Заң күшi бар Қазақстан Республикасының Соттары туралы

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы 1995 жылғы 20 қазан N 2581. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2000.12.25. N 132 Заңымен. ~Z000132


   "Қазақстан Республикасының Президентi мен жергiлiктi әкiмдерге
уақытша қосымша өкiлеттiк беру туралы" 1993 жылғы 10 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасы Заңының 

Z933600_

 1-бабына сәйкес және Қазақстан
Республикасы Конституциясының ережелерiн жүзеге асыру мақсатында осы
Жарлықты шығарамын.

   1-бап.
   Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты, облыстық, Алматы
қалалық, қалалық, аудандық соттар, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының әскери соттары Қазақстан Республикасының соттары
болып табылады.

   2-бап.
   1. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты Жоғарғы Соттың
Төрағасынан, Жоғарғы Сот алқаларының төрағаларынан және Жоғарғы
Соттың өзге де тұрақты судьяларынан тұрады.
   2. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының органдары мыналар:
   1) Жоғарғы Соттың Пленумы;
   2) Жоғарғы Соттың Төралқасы;
   3) Жоғарғы Соттың алқалары.
   3. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының алқалары мыналар:
   1) азаматтық iстер жөнiндегi алқа;
   2) қылмыстық iстер жөнiндегi алқа;
   3) шаруашылық iстер жөнiндегi алқа;
   4) әскери алқа.

   3-бап.
   1. Облыстық, Алматы қалалық соттары төрағадан, сот алқаларының
төрағаларынан және өзге тұрақты судьялардан тұрады.
   2. Облыстық, Алматы қалалық сотының органдары мыналар:
   1) соттың төралқасы;
   2) соттың алқалары.
   3. Облыстық, Алматы қалалық соттарының алқалары мыналар:
   1) азаматтық iстер жөнiндегi алқа;
   2) қылмыстық iстер жөнiндегi алқа;
   3) шаруашылық iстер жөнiндегi алқа.

   4-бап.
   Аудандық, қалалық соттар соттың төрағасынан және тұрақты
судьялардан тұрады.

   5-бап.


      Осы Жарлық күшiне енген күнi қолданылып келген Қазақстан Республикасының соттары мен судьяларының ұйымдастырылуы мен қызметiнiң мәселелерi жөнiндегi Қазақстан Республикасының Заң актiлерi Конституцияға және осы Жарлыққа қайшы келмейтiн бөлiгiнде одан әрi қолданыла бередi.

      6-бап.
      Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Пленумы, Төралқасы, Төрағасы және шаруашылық iстер жөнiндегi алқасы, облыстық және Алматы қалалық соттарының төрағалары, осы соттардың шаруашылық iстер жөнiндегi алқалары Республикасының жаңа iс жүргiзу заңдары қабылданғанға дейiн Конституцияға, осы Жарлыққа қайшы келмейтiн бөлiгiнде "Қазақстан Республикасының төрелiк соты туралы" және "Қазақстан Республикасы төрелiк соттарының шаруашылық дауларын шешу тәртiбi туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарын басшылыққа алады және тиiстi сот сатыларының және Республиканың таратылған төрелiк соттары лауазымды адамдарының функцияларын жүзеге асырады. Жоғарғы соттың шаруашылық iстер жөнiндегi алқаларының судьялары қабылдаған шешiмдердiң заңдылығы мен негiздiлiгiн бақылау Жоғарғы соттың шаруашылық iстер жөнiндегi алқасы үш судьясының құрамында алқалы түрде жүзеге асырылады. <*>
       ЕСКЕРТУ. 6-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы
                Президентiнiң 1995.11.14. N 2634 заң күші бар
                Жарлығымен. U952634_
      7-бап.
      Республика Жоғарғы Сотының Төрағасы уақытша орнында болмаған жағдайда Жоғарғы Сот Төрағасының мiндетiн оның уәкiлдiк беруiмен Жоғарғы Сот алқасы төрағаларының бiрi атқарады.

      8-бап.
      Республика Жоғарғы Соты алқасының Төрағасы:
      1) Жоғарғы Соттың тиiстi алқасына басшылықты жүзеге асырып, оның жұмысын ұйымдастырады;
      2) қадағалау ретiнде тексеру үшiн, сондай-ақ сот практикасын зерделеу мен қорыту үшiн iстердi сұратып алдыртады;
      3) тиiстi алқаның жүргiзуiне жататын iстер бойынша Жоғарғы Соттың алқасына, Төралқасына немесе Пленумына қарсылық кiргiзу туралы Жоғарғы Соттың Төрағасына ұсыныс енгiзедi.
      4) тиiстi алқа мәжiлiстерiнде төрағалық етедi;
      5) сот статистикасын жүргiзу, сот практикасын зерделеу,

Жоғарғы Сот Пленумының немесе Төралқасының қарауына материалдар
дайындау жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады;
   6) Жоғарғы Соттың Төралқасына Жоғарғы Соттың тиiстi
алқасының қызметi туралы есеп бередi;
   7) мiндеттер бөлiнiсiне сәйкес Жоғарғы Сот аппаратының
тиiстi құрылымдық бөлiмшелерiнiң жұмысына басшылықты жүзеге
асырады;
   8) азаматтарды жеке қабылдауды жүргiзедi;
   9) Республика Заң актiлерiмен өзiне берiлген басқа да
өкiлеттiктердi жүзеге асырады.

   9-бап.
   Осы Жарлық:
   1) Республиканың сот жүйесi туралы конституциялық заң
мен жаңа iс жүргiзу заңдары қабылданғанға дейiн қолданылады;
   2) жарияланған күнiнен бастап күшiне енедi.
   ЕСКЕРТУ. 7, 8, 9-баптар жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы
       Президентiнiң 1995.11.14. N 2634 заң күші бар 
       Жарлығымен. 

U952634_

 
   
   
   Қазақстан Республикасының
       Президентi 
   
   
   Оқығандар:
    Омарбекова А.Т.
    Икебаева Ә.Ж. 
   
   
   
   


О судах Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан имеющий силу Закона, от 20 октября 1995 г. N 2581. Утратил силу - Законом РК от 25 декабря 2000 г. N 132 ~Z000132.

      В соответствии со статьей 1 Закона Республики Казахстан от 10 декабря 1993 г. "О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и главам местных администраций дополнительных полномочий" и в целях реализации положений Конституции Республики Казахстан издаю настоящий Указ.

   Статья 1.
   Судами Республики Казахстан являются Верховный Суд Республики
Казахстан, областные, Алматинский городской, городские, районные суды,
а также военные суды Республики Казахстан.

   Статья 2.
   1. Верховный Суд Республики Казахстан состоит из Председателя
Верховного Суда, председателей коллегий Верховного Суда и иных постоянных 
судей Верховного Суда.
   2. Органами Верховного Суда Республики Казахстан являются:
   1) Пленум Верховного Суда;
   2) Президиум Верховного Суда;
   3) коллегии Верховного Суда.
   3. Коллегиями Верховного Суда Республики Казахстан являются:
   1) коллегия по гражданским делам;
   2) коллегия по уголовным делам;
   3) коллегия по хозяйственным делам;
   4) военная коллегия.

   Статья 3.
   1. Областной, Алматинский городской суды состоят из председателя,
председателей коллегий суда и иных постоянных судей.
   2. Органами областного, Алматинского городского судов являются:
   1) президиум суда;
   2) коллегии суда.
   3. Коллегиями областного, Алматинского городского судов являются:
   1) коллегия по гражданским делам;
   2) коллегия по уголовным делам;
   3) коллегия по хозяйственным делам.


   Статья 4.


      Районный, городской суды состоят из председателя суда и постоянных судей.

      Статья 5.
      Законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации и деятельности судов и судей Республики Казахстан, действующие на день вступления в силу настоящего Указа, продолжают действовать в части, не противоречащей Конституции и настоящему Указу.

      Статья 6.
      Пленум, Президиум, Председатель и коллегия по хозяйственным делам Верховного Суда Республики Казахстан, председатели областных и Алматинского городского судов, коллегии по хозяйственным делам этих судов до принятия нового процессуального законодательства Республики руководствуются Законами "Об арбитражном суде Республики Казахстан" и "О порядке разрешения хозяйственных споров арбитражными судами Республики Казахстан" в части, не противоречащей Конституции, настоящему Указу, и осуществляют функции соответствующих судебных инстанций и должностных лиц упраздненных арбитражных судов Республики. Проверка законности и обоснованности решений, принятых судьями коллегии по хозяйственным делам Верховного Суда, осуществляется коллегиально в составе трех судей коллегии по хозяйственным делам Верховного Суда. <*>
      Сноска. Статья 6 в редакции Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 14 ноября 1995 г. N 2634 U952634_ .

      Статья 7.
      В случае временного отсутствия Председателя Верховного Суда Республики по его уполномочию обязанности Председателя Верховного Суда исполняет один из председателей коллегий Верховного Суда. <*>
      Сноска. Дополнен статьей 7 Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 14 ноября 1995 г. N 2634 U952634_ .

      Статья 8.
      Председатель коллегии Верховного Суда Республики:
      1) осуществляет руководство и организует работу соответствующей коллегии Верховного Суда;
      2) истребует дела для проверки в порядке надзора, а также для изучения и обобщения судебной практики;
      3) вносит представления Председателю Верховного Суда о принесении протеста в коллегию, Президиум или Пленум Верховного Суда по делам, относящимся к ведению соответствующей коллегии;
      4) председательствует на заседаниях соответствующей коллегии;
      5) организует работу по ведению судебной статистики, изучению судебной практики, подготовке материалов на рассмотрение Пленума либо Президиума Верховного Суда;
      6) представляет Президиуму Верховного Суда отчет о деятельности соответствующей коллегии Верховного Суда;
      7) осуществляет в соответствии с распределением обязанностей руководство работой соответствующих структурных подразделений аппарата Верховного Суда;
      8) ведет личный прием граждан;
      9) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему законодательными актами Республики. <*>
      Сноска. Дополнен статьей 8 Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 14 ноября 1995 г. N 2634 U952634_ .

      Статья 9.
      Настоящий Указ:
      1) действует до принятия конституционного закона о судебной системе и нового процессуального законодательства Республики;
      2) вступает в силу со дня опубликования. <*>
      Сноска. Статья 9 в редакции Указа Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 14 ноября 1995 г. N 2634 U952634_ .
  Президент
Республики Казахстан