Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін тәуелсіз аудитор таңдау жөнінде конкурстық комиссия құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 6 маусымдағы № 379 қаулысы

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 133-бабының 1-тармағына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 8 мамырдағы № 474 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау қағидаларының 4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөніндегі кеңес мүшелерінің ұсыныстарын ескере отырып, мынадай құрамда Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін тәуелсіз аудиторды таңдау жөнінде конкурстық комиссия (бұдан әрі – Конкурстық комиссия) құрылсын:

Шолпанқұлов
Берік Шолпанқұлұлы

– Қазақстан Республикасының Қаржы бірінші вице-министрі, төраға

Темірбеков
Дәурен Әденұлы

– Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Бюджеттік кредиттеу, Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры және қаржы секторы мәселесі бойынша өзара іс-қимыл департаментінің директоры, төрағаның орынбасары

Сәрсенбай
Ержан Нұрланұлы

– Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекет міндеттемелерін басқару және қаржы секторын дамыту саясаты департаментінің директоры

Байғожина
Айгүл Мырзатайқызы

– Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті төрағасының орынбасары

Нөпіров
Жәнібек Мақсұтұлы

– Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі Әлеуметтік-экономикалық мониторинг бөлімі меңгерушісінің орынбасары (келісу бойынша)

Перепечина
Ольга Владимировна

– Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты Қаржы және бюджет комитетінің төрағасы (келісу бойынша)

Өксікбаев
Омархан Нұртайұлы

– Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі (келісу бойынша)

Плотников
Константин Федорович

– Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің мүшесі (келісу бойынша)

Вахидов Батур Алчинович

– Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Монетарлық операциялар департаментінің талдау және тәуекел-менеджмент басқармасының бастығы (келісу бойынша)

      2. Конкурстық комиссия заңнамада белгіленген тәртіппен 2019 жылғы 1 қыркүйекке дейін Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 2019 – 2020 жылдарға арналған жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін тәуелсіз аудиторды таңдау жөнінде конкурс өткізсін және оның нәтижелері бойынша конкурс жеңімпазын анықтасын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

О создании конкурсной комиссии по выбору независимого аудитора для проведения ежегодного внешнего аудита Национального фонда Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2019 года № 379

      В соответствии с пунктом 1 статьи 133 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и пунктом 4 Правил выбора независимого аудитора для проведения ежегодного внешнего аудита Национального фонда Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2013 года № 474, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Создать конкурсную комиссию по выбору независимого аудитора для проведения ежегодного внешнего аудита Национального фонда Республики Казахстан (далее - Конкурсная комиссия) с учетом представлений членов Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан в следующем составе:

Шолпанкулов
Берик Шолпанкулович

- Первый вице-министр финансов Республики Казахстан, председатель

Темирбеков
Даурен Оденович

- директор Департамента бюджетного кредитования Национального фонда Республики Казахстан и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов Республики Казахстан, заместитель председателя

Сәрсенбай
Ержан Нұрланұлы

- директор Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Байгужина
Айгуль Мурзатаевна

- заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Нупиров
Жанибек Максутович

- заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (по согласованию)

Перепечина
Ольга Валентиновна

- Председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Оксикбаев
Омархан Нуртаевич

- член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

Плотников
Константин Федорович

- член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (по согласованию)

Вахидов Батур Алчинович

- начальник управления анализа и риск-менеджмента Департамента монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан (по согласованию)

      2. Конкурсной комиссии в установленном законодательством порядке провести конкурс до 1 сентября 2019 года по выбору независимого аудитора для проведения ежегодного внешнего аудита Национального фонда Республики Казахстан на 2019 - 2020 годы и определить по его результатам победителя конкурса.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин