Қазақстан Республикасындағы техногендік минералды жасандылардың мемлекеттік Кадастрын жүргізу жөніндегі Нұсқауды бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі Геология және жер қойнауын қорғау комитеті төрағасының 2002 жылғы 11 ақпанындағы N 40а-Б бұйрығы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2002 жылғы 27 ақпанда тіркелді. Тіркеу N 1776. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2008 жылғы 14 шілдедегі N 187 бұйрығымен.

       Күші жойылды - ҚР Энергетика және минералдық ресурстар министрінің 2008.07.14 N 187 бұйрығымен.

      ---------------- Бұйрықтан үзінді --------------------

      "Қ аза қ стан Республикасыны ң кейбір за ң намалы қ актілеріне мемлекеттік бас қ ару ж ү йесін жа ңғ ырту м ә селелері бойынша ө згерістер мен толы қ тырулар енгізу туралы" Қ аза қ стан Республикасыны ң 2007 жылғы 27 шілдедегі За ң ыны ң 1-бабы 5-тарма ғ ыны ң 2) тарма қ шасына с ә йкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналарды ң к ү ші жойылды деп танылсын:
      1) ...
      2) " Қ аза қ стан Республикасындағы техногендік минералды
жасандыларды ң мемлекеттік Кадастрын ж ү ргізу ж ө ніндегі Нұс қ ауды бекіту туралы" Қ аза қ стан Республикасыны ң Энергетика ж ә не минералды ресурстар министрлігі Геология ж ә не жер қ ойнауын қ ор ғ ау комитеті төра ғ асыны ң 2002 жыл ғ ы 11 а қ панда ғ ы N 40а-Б б ұ йры ғ ы (Нормативтік құқы қ ты қ актілерді ң мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1776 тіркелген);
      3) ...
      4) ...
      2. ...
      3. Осы бұйрық қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді.
 
      Министр                                    С. Мыңбаев

                          БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса берiлген "Қазақстан Республикасындағы техногендiк минералды жасандылардың мемлекеттiк кадастырын жүргiзу жөнiндегi Нұсқау" бекiтiлсiн.
      2. Республикалық геологиялық ақпарат орталығы "Қазгеоақпарат" Қазақстан Республикасындағы минералды жасандылардың "О" нысанды құжаттарын жинауды, есепке алуды, тiркеудi, сақтауды және минералды жасандылардың мемлекеттiк кадастырын құрастыруын және жүргiзуiн қамтамасыз етсiн.
      3. Жер қойнауын қорғау жөнiндегi барлық аумақтық басқармалары жер қойнауын пайдаланушылардан "О" нысанды құжаттық деректердiң толықтығы мен дұрыстығын және олардың осы нұсқаулықтың талаптарына сай екендiгiн бақылауды қамтамасыз етсiн. 4. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткен күннен бастап өз күшiне енедi. 5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Геология және жер қойнауын қорғау Комитетiнiң Төрағасының орынбасары Е. Кәрібаевқа жүктелсін. Төрағасы Келісілді: Келісілді: Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және қоршаған Энергетика және минералдық ортаны қорғау вице-министрі ресурстар вице-министрi 11 желтоқсан 2001 ж. 15 желтоқсан 2001 ж.
Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгi Геология және жер қойнауын қорғау Комитетi Төрағасының 2002 жылғы 11.02. N 40а-Б бұйрығымен БЕКIТIЛГЕН
 
 
             Қазақстан Республикасындағы техногендiк минералды
           жасандылардың мемлекеттiк кадастрын жүргiзу жөнiндегi
                                   НҰСҚАУ
 
                              1. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР
 
      1. Осы Нұсқау Қазақстан Республикасы Президентiнің Заң күшi бар "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" U962828_ Жарлығына және Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1996 жылғы 16 тамыздағы N 1022 P961022_ "Қазақстан Республикасындағы техногендiк минералдарды жасандылардың мемлекеттiк кадастрын жүргiзу тәртiбi туралы" Қаулысына сәйкес жасалған.
      2. Қазақстан Республикасының техногендiк минералды жасандылардың мемлекеттiк кадастры жер қойнауы мемлекеттiк бiрыңғай фондасының құрамдас бөлшегi болып табылады және ол жүйеленiп, мерзiмiнде толықтырылып және қоймалы нысаны бойынша қысқаша мәлiметтер жинағы нақтыланып тұрады: техногендік минералды жасандылардың тегі мен түрiн, олардың заттық құрамын, сандық және сапалық көрсеткiштерiн анықтайтын болады, таукентехникалық және сақтаудың экологиялық жағдайын, қоршаған ортаға экологиялық әсерiн сипаттайтын мәлiметтер болады. Кадастр жер қойнауын пайдаланушылардың және басқа өнеркәсiп ұйымдарының есеп беру деректемелерiне сәйкес жүргiзiледi және есепке алу нысандарының төлқұжаттары түрiнде дайындалады.
      3. Минералды шикiзаттарды өндiрудi және өңдеудi жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылар, меншiк нысанына және ведомстволық бағынысына қарамастан жыл сайын Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң Геология және жер қойнауын қорғау Комитетiне Қазақстан Республикасындағы техногендiк минералды жасандылардың мемлекеттiк кадастрына кiргiзiлген объектiлерiнiң төлқұжаттарын берiп тұруға мiндеттi (1 Қосымша).
      4. Техногендiк минералды жасандылардың паспорттарын дер кезiнде ұсыну, ақпараттың анықтылығы, тағы да басқа талдау, есепке алу, жүйелеу, Мемлекеттiк кадастрдың мәлiметтерiн сақтау және оларды өңдеу жөнiндегi автоматтандырылған жүйесiн құру Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң құзыретiне кiредi және Геология және жер қойнауын қорғау Комитетiнiң Республикалық геологиялық ақпарат орталығы (Казгеоақпарат) арқылы жүзеге асырылады.
      5. Техногендiк минералды жасандылардың мемлекеттiк кадастры кен өндiрушi және өңдеушi кәсiпорындарындағы қоймаланған қалдықтарды есепке алу және оларды кешендi пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында бiрыңғай жүйеде жүргiзiледi.
      6. Техногендiк минералды жасандылардың паспорттары осы Нұсқаудың талаптарына сәйкес қатаң түрде "О" үлгiсiндегi арнайы бланктарында жасалады.
      7. Техногендiк минералды жасандылардың паспорттарын жасауда ақпарат көздерiне жататындар:
      1) техникалық минералды жасандылардың сандық және сапалық көрсеткiштерi жөнiндегi кенiштердегi, минералдық шикiзаттарды байыту фабрикаларындағы, химикалық және металлургиялық зауыттардағы бар ақпараттар;
      2) өндiру және өңдеу қалдықтарын қайта пайдалану мүмкiндiгiн зерттейтiн геологиялық-барлау, ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдарының есеп беру мәлiметтерi.
 
                  2. ЕСЕПКЕ АЛУ НЫСАНАЛАРЫ
 
      8. Қазақстан Республикасындағы техногендiк минералды жасандылардың мемлекеттiк кадастры есебiне алуға жататындар:
      1) кен көздерiн игеру кезiндегi iлеспе өндiрiлген және арналған жер бөлiктерiнде қоймаланған мардымсыз пайдалы қазбалар кенi, жартас және борпылдақ жыныстар;
      2) арнайы жер бөлiктерiнде қоймаланған минералдық шикiзаттардың кенiн байыту және химиялық-металлургиялық өңдеу қалдықтары;
      3) шамашарттары және қоршаған ортасы көрсетiлген минералды шикiзаттарды өндiру және өңдеудің зиянды қалдықтары.
 
              3. ТӨЛҚҰЖАТТАРДЫ РЕСIМДЕУ ЖӘНЕ БЕКIТУ ТӘРТIБI
 
      9. Төлқұжаттар жыл сайын ағымдағы жылдың 1 қаңтарындағы жағдайына байланысты жасалып және толықтырылып Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң Геология және жер қойнауын қорғау Комитетiне әр ағымдағы жылдың 10 наурызына дейiн жiберiледi.
      10. Төлқұжаттар үш данада жасалады: екi дана - Геология және жер қойнауын қорғау Комитетiнiң органдарына жiберiледi, үшiншi дана - жер қойнауын пайдаланушыларда қалады. 11. Төлқұжаттарда, ондағы келтiрiлген ақпараттың дәлдiгiне және әзiрлеу дұрыстығына жауап беретiн құрастырушы, кәсiпорын басшысының - құрастырушы және Геология және жер қойнауын қорғау Комитетi қолы қойылады. 12. Әр төлқұжат кәсiпорынның ғылыми-техникалық кеңесiнде қаралып, бекiтiледi. Паспорттың әр данасында бекiткен адамның қолы растайтын мөр басылады. 13. Төлқұжаттар Республикалық геологиялық ақпарат орталығында (Қазгеоақпарат) қабылданады, есепке алынады, тiркеледi және сақталады. 14. Осы ереженiң талабынан ауытқушылық пен жасалған төлқұжаттар есепке алуға және сақталуға қабылданбайды. 4. "О" YЛГIСIНДЕГI ТӨЛҚҰЖАТТАРДЫ ТОЛТЫРУ ТӘРТIБI 15. 001 Кесте - есептегi объектiнiң жер бетiндегi схемасы сызбасы, оның масштабы және ортасының географиялық координаты көрсетiледi. 16. 002 Кесте - қалдықтарды сақтаудың кентехникалық жағдай мәлiметтерi келтiрiледi: 01-03 бағандарда - қойма орналасқан тау жыныстардың сипаттамасы; 04-07 бағандарда - бөгет салуда пайдаланған тау жыныстардың сипаттамасы. 17. 003, 004, 005 Кестелер - есептегi объектiнiң иесi - жерқойнауын пайдаланушы ұйым жөнiнде толық мәлiметтер келтiрiледi. 18. 006 Кесте - есептегi объектi жөнiндегi мәлiметтер: 01 баған - осы нұсқаулықтың 8 пунктiнде атап көрсетiлген ТМҚ объектiлерiне сәйкес есептелген объектiнiң түрi көрсетiледi; 02 баған - объектiнiң толық атауы; 03 баған - осы ТМҚ-ны жасауға қатысқан тау жыныстарының, кендер және қалдықтардың пайда болу жағдайы көрсетiледi; 04 баған - үйiндi немесе қалдықтар қоймасының құрылу технологиясы және кенбарлау жұмыстарын жүргiзудiң күрделiгiне байланысты ТМО-ның қандай топқа жататыны көрсетiледi; 05 баған - кен өндiрушi және өңдеушi кәсiпорнын қашықтығы км-мен көрсетiледi;
      06-07 бағандарда - қалдықтардың қоймалаудың басталған және тоқтатылған жылдары көрсетiледi. Жыныстар қоймасы немесе қалдық қоймасы пайдалануда болса - басталған жылы көрсетiледi.
      19. 007 Кесте - объектiнiң шамашарттары келтiрiледi.
      20. 008 Кесте - алынған кен орнын жабушы, сиғызушы тау жынысының петрографиялық, литологиялық сипаттамалары көрсетiледi.
      21. 009, 010, 011 Кестелерде - техногендiк минералды жасандыларды құрайтын қалдықтардың негiзгi қасиеттерi көрсетiледi. Қалдықтардың химиялық құрамы туралы кестенi толтырғанда Қазақстан Республикасының пайдалы қазбалар қоры жөнiндегi мемлекеттiк комиссиясымен есепке алынған барлық пайдалы қазбалар, оның iшiнде зиянды немесе улы қорғасын, мырыш, мышьяк, мыс, никель, кобальт, хром, ванадий сияқты тағы да басқа элементтер туралы толық мәлiметтердi келтiру керек. Егер осы компоненттер болмаған болса, оны да көрсету керек. 22. 012 Кесте - үйiндiнiң, техногендi минералды жасандылардың қалдық немесе қойыртпақ қоймасының гидрогеологиялық жағдайы дәйектеледi. 23. 013 кесте - техногендi минералды жасандыларды зерделеу дәрежесi көрсетiледi. 24. 014, 015 Кестелерде - Техногендiк минералды жасандылардың орналасқан жерiндегi климаттық жағдайы және сол жердегi қоршаған ортаға ТМҚ ның тигiзген әсерi туралы мәлiметтер көрсетiледi. Осы кестелердi толтырған кезде кәсiпорынның Экологиялық Төлқұжаттарын қолдану керек. 015 кестенiң 03 бағанын толтырған кезде техногендi минералды жасандылардың жер үстiне түскен шаңның жылдық мөлшерi, шаңмен ластанған жердiң алаңы, шаң басқан аумақтардың қашықтығы, жердi ластануын бағалау көрсетiледi. 04 бағанада зиянды (улы) қалдықтардың тiзiмi, олардың ауаға шаң тастау мөлшерi және концентрациясы көрсетiледi. 25. 016 Кесте - есептегi объектiнi нақтылы пайдалану дәйектеледi. 26. 017 Кесте - қалдықтарды болашақта кешендi пайдалану мүмкiндiгi және қоршаған ортаны қорғау туралы мәлiметтер келтiрiледi. 27. 018 Кесте - осы төлқұжаттарды жасау кезiнде пайдаланған объектiлерге деректер көздерi келтiрiледi. ҚАЗАҚСТАНДЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТЕХНОГЕНДІК МИНЕРАЛДЫ ЖАСАНДЫЛАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК КАДАСТРЫ _______ | | ______________________________ | О | | | Дана.__________________ _______ ТӨЛҚҰЖАТ N _______ "РГАО" Есептегі нысана ________________________ Құрастырған ____________________ __________________ _________________ Аты жөні, қызметі қолы күні Тексергені ____________________ __________________ _________________ Аты жөні, қызметі қолы күні Бекіткен ____________________ __________________ _________________ Аты жөні, қызметі қолы күні Мекеме ____________________________________________________________________ Мөр орны ТӨЛҚҰЖАТТЫ ҚАБЫЛДАУ ___________________________________________________________________________ "РГАО" ! Аты жөні ! қызметі ! қолы ! күні _____________!______________!____________!_____________!___________________ ___________________________________________________________________________ 001. ЕСЕПТЕЛГЕН ОБЪЕКТІНІҢ ЖЕРБЕТІНДЕГІ СЫЗБАСЫ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ КООРДИНАТЫ: Масштаб 002. ТАУКЕНТЕХНИКАЛЫҚ САҚТАУ ШАРТТАРЫ ___________________________________________________________________________ Негіздеу сипаттамасы ! Бөгеттің сипаттамасы _______________________________!___________________________________________ Жыныстар !Суөткізгіш.! Физико- !Жыныстар! Шамашарттары ! Физико !тілігі ! механи. !тегі !__________________! механикалық ! ! калық ! !негіздің!жоғарғы ! қасиеті ! ! қасиеті ! !ені, км !жақтағы ! ! ! ! ! !ені, км ! _________!___________!_________!________!________!_________!_______________ 01 02 03 04 05 06 07 ___________________________________________________________________________ 003. ЖЕРҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУШЫ-КӘСIПОРЫН ___________________________________________________________________________ Кәсiпорынның атауы ! Кенiш, фабрика, зауыт, артель ! ___________________________________!_______________________________________ 01 ! 02 ___________________________________________________________________________ 004. ӘКIМШIЛIКТIК ОРНАЛАСУЫ ___________________________________________________________________________ Аумақ ! Аудан ! Қала, ел __________________________!______________________!_________________________ 01 ! 02 ! 03 ___________________________________________________________________________ 005. МАҢАЙДАҒЫ МАГИСТРАЛЬДАН ҚАШЫҚТЫҒЫ ___________________________________________________________________________ Көлiк жолы, км ! Темiр жолы, км ! Пристань, км ! ЛЭП, км ____________________!___________________!_________________!________________ 01 ! 02 ! 03 ! 04 ___________________________________________________________________________ 006. ЕСЕПТЕГІ - ОБЪЕКТ ___________________________________________________________________________ ТМҚ түрi! Объектiнiң ! Алынған !Жаратылу! Қашықтық,! Жаратылған кезі, жыл ! толық аты ! шикізат !жағдайы ! км ! басталуы !соңы ________!____________!_________!________!__________!____________!__________ 01 02 03 04 05 06 07 ___________________________________________________________________________ 007. ОБЪЕКТIНIҢ ШАМАШАРТТАРЫ ___________________________________________________________________________ Ұзын.!Ені,!Биік.! Алаңы,!Өндіріс ! Ағымдағы жылдың ! Ағымдағы жылдың дығы,!км !тігі,! км2 !қалдықта. ! 01.01. келген ! 01.01. келген км ! ! км ! ! рының ! қалдықтардың қоры ! шығындар, мың. ! ! ! ! өткен ! м.т. ! ! ! ! ! жылдағы ! ___________________!__________________ ! ! ! ! шығымы ! Көлемі, ! Салмағы ! өткен ! барлығы ! ! ! ! м.т ! м3 ! м.т. ! жылғы ! _____!____!_____!_______!__________!__________!_________!________!_________ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___________________________________________________________________________ 008. АЛЫНҒАН КЕН ОРНЫН ЖАБУШЫ, СИҒЫЗУШЫ ТАУ ЖЫНЫСТАРЫНЫҢ ПЕТРОГРАФИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЛИТОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ ___________________________________________________________________________ ТМЖ көздерi !ТМЖ көздерiнiң минералдану ! Жабу жыныстары ! Сиғызу болып табылатын ! сипаты ! ! жыныстары кен орнының !___________________________! ! жаралымдық тегi ! ! ! ! ________________!_____________!_____________!_________________!____________ 01 02 03 04 05 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 009. ТЕХНОГЕНДIК МИНЕРАЛДЫ ЖАСАНДЫЛАРДЫҢ ТҮЙIРШIКӨЛШЕМДIК ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ФИЗИКАЛЫ-МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТI ___________________________________________________________________________ Пайдалы !Саны,!Қатты.!Ылғал !Көлем ! Тығыз ! Iрiлiк сынапы, % қазбалар ! % !лығы !дылығы,!салмағы,! дығы, !___________________________ ! ! ! % !г/см3 ! г/см3 ! ! ! ! ! _________!_____!______!_______!________!_______!_____!____!____!____!______ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 ___________________________________________________________________________ 010. МИНЕРАЛДЫҚ ҚҰРАМЫ ___________________________________________________________________________ Рудалы минералдар ! Рудаға жатпайтын минералдар __________________________________!________________________________________ 01 ! 02 ___________________________________________________________________________ 011. ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ ___________________________________________________________________________ Рудалық құрамы ! Силикаттық бөлшегi _________________________________________!_________________________________ Символ,! Мөлшерi, % ! Қоры, !Символ,! Мөлшерi, % атауы !_________________________! м.т !атауы !_______________________ ! ең аз ! ең көп ! орта ! ! ! ең аз ! ең көп ! орта ! саны ! саны ! саны ! ! ! саны ! саны ! саны _______!________!________!_______!_______!_______!_______!________!________ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___________________________________________________________________________ 012. ТЕХНОГЕНДIК МИНЕРАЛДЫ ЖАСАНДЫЛАРДЫ САҚТАУДЫҢ ГИДРОГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ___________________________________________________________________________ Құрғақ ! Жартылай ! Су басылған ! Қорыс белдеуiнiң бар ! құрғатылған ! ! болуы ___________!___________________!_________________!_________________________ 01 02 03 04 ___________________________________________________________________________ 013. ТЕХНОГЕНДIК МИНЕРАЛДЫ ЖАСАНДЫЛАРДЫ ЗЕРДЕЛЕУ ДӘРЕЖЕСI ___________________________________________________________________________ Қашан және кiм ! Есептегi мәлiметтердiң ! Объектiнiң зерттелген зерделеген ! атауы ! шамашарттары _________________!________________________!________________________________ 01 02 03 ___________________________________________________________________________ а) Геологиялық барлау және (немесе) экологогеохимиялық жұмыстар б) Қайта өңдеуге технология әзiрлеу в) Тәжiрибелiк жұмыстар г) Жобалық немесе құрылыстық жұмыстар ___________________________________________________________________________ 014. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ СИПАТТАМАСЫ ___________________________________________________________________________ ТМЖ орналасқан жердiң климаттық! Қоршаған ортаның шамашарт фонының жағдайы жағдайының сипаттамасы ! _______________________________!_________________________________________ Желдiң ! Желдiң ! Жауын ! Радиация !Жер !Ауаның ! Жер табан бағыты ! шапшаңдығы! түсудiң ! деңгейi !бетiндегi !жағдайы ! сипаттамасы ! м/сек ! жиiлiгi ! !және ! ! ! ! ! !жерастын. ! ! ! ! ! !дағы ! ! ! ! ! !сулардың ! ! ! ! ! !жағдайы ! ! _______!___________!___________!__________!__________!________!____________ 01 02 03 04 05 06 07 ___________________________________________________________________________ 015. ТМЖ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ТИГIЗГЕН ӘСЕРI ___________________________________________________________________________ Жер бөлiп беру ! Қоршаған ортаның ластауын бағалау ! Экономиялық зиян, ! ! $ мың. _______________!______________________________________!____________________ Жердiң !Саны, ! жердiң ! ауаның !жер !жерастын.! ағымдағы ! жалпы түрі !км2 ! ! !бетiндегі !дағы ! жылы ! ! ! ! !судың !судың ! ! _______!_______!________!________!__________!_________!__________!_________ 01 02 03 04 05 06 07 08 ___________________________________________________________________________ 016. ЕСЕПТЕГI ОБЪЕКТIНI НАҚТЫЛЫ ПАЙДАЛАНУ ___________________________________________________________________________ Есептегi объект ! Пайдалануы ______________________!____________________________________________________ Қалдық.!Саны, !жалпы !Пайдалану ! Кәсiп !Жыл !Құны !Босату !Қажет. тардың !м.т. !салма.! бағыты ! орынның !сайын. !$/тонн!бағасы !тігі атауы !немесе !ғынан ! ! техноло.!ғы ! !$/тонн ! !м. м3 ! % ! ! гиясы !саны, ! ! ! ! ! ! ! !м.т. ! ! ! _______!_______!______!__________!_________!_______!______!_______!________ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 017. КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ КЕЛЕШЕК ЖОСПАРЫ ___________________________________________________________________________ ТМЖ-дағы ! ТМЖ қазу және қайта өңдеу ! ТМЖ орналасқан пайдалы қазбалар ! тәсілдерінің мүмкіндігі ! жерді пайдалану _________________!_______________________________!_________________________ 01 02 03 04 05 ___________________________________________________________________________ 018. ОБЪЕКТІЛЕР ЖӨНІНДЕГІ ДЕРЕКТЕР ___________________________________________________________________________ Құжаттама. !Құжаттаманың ! Автор !Протоколдар ! Бекітілген ! Сақтау қоймасы ның атауы ! мазмұны ! ! NN ! жылы ! ___________!_____________!_______!____________!____________!_______________ 01 02 03 04 05 06 ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Мамандар: Омарбекова А.Т. Жұманазарова А.Б.
 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады