"Облыстың (қаланың, ауданның) құрметті азаматы" атағын беру қағидаларын бекіту туралы

Қызылорда облыстық мәслихатының 2012 жылғы 06 желтоқсандағы N 63 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2013 жылы 11 қаңтарда N 4387 тіркелді

      РҚАО ескертпесі:
      Мәтінде авторлық орфография және пунктуация сақталған.

      "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 12-2) тармақшасына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихаты ШЕШIМ ЕТТI:
      1. Қоса берiлген "Облыстың (қаланың, ауданның) құрметтi азаматы" атағын беру қағидалары бекiтiлсiн.
      2. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Қызылорда облыстық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы шешiм алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда облыстық
      мәслихатының кезекті
      12 сессиясының төрағасы                      І. Тілеп

      Қызылорда облыстық
      мәслихатының хатшысы                         Б. Еламанов

      Қызылорда облыстық мәслихатының
      2012 жылғы 6 желтоқсандағы
N 63 шешiмiмен бекітілген

       "Облыстың (қаланың, ауданның) құрметтi азаматы" атағын беру қағидалары

      1. "Облыстың (қаланың, ауданның) құрметтi азаматы" атағы (бұдан әрі - атақ) Қызылорда облысының (Қызылорда қаласының, ауданның) әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-мәдени, қоғамдық өмірдің басқа да салаларының дамуына, қайырымдылық жасау қызметiнде, азаматтарды қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеуде, бейбiтшiлiк пен достықты, ұлтаралық келiсiм мен татулықты нығайтуда қомақты үлес қосқан азаматтарға беріледі.
      2. Атақ облыс (қала, аудан) әкiмінің ұсынысы бойынша облыстық (қалалық, аудандық) мәслихаттың шешiмімен берiледi.
      3. Атақ облыс (қала, аудан) аумағында тұрмайтын азаматтарға да берiлуi мүмкiн.
      4. Атаққа ие болған тұлғаға куәлiк, төсбелгi берiледi және оның есiмi облыстық (қалалық, аудандық) тарихи-өлкетану мұражайында сақталатын Облыстың (қаланың, ауданның) құрметтi азаматтары кiтабына енгiзiледi.
      5. Куәлiктi, төсбелгiнi және Облыстың, қаланың, ауданның құрметтi азаматтары кiтабын әзірлеу және жасап шығару тиісінше облыс, қала, аудан әкiмдерінің аппараттарына жүктеледi.
      6. Атақ беру туралы қолдаухатты облыс (қала, аудан) әкімінің атына жеке және заңды тұлғалар енгізеді. Түскен қолдаухаттар облыс (қала, аудан) әкiмінің жанындағы марапаттау комиссиясымен қаралады.
      7. Ұсынымға нақты сiңiрген еңбектері және наградалары туралы мәлiметтер қамтылған мінездеме, сондай-ақ, 3х4 сантиметр және 6х9 сантиметр көлеміндегi екi сурет қоса жалғанады.
      8. Атақ беру туралы қолдаухат қолдау таппаған жағдайда аталған қолдаухатты ұсынған тұлғаға заңнамада көзделген мерзімде оның себебі туралы түсіндірме беріледі.
      9. Облыс (қала, аудан) әкiмі облыс (қала, аудан) әкiмінің жанындағы марапаттау комиссиясының ұсынысын ескере отырып, кандидатураны облыстық (қалалық, аудандық) мәслихаттың қарауына ұсынады.
      10. Куәлiк пен төсбелгi облыс (қала, аудан) әкiмімен және (немесе) облыстық (қалалық, аудандық) мәслихаттың хатшысымен салтанатты жағдайда тапсырылады.

      Қызылорда облыстық мәслихатының
      2012 жылғы 6 желтоқсандағы
      N 63 шешiмiне қосымша

       Қызылорда облыстық мәслихатының күші жойылды деп танылған шешімдерінің тізбесі

      1) "Қызылорда облысының құрметті азаматы" атағын беру ережесін бекіту туралы" Қызылорда облыстық мәслихатының 2009 жылғы 27 наурыздағы N 146 шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4225 нөмірімен тіркелген, облыстық "Сыр бойы" газетінің 2009 жылғы 25 сәуірдегі 78-79 сандарында, "Кызылординские вести" газетінің 2009 жылғы 27 сәуірдегі 65 санында жарияланған.);
      2) "Қызылорда облысының құрметті азаматы" атағын беру ережесін бекіту туралы" Қызылорда облыстық мәслихатының 2009 жылғы 27 наурыздағы N 146 шешіміне өзгерістер енгізу туралы" Қызылорда облыстық мәслихатының 2009 жылғы 26 маусымдағы N 162 шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4233 нөмірімен тіркелген, облыстық "Сыр бойы" газетінің 2009 жылғы 1 тамыздағы 149-150 сандарында, "Кызылординские вести" газетінің 2009 жылғы 1 тамыздағы 116 санында жарияланған.);
      3) "Облыстың (қаланың, ауданның) құрметті азаматы" атағын беру ережесін бекіту туралы" Қызылорда облыстық мәслихатының 2009 жылғы 27 наурыздағы N 146 шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қызылорда облыстық мәслихатының 2009 жылғы 25 желтоқсандағы N 196 шешімі (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4241 нөмірімен тіркелген, облыстық "Сыр бойы" газетінің 2010 жылғы 2 ақпандағы 21-22 сандарында, "Кызылординские вести" газетінің 2010 жылғы 6 ақпандағы 21 санында жарияланған.).

Об утверждении Правил присвоения звания "Почетной гражданин области (города, района)"

Решение маслихата Кызылординской области от 06 декабря 2012 года N 63. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 11 января 2013 года за N 4387

      Примечание РЦПИ:
      В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация. 

      В соответствии с подпунктом 12-2) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила присвоения звания "Почетный гражданин области (города, района)".
      2. Признать утратившими силу некоторые решения Кызылординского областного маслихата согласно приложению.
      3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

      Председатель 12 сессии
      Кызылординского областного
      маслихата                                   И. Тилеп

      Секретарь Кызылординского
      областного маслихата                        Б. Еламанов

      Утверждены
      решением Кызылординского
      областного маслихата
      от 6 декабря 2012 года N 63

       Правила присвоения звания "Почетный гражданин области (города, района)"

      1. Звание "Почетный гражданин области (города, района)" (далее - звание) присуждается гражданам, внесшим весомый вклад в развитие Кызылординской области (города Кызылорды, района) в социально-экономической, научно-культурной и иных сферах общественной жизни, осуществление благотворительной деятельности, воспитания граждан в духе казахстанского патриотизма, укрепления мира, согласия и дружбы между народами.
      2. Присвоение звания производится решением областного (городского, районного) маслихата по представлению акима области (города, района).
      3. Звание может присваиваться и лицам, не проживающим на территории области (города, района).
      4. Лицу, удостоенному звания, вручается удостоверение, нагрудный знак и его имя заносится в Книгу почетных граждан области (города, района), которая будет находиться на хранении в историко-краеведческом музее области (города, района).
      5. Разработка и изготовление удостоверения, нагрудного знака и Книги почетных граждан области (города, района) возлагается соответственно на аппараты акимов области, города, района.
      6. Ходатайство о присвоении звания вносится на рассмотрение акима области (города, района) физическими и юридическими лицами. Поступившие ходатайства рассматриваются комиссией по наградам при акиме области (города, района).
      7. К представлению дополнительно прилагается характеристика, содержащая конкретные заслуги и имеющиеся награды, а также две фотографии размерами 3x4 сантиметров и 6x9 сантиметров.
      8. В случае, если поступившее ходатайство о присвоении звания не будет поддержано, то лицу, подавшему указанное ходатайство, дается разъяснение о причинах такого решения в установленные законодательством сроки.
      9. С учетом рекомендации комиссии по наградам при акиме области (города, района) аким области (города, района) представляет кандидатуру на рассмотрение областного (городского, районного) маслихата.
      10. Удостоверение и нагрудный знак вручается акимом области (города, района) и (или) секретарем областного (городского, района) маслихата в торжественной обстановке.

      Приложение
      к решению Кызылординского
      областного маслихата N 63
      6 декабря 2012 года

       Перечень решений Кызылординского областного маслихата, признанных утратившими силу

      1) решение Кызылординского областного маслихата от 27 марта 2009 года N 146 "Об утверждении Правил присвоения звания "Почетный гражданин Кызылординской области" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4225, опубликовано в областных газетах "Сыр бойы" от 25 апреля 2009 года за номером 78-79, "Кызылординские вести" от 27 апреля 2009 года за номером 65);
      2) решение Кызылординского областного маслихата от 26 июня 2009 года  N 162 "О внесении изменений в решение Кызылординского областного маслихата от 27 марта 2009 года N 146 "Об утверждении Правил присвоения звания "Почетный гражданин Кызылординской области" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4233, опубликовано в областных газетах "Сыр бойы" от 1 августа 2009 года за номером 149-150, "Кызылординские вести" от 1 августа 2009 года за номером 116);
      3) решение Кызылординского областного маслихата от 25 декабря 2009 года N 196 "О внесении изменений и дополнения в решение Кызылординского областного маслихата от 27 марта 2009 года N 146 "Об утверждении Правил присвоения звания "Почетный гражданин области (города, района)" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4241, опубликовано в областных газетах "Сыр бойы" от 2 февраля 2010 года за номером 21-22, "Кызылординские вести" от 6 февраля 2010 года за номером 21).