-тарау. Мемлекеттік органдардың су қорын пайдалану мен қорғауды, сумен жабдықтауды және су бұруды басқару саласындағы құзыреті

      36-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретi

      37-бап. Уәкiлеттi органның, уәкілетті орган ведомствосының құзыреті

      37-1-бап. Коммуналдық шаруашылық саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      38-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi өкiлдi органдарының су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы құзыретi

      39-бап. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергiлiктi атқарушы органдарының су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы құзыретi

      39-1-бап. Аудандардың, облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарының су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы құзыреті

      7-тарау. Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі бассейндік инспекциялар

      40-бап. Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі бассейндік инспекцияның міндеттері мен функциялары

      41-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк органның аумақтық органдарының су ресурстарын басқарудың бассейндiк принципiн iске асыруға қатысуы

      42-бап. Су объектiлерiн қалпына келтiру мен қорғау туралы бассейндiк келiсiмдер

      43-бап. Бассейндiк кеңес

      8-тарау. Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы мемлекеттік оспарлау

      44-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы мемлекеттiк жоспарлаудың мiндеттерi

      45-бап. Су шаруашылығы баланстары

      46-бап. Су ресурстарын кешендi пайдалану мен қорғау схемалары

      47-бап. Өндiргiш күштердi және экономика салаларын дамыту мен орналастыру схемаларының құрамында су ресурстарын пайдалану мен қорғау болжамы

      9-тарау. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы бақылау мен сараптама

      48-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы бақылаудың мiндеттерi мен түрлерi

      49-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдар

      49-1-бап. Алып тасталды - ҚР 2009.07.17. N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      49-2-бап. Алып тасталды - ҚР 2009.07.17. N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      49-3-бап. Алып тасталды - ҚР 2009.07.17. N 188-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      50-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар

      51-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың құқықтары

      52-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың мiндеттерi

      53-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы өндiрiстiк бақылау

      54-бап. Су қорын пайдалану және қорғау саласындағы сараптама

      10-тарау. Суды ұтымды пайдалануды, қорғауды және оның жай-күйін жақсартуды қамтамасыз ететін талаптар

      55-бап. Су объектiлерi мен су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар

      56-бап. Су объектiлерiне ластаушы заттардың ағызылуын азайту жөнiндегi талаптар

      57-бап. Экономика салалары және қоршаған ортаны қорғау талаптар

      ын қамтамасыз ету үшiн кешендi су жiберудi негiздеу

      11-тарау. Жер үсті және жер асты суларын мемлекеттік есепке алу, мемлекеттік су кадастры, су объектілерінің мемлекеттік мониторингі. Су қорын ұтымды пайдалану мен қорғауды, сумен жабдықтауды және су бұруды ғылыми және инновациялық-ақпараттық қамтамасыз ету

      58-бап. Жер үстi және жер асты суларын мемлекеттiк есепке алу

      59-бап. Мемлекеттiк су кадастры

      60-бап. Су объектiлерiнiң мемлекеттiк мониторингi

      61-бап. Су қорын ұтымды пайдалану мен қорғауды, сумен жабдықтауды және су бұруды ғылыми және инновациялық-ақпараттық қамтамасыз ету

      12-тарау. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы жеке тұлғалардың құқықтары мен міндеттері және қоғамдық бірлестіктердің қызметі

      62-бап. Жеке тұлғалардың су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы құқықтары мен мiндеттерi

      63-бап. Қоғамдық бiрлестiктердiң су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы қызметi

      4-Бөлім. Су пайдалану

      13-тарау. Су пайдалану құқығы

      64-бап. Су пайдалану құқығының түрлерi

      65-бап. Ортақ су пайдалану

      66-бап. Арнайы су пайдалану

      67-бап. Оқшау су пайдалану

      68-бап. Бiрлесiп су пайдалану

      69-бап. Бастапқы және қайталама су пайдалану

      70-бап. Су пайдалану мерзiмдерi

      71-бап. Су пайдаланушылардың құқықтары

      72-бап. Су пайдаланушылардың мiндеттерi

      73-бап. Су пайдаланушылардың құқықтарын қорғау

      74-бап. Су пайдалану құқығын шектеу

      75-бап. Арнайы cу пайдалану құқығын тоқтату

      76-бап. <*>

      5-Бөлім. Су шаруашылығын ұйымдастыру

      14-тарау. Су шаруашылығы ұйымдары

      77-бап. Мемлекеттiк су шаруашылығы ұйымдары

      78-бап. Коммуналдық су шаруашылығы ұйымдары

      79-бап. Мемлекеттiк емес су шаруашылығы ұйымдары

      80-бап. Су шаруашылығы ұйымдарының қызметiне қойылатын талаптар

      15-тарау. Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы мемлекеттік нормалау

      81-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы нормалау

      82-бап. Су пайдалану лимиттерi

      83-бап. Суды бақылау мен есепке алуды нормативтiк-техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық және метрологиялық қамтамасыз ету

      84-бап. Су объектiлерiне жол берiлетiн шектi зиянды әсерлер нормативтерi

      85-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы стандарттау мен сертификаттау

      86-бап. Су алу мен пайдалану көлемдерiн қысқарту жөнiндегi талаптар

      87-бап. Ауыз судың сапасын жақсарту жөнiндегi талаптар

      88-бап. Су объектiлерiнiң жай-күйiне терiс әсер ететiн құрылыстарды пайдалануға беруге тыйым салу

      89-бап. Жер үстi су объектiлерiн ағынды суды ағызу үшiн пайдалану

      Ерекше бөлік


      6-Бөлім. Су объектілері мен су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану

      16-тарау. Елді мекендерді ауызсумен, техникалық сумен жабдықтау және су бұру


      90-бап. Су объектiлерi мен су шаруашылығы құрылыстарын ауызсумен жабдықтау үшiн пайдалану

      91-бап. Халықты орталықтандырылған ауызсумен жабдықтау

      92-бап. Халықты орталықтандырылмаған ауызсумен жабдықтау

      92-1-бап. Елді мекендердің сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің құрамы

      92-2-бап. Елді мекендердің ауызсумен жабдықтау жүйелері

      92-3-бап. Техникалық сумен жабдықтау жүйелері

      92-4-бап. Елді мекендердің су бұру жүйелері

      92-5-бап. Халықты ауызсумен және шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды бұруды қамтамасыз ету кепілдіктері

      92-6-бап. Ауызсудың сапасын қамтамасыз ету

      92-7-бап. Елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру саласындағы суды есепке алудың жалпы ережелері

      92-8-бап. Суды коммерциялық есепке алуды ұйымдастыру

      92-9-бап. Су тұтынушылардың құқықтары мен міндеттері

      92-10-бап. Сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жөніндегі ұйымның құқықтары мен міндеттері

      92-11-бап. Тұрғын үй кондоминиумдарының құрамына кіретін сумен жабдықтау және су бұру жүйелері

      92-12-бап. Су тұтынушының меншігіндегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелері

      92-13-бап. Елді мекеннің сумен жабдықтаудың және су бұрудың иесіз қалған жүйесі және (немесе) оның құрамдас элементтері

      17-тарау. Су объектілерін сауықтыру және рекреациялық мақсаттар үшін пайдалану

      93-бап. Сауықтыру мақсатындағы су объектiлерiн пайдалану

      94-бап. Су объектiлерi мен су шаруашылығы құрылыстарын рекреациялық мақсаттар үшін пайдалану

      18-тарау. Су объектілері мен су шаруашылығы құрылыстарын ауыл шаруашылығының мұқтаждары үшін пайдалану

      95-бап. Су объектiлерi мен су шаруашылығы құрылыстарын ауыл шаруашылығының мұқтаждары үшiн пайдалану

      95-1-бап. Жерді гидромелиорациялау

      96-бап. Гидромелиорациялық кондоминиум

      97-бап. Гидромелиорациялық кондоминиумды құру және тоқтату

      98-бап. Гидромелиорациялық кондоминиум объектiсiн тiркеу

      99-бап. Гидромелиорациялық кондоминиумға қатысушылардың құқықтары

      100-бап. Гидромелиорациялық кондоминиумға қатысушылардың мiндеттерi

      101-бап. Гидромелиорациялық кондоминиумға қатысу ерекшелiктерi

      102-бап. Гидромелиорациялық кондоминиум объектiсiн басқару

      19-тарау. Су объектілерін және су шаруашылығы құрылыстарын өнеркәсіп пен энергетика үшін пайдалану

      103-бап. Су объектiлерiн және су шаруашылығы құрылыстарын өнеркәсiп пен жылу энергетикасы үшiн пайдалану

      104-бап. Су объектiлерiн және су шаруашылығы құрылыстарын гидроэнергетика үшiн пайдалану

      20-тарау. Су объектілерін және су шаруашылығы құрылыстарын көлік, ағаш ағызу және өртке қарсы мұқтаждар үшін пайдалану

      105-бап. Су объектiлерiн және су шаруашылығы құрылыстарын көлiк және ағаш ағызу үшiн пайдалану

      106-бап. Су объектiлерiн және су шаруашылығы құрылыстарын өртке қарсы мұқтаждар үшiн пайдалану

      21-тарау. Су объектілерін немесе олардың бөліктерін балық және аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін пайдалану

      107-бап. Су объектiлерiн немесе олардың бөліктерін балық шаруашылығын жүргiзу және балық ресурстары мен басқа да су жануарларын аулау үшiн пайдалану

      108-бап. Су объектілерін немесе олардың бөліктерін аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін пайдалану

      22-тарау. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың су объектiлерiн пайдалану. Өзендер мен каналдарда су қоймалары мен тежеуіш гидротехникалық құрылыстарды пайдалану

      109-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың су объектiлерiн пайдалану

      110-бап. Су қоймаларын пайдалану

      111-бап. Өзендер мен каналдарда тежеуiш гидротехникалық құрылыстарды пайдалану

      7-Бөлім. Су объектілерін қорғау және судың зиянды әсеріне қарсы күресу

      23-тарау. Су қорғау қызметі

      112-бап. Су объектiлерiн қорғау

      113-бап. Су объектiлерiн ластанудан қорғау

      114-бап. Су объектiлерiн қоқыстанудан қорғау

      115-бап. Су объектiлерiн сарқылудан қорғау

      116-бап. Су объектiлерiнiң су қорғау аймақтары мен белдеулерi

      117-бап. Суларды санитарлық қорғау аймақтары

      118-бап. Су объектiлерiндегi төтенше экологиялық жағдай немесе экологиялық апат аймақтары

      119-бап. Су қорғау аймақтары мен белдеулеріндегі жер учаскелерін уақытша пайдалануға беру және су қорғау аймақтары мен белдеулеріндегі шаруашылық қызмет режиміне қойылатын талаптардың сақталуын бақылау

      120-бап. Жер асты су объектiлерiн қорғау ерекшелiктерi

      24-тарау. Шағын су объектілері және оларды қорғау ерекшеліктері

      121-бап. Шағын су объектiлерi

      122-бап. Шағын су объектiлерiн қорғау ерекшелiктерi

      25-тарау. Судың зиянды әсерінің алдын алу және оларды жою

      123-бап. Мемлекеттiк органдардың, жеке және заңды тұлғалардың судың зиянды әсерiнiң алдын алу және оларды жою жөнiндегi мiндеттерi

      124-бап. Судың зиянды әсерiнiң алдын алу және оларды жою жөнiндегi шараларды жүзеге асыру тәртiбi

      26-тарау. Су объектілерінде, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде жұмыстар жүргізу тәртібі

      125-бап. Су объектілерінде, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындарды және басқа да құрылыстарды орналастыру, жобалау, салу, реконструкциялау және пайдалануға беру шарттары

      126-бап. Су объектiлерiнде және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерiнде жұмыстар жүргiзу

      8-Бөлім. Ерекше мемлекеттік маңызы бар су объектілеріндегі шаруашылық қызметті құқықтық реттеу ерекшеліктері

      27-тарау. Ерекше мемлекеттік маңызы бар су объектілері

      127-бап. Ерекше мемлекеттiк маңызы бар су объектiлерiндегi шаруашылық қызметтiң құқықтық режимi

      128-бап. Ерекше мемлекеттiк маңызы бар су объектiлерiн қорғау ерекшелiктерi

      129-бап. Ерекше мемлекеттiк маңызы бар су объектiлерi аймағындағы шаруашылық қызметке қойылатын талаптар

      130-бап. Ерекше мемлекеттiк маңызы бар су объектiлерi аумағында тыйым салынған қызмет түрлерi

      131-бап. Ерекше мемлекеттiк маңызы бар су объектiлерi аймағындағы шаруашылық қызметтi реттеуге мемлекеттiң қатысуы

      9-Бөлім. Су қорын пайдалану мен қорғауды, сумен жабдықтауды және су бұруды реттеудің экономикалық тетігі

      28-тарау. Су пайдалануды реттеудің экономикалық әдістері

      132-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау, сумен жабдықтау және су бұру саласындағы экономикалық реттеудiң түрлерi

      133-бап. Су ресурстарын пайдаланғаны үшiн ақы төлеу

      134-бап. Су пайдаланушыларға су беру, сумен жабдықтау, су бұру жөнiнде көрсетiлетiн қызметтерге ақы төлеу

      135-бап. Су шаруашылығын, сумен жабдықтауды және су бұруды мемлекеттiк қолдаудың түрлерi және су қорын ұтымды пайдалану мен қорғау жөнiндегi инвестициялық саясаттың қағидаттары

      135-1-бап. Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін салуды, реконструкциялауды және жаңғыртуды субсидиялау

      136-бап. Су қорын пайдалану мен қорғау саласындағы сақтандыру

      10-Бөлім. Су даулары және Қазақстан Республикасының Су заңдарын бұзғаны үшін жауаптылық

      29-тарау. Су дауларын шешу

      137-бап. Су даулары

      138-бап. Өз бетiнше басып алынған су объектiлерi мен су шаруашылығы құрылыстарын қайтару

      30-тарау. Қазақстан Республикасының су заңдарын бұзғаны үшін жауаптылық

      139-бап. алып тасталды

      140-бап. Қазақстан Республикасының су заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      11-Бөлім. Трансшекаралық суларды пайдалану және қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық

      31-тарау. Трансшекаралық суларды пайдалану және қорғау

      141-бап. Трансшекаралық суларды пайдалану және қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың негiзгi бағыттары

      142-бап. Трансшекаралық суларды пайдалану және қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың принциптерi

      143-бап. Трансшекаралық суларды пайдалану және қорғау саласындағы мемлекетаралық ынтымақтастықтың тетiгi

      144-бап. Трансшекаралық суларды пайдалану және қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың экономикалық негiзi

      145-бап. Трансшекаралық суларды пайдалану және қорғау мәселелерi жөнiндегi дауларды реттеу

      32-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер

      145-1-бап. Өтпелі ережелер

      146-бап. Осы Кодекстi қолданысқа енгiзу тәртiбi

      Ескерту. Мазмұнға өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының 2009.02.12. № 132-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз), 2009.07.10. № 180-IV Заңдарымен.


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз