Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 8 мамырдағы № 474 қаулысы.

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 133-бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

С. Ахметов


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 8 мамырдағы
№ 474 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы
аудитiн жүргiзу үшiн аудиторлық ұйымды таңдау
қағидалары

      Осы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы аудитiн жүргiзу үшiн аудиторлық ұйымды таңдау қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 133-бабы 1-тармағына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының (бұдан әрі – Ұлттық қор) жыл сайынғы сыртқы аудитiн жүргiзу үшiн аудиторлық ұйымды таңдау тәртiбiн айқындайды.

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) дауыс беру бюллетені – дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша конкурстық комиссияның сырттай отырысында дауыс беруге арналған бюллетень;

      2) жұмыс органы (конкурс ұйымдастырушы) – Ұлттық қордың жыл сайынғы сыртқы аудитiн жүргiзу үшiн аудиторлық ұйымды таңдау жөніндегі конкурсты (бұдан әрi – конкурс) ұйымдастыру және өткізу бойынша барлық іс-шараларды жүзеге асыратын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының сыртқы аудитін жүргізуге арналған шартқа қол қоюға Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкiлеттi орган;

      3) конкурстық комиссия – конкурсты өткізу және жеңімпазды айқындау мақсатында құрылатын алқалы орган;

      4) конкурсқа қатысушы – конкурсқа қатысуға ниет білдірген заңды тұлға;

      5) конкурстық құжаттама – конкурстық өтінімді дайындау үшін конкурсқа қатысушыға берілетін, осы Қағидалардың көшірмесінен және конкурс өткізу туралы хабарландырудан тұратын құжаттама;

      6) конкурстық өтінім – осы Қағидаларда көзделген шарттар мен талаптарға сәйкес конкурсқа қатысушы конкурсқа қатысу үшін беретін құжаттар тізбесі.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      2. Аудиторлық ұйымды таңдау Ұлттық қордың сыртқы аудитiн жүргiзу туралы шарттың (бұдан әрі – шарт) оңтайлы талаптарын анықтауға бағытталған конкурсты өткiзу жолымен жүзеге асырылады.

      3. Аудиторлық ұйымды анықтау үшiн конкурс әрбiр екi жыл сайын қаржылық есептілік пен талдамалық есепке қоса берілетін аудиторлық есеп түрінде Ұлттық қордың жыл сайынғы аудит нәтижелерiн бере отырып, өткiзiледi.

2. Конкурстық комиссияның қызметін ұйымдастыру тәртібі

      4. Конкурсты өткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын басқару жөнiндегi кеңес (бұдан әрi - Ұлттық қорды басқару жөнiндегi кеңес) мүшелерiнiң ұсынысы бойынша құрамында 9 адамы бар конкурстық комиссия құрылады, оның құрамына Ұлттық қорды басқару жөнiндегi кеңес мүшелері кіруі мүмкін. Конкурстық комиссияның құрамы төрағаны, төрағаның орынбасарын, сондай-ақ конкурстық комиссияның мүшелерiн қамтиды және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң қаулысымен бекiтiледi.

      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысында мыналар:

      1) конкурстық комиссияның құрамы;

      2) конкурс өткiзу және оның нәтижелерi бойынша конкурстың жеңiмпазын айқындау туралы тапсырма;

      3) конкурсты өткiзу мерзiмдерi көрсетiледі.

      4-1. Конкурстық комиссияның отырысы бетпе-бет және сырттай нысандарда өткізілуі мүмкін.

      Конкурстық комиссия отырыстарының бетпе-бет нысаны:

      1) конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашу;

      2) конкурсқа қатысушылардың техникалық және қаржылық ұсыныстарын бағалау;

      3) конкурстың қорытындысын шығару кезінде өткізіледі.

      Конкурстық комиссия отырыстарының сырттай нысаны:

      1) конкурс өткізу туралы хабарландырудың мәтінін, сондай-ақ қайталама конкурс өткізуге хабарландыру мәтінін конкурстық комиссияның мүшелерінің бекітуі;

      2) конкурсты өтпеді деп тану;

      3) егер конкурс жеңімпазы болып танылған конкурсқа қатысушы белгіленген мерзімде шартқа қол қоймаса, конкурстық комиссияның басқа конкурсқа қатысушымен шартқа қол қою туралы шешім қабылдауы кезінде өткізіледі.

      Ескерту. Қағида 4-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      5. Конкурс өткiзу жөнiндегi барлық ұйымдастыру iс-шаралары жұмыс органына жүктеледі.

      Жұмыс органы осы Қағидалардың 4-тармағының шарттарына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнің конкурстық комиссия құру туралы қаулысының жобасын Қазақстан Республикасының Үкiметiне тиiстi жылдың 1 маусымына дейiнгi мерзiмде енгiзедi.

      Жұмыс органы Қазақстан Республикасы Үкіметінің конкурстық комиссия құру туралы қаулысы қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 12-тармағының талаптарын ескере отырып, конкурс өткізу туралы хабарландырудың мәтінін конкурстық комиссияның мүшелерімен келіседі.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      6. Конкурстық комиссияның төрағасы оның қызметiн басқарады, комиссияның отырыстарында төрағалық етедi, оның жұмысын жоспарлайды. Төраға болмаған кезде оның функцияларын орынбасары орындайды.

      Конкурстық комиссияның төрағасы немесе ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары конкурс өткізу туралы хабарландырудың мәтінін немесе қайталама конкурс өткізу туралы хабарландырудың мәтінін бекіту туралы конкурстық комиссияның отырысын өткізуі мүмкін.

      Осы Қағидалардың 77-тармағына сәйкес конкурс өткізілмеді деп танылған жағдайда, конкурстық комиссияның төрағасы немесе ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қайталама конкурс өткізу туралы хабарландырудың мәтінін бекіту туралы мәселе қаралатын кезекті отырыс өткізуі мүмкін.

      Конкурстық комиссияның төрағасы немесе ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары конкурс өткізу туралы хабарландырудың мәтінін немесе қайталама конкурс өткізу туралы хабарландырудың мәтінін бекіту туралы конкурстық комиссияның отырысын өткізу жөнінде шешім қабылдағаннан кейін жұмыс органы конкурстық комиссияның мүшелеріне конкурс өткізу туралы хабарландыру мәтінінің жобасын немесе қайталама конкурс өткізу туралы хабарландыру мәтінінің жобасын қоса бере отырып, жазбаша нысанда хабарлама жібереді.

      Конкурс өткізу туралы хабарландырудың мәтінін немесе қайталама конкурс өткізу туралы хабарландырудың мәтінін бекіту туралы конкурстық комиссияның сырттай отырысы өткізілген жағдайда конкурс өткізу туралы хабарландыру мәтінінің жобасы немесе қайталама конкурс өткізу туралы хабарландыру мәтінінің жобасы қоса берілген жазбаша нысандағы хабарламаға жұмыс органы дауыс беру бюллетенін қоса береді.

      Конкурс өткізу туралы хабарландыру мәтіні немесе қайталама конкурс өткізу туралы хабарландыру мәтіні келісілгеннен кейін жұмыс органы оның республикалық мерзімді баспа басылымдарында жариялануын және жұмыс органының веб-сайтында орналастырылуын қамтамасыз етеді.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      7. Конкурстық комиссияның ұйымдастырушылық қызметін жұмыс органының қызметкері болып табылатын конкурстық комиссияның хатшысы қамтамасыз етеді. Конкурстық комиссияның хатшысы конкурстық комиссияның мүшесі болып табылмайды және конкурстық комиссия шешiмдер қабылдаған кезде оның дауыс беру құқығы болмайды.

      Конкурстық комиссияның хатшысы конкурсты ұйымдастыру және өткізу үшін жауапты жұмыс органының құрылымдық бөлімшесінің лауазымды адамдарының ішінен, жұмыс органының бірінші басшысының бұйрығына сәйкес белгіленеді.

      Конкурстық комиссияның хатшысы:

      1) осы Қағидалардың 12-тармағының талаптарына сәйкес конкурс өткізу туралы хабарландырудың мәтінін қалыптастырады;

      2) конкурсқа қатысушыларға конкурстық құжаттаманы ұсынады;

      3) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысушыларды, конкурстық құжаттаманы және конкурстық өтiнiмдердi тiркеу журналын (бұдан әрі – Тіркеу журналы) жүргiзедi;

      4) конкурсқа қатысушылардан конкурстық өтiнiмдерi бар конверттердi қабылдайды;

      5) конкурстық комиссия отырысының күн тәртiбiн қалыптастырады, конкурстық комиссияны қажеттi құжаттармен қамтамасыз етеді, конкурстық комиссия отырысын өткізуді ұйымдастырады;

      6) конкурстық комиссия отырыстарының хаттамаларын ресiмдейдi және оған қол қойғызады;

      7) конкурстық өтiнiмдер ашылған кезден бастап конкурс құжаттарының сақталуын қамтамасыз етеді;

      8) осы Қағидаларда көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      8. Бетпе-бет отырыстың хаттамасында конкурстық комиссия мүшелерiнiң ескертулерiн, ұсыныстарын және пiкiрлерiн қоса алғанда, өткiзiлген отырыс жөнiндегi барлық мәлiметтер тiркеледi. Хаттамаға төраға, орынбасар, сондай-ақ конкурстық комиссияның қатысып отырған мүшелерi және конкурстық комиссияның хатшысы қол қояды.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      9. Егер дауыс беруге конкурстық комиссия құрамынан мүшелердiң кемінде үштен екiсi қатысқан болса, конкурстық комиссияның бетпе-бет немесе сырттай нысандағы отырыстары заңды болып саналады. Дауыс беру кезiнде дауыстардың саны тең бөлінген жағдайда конкурстық комиссия төрағасының немесе ол болмаған жағдайда төраға орынбасарының даусы шешушi болып саналады.

      Конкурстық комиссияның сырттай отырысын өткізген кезде жұмыс органы конкурстық комиссияның мүшелеріне осы Қағидаларға 1-1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша конкурстық комиссия төрағасы қол қойған жазбаша нысандағы хабарламаны, сауалнама арқылы қарау үшін айқындалған мәселелер бойынша материалдарды және әрбір мәселе бойынша дауыс беру бюллетенін жібереді.

      Сырттай отырыстың хаттамасында дауыс беру бюллетенімен қоса конкурстық комиссия мүшелерінің ерекше пікірлерін ("қарсы", "қалыс қалған" дауыс беру жағдайында) қоса алғанда, өткізілген отырыс бойынша барлық мәліметтер тіркеледі және оған конкурстық комиссияның төрағасы, орынбасары және хатшысы қол қояды.

      Бюллетеньде мынадай мәліметтерді қамтылуға тиіс:

      1) бюллетень нөмірі;

      2) толтырылған және қол қойылған бюллетень ұсынылатын мекенжай;

      3) толтырылған және қол қойылған бюллетеньді ұсынудың шекті күні;

      4) конкурстық комиссияның отырысын өткізудің бастамашысы;

      5) отырыстың күн тәртібінің дауыс беруге қойылған мәселесінің атауы;

      6) ерекше пікірін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселе бойынша жауаптардың нұсқалары ("жақтады", "қарсы", "қалыс қалды") ("қарсы", "қалыс қалды" деп дауыс беру жағдайында);

      7) конкурстық комиссия мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қол қоюға арналған орын;

      8) қол қойылған күні.

      Толтырылған бюллетеньді конкурстық комиссияның мүшесі жұмыс органына қағаз тасығышта 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынуға тиіс.

      Бюллетеньді факсимильді немесе электрондық (сканерленген) нысанда 2 (екі) жұмыс күні ішінде беріп, кейіннен материалдар қарауға түскен сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қағаз тасығыштағы түпнұсқасын ұсынуға рұқсат етіледі.

      Жұмыс органына белгіленген мерзімде келіп түскен бюллетеньдер дауыс беру қорытындыларын шығарған кезде ескеріледі және Конкурстық комиссияның сырттай отырысының хаттамасына қоса беріледі.

      Егер конкурстық комиссияның мүшесі бюллетеньді көрсетілген мерзімде жұмыс органына ұсынбаған жағдайда, онда конкурстық комиссияның мүшесі конкурстық комиссияның сырттай отырысын өткізу кезінде оң дауыс берді деп есептеледі.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      10. Конкурстық комиссияның отырысында конкурстық комиссия мүшесінің болмауы, осы фактіні растайтын құжаттарды жұмыс органына ұсына отырып, дәлелді себебі болғанда ғана мүмкін болады.

      Конкурстық комиссияның қандай да бір мүшесі болмаған жағдайда конкурстық комиссия отырысының хаттамасында осы фактіні растайтын құжаттарды қоса бере отырып, оның болмау себебі көрсетіледі.

      11. Конкурстық комиссия оны құру туралы шешім күшіне енген күнінен бастап жарамды болады және шарт жасалған күнінен бастап өз қызметін тоқтатады.

3. Конкурстық құжаттама

      12. Конкурс өткiзу туралы хабарландыру мынадай мәлiметтердi:

      1) жұмыс органының атауы мен орналасқан жерiн;

      2) Ұлттық қордың сыртқы аудитiн өткiзудiң талап етiлетiн мерзiмдерiн;

      3) конкурстық құжаттаманы алудың орны мен тәсiлдерiн;

      4) конкурсты өткiзудiң орны мен уақытын, сондай-ақ конкурстық өтiнiмдердi берудiң орны мен мерзiмiн;

      5) конкурсқа қатысушыларға қойылатын бiлiктiлiк талаптарын;

      6) орындауға тиіс кез келген iлеспе қызметтердi;

      7) кепiлдi жарнаның негiзгi шарттарына қойылатын талаптарды, сондай-ақ осындай кепiлдi жарнаның әрекет ету мерзiмiн;

      8) конкурстық өтiнiмдердiң күшi болатын мерзiмдi;

      9) конкурстық өтiнiмдердiң конверттерін ашу орнын, күнiн және уақытын дәл көрсетудi;

      10) конкурстық өтінімдерді қабылдауға, сондай-ақ конкурс өткiзу және оларға байланысты құжаттар мен материалдарды ресiмдеу жөнiнде түсiндiрулер беруге уәкiлеттiк берiлген лауазымды тұлғалардың байланыс деректері (тегi, аты, әкесінің аты, жұмыс органының мекенжайы, телефоны мен кабинетінің нөмірі);

      11) конкурсқа қатысушының өкілінде конкурстық құжаттаманың көшірмесін алу жөніндегі өкілеттіктің болуы шартын;

      12) басқа да қажеттi ақпаратты қамтиды.

      13. Конкурстық құжаттама конкурсқа қатысушыларға немесе олардың уәкілетті өкілдеріне не сенім білдірілген адамдарына мемлекеттік және орыс тілдерінде ұсынылады.

4. Конкурстық комиссияның өкiлеттiктерi

      14. Конкурстық комиссия өз қызметiнде Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актілерін, өзге де нормативтiк құқықтық актілерді, сондай-ақ осы Қағидаларды басшылыққа алады.

      15. Конкурстық комиссия:

      1) конкурстық өтiнiмдердi қабылдау және конкурсты өткiзу мерзiмiн (уақытын) белгілейді;

      2) осы Қағидалардың 12-тармағының талаптарына сәйкес конкурс өткізу туралы хабарландырудың мәтінін бекітеді;

      3) конкурсқа қатысушылар ұсынған құжаттарды жан-жақты және объективтi қарайды;

      4) конкурсты өткiзеді;

      5) өзiнiң қызметiнде құпиялылықты сақтайды және Ұлттық қордың жыл сайынғы сыртқы аудитiн жүргiзуге байланысты шығыстарды жабуға жұмсалатын қаражатты барынша үнемдеудi қоса алғанда, Қазақстан Республикасының мүдделерiн басшылыққа алады;

      6) конкурсқа қатысушылардан түскен конкурстық құжаттамаларда қамтылған мәлiметтердi, материалдар мен құжаттарды нақтылай алады;

      7) конкурсқа қатысушылар конкурстық өтінімдерді беру мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 3 (үш) күннен кешіктірмей конкурсты өткізу шарттарын өзгерте алады, бұл туралы конкурсқа барлық қатысушыларға дереу хабарланады. Бұл ретте конкурстық комиссияға құжаттарды беру және конкурсты өткізу мерзімдері күнтізбелік 10 (он) күнге ұзартылады.

      16. Жұмыс органы конкурстық комиссияның атынан конкурсқа қатысушының конкурстық өтiнiмін нақтылау мақсатында конкурсқа қатысушыға оларға жауаптарды ұсыну мерзімін көрсете отырып, жазбаша нысанда сұрау салуларын жібереді. Бұл ретте конкурсқа қатысушы сұрау салуларға жауаптарды жазбаша нысанда сұрау салуда көрсетілген мерзімнен кешіктірмей жібереді.

      17. Конкурстық комиссия конкурстың өткізілуін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

5. Конкурсқа қатысушылар

      18. Конкурсқа қатысуға аудиттi жүргiзуге арналған лицензиясы бар және қаржы институттарына аудиторлық қызмет көрсету саласында кемiнде 5 жыл жұмыс тәжiрибесi бар тұлғалар жiберiледi.

      19. Конкурстық өтінімді ұсынған конкурсқа қатысушы немесе оның уәкілетті өкілі конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

      20. Осы Қағидалардың 39-тармағында көзделген шарттарда конкурсқа қатысушы кепiлдi жарнаны енгiзеді.

      21. Конкурсқа қатысушы:

      1) осы Қағидаларда, өзге де нормативтiк құқықтық актілерде белгiленген талаптарға қатысты түсiндiрулердi алу үшiн жазбаша нысанда, бiрақ конкурстық комиссияның қарауына конкурстық өтiнiмдердi беру мерзiмi аяқталғанға дейiн күнтізбелік 10 (он) күннен кешiктiрмей жұмыс органына жүгіне алады. Бұл ретте қосымша ақпаратты алуға арналған уақыт конкурсқа қатысу үшiн құжаттарды беруге белгiленген жалпы мерзiмдi өзгертпейдi.

      Жұмыс органы конкурсқа қатысушының сұрау салуына жауапты сұрау салуды алған күннен бастап бес (5) жұмыс күні ішінде жібередi;

      2) конкурстық өтiнiмдердi берудiң соңғы мерзiмi бiткенге дейiн конкурстық өтінімді кері қайтарып алуға немесе өзгертуге құқылы.

      22. Конкурсқа қатысушылар конкурсты өткiзу кезеңiнде конкурстық комиссияның шешiмiне ықпал етуi мүмкiн iс-қимылдар жасай алмайды. Конкурсқа қатысушыларға конкурстың басқа қатысушыларының беделiн түсiретiн ақпаратты конкурстық комиссияға тiкелей немесе жанама беруге тыйым салынады.

6. Конкурстық өтiнiмдердiң мазмұны мен оларды беру тәртiбi

      23. Конкурстық өтiнiм аудит жүргізу жөніндегі қызметтерді осы Қағидаларда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптар мен шарттарға сәйкес көрсетуге конкурсқа қатысушының келісімін білдіру нысаны болып табылады.

      24. Конкурсқа қатысушылар дайындаған және ұсынатын конкурстық өтiнiм құжаттардың мынадай тiзбесiн:

      1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысуға өтінімді;

      2) техникалық ұсынысты;

      3) қаржылық ұсынысты;

      4) салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын ұсына отырып, конкурсқа қатысушының аудиторлық қызметпен айналысуға құқығын растайтын лицензияның көшiрмесiн;

      5) конкурс туралы хабарландыру күнінен бір ай бұрын берілген міндеттемелердің барлық түрлері бойынша конкурсқа қатысушының мерзімі өткен берешегі жоқтығы туралы тиiстi салық органының белгіленген нысанындағы анықтамасының түпнұсқасын;

      6) конкурстық өтінімді қамтамасыз етудің (кепiлдi жарнаның) енгізілгенін растайтын құжаттарды қамтиды.

      25. Конкурстық өтiнiмдердi берудiң соңғы мерзiмi конкурс өткізілуі туралы хабарландыру жарияланған күнінен бастап кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн болып белгіленген. Көрсетілген мерзімнен кейін берілген конкурстық өтiнiмдер жарамсыз деп саналады және оларды конкурстық комиссия қарауға қабылдамайды әрі олар конкурсқа қатысушыға ашылмастан қайтарылуға тиіс.

      26. Конкурсқа қатысушы конкурстық құжаттамаға сәйкес дайындалған конкурстық өтiнiмдi желімделген конвертте конкурстық өтiнiмдердi берудiң соңғы мерзiмi аяқталғанға дейін ұсынады.

      27. Конкурстық өтiнiмдері бар конверттер жұмыс органына конкурстық өтiнiмдердi берудiң соңғы мерзiмi аяқталғанға дейін қолма-қол ұсынылады.

      28. Жұмыс органы:

      1) конкурсқа қатысушының атынан конкурстық өтiнiмі бар конвертті ұсынған уәкілетті өкіл өкілеттіктерінің құжаттық дәлелінің болуын тексереді;

      2) конкурстық өтiнiмі бар конверттерде осы Қағидалардың 33-тармағында көзделген мәліметтердің болуын тексереді. Осы Қағидалардың 33-тармағының талаптарын бұза отырып ресімделген конкурстық өтінімдері бар конверттер тіркеуге жатпайды және:

      конкурстық өтiнiмі бар конверттерді алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысушыға;

      конкурстық өтiнiмі бар конвертті ұсынған конкурсқа қатысушының уәкілетті өкіліне дереу қайтарылады;

      3) тиісінше ресімделген конкурстық өтiнiмі бар конверттерді қабылдайды және осы тармақта көзделген мәліметтерді тіркеу журналына енгізеді;

      4) енгізілген конкурстық өтінімге өзгерістер мен толықтыруларды конкурстық өтiнiмдерді берудің соңғы мерзімі біткенге дейін қабылдайды;

      5) конкурстық өтiнiмдерді берудің соңғы мерзімі біткенге дейін конкурстық өтінімді кері қайтару жағдайында оның қайтарылуын қамтамасыз етеді.

      Жұмыс органына ұсынылған конкурстық өтiнiмдердi берудiң соңғы мерзiмi аяқталғаннан кейін ұсынылған конкурстық өтінімі бар конверт тіркеуге жатпайды, ашылмайды және осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген тәртіппен және мерзімде қайтарылады.

      Конкурсқа қатысушының толық атауы мен пошталық мекенжайын көрсетпестен ұсынылған конкурстық өтінімі бар конверт тіркеуге жатпайды және ашылмайды, бірақ күнтізбелік бір жыл бойында сақталуға тиіс.

      29. Тiркеу журналына конкурстық комиссияның хатшысы қол қояды және жұмыс органының мөрімен бекітеді.

      30. Конкурсқа қатысуға өтінім басылуы немесе өшпейтін сиямен жазылуы және оған конкурсқа қатысушының қолы қойылған және мөрмен бекітілген болуы тиіс.

      31. Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық өтінім мемлекеттік және орыс тiлдерінде жасалады және ұсынылады. Конкурсқа қатысушы конкурстық өтінімді басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда, оған дәлме-дәл аудармасы (нотариалдық расталған) қоса беріледі.

      32. Конкурстық өтiнiмде конкурсқа қатысушының грамматикалық немесе арифметикалық қателерін түзетуі қажет болған жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай қосымша жазбалар, өшірілген немесе қосып жазылған жазулар болмауға тиіс.

      33. Конкурсқа қатысушы техникалық ұсыныс пен қаржылық ұсынысты әртүрлі конверттерге желiмдейдi, сыртқы бетінде тиісінше "Техникалық ұсыныс" және "Қаржылық ұсыныс" деп белгілей отырып, конкурсқа қатысушының толық атауы мен пошталық мекенжайы көрсетіледі.

      Содан кейін техникалық ұсыныс пен қаржылық ұсынысы бар конверттер сыртқы конвертке салынады, оның сыртқы бетіне конкурсқа қатысушының толық атауы мен пошталық мекенжайы және конверттiң мазмұны, жұмыс органының толық атауы мен пошталық мекенжайы, конкурстың атауы, сондай-ақ мынадай: "(конкурстық өтінім ашылатын күн мен уақыт көрсетілсін) ДЕЙІН АШЫЛМАСЫН" деген мазмұндағы мәтін көрсетiлуi тиiс.

      34. Конкурсқа қатысушының техникалық ұсынысы мынадай ақпаратты:

      1) Қазақстан Республикасындағы, Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы елдерiндегi, басқа мемлекеттердегi банктерге және өзге де қаржы ұйымдарына бәсекелестік-шектеулер тұрғысынан аудиторлық қызметтер көрсетудегi жұмыс тәжiрибесiн;

      2) Ұлттық қордың сыртқы аудитiн (бұдан әрi – аудит) жүргiзу процесi бойынша қысқаша түйiндеме мен жұмыс жоспарын;

      3) аудит жүргiзу жөнiнде ұсынылатын қызметтердiң тiзбесiн;

      4) маманның бiлiктiлiгiне құжаттамалық растаманы;

      5) құпиялылықты сақтау мiндеттемесiн қамтиды.

      Конкурсқа қатысушының техникалық ұсынысы осы Қағидаларға сәйкес конкурсқа қатысушы ұсынатын не конкурстық комиссия сұратқан өзге де ақпаратты қамтиды.

      35. Конкурсқа қатысушының қаржылық ұсынысы әрбiр жылға аудит жүргiзу жөнiндегi қызметтердiң Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетiлген жалпы құнын, оның iшiнде кәсiби қызметтердi көрсеткенi үшiн сыйақы мөлшерiн, үстеме шығыстардың болжамды сомасын және салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң сомасын қамтиды.

      36. Конкурсқа қатысушы өзiнiң конкурстық өтiнiмiн дайындауға және беруге байланысты барлық шығыстарды көтередi. Жұмыс органы конкурсты өткiзудiң сипатына немесе нәтижелерiне қарамастан, осы шығыстар бойынша мiндеттемелер көтермейді.

7. Конкурстық өтiнiмдердi қамтамасыз ету

      37. Конкурсқа қатысушы конкурстық өтiнiмiн қамтамасыз етуді кепiлдi ақшалай жарна түрінде конкурстық комиссия белгілеген мөлшерде енгізеді.

      38. Конкурсқа қатысушы конкурстық өтiнiмiн қамтамасыз етуді өзінің:

      1) конкурстық өтiнiмдердi берудiң соңғы мерзiмi бiткеннен кейін өзінің конкурстық өтiнiмiн кері қайтарып алмауы не өзгертпеуі және (немесе) толықтырмауының кепілі ретінде енгізеді;

      2) оны конкурстың жеңiмпазы деп айқындаған жағдайда шарт жасасу және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуінің кепілі ретінде енгізеді.

      39. Кепiлдi жарна жұмыс органының конкурстық құжаттамада көрсетiлген банктегі шотына аударылады.

      40. Конкурстық өтiнiмді қамтамасыз етуі жоқ конкурстық өтiнiмдердің барлығын конкурстық комиссия конкурстық құжаттаманың талаптарына жауап бермейтін ретінде кері қайтарады.

      41. Жұмыс органы енгізілген конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді конкурсқа қатысушыға мынадай жағдайлардың біреуі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайтарады:

      1) конкурсқа қатысушының конкурстық өтiнiмінiң жарамдылық мерзiмiнің өтуі;

      2) шарттың күшiне енуі және конкурс жеңімпазының конкурстық құжаттамада көзделген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуі;

      3) конкурстың қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылуы. Көрсетілген жағдай конкурстың жеңiмпазы деп айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;

      4) конкурстық өтiнiмдердi берудiң соңғы мерзiмi өткенге дейiн конкурстық өтiнiмдi қайтарып алу;

      5) егер конкурс осы Қағидалардың 77-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген себептер бойынша өткізілмеді деп танылған жағдайда.

      Ескерту. 41-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      42. Жұмыс органы конкурсқа қатысушыға, егер конкурсқа қатысушы:

      1) конкурстық өтiнiмдердi берудiң соңғы мерзiмi бiткеннен кейiн конкурстық өтiнiмдi қайтарып алса, өзгертсе немесе толықтырса;

      2) конкурстың жеңiмпазы ретiнде айқындала отырып, белгiленген мерзiмдерде Ұлттық қордың аудитiн жүргiзу туралы шартқа қол қоймаса;

      3) егер конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда осындай қамтамасыз етудi енгiзу талап етiлмесе, оған қол қойылғаннан кейiн аудиттi жүргiзу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзбесе, ол енгiзген кепiлдi жарнаны қайтармайды.

      43. Осы Қағидалардың 42-тармағында көзделген жағдайлардың бірі туындаған жағдайда, конкурстық өтінімді қамтамасыз ету сомасы Ұлттық қордың кірісіне есептеледі.

8. Конкурсты ұйымдастыру және өткiзу тәртiбi

      44. Жұмыс органы конкурстық комиссияға жүгінген конкурсқа қатысушыларға осы Қағидаларда және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға қатысты түсіндірулерді белгіленген тәртіппен ұсынады.

      45. Жұмыс органы Қазақстан Республикасының Yкiметi конкурс өткiзу туралы шешiм қабылдаған күнінен бастап күнтiзбелiк 15 (он бес) күннен кешiктiрмей осы Қағидалардың 12-тармағына сәйкес хабарландыруды республикалық мерзiмдi баспа басылымында жариялайды, сондай-ақ жұмыс органының веб-сайтында орналастырады.

      46. Конкурстық өтiнiмдерi бар конверттердi ашуды конкурстық комиссия конкурстық құжаттамада көрсетiлген күні, уақытта және жерде, конкурстық комиссияның барлық мүшелері мен конкурсқа қатысушылардың немесе олардың уәкiлеттi өкiлдерiнің қатысуымен жүргізеді.

      Ашылуға конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімде ұсынылған конкурстық өтiнiмдерi бар конверттер жатады.

      Конкурстық өтiнiм осы Қағидаларға сәйкес ашылады және қаралады.

      Конкурстық өтiнiмдерi бар конверттердi ашу кезiнде конкурстық комиссия қатысушы тұлғаларға мыналарды:

      1) конкурстық комиссияның құрамын;

      2) конкурстық өтiнiмдi белгіленген мерзімде ұсынған конкурсқа қатысушыларды;

      3) конкурстық өтiнiмдерін конкурстық өтiнiмдердi берудiң соңғы мерзiмi бiткеннен кейін ұсынған, өтінімдері қайтарылуға тиіс конкурсқа қатысушыларды;

      4) конкурсқа қатысушының атауы мен орналасқан жерін;

      5) конкурстық өтінімде қамтылған құжаттардың тізбесі мен олардың қысқаша мазмұнын;

      6) конкурстық өтiнiмдерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу фактілерінің бар не жоқ екенін, сондай-ақ оның себептерін дауыстап айтып тұрады.

      Конкурстық өтiнiмдерi бар конверттердi ашқаннан кейін осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес конкурстық комиссияның хатшысы конкурстық өтiнiмдерi бар конверттердi ашу хаттамасын жасайды, оған конкурстық комиссияның төрағасы, орынбасары, қатысып отырған барлық мүшелері және конкурстық комиссияның хатшысы қол қояды.

      Конкурстық өтiнiмдердi ашу хаттамасының көшiрмесi конкурстық өтiнiмдер бар конверттердi ашу жөніндегі конкурстық комиссияның отырысында болмаған конкурсқа қатысушыларға немесе олардың уәкiлеттi өкiлдерiне олардың жазбаша сұрау салуы бойынша сұрау салуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жiберiледi.

      47. Конкурстық өтiнiмдердi қарау рәсiмi осы Қағидалардың талаптарында көзделген конкурстық өтінімнің құжаттары мен материалдарының толық болуы және тиісінше ресімделуі тұрғысынан оларды алдын ала зерделеудi және тексерудi қамтиды.

      Толық емес және/немесе дәйексіз ақпарат беру немесе осы Қағидалардың талаптарына сай келмейтiн конкурстық өтiнiмдердi ұсыну конкурстық комиссияның осы конкурстық өтiнiмдi кейiнге қалдыруына негiз болады.

      Конкурстық комиссия енгізілген конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді мынадай:

      1) конкурстық өтінімді қамтамасыз етудің жарамдылық мерзімі жетіспеуі;

      2) конкурстық өтінімді қамтамасыз етудің тиісінше ресімделмеуі, ол конкурстық комиссияға мыналарды:

      конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді берген тұлғаны;

      оған қатысу үшін конкурстық өтінімді қамтамасыз ету енгізіліп отырған конкурстың атауын;

      конкурстық өтінімді қамтамасыз етудің жарамдылық мерзімі және (немесе) сомасын, сондай-ақ оны ұсыну шарттарын;

      кепілді жарна пайдасына енгізіліп отырған тұлғаны анықтауға мүмкіндік беретін мәліметтердің болмауынан көрініс табады;

      3) кепілді жарнаның конкурстық құжаттамада белгіленген мөлшерден кем енгізілуі жағдайларында конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп таниды.

      48. Конкурс конкурстық өтiнiмдердi берудің соңғы мерзiмi аяқталған күнінен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өткізіледі.

      Бұл ретте конкурстық комиссия алдымен конкурсқа қатысушылардың техникалық ұсыныстарын, одан кейін қаржылық ұсыныстарын қарайды.

      Конкурс аяқталғаннан кейін конкурстық комиссия конкурстың жеңімпазын айқындайды.

      Ескерту. 48-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      49. Техникалық ұсыныстары бар конверттер ашылғаннан кейiн әрбiр конкурстық өтiнiм бойынша мынадай ақпарат жарияланады және хаттама жасалады:

      1) конкурсқа қатысушы;

      2) конкурстық өтiнiмнiң жинақылығы және оның осы Қағидаларда көзделген талаптарға сәйкестiгi.

      50. Қаржылық ұсыныстары бар конверттердi ашқаннан кейiн конкурстық комиссия оларға тiркеу нөмiрiн берудi (тiркеу күнiн көрсете отырып) жүзеге асырады, қаржылық ұсыныстарын берген конкурсқа қатысушылардың қаржылық ұсыныстарын тіркеудің хронологиялық тәртібімен жариялайды.

      51. Конверттердi ашқаннан кейiн конкурстық комиссия техникалық және қаржылық ұсыныстары бар ашылған конверттерді конкурстық комиссияның хатшысына береді.

      52. Конверттердi ашу нәтижелерi бойынша конкурстық комиссия отырысының хаттамасында конкурстық өтiнiмдердi ұсынған барлық конкурсқа қатысушылардың тiзбесi, сондай-ақ өзге мәлiметтер тiркеледi және қабылдау немесе кейiнге қалдыру себептерiн көрсете отырып, конкурстық өтiнiмдердi қабылдау немесе кейiнге қалдыру туралы конкурстық комиссияның шешiмi туралы тиiстi жазбалар жүргiзiледi.

      53. Конкурс аяқталғаннан кейін осы Қағидалардың 28-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, конкурстық өтiнiмдер конкурсқа қатысушыларға қайтарылмайды және шартқа қол қойылғаннан кейін жұмыс органының хатымен Ұлттық қорды басқару жөнiндегi кеңеске сақтауға беріледі.

      54. Жұмыс органы конкурсқа қатысушыларды және Қазақстан Республикасының Yкiметiн конкурс өткiзу қорытындылары бойынша конкурстың нәтижелерi туралы ресми хабардар етеді.

9. Конкурс өткізілді деп танылған кезде конкурс жеңiмпазын
айқындау тәртiбi

      55. Конкурс жеңiмпазын айқындау үшiн конкурстық комиссия техникалық ұсыныстың сапасы мен қаржылық ұсыныс құнының ара қатынасын айқындайтын коэффициенттердi, сондай-ақ Ұлттық қордың аудитiн жүргiзу жөнiндегi қызметтердi ұсынудың ең төменгі құнын белгiлейдi. Көрсетiлген коэффициенттердiң сомасы бiрлiкке тең.

      56. Техникалық ұсыныстың сапасын және қаржылық ұсыныстың құнын айқындайтын коэффициенттер техникалық ұсыныс сапасының басымдылығын негiзге ала отырып белгiленедi.

      57. Техникалық және қаржылық ұсыныстары ең жоғары қорытынды балмен бағаланатын конкурсқа қатысушы конкурстың жеңiмпазы болып саналады.

      58. Конкурсқа қатысушылардың техникалық ұсыныстарын бағалау мынадай өлшемдер бойынша жүзеге асырылады:

      1) мыналарды қамтитын:

      Қазақстан Республикасындағы, Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы елдерiндегi және басқа мемлекеттердегi банктерге және басқа қаржы институттарына аудиторлық қызмет көрсету жөнiндегi жұмыс тәжiрибесiн;

      аудиттi жүргiзу процесi жөнiндегi қысқаша түйiндеменi;

      Ұлттық қордың алдағы бухгалтерлiк есептi талдау (бухгалтерлiк есептiң Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкестiгiн бағалауды қоса алғанда), Ұлттық қордың iшкi бақылау жүйесiнiң тиiмдiлiгiн талдау (Ұлттық қор тәуекелдерiн талдауды қоса алғанда), Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қызметкерлерiне ақпараттық аудит бойынша қызметтер көрсету және Ұлттық қор мәселелері жөнінде консультациялық қызметтердi көрсету туралы аудиторлық қорытындыны ұсыну мерзiмiн көрсете отырып, егжей-тегжейлі жұмыс жоспарын қамтитын техникалық сапа;

      2) маманның бiлiктiлiгi және мыналарды: арнайы бiлiмiн, аудит саласындағы жұмыс тәжiрибесiн, басқа мемлекеттердiң ұқсас қорларының аудитiн жүргiзудегi iс жүзiндегi тәжiрибесiн қамтитын оның практикалық тәжiрибесi.

      59. Конкурсқа қатысушының белгiленген өлшемдер бойынша техникалық ұсынысын бағалауды осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес әрбiр өлшем бойынша 1-ден бастап 100-ге дейiнгi балл шәкілі бойынша конкурстық комиссияның мүшелерi жүргiзедi.

      Техникалық ұсыныстарды қарағаннан және бағалағаннан кейiн конкурстық комиссияның мүшесi осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысушылардың техникалық ұсыныстарын бағалаудың формулярын толтырады.

      60. Конкурсқа қатысушының техникалық ұсынысының орташа баллы екi өлшем бойынша (техникалық сапа және мамандардың бiлiктiлiгi, олардың практикалық тәжiрибесi) баллдардың жалпы санын бiлдiретiн конкурстық комиссияның барлық мүшелерi бағасының орташа арифметикалық мәнi ретiнде айқындалады.

      61. Техникалық ұсыныстың қорытынды баллы техникалық ұсыныстың орташа баллының осы Қағидаларға 6-қосымшада көрсетiлген тәртіпке сәйкес екi өлшем бойынша (200 балл) баллдың ең жоғары санына ара қатынасымен айқындалады.

      62. Конкурсқа қатысушының қаржылық ұсынысын бағалау конкурсқа қатысушылардың қаржылық ұсыныстарын салыстыру әдісімен айқындалады және аудиттi жүргiзу жөнiндегi қызметтiң ең төменгі құнының негізінде олардың арасындағы жеңімпазды айқындайды.

      63. Конкурсқа қатысушылардың бiрнешеуiнің техникалық ұсыныс бойынша жинаған балдары тең болған кезде, сондай-ақ қонкурсқа қатысушылардың қаржылық ұсыныстарының құны тең болған жағдайда конкурстық комиссия шешімімен аудит жөніндегі қызметтер нарығындағы жұмыс тәжірибесі неғұрлым көп конкурсқа қатысушы жеңiмпаз деп танылады.

      Ескерту. 63-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      64. Конкурсқа қатысушылардың қаржылық ұсыныстарын бағалау және салыстыру жөніндегі конкурстық комиссия отырысының нәтижелерi бойынша:

      1) конкурстық комиссияның төрағасы, ал ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары қаржылық ұсыныстарды бағалау және салыстыру өткізілген күні:

      конкурстық комиссияның отырысына қатысып отырған тұлғаларға өткізілген конкурстың нәтижелерін хабарлайды және қатысушыларға конкурстың жеңімпазын жариялайды;

      конкурстың жеңімпазына конкурстық комиссияның төрағасы не оның міндетін атқарушы адам қол қойған жазбаша хабарламаны береді;

      конкурсқа қатысушыларды немесе олардың уәкілетті өкілдерін конкурстың қорытындылары туралы хаттаманың көшірмесі берілетін күні, уақыты және орны туралы хабардар етеді;

      2) конкурстық комиссияның хатшысы:

      конкурсқа қатысушылардың қаржылық ұсыныстарын бағалау және салыстыру жөніндегі конкурстық комиссия отырысы өткізілген күнінен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей конкурстың қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және оған отырыста қатысып отырған конкурстық комиссия мүшелерінің барлығының, сондай-ақ конкурстық комиссия хатшысының қол қоюын және әрбір парағына бұрыштама қойып шығуын қамтамасыз етеді;

      ол туралы мәліметтер конкурстық өтінімдерді тіркеу журналына енгізілген конкурстық өтінім ұсынған конкурсқа қатысушылардың кез келгенінің талап етуі бойынша мұндай жазбаша сұрау салуды алған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде конкурсқа қатысушыларға өтеусіз негізде конкурстың қорытындылары туралы хаттаманың көшірмесін жібереді.

      65. Конкурстың қорытындылары туралы хаттама мынадай ақпаратты:

      1) конкурстың қысқаша сипаттамасын;

      2) конкурс жеңiмпазы туралы деректердi, ол конкурс жеңiмпазы болып танылған шарттарды;

      3) өздерiнiң конкурстық өтiнiмдерiн ұсынған басқа конкурсқа қатысушылардың бiлiктiлiгi туралы ақпаратты;

      4) басқа қатысушылардың конкурстық өтiнiмдерiнiң бағасын және қысқаша мазмұнын;

      5) конкурстық өтiнiмдердi бағалау және салыстыру өлшемдерiнің қысқаша мазмұнын;

      6) егер конкурс нәтижесінде конкурс жеңiмпазы анықталмаса, тиiстi себептердi көрсетудi;

      7) конкурстық өтiнiмдерді кері қайтару себептерін көрсетуді;

      8) конкурстық құжаттаманы түсiндiру туралы сұрау салулардың, оларға жауаптардың жинақталған мазмұнын, сондай-ақ егер мұндай орын алған болса, конкурстық құжаттамаға өзгерiстер мен толықтырулардың жинақталған мазмұнын;

      9) өзге мәлiметтердi қамтиды.

      Ескерту. 65-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      66. Конкурс конкурстың жеңiмпазы айқындалғаны туралы комиссия шешiм қабылдағаннан кейiн өткiзiлген болып саналады, ол туралы тиiстi хаттама жасалады.

      Конкурс жеңiмпазы тиiстi жылдың 1 (бiрiншi) қазанына дейiн айқындалады.

      Ескерту. 66-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      67. Конкурстық комиссияның шешiмi конкурсқа қатысушыларға ол қабылданған күннен бастап күнтiзбелiк 10 (он) күннен кешiктiрілмей ауызша жеткiзiледi.

      68. Конкурстық комиссияның шешімімен конкурс жеңімпазы анықталғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде жұмыс органы конкурс жеңімпазына осы Қағидаларға 6-1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының сыртқы аудитін жүргізуге арналған шарттың үлгі нысанына сәйкес шарттың жобасын 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде қарау және келісу үшін жібереді.

      Аудиторлық ұйымның шарттың жобасын келісуі шартқа қол қоюға аудиторлық ұйымның келісетіні туралы еркін нысандағы жазбаша хабарлама түрінде жүзеге асырылады.

      Жұмыс органы шарт жобасын келісу туралы хатты алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде конкурс жеңімпазымен мемлекеттік және орыс тілдеріндегі шартқа қол қояды.

      Ескерту. 68-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      69. Егер конкурс жеңiмпазы болып танылған конкурсқа қатысушы шартқа белгiленген мерзiмде қол қоймаса, конкурстық комиссия басқа конкурсқа қатысушымен шартқа қол қою туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте шартқа қол қоймаған конкурс жеңiмпазы енгізген конкурстық өтінімді қамтамасыз ету осы Қағидалардың 42-тармағына сәйкес Ұлттық қордың кірісіне есепке алынады.

      Бұл жағдайда конкурстық комиссия конкурстық өтінімі (техникалық ұсыныс пен қаржылық ұсыныс құнының қорытынды балы бойынша) бұдан бұрын конкурстың жеңiмпазы деп жарияланған қатысушыдан кейінгі орында тұрған конкурсқа қатысушыны конкурстың жеңімпазы деп жариялайды, бұл ретте конкурстық комиссия аталған қатысушыға оның конкурстық өтінімі (техникалық ұсыныс пен қаржылық ұсыныс құнының қорытынды балы бойынша) бұдан бұрын конкурстың жеңімпазы деп жарияланған қатысушыдан кейінгі орында тұруы себебінен оны конкурстың жеңімпазы деп жариялағаны туралы жазбаша хабарлама жібереді.

      Ескерту. 69-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      70. Конкурстық комиссия осы Қағидалардың 69-тармағында көрсетілген себептер бойынша конкурстың жеңімпазы деп жариялаған конкурсқа қатысушы өзінің конкурстық өтінімі жеңді деп танылғаны туралы жұмыс органының не конкурстық комиссияның жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жұмыс органын не конкурстық комиссияны шартқа қол қоюға келісетіні туралы немесе шартқа қол қоюдан бас тартатыны туралы жазбаша хабардар етеді.

      Конкурстық комиссия осы Қағидалардың 69-тармағында көрсетілген себептер бойынша конкурс жеңімпазы деп жарияланған конкурсқа қатысушы шартқа қол қоюға келіскен жағдайда конкурсқа қатысушы осы Қағидалардың 7-бөліміне сәйкес конкурстық өтінімді кепілді қамтамасыз етудi енгізеді.

      Бұл ретте, егер конкурстық комиссия осы Қағидалардың 69-тармағында көрсетілген себептер бойынша конкурс жеңімпазы деп жариялаған конкурсқа қатысушы шартқа қол қоюға келісіп, конкурстық өтінімді кепілді қамтамасыз етудi енгізсе, ал кейін шартқа қол қоюдан бас тартса, осы тармаққа сәйкес енгізілген конкурстық өтінімді қамтамасыз ету осы Қағидалардың 42-тармағына сәйкес Ұлттық қордың кірісіне жатқызылады.

      Конкурстық комиссия осы Қағидалардың 69-тармағында көрсетілген себептер бойынша конкурс жеңімпазы деп жариялаған конкурсқа қатысушы шартқа қол қоюдан бас тартқан жағдайда конкурстық комиссия жаңа конкурс өткізу туралы шешім қабылдайды.

      71. Алып тасталды – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      72. Егер конкурстық құжаттамада конкурсқа қатысушының шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзуі көзделсе, онда шарт конкурсқа қатысушы осындай қамтамасыз етудi толық енгiзгеннен кейiн ғана күшiне енедi.

      Шартта аванс төлеу көзделген жағдайды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшерi шарттың жалпы сомасының кемiнде 5 (бес) пайызын құрайды және конкурстың жеңiмпазы оны жұмыс органының есебiне ақша кепiлдiгi түрiнде енгiзедi.

      Шартта аванс төлеуі көзделген жағдайда шарттың орындалуын қамтамасыз ету шарттың жалпы сомасының кемiнде 5 (бес) пайызы болуға тиіс авансқа тең мөлшерде белгіленеді.

      73. Егер аудитор белгiленген мерзiмдерде шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзбесе немесе жасалған шарт бұзылса, бұрын конкурстың жеңiмпазы (техникалық ұсыныс пен қаржылық ұсыныс құнының қорытынды балы бойынша) деп жарияланған қатысушыдан кейiнгі орында тұрған конкурсқа басқа қатысушымен шарт жасалады немесе жаңа конкурс жарияланады.

      Ескерту. 73-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      74. Жұмыс органы енгiзiлген шарттың орындалуын қамтамасыз етудi конкурс жеңiмпазы осы шарт бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн толық және тиiсiнше орындаған жағдайда ғана, шартта көрсетiлген мерзiмдерде немесе аудитор мiндеттемелердi толық орындаған сәтінен бастап бес жұмыс күнi iшiнде оған қайтарады.

      75. Егер аудитор шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындамаса немесе тиiсiнше орындамаса, онда конкурсты ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес енгiзiлген шарттың орындалуын қамтамасыз етудi ұстап қалады.

      76. Конкурстың жеңiмпазы аудитор болып тағайындалады және осы Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес Ұлттық қордың сыртқы аудитін жүргізуге арналған техникалық тапсырмаға сай онымен 2 (екі) жыл мерзімге аудиттi жүргiзуге арналған шарт жасалады. Шарт конкурс жеңiмпазы – аудитор мен жұмыс органының арасында жасалады.

      Ескерту. 76-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

10. Конкурс өткізілмеді деп тану тәртібі

      77. Конкурс мынадай жағдайларда:

      1) ұсынылған конкурстық өтінімдер болмаған;

      2) егер оған екiден кем конкурсқа қатысушы қатысқан болса, бұл жағдайда конкурстық комиссия жалғыз қатысушының конкурстық өтiнiмi бар конверттi ашпайды;

      3) егер конкурсқа қатысушылардың ұсыныстары конкурстың шарттарын қанағаттандырмайды деп танылса;

      4) егер конкурс жеңімпазы деп танылған конкурсқа қатысушы белгіленген мерзімде шартқа қол қоймаған жағдайда конкурс өткiзiлмеді деп танылады.

      Осы тармақта көрсетілген жағдайларда конкурстық комиссияның төрағасы, орынбасары, қатысып отырған барлық мүшелерi және конкурстық комиссияның хатшысы қол қоятын хаттама ресiмделедi.

      Ескерту. 77-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      77-1. Жұмыс органы конкурс жеңімпазының белгіленген мерзімде шартқа қол қоймағаны туралы және конкурсқа басқа қатысушымен шарт жасасу туралы шешім бойынша дауыс беру қажеттігі туралы конкурстық комиссия мүшелеріне жазбаша нысанда хабарлама мен дауыс беру бюллетенін жібереді.

      Ескерту. Қағида 77-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

      78. Конкурс өткiзiлмеді деп танылған жағдайда, комиссияның шешiмi бойынша қайталама конкурс өткiзу туралы хабарландыру жарияланады.

      Бұл ретте конкурсқа қатысушылардың қайталама конкурста қатысуға конкурстық өтінімдері қайталама конкурс өткiзу туралы хабарландыру жарияланған күнінен бастап күнтiзбелiк 14 (он төрт) күннен кешіктірмей ұсынылады.

      79. Конкурсқа бір ғана конкурсқа қатысушының қатысуына байланысты қайталама конкурс өткiзiлмеді деп танылған жағдайда, конкурстық комиссия отырыс өткізеді, онда онымен шарт жасасу туралы шешім қабылдайды.

      Ескерту. 79-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

  Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін
аудиторлық ұйымды таңдау қағидаларына
1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы
аудитін жүргізу үшін конкурсқа қатысушыларды, конкурстық
құжаттама мен конкурстық өтінімдерді
тіркеу журналы

      Конкурсты өткізу мерзімі:

      Жұмыс органының атауы:

      Жұмыс органының мекенжайы:

Р/с

Конкурсқа қатысушының атауы

Конкурсқа қатысушының пошталық мекенжайы

Конкурсқа қатысушының деректемелері

Конкурсқа қатысушының, уәкілетті өкілдің, сенім білдірілген тұлғаның Т.А.Ә., паспорттық деректері

Конкурстық құжаттаманы беру

Конкурстық өтінімді қабылдау

Конкурстық өтінімге енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпарат

Конкурстық өтінімдерден бас тарту себептері

Конкурстық өтінімдерді қайтару

Атауы

Күні мен уақыты

Конкурсқа қатысушының, уәкілетті өкілдің, сенім білдірілген тұлғаның қолы

Күні мен уақыты

Қолы

Күні мен уақыты

Қолы

Конкурсқа қатысушының, уәкілетті өкілдің, сенім білдірілген тұлғаның

Конкурстық комиссия хатшысының
Конкурсқа қатысушының, уәкілетті өкілдің, сенім білдірілген тұлғаның

Конкурстық комиссия хатшысының  Қазақстан Республикасы Ұлттық
қорының жыл сайынғы сыртқы
аудитін жүргізу үшін
аудиторлық ұйымды таңдау
қағидаларына
1-1-қосымша
  Нысан

      Ескерту. Қағида 1-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

№ ___ дауыс беру бюллетені

      Толтырылған және қол қойылған бюллетень ұсынылатын мекенжай:

      Бюллетеньді ұсынудың соңғы күні: 20__ жылғы ___ ______________

      Конкурстық комиссияның отырысын өткізудің бастамашысы:________________

      Отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауы: ____________________________

      Конкурстық комиссия мүшесінің шешімі (белгі қойылсын):

      "Жақтады"


      "Қарсы"


      Ерекше пікірді жазу ("қарсы" дауыс берген жағдайда толтыру үшін міндетті)

      _______________________________________________________________________

      _______________________________________________________________________

      "Қалыс қалды"


      Ерекше пікірді жазу ("қалыс қалды" деп дауыс берген жағдайда толтыру үшін міндетті)

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      Конкурстық комиссия мүшесі:

      __________________________________________________

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

      20 __ жылғы ______________.  Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін
аудиторлық ұйымды таңдау қағидаларына
2-қосымша

      (Кімге) __________________________________

      (конкурсты ұйымдастырушының атауы)

      (Кімнен) __________________________________

      (конкурсқа қатысушының атауы)

Конкурсқа қатысуға арналған өтінім

      _____________________________________________________________________

      (конкурсқа қатысушының атауы)

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы аудитін

      жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау бойынша конкурс өткізу

      жөніндегі конкурстық құжаттаманы қарап әрі оларды алғанын растай

      отырып, жалпы сомасы

      _____________________________________________________________________

      (цифрлармен және жазбаша)

      конкурстық құжаттамаға сәйкес техникалық тапсырмаға сай Қазақстан

      Республикасы Ұлттық қорының сыртқы аудитін жүргізу бойынша қызмет

      көрсетулерді орындауды жүзеге асыруды ұсынады.

      Осы конкурстың өтінім:

      1. __________________________________________________________________

      2. __________________________________________________________________

      3. __________________________________________________________________

      4. __________________________________________________________________

      5. __________________________________________________________________

      6. __________________________________________________________________

      7. __________________________________________________________________

      8. __________________________________________________________________

      9. __________________________________________________________________

      10. _________________________________________________________ тұрады.

      Біздің конкурстық өтінім ұтты деп танылған жағдайда, Қазақстан

      Республикасы Ұлттық қорының сыртқы аудитін орындауды ________________

      (жазбаша)

      күннің ішінде қамтамасыз етуді және біздің конкурстық өтінім ұтты деп

      танылғаны туралы Сіздің хабарламаңыз алынған күннен бастап __________

      (жазбаша)

      күннің ішінде жұмысты аяқтауға міндеттенеміз.

      Біз, конкурстық құжаттамада айтылған төлемнің базалық

      шарттарымен келісеміз. Төлемнің мынадай баламалы шарттарын

      _____________________________________________________________________

      ___________________________________________________________ ұсынамыз,

      (мұндайлар болса, төлемнің баламалы шарттары аталады)

      бұл ретте ___________________________________________________________

      (ақшалай мәні көрсетілсін, жазбаша)

      мөлшеріндегі баға жеңілдігін ұсынамыз.

      Біздің конкурстық өтінім танылған жағдайда біз шарттың жалпы

      сомасынан ______________ пайызды құрайтын сомада сыртқы аудит жүргізу

      (жазбаша)

      туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгіземіз.

      Осы конкурстық өтінім конкурстық өтінімдерді ашқан күнінен

      бастап ______________ күн ішінде жарамды.

      (жазбаша)

      Сыртқы аудит жүргізу туралы шарт жасасқан сәтке дейін осы

      конкурстық өтінім оны ұтты деп тану туралы Сіздің хабарламаңызбен

      бірге біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін орындайтын болады.

      _____________________________________________________________________

      (конкурсқа қатысушының атауы)

      оның атынан және тапсырмасы бойынша

      конкурстық өтінімге қол қоюға барлық

      өкілеттігі бар тұлғаның

      ____________________ ____________________________________

      (қолы, күні) М.О. (лауазымы, Т.А.Ә.)

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының

      жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін

      аудиторлық ұйымды таңдау қағидаларына

      3-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы
аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау конкурсына
қатысуға арналған конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашу
хаттамасы _____________________________________________________________________

      (ашу орны, уақыты және күні)

      1. Мына құрамдағы Конкурстық комиссия:

      _____________________________________________________________________

      (төрағаның, оның орынбасарының, конкурстық комиссия мүшелерінің

      Т.А.Ә., лауазымы және конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ашу

      уақыты, күні және орны көрсетіледі)

      конкурсқа қатысуға арналған өтінімдері бар конверттерді ашу рәсімін

      жүргізді.

      2. Мына конкурсқа қатысушыларға конкурстық құжаттаманың

      көшірмелері берілді:

      _____________________________________________________________________

      (конкурстық құжаттаманың көшірмелері берілген барлық конкурсқа

      қатысушылардың атауы, мекенжайы)

      3. Мына конкурсқа қатысушылардың конкурсқа қатысуға арналған

      өтінімдері:

      _____________________________________________________________________

      (конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өтіп

      кеткеннен кейін конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерін ұсынған

      барлық конкурсқа қатысушылардың атауы көрсетіледі)

      мына негіздер бойынша ___________________________ ашылмай қайтарылды.

      4. Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың соңғы

      мерзімі өтіп кеткенге дейін конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерін

      ұсынған мына конкурсқа қатысушылардың:

      _____________________________________________________________________

      (конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өтіп

      кеткенге дейін конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерін ұсынған барлық

      конкурсқа қатысушылардың атауы, мекенжайы, конкурсқа қатысуға

      арналған өтінімдерді ұсыну уақыты конкурсқа қатысуға арналған

      өтінімдерді тіркеу журналына сәйкес хронологиялық тәртіпте

      көрсетіледі)

      конкурсқа қатысуға арналған өтінімдері ашылды және

      _____________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________

      қамтиды, (өтінімде қамтылған құжаттардың тізбесі, конкурсқа қатысуға

      арналған өтінімдерді кері қайтарып алу және өзгергені туралы ақпарат,

      конкурстық өтінім құжаттарының парақтарының саны көрсетіледі), олар

      конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ашу кезінде қатысып

      отырғандардың барлығына жарияланды.

      5. Конкурстық өтінімдерді ашу кезінде мына конкурсқа

      қатысушылар қатысты:

      _____________________________________________________________________

      (конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ашу кезінде қатысқан барлық

      конкурсқа қатысушылардың, олардың уәкілетті өкілдерінің Т.А.Ә.,

      атауы, мекенжайы).

      Конкурстық комиссия төрағасының,

      мүшелерінің және хатшысының

      Т.А.Ә. қолдары

      _______________________________ ________________________

      _______________________________ ________________________

      _______________________________ ________________________

  Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
  жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін
  аудиторлық ұйымды таңдау қағидаларына
  4-қосымша

Конкурсқа қатысушылардың техникалық ұсыныстарын белгіленген өлшемдер бойынша бағалау

р/с

Өлшем атауы

Балдар саны

Конкурсқа қатысушылардың атауы

      Ұсыныстың техникалық сапасы 100 балл

      1 Қазақстандағы, ТМД елдеріндегі

      және басқа мемлекеттердегі

      қаржы институттарына аудиторлық

      қызмет көрсетудегі тәжірибе 1-ден 20

      балға дейін

      2 Қазақстан Республикасы

      Ұлттық қорының аудитін жүргізу 1-ден 30

      процесі және аудиторлық балға дейін

      қорытындыны ұсыну мерзімі

      көрсетілген егжей-тегжейлі

      жұмыс жоспары

      3 Қазақстан Республикасы 1-ден 20

      Ұлттық қорының бухгалтерлік балға дейін

      есебін талдау,

      оның ішінде:

      - бухгалтерлік есептің 1-ден 15

      Қазақстан Республикасының балға дейін

      қолданыстағы заңнамасының

      нормаларына сәйкестігін бағалау;

      - бухгалтерлік есептің халықаралық 1-ден 5

      қаржылық есептіліктің балға дейін

      стандарттарына сәйкестігін

      бағалау

      4 Қазақстан Республикасының

      Ұлттық қорын ішкі бақылау 1-ден 20

      жүйесінің тиімділігін талдау, балға дейін

      оның ішінде:

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық қорының 1-ден 10

      тәуекелдерін талдау балға дейін

      5 Ақпараттық аудит бойынша 1-ден 5

      қызметтер көрсету балға дейін

      6 Қазақстан Республикасының 1-ден 5

      Ұлттық қоры мәселелері бойынша балға дейін

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық Банкінің қызметкерлеріне

      консультациялық қызмет

      көрсету

      7 Мамандардың біліктілігі 100 балл

      және олардың практикалық

      тәжірибесі

      8 Арнайы білімі 1-ден 20

      балға дейін

      9 Аудит саласындағы жұмыс 1-ден 20

      тәжірибесі баллға дейін

      10 Қаржы секторындағы жұмыс 1-ден 15

      тәжірибесі балға дейін

      11 Қаржы ұйымдарының аудитін 1-ден 10

      жүргізу бойынша жұмыс балға дейін

      тәжірибесі бар мамандардың болуы

      12 Қосымша білімі 1-ден 5

      балға дейін

      13 Мемлекеттік және орыс тілдерін білу 1-ден 10

      балға дейін

      14 Ақпараттық жүйелер бойынша 1-ден 10

      аудиторлардың болуы балға дейін

      15 Қазақстан Республикасы 1-ден 10

      Ұлттық қорының және/немесе балға дейін

      басқа мемлекеттердің ұқсас

      қорларының аудитін жүргізудің

      практикалық тәжірибесі

      Конкурстық комиссия мүшесінің Т.А.Ә. ___________________________

      қолы

      күні ___________________________________________________________

  Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін
аудиторлық ұйымды таңдау қағидаларына
5-қосымша

Конкурсқа қатысушылардың техникалық ұсыныстарын бағалау
формуляры

Р/с

Конкурсқа қатысушының атауы

Ұсыныстың техникалық сапасы

Мамандардың біліктілігі мен олардың практикалық тәжірибесі

Техникалық ұсынысты бағалау
(3-баған + 4-баған)

1

2

3

4

5


      Конкурстық комиссия мүшесінің Т.А.Ә.

      ____________________________________

      (қолы)

      ____________________________________

      (күні)

  Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін
аудиторлық ұйымды таңдау қағидаларына
6-қосымша

Конкурсқа қатысушы ұсынысының қорытынды баллын есептеу
тәртібі

      1. Конкурсқа қатысушы ұсынысының қорытынды баллы:

      В = Т х К1 + F х К2

      формуласы бойынша айқындалады, мұндағы

      В – конкурсқа қатысушы ұсынысының қорытынды баллы;

      Т – конкурсқа қатысушының техникалық ұсынысының қорытынды баллы;

      К1 – техникалық ұсыныс сапасының коэффициенті;

      F – конкурсқа қатысушының қаржылық ұсынысын бағалау;

      К2 – қаржылық ұсыныс құнының коэффициенті.

      2. Конкурсқа қатысушының техникалық ұсынысының қорытынды баллы:

      С

      Т=_______

      С max

      формуласы бойынша айқындалады, мұндағы

      С – комиссия мүшелерінің техникалық ұсынысын бағалаудың орташа арифметикалық мәні;

      С мах – техникалық ұсыныстың екі өлшемі бойынша ең көп баллы (200).

      3. Конкурсқа қатысушының қаржылық ұсынысын бағалау:

      P min

      F=_______

      формуласы бойынша айқындалады, мұндағы

      Р min – комиссия белгілейтін аудиторлық тексерістің ең аз құны;

      Р – конкурсқа қатысушының қаржылық ұсынысының құны.

  Қазақстан Республикасы Ұлттық
қорының жыл сайынғы сыртқы
аудитін жүргізу үшін
аудиторлық ұйымды таңдау
қағидаларына
6-1-қосымша
  Нысан

      Ескерту. Қағида 6-1-қосымшамен толықтырылды – ҚР Үкіметінің 06.02.2020 № 43 қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының сыртқы аудитiн жүргiзуге арналған үлгі шарт

  Нұр-Сұлтан қаласы
  20__ жылғы

      Бір тараптан бұдан әрi "тапсырыс беруші" деп аталатын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 8 мамырдағы № 474 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды таңдау қағидаларының 76-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң атынан әрекет ететін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің атынан Қазақстан Республикасының Қаржы министрі/вице-министрі (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)) ______________ және екінші тараптан бұдан әрі "аудитор" деп аталатын ____ жылғы ___ ________ № ___ хаттамаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына жыл сайынғы сыртқы аудитті жүргізу үшін тәуелсіз аудиторды таңдау жөніндегі конкурстық комиссияның шешімімен конкурс жеңімпазы деп танылған, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша аудиторлық ұйым болып табылатын, аудиторлық қызметпен айналысуға _____ жылғы ___ _______ №__________ лицензиясы бар және "Қазақстан Республикасы Аудиторлар палатасы" кәсіби аудиторлық ұйымының мүшесі болып табылатын __________ (атауы) аудиторлық ұйымының атынан Жарғы негізінде әрекет ететін ____________________ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), бұдан әрі бірлесіп "Тараптар", ал жеке-жеке "Тарап" деп немесе жоғарыда көрсетілгендей аталатындар мына төмендегiлер туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының сыртқы аудитін жүргізуге арналған шартты (бұдан әрi – шарт) жасасты.

1. Шарттың нысанасы

      1. Аудитор шарттың және халықаралық аудит стандарттарының талаптарына сәйкес ______ және ______ жылдар үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының (бұдан әрі – қор) жылдық қаржылық есептiлігіне аудит (бұдан әрі – аудит) жүргiзуге міндеттенеді, ал тапсырыс беруші аудит нәтижелерiн қабылдауға және шартта белгіленген тәртiппен және мерзiмде ақы төлеуге мiндеттенедi.

      Аудит нәтижелерi аудитордың тәуелсiз пiкiрiн бiлдiретiн аудиторлық есеп түрiнде ресiмделедi.

      Аудиттің мақсаттары мен мiндеттерi аудитордың аудиторлық есепте (бұдан әрі – аудиторлық есеп) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға және Халықаралық бухгалтерлер федерациясының Халықаралық аудиторлық стандарттар жөніндегі кеңесі әзірлеген стандарттарға ("Халықаралық аудит стандарттары" немесе "ХАС") сәйкес Қордың қаржылық есептiлiгiнің жасалу дұрыстығы мен объективтiлiгi туралы кәсiби қорытынды беруiнен тұрады.

      2. Аудитке:

      1) Қордың түсiмдерi және оны пайдалану туралы есеп;

      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенiмгерлiкпен басқару нәтижелерi туралы жылдық есебi және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенiмгерлiкпен басқару туралы шартқа сәйкес ұсынылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнің Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенiмгерлiкпен басқару жөнiндегі қаржылық есептілігі;

      3) қорды басқару жөніндегі өзге де деректер жатады.

      Аудитке жататын құжаттар Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес аудиторлық есепке қоса берiлуi тиiс.

      Аудит халықаралық аудит стандарттарына сәйкес жүргiзiледi және мыналарды:

      Қордың қаржылық есептілiгінде қамтылған соманы және өзге де ақпаратты растайтын деректердi iрiктеп тестілеуді;

      бухгалтерлiк есептің қағидаттарын және тапсырыс берушінің басшылығы жасаған негiзгi кемшiлiктердi, сондай-ақ қаржылық есептiлiктi ұсынудың жалпы нысанын бағалауды қамтиды.

      Бұдан басқа, аудитор мынадай:

      1) алдыңғы кезеңмен салыстырғанда активтері мен мiндеттемелері туралы есептiң құндық және пайыздық мәндегi баптары өзгерiстерiнің есептелуін қоса алғанда, Қор активтерiнiң сақталуын бағалау;

      2) қаржы активтерінің әрбір түрі бойынша табыстылықтың жоғары деңгейін қамтамасыз ету мәселесі бойынша талдау;

      3) өтімділік көрсеткіштерін есептеуді қоса алғанда, активтердің өтімділігін қамтамасыз етуді талдау;

      4) тәуекелдер көрсеткіштерін есептеуді қоса алғанда, активтердің нарықтық құнының өзгеру тәуекелдерін басқару тиімділігі;

      5) қорды басқару тиімділігі, оның ішінде алдыңғы кезеңмен салыстырғанда құндық және пайыздық мәндегі табыстар мен шығындар туралы есепке талдау, сондай-ақ таза активтер табыстылығының, кірістілігінің, жиынтық активтер кірістілігінің коэффициенттерін есептеу жолымен қордың рентабельділігіне талдау жүргізу;

      6) қордың тұрақтандыру және жинақтаушы қоржындарының құрамы, оның ішінде елдер және қаржы активтерінің түрлері бойынша қоржынның нарықтық құнының пайыздық арақатынасын анықтай отырып, қордың географиялық шоғырландыру жөніндегі қоржындық инвестицияларының теңгерімдік құнына талдау жүргізу;

      7) активтер мен міндеттемелердің әрбір түрі бойынша бағамдық айырмашылықтардан алынатын кірістерді немесе шығындарды көрсете отырып, қоржынның нарықтық құнының айырбас бағамының өзгерістерінен тәуелсіздігінің қамтамасыз етілуін талдау;

      8) сыртқы басқарушылар қызметiнiң тиiмдiлігін бағалау, оның iшiнде мыналарды:

      әрбір басқарушы генерациялаған жалпы кірістің әрбір басқарушы гонорарына қатынасын есептеу, сондай-ақ әрбір басқарушы генерациялаған таза кірістің (әрбір басқарушыға төленген басқарғаны үшін гонорарды шегергенде жалпы генерацияланған кіріс) осы басқарушының басқаруында тұрған активтердің орташа мәніне қатынасы;

      әрбiр сыртқы басқарушының басқаруындағы қаржы активтерiнiң түрi бойынша кiрiстілiкті есептеуді білдіретін қызмет тиiмділiгiнiң коэффициенттерiн көрсете отырып, басқарушылардың тиiмділігiне талдау жүргізу;

      9) әрбiр басқарушыдағы активтер мен қоржындық инвестициялардың жалпы құнының пайыздық арақатынасын анықтай отырып, активтердiң басқарушыларға шоғырлануын талдауды қоса алғанда, iрiктелген кастодиандардың жұмысын бағалау;

      10) қаржы құралдарының түрлерi бойынша кiрiстiлiктi көрсете отырып, құрылымдық өнiмдердi пайдалану тиiмділігiн бағалау;

      11) қордың орташа айлық нарықтық құны мен сенiмгерлiкпен басқаруға арналған аударымдарды есептеу дұрыстығын тексеру;

      12) мұнай қорларын талдауды – рентабельділік пен пайданы таза активтерге бөлетін негізгі коэффициенттерді есептеуді қоса алғанда, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қорды сенімгерлікпен басқару жөніндегі қызметін басқа елдердің осыған ұқсас қорларының қызметімен салыстырмалы талдау;

      13) қордың эталондық қоржыны индекстерiн қолдану тиiмдiлiгін басқа эталондық қоржындардың индекстерiмен салыстырмалы бағалау;

      14) қор басқарушыларының қызметтерін қордың инвестициялық операцияларын жүзеге асыру қағидаларына сәйкестiгi тұрғысынан тексеру мәселелері бойынша аудит нәтижелерi бойынша талдамалық есепті (бұдан әрі – талдамалық есеп) ұсынуға мiндеттi.

      3. Аудитор аудит нәтижелері бойынша аудитті орындау процесінде тапсырыс берушіге аудитке жататын құжаттарға негізделген, белгіленетін, бухгалтерлік есеп, инвестициялық операцияларды жүзеге асыру, ішкі бақылау тетіктері бойынша нұсқаулықтар мен кемшіліктер көрсетілген хат (бұдан әрі – ақпараттық хат) дайындайды. Ақпараттық хат бухгалтерлік есеп, инвестициялық операцияларды жүзеге асыру, ішкі бақылау тетіктері бойынша кемшіліктер мен ұсынымдар болған жағдайларда ғана ұсынылады.

2. Шарттың құны және ол бойынша ақы төлеу

      1. Шарттың жалпы құны (цифрлар) _________ (сомасы жазбаша) _________ теңгенi құрайды.

      2. Шарттың 2-бөлімінің 1-тармағында көрсетілген шарттың жалпы құны аудитордың қызметкерлері іс жүзінде жұмсаған уақытқа және олардың мөлшерлемелеріне негізделген аудитор көрсететін қызметтердің жалпы құнын, ҚҚС және басқа да салықтарды қоса алғанда, аудитордың тапсырыс берушіге қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстарын қамтиды.

      3. Аудит ақысын төлеу жөнiндегi бюджет:

      _______ жылы – (сомасы цифрлармен) _________ (сомасы жазбаша) _________ теңге;

      _______ жылы – (сомасы цифрлармен) ____________ (сомасы жазбаша) теңге мөлшерінде шектеледі.

      4. Тараптар арасындағы есеп айырысу жыл сайын қол қойылған көрсетілген қызметтерді тапсыру-қабылдап алу актілерінің және ол берілгеннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде аудитор берген электрондық шот-фактуралардың негізінде жүзеге асырылады. Төлем Қор қаражаты есебінен жүргізіледі.

      5. Тапсырыс беруші бюджет қаражатының бөлінуіне қарай жыл сайын шарттың 2-бөлімінің 3-тармағында көрсетілген тиісті қаржы жылына көзделген соманың 30 (отыз) пайызы мөлшерінде аванстық төлем аудару жолымен жүргізеді.

3. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету

      1. Аудитор шарттың орындалуын қамтамасыз ету түрінде тапсырыс берушінің шотына кепілге шарттың 2-бөлімінің 1-тармағында көрсетілген шарттың жалпы сомасының 5 (бес) пайызы мөлшерінде (сомасы сандармен) ______ (сомасы жазбаша) ____________ теңгеге тең ақша енгізеді.

      2. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету түрінде тапсырыс берушінің шотына аудитор енгізген ақшаны қайтару аудитор шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған жағдайда ғана жүзеге асырылады.

      3. Егер аудитор шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындамаса немесе тиiсiнше орындамаса, онда тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес енгiзiлген шарттың орындалуын қамтамасыз етудi ұстап қалады.

4. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi

      1. Тапсырыс берушінің:

      1) аудитордан аудит жүргізуге қатысты заңнама талаптары туралы толық ақпаратты алуға;

      2) аудитордың ескертулері мен қорытындылары негізделген нормативтік құқықтық актілермен танысуға;

      3) шарттың талаптарына сәйкес аудитордың міндеттемелерін орындауын талап етуге;

      4) аудитор шарттың талаптарын бұзған немесе орындамаған жағдайда аудитордың іс жүзінде көрсеткен қызметтерін төлей отырып, шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға;

      5) аудитордың шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы салдарынан тапсырыс берушіде туындаған нақты залалдарды өтеуді аудитордан талап етуге;

      6) аудитордың алдын ала келісімінсіз аудиторлық есепті (аудит жүргізілген тапсырыс берушінің қаржылық есептілігінің толық жинағымен брошюраланған; өзге ақпарат қоса берілмеген) үшінші тұлғаларға беруге құқығы бар. Тапсырыс берушінің Интернет желісіндегі өз веб-сайтына аудитор ұсынған аудит жүргізілген тапсырыс берушінің қаржылық есептілігінің толық жинағымен бірге аудиторлық есептің электрондық көшірмесін орналастыруға да құқығы бар, ол туралы аудиторға алдын ала хабарлайды, бұл ретте тапсырыс беруші аудиторлық есепке немесе қаржылық есептілікке ешқандай өзгерістер енгізбеуге міндеттенеді.

      2. Тапсырыс беруші:

      1) ХАС-қа сәйкес қол қойылған ұсыным-хатты және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының (бұдан әрі – ХҚЕС) талаптарына сәйкес дайындалған осы шарттың 1-бөлімі 2-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген қаржылық есептілікті қоса алғанда, аудит үшін қажетті ақпарат пен құжаттаманы уақтылы және толық көлемде ұсынуға міндетті. Шартқа қол қою сәтінде аудит нәтижесі мен тиісінше ұсыным-хаттың мазмұнын болжау мүмкін емес болғандықтан, тапсырыс беруші мұндай хатқа ХАС талаптарына сәйкес еркін нысанда қол қояды және оны аудитордың басшылығына жібереді;

      2) Аудитке тиісті мәселелердің шеңберін шектеу мақсатында аудитордың қызметіне араласпауға;

      3) Қордың активтеріне қатысты нақты, әлеуетті немесе белгілі сот талап-арыздары, талаптар, өзге де талаптар немесе әлеуетті міндеттемелер болған кезде аудиторды осы мәселелер туралы егжей-тегжейлі хабардар етуге (мұндай мәселелер болған кезде және тапсырыс беруші осы мәселелерде қорға көмек көрсету, консультация беру немесе қорғау үшін кәсіби заңгерлерді тартқан жағдайда, Аудитордың өтініші немесе өз бастамасы бойынша тапсырыс беруші осындай заңгерлерге аудиторға көрсетілген сот талап-арыздарына, талаптарды немесе ықтимал міндеттемелерді бағалау, сондай-ақ осындай міндеттемелердің сомасын және олардың қолайсыз шығу ықтималдығын бағалау);

      4) аудиторға жеке келісілген мерзімде аудитордың сұрауы бойынша Қордың қаржылық есептілігіне, бастапқы тізімдемесіне және талдамалы деректеріне қолжетімділікті қамтамасыз етуге;

      5) аудитор жазып берген шот-фактура негізінде аудитор көрсеткен қызметтерге төлемді жүзеге асыруға;

      6) аудиторлық есепті және/немесе ақпараттық хатты, көрсетілген құжаттарды ұсынатын тілден кез келген өзге тілге аударманың дұрыстығына қатысты аудитордан консультация алмай аудармауға және/немесе аудару үшін үшінші тұлғаларды тартпауға;

      7) аудитті орындау үшін тиісті жағдайларды қамтамасыз етуге, атап айтқанда:

      Тапсырыс берушінің барлық қызметкерлері тарапынан аудитор қызметкерлеріне жан-жақты көмек көрсетуді қамтамасыз ету, оның ішінде шарт бойынша қызмет көрсетуге тікелей қатысатын аудитор мамандарына офистік үй-жай беру бөлігінде;

      Аудитордың сұрау салуы бойынша тапсырыс берушінің қаржылық есептілігіне қолданылатын елеулі есептік мәселелер бойынша тапсырыс берушінің басшылығы позициясының жазбаша негіздемесін ұсынуға міндетті.

      Шарттың 4-бөлімі 2-тармағының 1), 3), 4) және 6) тармақшаларында айтылған әрбір талап аудит жүргізу үшін маңызды шарт болып табылады.

      Тапсырыс беруші жоғарыда айтылған шарттардың кез келгенін сақтамаған жағдайда, аудитор бір жақты тәртіппен шарт бойынша міндеттемелерді орындауды тоқтатуға немесе тапсырыс берушіге орын алып отырған кемшіліктерді жою үшін жеткілікті мерзім көрсетілген тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, міндеттемені орындауды тоқтата тұруға құқылы;

      8) аудиторға тапсырыс берушінің қаржы-шаруашылық құжаттамасында көрсетілген кез келген мүліктің іс жүзінде болуын тексеру құқығын беруге міндеттенеді. Аудитор сұрау салған қызмет көрсету үшін қажетті ақпаратта және құжаттамада коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтердің болуы оларды ұсынудан бас тартуға негіз болып табылмайды.

      3. Аудитордың:

      1) қолданыстағы қазақстандық заңнамаға қайшы келмейтін аудитордың аудиторлық әдістемесі мен халықаралық аудит стандарттары шеңберінде аудит жүргізудің әдістерін дербес анықтауға;

      2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шекте әртүрлі бейіндегі мамандарды аудит жүргізуге қатысуға шарт негізінде тартуға;

      3) қор бойынша оның қаржылық қызметі, ақша сомасының, бағалы қағаздарының болуы туралы құжаттаманы толық көлемде тексеруге, туындаған мәселелер бойынша түсіндірулер және аудиторлық тексеру үшін қажетті қосымша мәліметтер алуға;

      4) осы тармақтың 3) тармақшасына қатысты және өзіне, атап айтқанда, бухгалтерлік есеп тіркелімдерін және оларға қатысты деректерді, басшы және қадағалау органдары отырыстарының хаттамаларын, салықтық тексерулердің нәтижелері туралы актілерді, шарттар мен несие келісімдерін, капиталға қатысты нотариаттық актілер мен құжаттарды қамтитын құжаттарды алуға және тексеруге міндетті. Егер бухгалтерлік кітаптар, жазбалар және тексеруге жататын кез келген басқа құжаттама аудиторға оларды тексеруді жүргізуге мүмкіндік беретін тиісті нысанда жүргізілмеген және/немесе толық көлемде ұсынылмаған жағдайда, аудитор осы шарт бойынша қызметтерді аяқтауға және аудиторлық есепті шығаруға дәрмені болмауы мүмкін;

      5) аудитор алаяқтық, алдау, жалғандық, құжаттарды, қаржылық есептілікті бұрмалау фактілерін анықтаған, аудиторды дәйексіз аудиторлық есепті дайындауға мәжбүр ету мақсатында тапсырыс беруші оған қысым көрсеткен жағдайларда, аудитор аудиторлық қызмет туралы заңнамаға және/немесе халықаралық аудит стандарттарына сәйкес растаушы мәліметтерді берген кезде шарт бойынша көрсетілген қызметтердің нәтижелері бойынша аудиторлық есеп ұсынылмайды.

      4. Аудитор:

      1) аудиторлық қызмет туралы заңнамаға және халықаралық аудит стандарттарына сәйкес аудит жүргізуге;

      2) аудит жүргізу кезінде халықаралық аудит стандарттарының талаптарын орындауды қамтамасыз етуге;

      3) аудит барысында алынған және жасалған құжаттардың сақталуын қамтамасыз етуге және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, тапсырыс берушінің келісімінсіз олардың мазмұнын жарияламауға;

      4) аудит нәтижелерінің, сондай-ақ аудит жүргізу кезінде алынған және коммерциялық немесе заңнамамен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын мәліметтердің құпиялылығын оның қызметкерлерінің сақтауын қамтамасыз етуге;

      5) анықталған қаржылық есептіліктің және өзге де құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмеуі туралы тапсырыс берушіге хабарлауға;

      6) аудит үшін қажетті ақпаратты, құжаттама мен халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сәйкес жасалған қаржылық есептілікті (бұдан әрі – қаржылық есептілік) аудитордың тиісті жылдың ақпан айының соңына дейінгі мерзімде уақтылы алуы шартымен халықаралық аудит стандарттарының талаптарына сәйкес жасалған аудиторлық есептің жобаларын (бұдан әрі – аудиторлық есеп) қол қойылған ұсыным-хатты аудитордың тиісті жылдың 31 наурызына дейін алуы шартымен түпкілікті аудиторлық есеп пен ақпараттық хатты шарттың 5-бөлімінің 6-тармағында көрсетілген мерзімде ұсынуға міндеттенеді.

5. Қызметтерді көрсету

      1. Қазақстандық заңнаманың талаптарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау үшін жауапкершілік Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жүктеледі. Бұл бухгалтерлік есептің тіркелімдерін тиісінше жүргізуді, операциялардың, есептің және есептіліктің қазақстандық заңнаманың талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуді, ішкі бақылауды жүзеге асыруды, есеп саясатын дәйекті қолдануды қамтиды.

      2. Қаржылық есептілік аудитін аудитор халықаралық аудит стандарттарына сәйкес жүргізетін болады, бұл ретте жеке шоттар, шоттардың топтары, операциялар және жалпы қаржылық есептілік бойынша жол берілетін қатенің маңыздылығы қағидатын қоса алғанда, аудитордың аудиторлық әдістемесі қолданылатын болады.

      3. Аудит жүргізу процесінің ерекшелігіне байланысты аудитор халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес дайындалған аудитке жататын қаржылық есептілікте, егер қажетті ақпарат жасырылған немесе аудитордың қарауына берілмеген болса, елеулі қателердің болмауына кепілдік бермейді, бұл аудиттің әдеттегі барысында мұндай қателерді анықтауға мүмкіндік бермейді.

      4. Аудитор өз жұмысын Қордың бастапқы құжаттарының негізінде жүзеге асырады және олардың растығына және жарамдылығына, сондай-ақ тапсырыс беруші берген басқа да ақпараттың растығына жауап бермейді. Тапсырыс беруші аудиторға аудит процесінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі аудиторға берген барлық ақпарат дұрыс және бухгалтерлік есептілікте көрініс тапқан болып табылатыны үшін жауапты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басшысы да қол қойған жазбаша растауды жібереді. Шартты іске асыру процесінде аудитордың қызметкерлері дайындайтын барлық жұмыс құжаттары (есеп-қисаптар, сондай-ақ аудиторлық қорытындыны дайындау кезінде пайдаланылатын өзге де ішкі құжаттар) аудитордың меншігі болып табылады. Қажет болған жағдайда осы құжаттардың көшірмелері аудитордың шешімі бойынша тапсырыс берушіге берілуі мүмкін.

      5. Жобалар мен түпкілікті қаржылық есептілік, аудиторлық есеп пен талдамалық есеп қағаз тасығыштарда және тапсырыс беруші анықтайтын электрондық мекенжайларға жіберіледі.

      6. Аудиторлық есепті және қаржылық есептілiк бойынша талдамалық есепті беру мерзімдері:

      1) ________ жыл үшін:

      аудитордың тапсырыс берушіге қаржылық есептiлiк бойынша аудиторлық есептің жобасын ұсынуы – _____ жылғы "___" _______;

      аудитордың тапсырыс берушіге қаржылық есептiлiк бойынша түпкілікті аудиторлық есепті ұсынуы – _______ жылғы "_____" _______;

      2) ______ жыл үшін:

      аудитордың тапсырыс берушіге қаржылық есептiлiк бойынша аудиторлық есеп жобасын ұсынуы – ______ жылғы "____" _______;

      аудитордың тапсырыс берушіге қаржылық есептiлiк бойынша түпкілікті аудиторлық есепті ұсынуы – _______ жылғы "____" ________.

6. Қызметтердi тапсыру-қабылдап алу тәртiбi

      1. Аудит аяқталғаннан кейін және талдамалық есепті дайындағаннан кейін аудитор тапсырыс берушіге көрсетілген қызметтерді тапсыру-қабылдау актісін ұсынады.

      2. Тапсырыс беруші қаржылық есептілік бойынша түпкілікті аудиторлық есепті және талдамалық есепті қарауға және қарсылық болмаған кезде 30 (отыз) жұмыс күні ішінде қол қойылған көрсетілген қызметтерді тапсыру-қабылдау актісіне немесе қызметтерді қабылдаудан дәлелді бас тартуға қол қоюға және аудиторға жіберуге міндеттенеді. Егер аудитор көрсетілген 30 (отыз) жұмыс күні өткеннен кейін тапсырыс берушіден қол қойылған көрсетілген қызметтерді тапсыру-қабылдау актісін немесе оған қол қоюдан дәлелді бас тартуды алмаса, Тараптар көрсетілген қызметтерді тапсыру-қабылдау актісі қол қойылды деп саналатынын, ал аудитор көрсеткен және көрсетілген қызметтерді осындай тапсыру-қабылдау актісінде көрсетілген көлемде және шарттарда тапсырыс беруші қабылдаған аудит деп саналатынын мойындайды.

      3. Тапсырыс беруші дәлелді бас тартқан жағдайда, Тараптар қажетті пысықтаулардың және оларды орындау мерзімдерінің тізбесі бар екі жақты акті жасайды.

      4. Тараптар көрсетілген қызметтерді тапсыру-қабылдау актісіне қол қойғаннан кейін аудитор тапсырыс беруші тапсыру-қабылдау актісіне қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде ЭШФ АЖ жүйесінде көрсетілген қызметтер үшін тапсырыс берушіге электрондық шот-фактураны ұсынады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

      1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін тараптардың жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.

      Бұл ретте тараптардың ең үлкен жауапкершілігі шарттың жалпы құнымен шектеледі.

      2. Өзара жазбаша келісім бойынша Тараптар шарт бойынша жауапкершіліктен толық немесе ішінара босатылуы мүмкін.

      3. Шарттың 5-бөлімінің 6-тармағында белгіленген мерзімдер аудитордың кінәсінен бұзылған жағдайда, тапсырыс беруші аудитордан аудиторлық есепті ұсыну мерзімі өткен әрбір күн үшін тиісті жылға арналған аудитке ақы төлеу бойынша бюджеттің 0,1% мөлшерінде, бірақ аудитордың шарт бойынша міндеттемелерді нақты орындаған күніне дейін тиісті жылға арналған аудитке ақы төлеу бойынша бюджеттің 10%-ынан аспайтын өсімақы төлеуді талап етуге құқылы. Аудитор, өз кезегінде, тапсырыс беруші аудит үшін қажетті шартта көзделген ақпаратты және құжаттаманы уақтылы ұсынбаған жағдайда, аудитордың шарт талаптарын тиісінше сақтауы шартымен өсімпұл төлеуден босатылады.

      4. Шарттың ешбір ережелері Тараптардың заңды мүдделерін қорғау, заңнаманың немесе реттеуші органдардың талаптарын, шарттың қолданылу мерзімі ішінде аудитор немесе оның қандай да бір үлестес тұлғалары немесе қызметкерлері мүшелері болып табылатын тиісті кәсіби бірлестіктердің кәсіби немесе әдеп ережелерін сақтау үшін Тараптардың қажетті шараларды қабылдауына кедергі келтірмейді.

      5. Аудит көрсету барысында аудитор тапсырыс беруші ұсынған құжаттар мен мәліметтерге, сондай-ақ тапсырыс берушінің лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің іс-қимылына, нұсқауларына және түсіндірулеріне сүйенеді.

      6. Аудитордың жауапкершілігі аудит көрсету кезіндегі аудитордың айыпты іс-қимылдары нәтижесінде тапсырыс беруші тартқан тікелей нақты зиянның мөлшерімен шектеледі. Аудитор аудит көрсету кезіндегі аудитордың іс-қимылы нәтижесінде туындаған тапсырыс берушінің жіберіп алған пайдасы үшін тапсырыс беруші алдында жауапты болмайды. Аудитордың жауапкершілігі жауапкершілік туындатқан аудиторға іс жүзінде төленген сыйақы сомасы шегінде шектеледі.

      7. Егер жауапкершілік тапсырыс берушінің аудиторға бұрыс немесе жаңылыстыратын ақпарат беруінің нәтижесіне байланысты болса немесе нәтижесі болып табылса, аудитор қандай да бір жауаптылықта болмайды.

      8. Аудитордың міндеті нәтижесі аудиторлық есеп болып табылатын аудит көрсетумен шектеледі. Аудитор шешім қабылдауға, ұсынымдар енгізуге, нақты нәтижеге қол жеткізуге немесе олар тапсырыс берушінің аудиторлық есепті, ақпараттық хатты және талдамалық есепті алуының нәтижесі болып табылатын-табылмайтынына қарамастан ұқсас іс қимылдарды жүзеге асыруға тікелей немесе жанама жауапкершілікті өзіне қабылдамайды. Аудитор тапсырыс беруші, оның үлестес тұлғалары, бөлімшелері, сондай-ақ олардың иелері, лауазымды адамдары мен қызметкерлері (егер қолданылса) алдында аудитордың ұсынымдарын немесе ұсынылған ақпараттық хатта қамтылған ұсынымдарды енгізу немесе енгізуден бас тарту туралы шешім қабылдауға жауапты болмайды.

      9. Аудитор аудиторлық есепті, ақпараттық хатты, талдамалық есепті немесе аудит жүргізу барысында ұсынылған аудитордың өзге де консультацияларын пайдалану нәтижесінде үшінші тұлғаларға (Тапсырыс берушінің үлестес тұлғаларын, бөлімшелерін қоса алғанда, бірақ бұлармен шектелмей) келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

      10. Шарт тапсырыс беруші мен аудитор арасында жасалады. Тек аудитор кейбір қызметтерді аудитордың желісіне кіретін тұлғалар аудиторға ұсынған қызметкерлер көрсетуі мүмкін екеніне қарамастан, шарт бойынша көрсетілетін барлық қызметтер үшін тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

8. Форс-мажор

      1. Тараптар шарт бойынша міндеттемелерін ішінара немесе толығымен орындамағаны үшін, егер ол форс-мажор жағдайларының нәтижесі болып табылса, жауапкершіліктен босатылады.

      Осы тармақтың мақсаттары үшін "форс-мажор" Тараптардың бақылауына көнбейтін және күтпеген сипаттағы жағдайды білдіреді. Мұндай жағдайлар мыналарды қамтуы мүмкін: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар, эпидемия, карантин, мемлекеттік органдардың тыйым салынған актілері және басқалар, бірақ бұлармен шектелмейді.

      2. Форс-мажор жағдайларының әрекетіне ұшыраған және осының салдарынан шарт бойынша міндеттемелерді орындай алмайтын тарап осы туралы екінші тарапты осындай жағдайлар басталған сәттен бастап үш күннен кешіктірмей жазбаша хабарлауға міндетті. Форс-мажор жағдайлары туралы уақтылы хабарламау Тарапты ақталу ретінде оларға жүгіну құқығынан айырады.

      3. Егер шарттың 8-бөлімінің 1-тармағында көрсетілген жағдайлар екі айдан ұзақ жалғасатын болса, Тараптардың әрқайсысы шартты толығымен немесе ішінара бұзуға құқылы. Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда тапсырыс беруші шарттың 2 және 6-бөлімдерінде көрсетілген рәсімдерге сәйкес аудиторға іс жүзінде жасалған жұмыс үшін ақы төлеуге міндеттенеді.

9. Дауларды шешу

      1. Шарттың талаптарынан даулар немесе келіспеушіліктер туындаған жағдайда бастамашы тарап даудың немесе келіспеушіліктің мән-жайы туралы екінші тарапқа жазбаша түрде хабар беруі тиіс.

      2. Тараптар дауларды келіссөздер жолымен реттеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.

      3. Туындаған дауларды немесе келіспеушіліктерді Тараптардың келіссөздер жолымен реттеуі мүмкін болмаған жағдайда, даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібінде қаралады.

10. Шарттың қолданылу мерзімі

      Шарттың 3-бөлімінің 1-тармағына сәйкес шартты орындауды қамтамасыз етуді аудитор толық енгізген сәттен бастап шарт күшіне енеді және тараптар шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады.

11. Басқа да шарттар

      1. Тапсырыс беруші және аудитор шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты құпиялылықты сақтауға міндеттенеді. Құпия болып табылатын ақпараттар мен құжаттамалар тізбесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Тараптардың келісімі бойынша белгіленеді.

      2. Аудиторға берілген немесе ол аудитті жүзеге асыруға байланысты алған құпия ақпаратты басқа адамдарға ауызша да, жазбаша да нысанда таратуға болмайды. Бұл ақпаратты ашу тапсырыс берушінің осыған алдын ала рұқсатын алғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Тараптар шарт бойынша өз міндеттемелерін толығымен де, ішінара да екінші Тараптың алдын-ала жазбаша келісімінсіз әлдекімге бермеуі тиіс.

      4. Жазбаша нысанда ресімделген және екі Тарап қол қойған және оларды жасасқан кезде шартты жасасқан кезде жасалған рәсімдер сақталған кезде ғана шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар жарамды. Тиісті түрде ресімделген өзгерістер мен толықтырулар шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

      5. Шарт Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан, мемлекеттік және орыс тілдерінде төрт данада жасалды, бұл ретте барлық даналардың бірдей заңды күші бар. Шарттың ережелерін әртүрлі түсіндіруден туындайтын келіспеушіліктер болған жағдайда шарттың орысша мәтіні қолданылады.

      6. Шартты орындау барысында аудитор дайындаған барлық жұмыс құжаттамасы аудитордың меншігі болып табылады, ол оны өзінің қағидаларына, рәсімдеріне, сондай-ақ қолданылатын заңнаманың талаптарына сәйкес сақтайды.

      7. Осы шарттың мақсаты үшін "_________ өкілдері" - __________ атынан ____________ қауымдастығының кез келген басқа мүше фирмалары және осындай мүше фирмалардың барлық әріптестерін, директорларын, қызметкерлері мен агенттерін және бақылаушы фирмаларын немесе бақылаушы тұлғаларын қоса алғанда, осындай мүше фирмалар бақылайтын барлық тұлғалар уағдаласушы Тарап, ал "__________ өкілі" көрсетілген тұлғалардың кез келгенін білдіреді.

      Тапсырыс беруші аудитордың өз қалауынша:

      1) қызмет көрсету нәтижесінде _________ өкілдеріне талап қойылған немесе талап қою қаупі болған жағдайда аудитор сақтандырушыларына, заң (кәсіби) консультанттарына және ________ өкілдеріне құпиялықты сақтау бойынша сондай міндеттемелер қолданылған шартта оларға ақпаратты жария етуге;

      2) осы ақпаратқа да осындай құпиялылықты сақтау кепілдігі қолданылатын шартта қызмет көрсету, қаржылық есептіліктің сапасына немесе нормативтік-құқықтық сәйкестігіне, қойылатын талаптардың сақталуына тексеру жүргізу, клиентпен ынтымақтастық туралы шешім қабылдау және жобаны орындау рәсімдерін үйлестіру, сондай-ақ тәуелсіздік қағидатының сақталуы тұрғысынан және мүдделер қақтығысының болуы тұрғысынан тексеру жүргізу үшін қажетті шамада ________ өкілдеріне жұмыс материалдарын немесе басқа да ақпаратты жария етуге;

      3) аудитордың қызметін жүзеге асыруын жеңілдету мақсатында, оның ішінде бухгалтерлік және статистикалық есепті жүргізу, ішкі мақұлдауды алу және т.б. үшін жоба туралы базалық мәліметтерді білдіретін жұмыс материалдарынан басқа, ақпаратты, мысалы, тапсырыс берушінің атауы, байланыс ақпараты, көрсетілетін қызметтерге байланысты қаржылық ақпаратты Қазақстан Республикасының шегінен тыс орналасқан, аудитордың басқа өкілдерінің немесе аудитордың осындай өкілдері тартқан, ақпараттық технологиялармен шұғылданатын, құпиялылықтың сақталуы жөніндегі міндеттемелер оларға да қолданылатын компаниялардың бақылауындағы және басқаруындағы орталық ақпараттық орталықта өңдеу үшін беруге құқығы бар екенін растайды.

      8. Аудитор ауызша, сол сияқты заттай нысанда көрсетілген қызметтері нәтижесінде алынған өнімге авторлық құқығын және барлық басқа да зияткерлік меншік құқықтарын, сондай-ақ аудитордың жұмыс материалдарына меншік құқығын өзіне қалдырады. Тапсырыс беруші осындай өнімге қатысты қызметтердің құнын төлеу фактісі бойынша қызметтердің өнімінің кез келген заттай нысанына меншік иесі құқығын алады. Тапсырыс берушіге немесе өзге де клиенттерге қызмет көрсету мақсатында аудитор мен ________ өкілдері қызмет көрсету процесінде алған кез келген білімді, тәжірибені және жалпы сипаттағы кәсіптік дағдыларды пайдалануға және тереңдетуге және олармен өзара алмасуға құқылы.

      9. Тараптардың ешқайсысы өзге Тараптың атауы мен тауарлық белгілерін осындай Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз пайдаланбайды. Бұл ретте, тапсырыс беруші аудиторға, сондай-ақ аудитордың желісіне кіретін тұлғаларға тапсырыс берушінің атауына, тауарлық белгіге және/немесе ұсыныстарда және ұқсас маркетингтік материалдарда аудиттің жалпы сипаттамасына сілтеме жасауға рұқсат береді.

      10. Құпия ақпаратты жарияламау жөніндегі міндеттеме шартқа қол қойылған күннен бастап ____ (жазумен) ай ішінде қолданыста болады.

      11. Аудитор тапсырыс берушіден алған құпия ақпаратты тапсырыс берушінің келісімі бойынша аудитордың желісіне кіретін кез келген тұлғаға ашуға құқылы. Мұндай тұлғалар оны шарт талаптарына сәйкес пайдаланатын болады.

      12. Шарт бір жақты тәртіппен бір Тараптың екінші Тарапқа жазбаша хабарлама жіберуі жолымен бұзылады. Мұндай хабарламада шарттың бұзылған күні (бұдан әрі – бұзу күні) көрсетілуі тиіс, бұл ретте бір жақты бұзу туралы хабарламаны екінші тарап бұзу күніне дейін кемінде 20 (жиырма) банктік күн бұрын алуы тиіс. Шарт бұзылған күнінен бастап, не егер хабарлама шарт бұзылған күнге дейін 20 (жиырма) банктік күннен ерте алынған болса, шартты бір жақты тәртіппен бұзу туралы жазбаша хабарламаны екінші Тарап алған күннен бастап 20 (жиырма) банктік күн өткен соң бұзылды деп есептеледі.

      Бұл ретте, тапсырыс беруші аудитор іс жүзінде көрсеткен қызметтерге ақы төлеуге міндетті.

12. Тараптардың заңды мекенжайлары және деректемелері:

Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан
______________________________________
(мемлекеттік органның атауы)
______________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), /лауазымы) Заңды тұлғаның мекен – жайы____________
______________________________________
Банктік деректемелері __________________
_____________________________________
_____________________________________
(Қолы)_____________________________
Заңды тұлғаның мөрі______________

(ұйымның атауы) атынан
____________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса),/лауазымы)
____________________________________
Заңды тұлғаның мекен – жайы
____________________________________
Банктік деректемелері, байланыстары
____________________________________
____________________________________
(Қолы)___________________________
Заңды тұлғаның мөрі _____________  Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының
жыл сайынғы сыртқы аудитін жүргізу үшін
аудиторлық ұйымды таңдау қағидаларына
7-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының сыртқы аудитін жүргізуге
арналған техникалық тапсырма
1. Мақсаттары мен міндеттері

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының сыртқы аудитінің мақсаттары мен міндеттері аудитордың аудиторлық есебінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қордың қаржы активтерін инвестициялаудың тиімділігі, ресурстарды өнімді пайдалануы, қаржы жылының аяғындағы жағдай бойынша активтердің сақталуы және қойылған мақсаттарға қол жеткізуі, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаржылық есептілігінде көрсетілген қаражат пен шығыстарды алу, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаржылық есептілігін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес дұрыстығы және объективтілігі туралы кәсіби қорытынды беруі болып табылады.

2. Көлемі

      Аудит халықаралық аудит стандарттарына сәйкес жүргізіледі және соманы және қаржылық есептілікте қамтылған өзге де ақпаратты растайтын деректерді ішінара тестілеуді; бухгалтерлік есеп пен негізгі топшылауларды, сондай-ақ қаржылық есептілікті ұсынудың жалпы нысанын бағалауды қамтиды.

      Аудит жүргізілген кезде мынадай мәселелерге ерекше көңіл аудару қажет:

      1) бастапқы инвестициялық капиталдың сақталуы;

      2) ұзақ мерзімді перспективада активтер табыстылығының жоғары деңгейін қамтамасыз ету;

      3) активтердің өтімділігін қамтамасыз ету;

      4) активтердің нарықтық құнының өзгеру тәуекелін басқару;

      5) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын басқарудың тиімділігі;

      6) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының тұрақтандыру және жинақтау қоржындарының құрамы;

      7) қоржынның нарықтық құнының айырбастау бағамының өзгеруінен тәуелсіздігін қамтамасыз ету;

      8) сыртқы басқарушылар қызметінің тиімділігі;

      9) іріктеліп алынған кастодиандардың жұмысын бағалау;

      10) құрылымдық өнімдерді пайдаланудың тиімділігі;

      11) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа айлық нарықтық құнын есептеудің және сенімгерлік басқаруға аударымдардың дұрыстығын тексеру;

      12) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Республикасы Ұлттық қорды сенімгерлік басқару қызметін басқа елдердің ұқсас қорларының қызметімен салыстырмалық талдау.

      Бұдан басқа мынадай мәселелерге көңіл бөліп, аудит нәтижелері бойынша талдамалық есеп ұсыну қажет:

      1) өткен кезеңмен салыстырғанда құндық және пайыздық мәніндегі активтер мен міндеттемелер туралы есеп баптарының өзгерістерінің есебін қоса алғанда, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін сақталуын бағалау;

      2) қаржылық активтердің әрбір түрі бойынша табыстылықтың жоғары деңгейін қамтамасыз ету мәселесі бойынша талдау;

      3) өтімділік көрсеткіштерін есептеуді қоса алғанда, активтердің өтімділігін қамтамасыз етуді талдау;

      4) тәуекелдер көрсеткіштерін есептеуді қоса алғанда, активтердің нарықтық құнының өзгеру тәуекелін басқарудың тиімділігі;

      5) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын басқару тиімділігі, оның ішінде өткен кезеңмен салыстырғанда құндық және пайыздық мәніндегі пайдалар және шығындар туралы есепті талдау, сондай-ақ таза активтердің пайдалылығының, табыстылығының, қосынды активтер табыстылығының коэффициенттерін есептеу арқылы Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының рентабельділігі;

      6) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының тұрақтандыру және жинақтау қоржындарының құрамы, оның ішінде, елдер және қаржылық активтердің түрлері бойынша қоржынның нарықтық құнына пайыздық ара қатынасын айқындай отырып, географиялық шоғырландыру жөніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қоржындық инвестицияларының баланстық құнына талдау жүргізу;

      7) активтер мен міндеттемелердің әрбір түрі бойынша бағамдық айырмашылықтан алынатын табыстар мен шығындарды көрсете отырып, қоржынның нарықтық құнының айырбас бағамының өзгерістерінен тәуелсіздігінің қамтамасыз етілуін талдау;

      8) сыртқы басқарушылар қызметінің тиімділігін бағалау, оның ішінде:

      әрбір басқарушының тапқан жалпы табысының әрбір басқарушының қаламақысына ара қатынасын, сондай-ақ әрбір басқарушы тапқан таза табыстың (әрбір басқарушыға басқарғаны үшін төленген қаламақыға шегерім жасағаннан кейінгі жалпы тапқан табысы) осы басқарушының басқаруындағы активтердің орташа мәніне ара қатынасын есептеуді;

      әрбір сыртқы басқарушының басқаруындағы қаржы активтерінің түрі бойынша табыстылықты есептеуді білдіретін тиімділік коэффициентін көрсете отырып, басқарушылар тиімділігіне талдау жүргізу;

      9) әрбiр басқарушыдағы активтердің пайыздық ара қатынасын және қоржындық инвестициялардың жалпы құнын айқындай отырып, активтердің басқарушыларға шоғырлануын талдауды қоса алғанда, iрiктеліп алынған кастодиандардың жұмысын бағалау;

      10) қаржы құралдарының түрлерi бойынша табыстылықты көрсете отырып, құрылымдық өнiмдердi пайдаланудың тиiмдiлiгiн бағалау;

      11) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының орташа айлық нарықтық құнын және сенiмдi басқаруға арналған аударымдарды есептеудiң дұрыстығын тексеру;

      12) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының сенiмдi басқару жөнiндегi қызметiн мұнай қорларын талдауды - рентабельдiлік пен пайданы таза активтерге бөлетiн негізгі коэффициенттердi есептеудi қоса алғанда, басқа елдердiң ұқсас қорларының қызметiмен салыстырмалы талдау;

      13) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының эталондық қоржынның индекстерiн қолдану тиiмдiлiгiн басқа эталондық қоржындардың индекстерiмен салыстырмалы бағалау;

      14) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын басқарушылар қызметiнiң Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асыру ережесiне сәйкестiгiне тексеру.

3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры бойынша есептілік

      Мыналарға:

      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының түсімдері және пайдаланылуы туралы есепке;

      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын сенімгерлік басқару туралы шартқа сәйкес ұсынылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын сенімгерлік басқарудың нәтижелері туралы жылдық есебіне және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын сенімгерлік басқару жөніндегі қаржылық есептілігіне;

      3) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қалыптастырылуы және пайдаланылуы туралы жылдық есепке;

      4) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын басқару бойынша өзге де деректерге аудит жүргізілуі тиіс.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаржылық есептілігінің аудитінен басқа аудитор Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын басқаруға байланысты барлық шығыстардың аудитін жүргізеді.

4. Аудиторлардың қорытындысы

      Техникалық тапсырмада көзделген негізгі қорытындыдан басқа, есепте Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының инвестициялық операцияларын жүзеге асырудың дұрыстылығы және тиісті сипаты мәселесі, есепке алу құжаттарын жүргізу, есепке алу, есептілік және ішкі бақылау жүйелерінің жұмыс істеулері бойынша түсіндірмелерімен жекелеген тармақтарды қамтуы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жұмысындағы нақты кемшіліктер мен осал жерлері, сондай-ақ оларды жою бойынша ұсынымдар көрсетілуі тиіс.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 8 мамырдағы
№ 474 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір
шешімдерінің тізбесі

      1. "Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының жыл сайынғы сыртқы аудитiн жүргiзу үшiн тәуелсiз аудиторды таңдау ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 26 шiлдедегі № 1011 қаулысы.

      2. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 26 шiлдедегi № 1011 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 13 қарашадағы № 1443 қаулысы.

      3. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 26 шiлдедегi № 1011 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 16 шiлдедегi № 699 қаулысы.

      4. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 26 шiлдедегi № 1011 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 13 қыркүйектегi № 953 қаулысы.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады