"Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөніндегі сот тәжірибесі туралы" Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының 1999 жылғы 9 шілдедегі № 8 нормативтік қаулысына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2002 жылғы 15 тамыздағы № 18 және 2008 жылғы 22 желтоқсандағы № 10 нормативтік қаулыларымен енгізілген өзгерістері мен толықтыруларымен бірге) өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы N 7 Нормативтік қаулысы.

      Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруіне байланысты Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы

      қаулы етеді:

      1. "Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөніндегі сот тәжірибесі туралы" Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының 1999 жылғы 9 шілдедегі № 8 нормативтік қаулысына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2002 жылғы 15 тамыздағы № 18 және 2008 жылғы 22 желтоқсандағы № 10 нормативтік қаулыларымен енгізілген өзгерістері мен толықтыруларымен бірге) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1) 2-тармақтың екінші сөйлеміндегі "Психатриялық жәрдем және оны көрсеткен кезде азаматтардың құқықтарына берілетін кепілдіктер туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі Заңы" деген сөздер "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының Кодексі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 7-тармақтағы екінші сөйлем алып тасталсын;

      3) 8-тармақта "арнаулы медициналық мекемеге" деген сөздер "психиатриялық көмек көрсететін ұйымға немесе мамандандырылған медициналық ұйымға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 9-тармақтағы "арнаулы медициналық мекемелерге", "арнаулы медициналық мекемеге" деген сөздер тиісінше "мамандандырылған медициналық ұйымдарға", "мамандандырылған медициналық ұйымға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      5) 10-тармақтағы "медициналық мекемеге" деген сөздер "медициналық ұйымға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 19-тармақта:

      бірінші абзацтағы бірінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:

      "Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы қылмыстық істерді ҚІЖК-нің 290, 290-1, 290-2, 290-3-баптарында бекітілген соттылыққа сәйкес бірінші сатыдағы соттар қарайды.";

      үшінші абзац "апелляциялық" деген сөзден кейін ", кассациялық" деген сөзбен толықтырылсын;

      7) 28-тармақта:

      бірінші абзацтың бірінші сөйлеміндегі "мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы қаулы шығарған сот қарайды: облыстық және оған теңестірілген сотта үш судья құрамындағы алқа, аудандық және оған теңестірілген сотта – судья жеке-дара жүзеге асырады" деген сөздер "мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы қаулыны шығарған соттың судьясы жеке-дара жүзеге асырады." деген сөздермен ауыстырылсын;

      бірінші абзацтың екінші және төртінші сөйлемдеріндегі "медициналық мекеме", "медициналық мекемеде" деген сөздер тиісінше "медициналық ұйым", "медициналық ұйымда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 29-тармақтың екінші сөйлеміндегі "үш судья құрамында облыстық және оған теңестірілген сот" деген сөздер "сотталғанды жазадан босату туралы қаулыны шығарған аудандық және оған теңестірілген соттың судьясы жеке-дара" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес, осы нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына қосылады, сондай-ақ жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының Төрағасы

М. Әлімбеков

Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының судьясы,


жалпы отырыс хатшысы

Ж. Бәйішев


О внесении изменений и дополнения в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 8 от 09 июля 1999 года "О судебной практике по применению принудительных мер медицинского характера" (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативными постановлениями Верховного Суда Республики Казахстан № 18 от 15 августа 2002 года и № 10 от 22 декабря 2008 года)

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2010 года № 7

      В связи с изменением законодательства Республики Казахстан пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан

постановляет:

      1. Внести в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан № 8 от 09 июля 1999 года "О судебной практике по применению принудительных мер медицинского характера" (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативными постановлениями Верховного Суда № 18 от 15 августа 2002 года и № 10 от 22 декабря 2008 года) следующие изменения и дополнение:
      1) в пункте 2 в предложении втором слова "Законом Республики Казахстан от 16 апреля 1996 года "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" заменить словами "Кодексом Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения (ЗРК № 193-IV от 18.09.09).";
      2) в пункте 7 предложение второе исключить;
      3) в пункте 8 слова "специальное медицинское учреждение" заменить словами "организацию или специализированную медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь";
      4) в пункте 9 слова "специализированными медицинскими учреждениями", "специализированные медицинские учреждения", заменить соответственно словами "специализированными медицинскими организациями", "специализированные медицинские организации";
      5) в пункте 10 слова "медицинское учреждение, оказывающее" заменить словами "медицинскую организацию, оказывающую";
      6) в пункте 19:
      в абзаце первом предложение первое изложить в следующей редакции:
      "Уголовные дела о применении принудительных мер медицинского характера рассматриваются судом первой инстанции в соответствии с подсудностью, установленной статьями 290, 290-1, 290-2, 290-3 УПК.";
      в абзаце третьем после слова "апелляционном" дополнить словом ", кассационном";
      7) в пункте 28:
      в абзаце первом в предложении первом слова "осуществляться судом, вынесшим постановление о применении принудительной меры: в областном или приравненном к нему суде в составе коллегии из трех судей, в районном или приравненному к нему суде – единолично судьей" заменить словами "осуществляется единолично судьей суда, вынесшего постановление о применении принудительной меры.";
      в абзаце первом в предложениях втором и четвертом слова "медицинское учреждение, осуществляющее", "медицинского учреждения", "медицинском учреждении" заменить соответственно словами "медицинская организация, осуществляющая", "медицинской организации", "медицинской организации";
      8) в пункте 29 в предложении втором слова "областным или приравненным к нему судом в составе трех судей" заменить словами "единолично судьей районного или приравненного к нему суда, вынесшего постановление об освобождении осужденного от наказания.".
      2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования.

      Председатель
      Верховного Суда
      Республики Казахстан                       М. Алимбеков

      Судья Верховного Суда
      Республики Казахстан,
      секретарь пленарного заседания             Ж. Баишев