Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 03 сәуірдегі № 115 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 10 сәуірде № 8424 тіркелді.

       РҚАО-ның ескертпесі!

      Бұйрықтың басын V1300008424 қараңыз


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына 191-қосымша

Бастауыш білім беру деңгейінің 1 сыныбы үшін
"Сауат ашу" пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы
(оқыту тәжік тілінде)

      Ескерту. Бұйрық 191-қосымшамен толықтырылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 08.04.2016 № 266 (01.09.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!

      Оқу бағдарламасының тәжік тіліндегі нұсқасын ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 25.10.2017 № 545 бұйрығынан қараңыз.


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына 192-қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
"Қазақ тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
(оқыту қазақ тілінде)

      Ескерту. 192-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 25.10.2017 № 545 (5, 7-сыныптары үшін алғашқы жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап пайда болған қатынастарға қолданылады, 6, 8-сыныптары үшін 2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап, 9 (10)-сыныптары үшін 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.

      2. Қазақ тілі пәнін оқыту мақсаты – ана тілін қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру, қазақ әдеби тілі нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлесуге және сауатты жазуға үйрету.

      3. "Қазақ тілі" оқу пәнін оқытудың негізгі міндеттері:

      1) қазақ тілін ана тілі ретінде тани отырып, өмірлік қажеттіліктеріне коммуникативтік әрекеттер түрінде (тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым) сауаттылықпен қолдану;

      2) тіл сауаттылығы мен сөйлеу сауаттылығын, сөз байлығын, басқалармен еркін қарым-қатынасқа түсу;

      3) аудиовизуалды материалды тыңдау барысында өз көзқарастарын білдіру;

      4) мәтіндерге қойылған мақсатқа сәйкес қорытынды, синтез, анализ жасау дағдыларын қалыптастыру.

2-тарау. "Қазақ тілі" пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      4. Қазақ тілі" пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 5-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;

      2) 6-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;

      3) 7-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;

      4) 8-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      5) 9-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат.

      5. Оқу мақсаттары мұғалім мен білім алушыларға болашақ қадамдары жөнінде өзара ой бөлісуге, оларды жоспарлау мен бағалауға мүмкіндік беретін бірізділік пен сабақтастықты көрсететін 4 бөлімнен тұрады:

      1) тыңдалым және айтылым;

      2) оқылым;

      3) жазылым;

      4) әдеби тіл нормаларын сақтау.

      6. "Тыңдалым және айтылым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) болжау;

      2) әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау;

      3) мәтіннен ақпаратты анықтау;

      4) негізгі ойды анықтау;

      5) тыңдалым материалы бойынша жауап беру және бағалау;

      6) сөйлеу мәдениетін дамыту.

      7. "Оқылым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) ақпаратты түсіну;

      2) мәтіннің стильдік ерекшелігін тану;

      3) мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату;

      4) мәтін бойынша сұрақтар құрастыра білу;

      5) мәтіндерге салыстырмалы анализ жасау;

      6) оқылым стратегияларын қолдану;

      7) әртүрлі ресурс көздерінен қажетті ақпарат алу.

      8. "Жазылым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) жоспар құру;

      2) әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;

      3) жазба жұмыстарын әртүрлі формада ұсыну;

      4) эссе жазу;

      5) оқылым және тыңдалым материалдары негізінде жинақы мәтін жазу;

      6) мәтіндерді түзету және редакциялау.

      9. "Әдеби тіл нормаларын сақтау бөлімі" келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) орфографиялық норма;

      2) орфоэпиялық норма;

      3) лексикалық норма;

      4) грамматикалық норма;

      5) пунктуациялық норма.

      10. 5-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым:

      тірек сөздер арқылы тақырыпты болжау, негізгі ойды анықтау, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау, қыстырма, қаратпа, одағай сөздер арқылы өз ойын білдіру;

      2) оқылым:

      мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтін арқылы тану, хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы, жанрлық ерекшеліктері, ауызекі сөйлеу стиліндегі мәтіндер, оқылым стратегияларын қолдану, қажетті ақпаратты таба білу;

      3) жазылым:

      мәтін бөлімдеріне (кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды) жоспар құру, хат, хабарлама, жарнаманы жанрлық ерекшеліктеріне сәйкес жазу, сюжетті суреттер негізінде әңгіме жазу, эссенің бөлімдерін меңгеру (кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды), мекен мен оқиғаны сипаттайтын не суреттейтін эссе жазу;

      4) әдеби тіл нормалары:

      орфографиялық норма: қазақ тілінің дыбыстар жүйесі, үндестік заңы, емле заңдылықтары;

      орфоэпиялық норма: ілгерінді, кейінді, тоғыспалы ықпал;

      лексикалық норма: сөздердің тура және ауыспалы мағынасы, көп мағыналы сөздер, синоним, омоним, антоним;

      грамматикалық норма: туынды сөздер, күрделі сөздер, зат есімнің мағыналық түрлері, сын есім, шырай категориясы, сан есім, мағыналық түрлері, төл сөз бен төлеу сөз, автор сөзі;

      пунктуациялық норма: төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің тыныс белгілерін дұрыс қолдану.

      11. 6-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым:

      көтерілген мәселені болжау, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі көтерілген мәселені талдау, мәтін мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты түсіну, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау, жалпы және нақты сұрақтар, мәтін мазмұнын шынайы өмірмен байланыстыру, ресми сөздер мен тіркестерді, терминдерді орынды қолдану, диалогке қатысу;

      2) оқылым:

      мәтіннен негізгі және детальді ақпаратты анықтау, ауызекі сөйлеу мен көркем сөйлеуді тілдік құралдар арқылы тану, ауызекі сөйлеу мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату, мәтін негізінде нақтылау сұрақтарын құрастыру, оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу, сілтеме жасау;

      3) жазылым:

      әртүрлі жанрдағы мәтіндер жазу үшін жоспар құру, мінездеме, өмірбаян, құттықтауды жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай жазу, графиктік мәтін құрастыру, эссе жазу барысында абзацты жүйелі құрастыру, "келісу, келіспеу" эссесін жазу, жинақы мәтін жазу, мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау;

      4) әдеби тіл нормалары:

      орфографиялық норма: жеке, бірге, бөлек, дефис арқылы жазылатын сөздер;

      орфоэпиялық норма: сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін;

      лексикалық норма: көнерген сөз, эвфемизим, дисфемизм, неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөз, табу сөздер;

      грамматикалық норма: есімдік, етістік, етіс түрлері, салт және сабақты етістік, үстеу, үстеудің мағыналық түрлері;

      пунктуациялық норма: қазақ тіліндегі тыныс белгінің түрлері, даралаушы тыныс белгілері.

      12. 7-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым:

      мәтін негізінде оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау, әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, жаңалық, ән, көркем әдеби шығармалардан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау, факті мен көзқарасты ажырату, дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау, дәлелді жауап беру, салыстыру, талқылау, коммуникативтік жағдаятқа сайкөркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу;

      2) оқылым:

      мәтіндік және графиктік ақпаратты интерпретациялау, тілдік құралдар арқылы публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін тану, хроника, хабар, очерктердің және кеңсе құжаттарының қызметтік жазбалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату, мәтіннің тақырыбын, құрылымын, мақсатты аудиториясын, тілдік ерекшеліктерін талдау, мәтін негізінде проблемалық сұрақтар құрастыра білу, комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу, сілтеме жасау;

      3) жазылым:

      күрделі жоспар құру, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазу, графиктік мәтін түрінде берілген процесті сипаттап жазу, дискуссивті эссе жазу, жинақы мәтін жазу, мәтін негізінде лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау;

      4) әдеби тіл нормалары:

      орфографиялық норма: жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу;

      орфоэпиялық норма: сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану;

      лексикалық норма: фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану;

      грамматикалық норма: есімше, көсемше, тұйық етістік, шақ, рай түрлері, еліктеу сөздер, шылау түрлері, одағай, оқшау сөздер;

      пунктуациялық норма: сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін (даралаушы және ерекшелеуші) дұрыс қолдану.

      13. 8-сыныпқа арналған

      "Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым:

      дәйексөз, үзінді негізінде мәселені болжау, әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау, астарлы ойды анықтау, тұрмыстық, әлеуметтік мәтіндерді талдау арқылы негізгі ойды анықтау, перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау, коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу;

      2) оқылым:

      тұтас және аралас мәтіндердегі ақпаратты салыстыру, тілдік құралдар арқылы публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін тану, мақала, аннотация, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату, ғылыми және публицистикалық стильде жазылған мәтіндерді талдау, сілтеме жасау;

      3) жазылым:

      тезистік жоспар құру, мақала, аннотация, тезис құрастырып жазу, графиктік мәтіндердегі деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу, аргументативті эссе жазу,бұқаралық ақпарат құралдары материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау;

      4) әдеби тіл нормалары:

      орфографиялық норма: бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу;

      орфоэпиялық норма: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану;

      лексикалық норма: сөздік қор мен сөздік құрам;

      грамматикалық норма: сөз тіркестерінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді және етістікті сөз тіркестері, тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелері, сөйлемнің бірыңғай мүшелері мен айқындауыш мүшелері, жай сөйлем,жай сөйлемнің айтылу мақсатына қарай бөлінуі;

      пунктуациялық норма: қабаттаса қолданылатын тыныс белгілері.

      14. 9-сыныпқа арналған "Қазақ тілі" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым:

      әртүрлі жанрдағы орта көлемді мәтіндердегі мақсатты аудитория мен тілдік құралдардың рөлін талдау, тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу, мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау, мәтінде айтылған ойға өз көзқарасын білдіру, сыни тұрғыдан баға беру;

      2) оқылым:

      тұтас емес мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу, қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану, мақала, аннотация, презентация, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату, әртүрлі стильдегі мәтіндердің қызметін, құрылымын, ерекшелігін салыстыру, белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу, ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау;

      3) жазылым:

      күрделі жоспар құру, әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру, жағдаятты талқылау, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе), перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу, тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;

      4) әдеби тіл нормалары:

      орфографиялық норма: жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру, мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру, мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу,эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе, оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу, жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау;

      орфоэпиялық норма: мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу;

      лексикалық норма: лексикалық стилистика заңдылықтарын дұрыс қолдану;

      грамматикалық норма: құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу, салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану, сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану, аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану;

      пунктуациялық норма: құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін (даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) ережеге сай қолдану.

      3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      15. Бағдарламада "оқыту мақсаттары" сан мен әріптен тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, әріппен берілген белгі сөйлеу әрекетінің дағдысын (тыңдалым және айтылым, оқылым, жазылым, әдеби тіл нормалары), әріппен қоса берілетін сандар бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. 7.2.1.2 кодында: "7" – сынып, "2.1" – бөлім мен бөлімше, "2" – оқыту мақсатының реттік саны.

      16. Оқыту мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша әр сыныпқа берілген.

      1) тыңдалым және айтылым:

Білім алушылар:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1.
Болжау

5.1.1.1
тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрация лар арқылы тақырыпты болжау

6.1.1.1
мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау

7.1.1.1
мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау

8.1.1.1
мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау

9.1.1.1
мәтін мазмұны бойынша дайындал ған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқа мен салыстыру

2.
Әртүр
лі жанрдағы мәтін
дерді талдау
 

5.1.2.1
әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (ән мәтіні, хабарлама, жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру

6.1.2.1
әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, құттықтау, хабарландыру, өмірбаян, жаңалық, интервью) көтерілген мәселені талдау

7.1.2.1
әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырып-тарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас, жаңалық, ән, көркем әдеби шығармалар дан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау

8.1.2.1
әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау

9.1.2.1
қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырып тарға байланыс ты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндер дегі (дәріс, интервью, пікірталас, мақала, Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемде гіш құралдар дың рөлін талдау

3.
Мәтін нен ақпа ратты анық тау
 

5.1.3.1
тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау
 

6.1.3.1
тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау

7.1.3.1
тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу

8.1.3.1
тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау

9.1.3.1
тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелер мен байланыс тыра білу

4.
Негізгі ойды анық
тау
 

5.1.4.1
тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау

6.1.4.1
мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды
анықтау

7.1.4.1
мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

8.1.4.1
мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау

9.1.4.1
мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау

5.
Тыңдалым матер иалы бойынша жауап беру және баға лау
 

5.1.5.1
тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру

6.1.5.1
тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру

7.1.5.1
проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау

8.1.5.1
перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау

9.1.5.1
мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айту

6.
Сөйлеу мәден иетін дамыту
 

5.1.6.1
коммуникатив
тік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру

6.1.6.1
коммуника тивтік жағдаятқа сай
ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді
орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

7.1.6.1
коммуникатив тік жағдаятқа сай
көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

8.1.6.1
коммуникатив тік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу
 

9.1.6.1
қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразалар ды таңдау, орта көлемді монолог дайындау
 

       2) оқылым:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1.
Ақпа ратты түсіну

5.2.1.1
мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау

6.2.1.1
мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру

7.2.1.1
мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау

8.2.1.1
тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру

9.2.1.1
тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу

2.
Мәтін нің стиль дік
ерекшелігін тану
 

5.2.2.1
лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылық тарын мәтіндер арқылы тану

6.2.2.1
ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшелікте рін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

7.2.2.1
публицистика лық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

8.2.2.1
публицистикалық және ғылыми стиль ерекшелікте рін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

9.2.2.1
қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

3.
Мәтін нің жанр лық ерекшелігін ажыра ту
 

5.2.3.1
хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату
 

6. 2.3.1
ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және
жанрлық ерекшелікте рін ажырату
 

7.2.3.1
хроника, хабар, очерктердің және кеңсе құжаттарының, қызметтік жазбалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

8.2.3.1
мақала, аннотация, презентация, құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшелікте рін ажырату
 

9.2.3.1
мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшелік терін ажырату

4.
Мәтіндерге салыс тырма лы анализ жасау

5.2.4.1
ауызекі стильдегі мәтіндердің
мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру

6.2.4.1
ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру

7.2.4.1
идеясы ұқсас публицистика лық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

8.2.4.1
тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау

9.2.4.1
әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

5.
Мәтін бойынша сұрақ тар құрас тыра білу
 

5.2.5.1
мәтін мазмұнын түсінуге, нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру

6.2.5.1
мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру

7.2.5.1
мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

8.2.5.1
перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру

9.2.5.1
мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру

6.
Оқы
лым страте гияла рын қолда ну

5.2.6.1
оқылым стратегияларын қолдану:
жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу

6.2.6.1
оқылым стратегияларын қолдану:
комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу

7.2.6.1
оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу

8.2.6.1
оқылым стратегияларын қолдану:
комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу

9.2.6.1
белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегия ларын тиімді қолдана білу

7. әртүрлі ресурс көздерінен қажетті ақпа рат алу

5.2.7.1
энциклопедия
лар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу

6.2.7.1
энциклопе
дия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

7.2.7.1
ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау

8.2.7.1
ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

9.2.7.1
ғаламтор, энциклопе
дия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

            3) жазылым:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Жос
пар құру

5.3.1.1
берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру

6.3.1.1
әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру

7.3.1.1
әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру

8.3.1.1
тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру

9.3.1.1
жинақтал
ған материал дар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру

2. Әртүр
лі жанрда мәтін дер құрас тыру

5.3.2.1
жанрлық ерекшеліктері не сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу
 

6.3.2.1
жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, мінездеме, құттықтау, өмірбаян құрастырып жазу

7.3.2.1
жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, нұсқаулық, әңгіме құрастырып жазу

8.3.2.1
жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала, аннотация, тезис құрастырып жазу

9.3.2.1
мақсатты аудитория
ның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру

3.
Жазба жұмыстарын әртүрлі форма
да ұсыну

5.3.3.1
сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру

6.3.3.1
ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру

7.3.3.1
мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу

8.3.3.1
мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу

9.3.3.1
мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу

4.
Эссе жазу

5. 3.4.1
эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап не суреттеп жазу

6.3.4.1
эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу
себептерін айқын көрсетіп жазу
("келісу, келіспеу" эссесі)

7.3.4.1
эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу
(дискуссивті эссе)

8.3.4.1
эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу
(аргументативті эссе)

9.3.4.1
эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу
(аргумента тивті эссе)

5. Оқы лым және тыңда лым материалдары негізінде жина қы мәтін (компрессия) жазу

5.3.5.1
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу

6.3.5.1
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу

7.3.5.1
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу

8.3.5.1
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу
 

9.3.5.1
оқылым және тыңдалым материал дары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу

6. Мәтін дерді түзету және редак циялау

5.3.6.1
мәтіндегі орфография
лық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау

6.3.6.1 мәтіндегі орфография
лық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

7.3.6.1
мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру,
синонимдік қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау

8.3.6.1
БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау

9.3.6.1
жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакция
лау

      5) әдеби тіл нормаларын сақтау:

      17. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Қазақ тілі" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр тарауда қамтылуы тиіс оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.

      18. Тоқсандағы бөлімдер мен бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

      2) 6-сынып:

Лексика-грамматикалық бөлімдер

Грамматикалық
материал

Тақырыптар/ жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары.
Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

1. Қазақстандағы
көрікті
жерлер.
Лексикография
 

Орфографиялық норма.
Орфографиялық сөздік
 

Тыңдалым және айтылым

6.1.1.1 мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау;
6.1.4.1 мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу

Жазылым

6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру;
6.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу

Әдеби тіл нормалары
 

6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу

2. Ұлттық және отбасылық құндылықтар.
Фонетика

Екпін, оның түрлері
 

Тыңдалым және айтылым

6.1.4.1мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау;
6.1.2.1 әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (құттықтау, интервью) көтерілген мәселені талдау

Оқылым

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
6.2.5.1 мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым

6.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып мінездеме, құттықтау құрастырып жазу;
6.3.6.1 мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Әдеби тіл нормалары

6.4.2.1 екпіннің түрлерін (сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін) сөз және сөйлем ішінде орынды қолдану

3. Әлемнің жеті кереметі.
Лексикография

Орфографиялық норма.
Орфографиялық сөздік

Тыңдалым және айтылым

6.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау;
6.1.5.1 тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру

Оқылым

6.2.1.1 мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру;
6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу

Жазылым

6.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру;
6.3.4.1 эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу ("келісу, келіспеу" эссесі)

Әдеби тіл нормалары
 

6.4.1.1 тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу

2-тоқсан

4. Астана – мәдениет пен өнер ордасы.
Лексика

Неологизм сөздер. Термин сөздер. Диалект сөздер. Кәсіби сөздер

Тыңдалым және айтылым

6.1.2.1 әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (хабарландыру, жаңалық) көтерілген мәселені талдау;
6.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сайресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым

6.2.3.1 ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
6.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу

Жазылым

6.3.4.1 эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу ("келісу, келіспеу" эссесі);
6.3.6.1 мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Әдеби тіл нормалары
 

6.4.3.1 неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу

5. Тарихи тұлғалар.
Лексика
 

Көнерген сөздер. Эвфемизм.
Дисфемизм.
Табу

Тыңдалым және айтылым

6.1.1.1 мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау;
6.1.5.1 тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру

Оқылым

6.2.4.1 ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру;
6.2.7.1 энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

Жазылым

6.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру;
6.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, өмірбаян құрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары

6.4.3.1 көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, табу сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу

3-тоқсан

6. Су – тіршілік көзі. Қазақстандағы өзен-көлдер.
Морфология

Есімдік, оның мағыналық түрлері
 

Тыңдалым және айтылым

6.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау;
6.1.5.1 тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру

Оқылым

6.2.1.1 мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру;
6.2.4.1 ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру

Жазылым

6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру;
6.3.4.1 эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу ("келісу, келіспеу" эссесі)

Әдеби тіл нормалары

6.4.4.1 сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану

7. Спорт. Белгілі спорт жұлдыздары.
Морфология

Етістік, оның мағыналық түрлері.
Етіс түрлері
 

Тыңдалым және айтылым

6.1.2.1 әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, өмірбаян) көтерілген мәселені талдау;
6.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау

Оқылым

6.2.1.1 мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру;
6.2.4.1 ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру

Жазылым

6.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру;
6.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, мінездеме, өмірбаян құрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары
 

6.4.4.2 етістіктің етіс түрлері мен салт-сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану

8. Қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері. Наурыз.
Морфология

Үстеу.
Үстеудің мағыналық түрлері
 

Тыңдалым және айтылым

6.1.1.1 мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау;
6.1.2.1 әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (жаңалық, құттықтау) көтерілген мәселені талдау

Оқылым

6.2.3.1 ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
6.2.7.1 энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

Жазылым

6.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, құттықтау құрастырып жазу;
6.3.6.1 мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Әдеби тіл нормалары
 

6.4.4.3 үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану

4-тоқсан

9. Әлемдегі ірі кітапханалар.
Морфология
 

Үстеу.
Үстеудің мағыналық түрлері

Тыңдалым және айтылым

6.1.2.1 әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (өмірбаян, хабарландыру) көтерілген мәселені талдау;
6.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сайресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым

6.2.4.1 ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру;
6.2.5.1 мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым

6.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу;
6.3.6.1 мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Әдеби тіл нормалары
 

6.4.4.3 үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану

10. Ғылым мен технология жетістіктері.
Пунктуация

Тыныс белгілерінің түрлері мен қызметі
 

Тыңдалым және айтылым

6.1.2.1 әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, интервью) көтерілген мәселені талдау;
6.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сайресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу

Оқылым

6.2.2.1 ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
6.2.5.1 мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым

6.3.3.1 ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру;
6.3.4.1 эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу ("келісу, келіспеу" эссесі)

Әдеби тіл нормалары
 

6.4.5.1 қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін (даралаушы) түсіну, дұрыс қолдану

      3) 7-сынып:

Лексика-грамматикалық бөлімдері

Грамматикалық
материал

Тақырыптар/
жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

1. Ауа райы және климаттық өзгерістер.
Фонетика

Интонация.
Кідіріс.
Логикалық екпін

Тыңдалым және айтылым

7.1.1.1 мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;
7.1.4.1 мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым

7.2.1.1 мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;
7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

Жазылым

7.3.3.1 мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу;
7.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу

Әдеби тіл нормалары
 

7.4.2.1 сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану

2. Көшпенділер мәдениеті.
Орфография
 

Шылаудың емлесі.
Орфография
лық норма
 

Тыңдалым және айтылым

7.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (көркем әдеби шығармалардан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым

7.2.3.1 хроника құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

Жазылым

7.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру;
7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала құрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары

7.4.1.1 жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу

3. Денсаулық – зор байлық.
Лексика

Қанатты сөздер.
Фразеологизм. Мақал-мәтелдер
 

Тыңдалым және айтылым

7.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу;
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым

7.2.1.1 мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;
7.2.2.1 публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
7.2.3.1 кеңсе құжаттарының, қызметтік жазбалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, нұсқаулық құрастырып жазу;
7.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе)

Әдеби тіл нормалары
 

7.4.3.1 фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану

2-тоқсан

4. Сүйіспеншілік пен достық.
Морфология
 

Етістіктің есімше, көсемше түрлері.
Тұйық етістік

Тыңдалым және айтылым

7.1.1.1 мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;
7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау

Оқылым

7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
7.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу

Жазылым

7.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру;
7.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе)

Әдеби тіл нормалары
 

7.4.4.1 етістіктің есімше, көсемше түрлерін, тұйық етістікті тілдесім барысында қолдану

5. Музыка өнері және қазақтың киелі домбырасы.
Морфология

Етістіктің шақ түрлері.
Рай түрлері

Тыңдалым және айтылым

7.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (ән, интервью) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;
7.1.4.1 мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым

7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру;
7.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала құрастырып жазу;
7.3.6.1 мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормалары

7.4.4.1 етістіктің шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану

3-тоқсан

6. Ғаламтор ғаламаты.
Морфология
 

Шылау түрлері.
Шылау емлесі
 

Тыңдалым және айтылым

7.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу;
7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау

Оқылым

7.2.1.1 мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;
7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

Жазылым

7.3.3.1 мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу;
7.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу

Әдеби тіл нормалары

7.4.4.3 шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану

7. Қазақстандағы ұлттар достастығы.
Морфология

Еліктеуіш сөз.
Бейнелеуіш сөз

Тыңдалым және айтылым

7.1.1.1 мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым

7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
7.2.3.1 хроника, хабар, очерктердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

7.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе);
7.3.6.1 мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормалары

7.4.4.2 еліктеуіш сөздердің мәнмәтіндегі қолданысын түсіну

8. Дұрыс тамақтану. Морфология

Одағай.
Одағай түрлері

Тыңдалым және айтылым

7.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (пікірталас, жаңалық) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;
7.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу

Оқылым

7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру;
7.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

7.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру;
7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын әңгіме құрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары
 

7.4.4.4 одағай түрлерін ажырата білу, қолдану

4-тоқсан

9. Жеңіс күні. Ұлы ерлікке тағзым.
Морфология

Оқшау сөздің түрлері.
Оқшау сөздердің қызметі

Тыңдалым және айтылым

7.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, көркем әдеби шығармадан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;
7.1.4.1 мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым

7.2.2.1 публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
7.2.3.1 хроника, хабар, очерктердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

7.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру;
7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала құрастырып жазу

Әдеби тіл нормалары

7.4.4.5 оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу

10. Ғылыми фантастика.
Пунктуация

Сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілер.
Сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілер

Тыңдалым және айтылым

7.1.1.1 мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;
7.1.5.1 проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау

Оқылым

7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру;
7.2.7.1 энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

7.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу (дискуссивті эссе)

Әдеби тіл нормасы

7.4.5.1 сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін (даралаушы және ерекшелеуші) дұрыс қолдану

      4) 8-сынып:

Лексика-грамматикалық бөлімдері

Грамматикалық
материал

Тақырыптар/ жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

1. Көне түркі жазбалары және қазақ жазуы.
Орфография
 

Жалқы есім емлесі
 

Тыңдалым және айтылым

8.1.1.1 мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;
8.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау

Оқылым

8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.3.1 мақала, аннотация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация) жазу;
8.3.6.1 БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Әдеби тіл нормасы

8.4.1.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу

2. Адамзаттық құндылықтар және әлем мәдениеті.
Фонетика

Сөйлеу ағымындағы әуен, әуез, тембр, қарқын, кідіріс

Тыңдалым және айтылым

8.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау

Оқылым

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;
8.2.3.1 мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру;
8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала құрастырып жазу

Әдеби тіл нормасы

8.4.2.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану

2-тоқсан

3. Кәсіп пен еңбек. Болашақ мамандықтары.
Лексика

Сөздік қор. Сөздік құрам

Тыңдалым және айтылым

8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;
8.1.5.1 перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау

Оқылым

8.2.1.1 тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;
8.2.5.1 перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру

Жазылым

8.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;
8.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)


Әдеби тіл нормасы

8.4.3.1 сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану

4. Ғарышты игеру жетістіктері.
Синтаксис

Сөз тіркесінің байланысу тәсілдері. Сөз тіркесінің
байланысу түрлері.
Сөз тіркесінің
түрлері

Тыңдалым және айтылым

8.1.3.1 мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым

8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.3.1 мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, аннотация, тезис құрастырып жазу;
8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу

Әдеби тіл нормасы

8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану

3-тоқсан

5. Биоалуантүрлілік. Қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер.
Синтаксис

Сөйлемнің
тұрлаулы мүшелері. Сөйлемнің
тұрлаусыз мүшелері

Тыңдалым және айтылым

8.1.5.1 перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым

8.2.1.1 тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;
8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;
8.2.5.1 перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру

Жазылым

8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала құрастырып жазу;
8.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу

Әдеби тіл нормасы

8.4.4.2 тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану

6. Қоршаған орта және энергия ресурстары.
Синтаксис

Сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Сөйлемнің
айқындауыш мүшелер

Тыңдалым және айтылым

8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым

8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау

Жазылым

8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;
8.3.6.1 БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Әдеби тіл нормасы

8.4.4.3 сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және айқындауыш мүшелерді қолдана білу

7. Жасөспірім және заң.
Синтаксис

Сөйлемнің айтылу мақсатына қарай түрлері

Тыңдалым және айтылым

8.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау

Оқылым

8.2.3.1 мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану:
комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру;
8.3. 4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Әдеби тіл нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану

4-тоқсан

8. Театр өнері мен мәдениеті.
Синтаксис

Жай сөйлемнің түрлері

Тыңдалым және айтылым

8.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау

Оқылым

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру;
8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу

Әдеби тіл нормасы

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану

9. Қазақстандағы туризм және экотуризм.
Пунктуация

Сөйлем соңында қабаттасып қолданыла
тын тыныс белгілері

Тыңдалым және айтылым

8.1.1.1 мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;
8.1.5.1 перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау

Оқылым

8.2.1.1 тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;
8.2.5.1 перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру;
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу

Жазылым

8.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;
8.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Әдеби тіл нормасы

8.4.5.1 сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану

      5) 9-сынып:

Лексика-грамматикалық бөлімдер

Грамматика
лық
материал

Тақырыптар/ жоспардың мазмұны

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

1. Мәңгілік Ел – мұратым.
Стилистика

Мәтіндегі сөз таңдау, сөз қолдану (қисыны), сөз әрлеу

Тыңдалым және айтылым

9.1.1.1 мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.2.1 қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау

Оқылым

9.2.3.1 мақала құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
9.2.2.1 қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

Жазылым

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;
9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормасы

9.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу

2. Жаһандану мәселелері.
Стилистика
 

Қазақ әдеби стилінің түрлері

Тыңдалым және айтылым

9.1.4.1 мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;
9.1.5.1 мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айту;

Оқылым

9.2.1.1 тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

Жазылым

9.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу;
9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Әдеби тіл
нормасы
 

9.4.3.1 стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктердің дұрыс қолдана білу

2-тоқсан

3. Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан. ЭКСПО-2017
Синтаксис

Құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары.
Құрмалас сөйлемнің түрлері

Тыңдалым және айтылым

9.1.2.1 қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (дәріс, интервью) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;
9.1.3.1 тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу

Оқылым

9.2.3.1 мақала, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;
9.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

9.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау


Әдеби тіл нормасы

9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу

4. Адам құқығы мен бостандығы.
Синтаксис

Ыңғайлас салалас.
Себеп-салдар салалас.
Қарсылықты салалас

Тыңдалым және айтылым

9.1.1.1 мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.5.1 мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айту;
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау

Оқылым

9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
9.2.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым

9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе);
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормасы

9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру

3-тоқсан

5. Отбасы және демографиялық өзгеріс.
Синтаксис

Түсіндірмелі салалас.
Талғаулы салалас.
Кезектес салалас

Тыңдалым және айтылым

9.1.3.1 тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу;
9.1.4.1 мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым

9.2.1.1тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
9.2.2.1 қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

Жазылым

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
9.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу


Әдеби тіл нормасы

9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану

6. Биотехнология және гендік инженерия келешегі.
Синтаксис

Шартты бағыныңқы сабақтас.
Қарсылықты бағыныңқы сабақтас.
Мезгіл бағыныңқы сабақтас

Тыңдалым және айтылым

9.1.2.1 қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (пікірталас, дәріс) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау

Оқылым

9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;
9.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;
9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Әдеби тіл нормасы

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану

7. Бұқаралық ақпарат құралдары.
Синтаксис

Себеп бағыныңқы сабақтас.
Қимыл-сын бағыныңқы сабақтас.
Мақсат бағыныңқы сабақтас

Тыңдалым және айтылым

9.1.4.1 мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;
9.1.5.1 мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айту

Оқылым

9.2.1.1 тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
9.2.3.1 мақала, аннотация, презентация, тұжырымдамалар, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
9.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормасы

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану

4-тоқсан

8. Әлемдегі қақтығыстар және бейбітшілік.
Синтаксис

Аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдары

Тыңдалым және айтылым

9.1.2.1 қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (мақала, интервью) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау

Оқылым

9.2.3.1 тұжырымдамалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
9.2.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру;
9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу

Жазылым

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;
9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Әдеби тіл нормасы

9.4.4.4 аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану

9. Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану.
Пунктуация

Құрмалас сөйлемнің тыныс белгілері
 

Тыңдалым және айтылым

9.1.2.1 қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (дәріс) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;
9.1.3.1 тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу

Оқылым

9.2.3.1 мақала, презентацияның құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
9.2.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру;
9.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушы-лығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби тіл нормасы

9.4.5.1 құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін (даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) ережеге сай қолдану


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына 193-қосымша

Негізгі білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
"Қазақ әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлігілік оқу бағдарламасы
(оқыту қазақ тілінде)

      Ескерту. 193-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 25.10.2017 № 545 (5, 7-сыныптары үшін алғашқы жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап пайда болған қатынастарға қолданылады, 6, 8-сыныптары үшін 2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап, 9 (10)-сыныптары үшін 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.

      2. Қазақ әдебиеті пәні бағдарламасының басты бағыты – білім алушылардың ақыл-ой қабілеті мен тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуына, тілдік-эстетикалық талғамдарының дамуына, коммуникативтік құзыреттіліктерінің жетілдірілуіне іргетас қалап, өмірлік дағдыларын шыңдауына, өздігінен білім алуларына мүмкіндік туғызу. Білім алушыларды ұлттық мәдениет пен әдеби мұраларды түсінуге, қазіргі заманғы әдебиетті бағалай білуге үйретеді. Бағдарламада әдеби-теориялық ұғымдар, талдауға, бағалау мен салыстыруға негізделген адамзаттың мәңгілік сұрақтары, қазіргі заманғы дилеммалар, мәселелер қарастырылған.

      3. Қазақ әдебиеті бағдарламасының мақсаты – білім алушыларды креативті ойлауға бағыттау. Олардың ойларын ауызша еркін жеткізуіне және жаза білуіне қолдау көрсету, дәлелдер келтіру, салыстыру және анализ жасау, бағалау дағдыларын қалыптастыру, білім алушыларға жанрларды меңгерту.

      4. Теориялық материалдар оқушының қазақ әдебиеті туралы ұғымдарын кеңейтуге, әдебиет туралы дүниетанымын қалыптастыруға және адамзатқа ортақ ойларды, дилеммаларды, мінездерді зерттеуге мүмкіндік береді. Қазақ әдебиеті білім деңгейі, ой-өрісі дамыған, әдеби тіл және әдеби формалар арқылы өз ойын еркін жеткізе алатын, туындаған мәселелерді шеше білетін өмірге бейім ұрпақ тәрбиелейді.

      5. Қазақ әдебиеті пәнін оқу арқылы білім алушылар:

      1) қазақ әдебиетінің құндылық ретіндегі болмысын, ұлттық мәдениеттегі маңызды орнын құрметтейді және бағалайды;

      2) қазақ әдебиетінің мәдениетаралық қарым-қатынастағы рөлін, қазақ халқының қалыптасқан тарихын, алға қойған міндеттерін, жеңістерін, мәселелерін, қарама-қайшылық пен қиындықтарын анықтайды және түсінеді;

      3) түрлі жағдайларға бейімделе білу және өздігінен шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады;

      4) заманауи, ғылыми және қоғамдық дамуға сәйкес дүниетанымын дамытады.

2-тарау. "Қазақ әдебиеті" пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      6. "Қазақ әдебиеті" пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 5-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      2) 6-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      3) 7-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      4) 8-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;

      5) 9-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат.

      7. "Қазақ әдебиеті" пәндік білімнің мазмұны бөлімдерге бөлінген: түсіну және жауап беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстырмалы анализ, сонымен қатар, дағдыларды қалыптастыратын бөлімшелерден тұрады. Бағдарламаның бұл бөлімі пән бойынша оқу мақсаттарынан тұрады.

      8. "Түсіну және жауап беру" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) көркем шығарма мазмұны мен пішіні;

      2) әдеби шығарманың тұжырымдамасы;

      3) көркем шығармадағы образ;

      4) шығарма үзінділерімен жұмыс.

      9. "Анализ және интерпретация" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) әдеби шығарманың композициясы;

      2) автор бейнесі;

      3) көркем шығарманың тілі;

      4) шығармашылық жұмыс.

      10. "Бағалау және салыстыру" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) тарихи және көркемдік құндылығы;

      2) заманауилығы мен жаңашылдығы;

      3) әдеби эссе;

      4) әдеби сын.

      11. 5-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру:

      әдеби шығарманың фабуласы мен сюжеттік дамуы, кейіпкерлер портреті мен образы, шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясы;

      2) анализ және интерпретация:

      салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу, шығармадағы тілдік бейнелеу: теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы, эпикалық шығармадағы автор бейнесі, көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу;

      3) бағалау және салыстыру:

      шығарманың тарихи құндылығын бағалау, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау, әдеби эссе, сыни хабарлама жазу.

      12. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) "Керқұла атты Кендебай" ертегісі;

      2) "Қобыланды батыр" жыры;

      3) Асан қайғы "Асан қайғының жерге айтқан сыны" аңызы;

      4) Дулат Бабатайұлы "О, Ақтан жас, Ақтан жас" өлеңі;

      5) Ыбырай Алтынсарин "Қыпшақ Сейітқұл", "Атымтай Жомарт", "Дүние қалай етсең табылады?" әңгімелері;

      6) Ахмет Байтұрсынұлы "Егіннің бастары" мысалы, "Адамдық диқаншысы" өлеңі;

      7) Бердібек Соқпақбаев "Менің атым Қожа" хикаяты;

      8) Марат Қабанбай "Бауыр" әңгімесі;

      9) Тынымбай Нұрмағамбетов "Анасын сағынған бала" әңгімесі;

      10) Нұрдәулет Ақыш "Нағыз әже қайда?" әңгімесі;

      11) Джек Лондон "Мексика ұлы" әңгімесі.

      13. 6-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру:

      әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау, шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселе, идеясы, кейіпкерлердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау, көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту;

      туған өлкенің табиғаты және тарихы сипатталатын поэтикалық, прозалық шығармаларды білу; туған өлкеге арналған бір өлеңді жатқа мәнерлеп оқу, өлкетану аясында прозалық үзінділер жазудың алғашқы дағдыларын меңгеру;

      2) анализ және интерпретация:

      шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау, әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу, шығармадағы көркем ауыстырулар: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау;

      туған өлкенің ақындары мен жазушыларының шығармашылығы туралы деректер жинау және презентация дайындау. Мәтіннің ақпараттылық, оның көркемдік, тілдік ерекшеліктері негізінен өлкетану сипаттамаларын талдау;

      3) бағалау және салыстыру:

      кейіпкерлерді өзара салыстыру, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру, кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру, әдеби эссе жазу, сыни хабарлама жасау.

      14. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) "Аяз би" ертегісі;

      2) "Алып Ер Тұңға" жыры;

      3) Әл Фараби "Қашықтасың туған жер", "Тіршілікте құрыштай бол төзімді" өлеңдері;

      4) Доспамбет жырау "Қоғалы көлдер, қом сулар", "Айналайын, Ақ Жайық" толғаулары;

      5) Абай Құнанбайұлы "Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін", "Ғылым таппай мақтанба" өлеңдері, қара сөздері: "Бірінші сөз", "Жетінші сөз", "Отыз бірінші сөз";

      6) С. Торайғыров "Шығамын тірі болсам адам болып", "Шәкірт ойы" өлеңдері;

      7) С. Мұратбеков "Жусан иісі" әңгімесі;

      8) О. Бөкей "Тортай мінер ақбоз ат" әңгімесі;

      9) Қалмақан Әбдіқадыров "Қажымұқан" хикаяты;

      10) А. Алтай "Прописка" әңгімесі;

      11) Е. Жүніс "Менің атым -Тәуелсіздік" өлеңі;

      12) Р. Ғамзатов "Ана тілі" өлеңі, "Менің Дағыстаным" әңгімесі.

      15. 7-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру:

      әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау, кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау, көркем шығармадағы кейіпкер бейнесі, үзінділерді жатқа айту;

      өңірде шығатын газет-журналдарды білу, энциклопедия ұғымын түсіну;

      2) анализ және интерпретация:

      шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру, эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесі, шығармадағы көркемдегіш құралдар: символ, синекдоха, эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ қолданысы, шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу;

      туған өлке туралы, шындық көзқарас тұрғысынан адамдар туралы мақалалар мен очерктердің ақпараттылығы, мазмұнының тереңдігі, эмоционалдық әсері тұрғысынан талдау, энциклопедияға қажетті материалдарды іріктей білу, өлкетанудың бағыттарын анықтау, өлкетанудың бағыттары бойынша электрондық энциклопедия құрастырудың ұжымдық жұмысына қатысу;

      3) бағалау және салыстыру:

      кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемесі, тарихи және көркемдік құндылығын, әдеби жанр түрлерінің даму барысы, жаңашылдығы, шығарманы ұлттық құндылығы, әдеби эссе жазу, әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы сыни шолу жазу.

      16. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) Қазтуған жырау "Қазтуғанның қонысымен қоштасуы";

      2) Орхон-Енисей ескерткіштері "Күлтегін" жыры;

      3) "Қыз Жібек" жыры;

      4) Жиембет жырау "Еңсегей бойлы Ер Есім";

      5) Ш. Қанайұлы "Зар заман";

      6) С. Аронұлы "Сүйінбай мен Қатағанның айтысы";

      8) Жамбыл Жабаев "Зілді бұйрық";

      9) М. Жұмабаев "Батыр Баян";

      10) М. Әуезов "Көксерек";

      11) Қ. Қайсенов "Жау тылындағы бала";

      12) С. Сарғасқаев "Тәмпіш қара";

      13) М. Шаханов "Нарынқұм зауалы";

      14) Медетбек Темірхан "Тәуелсізбін" өлеңі;

      15) Т. Әбдіков "Қонақтар";

      16) А.С. Пушкин "Ескерткіш".

      17. 8-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру:

      шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілер, эпилог, прологтар, әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу, көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулер, көркем шығармалардан алған үзінділерді орынды қолдану;

      2) анализ және интерпретация:

      композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау, автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісі, шығармадағы көркемдегіш құралдары: психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис қолданысы, автор стилі, шығармадан алған үзінділерді өңдеп креативті жазу;

      3) бағалау және салыстыру:

      шығарманың тақырыбы мен идеясы, тарихи және көркемдік құндылығы, шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстыру, жаңашылдығы, шығарманың көркемдік-идеялық құндылығының гуманистік тұрғысы, әдеби эссе, шығармада жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу.

      18. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) Қорқыт "Байбөрі баласы Бамсы-Байрақ туралы жыр", Қорқыттың нақыл сөздері;

      2) Ахмет Йассауи "Даналық кітабы";

      3) Ақтамберді жыраудың "Күлдір-күлдір кісінетіп", "Балаларыма өсиет" толғаулары;

      4) Шалкиіз жырау "Би Темірге бірінші толғауы";

      5) Мұрат Мөңкеұлы "Үш қиян", "Сарыарқа" өлеңдері;

      6) Ш. Құдайбердіұлы "Еңлік- Кебек" дастаны, "Жастарға" өлеңі;

      7) М. Дулатов "Бақытсыз Жамал" романы;

      8) Б. Момышұлы "Ұшқан ұя" әңгімесі;

      9) Д. Исабеков " Әпке" драмасы;

      10) М. Мақатаев "Аққулар ұйықтағанда" поэмасы;

      11) Т. Ахтанов "Күй аңызы" әңгімесі;

      12) Ж. Сахиев "Айдағы жасырынбақ", "Дабыл" фантастикалық әңгімелері;

      13) Р. Мұқанова "Мәңгілік бала бейне" әңгімесі.

      19. 9-сыныпқа арналған "Қазақ әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру:

      әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау, әдеби шығармадағы психологизм, көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесі, көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану;

      2) анализ және интерпретация:

      эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдар, автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөлі, шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлері, автор стилі, автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу;

      3) бағалау және салыстыру:

      шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстыру, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау, шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру, әдеби эссе жазу, әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдау, шағын сын мақала жазу.

      20. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) Ж. Баласағұн "Құтты білік";

      2) Шешендік өнер: Майқы би мен Мөңке бидің шешендік сөздері, Әнет баба "Не арсыз? Не ғайып? Не даусыз?";

      3) Төле би "Ердің бақыты –әйел", Әйтеке би "Қасқакөл дауы", Қазыбек би "Кім жақын? Не қымбат? Не қиын?";

      4) Сырым Датұлы "Балаби мен Сырым";

      5) Бұқар жырау "Тілек", "Әй, Абылай, Абылай", "Асқар таудың өлгені";

      6) "Біржан-Сара" айтысы;

      7) Нысанбай жырау "Кенесары – Наурызбай";

      8) Махамбет Өтемісұлы "Махамбеттің Баймағамбетке айтқаны", "Мен, мен, мен едім" , "Бағаналы терек";

      9) Ш. Уәлиханов "Ыстықкөл күнделігі";

      10) І. Жансүгіров "Құлагер" поэмасы;

      11) Б. Майлин "Шұғаның белгісі" хикаят;

      12) Ғ. Мүсірепов "Ұлпан" романы;

      13) Т. Айбергенов "Сағыныш", Ф. Оңғарсынова "Өлең, мен сені аялап өтем";

      14) Н. Айтұлы "Бәйтерек" поэмасы;

      15) К. Гамсун "Аштық" романы.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      21. Бағдарламада "оқыту мақсаттары" сан мен әріптен тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, әріппен берілген белгі дағдыны (түсіну және жауап беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстыру), әріппен қоса берілетін сандар бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. 7.2.1.2 кодында: "7" – сынып, "2.1." – бөлім мен бөлімше, "2" – оқыту мақсатының реттік саны.

      22. Оқыту мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша әр сыныпқа берілген:

      1) түсіну және жауап беру:

Білім алушылар:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Көркем шығарманың мазмұны мен пішіні

5.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау

6. 1.1.1
әдеби шығарма
ның жанрын, фабулас
ын, сюжетін анықтау

7.1.1.1
әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау

8.1.1.1
әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог,прологтарды анықтау

9.1.1.1
әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау

2. Әдеби шығарманың тұжырымда
масы

5.1.2.1
әдеби шығарма
ның тақырыбы мен идеясын анықтау

6.1.2.1
әдеби шығарма
да көтерілген әлеумет
тік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру

7.12.1
әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау

8.1.2.1
әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу

9.1.2.1
әдеби шығарма
дағы психологизмді анықтау

3. Көркем шығармада
ғы образ
 

5.1.3.1
көркем шығарма
дағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу

6.1.3.1
әдеби туынды
дағы кейіпкер
дің типтерін тек тұрғысынан сипаттау

7.1.3.1
көркем шығармада
ғы кейіпкерлердің
типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау

8.1.3.1
көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу

9.1.3.1
көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау
 

4. Шығарма үзінділерімен жұмыс

5.1.4.1
көркем шығармалар
дан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа
айту
 

6.1.4.1
көркем шығарма
лардан орта көлемді үзінділер
ді мәнерлеп оқу, жатқа айту

7.1.4.1
көркем шығармада
ғы кейіпкер бейнесін ашып,үзінділерді жатқа айту

8.1.4.1
көркем шығармалар
дан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

9.1.4.1
көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

      2) анализ және интерпретация:

Білім алушылар:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Әдеби шығарманың композиция
сы
 

5.2.1.1
әдеби шығармада ғы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу

6.2.1.1
шығарма компози
циясында
ғы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау

7.2.1.1
шығармада
ғы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру

8.2.1.1
композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау

9.2.1.1
эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау

2. Автор бейнесі

5.2.2.1
эпикалық шығармада
ғы автор бейнесін анықтау

6.2.2.1
эпикалық,поэзия
лық шығармалардағы автор бейнесін анықтау

7.2.2.1
эпикалық,
поэзиялық, драмалық шығармада
ғы автор бейнесін анықтау

8.2.2.1
автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау

9.2.2.1
автор бейнесінің идеялық-стилистика
лық тұтастыру
шы ретіндегі рөліне талдау жасау

3. Көркем шығарманың тілі

5.2.3.1
шығармада
ғы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдары
ның (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау
 

6.2.3.1
шығарма
дағы көркем ауыстыруларды
(троптар
ды: метафора, кейіптеу, метони
мия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау

7.2.3.1
шығарма
дағы көркемдегіш құралдар
дың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау

8.2.3.1
шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психология
лық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау

9.2.3.1
шығармада
ғы әдеби тілді құбылту мен айшықтау
дың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру

4. Шығармашы
лық жұмыс

5.2.4.1
көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға
хат, өлең жазу

6.2.4.1
әдеби көркемде
гіш құралдар
ды
пайдала
нып шығарма
дағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

7.2.4.1
шығарма
дағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

9.2.4.1
автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

      3) бағалау және салыстыру:

Білім алушылар:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Тарихи және көркемдік құндылығы
 

5.3.1.1
шығармада
ғы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын бағалау

6.3.1.1
шығарма
дағы кейіпкер
лерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылы
ғына баға беру

7.3.1.1
кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылы
ғына баға беру

8.3.1.1
шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалар
мен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау

9.3.1.1
шығарма
ны басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылар мен салысты
рып, тарихи және көркемдік құндылы
ғын бағалау

2. Заманауи
лығы мен жаңашылды
ғы

5.3.2.1
кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау

6.3.2.1
кейіпкер
лер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру

7.3.2.1
әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру

8.3.2.1
шығармадағы материалдық және рухани құндылықтар
ды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылды
ғына баға беру

9.3.2.1
шығармада
ғы ұрпақтар сабақтасты
ғы көрінісін заманауи тұрғыда
салысты
рып, жаңашылдығына баға беру

3. Әдеби эссе
 

5.3.3.1
шығарма
дағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

6.3.3.1
шығарма
дағы кейіпкерлер қарым-қатына сын отбасы лық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

7.3.3.1
шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу
 

8.3.3.1
шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу

9.3.3.1
шығарма
ның идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу

4. Әдеби сын

5.3.4.1
оқырман
ның рухани дүниесіне шығарма әсерін талдай отырып, сыни хабарлама жазу

6.3.4.1
шығарма
да көтеріл
ген мәселенің әлеумет
тік рөлі туралы сыни хабарлама жасау

7.3.4.1
әдеби шығарма
ның эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу
 

8.3.4.1
шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу
 

9.3.4.1
әдеби шығарма
ны қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілері
мен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

      23. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Қазақ әдебиеті" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр тарауда қамтылуы тиіс оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.

      24. Тоқсандағы бөлімдер мен бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.


Негізгі орта білім беру
деңгейінің 5-9-сыныптарына
арналған "Қазақ әдебиеті" оқу
пәнінен жаңартылған
мазмұндағы үлгілік оқу
бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
"Қазақ әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша
ұзақ мерзімді жоспар

      5-сынып:

Оқу жоспарында
ғы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Сөйлеу қызметінің түрлері

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

Таза, мінсіз асыл сөз

"Керқұла атты Кендебай" ертегісі,
"Қобыланды батыр" жыры,
Асан қайғы "Асан қайғының жерге айтқан сыны" аңызы

Түсіну және жауап беру

5.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалар
дан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

5.2.1.1 әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу

Бағалау және салыстыру

5.3.1.1 шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын бағалау;
5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау;
5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

2-тоқсан

"Тәрбиенің қайнар бұлағы"
 

Дулат Бабатайұлы
"О, Ақтан жас, Ақтан жас",
Ыбырай Алтынсарин "Қыпшақ Сейітқұл", "Атымтай Жомарт", "Дүние қалай етсең табылады?"

Түсіну және жауап беру

5.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

5.2.1.1 әдеби шығармадағы екі нәрсенісалыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдары
ның (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу

Бағалау және салыстыру

5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
5.3.4.1 оқырманның рухани дүниесіне шығарма әсерін талдай отырып, сыни хабарлама жазу

3-тоқсан

Адамгершілік - асыл қасиет

А. Байтұрсынұлы "Егіннің бастары" мысалы, "Адамдық диқаншысы" өлеңі,
Б. Соқпақбаев "Менің атым Қожа" хикаяты,
М. Қабанбай "Бауыр" әңгімесі

Түсіну және жауап беру

5.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

5.2.1.1 әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу

Бағалау және салыстыру

5.3.2.1 кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау;
5.3.3.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
5.3.4.1 оқырманның рухани дүниесіне шығарма әсерін талдай отырып, сыни хабарлама жазу

4-тоқсан

Отбасы құндылықтары

Т. Нұрмағамбетов "Анасын сағынған бала" әңгімесі,
Нұрдәулет Ақыш "Нағыз әже қайда?" әңгімесі,
Д. Лондон "Мексика ұлы" әңгімесі

Түсіну және жауап беру

5.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;
5.1.2.1 әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;
5.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу;
5.1.4.1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

5.2.1.1 әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу;
5.2.2.1 эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
5.2.3.1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдары
ның (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;
5.2.4.1 көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу

Бағалау және салыстыру

5.3.1.1 шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

      6-сынып:

Оқу жоспарында
ғы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Сөйлеу қызметінің түрлері

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

Туған жерім -аялы алтын бесігім

"Аяз би" ертегісі "Алып Ер Тұңға" жыры,
Әл Фараби "Қашықтасың туған жер", "Тіршілікте құрыштай бол төзімді",
Доспамбет жырау "Қоғалы көлдер, қом сулар", "Айналайын, Ақ Жайық"

Түсіну және жауап беру

6.1.1.1 әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;
6.2.2.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.3.3.1 әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;
6.3.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;
6.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
6.3.4.1 шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау

2-тоқсан

Абайды оқы, таңырқа!

Абай Құнанбайұлы "Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін", "Ғылым таппай мақтанба", "Бірінші сөз", "Жетінші сөз", "Отыз бірінші қара сөз"

Түсіну және жауап беру

6.1.1.1 әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;
6.1.2.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;
6.3.3.2 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

3-тоқсан

Мен балаң жарық күнде сәуле қуған...

С. Торайғыров "Шығамын тірі болсам адам болып", "Шәкірт ойы",
С. Мұратбеков "Жусан иісі",
О. Бөкей "Тортай мінер ақбоз ат",
Қалқаман Әбдіқадыров "Қажымұқан"

Түсіну және жауап беру

6.1.1.1 әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;
6.1.2.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

6.2.1.1 шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру

6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;
6.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
6.3.4.1 шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау
 

Менің туған өлкем өлеңдер мен прозада
 


Түсіну және жауап беру

6. 1.1.1 әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру

4-тоқсан

Тәуелсіздік -қасиет тұнған ұлы ұғым

Е. Жүніс "Менің атым - Тәуелсіздік" өлеңі,
А. Алтай Прописка",
Р. Ғамзатов "Ана тілі", "Менің Дағыстаным"

Түсіну және жауап беру

6.1.1.1 әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;
6.1.2.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру;
6.1.3.1 әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;
6.1.4.1 көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту

Анализ және интерпретация

6.2.1.1 шығарма композиция-сындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;
6.2.2.1 эпикалық, поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;
6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру

6.3.1.1 шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру;
6.3.2.1 кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;
6.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

Өлкені сипаттау өнері
 


Түсіну және жауап беру

6.1.1.1 әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;
6.1.2.1 әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік-қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру

Анализ және интерпретация

6.2.3.1 шығармадағы көркем ауыстыруларды (троптарды: метафора, кейіптеу, метонимия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;
6.2.4.1 әдеби көркемдегіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру

6.3.3.1 шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

      7-сынып:

Оқу жоспарында
ғы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Сөйлеу қызметінің түрлері

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

Көнеден жеткен жәдігерлер

"Қыз Жібек" жыры,
Орхон-Енисей ескерткіштері, "Күлтегін" жыры,
Жиембет жырау "Еңсегей бойлы Ер Есім",
Қазтуған жырау "Қазтуғанның қонысымен қоштасуы"

Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.1.2.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау және салыстыру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру;
7.3.4.1 әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

2-тоқсан

Толғауы тоқсан қызыл тіл
 

Ш. Қанайұлы "Зар заман",
С. Аронұлы "Сүйінбай мен Қатағанның айтысы",
Жамбыл Жабаев "Зілді бұйрық"

Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.1.2.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау және салыстыру

7.3.2.1 әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

3-тоқсан

Балалар мен үлкендер

М. Жұмабаев
"Батыр Баян",
М. Әуезов "Көксерек",
Қ. Қайсенов "Жау тылындағы бала",
С. Сарғасқаев "Тәмпіш қара"

Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.1.2.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау және салыстыру

7.3.2.1 әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.3.1 шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
7.3.4.1 әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

Туған өлке публицистика беттерінде


Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.12.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау және салыстыру

7.3.1.1 кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру;
7.3.2.1 әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру

4-тоқсан

Ұрпақ тәрбиесі

М. Шаханов "Нарынқұм зауалы",
Медетбек Темірхан "Тәуелсізбін" өлеңі,
Т. Әбдіков "Қонақтар",
А.С. Пушкин "Ескерткіш"

Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.1.2.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;
7.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;
7.1.4.1 көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;
7.2.2.1 эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;
7.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;
7.2.4.1 шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау және салыстыру

7.3.3.1 шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;
7.3.4.1 әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

"Менің туған өлкем" электрондық энциклопедиясы


Түсіну және жауап беру

7.1.1.1 әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;
7.12.1 әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру

Бағалау және салыстыру

7.3.2.1 әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;
7.3.4.1 электронды энциклопедияның эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

      8-сынып:

Оқу жоспарында
ғы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Сөйлеу қызметінің түрлері

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

Дананың сөзі – ақылдың көзі
 

Қорқыт "Байбөрі баласы Бамсы-Байрақ туралы жыр",
Қорқыттың нақыл сөздері,
Ахмет Йассауи "Даналық кітабы",
Ақтамберді жырау "Күлдір-күлдір кісінетіп", "Балаларыма өсиет",
Шалкиіз жырау "Би Темірге бірінші толғауы"

Түсіну және жауап беру

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ және интерпретация

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу

Бағалау және салыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік- идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу

2-тоқсан

Көркем әдебиет және эпикалық сарын

Мұрат Мөңкеұлы "Үш қиян", "Сарыарқа",
Ш. Құдайбердіұлы "Еңлік- Кебек" дастаны, "Жастарға" өлеңі

Түсіну және жауап беру

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ және интерпретация

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу

Бағалау және салыстыру

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

3-тоқсан

Махаббат және абырой
 

М. Дулатов "Бақытсыз Жамал" романы,
Б. Момышұлы "Ұшқан ұя" әңгімесі,
Д. Исабеков " Әпке" драмасы,
М. Мақатаев "Аққулар ұйықтағанда" поэмасы

Түсіну және жауап беру

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологтарды анықтау;
8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ және интерпретация

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп креативті жазу

Бағалау және салыстыру

8.3.1.1 шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;
8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

4-тоқсан

Қиял мен шындық

Т. Ахтанов "Күй аңызы" әңгімесі,
Ж. Сахиев "Айдағы жасырынбақ", "Дабыл" фантастикалық әңгімелері,
Р. Мұқанова "Мәңгілік бала бейне"

Түсіну және жауап беру

8.1.1.1 әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог,прологтарды анықтау;
8.1.2.1 әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;
8.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;
8.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ және интерпретация

8.2.1.1 композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау;
8.2.2.1 автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;
8.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психологиялық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис) қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;
8.2.4.1 шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп
креативті жазу

Бағалау және салыстыру

8.3.2.1 шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
8.3.3.1 шығарманың көркемдік- идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
8.3.4.1 шығарма бойынша жазылған әдеби сын-пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

      9-сынып:

Оқу жоспарында
ғы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

Сөйлеу қызметінің түрлері

Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті

1-тоқсан

Атадан қалған асыл сөз

Ж. Баласағұн "Құтты білік",
Шешендік өнер: Майқы би мен Мөңке бидің шешендік сөздері, Әнет баба "Не арсыз? Не ғайып? Не даусыз?",
Төле би "Ердің бақыты –әйел", Әйтеке би "Қасқакөл дауы",
Қазыбек би "Кім жақын?Не қымбат? Не қиын?",
Сырым Датұлы "Балаби мен Сырым",
Бұқар жырау "Тілек", "Әй, Абылай, Абылай", "Асқар таудың өлгені",
"Біржан-Сара" айтысы

Түсіну және жауап беру

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау және салыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

2-тоқсан

Тарихи шындық пен көркемдік шешім

Нысанбай жырау "Кенесары – Наурызбай",
Махамбет Өтемісұлы "Махамбеттің Баймағамбетке айтқаны", " Мен, мен, мен едім", "Бағаналы терек",
Ш.Уәлиханов "Ыстықкөл күнделігі"

Түсіну және жауап беру

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау және салыстыру

9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

3-тоқсан

Адам жанының құпиясы

І. Жансүгіров "Құлагер" поэмасы,
Б. Майлин "Шұғаның белгісі" хикаяты,
Ғ. Мүсірепов "Ұлпан" романы,
Т. Айбергенов "Сағыныш",
Ф. Оңғарсынова "Өлең, мен сені аялап өтем"

Түсіну және жауап беру

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау және салыстыру

9.3.1.1 шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;
9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

4-тоқсан

Мәңгілік Ел – мәңгілік мұрат

Н. Айтұлы "Бәйтерек" поэмасы,
Кнут Гамсун "Аштық" романы

Түсіну және жауап беру

9.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;
9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау;
9.1.3.1 көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;
9.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолдану

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;
9.2.2.1 автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;
9.2.3.1 шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;
9.2.4.1 автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау және салыстыру

9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;
9.3.3.1 шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;
9.3.4.1 әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
194-қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
"Орыс тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
(оқыту орыс тілінде)

      Ескерту. 194-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 25.10.2017 № 545 (5, 7-сыныптары үшін алғашқы жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап пайда болған қатынастарға қолданылады, 6, 8-сыныптары үшін 2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап, 9 (10)-сыныптары үшін 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.

      2. Білім беру процесінде "Орыс тілі" оқу пәні екі түрлі қызмет атқарады: біріншіден, зерттеу пәні, екіншіден, басқа пәндерді зерттеу құралы болып табылады.

      3. "Орыс тілі" пәнінің оқыту мақсаты – тіл білімін меңгеру негізінде сөйлеу қызметінің барлық түрлері бойынша коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру, әртүрлі деңгейдегі құралдарды пайдалану нормалары мен оларды өнімді сөйлеу қызметінде жетілдіру, сондай-ақ сөздік қорын байыту арқылы шығармашыл, белсенді тілдік тұлғаны дамыту.

      4. Оқыту пәні қазіргі замандағы Қазақстанның көпұлттылық және көптілділік жағдайларында оның шынайы қызмет етуінде заманауи орыс әдеби тілі болып табылады.

      5. Оқыту міндеттері:

      1) орыс тілі туралы білімді қалыптастыру, оның түрлі салаларда және қарым-қатынас жағдайларында, стилистикалық ресурстарда, әдеби тілдің негізгі нормаларында (орфоэпиялық, орфографиялық, лексикалық және грамматикалық) және сөйлеу этикетінің ережелеріндегі қызметі;

      2) пайдаланылатын грамматикалық құралдардың сөздік қорын байыту және аясын кеңейту;

      3) нормативтілік, қарым-қатынас жағдайларының сәйкестігі тұрғысынан тілдік құралдарды бағалай және таңдай білуін қалыптастыру;

      4) әртүрлі тілдік жанрларда ауызша және жазбаша монолог құра білуін дамыту және жетілдіру;

      5) әртүрлі салаларда және коммуникативтік жағдайларда диалогтік қарым-қатынас, пікірталас жүргізе білу іскерліктерін жетілдіру;

      6) орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық және стилистикалық сауаттылықты жетілдіру;

      7) орыс тілінің ұлттық-мәдени спецификасы, орыс, қазақ және басқа да халықтардың мәдениеті туралы ұғымдарды қалыптастыру;

      8) тілге қарым-қатынас құралы, білім көзі, рухани-адамгершілік құндылық, қоғамда ойдағыдай әлеуметтенуге ықпал ететін тілдік капитал ретінде танымдық тұрғыдан қарауға тәрбиелеу.

      6. Грамматикалық материал тілдік тақырыптар контексінде оқытылады.

      7. "Орыс тілі" оқу пәні бойынша оқу бағдарламасы негізгі орта мектепте 5 жыл оқуға есептелген.

2-тарау. "Орыс тілі" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      8. "Орыс тілі" оқу пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 5-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылына 102 сағат;

      2) 6-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылына 102 сағат;

      3) 7-сыныпта – аптасына 3 сағат, оқу жылына 102 сағат;

      4) 8-сыныпта аптасына – 2 сағат, оқу жылына 68 сағат;

      5) 9-сыныпта аптасына – 2 сағат, оқу жылына 68 сағат.

      9. "Орыс тілі" пәнінің оқу бағдарламасының мазмұны бөлімдерге бөлінеді. Бөлімдерді бөлімшелер құрайды, олар сыныптар бойынша күтілетін нәтижелер түрінде оқыту мақсаттарынан тұрады.

      10. Оқыту мақсаттары арқылы мұғалімдер сөйлеу қызметінің төрт дағдысын (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым) қалыптастырады, сонымен қатар, оқушылардың жетістігін бағалайды және оқытудың келесі кезеңі туралы ақпарат береді.

      11. Оқыту пәнінің мазмұнын 4 бөлім құрайды:

      1) тыңдалым және айтылым;

      2) оқылым;

      3) жазылым;

      4) әдеби тіл нормаларын сақтау.

      6. "Тыңдалым және айтылым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) мәтіннің мазмұнын түсіну;

      2) негізгі ойды анықтау;

      3) тыңдалған материалды қайталап айту;

      4) оқиғаны болжау;

      5) диалогқа қатысу;

      6) тыңдалған материалды бағалау;

      7) монолог құру.

      7. "Оқылым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) ақпаратты түсіну;

      2) мәтіннің құрылымдық бөліктері мен негізгі ойды анықтау;

      3) оқылған мәтіндегі лексикалық және синтаксистік бірліктерді қолдана білу;

      4) мәтін түрлері мен стилдерін анықтау;

      5) сұрақтар қою және бағалау;

      6) оқылым түрлерін қолдану;

      7) әртүрлі ақпарат көздерінен ақпарат алу;

      8) мәтіндерге салыстырмалы талдау.

      8. "Жазылым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) жоспару құру;

      2) тыңдалым, оқылым және аудиовизуалды материалды мазмұндау;

      3) жазба жұмыстарын әртүрлі формада ұсыну;

      4) әртүрлі мәтін түрлері мен стилдерін қолдану;

      5) эссе жазу;

      6) шығармашылық хат;

      9) мәтіндерді редакциялау.

      9. "Әдеби тіл нормаларын сақтау бөлімі" келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) орфографиялық нормаларды сақтау;

      2) лексикалық нормаларды сақтау;

      3) грамматикалық нормаларды сақтау;

      4) пунктуациялық нормаларды сақтау.

      12. 5-сыныпқа арналған базалық мазмұн:

      1) айтылым және тыңдалым: басты ақпаратты анықтау, тақырыптар мен негізгі ойды анықтауда сұрақтарға сүйену, хабарлама, сипаттау, мәтінді мазмұндау, мәтіннен үзінді бойынша мәтін мазмұнын болжау, диалог-сауалнамаға қатысу, "айтушыдан" "тыңдаушыға" ауысу, "ұнайды/ұнамайды", "дұрыс/бұрыс" дауыстап айтуды бағалау, белгілі бір түрін айту, көрнекі материалдарға сүйену;

      2) оқылым: бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндер, мәтіннің мазмұны мен құрылымы негізінде негізгі ойды анықтау, сөздің тура және ауыспалы мағынасы, синонимдер, антонимдер, омонимдер, көп мағыналы сөздер, сипаттау, хабарлау, талқылау, кітаби және сөйлеу стилі, хат, жарнама мәтіні, хабарландыру, күнделік, өлең, ертегі, сұрақтар құрастыру, таныса оқу, нақты тапсырмаларға арналған ақпаратты табу, тақырыптар мен әртүрлі мәтіндердің композициясын салыстыру;

      3) жазылым: қарапайым жоспар, мәтіннің негізгі мазмұны, ақпаратты сурет түрінде ұсыну, көркем және ауызекі сөйлеу стилдерінде хабарлау және сипаттау, мақсатты аудиторияны есепке алу, эссе-хабарлама, эссе-талқылау, шығармашылық жұмыстар (120-150 сөз), кейіпкердің орнына өзін қою, сөздіктің көмегімен орфографиялық қателерді түзету, сөйлемдерді редакциялау;

      4) әдеби тіл нормаларын сақтау: сөздің түбіріндегі дауысты және дауыссыз дыбыстар, НЕ сөзінің зат есімдермен, сын есімдермен, болымсыз есімдіктермен, етістіктермен, сондай-ақ сөздің әртүрлі бөліктерінде жалғаулармен, тура және ауыспалы мағынамен, синонимдермен, антонимдермен, омонимдермен қолданысы және көп мағыналы сөздер, кірме сөздер, эмоционалдық-бейнелі сөздер, гиперболалар, эпитеттер, теңеулер, родтағы, түр мен септіктегі атау тұлғадағы сөз таптары, сөйлеудегі және қаратпа сөздегі тыныс белгілер, жай сөйлемдердегі, бірыңғай мүшелердегі, сондай-ақ сөйлемнің бірыңғай мүшелеріндегі жалпылауыш сөздердегі сызықша.

      13. 6-сыныпқа арналған базалық мазмұны:

      1) тыңдалым және айтылым: негізгі және қосымша ақпарат, тірек сөздердің көмегімен негізгі ойды анықтау, толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау, тірек сөздер бойынша оқиғаның дамуын болжау, ұсынылған тақырып бойынша диалогқа қатысу, тыңдалынған материалды мазмұнына, құрылымына, сөз логикасына бағалау, жоспар, сұлба, иллюстрациялар, жарнама роликтеріне сүйене отырып талқылау элементтері бар сипаттама және хабарлама сипатындағы монолог, орфоэпиялық нормаларды сақтау;

      2) оқылым: бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі негізгі ақпарат, белгілі және белгісіз ақпараттарды табу, негізгі ойды анықтау, құрылымдық бөліктерін анықтау және мәтін құраудың мәнін түсіндіру, фразеологизмдер, қаратпа сөздер, сөйлемнің бірыңғай мүшелері, сұраулы және лепті, бұйрықты сөйлемдер, сипаттау, талқылау, хабарлау, мінездеме беру, публицистикалық және көркем стилдегі мәтіндердің (өлең, ертегі, әңгіме, қолжазба, репортаж, сұхбат) сипаты, хабарлама, талқылау, мінездеме, публицистикалық және көркем стилдегі мәтіндердің тілдік және жанрлық ерекшеліктері (мәтіннің өзектілігін, құндылығын, сапасын және пайдасын бағалайтын сұрақтар құрастыру, танысу және пікір білдіре оқу, әртүрлі ақпарат көздерінен ақпарат табу, әртүрлі көзқарасты анықтау, құрылымдық ерекшеліктерін ескере отырып әртүрлі мәтіндердің (өлең, ертегі, әңгіме, жазба, репортаж, сұхбат) стилистикалық ерекшеліктерін салыстыру;

      3) жазылым: қарапайым және күрделі жоспар, хабарлама-мәтіндер, сипаттама-мәтіндерді 3-жақтан толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау, ақпаратты иллюстрациялар, комикстер түрінде ұсыну, мәтіндерді публицистикалық және көркем стилде (өлең, ертегі, әңгіме, қолжазба, репортаж, сұхбат) сипаттау, хабарлау, талқылау, эссе-хабарлама, эссе-талқылау, эссе-сипаттама, шығармашылық жұмыстар (150-200 сөз), орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктің көмегімен түзету, мәтінді оның түріне қарай редакциялау;

      4) әдеби тіл нормаларын сақтау: Ъ және Ь белгілерін ажырату, күрделі зат есім, сын есім, сан есім, белгісіздік есімдік, сондай-ақ приставкалар мен әртүрлі сөз таптарының жұрнақтары, фразеологиялық тіркестер, метафоралар, кейіптеу, риторикалық фигуралар, антитеза, перифраз, сан есімдердің, сын есімдердің, есімдіктердің септелуі, сын есімдер мен үстеулердің салыстырмалы түрі, кірме конструкциялары бар сөйлемдердің, төл сөздер мен төлеу сөздердің тыныс белгілері.

      14. 7-сыныпқа арналған базалық мазмұн:

      1) тыңдалым және айтылым: негізгі және қосымша ақпарат, тірек сөздердің көмегімен негізгі ойды анықтау, жағын ауыстырып толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау, тірек сөздер бойынша оқиғаның дамуын болжау, диалогқа және дәлел келтіруге қатысу, тыңдалынған материалды өз көзқарасы тұрғысынан бағалау, материалдың мазмұнына, құрылымына, мазмұнының логикасына, жоспар, сұлбалар, иллюстрациялар, жарнама роликтері негізінде кемінде 2 шағын тақырыптан тұратын аргументтелген монологқа (сипаттау, хабарлау, талқылау) назар аударуға арналған тілдік құралдарды қолдану;

      2) оқылым: бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндер, негізгі және қосымша ақпаратты, негізгі ойды ашатын құрылымдық бөлімдерін және олардың элементтерін (сөйлем, абзацтар) табу, мәтіндегі жекелеген сөздер мен ойлардың анық және астарлы (мәтін ішіндегі) мәні, паронимдер, кіріспе сөздер, қайталаулар, сөйлемдегі сөздердің тура және керісінше тәртібі, мәтіндердің аралас түрлері, сипаттық белгілері, публицистикалық және ресми-іскери стилдегі мәтіндердің тілдік және жанрлық ерекшеліктері (түсіндірме жазба, қолхат, ереже, құттықтау, нұсқаулық, жазба, сұхбат, күнделік, блог, хаттар, өтініштер, шақырулар), қорытындылар негізінде әртүрлі сұрақтар сұрақтар құрастыру, оқылым түрлері, соның ішінде іздестіру, дерек пен пікірлерді шектеу, композициясы мен тілдік ерекшеліктерін ескере отырып түрлі мәтіндердің стилистикалық ерекшеліктері, мақсаттары мен мақсатты аудиториясы (түсіндірме жазба, қолхат, ереже, құттықтау, нұсқаулық, жазба, сұхбат, күнделік, блог, хаттар, өтініштер, шақырулар, ақпараттар);

      3) жазылым: қарапайым және күрделі жоспар, хабарлама-мәтіндер, сипаттама-мәтіндер мен талқылама-мәтіндерді жағын ауыстырып, толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау, сұлбалар, кестелер, диаграммалар, хабарлау элементтері бар сипаттама-мәтіндер, талқылау элементттері бар хабарлама-мәтіндер, публицистикалық және ресми-іскери стилдегі мәтіндері (түсіндірме жазба, қолхат, ереже, құттықтау, нұсқаулық, жазба, сұхбат, күнделік, блог, хаттар, өтініштер, шақырулар), өз пікірін білдіру, эссенің түрлері, аргументтелген эссе, шығармашылық жұмыстар (200-250 сөз), белгілі бір әлеуметтік рөлі мен тілдік тәртібін таңдау, мәндік, деректік, логикалық кемшіліктерін түзету, мәтінді редакциялау, жекелеген сөйлемдердің немесе мәтін үзінділерінің құрылымын өзгерту;

      4) әдеби тіл нормаларын сақтау: ызың дауыссыздардан кейінгі дауыстылар және Ц, әртүрлі сөз таптарымен бірге НЕ, етістіктердің жалғаулары, әр сөз таптарының жұрнақтары, паронимдер, терминдер, аллегория, инверсия, анафора, етістік және оның түрлері, көмекші сөздер, етістік нормалары, дара анықтауыш пен пысықтауыш қатысқан жай сөйлемдердің тыныс белгілері.

      15. 8-сыныпқа арналған базалық мазмұн:

      1) тыңдалым және айтылым: ашық және жасырын (мәтін ішінде) ақпарат, айту мақсаты, мәтіннің құрылымдық элементтері мен мақсатты аудитория негізінде негізгі ойды анықтау, жағын өзгертіп және мәтіннің бастапқы құрылымын сақтап сөйлеу түрлерін қолданып мазмұндау, мәтін атауы немесе басталуы бойынша мазмұнын болжау, пікірталасқа қатысу, аргумент келтіру, қорытынды шығару, сөйлеу қарқыны мен мақсатты аудиторияның сәйкестігі тұрғысынан тыңдалған материалды бағалау, блогтар мен БАҚ хабарламалары негізінде кемінде 2 шағын тақырыптан тұратын ашық аргументтелген монолог (сипаттау және хабарлау, сендіру элементтерімен талқылау);

      2) оқылым: бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі негізгі ақпарат, ауызша сөйлеудің жазбаша түрлерінің ерекшеліктері, ашық және жасырын (мәтін ішіндегі) ақпаратты табу, негізгі ойды ашатын мәтін құрылымының ерекшеліктері, мәтіндегі жекелеген сөздердің, сөз тіркестері мен сөйлемдердің мағынасы, эмоциональдық-бейнелі және кәсіби сөздер, неологизмдер, лексикалық үйлескен окказионализмдер, мәтіндердің аралас түрлері, сипаттық белгілері, публицистикалық, сөйлеу, ғылыми, ресми-іскери стилдердің (репортаж, фельетон, мақала, сұхбат, очерк, шолу, жолдау, мінездеме, биография, автобиография, аннотация, тезистер, реферат, баяндама, блогтағы, чаттағы, форумадағы пікірлер) тілдік және жанрлық ерекшеліктері, оқылған мәтін негізінде сұрақтар мен өз идеяларын қалыптастыру, деректер мен пікірлерін шектеу, оқылымның түрлері, соның ішінде түрлі дереккөздерден ақпараттарды зерттеу, табу және синтездеу, оның өзектілігін, қарама-қайшылығын, анықтылығын анықтау, композициялық, тілдік (репортаж, фельетон, мақала, сұхбат, очерк, шолу, жолдау, мінездеме, биография, автобиография, аннотация, тезистер, реферат, баяндама, блогтағы, чаттағы, форумадағы пікірлер) мақсаттар мен мақсатты аудиторияны ескере отырып әртүрлі мәтіндердің стилистикалық ерекшеліктерін салыстыру;

      3) жазылым: цитаттық жоспар (қарапайым және күрделі), жағын ауыстырып, аралас мәтіндердің мазмұнын толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау, суреттер, сұлбалар, кестелер, диаграммалар және керісінше түрінде бөлікке бөлінбеген мәтіндердегі ақпараттарды, талқылау элементтері бар сипаттама- мәтіндер, сипаттау элементттері бар хабарлама-мәтіндер, публицистикалық, ресми-іскери және ғылыми, ауызекі сөйлеу стиліндегі мәтіндер (репортаж, фельетон, мақала, сұхбат, очерк, шолу, жолдау, мінездеме, биография, автобиография, аннотация, тезистер, реферат, баяндама, блогтағы, чаттағы, форумадағы пікірлер) ұсыну, эссенің түрлері, соның ішінде академиялық, шығармашылық жұмыстар (250-300 сөз), мазмұны бойынша үйлескен үзінді/мәтін үзінділері, мағыналық, деректік, логикалық, стилистикалық кемшіліктерді түзету, мәтінді редакциялау, мәтіннің құрылымын өзгерту;

      4) әдеби тіл нормаларын сақтау: омонимдік, дара және көмекші сөз таптары, кәсіби сөздер, терминдер, неологизмдер, инверсия, градация, сөйлемнің дара мүшелері, сөйлем мүшелерін, нақыл сөздерді, сондай-ақ толымсыз сөйлемді анықтайтын тыныс белгілер.

      16. 9-сыныпқа арналған базалық мазмұн:

      1) тыңдалым және айтылым: мәтіндегі негізгі және бөлшек ақпарат, тыңдалған мәтінге сыни көзқарас, тақырыпшалар негізінде негізгі ойды анықтау, тыңдалған мәтінге өз қарым-қатынасын айту, ақпаратқа шығармашылық интерпретациясы бар аралас түрдегі мәтіндерді мазмұндау, мәтіннің соңы бойынша мазмұнын болжау, пікірталасқа қатысу, түрлі көзқарас тұрғысынан синтездеу, тыңдалған материалды сөйлеу нормалары тұрғысынан бағалау, материалдың мазмұны, құрылымы, мазмұндау логикасы, өз пікірін білдіру, оқу, қоғамдық-саяси және әлеуметтік-мәдени салалар шеңберінде кемінде 3 тақырыпшадан тұратын ашық аргументтелген монолог (берілген тақырыпты талқылау, сендіру), нақты жағдайларда сөйлеу нормаларына сәйкес сөйлеу үлгілерін қолдану;

      2) оқылым: бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі ашық және жасырын (мәтін ішіндегі) ақпарат, мәтінде берілген ақпараттың басқа дереккөздерден алынған ақпараттармен/жеке тәжірибемен арақатынасы, негізгі ойды берудегі мәтін құрылымының ерекшеліктері мен рөлдерін анықтау, сөз тіркестеріндегі аббревиация, парцелляция, мысқыл, ишара, асыра кішірейту, асыра үлкейту және басқа да тәсілдер, мәтін түрлері, сипаттау белгілері, әртүрлі жанрдағы, стилдегі мәтіндердің (ғылыми мақалалар, іссапар туралы есептер) тілдік ерекшеліктері, сұрақтар мен идеялар құрастыру, мәтін мазмұнын интерпретациялау, оқылым түрлері, соның ішінде қарап оқу, жоспар, тезис, конспект құрып оқу, әртүрлі дереккөздерден ақпараттар табу және синтездеу, алынған мәліметтер негізінде қорытынды шығару, өз пікірін білдіру, әртүрлі мәтіндердің стилистикалық ерекшеліктерін, композициялық, тілдік және жанрлық ерекшеліктерін салыстыру, мақсаттарды, мақсатты аудиторияны және автор ұстанымдарын (ғылыми мақалалар, іссапар туралы есептер) назар алу;

      3) жазылым: жоспардың түрлері, соның ішінде цитаттық, тезистік, мәтінді мазмұндау, тыңдалған, оқылған және аудиовизуалды материалдағы ақпаратты синтездеу, сілтемелер, гиперсілтемелерді қолданып таныстырылым түрінде ақпаратты ұсыну, талқылау элементтері бар сипаттама-мәтіндер, тиісті стилдерді (ғылыми мақалалар, іссапар туралы есептер) талқылау элементтері бар хабарлама-мәтіндер;

      4) әдеби тіл нормаларын сақтау: орфографиялық нормалар, стилистикалық бояма сөздер, аббревиатура, парцелляция, құрмалас сөйлемдердегі морфологиялық байланыс құралдары (шылаулар мен шылаулы сөздер), жай, күрделенген жай және құрмалас сөйлемдердегі тыныс белгілер.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      17. Бағдарламада оқыту мақсаттары кодтық белгімен берілген. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сан бөлім мен бөлімше ретін, төртінші сан оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 6.2.1.4 кодында: "6" – сынып, "2.1." – бөлім мен бөлімше, "4" – оқыту мақсатының реттік саны.

      18. Оқыту мақсаттары әр сыныпқа бөлімшелер бойынша жазылған:

      1) тыңдалым және айтылым:

Білім алушылар:

Бөлімшелер

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1.
Мәтін
нің мазмұ нын түсіну

5.1.1.1
мәтіндегі басты ақпаратты анықтай отырып, негізгі мазмұнын түсіну
 

6.1.1.1
мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты таба отырып, мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну

7.1.1.1
мәтіндегі негізгі және қосымша, белгілі және белгісіз ақпаратты таба отырып, мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну

8.1.1.1
мәтіндегі ашық және жабық (мәтін ішіндегі) ақпаратты, сөйлеу мақсатын анықтай отырып, мәтіннің мазмұнын түсіну

9.1.1.1
тыңдалған мәтінге сыни көзқарасын білдіре отырып, мәтіндегі негізгі және толық ақпаратты түсіну

2.
Негізгі ойды анықтау
 

5.1.2.1
сұрақтар арқылы тақырыпты және негізгі ойды анықтау
 

6.1.2.1
тірек сөздер, сөз тіркестері арқылы негізгі ойды анықтау

7.1.2.1
құрылымына сүйене отырып негізгі ойды анықтау

8.1.2.1
мәтіннің құрылымдық элементтері мен мақсатты аудиториясы негізінде негізгі ойды анықтау

9.1.2.1
тыңдалған мәтінге өз қатысын білдіре отырып, тақырыпша
лар негізінде негізгі ойды анықтау

3.
Тыңдал ған материалды мазмұн дау
 

5.1.3.1
мәтінді мазмұндау (хабарлау, сипаттау)

6.1.3.1
мәтінді
3-жақтан толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау (хабарлау, сипаттау)

7.1.3.1
мәтінді
жағын өзгерте отырып толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау (хабарлау, сипаттау және талқылау)

8.1.3.1
мәтіннің бастапқы құрылымын сақтай отырып, жағын өзгертіп мәтінді сөйлеу түрлерін қолданып мазмұндау
 

9.1.3.1
ақпаратты шығармашылық тұрғыдан интерпретация лай отырып аралас мәтінді мазмұндау

4.
Оқиға ларды болжау

5.1.4.1
мәтіннің үзіндісі бойынша мазмұнды болжау

6.1.4.1
тірек сөздер бойынша сюжеттің дамуын болжау

7.1.4.1
мәтіндегі негізгі ойға қарай мазмұнды болжау

8.1.4.1
мәтін атауы немесе басталуы бойынша мазмұнды болжау

9.1.4.1
мәтін соңындағы мазмұнды болжау

5.
Диалогқа қатысу
 

5.1.5.1
"сөйлеушіден" "тыңдаушы" позициясын өзгерте отырып және атқаратын рөлінің жас ерекшелігін ескере отырып диалог-сауалға қатысу

6.1.5.1
ұсынылған тақырып бойынша пікірлерін алмаса отырып диалогқа қатысу

7.1.5.1
өз көзқарасын білдіре отырып, ұсынылған проблема бойынша диалогқа қатысу

8.1.5.1
өз сенімін білдіре отырып, оппонентті өз ұстанымының дұрыс екендігіне сендіре отырып ұсынылған проблема бойынша пікірталасқа қатысу, қорытынды шығару

9.1.5.1
әртүрлі көзқарасты синтездеп және пробеламаларды шешуді ұсына отырып полемикаға қатысу

6.
Тыңдал ған материалды бағалау

5.1.6.1
өз позициясын дәлелдей отырып, "ұнайды/ұна майды", "дұрыс/дұрыс емес" позициясымен сөйлеген сөзді бағалау

6.1.6.1
тыңдалған материалды мазмұны, құрылымы және материалды мазмұндау логикасы тұрғысынан бағалау

7.1.6.1
тыңдалған материалды мазмұны тұрғысынан бағалау, құрылымы және назар аударту, құрылымы мен материалды мазмұндау логикасы үшін тілдік құралдарды қолдану

8.1.6.1
сөйлеу қарқыны мен мақсатты аудиторияның сәйкестігі тұрғысынан тыңдалған материалды бағалау

9.1.6.1
өз пікірін білдіре отырып сөйлеу нормативтілі
гі, мазмұны, құрылымы, материалды мазмұндау логикасы тұрғысынан бағалау

7.
Монолог құрас тыру

5.1.7.1
Көрнекі құралдарға сүйеніп, құрылымы анық, бірізді пікірдің белгілі бір түрін құру строить;
5.1.7.2
орфоэпиялық нормаларды сақтау

6.1.7.1
жоспарға, сұлбаға, иллюстрацияларға, жарнама роликтеріне сүйеніп талқылау элементтерімен сипаттау және хабарлау түрінде монолог құру
 

7.1.7.1 жоспар, сұлба, иллюстрациялар, жарнама роликтері негізінде кемінде
2 тақырыпша дан тұратын дәлелді
монолог құру (сипаттау, хабарлау, талқылау);
7.1.7.2
орфоэпиялық нормаларды сақтау

8.1.7.1
оқу, әлеуметтік-мәдени және қоғамдық-саяси салалар аясында, блогтар мен бұқаралық ақпарат құралдарының хабарламалары негізінде мақсатты аудиторияны ескере отырып, кемінде
2 тақырыпша дан тұратын ашық дәлелді монолог құру (сипаттау және хабарлау, сендіру элементтері бар талқылау);
8.1.7.2
орфоэпиялық нормаларды сақтау

9.1.7.1
оқу, әлеуметтік-мәдени және қоғамдық-саяси салалар аясында, кемінде
3 тақырыпша дан тұратын ашық дәлелді монолог құру (сипаттау және хабарлау, сендіру элементтері бар талқылау);
9.1.7.2
нақты жағдайларда сөйлеу нормаларына сәйкес сөйлеу тәртібінің үлгілерін қолдану

      2) оқылым:

Білім алушылар:
 

Бөлімшелер

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

1. Ақпаратты түсіну

5.2.1.1
тақырыбын анықтай отырып бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі негізгі ақпаратты түсіну
 

6.2.1.1
белгілі және белгісіз ақпаратты таба отырып, бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі негізгі ақпаратты түсіну

7.2.1.1
басты және қосымша ақпаратты таба отырып, бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі негізгі ақпаратты түсіну

8.2.1.1
ашық және жасырын (мәтін ішіндегі) ақпаратты таба отырып, бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі негізгі ақпаратты түсіну (соның ішінде жазбаша сөйлеу түрлерінің ерекшеліктері)

9.2.1.1
мәтіндегі ақпаратқа басқа дереккөздерден алынған ақпаратқа/жеке тәжірибеге сүйене отырып бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі ашық және жасырын (мәтін ішіндегі) ақпаратты түсіну

2. Мәтін нің құрылымдық бөлігін және негізгі ойды анықтау

5.2.2.1
мазмұны мен композияция сы негізінде негізді ойды анықтау
 

6.2.2.1
құрылымдық бөліктерін анықтай отырып және мәтіннің құрылу мәнін түсіндіре отырып негізгі ойды анықтау

7.2.2.1
негізгі ойды ашатын құрылымдық бөліктерін және олардың элементтерін (сөйлемдер, абзацтар) анықтау
 

8.2.2.1
негізгі ойды ашатын мәтін құрылымының ерекшеліктерін анықтау

9.2.2.1
негізгі ойды берудегі мәтіннің ерекшеліктері мен құрылымы
ның рөлдерін айқындау

3.
Оқылған мәтін нен лексикалық және синтаксистік бірлік терді қолдануды түсіну
 

5.2.3.1 автордың түрлі мақсатта мәтінде қолданған тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, синоним дерді, антонимдерді, омонимдерді және көп мағыналы сөздерді, синтаксистік бірліктерді қолдана білу

6.2.3.1
фразеологизм дерді, қаратпа сөздерді, бірыңғай сөйлем мүшелерін, сұраулы, лепті және бұйрықты сөйлемдерді қолдана білу

7.2.3.1
мәтіндегі жекелеген сөздердің және пікірлердің ашық және жасырын (мәтін ішіндегі) мәнін, паронимдерді, кірме сөздерді, қайталауларды, сөйлемдегі сөздердің тура және керісінше тәртібін түсіну және қолданылуын түсіну
 

8.2.3.1
мәтіндегі жекелеген сөздердің, сөз тіркестерінің және сөйлемдердің, эмоциональды-бояма сөздердің, кәсіби сөздердің, неологизмдер дің, окказионализмдерің лексикалық үйлесімдігін ескере отырып беретін мағынасын түсіну және қолдану
 

9.2.3.1
аббревиация лардың, парцелляция лардың, мысқыл, ишаралардың, асыра кішірейту мен асыра үлкейтудің және басқа да сөз тіркестерінде гі тәсілдерді қолданылуын түсіну
 

4. Мәтін дердің түрлері мен стилде рін анықтау

5.2.4.1
мәтін түрлерін анықтау: сипаттау, хабарлау және талқылау, кітаби және ауызекі сөйлеу стилдерін негізгі белгілері бойынша (хат, жарнама мәтіні,хабарландыру, күнделік, өлең, ертегі) ажырату

6.2.4.1
мәтін түрлерін анықтау және ажырату: , хабарлау, талқылау, мінездеме белгілерін танып білу, публицистика лық және көркем стилдегі (өлең, ертегі, әңгіме, жазба, репортаж, сұхбат) мәтіндердің тілдік және жанрлық ерекшеліктері

7.2.4.1
аралас мәтін түрлерін анықтау және оларға тән белгілерін ажырату, публицистика лық және ресми-іскери стилдегі (түсіндірме жазба, қолхат, ереже, құттықтау, нұсқаулық, жазба, сұхбат, күнделік, блог, хаттар, өтініштер, шақырулар) мәтіндердің тілдік және жанрлық ерекшеліктерін анықтау

8.2.4.1
аралас мәтін түрлерін анықтау және оларға тән белгілерін ажырату, публицистика лық, сөйлеу, ғылыми, ресми-іскери стилдердің (репортаж, фельетон, мақала, сұхбат, очерк, шолу, жолдау, мінездеме, биография, автобиография, аннотация, тезистер, реферат, баяндама, блогтағы, чаттағы, форумадағы пікірлер) тілдік және жанрлық ерекшеліктерін анықтау

9.2.4.1
мәтін түрлерін анықтау және оларға тән белгілерін ажырату, әртүрлі жанрдағы, стилдегі мәтіндердің (ғылыми мақалалар, іссапар туралы есептер) тілдік ерекшеліктерін анықтау
 

5. Сұрақ тар құрас тыру және бағалау

5.2.5.1
мәтінге қатысты сұрақтар құрастыру

6.2.5.1
өзектілігі, құндылығы, сапасы мен пайдасы тұрғысынан мәтінді бағалайтын сұрақтар құрастыру

7.2.5.1
қорытындылар мен нәтижелер негізінде түрлі сұрақтар құрастыру

8.2.5.1
оқылған мәтін негізінде сұрақтар мен жеке идеялар қалыптастыру, фактілер мен идеяларды ажырату

9.2.5.1
мәтін мазмұнын интерпрета циялай отырып сұрақтар мен идеялар қалыптастыру

6. Оқылым түрлерін қолдану

5.2.6.1
оқылымның танысу түрін қолдану
 

6.2.6.1
оқылым түрлерін қолдану: танысу, пікір айту

7.2.6.1
оқылым түрлерін қолдану, соның ішінде іздестіре оқу
 

8.2.6.1
оқылым түрлерін қолдану, соның ішінде зерттей оқу

9.2.6.1
оқылым түрлерін қолдану, соның ішінде қарастыра оқу, жоспар, тезис, коспект құра оқу,

7. Әртүрлі дереккөздерден ақпарат тар табу

5.2.7.1
нақты тапсырмалар ды орындауға арналған ақпаратты табу

6.2.7.1
алынған ақпаратты салыстыра отырып, әртүрлі көзқарастарды анықтап, түрлі дереккөздерден ақпараттар табу

7.2.7.1
фактілер мен пікірлерді ажырата отырып, түрлі дереккөздерден ақпараттар табу

8.2.7.1
түрлі дереккөздерден ақпараттар табу және синтездеу, оның өзектілігін, қарама-қайшылығын, анықтылығын, мақсатты аудиторияны анықтау

9.2.7.1
түрлі дереккөздерден ақпараттар табу және синтездеу, интерпретациялау, өз пікірін білдіре отырып алынған мәліметтер негізінде қорытынды жасау

8. Мәтін дерді салыстырмалы талдау

5.2.8.1
түрлі мәтіндердің тақырыптары мен композицияларын (хат, жарнама мәтіні, хабарландыру, күнделік, өлең, ертегі) салыстыру

6.2.8.1
түрлі мәтіндердің композиция лық (өлең, ертегі, әңгіме, жазба, репортаж, сұхбат) ерекшеліктерін, мақсаттар мен мақсатты аудиторияны ескере отырып, түрлі мәтіндердің стилистикалық ерекшеліктерін салыстыру
 

7.2.8.1
композициясы мен тілдік ерекшеліктерін ескере отырып түрлі мәтіндердің стилистикалық ерекшелікте рін, мақсаттары мен мақсатты аудиториясын (түсіндірме жазба, қолхат, ереже, құттықтау, нұсқаулық, жазба, сұхбат, күнделік, блог, хаттар, өтініштер, шақырулар, ақпараттар) салыстыру
 

8.2.8.1
композициясы мен тілдік ерекшеліктерін ескере отырып түрлі мәтіндердің стилистикалық ерекшелікте рін, мақсаттары мен мақсатты аудиториясын (репортаж, фельетон, мақала, сұхбат, очерк, шолу, жолдау, мінездеме, биография, автобиография, аннотация, тезистер, реферат, баяндама, блогтағы, чаттағы, форумадағы пікірлер) салыстыру)

9.2.8.1
түрлі мәтіндердің стилистика лық (композиция лық, тілдік, жанрлық) ерекшелікте рін, мақсаттары мен мақсатты аудиториясын (ғылыми мақалалар, іссапар есептері) және автордың позициясын ескере отырып салыстыру

      3) жазылым:

Білім алушылар:

Бөлімшелер

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

1. Жоспар құру
 

5.3.1.1
қарапайым жоспар құру

6.3.1.1
қарапайым және күрделі жоспар құру

7.3.1.1
қарапайым және күрделі жоспар құру, шығармаға материал жинау және оны жоспарға сәйкес ұйымдастыру

8.3.1.1
мәтіннің жанрлық ерекшелігін ескере отырып, цитаттық жоспар (қарапайым және күрделі) құру

9.3.1.1
жоспардың түрлерін құру, соның ішінде цитаттық, тезистік
 

2. Тыңдал ған, оқылған және аудиовизуалды материалды мазмұн дау
 

5.3.2.1
мәтіннің негізгі мазмұнын баяндау

6.3.2.1
хабарлама-мәтіндердің, сипаттама-мәтіндердің мазмұнын 3-жақтан толық, қысқаша, іріктеп баяндау

7.3.2.1
хабарлама-мәтіндердің, сипаттама-мәтіндердің және талқылау-мәтіндерінің мазмұнын жағын өзгертіп, толық, қысқаша, іріктеп баяндау

8.3.2.1
аралас мәтіндердің мазмұынын жағын өзгертіп толық, қысқаша, іріктеп баяндау

9.3.2.1
тыңдалған, оқылған және аудиовизуалды материалдағы ақпаратты синтездей отырып, мәтін мазмұынын баяндау
 

3. Елестетудің түрлерін қолдана отырып мәтіндер жазу

5.3.3.1
ақпаратты сурет ттүрінде ұсыну

6.3.3.13 ақпаратты иллюстрациялар, комикстер түрінде, соның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып ұсыну

7.3.3.1
ақпаратты түрлі сұлбалар, кестелер, диаграммалар түрінде ұсыну

8.3.3.1
бөлінбеген мәтіндердегі ақпаратты суреттер, сұлбалар, кестелер, диаграммалар түрінде және керісінше ұсыну

9.3.3.1
сілтемелер мен гиперсілтемелерді қолдана отырып таныстырылым түрінде ұсыну

4.
Әртүрлі стилдегі мәтіндер құрастыру
 

5.3.4.1
көркем және ауызекі сөйлеу стилдерінде (хат, жарнама мәтіні, хабарландыру, күнделік, өлең, ертегі) мақсатты аудиторияны ескере отырып, хабарлама-мәтін және сипаттама жазу

6.3.4.1
публицистика лық және көркем стилде (өлең, ертегі, әңгіме, жазба, репортаж, сұхбат) мақсатты аудиторияны ескере отырып, сипаттама-мәтін және хабарлама, талқылау жазу
 

7.3.4.1
публицистика лық және ресми-іскери стилдег (түсіндірме жазба, қолхат, ереже, құттықтау, нұсқаулық, жазба, сұхбат, күнделік, блог, хаттар, өтініштер, шақырулар) мақсатты аудиторияны ескере және өз пікірін білдіре отырып, хабарлау элементтері бар сипаттама-мәтін, талқылау элементтері бар хабарлама жазу
 

8.3.4.1
публицистика лық, сөйлеу, ғылыми, ресми-іскери стилде (репортаж, фельетон, мақала, сұхбат, очерк, шолу, жолдау, мінездеме, биография, автобиография, аннотация, тезистер, реферат, баяндама, блогтағы, чаттағы, форумадағы пікірлер) мақсатты аудиторияны ескере отырып, талқылау сипаттама, сипаттау элементтері бар хабарлама жазу және мәтін құру

9.3.4.1
тиісті стилде (ғылыми мақалалар, іссапар туралы есептер), мақсатты аудиторияны ескере отырып талқылау элементтері бар сипаттама-мәтіндер, талқылау элементтері бар хабарлама-мәтіндер құрастыру
 

5. Эссе жазу
 

5.3.5.1
хабарлама-эссе, талқылама-эссе жазу

6.3.5.1
хабарлама-эссе, талқылама-эссе, сипаттама-эссе жазу
 

7.3.5.1
проблемаға және/немесе автор ұстанымына өз қатысын білдіре отырып эссенің түрлерін, соның ішінде аргументті, мәтін негізінде эссе жазу

8.3.5.1
эссенің түрлерін, соның ішінде проблемалар дың бір жағын қарастыра отырып академиялық эссе жазу

9.3.5.1
эссенің түрлерін, соның ішінде проблемалар дың жан-жақты қарастыра отырып және шешу жолдарын ұсына отырып пікірталас эссесін жазу

6. Шығармашылық хат
 

5.3.6.1
өзін кейіпкердің орнына қойып, өмірлік тәжірибесін қолданып, шығарма шылық жұмыстар жазу (65-85 сөз),

6.3.6.1
өзін ұсынып отырған жағдайға қойып және сезімін сипаттай отырып, шығарма шылық жұмыстар жазу (90-110 сөз)

7.3.6.1
белгілі бір әлеуметтік рөлді және сөйлеу тәртібін таңдай отырып шығармашы лық жұмыстар жазу (110-130 сөз)

8.3.6.1
мазмұн бойынша сәйкес келетін үзінді/мәтін үзіндісін келтіріп, шығармашы лық жұмыстар жазу (130-150 сөз)
 

9.3.6.1
белгілі бір композициялық элементтер (романның басталуы,, әңгіменің жалғасы) болып таылатын үзінді/мәтін үзіндісі бойынша шығармашы лық жұмыстар жазу (150-170 сөз)
 

7. Мәтін дерді түзету және редакциялау
 

5.3.7.1
сөздіктің көмегімен, орфографиялық қателерді түзету, сөйлемдерді редакциялау

6.3.7.1
орфографиялық және пунктуация лық қателерді сөздіктің көмегімен түзету, мәтінді оның түріне қарай редакциялау

7.3.7.1
мәндік, деректік, логикалық кемшіліктерін түзете отырып, мәтінді түзету;
7.3.7.2
жекелеген сөйлемдердің немесе мәтін үзінділерінің құрылымын өзгерте отырып, мәтінді редакциялау

8.3.7.1
мәндік, деректік, логикалық, стилистика лық кемшіліктерін түзете отырып, мәтінді түзету;
8.3.7.2
мәтін құрылымын қайта құра отырып мәтінді редакциялау

9.3.7.1
мәтіндегі кемшіліктерді түзету және редакциялау

      4) әдеби нормаларды сақтау:

Білім алушылар:

Бөлімше

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

1. Орфографиялық нормаларды сақтау

5.4.1.1
сөздің түбіріндегі дауысты және дауыссыз дыбыстарды, НЕ сөзін зат есімдермен, сын есімдермен, болымсыз есімдіктермен, етістіктер мен, сондай-ақ сөздің әртүрлі бөліктерінде жазу

6.4.1.1
ажырату Ъ және Ь белгілерін, күрделі зат есім, сын есім, сан есім, белгісіздік есімдіктерді, сондай-ақ приставкалар мен әртүрлі сөз таптарының жұрнақтарын дұрыс жазу

7.4.1.1
ызың дауыссыздардан кейінгі дауыстыларды және Ц, әртүрлі сөз таптарымен бірге НЕ, етістіктердің жалғауларын, әр сөз таптарының жұрнақтарын дұрыс жазу
 

8.4.1.1
омонимдік, дара және көмекші сөз таптарын дұрыс жазу

9.4.1.1
орфография
лық нормаларды сақтау
 

2. Лексикалық нормаларды сақтау

5.4.2.1
сөздерді тура және ауыспалы мағынамен, синонимдер мен, антоним дермен, омонимдер мен және көп мағыналы сөздерді, кірме сөздерді, эмоционал дық-бейнелі сөздерді, гиперболаларды, эпитеттерді, теңеулерді қолдану

6.4.2.1
фразеологиялық тіркестерді, метафораларды, кейіптеуді, риторикалық фигураларды, антитезаны, перифразды, олардың мағынасына тән сөздерді қолдану
 

7.4.2.1
паронимдерді, терминдерді, аллегорияны, инверсияны, анафораны қолдану
 

8.4.2.1
кәсіби сөздерді, терминдерді, неологизм
дерді, инверсияны, градацияны қолдану;
8.4.2.2
қайталаулар мен мөртабандардан аулақ болу
 

9.4.2.1
стилистика
лық бояма сөздерді, аббревиатураны, парцелляция ны қолдану

3. Грамматикалық нормаларды сақтау

5.4.3.1
родтағы, түр мен септіктегі атау тұлғадағы сөз таптарын қолдану,

6.4.3.1
сан есімдердің, сын есімдердің, есімдіктердің септелген түрін дұрыс қолдану;
6.4.3.2
сын есімдер мен үстеулердің салыстырмалы түрін нормаға сәйкес жасау

7.4.3.1
етістік және оның түрлерін, көмекші сөздерді қолдану;
7.4.3.2
етістік нормаларын сақтау

8.4.3.1
сөйлемнің дара мүшелерін дұрыс қолдану

9.4.3.1
құрмалас сөйлемдердегі морфология лық байланыс құралдарын (шылаулар мен шылаулы сөздер) дұрыс қолдану

4. Пунктуациялық нормаларды сақтау

5.4.4.1
сөйлеудегі және қаратпа сөздегі тыныс белгілер, жай сөйлемдердегі, бірыңғай мүшелердегі, сондай-ақ сөйлемнің бірыңғай мүшелерін
дегі жалпылауыш сөздердегі тыныс белгілерді қолдану

6.4.4.1
кірме конструкция лары бар сөйлемдердің, төл сөздер мен төлеу сөздердің тыныс белгілерін қолдану

7.4.4.1
дара анықтауыш пен пысықтауыш қатысқан жай сөйлемдердің тыныс белгілерін қолдану
 

8.4.4.1
сөйлем мүшелерін,
нақыл сөздерді, сондай-ақ толымсыз сөйлемді анықтайтын тыныс белгілерін қолдану
 

9.4.4.1
жай, күрделенген жай және құрмалас сөйлемдердегі тыныс белгілерді қолдану
 

       14. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған "Орыс тілі" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр тарауда қамтылуы тиіс оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.

      15. Тоқсандағы бөлімдер мен бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.


Негізгі орта білім беру
деңгейінің 5-9-сыныптарына
арналған "Орыс тілі" оқу
пәнінен жаңартылған
мазмұндағы үлгілік оқу
бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
"Орыс тілі" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру
бойынша ұзақ мерзімді жоспар
(оқыту қазақ тілінде)

      1) 5-сынып:

Тақырып. Бөлім

Тілдік
дағдылар

Лексико-грамматикалық материал

Оқыту мақсаттары

1тоқсан

Мәдениет: тіл және қарым-қатынас.
Морфология.
Синтаксис және пунктуация.

Тыңдалым және айтылым

Морфология.
Затесім
(жіктеу, түрі, септіктер).
Сын есім(түрі, септіктер).
Синтаксис. пунктуация.
Қаратпа сөздер.
Қаратпа сөздердегі тыныс белгілері
 

5.1.1.1 басты ақпаратты анықтай отырып, мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну;
5.1.3.1 мәтіндердің мазмұнын айту (әңгімелеу, сипаттау)

Оқылым

5.2.1.1 тақырыпты анықтай отырып, бөлікке бөлінген және бөлікке бөлінбеген мәтіндердегі негізгі ақпаратты түсіну;
5.2.2.1 мазмұн және композицияға қарай негізгі ойды анықтау

Жазылым

5.3.1.1 қарапайым жоспар құру;
5.3.4.1 мәтіндер құру – мақсатты аудиторияны ескере отырып көркем және ауызекі стилдерде сипаттау мен әңгімелеу (хат, жарнама мәтіні, хабарлама)

Әдеби тіл нормалары

5.4.3.1 септігін, түрін қарастыра отырып сын есімдерді, зат есімдерді қолдану;
5.4.4.1 қаратпа сөздері бар сөйлемдерде тыныс белгілерді қолдану

Бізді қоршаған әлем: транспорт және инфраструктура.
Морфология және орфография

Тыңдалым және айтылым

Морфология.
Орфография.
Затесім
(зат есімдердің жіктелуі).
Сын есім (жіктелуі).
НЕ - зат есім және сын есімдермен қолданысы.
Сөзтіркесі
(сын+ зат)
Сөздің түбіріндегі айтылмайтын дауыссыздар.
Суффикстердің дұрыс жазылуы
-чик-, -щик-;
-ек, -ик.
Сөздің түбіріндегі дауыстылардың қайталануы, тексерілетін және тексерілмейтін дауыстылар.

5.1.2.1 сұрақтарға сүйене отырып, негізгі ой мен тақырыпты анықтау;
5.1.5.1 "сөйлеуші" позициясын "тыңдаушыға" ауыстыра және атқаратын ролінің жас ерекшеліктерін ескере отырып, диалог сауалнамаларға қатысу

Оқылым

5.2.4.1 мәтін түрлерін анықтай алу: әңгімелеу, сипаттау, пайымдау, негізгі сипаттарына қарай жазба және ауызекі стилдерді ажырата білу (күнделік, өлең, әңгіме);
5.2.6.1 таныстырмалы оқыту түрін қолдану

Жазылым

5.3.1.1 қарапайым жоспар құру;
5.3.4.1 мәтіндер құру – мақсатты аудиторияны ескере отырып көркем және ауызекі стилдердегі сипаттау мен әңгімелеу (хат, жарнама мәтін, хабарлама)

Әдеби тіл нормалары

5.4.1.1 сөз түбіріндегі дауыстылар мен дауыссыздарды, не - шылауын зат есімдермен, сын есімдермен дұрысжазу;
5.4.3.1 зат есімдерді жіктей отырып, сөздердің дұрыс септелуін, сөзін таңдай отырып, зат, сын есімдерді қолдану

2-тоқсан

Өмір құндылықтары.
Морфология
 

Тыңдалым және айтылым

Синонимдер.
Антонимдер.
Омонимдер және көпмағыналы сөздер
 

5.1.2.1 сұрақтарға сүйене отырып, негізгі ой мен тақырыпты анықтау

Оқылым

5.2.5.1 мәтінге қатысты сипаттайтын сұрақтарды құрастыру

Жазылым

5.3.2.1 мәтіннің негізгі мазмұнын түсіндіру

Әдеби тіл нормалары

5.4.2.1 синонимдерді, антонимдерді, омонимдерді, көп мағыналы сөздерді, тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану

Мамандықтар әлемі.
Лексика және сөз мәдениеті.
Синтаксис және
пунктуация

Тыңдалым және айтылым

Лексика.
Кіріктірілген сөздер. Эмоциональды- әрленген сөздер. Гипербола. Эпитет.
Теңеу
Синтаксис негізіндегі пунктуация:
Салыстырмалы шырайдың ерекшелігі, біртекті сөйлем мүшелеріндегі пунктуация

5.1.4.1 мәтін үзінділері арқылы мазмұнды болжау

Оқылым

5.2.3.1 мәтінде автор әртүрлі мақсатқа арнап қолданған синонимдердің, антонимдердің, омонимдердің, көп мағыналы сөздердің, тура және ауыспалы мағынада тұрған сөздердің қолданысын түсіну

Жазылым

5.3.3.1 ақпаратты сурет түрінде елестету

Әдеби тіл нормалары

5.4.2.1 синонимдерді, антонимдерді, омонимдерді, көп мағыналы сөздерді, тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану

3-тоқсан

Қиял-ғажайып әлемі.
Синтаксис және пунктуация

Тыңдалым және айтылым

Синтаксис. Пунктуация.
Төл сөз. Төлеу сөздердің тыныс белгілері
 

5.1.6.1 өзінің ұстанымын түсіндіре отырып, айтылған сөзді "ұнайды/ұнамайды", "дұрыс/дұрысемес" позициясынан бағалау

Оқылым

5.2.2.1 мазмұн және композицияға қарай негізгі ойды анықтау;
5.2.3.1 мәтінде автор әртүрлі мақсатқа арнап қолданған синонимдердің, антонимдердің, омонимдердің, көп мағыналы сөздердің, тура және ауыспалы мағынада тұрған сөздердің қолданысын түсіну

Жазылым

5.3.5.1 көркем-әдеби эссе, пайымдық эссе жазу;
5.3.7.1 сөйлемдерді редақциялай отырып, сөздіктің көмегі арқылы орфографиялық қателерді түзету, мәтінді коррекциялау

Әдеби тіл нормалары

5.4.4.1 төлеу сөзі бар сөйлемдерде тыныс белгілерін қолдану

Тірі организмдер: өсімдіктер.
Синтаксисжәне пунктуация.

Тыңдалым және айтылым

Синтаксис.
Бастауыш және атау септікте тұрған зат есімде берілген баяндауыш арасындағы сызықша
 

5.1.6.1 өзінің ұстанымын түсіндіре отырып, айтылған сөзді "ұнайды/ұнамайды", "дұрыс/дұрыс емес" позициясынан бағалау

Оқылым

5.2.7.1 нақты тапсырманы орындау үшін ақпаратты табу

Жазылым

5.3.5.1 көркем-әдеби эссе, пайымдық эссе жазу;
5.3.7.1 сөйлемдерді редакциялай отырып, сөздіктің көмегі арқылы орфографиялық қателерді түзету, мәтінді коррекциялау

Әдеби тіл нормалары

5.4.4.1 төлеу сөзі бар сөйлемдерде тыныс белгілерін қолдану

Каникул және демалыс.
Синтаксис және пунктуация
 

Тыңдалым және айтылым

Синтаксис. Пунктуация. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері.
Бірыңғай мүшелері бар сөйлемдердегі тыныс белгілер
 

5.1.6.1 өзінің ұстанымын түсіндіре отырып, айтылған сөзді "ұнайды/ұнамайды", "дұрыс/дұрыс емес" позициясынан бағалау

Оқылым

5.2.2.1 мазмұн және композицияға қарай негізгі ойды анықтау;
5.2.3.1 мәтінде автор әртүрлі мақсатқа арнап қолданған синонимдердің, антонимдердің, омонимдердің, көп мағыналы сөздердің, тура және ауыспалы мағынада тұрған сөздердің қолданысын түсіну

Жазылым

5.3.5.1 көркем-әдеби эссе, пайымдық эссе жазу;
5.3.7.1 сөйлемдерді редақциялай отырып, сөздіктің көмегі арқылы орфографиялық қателерді түзетіп, мәтінді коррекциялау

Әдеби тіл нормалары

5.4.4.1 төлеу сөзі бар сөйлемдерде тыныс белгілерін қолдану

4- тоқсан

Астрономия: жұлдыздар мен шоқжұлдыздар.
Морфологияжәнеорфография

Тыңдалым және айтылым

Морфология.
Орфография.
Есімдік.
НЕ-болымсыз есімдіктермен бірге.
Етістік.
НЕ-етістіктермен бірге. Сөздің әртүрлі бөліктеріндегі тыныс белгілер

5.1.5.1 "сөйлеуші" позициясын "тыңдаушыға" ауыстыра және атқаратын ролінің жас ерекшеліктерін ескере отырып, диалог сауалнамаларға қатысу;
5.1.7.1 көрнекі құралдарға сүйене отырып, айқын құрылымы бар, жүйелі ретпен белгілі бір түрдегі ойды құрастыру

Оқылым

5.2.2.1 мазмұн және композицияға қарай негізгі ойды анықтау;
5.2.8.1 әртүрлі мәтіндердегі тақырыптарды және композицияларды салыстыру (хат, жарнама мәтін, хабарлама)

Жазылым

5.3.6.1 өмірлік жәжірибені қолданып, өзін батырдың орнына қойып, шығармашылық жұмыстарды жазу (65-85 сөз);
5.3.7.1 сөйлемдерді редақциялай отырып, сөздіктің көмегі арқылы орфографиялық қателерді түзету, мәтінді коррекциялау

Әдеби тіл нормалары

5.4.1.1 сөз түбіріндегі дауыстылар мен дауыссыздарды, не- шылауын зат есімдермен, сын есімдермен дұрыс жазу

Әлем кереметтері.
Синтаксис және пунктуация

Тыңдалым және айтылым

Синтаксис. Пунктуация.
Бірыңғай мүшелердегі жалпылауыш сөздер.
Бірығай мүшелердегі жалпылауыш сөздері бар сөйлемдердегі тыныс белгілері
 

5.1.5.1 "сөйлеуші" позициясын "тыңдаушыға" ауыстыра және атқаратын ролінің жас ерекшеліктерін ескере отырып, диалог сауалнамаларға қатысу;
5.1.7.1 көрнекі құралдарға сүйене отырып, айқын құрылымы бар, жүйелі ретпен белгілі бір түрдегі ойды құрастыру

Оқылым

5.2.2.1 мазмұн және композицияға қарай негізгі ойды анықтау;
5.2.8.1 әртүрлі мәтіндердегі тақырыптарды және композицияларды салыстыру (хат, жарнама мәтін, хабарлама)
 

Жазылым

5.3.6.1 өмірлік тәжірибені қолданып, өзін батырдың орнына қойып, шығармашылық жұмыстарды жазу (65-85 сөз);
5.3.7.1 сөйлемдерді редақциялай отырып, сөздіктің көмегі арқылы орфографиялық қателерді түзету, мәтінді коррекциялау
 

Әдеби тіл нормалары

5.4.4.1 жалпылама сөздері бар, төлеу сөзді сөйлемдерде тыныс белгілерін қолдану
 

       1) 6-сынып:

Тақырып. Бөлім

Тілдік
дағдылар

Лексико-грамматикалық материал

Оқыту мақсаттары

1 четверть

Саяхат және қоанқжайлылық.
Морфология и орфография.
Синтаксис жәнепунктуация

Тыңдалым және айтылым

Морфология.
Күрделі зат есім.
Орфография.
Зат есімдердің жұрнақтарын дқрыс жалғау.
Жұрнақтарды дұрыс жалғау
–ек, -ик зат есімдерге.
Ажырату белгілері: ъ және ь.
Синтаксис. Пунктуация.
Қыстырма сөздер. Сөйлемдегі қыстырма сөздердің тыныс беліглері.
 

6.1.1.1 мәтіндегі басты ақпаратты анықтай отырып, негізгі мазмұнын түсіну;
6.1.3.1 мәтінді 3-жақтан толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау (хабарлау, сипаттау)

Оқылым

6.2.1.1 белгілі және белгісіз ақпаратты таба отырып, бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі негізгі ақпаратты түсіну;
6.2.6.1 оқылым түрлерін қолдану: танысу, пікір айту

Жазылым

6.3.1.1 қарапайым және күрделі жоспар құру;
6.3.2.1 мәтінді 3-жақтан толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау (хабарлау, сипаттау)

Әдеби тіл нормаларын сақтау

6.4.1.1 ажырату Ъ және Ь белгілерін, күрделі зат есім, сын есім, сан есім, белгісіздік есімдіктерді, сондай-ақ приставкалар мен әртүрлі сөз таптарының жұрнақтарын дұрыс жазу;
6.4.4.1 сөйлемдерде қыстырма сөздердің тыныс белігілерін қолдану

Өмір салты және мәдениет: ежелгі өркениет.
Морфология и орфография.
Синтаксис және пунктуация.
 

Тыңдалым және айтылым

Морфология. Сын есім (разрядтар).
Сын есімнің септелуі.
Күрделі сын есімдер.
Орфография.
Күрделі сын есімдердің жазылуы.
раз-(рас-), роз (рос-), без- (бес-) приставкалары ның жазылуы.
Ызың дауыссыздардан және Ц әрпінен, зат есімдер мен сын есімдердің жұрнақтары мен жалғауларынан кейінгі О, Е.
Синтаксис. Пунктуация.
Төл сөз. Сөйлемдегі төл сөздің тыныс белгілері.

6.1.1.1 мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты таба отырып, мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну;
6.1.3.1 мәтінді 3-жақтан толық, қысқаша, іріктеп мазмұндау (хабарлау, сипаттау);
6.1.4.1 тірек сөздер, сөз тіркестері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым

6.2.1.1 белгілі және белгісіз ақпаратты таба отырып, бөлікке бөлінген және бөлінбеген мәтіндердегі негізгі ақпаратты түсіну;
6.2.5.1 өзектілігі, құндылығы, сапасы мен пайдасы тұрғысынан мәтінді бағалайтын сұрақтар құрастыру;
6.2.6.1 оқылым түрлерін қолдану: пікір айту

Жазылым

6.3.2.1 хабарлама-мәтіндердің, сипаттама-мәтіндердің мазмұнын 3-жақтан толық, қысқаша, іріктеп баяндау;
6.3.3.1 ақпаратты иллюстрациялар, комикстер түрінде, соның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып ұсыну

Әдеби тіл номаларын сақтау

6.4.1.1 күрделі зат есім, сын есім, сан есім, белгісіздік есімдіктерді, сондай-ақ приставкалар мен әртүрлі сөз таптарының жұрнақтарын дұрыс жазу;
6.4.4.1 сөйлемде төл сөздің тыныс белгілерін қолдану


2 четверть

Отбасы және отбасылық құныдылықтар.
Морфология және орфография

Тыңдалым және айтылым

Морфология.
Сын есімнің қысқа түрі.
Сын есімнің салыстырмалы шырайы.
Орфография.
ПРЕ- және ПРИ-приставкаларын дұрыс жазу.
Сын есімдерде –Н-, -НН- жұрнақтарын дұрыс жазу.
Орфография.
Лексика және фразеология.

6.1.2.1 тірек сөздер, сөз тіркестері арқылы негізгі ойды анықтау;
6.1.7.1 жоспарға, сұлбаға, иллюстрацияларға, жарнама роликтеріне сүйеніп талқылау элементтерімен сипаттау және хабарлау түрінде монолог құру

Оқылым

6.2.2.1 құрылымдық бөліктерін анықтай отырып және мәтіннің құрылу мәнін түсіндіре отырып негізгі ойды анықтау;
6.2.3.1 фразеологизмдерді, қаратпа сөздерді, бірыңғай сөйлем мүшелерін, сұраулы, лепті және бұйрықты сөйлемдерді қолдана білу

Жазылым

6.3.3.1 ақпаратты комикстер түрінде, соның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып ұсыну;
6.3.6.1 өзін ұсынып отырған жағдайға қойып және сезімін сипаттай отырып, шығарма шылық жұмыстар жазу (90-110 сөз)

Әдеби тіл нормаларын сақтау

6.4.2.1 фразеологиялық тіркестерді қолдану;
6.4.3.1 сан есімдердің, сын есімдердің, есімдіктердің септелген түрін дұрыс қолдану, сын есімдердің шырайларын жасау

Қазақстанда және шетелде Жаңа жылды мерекелеу дәстүрлері.
Морфология.
Сөйлеу мәдениеті.
 

Тыңдалым және айтылым

Морфология.
Сан есімдер.
Есептік және реттік сан есімдер.
Сан есімнің септелуі.
Сөйлеу мәдениеті.
Метафора.
 

6.1.2.1 тірек сөздер, сөз тіркестері арқылы негізгі ойды анықтау;
6.1.4.1 тірек сөздер бойынша сюжеттің дамуын болжау

Оқылым

6.2.2.1 құрылымдық бөліктерін анықтай отырып және мәтіннің құрылу мәнін түсіндіре отырып негізгі ойды анықтау;
6.2.3.1 фразеологизмдерді, қаратпа сөздерді, бірыңғай сөйлем мүшелерін, сұраулы, лепті және бұйрықты сөйлемдерді қолдана білу;
6.3.7.1 алынған ақпаратты салыстыра отырып, әртүрлі көзқарастарды анықтап, түрлі дереккөздерден ақпараттар табу

Жазылым

6.3.1.1 қарапайым және күрделі жоспар құру;
6.3.6.1 өзін ұсынып отырған жағдайға қойып және сезімін сипаттай отырып, шығарма шылық жұмыстар жазу (90-110 сөз)

Әдеби тіл нормаларын сақтау

6.4.2.1 метафораларды, олардың мағынасына тән сөздерді қолдану;
6.4.3.1 есептік және реттік сан есімдерді дұрыс қолдану

3-тоқсан

Қазақ халқының танымал тұлғалары.
Морфология және орфография.
Синтаксис және пунктуация.

Тыңдалым және айтылым

Морфология.
Орфография.
Сан есімдердің септелген түрін дұрыс жазу.
Сөйлеу мәдениеті.
Перифраз.
Синтаксис. Пунктуация.
Қыстырма сөздер бар сөйлемдердің тыныс белгілері.
Сөздің тура және ауыспалы мағынасы

6.1.1.1 мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты таба отырып, мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну;
6.1.5.1 ұсынылған тақырып бойынша пікірлерін алмаса отырып диалогқа қатысу

Оқылым

6.2.2.1 құрылымдық бөліктерін анықтай отырып және мәтіннің құрылу мәнін түсіндіре отырып негізгі ойды анықтау;
6.2.4.1 мәтін түрлерін анықтау және ажырату: хабарлау, талқылау, мінездеме белгілерін танып білу, публицистика лық және көркем стилдегі (репортаж, сұхбат) мәтіндердің тілдік және жанрлық ерекшеліктері

Жазылым

6.3.4.1 публицистикалық және көркем стилде (репортаж, сұхбат) мақсатты аудиторияны ескере отырып, сипаттама-мәтін және хабарлама, талқылау жазу;
6.3.7.1 орфографиялық және пунктуация лық қателерді сөздіктің көмегімен түзету, мәтінді оның түріне қарай редакциялау

Әдеби тіл нормаларын сақтау

6.4.1.1 сан есімдердің септелген түрін дұрыс қолдану;
6.4.2.1 перифразды қолдану

Спорт және диета.
Морфология және
орфография
 

Тыңдалым және айтылым

Морфология.
Орфография.
Есімдік (разрядтар).
Есімдіктің жіктелуі.
Болымсыздық, белгісіздік есімдіктердің дұрыс жазылуы.
Сөйлеу мәдениеті.
Риторикалық фигуралар

6.1.6.1 тыңдалған материалды мазмұны, құрылымы және материалды мазмұндау логикасы тұрғысынан бағалау;
6.1.7.1 жоспарға, сұлбаға, иллюстрацияларға, жарнама роликтеріне сүйеніп талқылау элементтерімен сипаттау және хабарлау түрінде монолог құру
 

Оқылым

6.2.3.1 фразеологизмдерді, қаратпа сөздерді, бірыңғай сөйлем мүшелерін, сұраулы, лепті және бұйрықты сөйлемдерді қолдана білу;
6.2.5.1 өзектілігі, құндылығы, сапасы мен пайдасы тұрғысынан мәтінді бағалайтын сұрақтар құрастыру

Жазылым

6.3.5.1 хабарлама-эссе, талқылама-эссе, сипаттама-эссе жазу;
6.3.7.1 орфографиялық және пунктуация лық қателерді сөздіктің көмегімен түзету, мәтінді оның түріне қарай редакциялау

Әдеби тіл нормаларын сақтау

6.4.2.1 фразеологиялық тіркестерді, метафораларды, кейіптеуді, риторикалық фигураларды, антитезаны, перифразды, олардың мағынасына тән сөздерді қолдану;
6.4.3.1 салыстырмалы үстеулерді дұрыс қолдану
 

Тірі ағзалар: жануарлар.
Морфология және
орфография.
 

Тыңдалым және айтылым

Морфология.
Орфография.
Слитное и раздельное написание местоимений.
Культура речи.
Олицетворение.
Антитеза.

6.1.5.1 ұсынылған тақырып бойынша пікірлерін алмаса отырып диалогқа қатысу;
6.1.6.1 тыңдалған материалды мазмұны, құрылымы және материалды мазмұндау логикасы тұрғысынан бағалау

Оқылым

6.2.3.1 фразеологизмдерді, қаратпа сөздерді, бірыңғай сөйлем мүшелерін, сұраулы, лепті және бұйрықты сөйлемдерді қолдана білу;
6.2.4.1 мәтін түрлерін анықтау және ажырату: , хабарлау, талқылау, мінездеме белгілерін танып білу, публицистика лық және көркем стилдегі (өлең, ертегі, әңгіме, жазба, репортаж, сұхбат) мәтіндердің тілдік және жанрлық ерекшеліктері

Жазылым

6.3.4.1 мәтін түрлерін анықтау және ажырату: хабарлау, талқылау, мінездеме белгілерін танып білу, публицистика лық және көркем стилдегі (өлең, ертегі, әңгіме, жазба, репортаж, сұхбат) мәтіндердің тілдік және жанрлық ерекшеліктері;
6.3.7.1 орфографиялық және пунктуация лық қателерді сөздіктің көмегімен түзету, мәтінді оның түріне қарай редакциялау

Әдеби тіл нормаларын сақтау

6.4.1.1 сан есімдердің, сын есімдердің, есімдіктердің септелген түрін дұрыс қолдану;
6.4.2.1 перифразды, олардың мағынасына тән сөздерді қолдану
 

4-тоқсан

Ыстық және суық: экстремальды ауа райы.
Морфология және орфография.
Синтаксис және пунктуация
 

Тыңдалым және айтылым

Морфология.
Орфография.
Наречие.
Правописание суффиксов наречий:
1)-а- , -о-;
2) –н-, -нн-;
3) –о- , -е-.
Синтаксис. Пунктуация.
Косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью.

6.1.2.1 тірек сөздер, сөз тіркестері арқылы негізгі ойды анықтау;
6.1.5.1 ұсынылған тақырып бойынша пікірлерін алмаса отырып диалогқа қатысу

Оқылым

6.2.7.1 6.2.1.1 мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру;
6.2.8.1 ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру

Жазылым

6.3.5.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру;
6.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, мінездеме, өмірбаян құрастырып жазу

Әдеби тіл нормаларын сақтау

6.4.4.2 етістіктің етіс түрлері мен салт-сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану

Қазақстан болашағы: өнертапқыштар және энергия
Морфология және орфография.
Синтаксис және пунктуация.

Тыңдалым және айтылым

Морфология.
Орфография.
Салыстырмалы үстеу.
Күшейтпелі үстеу.
Синтаксис. Пунктуация.
Төл бен төлеу сөздің тыныс белгілері

6.1.1.1 мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау;
6.1.2.1 әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (жаңалық, құттықтау) көтерілген мәселені талдау

Оқылым

6.2.3.1 ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
6.2.7.1 энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау

Жазылым

6.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, құттықтау құрастырып жазу;
6.3.6.1 мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау

Әдеби тіл нормаларын сақтау

6.4.4.3 үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану

      3) 7-сынып:

Тақырып. Бөлім

Тілдік
дағдылар

Лексико-грамматикалық материал

Оқыту мақсаттары


1 четверть

Климат климаттық өзгерістер.
Морфология және орфография.
Синтаксис және пунктуация.

Тыңдалым және айтылым

Морфология. Орфография.
Етістіктер.
Етістік жұрнақтарындағы дауысты дыбыстар.
Есімше.
Ц кейінгі И-Ы дауысты дыбыстар.
Синтаксис. Пунктуация.
Анықтауыш. Анықтауыштың тыныс белгілері

7.1.1.1 мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;
7.1.4.1 мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым

7.2.1.1 мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;
7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

Жазылым

7.3.3.1 мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу;
7.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу

Әдеби тіл нормаларын сақтау

7.4.2.1 сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану

Салт-дәстүрлер.
Морфология және орфография.
Синтаксис и пунктуация.

Тыңдалым және айтылым

Морфология. Орфография.
Етістік түрлері.
Көсемше.
Көсемше жұрнақтары.
НЕ- етістіктермен қолданысы.
Синтаксис. Пунктуация.
Дара анықтауыш.
Анықтауыштың тыныс белгілері.

7.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (көркем әдеби шығармалардан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым

7.2.3.1 хроника құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

Жазылым

7.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру;
7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала құрастырып жазу

Әдеби тіл нормаларын сақтау

7.4.1.1 жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу


2-тоқсан

Білім: әлем және шет тілдері.
Морфология және орфография.

Тыңдалым және айтылым

Лексика.
Паронимдер.
Орфография.
Правописание НЕ- етістіктермен жазылуы.
Етістіктің райлары.
 

7.1.1.1 мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;
7.1.4.1 мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым

7.2.1.1 мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;
7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

Жазылым

7.3.3.1 мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу;
7.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу

Әдеби тіл нормаларын сақтау

7.4.2.1 сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану

Жыл мезгілдері.
Морфология орфография.
 

Тыңдалым және айтылым

Орфография.
Сөйлеу мәдениеті
НЕ есімшелермен қолданылуы.
Аллегория.
Морфология.
Шартты рай етістіктері.
Одағайлар.
Одағайдың түрлері. Сөйлеуде одағайлардың қолданылуы.
Союзы.
Жалғаулық және жалғаулықсыз шылаулар.
Предлогтар.
Синтаксис.
Анықтауыштың түрлері..

7.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (көркем әдеби шығармалардан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым

7.2.3.1 хроника құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

Жазылым

7.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру;
7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала құрастырып жазу

Әдеби тіл нормаларын сақтау

7.4.1.1 жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу

3 -тоқсан

Жастар мәдениеті.
Морфология және орфография.
Синтаксис пунктуация.
 

Тыңдалым және айтылым

Орфография. Культура речи.
Правописание НЕ и НИ с разными частями речи.
Инверсия.
Сравнение.
Пунктуация (обособление сравнительных оборотов)
 

7.1.1.1 мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;
7.1.4.1 мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым

7.2.1.1 мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;
7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

Жазылым

7.3.3.1 мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу;
7.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу

Әдеби нормаларды сақтау

7.4.2.1 сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану

Қорғансыз азаматтарды әлеуметтік қорғау мәселелері.
Морфология.
Сөйлеу мәдениеті
1. 2.
2. 22

Тыңдалым және айтылым

Сөйлеу мәдениеті.
Ресми-іскери стиль.
Анафора.
Бұйрық рай етістері.
Етістік нормалары.
 

7.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (көркем әдеби шығармалардан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым

7.2.3.1 хроника құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

Жазылым

7.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру;
7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала құрастырып жазу

Әдеби нормаларды сақтау

7.4.1.1 жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу

Дұрыс тамақтану.
Лексика.
Морфология орфография.
 

Тыңдалым және айтылым

Лексика
Термин.
Морфология. Орфография.
Жақсыз етістік.
Етістік түрлері.
Көсемше жұрнақтарын дұрыс қолдану

7.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу;
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым

7.1.1.1 мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;
7.1.4.1 мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Жазылым

7.2.1.1 мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;
7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

Әдеби нормаларды сақтау

7.3.3.1 мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу;
7.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу

4-тоқсан

Жеңіс күні.
Синтаксис пунктуация.

Тыңдалым және айтылым

Морфология.
Етістік нормалары.
Синтаксис. Пунктуация.
Пысықтауыш. Пысықтауыштың тыныс белгілері.
 

7.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (көркем әдеби шығармалардан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау;
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым

7.2.3.1 хроника құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

Жазылым

7.3.1.1 әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі жоспар құру;
7.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала құрастырып жазу

Әдеби нормаларды сақтау

7.4.1.1 жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу

Егер мен әлемді билесем…
Синтаксис
пунктуация.
 

Тыңдалым және айтылым

Синтаксис. Пунктуация.
Дара қосымшалар. Пысықтауыштың тыныс белгілері.
Аллегория.
Инверсия.

7.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу;
7.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу

Оқылым

7.1.1.1 мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау;
7.1.4.1 мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Жазылым

7.2.1.1 мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау;
7.2.5.1 мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру

Әдеби нормаларды сақтау

7.3.3.1 мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып, графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу;
7.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу

      4) 8-сынып:

Тақырып. Бөлім

Тілдік
дағдылар

Лексико-грамматикалық материал

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан

Отбасы: құқық пен міндеттер.
Морфология.
Синтаксис пунктуация.

Тыңдалым және айтылым

Морфология.
Омонимдер дара және көмекші сөздер.
Синтаксис.
Сөйлемнің дара мүшелер (анықтауыш, пысықтаууыш, предлогы бар зат есімдер).
 

8.1.1.1 мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;
8.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау

Оқылым

8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.3.1 мақала, аннотация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация) жазу;
8.3.6.1 БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Әдеби нормаларды сақтау

8.4.1.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу

Бос уақыт және спорт.
Синтаксис пунктуация.

Тыңдалым және айтылым

Синтаксис.
Сөйлем мүшелері (күрделі).
 

8.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау

Оқылым

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;
8.2.3.1 мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Жазылым

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру;
8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала құрастырып жазу

Әдеби нормаларды сақтау

8.4.2.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану

2 тоқсан

Мамандықтар әлемі.
Лексика.
Синтаксис пунктуация

Тыңдалым және айтылым

Лексика.
Кәсіби сөздер.
Синтаксис. Пунктуация.
Цитата.
Цитаттың тыныс белгілері

8.1.2.1 определять основную мысль на основе структурных элементов текста и целевой аудитории;
8.1.3.1 пересказывать содержание текстов различных типов речи с изменением лица, сохраняя структуру исходного текста

Оқылым

8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;
8.1.5.1 перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау

Жазылым

8.2.1.1 тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;
8.2.5.1 перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру

Әдеби нормаларды сақтау

8.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;
8.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Ғарыш.
Синтаксис пунктуация.

Тыңдалым және айтылым

Лексика.
Термин.
Неологизм.
Синтаксис. Пунктуация.
Сөйлем мүшелерінің тыныс белгілері

8.4.3.1 сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану

Оқылым

8.1.3.1 мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу

Жазылым

8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.3.1 мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

Әдеби нормаларды сақтау

8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, аннотация, тезис құрастырып жазу;
8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу

3 -тоқсан

Әр алуаг өмір салты.
Морфология орфография.
Синтаксис пунктуация.
 

Тыңдалым және айтылым

Орфография.
Жеке сөз таптарындағы омонимдер
Синтаксис. Пунктуация.
Қыстырма сөз тіркестері және сөйлемдер.
Қыстырма сөз тіркестерінің тыныс белгілері

8.1.5.1 перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым

8.2.1.1 тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;
8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;
8.2.5.1 перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру

Жазылым

8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала құрастырып жазу;
8.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу

Әдеби нормаларды сақтау

8.4.4.2 тұрлаулы және тұрлаусыз сөйлем мүшелерінің сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану

Сі – тіршілік көзі.
Синтаксис.

Тыңдалым және айтылым

Сөйлеу мәдениеті.
Перифраз.
Штампы
Тавтология.
Синтаксис.
Атаулы сөйлемдер. Жақты сөйлемдер. Жақсыз сөйлемдер.

8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;
8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу

Оқылым

8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау

Жазылым

8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;
8.3.6.1 БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау

Әдеби нормаларды сақтау

8.4.4.3 сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және айқындауыш мүшелерді қолдана білу

Тағам: қажеттілік пе, шығын ба?
Лексика.
Синтаксис пунктуация.

Тыңдалым және айтылым

Лексика.
Эмоциональдық-бояма сөздер.
Синтаксис. Пунктуация.
Жайылма сөйлемдер.
Жақсыз сөйлем. Толымсыз сөйлем.
Толымсыз сөйлемдердің тыныс белгілері

8.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау

Оқылым

8.2.3.1 мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану:
комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру;
8.3. 4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Әдеби нормаларды сақтау

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану

4 тоқсан

Қазіргі қоғамдағы музыка.
Лексика.
Морфология.
Синтаксис пунктуация

Тыңдалым және айтылым

Лексика.
Окказионализм.
Инверсия. Градация.
Морфология.
Омонимді жеке сөздер.
Синтаксис.
Дара қосымшалар.
 

8.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;
8.1.3.1 тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау

Оқылым

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;
8.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру;
8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу

Әдеби нормаларды сақтау

8.4.4.4 жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану

Ғылыми жаңалықтар мен технологиялар.
Лексика және сөйлеу мәдениеті
Морфология.
Синтаксис

Тыңдалым және айтылым

Лексика.
Термин. Неологизм.
Сөйлеу мәдениеті.
Штампы.
қайталаулар.
Морфология.
Омонимді жеке сөздер мен көмекші сөз таптары.
Синтаксис.
Сөйлемнің дара мүшелері
 

8.1.1.1 мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;
8.1.5.1 перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау

Оқылым

8.2.1.1 тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;
8.2.5.1 перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру;
8.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, талдап оқу

Жазылым

8.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;
8.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Әдеби нормаларды сақтау

8.4.5.1 сөйлем соңында қабаттасып қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану

      5) 9-сынып:

Тақырып. Бөлім

Тілдік
дағдылар

Лексико-грамматикалық материал

Оқыту мақсаттары

1 тоқсан

Әлемдегі қақтығыстар және бейбітшілік.
Синтаксис.
Морфология орфография.

Тыңдалым және айтылым

Синтаксис.
Орфография.
Құрмалас сөйлем түрлері.
Морфология.
Шылаулар (жалғаулықты және жалғаулықсыз).
Шылаулардың емлесі

9.1.1.1 мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.2.1 қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (Жолдау) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау

Оқылым

9.2.3.1 мақала құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
9.2.2.1 қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

Жазылым

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;
9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби нормаларды сақтау

9.4.1.1 мәнмәтін бойынша тілдік бірліктерді орфографиялық нормаға сай жазу

Құрлық елдері.
Синтаксис

Тыңдалым және айтылым

Морфология.
Құрмалас сөйлемдердегі морфологиялық байланыстар.
Шылаулар мен шылаулы сөздер.
 

9.1.4.1 мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау;
9.1.5.1 мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айту;

Оқылым

9.2.1.1 тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау

Жазылым

9.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу;
9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Әдеби нормаларды сақтау

9.4.3.1 стильдік ерекшеліктерге сай тілдік бірліктердің дұрыс қолдана білу

2 -тоқсан

Дәстүрлер мен мәдениет.
Синтаксис және пунктуация.

Тыңдалым және айтылым

Лексика.
Стилистикалық бояма сөздер.
Синтаксис. Пунктуация.
Салалас құрмалас сөйлем.
Салалас құрмалас сөйлемның тыныс белгілері

9.1.2.1 қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (дәріс, интервью) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;
9.1.3.1 тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу

Оқылым

9.2.3.1 мақала, тезистердің құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;
9.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

9.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша автордың негізгі ойын сақтай отырып, перифраз тәсілдері арқылы жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби нормаларды сақтау

9.4.4.1 құрмалас сөйлем жасалу жолдарын, түрлерін білу

"Жер" ресурстары.
Синтаксис және пунктуация.
 

Тыңдалым және айтылым

Синтаксис. Пунктуация. Сабақтас құрмалас сөйлем.
Сабақтас құрмалас сөйлемнің тыныс белгілері

9.1.1.1 мәтін мазмұны бойынша дайындалған сұрақтарға болжаммен жауап беру, түпнұсқамен салыстыру;
9.1.5.1 мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айту;
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау

Оқылым

9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
9.2.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру

Жазылым

9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе);
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби нормаларды сақтау

9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіру

3-тоқсан

Қазіргі әлемдегі жасөспірімдер.
Морфология және орфография.
Синтаксис және пунктуация.

Тыңдалым және айтылым

Морфология.
Құрмалас сөйлемдердегі морфологиялық байланыс құралдары.
Шылау мен шылаулы сөздер.
Орфография.
Бірге, дефис арқылы жазылатын сөздер.
Синтаксис. Пунктуация.
Шылаусыз құрмалас сөйлемдер.
Шылаусыз құрмалас сөйлемдердің тыныс белгілері.

9.1.3.1 тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу;
9.1.4.1 мәтіннің мақсаты арқылы негізгі ойды анықтау

Оқылым

9.2.1.1тұтас емес (кесте, диаграмма, сызба, сурет) мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу;
9.2.2.1 қазақ тілі стильдері мен шешендік сөздің түрлерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану

Жазылым

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
9.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректерді салыстыру, маңызды тұстары мен үрдістерді (тенденция) анықтап жазу

Әдеби нормаларды сақтау

9.4.4.2 салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану

21-ғасырдағы әлемдік байланыстар.
Морфология.
Синтаксис және пунктуация.

Тыңдалым және айтылым

Құрмалас сөйлемдердегі морфологиялық байланыс құралдары.
Шылау мен шылаулы сөздер.
Орфография.
Бірге, дефис арқылы жазылатын сөздер.
Синтаксис. Пунктуация.
Шылаусыз құрмалас сөйлемдер.
Шылаусыз құрмалас сөйлемдердің тыныс белгілері.
 

9.1.2.1 қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (пікірталас, дәріс) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау

Оқылым

9.2.4.1 әртүрлі стильдегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау;
9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу;
9.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;
9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Әдеби нормаларды сақтау

9.4.4.3 сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану

4 -тоқсан

Дилемалар мен таңдар.
Синтаксис және пунктуация.

Тыңдалым және айтылым

Лексика.
Парцелляция.
Морфология.
Құрмалас сөйлемдердегі морфологиялық байланыс құралдары.
Синтаксис. Пунктуация.
Құрмалас сөйлемнің түрлері.
Құрмалас сөйлемнің түрлерінің тыныс белгілері
 

9.1.2.1 қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (мақала, интервью) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;
9.1.6.1 қоғамдық-саяси, ғылыми, коммуникативтік жағдаятқа сай тиісті сөздер мен фразаларды таңдау, орта көлемді монолог дайындау

Оқылым

9.2.3.1 тұжырымдамалардың құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
9.2.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру;
9.2.6.1 белгілі бір мақсат үшін оқылым стратегияларын тиімді қолдана білу

Жазылым

9.3.1.1 жинақталған материалдар негізінде көзделген мақсатқа сәйкес ауызша және жазбаша мәтіндер үшін күрделі жоспар құру;
9.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, көтерілген мәселе бойынша екіжақты пікірді немесе жағдаятты талқылау, біреуіне таңдау жасап, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

Әдеби нормаларды сақтау

9.4.4.4 аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, қолдану

Бұқаралық ақпарат құралдары.
Синтаксис және пунктуация.
 

Тыңдалым және айтылым

Лексика.
Аббревиатура.
Морфология.
Құрмалас сөйлемнің түрлері:
Синтаксис. Пунктуация.
Шылаусыз құрмалас сөйлем.
Шылаусыз құрмалас сөйлемнің тыныс белгілері
 

9.1.2.1 қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми тақырыптарға байланысты әртүрлі жанрдағы кең көлемді мәтіндердегі (дәріс) мақсатты аудитория мен көркемдегіш құралдардың рөлін талдау;
9.1.3.1 тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу

Оқылым

9.2.3.1 мақала, презентацияның құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
9.2.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру;
9.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау

Жазылым

9.3.2.1 мақсатты аудиторияның қызығушы-лығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру;
9.3.6.1 жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс жүйелеп, логикалық түзетулер енгізу, редакциялау

Әдеби нормаларды сақтау

9.4.5.1 құрмалас сөйлемнің тыныс белгілерін (даралаушы, ерекшелеуші, ойдың аражігін ажырататын) ережеге сай қолдану


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына
195-қосымша

Негізгі білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
"Орыс әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлігілік оқу бағдарламасы
(оқыту орыс тілінде)

      Ескерту. 195-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 25.10.2017 № 545 (5, 7-сыныптары үшін алғашқы жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап пайда болған қатынастарға қолданылады, 6, 8-сыныптары үшін 2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап, 9 (10)-сыныптары үшін 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

1-тарау. Жалпы ережелер

      21. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.

      22. "Орыс әдебиеті" пәнін оқытудың мақсаты - адамның рухани құндылықтарын көркемдік шығармаларды қабылдау мен талдау арқылы қалыптастыру, әлемді және жеке таңдау негізінде өз білімін, дағдыларын және білімін қолдануға қабілетті құзыретті оқырмандарды тәрбиелеу.

      23. "Орыс әдебиеті" академиялық пәнін оқытудың міндеттері:

      1) орыс, қазақ және әлем әдебиеті мен мәдениеті негізінде табысты әлеуметтік бейімделуге ықпал ететін білім мен білік дағдыларды қалыптастыру;

      2) көркем әдебиет туындылардағы автордың ойын тереңірек түсінуге мүмкіндік беретін әдеби тұжырымдамаларды меңгеруіне жәрдемдесу;

      3) туындыларды талдау негізінде логикалық және критикалық ойларды, сыни талдау, салыстыру, жалпылау, ұқсастықтар мен себеп-салдар байланысын қалыптастыру, құбылыстарды классификациялау, ой түю мен тұжырымдар жасау дағдыларын қалыптастыру;

      4) әр түрлі жанрлардағы көркем туындыларды терең түсіну және талдау негізінде коммуникативтік дағдыларды дамыту.

2-тарау. "Орыс әдебиеті" оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      4. "Орыс әдебиеті" пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 5-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      2) 6-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      3) 7-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

      4) 8-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат;

      5) 9-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағат.

      5."Орыс әдебиеті" пәні бойынша білімнің мазмұны бөлімдерге бөлінген. Бөлімдер бөлімшелерден тұрады. Бағдарламаның бұл бөлімі пән бойынша оқу мақсаттарынан тұрады: білік пен дағды, білім және түсіну.

      6. Жүйелі түрде ұйымдастырылған әрбір бөлімшелердің ішкі білім беру мақсаты: мұғалімдердің өз жұмыстарын жоспарлау және оқушылардың жетістігін бағалау, сонымен қатар оларды оқытудың келесі кезеңдері туралы ақпараттандыру:

      7. Оқыту пәнінің базалық мазмұны 3 бөлімнен тұрады: "Мәтінді түсіну және жауап беру", " Мәтінді талдау және интерпретациялау", "Баға және салыстырмалы талдау".

      8. "Мәтін бойынша түсіну және жауап беру" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) терминдерді түсіну;

      2) көркем туындыны түсіну;

      3) жатқа оқу және дәйексөз табу;

      4) жоспар құру;

      5) мазмұнын айтып беру;

      6) сұрақтарға жауап беру.

      9. " Мәтінді талдау және интерпретациялау":

      1) жанр;

      2) тақырып пен идея;

      3) композиция;

      4) эпизодтар сараптамасы;

      5) бас кейіпкерге мінездеме;

      6) Шығарманың көркем әлемін әр қырынан таныстыру;

      7) автордың қатынасы;

      8) көркем-бейнелеу құралдары;

      9) шығармашылық хат.

      10. "Бағалау және салыстыру" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) көркем шығарманы бағалау;

      2) көркем туындыны басқа өнердің туындыларымен салыстыру;

      3) әдеби шығармаларды салыстыру;

      4) пікірлерді бағалау.

      11. 5-сыныпқа арналған базалық білім мазмұны:

      1) түсіну және мәтін бойынша жауап беру: көркем әдебиет, фольклор, батырлар эпосы, қисса, ертегі, әдеби ертегі, сюжет, гипербола, композиция, көркем әдебиеттегі уақыт және кеңістік, тартыс, батыр, әңгімеші, эпитет, баяндаушы, салыстыру, аллегория, параллелизм, көркем туынды туралы жалпы түсінік беру, тақырыпты түсіну, шағын көлемдегі (поэтикалық, прозалық) мәтіндерді мәнерлеп жатқа оқу, жай жоспар жасау, туындының немесе үзіндінің мазмұнын қысқаша мазмұндау, сұрақтарға қысқаша және толық жауап беру;

      2) түсіндіру және талдау:

      мұғалімнің көмегімен жанрдың түрін (Қисса, ертегі, әдебиет ертегі) және оның белгілерін және негізгі идеясын анықтау, мұғалімнің көмегімен туындыдан композициялық элементтері бар мәтінді белгілеу, мұғалімнің көмегімен негізгі кейіпкерлерге сипаттама беру үшін маңызды эпизодтарды сараптау, мұғалімнің көмегімен автордың бас кейіпкерге деген көзқарасын анықтап, оны сурет, кесте, кластер арқылы өзінше таныстыра білу. мұғалімнің көмегімен көркем туындыдағы бейнелеу құралдарын (гипербола, сын есім, Теңеу, аллегории, параллелизм) сараптау, мұғалімнің көмегімен шығармашылық жұмыстар (әдеби тақырыптағы тірек сөздер мен иллюстрациялар бойынша ертегі, әңгіме, шағын- мазмұндама) жазу;

      3) бағалау және салыстырмалы талдау:

      шығарманы талқылауға, өз ойларын және сезімдерін білдіруге қатысу, өнер туындыларын басқа өнер туындыларымен салыстыру, ұқсастықтар мен айырмашылықтарды түсіндіру, орыс, қазақ және әлемдік әдебиеттерінің тақырыпқа жақын шығармаларын (немесе фрагменттерін) салыстыру, мұғалімнің көмегімен ауызша және жазбаша сөздерін (оның, сыныптастардың) тақырыпқа сәйкестігі тұрғысынан бағалау.

      12. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) Қиссалар. Цикл об Илье Муромце;

      2) А.С. Пушкин. "Песнь о вещем Олеге";

      3) М.Ю. Лермонтов. "Бородино";

      4) М. Шаханов. "Отрарская поэма о побеждҰнном победителе, или ПросчҰт Чингисхана";

      5) В.А. Жуковский. "Сказка о царе Берендее";

      6) А.С. Пушкин. "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях";

      7) К. Д. Бальмонт. "Фейные сказки";

      8) Г.Х. Андерсен. "Снежная королева";

      9) О. Уайльд. "Соловей и роза";

      10) К.Г. Паустовский. "Теплый хлеб";

      11) Г.В. Черноголовина. "Сказка об одном зҰрнышке";

      12) А.С. Пушкин. "Руслан и Людмила";

      13) М.М. Пришвин. "Кладовая солнца".

      13. 6-сыныпқа арналған "Орыс әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) мәтін бойынша түсіну және жауап беру: Көркем өнер әлемі, миф, мифтік кейіпкер, мифологиялық бейне, әңгіме, повесть, пьеса-ертегі, афиша, ремарка, портрет, пейзаж, метафора, кейіптеу, антитеза, риторикалық тұлғалар, перифраз, шығармадан туындаған драма, эпос, еліктеу, лирика, негізгі және қайталама ақпараттар, мәтін (поэзиялық, прозалық, драмалық), үзінділерін мәнерлеп жатқа оқу, дәйексөзге арналған жай жоспар, шағын көлемді эпикалық немесе драмалық шығарманы қысқаша, егжей-тегжейлі мазмұндау,

      сұраққа толық жауап;

      2) талдау және интерпретация: жанрдың түрін (әңгіме, повесть, пьеса-ертегі) және оның белгілерін анықтау, шығарманың негізгі ойын құрылымдық элементтеріне қарап анықтау, туынды мәтінінен композиция элементтерін бөлу, туынды сюжетіндегі олардың атқаратын ролін түсіндір, драмалық және прозалық туындыдағы басты кейіпкерлердің сипаттама беру үшін эпизодтарға талдау жасау, жоспарды және мәтіннен алынған дәйексөздерді пайдалану арқылы кейіпкерге сипаттама беру. негізгі және қосымша кейіпкерлерге авторлық көзқарасты анықтау, уақыт пен көркем өнер кеңістігіне талдау жасау және өзінің көзқарасын сурет, сызба, кластер арқылы көрсету. Көркемдегіш құралдар (метафора, дербестендіру) және ақындық синтаксис қайраткерлері (риторикалық сұрақтар, апелляциялық, антитезы, мазмұндау,перифраза, арнау), шығармашылық жұмыстар (мифтер, әңгімелер, шағын шығарма әдеби тақырыптар бойынша, салыстырмалы сипаттамалар) түсініп оқығанын айта білу, тілдің көркемдегіш құралдарын пайдалану;

      3) бағалау және салыстырмалы талдау:

      туындыны талдауға қатысу, бас кейіпкердің әрекетіне баға беру, өзара салыстыру, көркем туындыны басқа өнер түрімен салыстыру. Мұғалім көмегімен ұқсастығы мен ерекшелігін түсіндіру, тақырып пен мәселе бойынша жақын орыс, қазақ және әлемдік әдебиеттерінің шығармаларын (немесе фрагменттерін) салыстыру, мұғалімнің көмегімен ауызша және жазбаша сөздерін (оның, сыныптастардың) тақырыпқа сәйкестігі тұрғысынан бағалау. Дәйексөздің орындылығы.

      14. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) Ежелгі Грек аңыздары ( Прометей, Геракл, Икар, Актеон);

      2) Е.В. Курдаков. "Псы Актеона";

      3) Славян мифологиясы (күн туралы миф, Төменгі мифология өкілдері туралы мифтер);

      4) Түркі мифологиясы (әлемнің пайда болуы туралы миф);

      5) Библия мифологиясы (Вавилон мұнарасы, Соломон патша);

      7) Б.Л. Пастернак. "Рождественская звезда";

      8) Н.В. Гоголь. "Ночь перед Рождеством";

      9 ) А. Гофман "Щелкунчик и Мышиный король"

      10) И.С. Тургенев. "Муму";

      11) Л.Н. Толстой. "Кавказский пленник";

      12) В.С. Высоцкий. "Песня о друге";

      13) В.П. Астафьев "Конь с розовой гривой";

      14) А.Н. Островский. "Снегурочка";

      15) И.С. Тургенев "Бежин луг";

      16) М.Ю. Лермонтов. "Русалка".

      15. 7-сыныпқа арналған "Орыс әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) мәтін бойынша түсіну және жауап беру: өсиет, аңыз, баллада, мысал, әдеби бағыт, классицизм, фантастикалық әңгіме, комедия, фэнтези, сатира, юмор, гротеск, сарказм, ирония, көркем деталь, лирикалық кейіпкер, ырғақ және рифма, аллитерация, ассонанс, аллегория, инверсия, анафора,көркем туындыны деталь бойынша түсіну, белгілі және белгісіз ақпарат, дәйексөзді мәтіннен өз бетінше іздеп тауып мәнерлеп оқу, персонаж–бейне мен лирикалық кейіпкердің сипаттамасына байланысты туындының фрагменттері, күрделі жоспар, туындының мазмұнын қысқаша, егжей-тегжейлі, іріктеп айтып беру, кейіпкерлер мен оқиғалар туралы пікірін білдіру, проблемалық сұраққа негізделген жауап.

      2) анализ және интерпретация: жанрдың түрін (өсиет, аңыз, баллада, мысал, әдеби бағыт, классицизм, фантастикалық әңгіме, комедия, фэнтези, сатира, юмор, гротеск, сарказм, ирония, көркем деталь, лирикалық кейіпкер, ырғақ және рифма, аллитерация, ассонанс, аллегория, инверсия, анафора,) және оның белгілерін анықтау, шығарманың негізгі ойын құрылымдық элементтеріне қарап анықтау, туынды мәтінінен композиция элементтерін бөлу, туынды сюжетіндегі олардың атқаратын ролін түсіндір, драмалық және прозалық туындыны эпизодтарын талдау, басты кейіпкерлердің сипаттамалары үшін маңызды болып табылады, жоспарды және мәтіннен алынған дәйексөздерді пайдалану арқылы кейіпкерге сипаттама беру, негізгі және қосымша кейіпкерлерге авторлық көзқарасты анықтау,Уақыт пен көркем өнер кеңістігіне талдау жасау және өзінің көзқарасын сурет, сызба, кластер арқылы көрсету. Көркемдегіш құралдар (метафора, дербестендіру) және ақындық синтаксис қайраткерлері (риторикалық сұрақтар, антитезы, мазмұндау,перифраза, арнау), шығармашылық жұмыстар (мифтер, әңгімелер, шағын шығарма әдеби тақырыптар бойынша, салыстырмалы сипаттамалар) түсініп оқығанын айта білу, тілдің көркемдегіш құралдарын пайдалану;

      3) бағалау және салыстыру:

      туындыны талдауға қатысу, бас кейіпкер және оқиға туралы пікір білдіру, көркем туындыны басқа өнер түрімен салыстыру. Мұғалім көмегімен ұқсастығы мен ерекшелігін түсіндіру, тақырып пен мәселе бойынша жақын орыс, қазақ және әлемдік әдебиеттерінің шығармаларын (немесе фрагменттерін) салыстыру, мұғалімнің көмегімен ауызша және жазбаша сөздерін (оның, сыныптастардың) тақырыпқа сәйкестігі тұрғысынан бағалау. Дәйексөздің көңілге қонымдылығы,

      16. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) Притча о блудном сыне, легенда об Арионе;

      2) А.С. Пушкин "Арион", "Анчар";

      3) А.С. Пушкин. "Станционный смотритель";

      4) К.Г. Паустовский "Телеграмма";

      5) А.С. Пушкин, С.А. Есенин, А.А. Фетаның өлеңдері;

      6) У. Блейк. "Тигр";

      7) О.О. Сулейменов. "Волчата";

      8) Р. Бредбери. "Зеленое утро";

      9) А. Новоселов. "Санькин марал";

      10) И.А. Крылов. Басни;

      11) Д.И. Фонвизин. "Недоросль";

      12) М.Е. Салтыков-Щедрин. "Сказка о том, как один мужик двух генералов прокормил";

      13) М.М. Зощенко. Сатирические рассказы (по выбору учителя);

      14) В.А. Жуковский. Баллады;

      15) В. Набоков. "Рождество";

      16) В. Тендряков. "Хлеб для собаки";

      17) Д. Толкиен. "Хоббит, или Туда и Обратно".

      17. 8-сыныпқа арналған "Орыс әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру:

      әдеби бағыттағы романтизм және реализм, тарихи бейне (персонаж), трагедич, комедия, поэма, символ, психологиялық параллелизм, афоризм, эпиграф, прототип, өмірбаян, өнер туындысын түсіну, ақпаратты сыни түсіну, ашық және жасырын (субтекст) ақпараттардың айырмашылығы, мәтіннен өз бетінше тауып мәнерлеп оқу, туындының тақырыбын ащатын үзінділерді, дәйексөзді жатқа оқу, кешенді баға белгілеу жоспары, туындының мазмұнын немесе үзінділерін айтып беру, әртүрлі дәйектемелерді қолдану, проблемалық сұраққа негізделген жауап.

      2) талдау және интерпретациялау:

      жанрдың түрін (трагедия, комедия, поэма) және оның белгілерін анықтау. Туындының тақырыбы мені идеясын анықтау, мәселелер бойынша өз пікірін білдіру, туынды мәтінінен композиция элементтерін бөлу, қосылған эпизодтардың мағынасын түсіндір, олардың туынды сюжетіндегі дамуындағы атқаратын ролін мен мәселесін түсіндір, туынды кейіпкерлерінің сипаттамалары, олардың іс-әрекеттерін, ниеттерін, аты-жөнінің мағынасын, көркем бейненің жүйелі сараптамасын, хронотоп, туындының құрылысы және әртүрлі әдістері арқылы (диаграммалар, кестелер, ақыл карталар, ментальды карталар, графиктер), авторлардың кейіпкерлерге деген көзқарастарын білдіру жолдары, көркемдеуіш құралдар, оның ішінде үнтаспа және түсі, ақындық синтаксис фигуралары (риторикалық фигуралар, антофесттер, парафрактар, инверсиялар, анафейлер, градация) әдебиет құрылғылар (символ, психологиялық параллелизм, өмірбаян), шығармашылық жұмыстарды жазу (әдеби кейіпкерге хат, сценарийлер), кейіпкерге деген көзқарас, оның әрекеттері, бейнелеу құралдарын пайдалану;

      3) бағалау және салыстырмалы талдау:

      шығарманы талқылауға қатысу, өз көзқарасын сақтау, бас кейіпкерлердің әрекеттерін бағалау, автордың ұстанымын бағалау, шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстыру, әртүрлі өнер туындыларында бейнелерді жасаудың ерекше құралдарының тән ерекшеліктер, ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып тақырып пен мәселе бойынша жақын орыс, қазақ және әлемдік әдебиеттерінің шығармаларын (немесе үзінділерін) салыстыру, тақырыптың ашылуының толықтығы мен тереңдігі туралы ауызша және жазбаша сөздерін (оның, сыныптастардың) тақырыпқа сәйкестігі тұрғысынан бағалау.

      Дәйексөздің көңілге қонымдылығы, композициялық бірлік және нақты дәлдік.

      18. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) С. Жунусов (мұғалімнің таңдауы бойынша) "Первый вагон" - әңгімелер жинағы,

      А. Алексин "Фотография, на которой меня нет", "А тем временем где-то" (мұғалімнің таңдауы бойынша)

      2) В. Распутин. "Уроки французского";

      3) Ч. Айтматов. "Первый учитель", "Красное яблоко"

      4) У. Шекспир. "Ромео и Джульетта";

      5) А.С. Пушкин. "Капитанская дочка";

      6) Лирика поэтов 19 века;

      7) О.О. Сулейменов. "Последнее слово акына Смета";

      8) Н.В. Гоголь. "Ревизор";

      9) А.П. Чехов. Рассказы (по выбору учителя);

      10) В. М. Шукшин. Рассказы (по выбору учителя);

      11) М.Ю. Лермонтов. "Мцыри";

      12) А. Грин. "Алые паруса";

      13) Антуан де Сент-Экзюпери. "Маленький принц";

      14) М. Цветаева. Лирика;

      15) А. Ахматова. "У самого моря".

      19. 9-сыныпқа арналған "Орыс әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) түсіну және жауап беру:

      шығармадан жанр, сонет, роман, қасиетті әңгіме, лирикалық дигрессия, типология, психология, ішкі монолог, оксиморон, хронотоп, градация, парцелляция,, афоризм, өнер туындысын түсіну, ақпаратты сыни түсіну, естігені мен оқығанына байналысты ой- қатынасы, туындының проблемасына байланысты үзінділерді, дәйексөзді мәтіннен өз бетінше тауып мәнерлеп оқу, жатқа оқу, тезистік жоспар, туындының мазмұнын айту, әртүрлі әдістерді қолдана отырып, сюжетті әзірлеудің шығармашылық ойлануымен, проблемалық мәселе бойынша толық негізделген жауаптармен сөйлеуге деген көзқарастың көрінісі;

      2) талдау және интерпретация:

      жанр мен оның белгілерін анықтау (сонет, роман, хаттардағы роман, қасиетті әңгіме) туындының тақырыбы мен идеясы, өзіндік ұстанымында олардың өзектілігі мен айқындығы туралы пікірін білдіру, туынды мәтінінен композиция элементтерін бөлу, туынды сюжетіндегі олардың атқаратын ролін түсіндіру, драмалық және прозалық туындыдағы басты кейіпкерлердің сипаттама беру үшін эпизодтарға талдау жасау, маңызды болып табылатын жоспарды және мәтіннен алынған дәйексөздерді пайдалану арқылы кейіпкерге сипаттама беру. негізгі және қосымша кейіпкерлерге авторлық көзқарасты анықтау,Уақыт пен көркем өнер кеңістігіне талдау жасау және өзінің көзқарасын сурет, сызба, кластер арқылы көрсету. Көркемдегіш құралдар мен ақындық тұлғалар синтаксис қайраткерлері (эпитет, салыстыру, метафора, риторикалық сұрақтар, апелляциялық, антитеза, мазмұндау,перифраза, арнау перифразы, ассонанс, аллегории, инверсии, анафора, градация, парцелляция), шығармашылық жұмыстар (мифтер, әңгімелер, шағын шығарма әдеби тақырыптар бойынша, салыстырмалы сипаттамалар) түсініп оқығанын айта білу, тілдің көркемдегіш құралдарын пайдалану;

      3) бағалау және салыстырмалы талдау:

      туындыны талдауға қатысу, өз көзқарасын сақтау, әр түрлі пікірде өз ұстанымын түсіндіру, шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстыру, әртүрлі өнер туындыларында бейнелерді жасаудың ерекше құралдарының тән ерекшеліктер, ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып тақырып пен мәселе бойынша жақын орыс, қазақ және әлемдік әдебиеттерінің шығармаларын (немесе үзінділерін) салыстыру, авторлық көзқарасты анықта,

      мұғалімнің көмегімен ауызша және жазбаша жауап арқылы (оның, сыныптастардың) тақырыпты ашудағы сөздерінің тереңдігі мен толықтығы тұрғысынанн бағалау, композициялық және стилистикалық бірлік, нақты дәлдік.

      20. Оқытылатын көркем шығармалар тізімі:

      1) У. Шекспир. Сонеты;

      2) П.Н. Васильев. "И имя твоҰ…" басқада өлеңдер;

      3) А.С. Пушкин. Лирика, "Цыганы";

      4) И.С. Тургенев. "Ася";

      5) А.И. Куприн. "Олеся";

      6) Н.В. Гоголь. "Шинель";

      7) Ф.М. Достоевский. "Бедные люди";

      8) Л.Н. Толстой. "После бала";

      9) А.И. Куприн. "Гранатовый браслет";

      10) А.С. Грибоедов. "Горе от ума";

      11) Н.В. Гоголь. "Мертвые души";

      12) А.С. Пушкин. "Пиковая дама";

      13) А.П. Чехов. "Ионыч", "Человек в футляре" (мұғалімнің таңдауы бойынша);

      14) Н.С. Лесков. "Жемчужное ожерелье".

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      21. Бағдарламада "оқыту мақсаттары" сан мен әріптен тұратын кодтық белгімен белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, әріппен берілген белгі дағдыны (түсіну және жауап беру, анализ және интерпретация, бағалау және салыстыру), әріппен қоса берілетін сандар бөлімшедегі оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. 7.2.1.2 кодында: "7" – сынып, "2.1." – бөлім мен бөлімше, "2" – оқыту мақсатының реттік саны.

      22. Оқыту мақсаттарының жүйесі бөлім бойынша әр сыныпқа берілген:

      1) түсіну және жауап беру:

Білім алушылар:

Бөлімшелер

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Терминдерді түсіну
 

5.1.1.1
Терминдерді түсіну: Көркем шығарма,
фольклорь. батырлар эпосы, қисса,ертегі, әдеби ертегі, сюжет, композиция, көркем әдебиеттегі уақыт және кеңістік, шиеленіс, батыр, баяндаушы,жыршы,
әңгіме айтушы,
гипербола, эпитет, теңеу, аллегория. параллелизм.
 

6. 1.1.1
Терминдерді түсіну: Көркем әлем, миф, мифтік батыр, мифологияық. образ, әңгіме,
Повесть,
Песьа- ертегі, афиша, ремарка.,портрет, пейзаж, метафра,
еліктеу, риторикаық фигуралар, антитеза, перифраз, эпос, лирика, шығамадан туындаған драма

7.1.1.1
Терминдерді түсіну:
Нақыл сөздер, баллада,мысал, әдебиеттік бағыт, классицизм, әжуа, қия-ғажайыптық әңгіме, комедия, фантастика, сатира, юмор, сарказма, ирония, көркемдік деталь, лирикалық кейіпкер, ритм мен рифма, альитация, асононизация, аллегория, инверсия , анапора

8.1.1.1
Терминдерді түсіну: әдеби үрдістер ретінде романтизм мен реализм, тарихи сурет (сипаты), трагедия, комедия, өлең, сипаты, психологиялық параллелизм, афоризмдер, эпиграфы, прототип, автобиографизм

9.1.1.1
Терминдерді түсіну: Жанр, Сонет, романс, Рождество тарихы, ауытқуға, типтендіру, психологизм, ішкі монолог, оксюморон, хронотоп, афоризмдер
градация, парфилляция

2. Көркем шығарманы түсіну
 

5.1.2.1
өнер туындысы туралы жалпы түсінікке ие болу, тақырыпты түсіну

6.1.2.1
Көркем шығама тураы жалпы түсінік болу, негізгі және қосымша ақпаратты түсіну

7.1 2.1
белгілі және белгісіз ақпаратты қоса алғанда егжей-тегжейлі өнер жұмысын, түсіну

8.1.2.1
өнер туындысын түсіну, сыни тұрғыдан түсіну; ашық және жасырын (субтекст) ақпаратпен бөліседі

9.1.2.1
өнер туындысын түсіну, сыни тұрғыдан түсіну;
тыңдаған немесе оқылған нәрсеге деген көзқарасын білдіру

3. Жатқа оқу және дәйексөз келтіру
 

5.1. 3.1
шағын көлемдегі (поэтикалық, прозалық) мәтіндердің үзінді үзінділерін жатқа оқу,

6.1.3.1
мәтіндерді мәнерлеп жатқа оқу, түрде аудару (поэтикалық, прозалық, драмалық)

7.1.3.1
дербес мәтінді табу және анық лирикалық сипаты және / немесе кескіннің тән байланысты тырнақшалар, өнім фрагменттері жатқа
таңба

8.1.3.1
Жұмыс тақырыбын көрсететін дәйексөзді мәтіннен өз бетімен тауып мәнерлеп жақа оқу.

9.1.3.1
жұмыс мәселелеріне байланысты дәйексөзді
мәтіннен өздігінен тауып,
мәнерлеп жақа оқу.

4. Жоспар құру
 

5.1.4.1
Оңай жоспар құрыңыз

6.1.4.1
Дәйексөзді жай жоспар құру

7.1.4.1
Қиын жоспар құрыңыз

8.1.4.1
Дәйексөзді қиын жоспар құрыңыз

9.1.4.1
Тезистік жоспар құрыңыз

5. Айтып беру

5. 1.5.1
Шығарма немесе үзіндінің мазмұнын қысқаша баяндау

6.1.5.1
кейіпкерлер мен оқиғалар туралы өзінің пікірін білдіретін кішкентай эпикалық немесе драмалық формадағы жұмыстың мазмұнын қысқаша баяндау (қысқаша, егжей-тегжей, іріктеп)

7.1. 5.1
кейіпкерлер мен оқиғалар туралы өз пікірін білдіретін жұмыстың мазмұнын немесе үзіндісін қысқаша (қысқаша, егжей-тегжей, іріктеп)

8. 1.5.1
әртүрлі тәсілдермен дәйексөзді қолданып, жұмыс немесе мазмұнның мазмұнын қайта жасаңыз

9.1.5.1
әртүрлі тәсілдерді қолданып, сюжетті дамытуды шығармашылық түрде қайта қарастырып, жұмыс мазмұнын қайта жасаңыз

6. Сұрақтарға жауап беру

5.1.6.1
сұраққа қысқа және толық жауап беріңіз

6.1.6.1
егжей-тегжейлі жауап сұрақ беру

7.1.6.1
проблемалық сұраққа негізделген жауап беру

8.1.6.1
Дәйексөзді пайдалана отырып проблемалық мәселеге дәлелді жауап беру

9.1.6.1
Мәселелік сұраққа толық, дәлелге негізделген жауап беріңіз

      2) мәтінді талдау және интерпретациялау:

Білім алушылар:


5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Жанр

5.2. 1.1
мұғалімнің қолдауымен жанр мен оның белгілерін (эпикалық, ертегі, әдеби кейіп) анықтау

6.2. 1.1жанр мен оның белгілерін анықтау (әңгіме, әңгіме, ойын-ертегі)

7.2.1.1
жанр мен оның белгілерін (аңыз, баллада, көрнекті, аңыз, комедия, лирикалық поэма, қиял, фантастикалық әңгіме) анықтаңыз

8.2.1.1жанр мен оның белгілерін анықтау (трагедия, комедия, өлең)
 

9.2. 1.1 жанр мен оның белгілерін анықтау (сонет, роман, хаттардағы роман, қасиетті әңгіме)
 

2 Тақырып пен идея

5.2.2.1
мұғалімнің қолдауымен жұмыстың негізгі идеясын анықтау
 

6.2.2.1
оның құрылымдық элементтеріне сүйене отырып, жұмыстың негізгі идеясын анықтайды

7.2.2.1
кейіпкерлердің әрекеттері туралы өз пікірін білдіретін жұмыстың тақырыбы мен идеясын анықтайды
 

8.2.2.1
жұмыстың тақырыбы мен идеясын анықтап, проблемалар бойынша өз пікірін білдірді
 

9.2.2.1
жұмыстың тақырыбы мен идеясын анықтайды, олардың өзектілігі туралы пікірін білдіріп, өз позицияларын талқылайды

3.
Композиция

5. 2.3.1
мұғалімнің қолдауымен композицияның жұмыс элементтерінің мәтініне бөліп беру.
 

2.3.1
композицияның жұмыс элементтерінің мәтінін ажырата білу, жұмыстың сюжесінде олардың рөлін түсіндіру
 

7.2. 3.1
композицияның жұмыс элементтерінің мәтінін ажырату, эпиграфтың рөлін және оның мәнін түсіндіру
 

8.2. 3.1
шығарма эпизодтарының мәнін түсіндіруге, мәтіннің құрамындағы элементтерді таңдау
 

9. 2.3.1
композицияның жұмыс элементтерінің мәтінін ажырата білу, композиция түрлерін ажырату, лирикалық доғарды түсіндіру

4.
Эпизодтар сараптамасы

5.2. 4.1
мұғалімнің қолдауымен басты кейіпкерлерді сипаттау үшін маңызды эпизодтарды талдау
 

6.2. 4.1
негізгі кейіпкерлерді сипаттау үшін маңызды, драмалық және прозалық шығармалар эпизодтарын талдау
 

7.2. 4.1
негізгі және кішігірім кейіпкерлерді сипаттау үшін маңызды, драмалық және лирикалық шығармалардағы эпизодтарға талдау жасау

8.2. 4.1
шығармалар эпизодтарын талдайды, оларды проблемалармен байланыстырады және сюжетті дамытудағы рөлін түсіндіреді
 

9.2. 4.1
қақтығысты айқындау үшін маңызды эпизодтарды талдау, басқа эпизодтармен байланысты түсіндіру

5.
Батырға мінедеме

5. 2.3.1
мұғалімнің қолдауымен композицияның жұмыс элементтерінің мәтініне бөліп беру.
 

6.2.3.1
композицияның жұмыс элементтерінің мәтінін ажырата білу, жұмыстың сюжесінде олардың рөлін түсіндіру
 

7.2. 3.1
композицияның жұмыс элементтерінің мәтінін ажырату, эпиграфтың рөлін және оның мәнін түсіндіру
 

8.2. 3.1
шығарма эпизодтарының мәнін түсіндіруге, мәтіннің құрамындағы элементтерді таңдау
 

9.2.3.1
композицияның жұмыс элементтерінің мәтінін ажырата білу, композиция түрлерін ажырату, лирикалық доғарды түсіндіру

6.
Көрнекіліктің әртүрлі нысандарындағы шығармашылық әлемі
 

5.2. 6.1.
көркем кеңістікті талдап, суреттерде, диаграммаларда, кластерлерде және т.б.
 

6.2. 6.1.
көркем кеңістік пен уақытты талдайды және суреттерде, диаграммаларда, кластерлерде және т.б.
 

7. 2.6.1
сюжетті және композицияны, көркемдік суреттерді талдайды және кестелеріңізді, диаграммаларды, кластерлерді, презентацияларды көрсете аласыз
 

8.2. 6.1.
суреттердің жүйесін, хронотопты, жұмыс құрылымын талдайды және ақпараттың әртүрлі әдістерінің көмегімен диаграммаларды (диаграммаларды, кестелерді, интеллектуалдық карталарды, ақыл-ой карталарын, формулаларды, диаграммаларды)
 

9.2. 6.1.
көркем әлемдік жұмыс істейді талдау, әр түрлі әдістер арқылы олардың өкілдігін өңдеу ұюы деректер (диаграммалар, кестелер, ақыл карталар, ақыл карталар, формулалар, диаграммалар)

7.
Авторлық көзқарас
 

5.2.7.1
мұғалімнің қолдауымен автордың басты кейіпкерлерге деген көзқарасын анықтайды
 

6.2. 7.1.
автордың негізгі және қайталама кейіпкерлерге деген көзқарасын анықтайды
 

7.2. 7.1.
Автордың негізгі және қайталама кейіпкерлеріне деген көзқарасын анықтау, оның позициясын талқыға салу
 

8.2. 7.1.
Батырларға қатысты авторлық көзқарастарды білдіру жолдарын анықтау
 

9.2.7.1
Автордың кейіпкерлерге және ұсынылған оқиғаларға деген көзқарастарын білдіру жолдарын анықтау

8. Әдеби қабылдау және көрнекі құралдар
 

5.2. 8.1 мұғалімдер қолдауымен әдеби мәтін (гипербола, сын, салыстыру, аллегория параллелизм) графикалық құралдарды талдау
 

6.2. 8.1 көрнекі құралдар (метафора, дербестендіру) және ақындық Синтаксис қайраткерлері талдау (риторикалық сұрақтар)
 

7. 2.8. 1 поэзия өнері мәтін (аллитерация ассонанс, аллегории инверсия), негізгі әдістері күлкілі (сатира, юмор, гротеск, ирония, сарказм) көрнекі құралдар мен синтаксис бөліктерін талдау

8. 2.8.1
кейіпкердің түр-тұлғасы, дауысы поэзия синтаксисіне, соның ішінде әдістері авторлық сипаттамалары таңбаларды талдау, графикалық құралдар (риторикалық фигуралар, антитеза, перифраз, инверсиялар, анафора, градация), әдебиет әдістері (символы психологиялық параллелизм, автобиографизм)

9.2.8.1 Суреттерді құру құралдары мен әдістерін талдау графикалық құралдар және поэзия синтаксис (сын есім, салыстыру метафора еліктеу риторикалық фигуралар, антитеза, аллитерация, ассонанс, аллегории, инверсиялар, анафоры, градация, парцелляция)

9.
Шығармашылық хат

5. 2.9. 1
шығармашылық жұмыстар (ертегілер, әңгімелер, негізгі сөздер әдеби тақырыптар бойынша шағын эссе, иллюстрациялар) жазу
 

6.2. 9.1
көрнекі құралдар тілін пайдалана отырып, олардың оқып түсіну білдіріп, шығармашылық жұмыстарын (мифтер, әңгімелер, мини-эссе, әдеби тақырыптар бойынша, салыстырмалы сипаттамалары) жазу

7. 2.9.1
көрнекі құралдар тілін пайдалана отырып, оқып өз көзқарасын білдіре отырып, шығармашылық жұмыстарын (эссе, астарлы әңгімелерді, шолу, есеп, әдеби кейіпкер сұхбат) жазу
 

8. 2.9. 1 батырлық арақатынасы білдіріп, шығармашылық жұмыстарын (әдеби кейіпкерді жазбаша, сценарийлерді) жазу, оның іс-әрекеттері, көрнекі құралдарды пайдалану арқылы
 

9.2.9.1
әдеби және еркін тақырыптар бойынша эссе жазу, шолулар (жұмыстарды орындауға және / немесе жұмыстарды киноға бейімдеуге)
 

       3) бағалау және салыстырмалы талдау:

Білім алушылар білуге тиісті:

Бөлімшелер

5 сынып

6 сынып

7 сынып

8 сынып

9 сынып

1.
Өнер туындысын бағалау
 

5.3. 1.1
жұмысты талқылауға қатысу, өз ойларын және сезімін білдіру
 

6. 3. 1.1
кейіпкерлер мен оқиғалар туралы пікірін білдіретін жұмысты талқылауға қатысады.

7.3.1.1. негізгі кейіпкерлердің іс-әрекеттерін бағалауға жұмысты талқылауға қатысады
 

8.3.1.1
жұмыстарды талқылауға, олардың көзқарасын қорғауға, мінез-құлқына, қаһармандардың іс-әрекеттеріне баға беруге, автордың ұстанымына қатысады

9.3. 1.1
Жұмысты талқылауға қатысуға, әр түрлі пікірлерді ескере отырып, өз ұстанымын түсіндіріп, жұмыстың өзектілігін бағалау

2.
Көркемөнер туындыларын өнердің басқа түрлерімен салыстыру
 

5.3.2.1
Өнердің жұмысын басқа өнер формаларымен салыстыра отырып, мұғалімнің қолдауымен ұқсастықтар мен айырмашылықтарды түсіндіріңіз
 

6.3.2.1
өнер туындысын басқа өнер формаларының жұмыстарымен салыстыру, мұғалімнің қолдауымен ұқсастықтар мен айырмашылықтарды түсіндіру (салыстырмалы сипаттамалар жоспары)
 

7.3.2.1
өнер туындыларының бейнелеу құралдарының ұқсастығы мен айырмашылығын сипаттайтын басқа өнер формаларының туындыларымен салыстыру
 

8.3.2.1
өнер туындыларының өнердің әртүрлі түрлеріндегі бейнелерді құрудың ерекше құралдарын сипаттайтын басқа да өнер формаларының жұмыстарымен салыстырыңыз
 

9.3.2.1
өнер туындыларының бейнесін жасау құралдарының ұқсастығы мен айырмашылығын сипаттайтын, жеке авторлардың әдістемелерін ерекшелейтін басқа өнер формаларының шығармаларымен салыстырыңыз.

3. Әдебиеттерді салыстыру
 

5. 3.3.1
орыс, Орыс және әлем әдебиетінің еңбектерін (немесе үзінділерін) мұғалімнің қолдауымен салыстыруға болады
 

6. 3.3.1
орыс, Орыс және әлем әдебиетінің еңбектерін (немесе үзінділерін) салыстырып, тақырыптар мен проблемалармен тығыз байланыстыру
 

7. 3.3.1
орыс, Орыс және әлем әдебиетінің еңбектерін (немесе үзінділерінің) тақырыптарын / проблемаларын / жанрларын салыстыру
 

8. 3. 3.1
орыс, Орыс және әлемдік әдебиеттер-дің туындыларын (немесе үзінділерін) салыстыруға,
проблема / жанр, ұлттық мәдениеттің ерекшеліктерін ескере отырып
 

9. 3. 3.1
ұлттық мәдениеттің ерекшеліктерін ескере отырып, пәндік / проблемалық / жанрдағы орыс, Орыс және әлем әдебиеттерінің жұмыстарын (немесе үзінділерін) салыстыруға; авторлардың жағдайын түсіндіру

4.
Сөздерді бағалау
 

5.3.4.1
тақырыпқа сәйкестікте ауызша және жазбаша мәлімдемелерді (өздерінің, сыныптастарымен және басқалармен) бағалау
 

6.3.4.1
ауызша және жазбаша мәлімдемелерді бағалау (олардың жеке, бір класс
Сников және басқалар) тақырыбын жариялаудың толықтығы, дәйексөздің өзектілігі туралы
 

7.3. 4.1
ауызша және жазбаша мәлімдемелерді бағалау (олардың жеке, бір класс
сников және басқалар) тақырыбын жариялаудың толықтығы мен тереңдігі, дәйексөздің өзектілігі, композициялық бірлік

8.3..4.1
тақырыптың ашылуының толықтығы мен тереңдігіне, композициялық бірлікті және нақты дәлдікке қатысты ауызша және жазбаша мәлімдемелерді (өздерінің, сыныптастарымен және басқалармен) бағалау

9.3.4. 1
тақырыптың ашылуының толықтығы мен тереңдігі, композициялық және стилистикалық бірлік, нақты дәлдікке қатысты ауызша және жазбаша мәлімдемелерді (өздерінің, сыныптастарымен және басқалармен) бағалау

      23. Бұл оқу бағдарламасы жаңартылған мазмұндағы негізгі орта білім деңгейінің 5-9 сыныптары үшін "Орыс әдебиеті" пәні бойынша типтік оқу жоспарының Ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.

      24. Тоқсан бойынша кварталдар бойынша бөлімдер мен секциялар бойынша бөлу оқытушының қалауы бойынша өзгереді.


Негізгі орта білім беру
деңгейінің 5-9-сыныптарына
арналған "Орыс әдебиеті" оқу
пәнінен жаңартылған
мазмұндағы үлгілік оқу
бағдарламасына қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
"Орыс әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша
ұзақ мерзімді жоспар

      5-сынып:

Тақырыптар/
 

Зерттелген әдеби шығармалар

Білім алушылар білуге тиісті

Оқыту мақсаттары.

1 тоқсан

Батырлық эпос

1. Қиссалар. Илье Муромце туралы
2. А.С. Пушкин. "Песнь о вещем Олеге"
3. М.Ю. Лермонтов. "Бородино"
4. М. Шаханов. "Отрарская поэма о побеждҰнном победителе, или ПросчҰт Чингисхана"

Түсіну және жауап беру мәселелері

5.1.1.1
Терминдерді түсіну: Көркем шығарма,
фольклорь. батырлар эпосы, қисса, ертегі, әдеби ертегі, сюжет, композиция, көркем әдебиеттегі уақыт және кеңістік, шиеленіс, батыр, баяндаушы,жыршы,
әңгіме айтушы,
гипербола, эпитет, теңеу, аллегория. параллелизм
5.1.2.1 өнер туындысын жалпы түсіну, тақырыпты түсіну;
5.1.3.1 шағын көлемдегі мәтіндерден үзінділерді (поэтикалық, прозалық) үзінділермен оқып шығыңыз;
1.4.1 қарапайым жоспарды жасау;
5.1.6.1 Сұраққа қысқа және толық жауап беріңіз

Анализ және интерпретация

5.2.1.1 мұғалімнің қолдауымен жанр мен оның белгілерін (эпикалық, ертегі, әдеби кейіпкер) анықтау;
5.2.2.1 мұғалімнің қолдауымен жұмыстың негізгі идеясын анықтау;
5.2.5.1 кейіпкерлерді мұғалімнің қолдауымен сипаттау;
5.2.8.1 Мұғалімнің көмегімен графикалық құралдарды көркем мәтінде (гипербола, эпитеттер, салыстыру, аллегориялар, параллелизм) талдау

Бағалау және салыстырмалы талдау

5.3.1.1 өздерінің ойларын және сезімдерін білдіретін жұмыстарды талқылауға қатысады

2 тоқсан

Әдеби поэтикалық ертегі

1. В.А. Жуковский. "Сказка о царе Берендее"
2. А.С. Пушкин. "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях"
3. К.Д. Бальмонт. "Фейные сказки"

Түсіну және жауап беру мәселелері

5.1.2.1 өнер туындысы туралы жалпы түсіну, тақырыпты түсіну;
5.1.3.1 шағын көлемдегі мәтіндерден үзінділерді (поэтикалық, прозалық) үзінділермен оқып шығыңыз;
5.1.5.1 жұмыс мазмұнын немесе өтпелі кезеңді қысқа мерзімде қайта тағайындаңыз

Анализ және интерпретация

5.2.1.1 мұғалімнің қолдауымен жанр мен оның ерекшеліктерін анықтау (эпикалық, ертегі, әдеби кейіп);
5.2.2.1 мұғалімнің қолдауымен жұмыстың негізгі идеясын анықтау;
5.2.3.1 мұғалімнің қолдауымен шығарма мәтініндегі композиция элементтерін бөліп көрсету;
5.2.4.1 Негізгі кейіпкерлерді сипаттау үшін мұғалімнің қолдауымен маңызды эпизодтарды талдау;
 5.2.5.1 кейіпкерлерді мұғалімнің қолдауымен сипаттау;
5.2.9.1 Шығармашылық жұмыстарды жазу (әңгімелер, әңгімелер, әңгімелер бойынша әдеби тақырып бойынша әңгімелер, әңгімелер, суреттер)

Бағалау және салыстырмалы талдау

5.3.3.1 орыс, қазақ және әлем әдебиетінің еңбектерін (немесе үзінділерін) мұғалімнің қолдауымен пән бойынша жақынырақ салыстыру

3 тоқсан

Әдеби прозалық ертегі

1. Г.Х. Андерсен. "Снежная королева"
2. О. Уайльд. "Соловей и роза"
3. К.Г. Паустовский."Теплый хлеб"
4. Г.В. Черноголовина. "Сказка об одном зҰрнышке"

Түсіну және жауап беру мәселелері

5.1.1.1 терминдер: фантастика, фольклор, батырлық эпос, эпика, ертегі, әдеби ертегі, сюжеті, композициясы, шығармашылық уақыты мен кеңістігі, қақтығысы, батыры, әңгімелесуші, баяндаушы, гипербола, эпитет, салыстыру, аллегория, параллелизм;
5.1.3.1 шағын көлемдегі мәтіндерден үзінділерді (поэтикалық, прозалық) үзінділермен оқып шығыңыз;
5.1.6.1 Сұраққа қысқа және толық жауап беру

Анализ және интерпретация

5.2.2.1 мұғалімнің қолдауымен жұмыстың негізгі идеясын анықтау;
5.2.4.1 Негізгі кейіпкерлерді сипаттау үшін мұғалімнің қолдауымен маңызды эпизодтарды талдау;
5.2.5.1 кейіпкерлерді мұғалімнің қолдауымен сипаттау;
5.2.6.1 сурет кеңістігін талдайды және сызбалардағы, диаграммалардағы, кластерлерде оның ұсынылуын қалыптастырады;
5.2.7.1 Мұғалімнің қолдауымен автордың протагонистерге қатынасын анықтаңыз;
5.2.8.1 Мұғалімнің көмегімен графикалық құралдарды көркем мәтінде (гипербола, эпитеттер, салыстыру, аллегориялар, параллелизм) талдау

Бағалау және салыстырмалы талдау

5.3.2.1 өнер туындысын басқа өнер туындыларымен салыстыру, мұғалімнің қолдауымен ұқсастықтар мен айырмашылықтарды түсіндіру

4 тоқсан

Әдеби шығармалардағы фольклорлық элементтер

1. А.С. Пушкин. "Руслан и Людмила"
2. М.М. Пришвин. "Кладовая солнца"
 

Түсіну және жауап беру мәселелері

5.1.2.1 өнер туындысының жалпы идеясы бар, тақырыпты түсінеді;
5.1.3.1 шағын көлемдегі мәтіндерден үзінділерді (поэтикалық, прозалық) үзінділермен оқып шығыңыз;
5.1.4.1 Жай жоспар жасаңыз

Анализ және интерпретация

5.2.3.1 мұғалімнің қолдауымен шығарма мәтініндегі композиция элементтерін бөліп көрсету;
 5.2.4.1 Негізгі кейіпкерлерді сипаттау үшін мұғалімнің қолдауымен маңызды эпизодтарды талдау;
 5.2.5.1 кейіпкерлерді мұғалімнің қолдауымен сипаттау;
 5.2.6.1 сурет кеңістігін талдайды және сызбалардағы, диаграммалардағы, кластерлерде оның ұсынылуын қалыптастырады;
 5.27.1 Мұғалімнің қолдауымен автордың протагонистерге қатынасын анықтаңыз;
5.2.8.1 Мұғалімнің көмегімен графикалық құралдарды көркем мәтінде (гипербола, эпитеттер, салыстыру, аллегориялар, параллелизм) талдау;
 5.2.9.1 Шығармашылық жұмыстарды жазу (әңгімелер, әңгімелер, әңгімелер бойынша әдеби тақырып бойынша әңгімелер, әңгімелер, суреттер)

Бағалау және салыстырмалы талдау

5.3.4.1 Тақырып бойынша өзектілік тұрғысынан ауызша және жазбаша мәлімдемелерді (олардың, сыныптастардың және басқалардың) бағалау

      2) 6 сынып:

Тақырыптар
 

Зерттелген әдеби шығармалар

Білім алушылар білуге тиісті

Оқыту мақсаттары.

1 тоқсан

Мифы народов мира

1. Мифы Древней Греции (о Прометее, Геракле, Икаре, Актеоне)
2. Е.В. Курдаков. "Псы Актеона"
3. Славянская мифология (миф о Солнце, мифы о представителях низшей мифологии)
4. Тюркская мифология (миф о создании мира)
5. Библейская мифология (о Вавилонской башне, царе Соломоне)
 

Түсіну және жауап беру мәселелері

6.1.1.1 понимать термины: художественный мир, миф, мифический герой, мифологический образ, рассказ, повесть, пьеса-сказка, афиша, ремарка, портрет, пейзаж, метафора, олицетворение, риторические фигуры, антитеза, перифраз; эпос, лирика, драма как роды литературы;
6.1.2.1 иметь общее представление о художественном произведении, понимать главную и второстепенную информацию;
6.1.3.1 читать наизусть выразительно фрагменты текстов (поэтических, прозаических, драматических);
6.1.5.1 пересказывать (кратко, подробно) содержание произведения небольшой эпической или драматической формы, выражая своҰ мнение о героях и событиях

Анализ және интерпретация

6.2.1.1 определять жанр и его признаки (рассказ, повесть, пьеса-сказка);
6.2.3.1 выделять в тексте произведения элементы композиции, объяснять их роль в сюжете произведения;
6.2.5.1 характеризовать героев, используя план и цитаты из текста;
6.2.9.1 писать творческие работы (мифы, рассказы, мини-сочинения на литературные темы, сравнительные характеристики), выражая свое понимание прочитанного, используя изобразительные средства языка

Бағалау және салыстырмалы талдау

6.3.1.1 участвовать в обсуждении произведения, оценивая поступки главных героев

2 тоқсан

Әдебиеттегі Рождества в тақырыбы

1. Б.Л. Пастернак. "Рождественская звезда"
Н.В. Гоголь. "Ночь перед Рождеством"
А. Гофман "Щелкунчик и Мышиный король"
 

Түсіну және жауап беру мәселелері

6.1.1.1 терминдер: көркем әлем, миф, мифтік сипаттағы, мифологиялық кескін, әңгіме, әңгіме, ойын-ертегі, пьеса, ескерту, портрет, ландшафт, метафора, жеке қасиет, риторикалық фигуралар, антитез, периферия; эпикалық, лирикалық поэзия, драма әдебиет түрі;
6.1.3.1 Мәтіннің үзінді фрагменттерін оқыңыз (поэтикалық, проза, драмалық);
6.1.5.1 кейіпкерлер мен оқиғалар туралы өзінің пікірін білдіретін шағын эпикалық немесе драмалық формадағы жұмыстың мазмұнын қысқаша (қысқаша, егжей-тегжейлі);
6.1.6.1 сұраққа толық жауап беріңіз

Анализ және интерпретация

6.2.2.1 жұмыстың негізгі идеясын оның құрылымдық элементтеріне сүйену;
6.2.3.1 жұмыстың мәтінінде құрамның элементтерін бөліп көрсетіп, олардың жұмыс жоспарындағы рөлін түсіндіру;
6.2.4.1 негізгі кейіпкерлерді сипаттайтын маңызды драмалық және прозалық шығармалар эпизодтарын талдау;
6.2.5.1 мәтіннен жоспар мен тырнақшаларды пайдалана отырып таңбаларды сипаттау;
6.2.7.1 автордың негізгі және кішігірім кейіпкерлерге деген көзқарасын анықтау

Бағалау және салыстырмалы талдау

6.3.3.1 өздерінің субъектілері мен проблемалары бойынша ұқсас ресей, қазақ және әлем әдебиеттерінің жұмыстарын (немесе үзінділерін) салыстыруға

3 тоқсан

Адамды моральдық таңдау

1. И.С. Тургенев. "Муму"
2. Л.Н. Толстой. "Кавказский пленник"
3. В.С. Высоцкий. "Песня о друге"
4. В.П. Астафьев "Конь с розовой гривой"

Түсіну және жауап беру мәселелері

6.1.4.1 Жай жоспарын жасау

Анализ және интерпретация

6.2.1.1 жанр мен оның белгілерін анықтау (әңгіме, әңгіме, ойын-ертегі);
 6.2.2.1 жұмыстың негізгі идеясын оның құрылымдық элементтеріне сүйену;
 6.2.4.1 негізгі кейіпкерлерді сипаттайтын маңызды драмалық және прозалық шығармалар эпизодтарын талдау;
 6.2.5.1 мәтіннен жоспарды және тырнақшаларды пайдалана отырып таңбаларды сипаттау;
 6.2.6.1 сурет кеңістігін және уақытты талдап, презентацияңызды сызбаларға, диаграммаларға, кластерлерге шығарыңыз;
 6.2.7.1 негізгі және қосалқы кейіпкерлерге автордың көзқарасын анықтау;
6.2.8.1 графикалық құралдарды (метафоралар, сипаттамалар) және поэтикалық синтаксис фигураларын талдау (риторикалық сұрақтар, мекенжайлар, леп белгісі, антитездер, парафразы);
 6.2.9.1 Шығармашылық жұмыстарды жазу (мифтер, әңгімелер, әдеби тақырыптар бойынша мини-композициялар, салыстырмалы сипаттамалар), оқылған нәрселер туралы түсінік беру, тілдің көрнекі құралдарын пайдалану

Бағалау және салыстырмалы талдау

6.3.2.1 өнердің жұмысын басқа өнер туындыларымен салыстыру, мұғалімнің қолдауымен ұқсастықтар мен айырмашылықтарды түсіндіру (салыстырмалы сипаттамалар жоспары)

4 тоқсан

Әдеби шығармалардағы фантастикалық және мифологиялық элементтер

1. А.Н. Островский. "Снегурочка"
2. И.С. Тургенев "Бежин луг"
3. М.Ю. Лермонтов. "Русалка"
 

Түсіну және жауап беру мәселелері

6.1.1.1 терминдер: көркем әлем, миф, мифтік сипаттағы, мифологиялық кескін, әңгіме, әңгіме, ойын-ертегі, пьеса, ескерту, портрет, ландшафт, метафора, жеке қасиет, риторикалық фигуралар, антитез, периферия; эпикалық, лирикалық, драма;
6.1.2.1 өнер туындысын жалпы түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты түсіну;
6.1.3.1 Мәтіннің үзінді фрагменттерін оқыңыз (поэтикалық, проза, драмалық);
6.1.4.1 қарапайым тырнақша жоспарын жасау;
6.1.6.1 егжей-тегжейлі жауап беру

Анализ және интерпретация

6.2.5.1 мәтіннен жоспар мен тырнақшаларды пайдалана отырып таңбаларды сипаттау;
 6.2.6.1 көркем кеңістік пен уақытты талдау, суреттерде, диаграммаларда, кластерлерде өздерінің өкілдерін көрсету;
6.2.8.1 графикалық құралдарды (метафоралар, сипаттамалар) және поэтикалық синтаксис фигураларын талдау (риторикалық сұрақтар, мекен-жайлар, леп белгісі, антитездер, парафрактар)

Бағалау және салыстырмалы талдау

6.4.4.1 тақырыптың ашылуының толықтығы, дәйексөздің өзектілігі тұрғысынан ауызша және жазбаша мәлімдемелерді (өздерінің, сыныптастарымен және басқалармен) бағалау

      3) 7 сынып:

Тақырыптар/
 

Зерттелген әдеби шығармалар

Білім алушылар білуге тиісті

Оқыту мақсаттары.

1 тоқсан

Әдебиеттегі нақыл сөздер мен аңыздар

1. Притча о блудном сыне, легенда об Арионе
2. А.С. Пушкин "Арион", "Анчар"
3. А.С. Пушкин. "Станционный смотритель"
4. К.Г. Паустовский "Телеграмма"

Түсіну және жауап беру мәселелері

7.1.1.1 терминдерді түсіну: Нақыл сөздер, аңыздар, балладалар, ертегі, әдеби қозғалысы, классицизм, фантастикалық әңгіме, комедия, фэнтези, сатира, юмор, гротеск, сарказм, ирония, көркем деталь, лирикалық кейіпкер, ырғағы, рифма, аллитерация, ассонанс, аллегория, инверсия, анапора;
 7.1.2.1 белгілі және белгісіз ақпаратты қоса алғанда егжей-тегжейлі көркем туынды, түсіну;
 7.1.3.1 дербес мәтінді табу мен тікелей лирикалық сипаты және / немесе сипаттағы имиджін тән байланысты тырнақшалар, өнім фрагменттері жатқа;
 7.1.4.1 кешенді жоспарды құрастырады;
 7.1.6.1 проблемалық сұраққа негізделген жауап беру

Анализ және интерпретация

7.2.2.1 кейіпкерлердің іс-әрекеттері туралы өз пікірін білдіретін жұмыстың тақырыбы мен идеясын анықтау;
7.2.3.1 композицияның элементтерін жұмыстың мәтініне аудару, эпиграфтың рөлін және оның мәнін түсіндіру;
7.2.4.1 басты және қайталама кейіпкерлерді сипаттау үшін маңызды, драмалық және лирикалық шығармалар эпизодтарына талдау жасау;
7.2.5.1 мәтіннің егжей-тегжейлері мен цитаталарына негізделген жұмыстың кейіпкерлерін сипаттайды

Бағалау және салыстырмалы талдау

7.4.1.1. Кейіпкерлер мен оқиғалар туралы пікірін білдіретін жұмыстарды талқылауға қатысады

2 тоқсан

Адам және табиғат

1. Өлеңдер
А.С. Пушкина,
С.А. Есенина, А.А. Фета
2. У. Блейк. "Тигр"
3. О.О. Сулейменов. "Волчата"
4. Р. Бредбери. "Зеленое утро"
5. А. Новоселов. "Санькин марал"

Түсіну және жауап беру мәселелері

7.1.3.1 Мәтінді өз бетімен табу және лирикалық кейіпкерді сипаттауға және / немесе кейіпкердің имиджіне қатысты туындылар, үзінділерді мұқият оқып шығу

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 Жанр мен оның ерекшеліктерін анықтау (аңыз, баллада, көрнекті, аңыз, комедия, лирикалық поэма, қиял, фантастикалық оқиға);
7.2.2.1 кейіпкерлердің іс-әрекеттері туралы өз пікірін білдіретін жұмыстың тақырыбы мен идеясын анықтау;
7.2.3.1 композицияның элементтерін жұмыстың мәтініне аудару, эпиграфтың рөлін және оның мәнін түсіндіру;
7.2.5.1 мәтіннің егжей-тегжейлері мен цитаталарына негізделген жұмыстың кейіпкерлерін сипаттау;
 7.2.6.1 сюжетті және композицияны, көркемдік суреттерді талдайды және оларды кестелерде, диаграммаларда, кластерлерде, презентацияларда көрсете алады;
7.2.8.1 поэзия өнері мәтін (аллитерация assonances, аллегории инверсия анафора), негізгі әдістері күлкілі (сатира, әзіл-оспақ, гротеск, ирония, сарказм) Синтаксис көзбен құралдары мен бөліктерін талдау;
7.2.9.1 Шығармашылық жұмыстарды жазу (эссе, әңгіме, шолу, репортаж, әдеби кейіпкермен әңгімелесу)

Бағалау және салыстырмалы талдау

7.3.3.1 орыс, қазақ және әлемдік әдебиеттердің тақырыптары / проблемалары / жанрлары бойынша ұқсас жұмыстардың (немесе үзінділерінің) салыстырулары

3 тоқсан

Әдебиеттегі сатира мен әзіл

1. И.А. Крылов. Басни
2. Д.И. Фонвизин. "Недоросль"
3. М.Е. Салтыков-Щедрин. "Сказка о том, как один мужик двух генералов прокормил"
4. М.М. Зощенко. Сатирические рассказы (по выбору учителя)

Түсіну және жауап беру мәселелері

7.1.1.1 терминдерді түсіну: Нақыл сөздер, аңыздар, балладалар, ертегі, әдеби қозғалысы, классицизм, фантастикалық әңгіме, комедия, фэнтези, сатира, юмор, гротеск, сарказм, ирония, көркем деталь, лирикалық кейіпкер, ырғағы, рифма, аллитерация, assonance, аллегория, инверсия, анапора;
 7.1.2.1 белгілі және белгісіз ақпаратты қоса алғанда егжей-тегжейлі көркем туынды, түсіну;
 7.1.3.1 дербес мәтінді табу мен тікелей лирикалық сипаты және / немесе сипаттағы имиджін тән байланысты тырнақшалар, өнім фрагменттері жатқа;
 7.1.5.1 кейіпкерлер мен оқиғалар туралы өз пікірін білдіретін жұмыстың мазмұнын немесе үзіндісін қысқаша (қысқаша, егжей-тегжей, іріктеп);
 7.1.6.1 проблемалық сұраққа негізделген жауап беру

Анализ және интерпретация

7.2.5.1 мәтіннің егжей-тегжейлері мен цитаталарына негізделген жұмыстың кейіпкерлерін сипаттау;
7.2.6.1 сюжетті және композицияны, көркемдік суреттерді талдайды және оларды кестелерде, диаграммаларда, кластерлерде, презентацияларда көрсету;
7.2.7.1 автордың негізгі және қосалқы кейіпкерлерге деген көзқарасын анықтау, оның позициясын айқындау;
7.2.8.1 Көркемдік мәтіндегі (альитация, асонизация, аллегория, инверсия, анапора), күлкілі (сатира, юмор, гротеск, ирони, сарказм) негізгі әдістеріндегі көрнекі құралдар мен фигураларды талдау.

Бағалау және салыстырмалы талдау

7.3.2.1 өнер туындысын бейнелеу құралдарының ұқсастығы мен айырмашылығын сипаттайтын басқа өнер туындыларымен салыстыру

4 тоқсан

Мораль, этика, құндылықтар

1. В.А. Жуковский. Баллады
2. В. Набоков. "Рождество"
3. В. Тендряков. "Хлеб для собаки"
4. Д. Толкиен. "Хоббит, или Туда и Обратно"

Түсіну және жауап беру мәселелері

7.1.4.1 кешенді жоспарды құрастырады;
7.1.5.1 кейіпкерлер мен оқиғалар туралы өз пікірлерін білдіретін жұмыстың немесе өтудің мазмұнын қысқаша (қысқаша, егжей-тегжейлі, селективті)

Анализ және интерпретация

7.2.1.1 Жанр мен оның ерекшеліктерін анықтау (аңыз, баллада, көрнекті, аңыз, комедия, лирикалық поэма, қиял, фантастикалық әңгіме);
7.2.3.1 композицияның элементтерін жұмыстың мәтініне аудару, эпиграфтың рөлін және оның мәнін түсіндіру;
7.2.4.1 басты және қайталама кейіпкерлерді сипаттау үшін маңызы бар драмалық және лирикалық шығармалар эпизодтарына талдау жасау;
7.2.5.1 мәтіннің егжей-тегжейлері мен цитаталарына негізделген жұмыстың кейіпкерлерін сипаттау;
 7.2.7.1 автордың негізгі және қосалқы кейіпкерлерге деген көзқарасын анықтау, оның позициясын айқындау;
 7.2.9.1 Шығармашылық жұмыстарды жазу (эссе, әңгіме, шолу, репортаж, әдеби кейіпкермен әңгімелесу)
 

Бағалау және салыстырмалы талдау

7.4.4.1 ауызша және жазбаша мәлімдемелерді (өздерінің, сыныптастарымен және басқалармен) ашылу тереңдігі мен тереңдігі, дәйексөздің өзектілігі, композициялық бірлік

      4) 8 сынып:

Тақырыптар/
 

Зерттелген әдеби шығармалар

Білім алушылар білуге тиісті

Оқыту мақсаттары.

1 тоқсан

Балалар мен ересектер

1. В. Распутин. "Уроки французского"
2. Ч. Айтматов.
"Первый учитель",
"Красное яблоко"
3. С. Жунусов. (по выбору учителя) "Первый вагон" - сборник рассказов
 
4. А. Алексин. "Фотография, на которой меня нет", "А тем временем где-то" (по выбору)
 

Түсіну және жауап беру мәселелері

8.1.1.1 Терминдерді түсіну: романтизм және реализм әдеби үрдістер, тарихи имидж (кейіпкер), трагедия, комедия, өлең, символ, психологиялық параллелизм, афоризм, эпиграф, прототип, өмірбаян сияқты;
 8.1.2.1 өнер туындысын түсіну, сыни тұрғыдан түсіну; ашық және жасырын (субтекст) ақпаратпен бөлісу;
 8.1.3.1 Мәтінді өз бетімен табуға және жұмыстың тақырыбын көрсететін дәйексөздерді, үзінділерді мұқият оқып білу;
 8.1.4.1 кешенді сілтеме жасау жоспарын жасау;
 8.1.5.1 әртүрлі дәйектемелерді қолданып, жұмыс немесе мазмұнның мазмұнын қайта белгілеу;
 8.1.6.1 Баға ұсыныстарын пайдалана отырып, проблемалық мәселеге негізделген жауап беріңіз

Анализ және интерпретация

8.2.2.1 жұмыстың тақырыбы мен идеясын анықтау, проблемалар бойынша өз пікірін білдіру;
8.2.3.1 композицияның элементтерін жұмыстың мәтініне аудару, кірістірілген эпизодтың мағынасын түсіндіру;
8.2.5.1 жұмыстың кейіпкерлерін, олардың әрекеттерін, жүріс-тұрыс мотивтерін, атаулар мен тегі туралы мағынасын сипаттайды

Бағалау және салыстырмалы талдау

8.4.1.1 Жұмысты талқылауға қатысу, оның көзқарасын қорғау, мінез-құлықты бағалау, кейіпкерлердің әрекеттері, автордың ұстанымы

2 тоқсан

Махаббат пен құрмет

1. У. Шекспир. "Ромео и Джульетта"
2. А.С. Пушкин. "Капитанская дочка"
3. Лирика поэтов 19 века
4. О.О. Сулейменов. "Последнее слово акына Смета"

Түсіну және жауап беру мәселелері

8.1.2.1 өнер туындысын түсіну, сыни тұрғыдан түсіну; ашық және жасырын (субтекст) ақпаратпен бөлісу;
8.1.3.1 Мәтінді өз бетімен табуға және жұмыстың тақырыбын көрсететін дәйексөздерді, үзінділерді мұқият оқып шығу

Анализ және интерпретация

8.2.1.1; жанр және оның сипаттамалары (трагедия, комедия, өлең) анықтау
8.2.2.1; мәселелер бойынша өз пікірін білдіру, жұмыстың тақырыбын және идеясын анықтау
 8.2.3.1 эпизодтар салыңыз мәтін композициясы түсіндіру жұмыс элементтерді бөлу;
8.2.6.1 Суреттерді жүйесі хронотоп, өнім құрылымын талдау және әр түрлі әдістерін ұюы деректер (диаграммалар, кестелер, ақыл карталар, ақыл карталар, поп-формулалар, диаграммалар), олардың өкілдігін ұйымдастырады;
 8.2.7.1 автордың кейіпкерлерге деген көзқарасын білдіру жолдарын анықтау;
кейіпкерлердің сипаттамаларын талдау 8.2.8.1 авторлық әдістері, кейіпкердің түр-тұлғасы, дауысы поэзия синтаксисіне (риторикалық фигуралар, антитеза, перифраз, инверсиялар, анафора, градация), әдебиет әдістері (символы психологиялық параллелизм автобиографизм) қоса алғанда, графикалық құралдар;
 8.2.9.1 көрнекі құралдарды пайдалана отырып, батырдың коэффициентін білдіріп, оның іс-әрекетін шығармашылық жұмыстарын (әдеби кейіпкерді жазбаша, сценарийлерді) жазу

Бағалау және салыстырмалы талдау

8.3.2.1 сравнивать художественное произведение с произведениями других видов искусства, характеризуя специфические средства создания образов в разных видах искусства;
8.3.3.1 сопоставлять произведения (или фрагменты) русской, казахской и мировой литературы, близкие по тематике/проблематике/жанру, учитывая особенности национальной культуры

3 тоқсан

Сатира мен юмор

1. Н.В. Гоголь. "Ревизор"
2. А.П. Чехов. Рассказы (по выбору учителя)
3. В.М. Шукшин. Рассказы (по выбору учителя)

Түсіну және жауап беру мәселелері

8.1.1.1 Терминдерді түсіну: романтизм және реализм әдеби үрдістер, тарихи имидж (кейіпкер), трагедия, комедия, поэма, символ, психологиялық параллелизм, афоризм, эпиграф, прототип, өмірбаян сияқты;
8.1.5.1 әртүрлі дәйектемелерді қолданып, жұмыс немесе мазмұнның мазмұнын қайта белгілеу;
8.1.6.1 Баға ұсыныстарын пайдалана отырып, проблемалық мәселеге негізделген жауап беріңіз

Анализ және интерпретация

8.2.4.1 проблемалар мен сюжет рөлін өз байланысын түсіндіру үшін жұмыстарды эпизодтарын талдау;
 8.2.5.1 сипаттаған таңбалар, олардың мінез-құлық, ниеттерін, атаулардың маңызы жұмыс;
 8.2.6.1 Суреттерді жүйесі хронотоп, өнім құрылымы мен түрлі әдістермен ұюы деректерді өз өкілдігін ұйымдастыруға (диаграммалар, кестелер, ақыл карталар, ақыл карталар, формулалар, диаграммалар) талдау;
8.2.7.1 автордың кейіпкерлерге деген көзқарасын білдіру жолдарын анықтау;
кейіпкерлердің сипаттамаларын талдау 8.2.8.1 авторлық әдістері, кейіпкердің түр-тұлғасы, дауысы поэзия синтаксисіне (риторикалық фигуралар, антитеза, перифраз, инверсиялар, анафора, градация), әдебиет әдістері (символы психологиялық параллелизм, автобиографизм) қоса алғанда, графикалық құралдар

Бағалау және салыстырмалы талдау

8.3.2.1 өнер туындысын өнердің басқа түрлерімен салыстыра отырып, өнердің әртүрлі түрлеріндегі кескіндерді құрудың ерекше құралдарын сипаттайды;
8.3.3.1 ұлттық мәдениеттің ерекшеліктерін ескере отырып, жанрдағы орыс, қазақ және әлемдік әдебиеттердің еңбектерін (немесе үзінділерін) салыстыру;

4 четверть

Армандар мен шындық

1. М.Ю. Лермонтов. "Мцыри"
2. А. Грин. "Алые паруса"
3. А. де Сент-Экзюпери. "Маленький принц"
4. М. Цветаева. Лирика
5. А. Ахматова. "У самого моря"

Түсіну және жауап беру мәселелері

8.1.3.1 Мәтінді өз бетімен табуға және жұмыстың тақырыбын көрсететін дәйексөздерді, үзінділерді мұқият оқып білу;
8.3.4.1 кешенді баға белгілеу жоспарын құрастырады

Анализ және интерпретация

8.2.1.1; жанр және оның сипаттамалары (трагедия, комедия, өлең) анықтау
 8.2.4.1 проблемалар мен сюжет рөлін өз байланысын түсіндіру үшін жұмыстарды эпизодтарын талдау;
 8.2.6.1 Суреттерді жүйесі хронотоп, өнім құрылымы мен түрлі әдістермен ұюы деректерді өз өкілдігін ұйымдастыруға (диаграммалар, кестелер, ақыл карталар, ақыл карталар, формулалар, диаграммалар) талдау;
8.2.7.1 автордың кейіпкерлерге деген көзқарасын білдіру жолдарын анықтау;
кейіпкерлердің сипаттамаларын талдау 8.2.8.1 авторлық әдістері, кейіпкердің түр-тұлғасы, дауысы поэзия синтаксисіне (риторикалық фигуралар, антитеза, инверсиялар, анафора, градация), әдебиет әдістері (символы психологиялық параллелизм, өмірбаян) қоса алғанда, графикалық құралдар;
8.2.9.1 көрнекі құралдарды пайдалана отырып, батырдың коэффициентін білдіріп, оның іс-әрекетін шығармашылық жұмыстарын (әдеби кейіпкерді жазбаша, сценарийлерді) жазу

Бағалау және салыстырмалы талдау

8.4.1.1 Жұмысты талқылауға қатысу, олардың көзқарасын қорғау, мінез-құлқын бағалау, кейіпкерлердің іс-әрекеттерін бағалау, автордың позициясы;
8.4.4.1 тақырыптың ашылуының толықтығы мен тереңдігі, композициялық бірлік және нақты дәлдікке қатысты ауызша және жазбаша мәлімдемелерді (жеке, сыныптастар және т.б.) бағалау

      5) 9 сынып:

Тақырыптар/
 

Зерттелген әдеби шығармалар

Білім алушылар білуге тиісті

Оқыту мақсаттары.

1 тоқсан

Махаббаттың қызығы

1. У. Шекспир. Сонеты
2. П.Н. Васильев. "И имя твоҰ…" и другие стихотворения
3. А.С. Пушкин. Лирика, "Цыганы"
4. И.С. Тургенев. "Ася"
5. А.И. Куприн. "Олеся"

Түсіну және жауап беру мәселелері

9.1.1.1 Терминдерді түсіну: романтизм және реализм әдеби бағыттар, тарихи имидж (кейіпкер), трагедия, комедия, өлең, символ, психологиялық параллелизм, афоризм, эпиграф, прототип, өмірбаян;
 9.1.2.1 өнер туындысын түсіну, сыни тұрғыдан түсіну; ашық және жасырын (субтекст) ақпаратпен бөлісу;
 9.1.3.1 мәтіннен өз бетімен табуға және жұмыстың тақырыбын көрсететін тырнақшаларды, фрагменттерді мұқият оқып білу;
9.1.4.1 кешенді сілтеме жасау жоспарын жасау;
 9.1.5.1 әртүрлі дәйектемелерді пайдаланып, жұмыс немесе мазмұнның мазмұнын қайта жазу;
 9.1.6.1. Баға ұсыныстарын пайдалана отырып, проблемалық мәселеге негізделген жауап беру

Анализ және интерпретация

9.2.2.1. Жұмыстың тақырыбы мен идеясын анықтау, мәселелер бойынша өз пікірін білдіру;
 9.2.3.1 эпизодтар салыңыз мәтін композициясы түсіндіру жұмыс элементтерді бөлу;
 9.2.5.1 сипаттаған таңбалар, олардың мінез-құлық, ниеттерін, атаулардың маңызы жұмыс;
кейіпкерлердің сипаттамаларын талдау 9.2.8.1 авторлық әдістері, кейіпкердің түр-тұлғасы, дауысы поэзия синтаксисіне (риторикалық фигуралар, антитеза, перифраз, инверсиялар, анафора, градация), әдебиет әдістері (символы психологиялық параллелизм автобиографизм) қоса алғанда, графикалық құралдар

Бағалау және салыстырмалы талдау

9.4.1.1 Жұмысты талқылауға қатысу, олардың көзқарасын қорғау, мінез-құлықты бағалау, кейіпкерлердің әрекеттері, автордың ұстанымы

2 тоқсан

Кішкентай адамның тақырыбы

1. Н.В. Гоголь. "Шинель"
2. Ф.М. Достоевский. "Бедные люди"
3. Л.Н. Толстой. "После бала".
4. А.И. Куприн. "Гранатовый браслет"

Түсіну және жауап беру мәселелері

9.1.2.1 өнер туындысын түсіну, сыни тұрғыдан түсіну; ашық және жасырын (субтекст) ақпаратпен бөлісу;
9.1.3.1 мәтінде өздігінен табуға және жұмыстың тақырыбын бейнелейтін үзінділерді үзінділерге аудару

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 Жанр мен оның белгілерін анықтау (трагедия, комедия, өлең);
 9.2.2.1. Жұмыстың тақырыбы мен идеясын анықтау, мәселелер бойынша өз пікірін білдіру;
9.2.3.1 эпизодтар салыңыз мәтін композициясы түсіндіру жұмыс элементтерді бөлу;
9.2.6.1 Суреттерді жүйесі хронотоп, өнім құрылымын талдау және әр түрлі әдістерін ұюы деректер (диаграммалар, кестелер, ақыл карталар, ақыл карталар, поп-формулалар, диаграммалар), олардың өкілдігін ұйымдастырады;
 9.2.7.1 авторлардың кейіпкерлерге деген көзқарасын білдіру жолдарын анықтау;
кейіпкерлердің сипаттамаларын талдау 9.2.8.1 авторлық әдістері, кейіпкердің түр-тұлғасы, дауысы поэзия синтаксисіне (риторикалық фигуралар, антитеза, перифраз, инверсиялар, анафора, градация), әдебиет әдістері (символы психологиялық параллелизм автобиографизм) қоса алғанда, графикалық құралдар;
 9.2.9.1 көрнекі құралдарды пайдалана отырып, батырдың коэффициентін білдіріп, оның іс-әрекетін шығармашылық жұмыстарын (әдеби кейіпкерді жазбаша, сценарийлерді) жазу

Бағалау және салыстырмалы талдау

9.4.2.1 өнер туындысын өнердің әр түрлі түрлерінде бейнелерді құрудың ерекше құралдарын сипаттайтын басқа өнер формаларының жұмыстарымен салыстырыңыз

3 тоқсан

Қоғамдағы сатира

1. А.С. Грибоедов. "Горе от ума"
2. Н.В. Гоголь. "Мертвые души"

Түсіну және жауап беру мәселелері

9.1.1.1 Терминдерді түсіну: романтизм және реализм әдеби бағыттар, тарихи имидж (кейіпкер), трагедия, комедия, өлең, символ, психологиялық параллелизм, афоризм, эпиграф, прототип, өмірбаян;
9.1.5.1 әртүрлі дәйектемелерді пайдаланып, жұмыс немесе мазмұнның мазмұнын қайта жазу;
9.1.6.1. Баға ұсыныстарын пайдалана отырып, проблемалық мәселеге негізделген жауап беру

Анализ және интерпретация

9.2.4.1 жұмыстың эпизодтарын талдау, олардың проблемалармен байланысын және учаскені дамытудағы рөлін түсіндіру;
9.2.5.1 сипаттаған таңбалар, олардың мінез-құлық, ниеттерін, атаулардың маңызы жұмыс;
9.2.6.1 Ақпараттық коагуляцияның әртүрлі әдістері (диаграммалар, кестелер, интеллектуалдық карталар, ақыл-ой карталар, формулалар, диаграммалар) көмегімен бейнелеу жүйесін, хронотопты, жұмыс құрылымын талдау және өз өкілін қалыптастыру;
9.2.7.1 авторлардың кейіпкерлерге деген көзқарасын білдіру жолдарын анықтау;
кейіпкерлердің сипаттамаларын талдау 9.2.8.1 авторлық әдістері, кейіпкердің түр-тұлғасы, дауысы поэзия синтаксисіне (риторикалық фигуралар, антитеза, перифраз, инверсиялар, анафора, градация), әдебиет әдістері (символы психологиялық параллелизм автобиографизм) қоса алғанда, графикалық құралдар

Бағалау және салыстырмалы талдау

9.4.2.1 өнер туындысын өнердің басқа түрлерінің шығармаларымен салыстыру, өнердің әртүрлі түрлеріндегі бейнелерді құрудың ерекше құралдарын сипаттайды;
9.4.3.1 орыс, қазақ және әлемдік әдебиеттердің туындыларын (немесе үзінділерін) салыстырып тексеру,
проблема / жанр, ұлттық мәдениеттің ерекшеліктерін ескере отырып

4 тоқсан

Адамның жанының құпиялары

1. А.С. Пушкин. "Пиковая дама"
2. А.П. Чехов "Ионыч", "Человек в футляре" (по выбору учителя)
3. Н.С. Лесков. "Жемчужное ожерелье"
 

Түсіну және жауап беру мәселелері

9.1.3.1 мәтіннен өз бетімен табуға және жұмыстың тақырыбын көрсететін тырнақшаларды, фрагменттерді мұқият оқып білу;
9.1.4.1 кешенді баға белгілеу жоспарын құрастырады

Анализ және интерпретация

9.2.1.1 Жанр мен оның белгілерін анықтау (трагедия, комедия, өлең);
 9.2.4.1 жұмыстың эпизодтарын талдау, олардың проблемалармен байланысын және учаскені дамытудағы рөлін түсіндіру;
9.2.6.1 Ақпараттық коагуляцияның әртүрлі әдістері (диаграммалар, кестелер, интеллектуалдық карталар, ақыл-ой карталар, формулалар, диаграммалар) көмегімен бейнелеу жүйесін, хронотопты, жұмыс құрылымын талдау және өз өкілін қалыптастыру;
9.2.7.1 авторлардың кейіпкерлерге деген көзқарасын білдіру жолдарын анықтау;
кейіпкерлердің сипаттамаларын талдау 9.2.8.1 авторлық әдістері, кейіпкердің түр-тұлғасы, дауысы поэзия синтаксисіне (риторикалық фигуралар, антитеза, перифраз, инверсиялар, анафора, градация), әдебиет әдістері (символы психологиялық параллелизм автобиографизм) қоса алғанда, графикалық құралдар;
 9.2.9.1 көрнекі құралдарды пайдалана отырып, батырдың коэффициентін білдіріп, оның іс-әрекетін шығармашылық жұмыстарын (әдеби кейіпкерді жазбаша, сценарийлерді) жазу

Бағалау және салыстырмалы талдау

9.4.3.1 орыс, қазақ және әлемдік әдебиеттердің туындыларын (немесе үзінділерін) салыстырып тексеру,
ұлттық мәдениеттің ерекшеліктерін ескере отырып, проблемалар / жанрлар;
9.4.4.1 Тақырыптың, композиторлық бірліктің және нақты дәлдіктің толықтығы мен тереңдігіне қатысты ауызша және жазбаша мәлімдемелерді (жеке, сыныптастар мен басқалардың) бағалау


Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2013 жылғы 3 сәуірдегі
№ 115 бұйрығына 196-қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
"Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту қазақ тілінде емес)

      Ескерту. 196-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 25.10.2017 № 545 (5, 7-сыныптары үшін алғашқы жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап пайда болған қатынастарға қолданылады, 6, 8-сыныптары үшін 2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап, 9 (10)-сыныптары үшін 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленген.

      2. "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнін оқыту мақсаты:негізгі орта білім беру деңгейіне арналған "Қазақ тілі мен әдебиеті" бағдарламасының мақсаты – оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту, қазақ тілін қадірлейтін, қоғамдық мәнін түсінетін тұлға қалыптастыру, тіл нормаларын сақтап, дұрыс қолдана білуге, еркін сөйлесуге және сауатты жазуға үйрету.

      3. "Қазақ тілі мен әдебиеті" оқу бағдарламасының негізгі міндеттері:

      1) шығармашылық тұрғыда жұмыс істеуге, сын тұрғысынан ойлауға дағдыландыру;

      2) білім деңгейі жоғары, ой-өрісі дамыған тұлға қалыптастыру;

      3) туындаған мәселелерді шеше білетін, шынайы өмірге бейім жаңашыл ұрпақ тәрбиелеу;

      4) оқушыларды сөйлесім әрекетінің түрлерін әлеуметтік ортада қолдана білуге үйрету;

      5) оқушылардың тілдік дағдысы мен ойлау қабілетін дамыту;

      6) оқушыны қазақ халқының мәдениетімен, әдебиетімен, ұлттық салт-дәстүрімен таныстырып, мәдени ортада пайдалануға баулу, қазақ еліне, мемлекеттік тілге деген құрмет сезімін тәрбиелеу.

      4. Негізгі орта білім беру деңгейіндегі "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәні бойынша оқушылардың білім, білік және дағдыға қойылатын талаптары "Шет тілін меңгерудің жалпы еуропалық құзыреті" деңгейлерін (B1, B2) негізге ала отырып, айқындалған.

      5. Бағдарлама әр деңгейдің соңындағы күтілетін нәтижелер түрінде берілген.

2-тарау. "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінің мазмұнын ұйымдастыру

      6. "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:

      1) 5-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат;

      2) 6-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат;

      3) 7-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат;

      4) 8-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат;

      5) 9-сынып – аптасына 5 сағат, оқу жылында – 170 сағат.

      7. "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінің оқу мазмұны 5 бөлімге бөлінеді. Бөлімдерді бөлімшелер құрайды, олар сыныптар бойынша күтілетін нәтижелер түрінде оқыту мақсаттарынан тұрады.

      8. Оқыту мақсаттары арқылы мұғалімдер сөйлеу қызметінің төрт дағдысын (тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым) қалыптастырады, сонымен қатар, оқушылардың жетістігін бағалайды және оқытудың келесі кезеңі туралы ақпарат береді.

      9. Оқыту пәнінің мазмұнын 5 бөлім құрайды:

      1) тыңдалым;

      2) айтылым;

      3) оқылым;

      4) жазылым;

      5) тілдік бағдар.

      10. "Тыңдалым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) болжау;

      2) назарын шоғырландырып тыңдау;

      3) сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну;

      4) көркем шығармаларды тыңдау;

      5) негізгі ойды анықтау;

      6) тыңдалым материалдары бойынша жауап беру.

      11. "Оқылым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) мәтіндегі ақпаратты анықтау;

      2) стильдік ерекшеліктерді анықтау;

      3) көркем шығармаларды оқу;

      4) мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау;

      5) қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді оқу;

      6) өзіндік көзқарасын білдіру және бағалау.

      12. "Жазылым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) әртүрлі стильде мәтіндер құрастыру;

      2) эссе жазу;

      3) көркемдегіш құралдарды қолданып жазу;

      4) мәліметтерді жинақтау;

      5) орфография және пунктуация.

      13. "Айтылым" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) сөздік қорының алуандығы;

      2) сөз мәнері мен сөйлеу этикеті;

      3) орфоэпиялық нормаларды сақтау;

      4) мәтіннің негізгі аспектілерін анықтау және талқылау;

      5) сенімді және еркін жауап беру;

      6) визуалды материалдар арқылы тілді дамыту.

      14. "Тілдік бағдар" бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады:

      1) сөз таптары;

      2) сөйлем.

      15. 5-сыныпқа арналған "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) тыңдалым:

      тірек сөздер арқылы болжау, негізгі мазмұнын түсіну, нақты ақпаратты анықтау, күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты сөздердің мағынасын түсіну, көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіну, негізгі тақырыпты анықтау, сұрақтарға жауап беру;

      2) айтылым:

      жаңа сөздерді олардың синонимдерімен, антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу, амандасу мәнері мен ұлттық этикет формалары, қазақ тіліндегі төл дыбыстары мен үндестік заңы, мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, берілген сұраққа лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу, иллюстрацияларды сипаттау;

      3) оқылым:

      негізгі ақпаратты анықтау, хат, хабарлама, жарнама мазмұнын түсіну, стильдік ерекшелігін анықтау, көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау, мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру, қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу, тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру;

      4) жазылым:

      ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарына сай хабарлама, хабарландыру, хат жазу, эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу, жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу, мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу, сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану;

      5) тілдік бағдар:

      сөз таптары: жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу, жалғау түрлерін дұрыс жалғау, заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, сан есім (бірліктер, ондықтар, жүз, мың) атауларын білу, жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін орынды қолдану, болымды және болымсыз етістіктер, мекен және мезгіл үстеулер, ыңғайластық қатынасты білдіретін және қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу;

      сөйлем: хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру.

      16. 6-сыныпқа арналған "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) тыңдалым:

      мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау, мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау, тұрмыстық-әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну, әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау, тыңдалым материалдары бойынша шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру;

      туған өлкенің табиғаты және тарихы сипатталатын поэтикалық және прозалық шығармаларды білу;

      2) айтылым:

      тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу, тақырып бойынша диалогті бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу, сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту, шағын көлемді мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау, диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру;

      туған өлкенің ақындары мен жазушыларының шығармашылығын білу; Мәтіннің ақпараттылық сипаттамаларын талдау;

      3) оқылым:

      мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (күнделік, мінездеме, түсініктеме, өмірбаян, түйіндеме, орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау, мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру, қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстыру, қарама-қайшы ақпараттарды анықтау, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру;

      туған өлкеге арналған бір өлеңді жатқа мәнерлеп оқу;

      4) жазылым:

      мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, күнделік, мінездеме, түсініктеме, өмірбаян жазу, эссе тақырыбының желісінен шықпай, әрбір абзацты жүйелі құрастыру, жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу, мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба-кестелер жасау, үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу, сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану;

      олардың шығармашылығы туралы деректер жинау және презентация дайындау. Өлкетану аясында прозалық үзінділер жазудың алғашқы дағдыларын меңгеру;

      5) тілдік бағдар:

      сөз таптары: деректі және дерексіз зат, көптік мәнді есімдерді ажырата білу, жазбаша, заттың сипатын, көлемін, салмағын, аумағын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, реттік сан есімдер мен жинақтық сан есімдерді қолдана білу, өздік, болымсыздық, белгісіздік, жалпылау есімдіктерін орынды қолдану, етістіктің шақтарының (нақ осы шақ, ауыспалы осы шақ, жедел өткен шақ, ауыспалы келер шақ) қызметін білу, сын-қимыл (бейне) және мөлшер үстеулерді орынды қолдану, талғаулықты немесе кезектестік мәнді білдіретін және себеп-салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу;

      сөйлем: жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыру.

      мәтіннің ақпараттылық, оның көркемдік, тілдік ерекшеліктері негізінен өлкетану сипаттамаларын талдау.

      17. 7-сыныпқа арналған "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) тыңдалым:

      мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау, мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау, әлеуметтік-мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну, повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардың тақырыбы мен идеясын талдау,сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау, өз пікірін өзгелердің пікірімен салыстыра отырып жауап беру;

      өңірде шығатын газет-журналдарды білу;

      энциклопедия ұғымын түсіну, өлкетанудың бағыттарын анықтау;

      2) айтылым:

      мақал-мәтелдер, терминдер мен неологизмдерді орынды қолдану, мәтін мазмұнын дамыту, кеңес беру, ұсыныс жасау, өтініш, талап, ету, бұйрық берудің түрлі формалары мен жағдаяттарына сай ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу, екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту, шығармадағы кейіпкерлерге автор берген мінездеменің тілдік құралдарын талдау, коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай "сөйлеуші >тыңдаушы" позицияларын еркін ауыстыру, кесте, диаграмма, шартты белгілер, суреттер мен сызбаларда берілген ақпаратты сипаттау;

      туған өлке туралы, шындық көзқарас тұрғысынан адамдар туралы мақалалар мен очерктерді ақпараттылығы, мазмұнының тереңдігі, эмоционалдық әсері тұрғысынан талдау;

      өлкетанудың бағыттары бойынша электрондық энциклопедия құрастырудың ұжымдық жұмысына қатысу;

      3) оқылым:

      кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, ресми-іскерлік (өтініш, нұсқаулық, ресми құттықтаулар, ұсыныстар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін талдау, прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс-әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау, мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып талдау, қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну, мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу;

      туған өлке туралы, шындық көзқарас тұрғысынан адамдар туралы мақалалар мен очерктерді оқу;

      Энциклопедияға қажетті материалдарды іріктей білу;

      4) жазылым:

      мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, өтініш, түйіндеме, ресми құттықтаулар жазу, эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу, жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу, тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, презентация түрінде ұсыну, тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (күрделі сөздер), оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану;

      5) тілдік бағдар:

      сөз таптары: мәтіндерден көмекші есімдерді ажырата білу, салыстырмалы, күшейтпелі, асырмалы шырайлардың қызметін білу, топтау сан есімдерін, одағай түрлерін орынды қолдану, етістіктің шақтары (бұрынғы және ауыспалы өткен шақ, мақсатты және болжалды келер шақ) мен қалау райдың қызметін білу, мақсат және себеп-салдар үстеулерді орынды қолдану, септеулік шылаулардың қызметін білу;

      сөйлем: жазба жұмыстарында ыңғайлас, қарсылықты, түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру.

      18. 8-сыныпқа арналған "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) тыңдалым:

      мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау, мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау, оқу-еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну, орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау, тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау, деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру;

      2) айтылым:

      тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау, көңіл-күйді білдіруде ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу, сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айту, идеялық жағынан ұқсас мәтіндердегі оқиғалар желісін салыстыру және талдау, тақырып бойынша өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру, кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру;

      3) оқылым:

      перифраз түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты анықтау, публицистикалық стильдің (мақала, интервью, қысқа очерк, жолдаулар) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау, прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс-әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру, мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып талдау, қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолданып, мәтінге өзгеріс енгізу, тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстырып, баға беру;

      4) жазылым:

      мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала, пікір, интервью жазу, эссе құрылымы мен дамуын сақтап, берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну, жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу,тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, эссе жазуда тиімді қолдану, тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер), сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану;

      5) тілдік бағдар:

      сөз таптары: болжалдық және бөлшектік сан есімдерді орынды қолдану, еліктеу сөздерді орынды қолдану, етістіктің шартты рай және бұйрық рай қызметін білу, күшейткіш үстеулерді орынды қолдану, демеулік шылаулардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарында орынды қолдану;

      сөйлем: жазба жұмыстарында себеп-салдар, талғаулы, кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру.

      19. 9-сыныпқа арналған "Қазақ тілі мен әдебиеті" пәнінің базалық білім мазмұны:

      1) тыңдалым:

      тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау, мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау, әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну, орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру, мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау, көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру;

      2) айтылым:

      мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау, коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу, сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу, шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты "автордың ойын" бағалау, тақырып бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу, кесте, диаграмма, шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпараттарды өзара салыстырып бағалау;

      3) оқылым:

      мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтау, қорытынды жасау, ғылыми стильде (аннотация, пікір, тезис, мақала, баяндама, презентация) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтау, прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау, мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін талдау, қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын білдіру, мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып сыни тұрғыда баға беру;

      4) жазылым:

      мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала, аннотация, шолу, нұсқаулық жазу, эссе құрылымы мен дамуын сақтап, өз ойын дәлелдеп жазу, жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазу, түрлі стильдегі мәтіндер құрауда мәліметтерді жинақтап, дереккөздеріне сілтеме көрсетіп жазу, тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі, құрама атауларды дұрыс жазу, сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану;

      5) тілдік бағдар:

      сөз таптары: өздік, өзгелік, ортақ және ырықсыз етістің қызметін білу, мекен және мезгіл үстеулерді орынды қолдану, ыңғайластық қатынасты білдіретін және қарсылықтыққатынасты білдірретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану;

      сөйлем: жазба жұмыстарында (шартты, қарсылықты, мезгіл, себеп, қимыл-сын, мақсат бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру.

3-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі

      20. Бағдарламада оқыту мақсаттары кодтық белгімен берілген. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сан бөлім мен бөлімше ретін, төртінші сан оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 7.2.1.2 кодында: "7" – сынып, "2.1." – бөлім мен бөлімше, "2" – оқыту мақсатының реттік саны.

      21. Оқыту мақсаттары:

      1) "Тыңдалым":

Білім алушылар:

Дағдылар

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Болжау

5.1.1.1 тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау

6.1.1.1
тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау

7.1.1.1
мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау

8.1.1.1
мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау

9.1.1.1 тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау

2. Назарын шоғырландырып тыңдау

5.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау
 

6.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау

7.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау

8.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау

9.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылы
ғы мен нақтылығын анықтау

3. Сөздер мен сөз тіркестері
нің мағынасын түсіну

5.1.3.1
күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну

6.1.3.1
тұрмыстық - әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің
мағынасын түсіну

7.1.3.1 әлеуметтік - мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну

8.1.3.1
оқу-еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну.

9.1.3.1
әлеуметтік - қоғамдық тақырыптар аясында
айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

4. Көркем шығармаларды тыңдау
 

5.1.4.1 фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіну

6. 1.4.1
әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау

7. 1.4.1 повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

8.1.4.1
орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау
 

9.1.4.1
орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру

5. Негізгі ойды анықтау

5.1.5.1
тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтау

6.1.5.1
тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау

7.1.5.1
тірек сөздер, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

8.1.5.1
тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау

9.1.5.1
мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау

6. Тыңдалым
материалдары бойынша жауап беру

5.1.6.1
тыңдалым
материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру
 

6. 1.6.1
тыңдалым
материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру

7.1.6.1
тыңдалым
материалдарының мазмұны негізінде өз пікірін өзгелердің пікірімен салыстыра отырып жауап беру

8.1.6.1
тыңдалым
материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру

9.1.6.1
тыңдалым
материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру

      2) "Айтылым":

Білім алушылар:

Дағдылар

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Сөздік қорының алуандылығы

5.2.1.1
тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдерімен, антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу

6.2.1.1
тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу

7.2.1.1
мақал-мәтелдер, терминдер мен неологизмдерді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту

8.2.1.1
тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау

9.2.1.1
берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау

2. Сөз мәнері мен сөйлеу этикеті

5.2.2.1
қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану

6.2.2.1
тақырып бойынша диалогті бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу

7.2.2.1
кеңес беру, ұсыныс жасау, өтініш, талап, ету, бұйрық берудің түрлі формалары мен жағдаяттарына сай ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу

8.2.2.1
түрлі жанрдағы көркем мәтіндерге сүйене отырып,
көңіл-күйді білдіруде ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу

9.2.2.1 коммуника
тивтік жағдаяттар
ға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу

3. Орфоэпия
лық нормалар
ды сақтау

5.2.3.1
ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту

6.2.3.1
ауызша мәтіндер құрауда сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту

7.2.3.1
ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту

8.2.3.1
ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айту

9.2.3.1 коммуника
тивтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу

4. Мәтіннің негізгі аспектіле
рін анықтау және талқылау

5.2.4.1
шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау

6.2.4.1 шағын көлемді мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау

7.2.4.1 шығармадағы кейіпкерлер
ге автор берген мінездеменің тілдік құралдарын талдау

8.2.4.1
идеялық жағынан ұқсас мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып, мазмұнның дамуын салыстыру және талдау

9.2.4.1 шығарма
ның идеясы мен мазмұнына байланысты "автордың ойын" бағалау

5. Сенімді және еркін жауап беру

5.2.5.1
берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

6.2.5.1 коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру

7.2.5.1
диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай "сөйлеуші >тыңдаушы" позицияларын еркін ауыстыру

8.2.5.1 пікірталасқа қатысушылар берілген тақырып бойынша өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру

9.2.5.1
сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу

6. Визуалды материал
дар арқылы тілді дамыту

5.2.6.1
тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау

6.2.6.1
тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру

7.2.6.1
кесте, диаграмма, шартты белгілер, суреттер мен сызбаларда берілген ақпаратты сипаттау

8.2.6.1
кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру

9.2.6.1
кесте, диаграмма, шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпараттарды өзара салыстырып бағалау

      3) "Оқылым":

Білім алушылар:

Дағдылар

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Мәтіндегі ақпаратты анықтау

5.3.1.1
мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау

6.3.1.1
мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттар
мен байланыстыру

7.3.1.1
кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, қолдана білу

8.3.1.1
перифраз түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты анықтау

9.3.1.1
мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтау, қорытынды жасау

2. Стильдік ерекшеліктерді анықтау

5.3.2.1
хат, хабарлама, жарнама мазмұнын түсіну, стильдік ерекшелігін анықтау

6.3.2.1
ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (күнделік, мінездеме, түсініктеме, өмірбаян, түйіндеме)

7.3.2.1
ресми -іскерлік (өтініш, нұсқаулық, ресми құттықтаулар, ұсыныстар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау

8.3.2.1 публицистикалық стильдің (мақала, интервью, қысқа очерк, жолдаулар) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау

9.3.2.1
ғылыми стильде (аннотация, пікір, тезис, мақала, баяндама, презентация) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау

3. Көркем шығарма
ларды оқу

5.3.3.1
фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау
 

6.3.3.1
орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау

7.3.3.1
прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау

8.3.3.1
прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру

9.3.3.1
прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау

4. Мәтіндерге салыстырма
лы талдау жасау

5.3.4.1
мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру

6.3.4.1
мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру

7.3.4.1 мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып, талдау жасау

8.3.4.1
мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшелік
терін салыстырып, талдау жасау

9.3.4.1
мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау

5.
Қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді оқу

5.3.5.1
қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу

6.3.5.1
қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстыру, қарама-қайшы ақпараттарды анықтау

7.3.5.1
қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну

8.3.5.1
қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау

9.3.5.1
қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын білдіру

6. Өзіндік көзқарасын білдіру және бағалау

5.3.6.1
тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру

6.3.6.1
тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланысты-ру

7.3.6.1
тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу

8.3.6.1
тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып, баға беру

9.3.6.1
мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелер
мен байланыстыра отырып сыни тұрғыда баға беру

      4) "Жазылым":

Білім алушылар:

Дағдылар

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Әртүрлі стильде мәтіндер құрастыру
 

5.4.1.1
ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарлама, хабарландыру, хат жазу

6.4.1.1 мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, күнделік, мінездеме, түсініктеме, өмірбаян жазу

7.4.1.1
мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, өтініш, түйіндеме, ресми құттықтаулар жазу
 

8.4.1.1
мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала, пікір, интервью жазу

9.4.1.1
мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала, аннотация, шолу, нұсқаулық жазу

2.
Эссе жазу
 

5.4.2.1
эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу

6.4.2.1
эссе тақырыбының желісінен шықпай, әрбір абзацты жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу

7.4.2.1
эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу
себептерін айқын көрсетіп жазу

8.4.2.1
эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну

9.4.2.1
эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу

3. Көркемде
гіш құралдар
ды қолданып жазу

5.4.3.1
жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу

6.4.3.1
жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу

7.4.3.1
жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу

8.4.3.1
жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу

9.4.3.1
жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазу

4.
Мәліметтерді жинақтау

5.4.4.1
мәліметтер
ді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау

6.4.4.1
мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба-кестелер жасау

7.4.4.1
тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, презентация түрінде ұсыну

8.4.4.1
тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, эссе жазуда тиімді қолдану

9.4.4.1
тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер құрауда мәліметтерді жинақтап, дереккөздеріне сілтеме көрсетіп жазу

5. Орфогра
фия және пунктуация
 

5.4.5.1
жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

6.4.5.1
жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

7.4.5.1
тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (күрделі сөздер);
оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

8.4.5.1
тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер); сөйлем ішінде қойылатын
тыныс белгілерді орынды қолдану

9.4.5.1
тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі, құрама атауларды дұрыс жазу; сөйлем ішінде қойылатын
тыныс белгілерді орынды қолдану

      5) "Тілдік бағдар":

Білім алушылар:

Дағдылар

Оқыту мақсаттары

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

1. Сөз таптары

5.5.1.1 мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу, жалғау түрлерін дұрыс жалғау
 

6.5.1.1
- мәтіндерден деректі және дерексіз зат, көптік мәнді есімдерді ажырата білу, жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану

7.5.1.1
мәтіндерден көмекші есімдерді ажырата білу, жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану

-

-
 

5.5.1.2 лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану
 

6.5.1.2
лексикалық мағынасы жағынан заттың сипатын, көлемін, салмағын, аумағын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану

7.5.1.2
Салыстырма
лы, күшейтпелі, асырмалы
шырайлардың қызметін білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану
-
 

-
 

-

5.5.1.3
сан есім (бірліктер, ондықтар, жүз, мың) атауларын білу, орынды қолдану

6.5.1.3
реттік сан есімдер мен жинақтық сан есімдерді жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

7.5.1.3
топтау сан есімдерін
жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану
 

8.5.1.1
болжалдық және бөлшектік сан есімдерді
жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану


5.5.1.4
жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану
 

6.5.1.4
өздік, болымсыздық, белгісіздік, жалпылау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану.

7.5.1.4
одағай түрлерін мәтіннен ажырата алады, ауызша жұмыстарда орынды
қолдану
 

8.5.1.2
еліктеу сөздерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды
қолдану
 


5.5.1.5
болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды
қолдану

6.5.1.5
етістіктің шақтарының (нақ осы шақ, ауыспалы осы шақ, жедел өткен шақ, ауыспалы келер шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

7.5.1.5
етістіктің шақтары (бұрынғы және ауыспалы өткен шақ, мақсатты және болжалды келер шақ) мен қалау райдың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

8.5.1.3
етістіктің шартты рай және бұйрық рай қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

9.5.1.1
өздік, өзгелік, ортақ және ырықсыз етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

5.5.1.6
мекен және мезгіл үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды
қолдану

6.5.1.6
сын-қимыл (бейне) және мөлшер
үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды
қолдану

7.5.1.6
мақсат және себеп-салдар үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды
қолдану

8.5.1.4
күшейткіш үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды
қолдану
 

9.5.1.2
мекен және мезгіл үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды
қолдану

5.5.1.7
ыңғайластық қатынасты білдіретін және қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды
қолдану
 

6.5.1.7
талғаулықты немесе кезектестік мәнді білдіретін және себеп-салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды
қолдану

7.5.1.7
септеулік шылаулардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды
қолдану

8.5.1.5
демеулік шылаулардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды
қолдану
 

9.5.1.3
ыңғайластық қатынасты білдіретін және қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды
қолдану
 

2. Сөйлем

5.5.2.1
жазба жұмыстарында хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрықты сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру

6.5.2.1
жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыру

7.5.2.1
жазба жұмыстарында ыңғайлас, қарсылықты, түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

8.5.2.1
жазба жұмыстарында себеп-салдар, талғаулы, кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

9.5.2.1
жазба жұмыстарында (шартты, қарсылықты, мезгіл, себеп, қимыл-сын, мақсат бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

      22. Осы оқу бағдарламасы негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарға арналған "Қазақ тілі және әдебиеті" оқу пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді жоспарда барлық сынып бойынша әр тарауда қамтылуы тиіс оқу мақсаттарының көлемі белгіленген.

      23. Тоқсандағы бөлімдер мен бөлімдер ішіндегі тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің еркіне қалдырылады.

      24. Шет тілін игеру деңгейін бағалаудың жалпыеуропалық жүйесі бойынша В1, В2 деңгейлеріне жету үшін білім алушылар осы Үлгілік оқу бағдарламасының қосымшасына сәйкес оқу басылымдарында көрсетілген лексикалық-грамматикалық минимумды игереді.


Негізгі орта білім беру
деңгейінің 5-9-сыныптарына
арналған "Қазақ тілі және
әдебиеті" оқу пәнінен
жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасына
1-қосымша

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған
"Қазақ тілі және әдебиеті" пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын
жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

      1) 5-сынып:

Тақырыптар

Көркем шығармалар

Коммуника-тивтік дағдылар

Оқыту мақсаттары

1 -тоқсан ( 45 сағат)

Отбасындағы дәстүр мен мерекелер
 

М. Мақатаев "Тоқта, ботам!" өлеңі
 

Тыңдалым

5.1.1.1 тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау;
5.1.3.1 күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну

Айтылым

5.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту;
5.2.2.1 қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану

Оқылым

5.3.1.1 мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау;
5.3.3.1 фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау

Жазылым

5.4.5.1 жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану;
5.4.4.1 мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау

Тілдік бағдар

5.5.1.1 мәтін құрауда жалғау түрлерін дұрыс жалғау

Мектеп өмірі.
Әдепті бала - арлы бала
 

Б. Соқпақбаев "Менің атым Қожа" повесі (үзінді)

Тыңдалым

5.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау;
5.1.5.1 тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтау

Айтылым

5.2.2.1 қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану;
5.2.5.1 берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

Оқылым

5.3.2.1 хабарлама мазмұнын түсіну, стильдік ерекшелігін анықтау;
5.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу

Жазылым

5.4.1.1 ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарлама жазу;
5.4.2.1 эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу

Тілдік бағдар

5.5.1.1 мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу

Қазақстанда ғы жан -жануарлар мен өсімдіктер әлемі
 

Жан - жануарлар туралы ертегілер, жұмбақтар

Тыңдалым

5.1.4.1 фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіну;
5.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру

Айтылым

5.2.6.1 тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау;
5.2.5.1 берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

Оқылым

5.3.3.1 фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау;
5.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу

Жазылым

5.4.3.1 жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу;
5.4.4.1 мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау

Тілдік бағдар

5.5.1.2 лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану

2 -тоқсан (40 сағат)

Ежелгі көшпелілер мәдениеті
 

Тұмар ханшайым туралы аңыз
 

Тыңдалым

5.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау;
5.1.5.1 тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтау

Айтылым

5.2.1.1 тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдерімен, антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу;
5.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту

Оқылым

5.3.2.1 хат мазмұнын түсіну, стильдік ерекшелігін анықтау;
5.3.3.1 фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау

Жазылым

5.4.1.1 ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хат жазу;
5.4.5.1 жазба жұмыстарында сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

5.5.1.3 сан есім (бірліктер, ондықтар, жүз, мың) атауларын білу, орынды қолдану

Су – тіршілік көзі
 

Ә. Тәжібаев "Сырдария" өлеңі
 

Тыңдалым

5.1.1.1 тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау;
5.1.5.1 тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтау

Айтылым

5.2.4.1 шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау;
5.2.5.1 берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

Оқылым

5.3.2.1 жарнама мазмұнын түсіну, стильдік ерекшелігін анықтау;
5.3.6.1 тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру

Жазылым

5.4.2.1 эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу;
5.4.4.1 мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау

Тілдік бағдар

5.5.1.4 жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

Әлемдегі ірі кітапханалар
 

Абай Құнанбайұлы "Ғылым таппай, мақтанба" өлеңі

Тыңдалым

5.1.3.1 күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну;
5.1.4.1 фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіну

Айтылым

5.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту;
5.2.5.1 берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

Оқылым

5.3.2.1 хат, хабарлама мазмұнын түсіну, стильдік ерекшелігін анықтау;
5.3.3.1 фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау

Жазылым

5.4.5.1 жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану;
5.4.2.1 эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу

Тілдік бағдар

5.5.1.5 болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды
қолдану

3- тоқсан (50 сағат)

Денсаулық – зор байлық
 

"Ең үлкен байлық" ертегісі

Тыңдалым

5.1.4.1 фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіну;
5.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру

Айтылым

5.2.4.1 шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау;
5.2.2.1 қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану

Оқылым

5.3.1.1 мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау;
5.3.4.1 мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру

Жазылым

5.4.3.1 жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу;
5.4.2.1 эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу

Тілдік бағдар

5.5.1.6 мекен және мезгіл үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды
қолдану

Менің Тәуелсіз Қазақстаным

Қ. Сарин "Тәуелсіздік" өлеңі
 

Тыңдалым

5.1.1.1 тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау;
5.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау

Айтылым

5.2.1.1 тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдерімен, антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу;
5.2.6.1 тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау

Оқылым

5.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу;
5.3.4.1 мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру

Жазылым

5.4.4.1 ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарландыру жазу;
5.4.4.1 мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау

Тілдік бағдар

5.5.1.7 ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

Аспан әлемінің құпиялары
 

Жұлдыздар туралы аңыздар, ертегілер

Тыңдалым

5.1.1.1 тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау;
5.1.3.1 күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым

5.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту;
5.2.6.1 тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау

Оқылым

5.3.4.1 мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру;
5.3.6.1 тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру

Жазылым

5.4.2.1 эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу;
5.4.3.1 жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу

Тілдік бағдар

5.5.1.7 қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

Компьютер
дің тілін табу  өнер
 

Ы. Алтынсарин "Өнер-білім бар жұрттар" өлеңі
 

Тыңдалым

5.1.1.1 тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау;
5.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру

Айтылым

5.2.4.1 шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау;
5.2.6.1 тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау

Оқылым

5.3.1.1 мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау;
5.3.4.1 мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру

Жазылым

5.4.4.1 мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау;
5.4.1.1 ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарлама жазу

Тілдік бағдар

5.5.2.1 жазба жұмыстарында хабарлы сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру

4-тоқсан (35 сағат)

Қазақстанда ғы ұлттар достастығы
 

М. Мағауин "Бір атаның балалары" (үзінді)
 

Тыңдалым

5.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау;
5.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру

Айтылым

5.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту;
5.2.5.1 берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

Оқылым

5.3.2.1 хат, жарнама мазмұнын түсіну, стильдік ерекшелігін анықтау;
5.3.6.1 тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру

Жазылым

5.4.2.1 эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу;
5.4.4.1 мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау

Тілдік бағдар

5.5.2.1 жазба жұмыстарында сұраулы сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру

Ұлы Дала табиғаты
 

Қ. Мырзалиев "Табиғат – жаратылыс пернесі" өлеңі

Тыңдалым

5.1.1.1 тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау;
5.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау

Айтылым

5.2.1.1 тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдерімен, антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу;
5.2.6.1 тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау

Оқылым

5.3.3.1 фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау;
5.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу

Жазылым

5.4.1.1 ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хат жазу;
5.4.3.1 жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу

Тілдік бағдар

5.5.2.1 жазба жұмыстарында лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру

Ер есімі – ел есінде!
 

Ғ. Мүсірепов "Қазақ солдаты" романы (үзінді)
 

Тыңдалым

5.1.3.1 күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну;
5.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру

Айтылым

5.2.2.1 қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану;
5.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту

Оқылым

5.3.1.1 мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау;
5.3.6.1 тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру

Жазылым

5.4.1.1 ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарландыру жазу;
5.4.5.1 жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

5.5.2.1 жазба жұмыстарында бұйрықты сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру

      2) 6-сынып:

Тақырыптар

Көркем шығармалар

Коммуникативтік дағдылар

Оқыту мақсаттары

1 -тоқсан (45 сағат)

Отан отбасынан басталады
 

М. Әуезов "Абай жолы" романы, "Қайтқанда" тарауы (үзінді)

Тыңдалым

6.1.1.1 тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;
6.1.5.1 тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым

6.2.2.1 тақырып бойынша диалогті бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу;
6.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда хабарлы сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту

Оқылым

6.3.2.1 ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (мінездеме);
6.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстыру, қарама-қайшы ақпараттарды анықтау

Жазылым

6.4.4.1 мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау;
6.4.1.1 мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, мінездеме жазу

Тілдік бағдар

6.5.1.1 мәтіндерден деректі және дерексіз зат, көптік мәнді есімдерді ажырата білу, жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану

Қазіргі қазақ ауылы мен қаланың тыныс-тіршілігі

Ә. Дүйсенбиев "Бәтіңке, шұжық, балқаймақ" өлеңі

Тыңдалым

6.5.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау;
6.5.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру

Айтылым

6.2.4.1 шағын көлемді мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау;
6.2.1.1 тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу

Оқылым

6.3.2.1 ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (күнделік);
6.3.4.1 мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру

Жазылым

6.4.1.1 мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, күнделік жазу;
6.4.5.1 жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу

Тілдік бағдар

6.5.1.2 лексикалық мағынасы жағынан заттың сипатын, көлемін, салмағын, аумағын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану

Таулар сыры
 

М. Мақатаев "Мен таулықпын" өлеңі

Тыңдалым

6.1.3.1 тұрмыстық-әлеуметтік тақырып-тарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну;
6.1.4.1 шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау

Айтылым

6.2.6.1 тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру;
6.2.5.1 коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру

Оқылым

6.3.1.1 мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.6.1 тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру

Жазылым

6.4.2.1 эссе тақырыбының желісінен шықпай, әрбір абзацты жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу;
6.4.3.1 жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу

Тілдік бағдар

6.5.1.3 реттік сан есімдер мен жинақтық сан есімдерді жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

2- тоқсан (40 сағат)

Қуат көзін үнемдей білеміз бе?
 

М. Жұмабаев "От" өлеңі (үзінді)

Тыңдалым

6.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау;
6.1.5.1 тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым

6.2.2.1 тақырып бойынша диалогті бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу;
6.2.5.1 коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру

Оқылым

6.3.2.1 ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (түсініктеме);
6.3.6.1 тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру

Жазылым

6.4.4.1 мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша сызба-кестелер жасау;
6.4.1.1 мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, түсініктеме жазу

Тілдік бағдар

6.5.1.4 өздік, болымсыздық, белгісіздік, жалпылау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

Менің туған өлкем өлеңдер мен прозада


Тыңдалым

6.1.1.1 тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;
6.1.5.1 тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым

6.2.2.1 тақырып бойынша диалогті бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу;
6.2.4.1 шағын көлемді мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау

Оқылым

6.3.1.1 мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.3.1 орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау

Жазылым

6.4.4.1 мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба-кестелер жасау;
6.4.5.1 жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

6.5.1.1 мәтіндерден деректі және дерексіз зат, көптік мәнді есімдерді ажырата білу, жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану;
6.5.2.1 жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыру

Астана – мәдениет пен өнер
ордасы
 

Ә. Ысқақ "Күн ұлымын"

Тыңдалым

6.1.3.1 тұрмыстық-әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну;
6.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру

Айтылым

6.2.6.1 тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру;
6.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда лепті сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту

Оқылым

6.3.3.1 орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау;
6.3.2.1 ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (өмірбаян, түйіндеме)

Жазылым

6.4.1.1 мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, өмірбаян жазу;
6.4.5.1 жазба жұмыстарында сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

6.5.1.5 етістіктің шақтарының (нақ осы шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

Қазақстан қорықтары
 

Ө.Тұрманжанов "Қарлығаш, дәуіт, жылан"

Тыңдалым

6.1.1.1 тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;
6.1.4.1 әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау

Айтылым

6.2.4.1 шағын көлемді мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау;
6.2.1.1 тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу

Оқылым

6.3.1.1 мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.4.1 мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру

Жазылым

6.4.2.1 эссе тақырыбының желісінен шықпай, әрбір абзацты жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу;
6.4.3.1 жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу

Тілдік бағдар

6.5.1.5 етістіктің шақтарының (ауыспалы осы шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

3- тоқсан (50 сағат)

Болашақ мамандықтары
 

А. Машанов "Жер астына саяхат"

Тыңдалым

6.1.4.1 әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау;
6.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру

Айтылым

6.2.2.1 тақырып бойынша диалогті бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу;
6.2.6.1 тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру

Оқылым

6.3.1.1 мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстыру, қарама-қайшы ақпараттарды анықтау

Жазылым

6.3.1.1 мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, мінездемежазу;
6.3.5.1 жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу

Тілдік бағдар

6.5.1.5 етістіктің шақтарының (жедел өткен шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

Қазақстан және Ұлы Жібек жолы
 

Д. Досжан "Жібек жолы" романы (үзінді)
 

Тыңдалым

6.1.1.1 тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;
6.1.5.1 тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым

6.2.5.1 коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру;
6.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда сұраулы сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту

Оқылым

6.3.2.1 ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (өмірбаян);
6.3.3.1 орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау

Жазылым

6.4.4.1 мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба-кестелер жасау;
6.4.3.1 жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу

Тілдік бағдар

6.5.1.5 етістіктің шақтарының (ауыспалы келер шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

Жер байлығына аяулы көзқарас
 

Ш. Айтматов "Ана - Жер Ана"
 

Тыңдалым

6.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау;
6.1.3.1 тұрмыстық-әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым

6.2.1.1 тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу;
6.2.4.1 шағын көлемді мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау

Оқылым

6.3.4.1 мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру;
6.3.6.1 тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру

Жазылым

6.4.5.1 жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу;
6.4.1.1 мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, күнделік жазу

Тілдік бағдар

6.5.1.6 сын-қимыл (бейне) және мөлшер
үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

Олимпиада жеңімпаздары – Қазақстан мақтанышы
 

М. Әлімбаев "Шынықсаң, шымыр боларсың" өлеңі,
Ә. Дүйсенбиев "Күшті болсам мен егер"

Тыңдалым

6.1.3.1 тұрмыстық-әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну;
6.1.4.1 әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау

Айтылым

6.2.5.1 коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру;
6.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда бұйрықты сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту

Оқылым

6.3.3.1 орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау;
6.3.6.1 тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру

Жазылым

6.4.2.1 эссе тақырыбының желісінен шықпай, әрбір абзацты жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу;
6.4.5.1 жазба жұмыстарында сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

6.5.1.7 талғаулықты немесе кезектестік мәнді білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

4- тоқсан (35 сағат)

Абайды оқы, таңырқа!
 

Абай Құнанбайұлы
Табиғат лирикасы, "Жазғытұры", "Жаз", "Күз", "Қыс" өлеңдері

Тыңдалым

6.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау;
6.1.5.1 тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым

6.2.6.1 тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру;
6.2.1.1 тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу

Оқылым

6.3.3.1 орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау;
6.3.4.1 мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру

Жазылым

6.4.3.1 жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу;
6.4.1.1 мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, өмірбаян жазу

Тілдік бағдар

6.5.1.7 себеп-салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орындықолдану

Қазақ ұлттық қолөнері
 

О. Бөкей "Апамның астауы"
әңгімесінен (үзінді), Ф.Оңғарсынова "Оюлар" өлеңі (үзінді)
 

Тыңдалым

6.1.1.1 тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;
6.1.3.1 тұрмыстық-әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым

6.2.2.1 тақырып бойынша диалогті бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын білу;
6.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту

Оқылым

6.3.4.1 мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру;
6.3.6.1 тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру

Жазылым

6.4.2.1 эссе тақырыбының желісінен шықпай, әрбір абзацты жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу;
6.4.3.1 жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу

Тілдік бағдар

6.5.2.1 жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыру

Өлкені сипаттау өнері


Тыңдалым

6.1.1.1 тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;
6.1.5.1 тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым

6.2.5.1 коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру;
6.2.6.1 тірек сөздерге сүйеніп, сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру

Оқылым

6.3.1.1 мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.4.1 мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру

Жазылым

6.4.2.1 эссе тақырыбының желісінен шықпай, әрбір абзацты жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу;
6.4.3.1 жазба жұмыстарында теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу

Тілдік бағдар

6.5.1.1 мәтіндерден деректі және дерексіз зат, көптік мәнді есімдерді ажырата білу, жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану;
6.5.2.1 жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыру

Саяхат және туризм
 

Шоқан Уалиханов "Жоңғария очерктері" (үзінді)

Тыңдалым

6.1.4.1 әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау;
6.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру

Айтылым

6.2.4.1 шағын көлемді мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау;
6.2.1.1 тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу

Оқылым

6.3.1.1 мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;
6.3.2.1 ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (күнделік)

Жазылым

6.4.4.1 мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба-кестелер жасау;
6.4.1.1 мәтіндердің стильдік ерекшелігін сақтай отырып, күнделік жазу;
6.4.5.1 жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

6.5.2.1 жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыру

      3) 7-сынып:

Тақырыптар

Көркем шығармалар

Коммуникативтік дағдылар

Оқыту мақсаттары

1- тоқсан (45 сағат)

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі - қазақ тілін оқып-үйренеміз.
Үштілді білу – үлкен өнер

М. Жұмабаев "Қазақ тілі" өлеңі

Тыңдалым

7.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;
7.1.5.1 тірек сөздер, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым

7.2.1.1 мақал-мәтелдерді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту;
7.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту

Оқылым

7.3.1.1 кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, қолдана білу;
7.3.6.1 тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу

Жазылым

7.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу;
7.4.4.1 тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, презентация түрінде ұсыну

Тілдік бағдар

7.5.1.1 мәтіндерден көмекші есімдерді ажырата білу, жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану

Уақыт – ұлы күш
 

Абай Құнанбаев "Сағаттың шықылдағы емес ермек"
 

Тыңдалым

7.1.1.1 мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау;
7.1.4.1 лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

Айтылым

7.2.2.1 кеңес берудің түрлі формалары мен жағдаяттарына сай ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу;
7.2.5.1 диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай "сөйлеуші-тыңдаушы" позицияларын еркін ауыстыру

Оқылым

7.3.2.1 ресми-іскерлік (нұсқаулық) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау;
7.3.6.1 тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу

Жазылым

7.4.3.1 жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу;
7.4.4.1 тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, презентация түрінде ұсыну

Тілдік бағдар

7.5.1.2 салыстырмалы, күшейтпелі, асырмалы шырайлардың қызметін білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану

Жердегі климаттық өзгерістер
 

Д. Дефо "Робинзон Крузо" романы (үзінді)

Тыңдалым

7.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;
7.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде өз пікірін өзгелердің пікірімен салыстыра отырып жауап беру

Айтылым

7.2.2.1 ұсыныс жасаудың түрлі формалары мен жағдаяттарына сай ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу;
7.2.5.1 диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай "сөйлеуші>тыңдаушы" позицияларын еркін ауыстыру

Оқылым

7.3.2.1 ресми-іскерлік (ұсыныстар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау;
7.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау

Жазылым

7.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу;
7.4.5.1 тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (күрделі сөздер)

Тілдік бағдар

7.5.1.3 топтау сан есімдерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

2- тоқсан (40 сағат)

Қазақстанның ежелгі қалалары және Ұлы Жібек жолы
 

Б. Ұзақов "Жантаза"

Тыңдалым

7.1.1.1 мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау;
7.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде өз пікірін өзгелердің пікірімен салыстыра отырып жауап беру

Айтылым

7.2.2.1 талап етудің түрлі формалары мен жағдаяттарына сай ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу;
7.2.4.1 шығармадағы кейіпкерлерге автор берген мінездеменің тілдік құралдарын талдау

Оқылым

7.3.2.1 ресми-іскерлік (ресми құттық-таулар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау;
7.3.4.1 мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып, талдау жасау

Жазылым

7.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, ресми құттықтаулар жазу;
7.4.5.1 тақырып бойынша оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

7.5.1.4 одағай түрлерін мәтіннен ажырата алады, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

Туған өлке публицистика беттерінде


Тыңдалым

7.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;
7.1.5.1 тірек сөздер, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым

7.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту;
7.2.4.1 шығармадағы кейіпкерлерге автор берген мінездеменің тілдік құралдарын талдау

Оқылым

7.3.1.1 кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, қолдана білу;
7.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау

Жазылым

7.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу;
7.4.5.1 тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (күрделі сөздер); оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

7.5.1.1 мәтіндерден көмекші есімдерді ажырата білу, жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану;
7.5.2.1 жазба жұмыстарында ыңғайлас, қарсылықты, түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

Спорт және денсаулық күтімі
 

Т. Нұрмаған
бетов "Он төрт жасар жігіт"

Тыңдалым

7.1.1.1 мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау;
7.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау

Айтылым

7.2.6.1 кесте, диаграмма, шартты белгілер, суреттер мен сызбаларда берілген ақпаратты сипаттау;
7.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту;
7.2.2.1 өтініш жасаудың түрлі формалары мен жағдаяттарына сай ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу

Оқылым

7.3.1.1 кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, қолдана білу;
7.3.2.1 ресми-іскерлік (өтініш) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау

Жазылым

7.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, өтініш жазу;
7.4.4.1 тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, презентация түрінде ұсыну

Тілдік бағдар

7.5.1.5 етістік шақтарының (бұрынғы және ауыспалы өткен шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

Ұқсатым. Сән. Талғам
 

Ақан сері "Жігіт сипаты", "Қыз сипаты"

Тыңдалым

7.1.5.1 тірек сөздер, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау;
7.1.3.1 әлеуметті-мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну

Айтылым

7.2.1.1 мақал-мәтелдер, неологизмдерді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту;
7.2.2.1 бұйрық берудің түрлі формалары мен жағдаяттарына сай ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу

Оқылым

7.3.2.1 ресми-іскерлік (нұсқаулық, ұсыныстар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау;
7.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс-әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау

Жазылым

7.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу;
7.4.5.1 тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (күрделі сөздер)

Тілдік бағдар

7.5.1.5 етістік шақтарының (мақсатты және болжалды келер шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

3- тоқсан (50 сағат)

Ғаламтормен дұрыс жұмыс жасау – мәдениет
 

Жюль Верн "Әлемді сексен күн ішінде шарлау" романы (үзінді)

Тыңдалым

7.1.3.1 әлеуметтік-мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну;
7.1.4.1 повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

Айтылым

7.2.6.1 кесте, диаграмма, шартты белгілер, суреттер мен сызбаларда берілген ақпаратты сипаттау;
7.2.1.1 терминдер мен неологизмдерді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту

Оқылым

7.3.4.1 мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып, талдау жасау;
7.3.1.1 кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде берілген ақпаратты түсіну, қолдана білу

Жазылым

7.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, түйіндеме жазу;
7.4.4.1 тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, презентация түрінде ұсыну

Тілдік бағдар

7.5.1.5 етістіктің қалау рай қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

Музыка. Қазақтың киелі домбырасы
 

І. Жансүгі
ров "Күйші" поэмасы (үзінді)

Тыңдалым

7.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;
7.1.4.1 лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

Айтылым

7.2.2.1 кеңес беру, ұсыныс жасаудың түрлі формалары мен жағдаяттарына сай ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу;
7.2.5.1 диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай "сөйлеуші >тыңдаушы" позицияларын еркін ауыстыру

Оқылым

7.3.4.1 мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып, талдау жасау;
7.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну

Жазылым

7.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу;
7.4.3.1 жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу

Тілдік бағдар

7.5.1.6 мақсат және себеп-салдар үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орындықолдану.

Төрт түлік мал мен егіншілік – ел берекесі

Ғ. Мұстафин "Шығанақ" романы (үзінді)

Тыңдалым

7.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;
7.1.4.1 повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

Айтылым

7.2.5.1 диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай "сөйлеуші>тыңдаушы" позицияларын еркін ауыстыру;
7.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту

Оқылым

7.3.4.1 мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып, талдау жасау;
7.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну

Жазылым

7.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу;
7.4.4.1 тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, презентация түрінде ұсыну

Тілдік бағдар

7.5.1.7 септеулік шылаулардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

Наурыз мейрамы. Ақ мол болсын! Ұлыс оң болсын!
 

М. Мақатев "Наурыз"

Тыңдалым

7.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;
7.1.4.1 повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

Айтылым

7.2.2.1 кеңес беру, ұсыныс жасаудың түрлі формалары мен жағдаяттарына сай ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу;
7.2.6.1 кесте, диаграмма, шартты белгілер, суреттер мен сызбаларда берілген ақпаратты сипаттау

Оқылым

7.3.2.1 ресми-іскерлік (ресми құттықтаулар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау;
7.3.6.1 тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу

Жазылым

7.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, ресми құттықтаулар жазу;
7.4.5.1 тақырып бойынша оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

7.5.2.1 жазба жұмыстарында ыңғайлас салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

4-тоқсан (35 сағат)

Жастықтың оты қайдасың?
 

М. Жұмабаев "Мен жастарға сенемін" өлеңі

Тыңдалым

7.1.1.1 мәтін үзінділері арқылы оқиғаның дамуын болжау;
7.1.5.1 тірек сөздер, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым

7.2.2.1 талап ету, бұйрық берудің түрлі формалары мен жағдаяттарына сай ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу;
7.2.5.1 диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай "сөйлеуші>тыңдаушы" позицияларын еркін ауыстыру

Оқылым

7.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау;
7.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді кесте, диаграмма, сызба, шартты белгілер түрінде ұсыну

Жазылым

7.4.3.1 жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу;
7.4.5.1 тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (күрделі сөздер)

Тілдік бағдар

7.5.2.1 жазба жұмыстарында қарсылықты салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

"Менің туған өлкем" электрондық энциклопедиясы


Тыңдалым

7.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;
7.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде өз пікірін өзгелердің пікірімен салыстыра отырып жауап беру

Айтылым

7.2.1.1 мақал-мәтелдер, терминдер мен неологизмдерді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту;
7.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда екпін түрлерін сөз және сөйлем ішінде орынды қолданып айту

Оқылым

7.3.4.1 мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып, талдау жасау;
7.3.6.1 тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу

Жазылым

7.4.4.1 тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, презентация түрінде ұсыну;
7.4.5.1 тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (күрделі сөздер), оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

7.5.1.5 етістіктің шақтары (бұрынғы және ауыспалы өткен шақ, мақсатты және болжалды келер шақ) мен қалау райдың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану;
7.5.2.1 жазба жұмыстарында ыңғайлас, қарсылықты, түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

Ғылым мен техниканың соңғы жаңалықтары
 

 Майкл Х. Харт "100 ұлы адам" атты кiтабынан -"Альберт Эйнштейн"
 

Тыңдалым

7.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;
7.1.3.1 әлеуметтік-мәдени тақырыптарға байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну

Айтылым

7.2.1.1 мақал-мәтелдер, терминдер мен неологизмдерді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту;
7.2.5.1 диалогке қатысушылар коммуника- тивтік жағдаяттың талаптарына сай "сөйлеуші>тыңдаушы" позицияларын еркін ауыстыру

Оқылым

7.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардағы кейіпкердің іс -әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образын талдау;
7.3.4.1 мәтіндердің идеясын, мақсатты аудиториясын салыстырып, талдау жасау

Жазылым

7.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу;
7.4.5.1 тақырып бойынша оқшау сөздерге қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

7.5.2.1 жазба жұмыстарында түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

Батыр туса – ел ырысы
 

А. Нұршайықов "Аңыз бен ақиқат" (үзінді)

Тыңдалым

7.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау;
7.1.4.1 повестердің және лирикалық поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

Айтылым

7.2.1.1 мақал-мәтелдерді орынды қолдана отырып, мәтін мазмұнын дамыту;
7.2.4.1 шығармадағы кейіпкерлерге автор берген мінездеменің тілдік құралдарын талдау

Оқылым

7.3.2.1 ресми-іскерлік (ресми құттықтаулар) салаға қатысты мәтіндердің тілдік ерекшелігін анықтап, талдау жасау;
7.3.6.1 тақырып бойынша деректер қолдана отырып мәтінде көтерілген мәселеге өз ойын дәлелдеп жеткізу

Жазылым

7.4.4.1 тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, презентация түрінде ұсыну;
7.4.3.1 жазба жұмыстарында теңеу мен метафораны қолданып жазу

Тілдік бағдар

7.5.2.1 жазба жұмыстарында ыңғайлас, қарсылықты, түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

      4) 8-сынып:

Тақырыптар

Көркем шығармалар

Коммуникативтік дағдылар

Оқыту мақсаттары

1- тоқсан (45 сағат)

Білім. Ғылым. Инновация

Т. Сұлтанбеков "Ғажайып планета" әңгімесі (үзінді)
 

Тыңдалым

8.1.1.1 мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау;
8.1.5.1 тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым

8.2.1.1 тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау;
8.2.4.1 идеялық жағынан ұқсас мәтін-дердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып, мазмұнның дамуын салыстыру және талдау

Оқылым

8.3.2.1 публицистикалық стильдің (интервью) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;
8.3.4.1 мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау

Жазылым

8.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, интервью жазу;
8.4.3.1 жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу

Тілдік бағдар

8.5.1.1 болжалдық сан есімдердіжазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

Сауда жасай білесің бе?
 

Абай Құнанбаев "Базарға қарап тұрсам әркім барар"

Тыңдалым

8.1.4.1 орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау;
8.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру

Айтылым

8.2.2.1 түрлі жанрдағы көркем мәтіндерге сүйене отырып, көңіл-күйді білдіруде ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу;
8.2.6.1 кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру

Оқылым

8.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс-әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру;
8.3.6.1 тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып, баға беру

Жазылым

8.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну;
8.4.4.1 тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, эссе жазуда тиімді қолдану

Тілдік бағдар

8.5.1.1 бөлшектік сан есімдердіжазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

Жаһандық энергетикалық дағдарыс
 

Ш. Айтматов "Кассандра таңбасы"

Тыңдалым

8.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау;
8.1.3.1 оқу-еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым

8.2.5.1 пікірталасқа қатысушылар берілген тақырып бойынша өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру;
8.2.6.1 кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру

Оқылым

8.3.2.1 публицистикалық стильдің (мақала) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;
8.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау

Жазылым

8.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала жазу;
8.4.5.1 тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер)

Тілдік бағдар

8.5.1.2 еліктеу сөздерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

2 -тоқсан (40 сағат)

Достық пен татулық - таптырмас бақыт
 

Т. Айбергенов "Бір тойым бар"

Тыңдалым

8.1.5.1 тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау;
8.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру

Айтылым

8.2.5.1 пікірталасқа қатысушылар берілген тақырып бойынша өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру;
8.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айту

Оқылым

8.3.2.1 публицистикалық стильдің (мақала) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;
8.3.4.1 мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау

Жазылым

8.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, пікір жазу;
8.4.5.1 тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

8.5.1.3 етістіктің шартты рай қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

Кәсіп – бақыттың шырағы,
Еңбек – ырыстың бұлағы
 

С. Мұқанов "Саятшы Ораз" әңгімесі
 

Тыңдалым

8.1.3.1 оқу-еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну;
8.1.4.1 орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

Айтылым

8.2.1.1 тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау;
8.2.4.1 идеялық жағынан ұқсас мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып, мазмұнның дамуын салыстыру және талдау

Оқылым

8.3.2.1 публицистикалық стильдің (жолдаулар) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;
8.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс-әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру

Жазылым

8.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну;
8.4.3.1 жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу

Тілдік бағдар

8.5.1.3 етістіктің бұйрық рай қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

Қазақстанның су ресурстары
 

Ә. Нұрпейісов "Қан мен тер"

Тыңдалым

8.1.1.1 мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау;
8.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау

Айтылым

8.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айту;
8.2.6.1 кесте, диаграмма, нұсқаулық, шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру

Оқылым

8.3.1.1 перифраз түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты анықтау;
8.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау

Жазылым

8.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, интервью жазу;
8.4.5.1 тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер)

Тілдік бағдар

8.5.1.1 күшейткіш үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

3- тоқсан (50 сағат)

Тарихи тұлғалар тағылымы
 

Т. Әлімқұлов "Қараой" әңгіме

Тыңдалым

8.1.1.1 мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау;
8.1.3.1 оқу-еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну

Айтылым

8.2.1.1 тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау;
8.2.4.1 идеялық жағынан ұқсас мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып, мазмұнның дамуын салыстыру және талдау

Оқылым

8.3.2.1 публицистикалық стильдің (қысқа очерк) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;
8.3.4.1 мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау

Жазылым

8.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну;
8.4.3.1 жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу

Тілдік бағдар

8.5.1.5 демеулік шылаулардың (сұраулық, күшейткіш) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

Қызым – жағадағы құндызым,
Ұлым – аспандағы жұлдызым
 

"Қозы Көрпеш – Баян сұлу" жыры (үзінді)

Тыңдалым

8.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау;
8.1.4.1 орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау

Айтылым

8.2.5.1 пікірталасқа қатысушылар берілген тақырып бойынша өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру;
8.2.6.1 кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру

Оқылым

8.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс-әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру;
8.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау

Жазылым

8.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, пікір жазу;
8.4.3.1 жазба жұмыстарында символ мен кейіптеу түрлерін қолданып жазу

Тілдік бағдар

8.5.1.5 демеулік шылаулардың (болжалдық, шектік) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды
қолдану

Биоалуан түрлілік. Жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер
 

М. Әуезов "Көксерек"

Тыңдалым

8.1.3.1 оқу-еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну;
8.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру.

Айтылым

8.2.4.1 идеялық жағынан ұқсас мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып, мазмұнның дамуын салыстыру және талдау;
8.2.5.1 пікірталасқа қатысушылар берілген тақырып бойынша өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру

Оқылым

8.3.1.1 перифраз түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты анықтау;
8.3.6.1 тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып, баға беру

Жазылым

8.4.4.1 тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, эссе жазуда тиімді қолдану;
8.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну;
8.4.5.1 тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

8.5.1.5 демеулік шылаулардың (болымсыздық немесе қарсы мәнді, нақтылау) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орындықолдану

Наурыз және әлем халықтарының оны қарсы алу ерекшелік
тері
 

Б.Ж. Бопай
ұлы "Қазақы наурызнама" (үзінді).

Тыңдалым

8.1.4.1 орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау;
8.1.5.1 тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым

8.2.2.1 түрлі жанрдағы көркем мәтіндерге сүйене отырып, көңіл-күйді білдіруде ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу;
8.2.1.1 тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау

Оқылым

8.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардың композициялық құрылымын анықтау, кейіпкердің іс-әрекетіне немесе лирикалық кейіпкердің образына баға беру;
8.3.6.1 тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып, баға беру

Жазылым

8.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдарын ұсыну;
8.4.4.1 тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, эссе жазуда тиімді қолдану

Тілдік бағдар

8.5.2.1 жазба жұмыстарында себеп-салдар салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

4- тоқсан (35 сағат)

"Мәңгілік елдің нұрлы жолы!"
 

Н.Ә. Назарбаев "Қазақстан жолы" (үзінді)

Тыңдалым

8.1.3.1 оқу-еңбек тақырыптарына байланысты күрделі сөздер мен тұрақты тіркестердің мағынасын түсіну;
8.1.4.1 орта көлемді прозалық, драмалық және поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау.

Айтылым

8.2.2.1 түрлі жанрдағы көркем мәтіндерге сүйене отырып, көңіл-күйді білдіруде ұлттық сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын қолдана білу;
8.2.3.1 ауызша мәтіндер құрауда сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарын ескеріп айту

Оқылым

8.3.2.1 публицистикалық стильдің (қысқа очерк) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау;
8.3.4.1 мәтіндердің түрлерін, тілдік ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау

Жазылым

8.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала жазу;
8.4.5.1 тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

8.5.2.1 жазба жұмыстарында талғаулы салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

Қазақтың айтыс өнері мен сөз мәдениеті
 

Ринат Заитов пен Аманғазы Кәріпжанов айтысы

Тыңдалым

8.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау;
8.1.5.1 тірек сөздер, автор көзқарасы мен көңіл күйі арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым

8.2.1.1 тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау;
8.2.6.1 кесте, диаграмма, нұсқаулық шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпаратты талдау, баға беру

Оқылым

8.3.1.1 перифраз түрінде берілген сұрақ арқылы қажетті ақпаратты анықтау;
8.3.2.1 публицистикалық стильдің (мақала, интервью) тілдік ерекшеліктері арқылы мәтіндердің жанрын анықтау

Жазылым

8.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, пікір жазу;
8.4.4.1 тақырып бойынша мәліметтерді жинақтап, эссе жазуда тиімді қолдану

Тілдік бағдар

8.5.2.1 жазба жұмыстарында кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

Қазақстан - Байқоңыр-Ғарыш
 

Нұртөре Жүсіп "Қыран қазақ" (деректі әңгіме)

Тыңдалым

8.1.1.1 мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау;
8.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде деректерді келтіре отырып, дәлелді жауап беру

Айтылым

8.2.4.1 идеялық жағынан ұқсас мәтіндердегі оқиғалар желісіне бақылау жасай отырып, мазмұнның дамуын салыстыру және талдау;
8.2.5.1 пікірталасқа қатысушылар берілген тақырып бойынша өз пікірлерін сенімді дәлелдеу және қойылған сұрақтарға еркін жауап беру

Оқылым

8.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерді қолдана отырып, мәтінге өзгеріс енгізу, ерекшеліктерді бақылау;
8.3.6.1 тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып, баға беру

Жазылым

8.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, интервью жазу;
8.4.5.1 тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу (жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер)

Тілдік бағдар

8.5.2.1 жазба жұмыстарында себеп-салдар, талғаулы, кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

      5) 9-сынып:

Тақырыптар

Көркем шығармалар

Коммуникативтік дағдылар

Оқыту мақсаттары

1- тоқсан (45 сағат)

Қазақ жазуының даму жолы
 

"Күлтегін" жыры

Тыңдалым

9.1.1.1 тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау;
9.1.4.1 орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру

Айтылым

9.2.1.1 берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау;
9.2.3.1 коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу

Оқылым

9.3.2.1 ғылыми стильде (мақала) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;
9.3.6.1 мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып сыни тұрғыда баға беру

Жазылым

9.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу;
9.4.4.1 тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер құрауда мәліметтерді жинақтап, дереккөздеріне сілтеме көрсетіп жазу

Тілдік бағдар

9.5.1.1 өздік етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

Жолың болсын, жолаушы
 

М. Мақатаев "Ертең біз жол жүреміз"
 

Тыңдалым

9.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау;
9.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру

Айтылым

9.2.4.1 шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты "автордың ойын" бағалау;
9.2.2.1 коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу

Оқылым

9.3.2.1 ғылыми стильде (пікір, мақала) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;
9.3.4.1 мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау

Жазылым

9.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, нұсқаулық жазу;
9.4.3.1 жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазу

Тілдік бағдар

9.5.1.1 өзгелік етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

Көшпенділер мәдениеті. Қазақтың халық күнтізбесі
 

І. Есенбер
лин "Көшпенді
лер" (үзінді)

Тыңдалым

9.1.3.1 әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну;
9.1.5.1 мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау

Айтылым

9.2.5.1 сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу;
9.1.6.1 кесте мен сызбаларда берілген ақпараттарды өзара салыстырып бағалау

Оқылым

9.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау;
9.3.2.1 ғылыми стильде (мақала, баяндама) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау

Жазылым

9.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала жазу;
9.4.3.1 жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазу

Тілдік бағдар

9.5.1.1 ортақ етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

2 -тоқсан (40 сағат)

Заң – қоғамның тірегі
 

Айбатыр Сейтақ
"Азат елдің ар-намысы – Ата Заң"

Тыңдалым

9.1.4.1 орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру;
9.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру

Айтылым

9.2.3.1 коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу;
9.2.2.1 коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу

Оқылым

9.3.2.1 ғылыми стильде (аннотация, тезис) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;
9.3.4.1 мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау

Жазылым

9.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, аннотация жазу;
9.4.5.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі, құрама атауларды дұрыс жазу

Тілдік бағдар

9.5.1.1 ырықсыз етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні – Тәуелсіз Қазақстанның айбынды мейрамы.
 

Маралтай Ыбыраев "Елбасыма"
 

Тыңдалым

9.1.1.1 тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау;
9.1.3.1 әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым

9.2.1.1 берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау;
9.2.4.1 шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты "автордың ойын" бағалау

Оқылым

9.3.2.1 ғылыми стильде (пікір, мақала, презентация) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;
9.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын білдіру

Жазылым

9.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шолу жазу;
9.4.5.1 тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

9.5.1.2 мезгіл үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

Жастар және бұқаралық ақпарат құралдары
 

Қ. Аманжолов "Жас дәурен"

Тыңдалым

9.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау;
9.1.5.1 мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау

Айтылым

9.2.2.1 коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу;
9.2.5.1 сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу

Оқылым

9.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау;
9.3.4.1 мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау

Жазылым

9.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу;
9.4.4.1 тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер құрауда мәліметтерді жинақтап, дереккөздеріне сілтеме көрсетіп жазу

Тілдік бағдар

9.5.1.2 мекен үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

3-тоқсан (50 сағат)

ЭКСПО-2017 – Қазақстан белесі
 

Н.Ә. Назар
баев "Тәуелсіздік толғауы"

Тыңдалым

9.1.1.1 тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау;
9.1.3.1 әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым

9.2.3.1 коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу;
9.2.5.1 сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу

Оқылым

9.3.1.1 мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтау, қорытынды жасау;
9.3.6.1 мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып сыни тұрғыда баға беру

Жазылым

9.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала жазу;
9.4.4.1 тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер құрауда мәліметтерді жинақтап, дереккөздеріне сілтеме көрсетіп жазу

Тілдік бағдар

9.5.1.3 ыңғайластық қатынасты білдіретін және қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

Биотехнология жаңалықтары
 

Сахиев Жүніс "Уақыт қайтарымы"

Тыңдалым

9.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау;
9.1.5.1 мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау

Айтылым

9.2.3.1 коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу;
9.2.4.1 шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты "автордың ойын" бағалау

Оқылым

9.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау;
9.3.4.1 мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау

Жазылым

9.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу;
9.4.5.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі, құрама атауларды дұрыс жазу

Тілдік бағдар

9.5.1.2 жазба жұмыстарында (шартты бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

Болашақ энергия көздері.
 

Медеу Сәрсеке "Жетінші толқын"
 

Тыңдалым

9.1.4.1 орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру;
9.1.3.1 әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

Айтылым

9.2.1.1 берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау;
9.2.4.1 шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты "автордың ойын" бағалау

Оқылым

9.3.2.1 ғылыми стильде (мақала, баяндама, презентация) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;
9.3.6.1 мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып сыни тұрғыда баға беру

Жазылым

9.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу;
9.4.3.1 жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазу

Тілдік бағдар

9.5.1.2 жазба жұмыстарында (қарсылықты бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

Алаш идеясы мен қайраткерлері
 

Д.Әшімханов "Бес арыс" кітабынан үзінді

Тыңдалым

9.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау;
9.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру

Айтылым

9.2.2.1 коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу;
9.2.3.1 коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу

Оқылым

9.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау;
9.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын білдіру

Жазылым

9.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шолу жазу;
9.4.5.1 тақырып бойынша сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

9.5.2.1 жазба жұмыстарында (мезгіл бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

4- тоқсан (35 сағат)

Жаһандық мәселе: демография
 

Абай Құнанбай
ұлы "Адамның кейбір кездері"

Тыңдалым

9.1.3.1 әлеуметтік-қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну;
9.1.4.1 орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген (тұрмыстық, әлеуметтік, қоғамдық) мәселені анықтап, өз пікірін білдіру

Айтылым

9.2.5.1 сөйлеу барысында түрлі стильде берілген тақырып бойынша қажетті аргументтерді орынды қолдану, диалогте, полилогте сенімді сөйлеу;
9.2.6.1 кесте, диаграмма, шартты белгілер мен сызбаларда берілген ақпараттарды өзара салыстырып бағалау

Оқылым

9.3.3.1 прозалық және поэзиялық шығармалардағы автордың ойы мен көтерілген мәселені анықтап, оқырманға әсерін бағалау;
9.3.5.1 қосымша ақпарат көздерінен алынған мәліметтерден қорытынды жасау, өз көзқарасын білдіру

Жазылым

9.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, шағын мақала жазу;
9.4.4.1 тақырып бойынша түрлі стильдегі мәтіндер құрауда мәліметтерді жинақтап, дереккөздеріне сілтеме көрсетіп жазу

Тілдік бағдар

9.5.2.1 жазба жұмыстарында (себеп) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

Роботтар мен киборгтар әлемі
 

Айзек Азимов
"Мен -роботпын" жинағынан үзінді
 

Тыңдалым

9.1.2.1 тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын анықтау;
9.1.5.1 мәтіннің мақсатты аудиториясын, автордың негізгі ойы мен көзқарасын анықтау

Айтылым

9.2.1.1 берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау;
9.2.4.1 шығарманың идеясы мен мазмұнына байланысты "автордың ойын" бағалау

Оқылым

9.3.1.1 мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтау, қорытынды жасау;
9.3.4.1 мәтіндердің стилін, жанрлық ерекшеліктерін салыстырып, талдау жасау

Жазылым

9.4.2.1 эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу;
9.4.3.1 жазба жұмыстарында афоризмдерді тиімді қолданып жазу

Тілдік бағдар

9.5.2.1 жазба жұмыстарында (қимыл-сын бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

Қазақстандағы туризм және экотуризм
 

І. Жансүгіров "Жетісу суреттері"

Тыңдалым

9.1.1.1 тыңдалатын мәтіндегі фразалар мен дәйексөздерді талқылай отырып, тақырып пен көтерілетін мәселені болжау;
9.1.6.1 тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде көтерілген мәселеге сыни көзқарасын білдіру

Айтылым

9.2.2.1 коммуникативтік жағдаяттарға байланысты сөйлеу этикеті формаларын дұрыс таңдай білу;
9.2.3.1 коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу

Оқылым

9.3.2.1 ғылыми стильде (пікір, аннотация, мақала, презентация) жазылған еңбектердің тілдік және жанрлық ерекшелігін анықтап, талдау жасау;
9.3.6.1 мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып сыни тұрғыда баға беру

Жазылым

9.4.1.1 мәтіндердің жанрлық және стильдік ерекшелігін сақтап, аннотация, нұсқаулық жазу;
9.4.5.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі, құрама атауларды дұрыс жазу; сөйлем ішінде қойылатын
тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар

9.5.2.1 жазба жұмыстарында (мақсат бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру


Негізгі орта білім беру
деңгейінің 5-9-сыныптарына
арналған "Қазақ тілі және
әдебиеті" оқу пәнінен
жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасына
2-қосымша

5-сыныпқа арналған лексикалық-грамматикалық минимум

1 тоқсан –86 сөз

Отбасындағы дәстүр мен мерекелер
М. Мақатаев. "Тоқта, балам, атаң келеді артыңда!"


 

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

1.

1

балалық

зт

163

Мәтін құрауда жалғау түрлерін дұрыс жалғау
 

2.

2

шақ

зт

567

3.

3

ата-ана

зт

2122

4.

4

жәрдем

зт

399

5.

5

күлкі

зт

403

6.

6

қария

зт

365

7.

7

дәстүр

зт

1402

8.

8

қонақжай

сн

67

9.

9

мерейтой

зт

279

10.

10

ие

зт

9430

11.

11

ауызбірлік

зт

38

12.

12

нәресте

зт

169

13.

13

зейнеткер

зт

179

14.

14

көпбалалы

сн

36

15.

15

сағын

ет

493

16.

16

құрметте

ет

452

17.

17

бесік

зт

511

18.

18

бақытты

сн

267

19.

19

тәрбиелі

сн

183

20.

20

амандас

ет

323

21.

21

сүйінші

зт

130

22.

22

мәпеле

ет

55

23.

23

жай

ет

554

24.

24

тамашала

ет

146

25.

25

таңдан

ет

329

26.

26

шілдехана

зт

58

27.

27

шығар

ет

4593

28.

28

сондай

үс

1097

29.

29

төрлет

ет

7

Мектеп өмірі
Әдепті бала – арлы бала
Б. Соқпақбаев "Менің атым Қожа" повесі (үзінді)


 


 

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

30.

1

ар

зт

666

Мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу

31.

2

жағымсыз

сн

293

32.

3

ес

зт

675

33.

4

лақтыр

ет

752

34.

5

алда

ет

904

35.

6

мінез-құлық

зт

490

36.

7

көшбасшы

зт

489

37.

8

баға

зт

1960

38.

9

дайындық

зт

724

39.

10

зерек

сн

98

40.

11

мазақта

ет

49

41.

12

үлгі

зт

3132

42.

13

өтірік

сн

871

43.

14

еріншек

сн

58

44.

15

емтихан

зт

269

45.

16

белсенді

сн

824

46.

17

ұрлық

зт

244

47.

18

айналыс

ет

813

48.

19

уәделес

ет

23

49.

20

төбелес

ет

48

50.

21

көшір

ет

955

51.

22

өтін

ет

540

52.

23

кейіпкер

зт

1180

53.

24

бауырмал

сн

46

54.

25

тапсыр

ет

1001

55.

26

тиянақты

сн

79

56.

27

ізден

ет

269

57.

28

еңбек

зт

13259

58.

29

қалжың

зт

323

59.

30

әділ

сн

620

Қазақстандағы жан-жануарлар мен өсімдіктер әлемі
Жан-жануарлар туралы ертегілер, жұмбақтар


 


 

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

60.

1

аққу

зт

321

Лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану

61.

2

аққайың

зт

13

62.

3

аю

зт

766

63.

4

қырғауыл

зт

98

64.

5

жыртқыш

зт

193

65.

6

жабайы

зт

306

66.

7

құрлық

зт

325

67.

8

арқар

зт

71

68.

9

қанат

зт

1184

69.

10

қарағай

зт

238

70.

11

қауырсын

зт

132

71.

12

қонжық

зт

88

72.

13

өрмеле

ет

126

73.

14

қақпан

зт

95

74.

15

мүйізтұмсық

зт

32

75.

16

шың

зт

262

76.

17

тұмсық

зт

710

77.

18

тіршілік

зт

1318

78.

19

итбалық

зт

39

79.

20

айлакер

сн

74

80.

21

қорқақ

сн

230

81.

22

қон

ет

772

82.

23

тиін

зт

273

83.

24

жиде

сн

16

84.

25

көпжылдық

сн

18

85.

26

батпақ

зт

167

86.

27

түлкі

зт

1074

2- тоқсан–66 сөз

Ежелгі көшпелілер мәдениеті
Тұмар ханшайым туралы аңыз


 


 

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

87.

1

шаруашылық

зт

462

Сан есім (бірліктер, ондықтар, жүз, мың) атауларын білу, орынды қолдану

88.

2

жүк

зт

649

89.

3

тұрақ

зт

2246

90.

4

бейне

шл

196

91.

5

дерек

зт

1757

92.

6

тұрмыс

зт

1313

93.

7

қыстау

зт

717

94.

8

азық-түлік

зт

613

95.

9

мал

зт

2205

96.

10

мекен

зт

1027

97.

11

күздеу

зт

8

98.

12

арба

зт

473

99.

13

қазан

зт

1199

100.

14

ханшайым

зт

54

101.

15

ханзада

зт

34

102.

16

жайлау

зт

520

103.

17

керуен

зт

264

104.

18

көктеу

зт

16

105.

19

әшекей

ет

208

106.

20

сауда

ет

1842

107.

21

көшпелі

сн

476

108.

22

садақ

зт

204

Су – тіршілік көзі
Ә. Тәжібаев "Сырдария" өлеңі


 


 

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

109.

1

арық

зт

197

Жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

110.

2

таяз

зт

46

111.

3

нөсер

зт

76

112.

4

тартыл

сн

726

113.

5

қамыс

зт

264

114.

6

жағалау

зт

594

115.

7

дария

зт

179

116. е

8

шағала

зт

112

117.

9

тұзды

сн

54

118.

10

шипалы

сн

45

119.

11

арна

зт

488

120.

12

толқын

зт

586

121.

13

баяу

үс

278

122.

14

құра

ет

221

123.

15

тасы

ет

1486

124.

16

ернеу

зт

34

125.

17

пайдалан

ет

5283

126.

18

шаш

ет

546

127.

19

суар

ет

251

128.

20

жайылым

зт

307

129.

21

қаз

зт

402

130.

22

ағыс

зт

441

Әлемдегі ірі кітапханалар
Абай Құнанбайұлы "Ғылым таппай, мақтанба" өлеңі


 


 

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

131.

1

оқырман

зт

972

Болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

132.

2

кездес

зт

3750

133.

3

тізімде

ет

17

134.

4

сирек

сн

470

135.

5

қанағат

зт

152

136.

6

шол

ет

99

137.

7

мұқаба

зт

64

138.

8

тақтайша

зт

67

139.

9

қор

зт

650

140.

10

бөлім

зт

2816

141.

11

тап

зт

285

142.

12

кітапхана

зт

2634

143.

13

рақым

зт

109

144.

14

тіркел

ет

165

145.

15

зерде

зт

67

146.

16

пайда/бол

зт

142/108133

147.

17

қайтар

ет

561

148.

18

тапсырыс

зт

462

149.

19

мекенжай

зт

703

150.

20

жуық

үс

975

151.

21

тек

үс

111

152.

22

сөре

зт

155

3 тоқсан –96 сөз

Денсаулық – зор байлық
"Ең үлкен байлық" ертегісі


 


 

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

153.

1

дәулет

зт

146

Қалау рай,жекеше түрі:
Мекен және мезгіл үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

154.

2

ақуыз

зт

56

155.

3

итмұрын

зт

34

156.

4

күш-қуат

зт

70

157.

5

түшкір

ет

46

158.

6

құрам

зт

2918

159.

7

өнім

зт

2822

160.

8

көмірсу

зт

47

161.

9

шұбат

зт

117

162.

10

зиянды

сн

217

163.

11

жұқпалы

сн

79

164.

12

күнделікті

сн

74

165.

13

сергек

сн

104

166.

14

зор

сн

2179

167.

15

ірімшік

зт

126

168.

16

ескерт

ет

814

169.

17

жалық

ет

187

170.

18

қуыр

зт

86

171.

19

нашарла

ет

691

172.

20

сау

сн

640

173.

21

сезін

ет

847

174.

22

жұмыртқа

зт

417

175.

23

май

ет

722

176.

24

тұтын

ет

298

Менің Тәуелсіз Қазақстаным
Қ. Сарин"Тәуелсіздік" өлеңі


 


 

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

177.

1

жетістік

зт

987

Ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

178.

2

отар

зт

324

179.

3

қойнау

зт

1366

180.

4

ата-баба

зт

477

181.

5

дүниежүзі

зт

430

182.

6

зәулім

сн

86

183.

7

береке-бірлік

зт

43

184.

8

еркіндік

зт

476

185.

9

әкім

зт

1904

186.

10

тату-тәтті

сн

152

187.

11

ұрпақ

зт

603

188.

12

егеменді

сн

327

189.

13

дамы

ет

6059

190.

14

таңба

зт

790

191.

15

таныт

ет

1281

192.

16

сипат

зт

1838

193.

17

мойында

ет

145

194.

18

өлке

зт

1269

195.

19

елшілік

зт

221

196.

20

аманат

зт

202

197.

21

ресми

сн

1253

198.

22

құрсау

сн

89

199.

23

жарияла

ет

1997

200.

24

киелі

сн

275

Аспан әлемінің құпиялары
Жұлдыздар туралы аңыздар, ертегілер


 


 

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

201.

1

қараңғы

сн

525

Қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

202.

2

шоқжұлдыз

зт

26

203.

3

қашықтық

зт

313

204.

4

құсжолы

зт

1

205.

5

жылт-жылт

ел

24

206.

6

қыстыгүні

үс

35

207.

7

ұсақ

сн

502

208.

8

әне

ес

351

209.

9

шырақ

зт

442

210.

10

көкжиек

зт

135

211.

11

темірқазық

зт

41

212.

12

бақыла

ет

1669

213.

13

таңғажайып

сн

127

214.

14

аңыз

зт

871

215.

15

бағыт

зт

3077

216.

16

жұлдызшы

зт

15

217.

17

жетіқарақшы

зт

10

218.

18

шолпан

зт

101

219.

19

жүйе

зт

5034

220.

20

тұтыл

ет

19

221.

21

қозғал

ет

785

222.

22

теңел

ет

41

223.

23

шексіз

зт

403

224.

24

жаздыгүні

үс

35

Компьютердің тілін табу – өнер
Ы. Алтынсарин "Өнер-білім бар жұрттар" өлеңі


 


 

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

225.

1

парақ

зт

478

Жазба жұмыстарында хабарлы сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру

226.

2

пернетақта

зт

37

227.

3

желі

зт

594

228.

4

орнат

ет

1528

229.

5

енгіз

ет

2511

230.

6

ғаламтор

зт

262

231.

7

дербес

зт

1467

232.

8

тегін

зт

725

233.

9

ақылы

сн

84

234.

10

байланыс

ет

2230

235.

11

шапшаң

үс

169

236.

12

хат

зт

2512

237.

13

жібер

ет

5740

238.

14

алмас

ет

196

239.

15

бағдарлама

зт

4592

240.

16

көмекші

зт

420

241.

17

тінтуір

зт

4

242.

18

қабілет

зт

1890

243.

19

қарым-қатынас

зт

1478

244.

20

шам

зт

371

245.

21

сондықтан

шл

4836

246.

22

сұрақ

зт

4727

247.

23

құпиясөз

зт

3

248.

24

жүкте

ет

232

4-тоқсан – 76сөз

Қазақстандағы ұлттар достастығы
М. Мағауин "Бір атаның балалары" (үзінді)


 


 

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

249.

1

ақылдас

ет

251

Жазба жұмыстарында сұраулы сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру

250.

2

баспасөз

зт

761

251.

3

бейбітшілік

зт

593

252.

4

белгі

зт

3869

253.

5

бірлес

ет

995

254.

6

негіз

зт

7596

255.

7

қазақша

үс

431

256.

8

дос-жаран

зт

32

257.

9

төзімді

сн

8

258.

10

аударыл

зт

597

259.

11

құрыл

ет

2607

260.

12

пейіл

зт

133

261.

13

мүше

зт

2676

262.

14

ортақ

сн

967

263.

15

жетім

зт

1345

264.

16

өкіл

зт

3812

265.

17

пана

зт

170

266.

18

салтанатты

сн

199

267.

19

төраға

зт

1365

268.

20

тұрақты

сн

1599

269.

21

ұжым

зт

603

270.

22

келісім

зт

1934

271.

23

шеш

ет

3486

272.

24

ынтымақ

зт

244

273.

25

іс-шара

зт

415

Ұлы Дала табиғаты
Қ. Мырзалиев "Табиғат – жаратылыс пернесі" өлеңі


 


 

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

274.

1

тегіс

сн

188

Жазба жұмыстарында лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру

275.

2

самал

зт

136

276.

3

жазық

сн

334

277.

4

көрініс

зт

1400

278.

5

бұғы

зт

138

279.

6

шырша

зт

383

280.

7

аласа

сн

248

281.

8

қысым

зт

664

282.

9

ылғал

зт

67

283.

10

балауса

зт

29

284.

11

жартас

сн

215

285.

12

сарқырама

зт

55

286.

13

өзгеше

үс

1104

287.

14

қалдыр

ет

2415

288.

15

жұл

ет

455

289.

16

қазына

зт

585

290.

17

құйын

сн

158

291.

18

қоңыз

зт

147

292.

19

тасбақа

зт

295

293.

20

кірпі

зт

209

294.

21

бақбақ

зт

39

295.

22

жұпар

зт

79

296.

23

байтақ

зт

159

297.

24

құмды

сн

95

298.

25

жазира

зт

30


Ер есімі – ел есінде!
Ғ. Мүсірепов "Қазақ солдаты" романы (үзінді)


 


 

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

299.

1

есім

зт

2119

Жазба жұмыстарында лепті (бұйрықты) сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру

300.

2

ардагер

зт

310

301.

3

әскер

зт

1786

302.

4

бітір

ет

3068

303.

5

марапатта

зт

336

304.

6

ержүрек

сн

114

305.

7

ерлік

зт

1019

306.

8

майдан

зт

865

307.

9

ұран

зт

312

308.

10

тағзым

зт

87

309.

11

соғыс

зт

2809

310.

12

жаралан

ет

55

311.

13

жау

зт

1452

312.

14

бірде

үс

456

313.

15

жауынгер

зт

632

314.

16

дұшпан

зт

362

315.

17

белгісіз

сн

445

316.

18

ересек

сн

309

317.

19

ешқашан

ес

680

318.

20

ұмытыл

ет

57

319.

21

атау

зт

5632

320.

22

кенеттен

үс

57

321.

23

жара

зт

725

322.

24

алау

зт

96

323.

25

отансүйгіш

сн

50

324.

26

оқиға

зт

2501

6-сыныпқа арналған лексикалық-грамматикалық минимум

1- тоқсан–86 сөз

Отан отбасынан басталады
М. Әуезов "Абай жолы" романы, "Қайтқанда" тарауы (үзінді)


 

Лексика (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

1.

1

туыс

зт

595

Мәтіндерден деректі және дерексіз зат, көптік мәнді есімдерді ажырата білу, жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану

2.

2

асық

ет

763

3.

3

жауапкершілік

зт

869

4.

4

намыс

зт

609

5.

5

береке

зт

447

6.

6

ағайын

зт

579

7.

7

бір-бірі

ес

1021

8.

8

бастал

ет

1139

9.

9

аяқтал

ет

1166

10.

10

қатал

сн

353

11.

11

сезімтал

сн

77

12.

12

өзімшіл

сн

62

13.

13

отбасылық

сн

711

14.

14

еркеле

ет

131

15.

15

қолда

ет

4922

16.

16

түсін

ет

5113

17.

17

пікірлес

ет

197

18.

18

ескер

ет

1423

19.

19

шәкірт

зт

742

20.

20

тіле

ет

55

21.

21

шағын

сн

3369

22.

22

үйрет

ет

3739

23.

23

тәрбиеле

ет

1855

24.

24

үйлен

ет

427

25.

25

шыда

ет

463

26.

26

нағашы

зт

239

27.

27

ал

шл

8393

28.

28

өнеге

зт

815

29.

29

жасырын

ет

299

30.

30

түс

ет

8712

31.

31

хабарлас

ет

363

32.

32

қайт

ет

5669

Қазіргі қазақ ауылы мен қаланың тыныс-тіршілігі
Ә. Дүйсенбиев "Бәтіңке, шұжық, балқаймақ" өлеңі

33.

1

жергілікті

сн

1879

Лексикалық мағынасы жағынан заттың сипатын, көлемін, салмағын, аумағын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану

34.

2

айырмашылық

зт

704

35.

3

тыныс

зт

262

36.

4

қора

зт

456

37.

5

бақташы

зт

72

38.

6

қармақ

зт

176

39.

7

шұжық

зт

92

40.

8

балқаймақ

зт

16

41.

9

жент

зт

26

42.

10

кептеліс

зт

11

43.

11

отшашу

зт

29

44.

12

тынық

ет

258

45.

13

ауылдық

сн

402

46.

14

қалалық

сн

410

47.

15

жидек

зт

88

48.

16

ойын-сауық

зт

134

49.

17

дайын

үс

997

50.

18

шымыр

сн

61

51.

19

нәзік

сн

380

52.

20

бейімдел

ет

250

53.

21

хауыз

зт

13

54.

22

шулы

сн

25

55.

23

тыныш

сн

345

56.

24

қарбалас

үс

16

57.

25

күні-түні

үс

42

58.

26

епті

сн

76

Таулар сыры.
М. Мақатаев "Мен таулықпын"

59.

1

асқар

сн

540

Реттік сан есімдер мен жинақтық сан есімдерді жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

60.

2

етек

зт

621

61.

3

көшкін

зт

32

62.

4

сел

зт

174

63.

5

нүкте

зт

664

64.

6

көтеріл

ет

1587

65.

7

биіктік

зт

527

66.

8

тік

сн

204

67.

9

әдемілік

зт

108

68.

10

бұзыл

ет

761

69.

11

тастақ

сн

38

70.

12

кенді

сн

28

71.

13

орташа

сн

521

72.

14

үңгір

зт

368

73.

15

қарлы

сн

50

74.

16

үгіл

ет

2

75.

17

мұздық

зт

200

76.

18

жолық

ет

258

77.

19

белгіле

ет

2111

78.

20

шіркін

од

299

79.

21

алақай

од

175

80.

22

тайғанақ

сн

10

81.

23

абайсызда

үс

31

82.

24

өрле

ет

363

83.

25

жота

зт

349

84.

26

шоқы

зт

36

85.

27

гүріл

зт

16

86.

28

біресе

шл

392

2- тоқсан – 66 сөз

Қуат көзін үнемдей білеміз бе?
М. Жұмабаев "От" өлеңі(үзінді)

87.

1

қуат

зт

796

Өздік, болымсыздық, белгісіздік, жалпылау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

88.

2

ылғи

үс

347

89.

3

сұраным

зт

19

90.

4

көмір

зт

540

91.

5

өндір

ет

2917

92.

6

жап-жарық

сн

32

93.

7

жан

ет

847

94.

8

өш

ет

304

95.

9

балауыз

зт

19

96.

10

жалға

ет

1971

97.

11

жетеле

ет

336

98.

12

соқ

ет

2443

99.

13

отын

зт

289

100.

14

жұмса

ет

685

101.

15

жылыт

ет

104

102.

16

есептеуіш

зт

17

103.

17

шығын

зт

491

104.

18

тұрғын

зт

2635

105.

19

тұтынушы

зт

592

106.

20

күй

ет

296

107.

21

қап

од

50

108.

22

мазмұн

зт

2321

Астана – мәдениет пен өнер ордасы
Ә. Ысқақ "Күн ұлымын"

109.

1

ұйымдастыр

ет

2132

Болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

110.

2

көрермен

зт

216

111.

3

шырқа

ет

190

112.

4

шетелдік

сн

1158

113.

5

отандық

сн

480

114.

6

ауыстыр

ет

739

115.

7

көріктендір

ет

13

116.

8

мәдени

сн

1308

117.

9

ұзындық

зт

632

118.

10

тыныс-тіршілік

зт

81

119.

11

нышан

зт

152

120.

12

өнерлі

сн

159

121.

13

кезек

зт

1586

122.

14

іскери

сн

28

123.

15

жаға

зт

771

124.

16

әкімшілік

зт

1356

125.

17

сәулетті

сн

63

126.

18

шаһар

зт

245

127.

19

саяси

сн

3568

128.

20

рухани

сн

1466

129.

21

алақан

зт

397

130.

22

жарыс

зт

796

Қазақстан қорықтары
Ө. Тұрманжанов "Қарлығаш, дәуіт, жылан"

131.

1

аң-құс

зт

176

Етістіктің шақтарының (нақ осы шақ, ауыспалы осы шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

132.

2

ну

зт

100

133.

3

шөлейт

зт

102

134.

4

молай

ет

92

135.

5

таутеке

зт

17

136.

6

сазан

зт

45

137.

7

бекіре

зт

40

138.

8

суыр

зт

38

139.

9

қамысты

сн

4

140.

10

бұлақтай

сн

3

141.

11

өсіп-дамы

ет

3

142.

12

кесіртке

зт

36

143.

13

құнды

сн

492

144.

14

алуан

сн

1125

145.

15

қорықша

зт

24

146.

16

дәуіт

зт

65

147.

17

жар

зт

253

148.

18

мекендеуші

зт

12

149.

19

құры

ет

141

150.

20

көлем

зт

2898

151.

21

парыз

зт

360

152.

22

күзет

зт

358

3- тоқсан – 96 сөз

Болашақ мамандықтары.
А. Машанов "Жер астына саяхат"

153.

1

кәсіп

зт

853

Етістіктің шақтарының (ауыспалы келер шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

154.

2

мүмкіндік

зт

4074

155.

3

салыстыр

ет

1646

156.

4

анықта

ет

4906

157.

5

тырыс

ет

1254

158.

6

білікті

сн

133

159.

7

ірікте

ет

321

160.

8

дамыт

ет

4478

161.

9

сәйкес

сн

3668

162.

10

шығармашыл

сн

13

163.

11

талдат

ет

18

164.

12

тәжірибе

зт

1676

165.

13

сұраныс

зт

743

166.

14

заңгер

зт

273

167.

15

қаржыгер

зт

36

168.

16

сәулетші

зт

30

169.

17

ғой

шл

6508

170.

18

дәріс

зт

573

171.

19

талапкер

зт

120

172.

20

дінтанушы

зт

6

173.

21

оқытушы

зт

552

174.

22

бағдарламашы

зт

5

175.

23

сала

зт

6726

176.

24

арманда

ет

356

Қазақстан және Ұлы Жібек жолы.
Д. Досжан "Жібек жолы" (үзінді)

177.

1

созыл

ет

288

Етістіктің шақтарының (жедел өткен шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

178.

2

торғын

зт

28

179.

3

жалғас

ет

78

180.

4

гүлден

ет

103

181.

5

бағалы

сн

521

182.

6

отырықшы

сн

52

183.

7

базар

зт

560

184.

8

тарал

ет

643

185.

9

тауар

зт

2088

186.

10

саудагер

зт

257

187.

11

өрік

зт

117

188.

12

мейіз

зт

42

189.

13

барқыт

зт

74

190.

14

жібек

зт

819

191.

15

тие

ет

69

192.

16

жәрмеңке

зт

188

193.

17

негізгі

сн

4762

194.

18

киім-кешек

зт

460

195.

19

мата

зт

244

196.

20

мақпал

сн

17

197.

21

мақта

зт

247

198.

22

қорған

зт

330

199.

23

соқпақ

зт

99

200.

24

торап

зт

118

Жер байлығына аяулы көзқарас.
Ш. Айтматов "Ана - Жер Ана"

201.

1

мұнай

зт

1174

Сын-қимыл (бейне) және мөлшер үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

202.

2

қазба

зт

403

203.

3

шикізат

зт

225

204.

4

құбыр

зт

360

205.

5

мәрмәр

зт

48

206.

6

қорғасын

зт

130

207.

7

арпа

зт

101

208.

8

бидай

зт

18

209.

9

күріш

зт

246

210.

10

жез

зт

57

211.

11

кен

зт

5547

212.

12

тоз

ет

185

213.

13

кеніш

зт

134

214.

14

қалпы

зт

1124

215.

15

келтір

ет

2838

216.

16

бедер

зт

383

217.

17

таусыл

ет

324

218.

18

қасиетті

сн

604

219.

19

ері

ет

519

220.

20

жанғыш

сн

26

221.

21

сарғыш

сн

57

222.

22

топырақ

зт

1408

223.

23

құмтас

зт

26

224.

24

мырыш

зт

20

Олимпиада жеңімпаздары – Қазақстан мақтанышы.
М. Әлімбаев "Шынықсаң, шымыр боларсың" өлеңі.
Ә. Дүйсенбиев "Күшті болсам мен егер"

225.

1

мәрте

үс

292

Талғаулықты немесе кезектестік мәнді білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

226.

2

сайыс

зт

474

227.

3

иегер

зт

196

228.

4

жігер

зт

249

229.

5

жеңімпаз

сн

610

230.

6

жанкүйер

зт

72

231.

7

зілтемір

зт

15

232.

8

жүлде

зт

327

233.

9

оз

ет

647

234.

10

көзде

ет

1151

235.

11

жаттықтырушы

зт

71

236.

12

жүлделі

сн

68

237.

13

алайда

шл

1310

238.

14

табанды

сн

100

239.

15

мәре

зт

73

240.

16

мерей

зт

136

241.

17

жең

ет

865

242.

18

ұт

ет

280

243.

19

үлес

зт

1457

244.

20

ұпай

зт

535

245.

21

баулы

ет

372

246.

22

жар

ет

725

247.

23

тынымсыз

сн

86

248.

24

жұдырықтас

ет

11

4-тоқсан – 76 сөз

Абайды оқы, таңырқа!
Абай Құнанбайұлы. Табиғат лирикасы "Жазғытұры", "Жаз", "Күз", "Қыс" өлеңдері

249.

1

жазғытұрым

үс

37

Себеп-салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

250.

2

шеберлік

зт

758

251.

3

данышпан

сн

175

252.

4

надандық

зт

52

253.

5

шаттан

ет

90

254.

6

талаптан

ет

72

255.

7

рақымшыл

сн

3

256.

8

әділдік

зт

428

257.

9

мәнерле

ет

322

258.

10

сипатта

ет

853

259.

11

көн

ет

469

260.

12

жирен

ет

18

261.

13

әсемпаз

зт

16

262.

14

өнерпаз

зт

192

263.

15

зейінді

сн

12

264.

16

суретте

ет

1060

265.

17

әділетсіздік

зт

116

266.

18

ертеден

үс

180

267.

19

әлек

зт

103

268.

20

көгорай

зт

24

269.

21

таңырқа

ет

69

270.

22

әуес

сн

122

271.

23

денелі

сн

39

272.

24

сыз

ет

291

273.

25

дымқыл

сн

55

274.

26

арқылы

шл

8120

Қазақ ұлттық қолөнері
О. Бөкей "Апамның астауы" әңгімесі (үзінді)
Ф. Оңғарсынова "Оюлар" өлеңі (үзінді)

275.

1

білезік

зт

127

Жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыру

276.

2

сақина

зт

127

277.

3

жіп

зт

575

278.

4

құрақ

зт

316

279.

5

сырмақ

зт

57

280.

6

сәукеле

зт

59

281.

7

тұскиіз

зт

17

282.

8

кесте

зт

1224

283.

9

жон

ет

53

284.

10

ине

зт

193

285.

11

қайшы

зт

61

286.

12

көрпе

зт

255

287.

13

сүйек

зт

765

288.

14

бас

ет

2962

289.

15

әйел

зт

12265

290.

16

жасау

зт

88

291.

17

былғары

зт

103

292.

18

жиһаз

зт

214

293.

19

ер-тұрман

зт

36

294.

20

құрал-сайман

зт

79

295.

21

киімілгіш

зт

73

296.

22

әшекейле

ет

51

297.

23

ши

зт

120

298.

24

ілмек

зт

21

Саяхат және туризм.
Шоқан Уалиханов "Жоңғария очерктері" (үзінді)

299.

1

бағдар

зт

356

Жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыру

300.

2

жоспарла

ет

970

301.

3

көркем

сн

2135

302.

4

таңғаларлық

сн

26

303.

5

заңғар

сн

45

304.

6

ғажайып

сн

454

305.

7

ұйым

зт

3743

306.

8

өлкетану

зт

35

307.

9

танымдық

сн

460

308.

10

шатқал

зт

110

309.

11

анықтама

зт

317

310.

12

көпшілік

зт

1936

311.

13

әуесқой

сн

50

312.

14

мүмкін

мд

4980

313.

15

көркемде

ет

42

314.

16

өзара

үс

2122

315.

17

мәселе

зт

8871

316.

18

туынды

зт

846

317.

19

керемет

сн

1224

318.

20

нысан

зт

1283

319.

21

мән

зт

3329

320.

22

әйгілі

сн

578

321.

23

мейрамхана

зт

442

322.

24

аспалы

сн

24

323.

25

шырағдан

зт

39

324.

26

немесе

шл

9532

      7-сыныпқа арналған лексикалық-грамматикалық минимум

1 тоқсан – 86 сөз

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілін оқып үйренеміз.
Үш тілді білу – үлкен өнер.
М. Жұмабаев "Қазақ тілі" өлеңі


 

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

1.

1

аудар

ет

3174

Мәтіндерден көмекші есімдерді ажырата білу, жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану

2.

2

бап

зт

3281

3.

3

көңіл

зт

3749

4.

4

әлемдік

сн

896

5.

5

әңгімелес

ет

241

6.

6

білім

зт

22915

7.

7

жетік

262

8.

8

білік

зт

360

9.

9

кейде

үс

1474

10.

10

көптілді

сн

10

11.

11

дағды

зт

778

12.

12

тұғыр

зт

219

13.

13

оқыт

ет

3847

14.

14

деңгей

зт

11218

15.

15

мүлдем

үс

417

16.

16

оқып-үйрен

ет

31

17.

17

халықаралық

сн

3888

18.

18

аралас

сн

542

19.

19

тілмаш

зт

20

20.

20

туған

сн

3478

21.

21

орысша

үс

558

22.

22

ағылшынша

үс

14

23.

23

қызығушылық

зт

725

24.

24

ой

зт

4849

25.

25

тең

сн

2097

26.

26

сөздік

зт

2374

27.

27

сұхбат

зт

591

Уақыт – ұлы күш
А. Құнанбаева "Сағаттың шықылдағы емес ермек"

28.

1

басқар

ет

3725

Салыстырмалы, күшейтпелі, асырмалы шырайлардың қызметін білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану

29.

2

қайрат-жігер

зт

8

30.

3

құр

ет

2936

31.

4

таңсәрі

зт

15

32.

5

санас

ет

265

33.

6

ақшам

зт

70

34.

7

талтүс

үс

11

35.

8

зая

үс

43

36.

9

кедергі

зт

850

37.

10

қас

зт

194

38.

11

арасы

ке

2048

39.

12

шырылда

ет

112

40.

13

қадағала

ет

624

41.

14

қарай

шл

12912

42.

15

міндетті

сн

38

43.

16

орында

ет

4811

44.

17

өнімді

сн

77

45.

18

әрі

шл

3368

46.

19

асығыс

үс

203

47.

20

тапшы

сн

140

48.

21

тексер

ет

2289

49.

22

тиімді

сн

1571

50.

23

өт

ет

9067

51.

24

зымыра

ет

131

52.

25

өкініш

зт

675

53.

26

шұғыл

үс

401

54.

27

ермек

зт

140

55.

28

тоқсан

зт

274

56.

29

мысал

зт

5529

57.

30

яғни

шл

3434

Жердегі климаттық өзгерістер
Д. Дефо "Робинзон Крузо"

58.

1

түсіндір

ет

2165

Топтау сан есімдерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

59.

2

қолайсыз

сн

121

60.

3

аптап

зт

116

61.

4

жұқар

ет

22

62.

5

үсік

зт

35

63.

6

қорытынды

зт

1309

64.

7

ғаламдық

сн

94

65.

8

қапырық

сн

38

66.

9

шаң

зт

341

67.

10

талқыла

ет

688

68.

11

жылын

ет

300

69.

12

жаратылыс

зт

190

70.

13

көзқарас

зт

1587

71.

14

күрт

үс

27

72.

15

құбылмалы

сн

48

73.

16

қатерлі

сн

60

74.

17

құбылыс

зт

1795

75.

18

болжам

зт

413

76.

19

тасқын

зт

331

77.

20

өзгеріссіз

сн

22

78.

21

жоғарыла

ет

114

79.

22

үздіксіз

сн

78

80.

23

тосын

сн

164

81.

24

үдеріс

зт

540

82.

25

сынап

зт

21

83.

26

бағана

зт

94

84.

27

өсіп-өн

ет

82

85.

28

үндеу

зт

408

86.

29

кейбір

ес

2270

I2-тоқсан – 66 сөз

Қазақстанның ежелгі қалалары және Ұлы Жібек жолы.
Б. Ұзақов "Жантаза"

87.

1

бекініс

зт

586

Одағай түрлерін мәтіннен ажырата алады, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

88.

2

билік

зт

4149

89.

3

алыс-беріс

зт

106

90.

4

монша

зт

188

91.

5

дерекқор

зт

8

92.

6

жабық

сн

212

93.

7

қира

ет

164

94.

8

кәріз

зт

16

95.

9

қалашық

зт

116

96.

10

қуғын

зт

90

97.

11

жандан

ет

264

98.

12

қорша

ет

1121

99.

13

діни

сн

788

100.

14

наразы

сн

119

101.

15

ойранда

ет

30

102.

16

опасыздық

зт

66

103.

17

өркенде

ет

333

104.

18

рух

зт

903

105.

19

сүйен

ет

1051

106.

20

ұстахана

зт

19

Спорт және денсаулық күтімі
Т. Нұрмағанбетов "Он жасар жігіт"

107.

1

бауыр

зт

1088

Етістіктің шақтарының (бұрынғы және ауыспалы өткен шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

108.

2

бүйрек

зт

116

109.

3

бұлшық

зт

100

110.

4

саламатты

сн

36

111.

5

жүрек

зт

2983

112.

6

иық

зт

496

113.

7

іш

зт

9025

114.

8

расында

мд

267

115.

9

өкпе

зт

312

116.

10

рақаттан

ет

93

117.

11

құрама

сн

509

118.

12

бапкер

зт

272

119.

13

ұйқышыл

сн

3

120.

14

шалдық

ет

464

121.

15

асқорыту

зт

18

122.

16

бел

зт

708

123.

17

дағдылан

ет

114

124.

18

еңкей

ет

256

125.

19

иіл

ет

261

126.

20

өкше

зт

116

127.

21

шалқай

ет

43

Ұқсатым. Сән.Талғам.
Ақан Сері "Жігіт сипаты", "Қыз сипаты"

128.

1

әсем

сн

321

Етістіктің шақтарының (мақсатты және болжалды келер шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

129.

2

безендір

ет

196

130.

3

бәсекелес

ет

39

131.

4

сапалы

сн

458

132.

5

белбеу

зт

165

133.

6

бөрік

зт

95

134.

7

жарасымды

сн

86

135.

8

жең

зт

91

136.

9

жеңілдік

зт

350

137.

10

түйреуіш

зт

27

138.

11

жұмсақ

сн

352

139.

12

қалта

зт

635

140.

13

күртеше

зт

40

141.

14

бау

зт

400

142.

15

сән

зт

326

143.

16

тақ

ет

385

144.

17

талғам

зт

241

145.

18

айна

зт

348

146.

19

топтама

зт

117

147.

20

түйме

зт

291

148.

21

сұңғақ

сн

49

149.

22

көрсетілім

зт

10

150.

23

ұқсастық

зт

368

151.

24

ыңғайлы

сн

114

152.

25

сымбат

зт

82

3-тоқсан – 96 сөз

Ғаламтормен дұрыс жұмыс жасау мәдениеті
Жюль Верн "Әлемді сексен күн ішінде шарлау" романы (үзінді)

153.

1

ажыра

ет

644

Етістік қалау райдың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану

154.

2

болдыр

ет

291

155.

3

жылдамдық

зт

611

156.

4

әлеуметтік

сн

3507

157.

5

дәйексөз

зт

13

158.

6

қызықтыр

ет

332

159.

7

жөнелт

ет

176

160.

8

ой-пікір

зт

230

161.

9

санаулы

сн

72

162.

10

кеңей

ет

266

163.

11

қосыл

ет

1195

164.

12

басқа

сн

12229

165.

13

сілтеме

зт

560

166.

14

сым

зт

192

167.

15

өшір

ет

221

168.

16

тәуелді

сн

379

169.

17

жақындат

зт

119

170.

18

жасаушы

зт

413

171.

19

түпнұсқа

зт

381

172.

20

шарла

ет

119

173.

21

саяхатта

ет

33

174.

22

семіздік

зт

11

175.

23

омыртқа

зт

124

176.

24

ешқандай

ес

1069

Музыка. Қазақтың киелі домбырасы
І. Жансүгіров "Күйші" поэмасы (үзінді)

177.

1

әуен

зт

483

Мақсат және себеп-салдар үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

178.

2

елестет

ет

346

179.

3

сүйемелде

ет

115

180.

4

байқау

зт

358

181.

5

бөлік

зт

3056

182.

6

домалақ

сн

126

183.

7

мұңды

сн

54

184.

8

мойын

зт

1657

185.

9

қиялда

ет

36

186.

10

тиек

зт

140

187.

11

кеуде

зт

668

188.

12

қуаныш

зт

1069

189.

13

ырғақ

зт

311

190.

14

перне

зт

48

191.

15

талай

үс

1038

192.

16

жасал

ет

4348

193.

17

ән-күй

зт

67

194.

18

ішекті

сн

21

195.

19

сазды

сн

84

196.

20

арнал

ет

3125

197.

21

мәнер

зт

166

198.

22

үкі

зт

245

199.

23

орындаушы

зт

391

200.

24

жүлдегер

зт

145

201.

25

үрмелі

сн

8

202.

26

шаңқобыз

зт

23

203.

27

шерт

ет

268

204.

28

айтыскер

зт

39

205.

29

шертпе

зт

2

206.

30

сырнай

зт

61

207.

31

бұра

ет

159

208.

32

сыбызғы

зт

75

Төрт түлік мал мен егіншілік – ел берекесі
Ғ. Мұстафин "Шығанақ" романы (үзінді)

209.

1

түлік

зт

125

Септеулік шылаулардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

210.

2

соғым

зт

41

211.

3

малшаруашылық

зт

31

212.

4

қаймақ

зт

125

213.

5

дән-дақыл

зт

1

214.

6

диірмен

зт

95

215.

7

ауылшаруашылық

зт

462

216.

8

тыңайтқыш

зт

211

217.

9

егіс

зт

161

218.

10

егістік

зт

168

219.

11

жүйрік

сн

266

220.

12

жемшөп

зт

46

221.

13

сеп

ет

164

222.

14

құнарлы

сн

164

223.

15

құрғақшылық

зт

50

224.

16

молшылық

зт

49

225.

17

сіңімді

сн

15

226.

18

бақ

ет

813

227.

19

тікенді

сн

10

228.

20

өріс

зт

668

229.

21

ер-тоқым

зт

33

230.

22

байла

ет

841

Наурыз мейрамы. Ақ мол болсын! Ұлыс оң болсын!
М. Мақатаев "Наурыз".

231.

1

тоғызқұмалақ

зт

68

Жазба жұмыстарында ыңғайлас салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

232.

2

алтыбақан

зт

137

233.

3

әткеншек

зт

83

234.

4

көріс

ет

1

235.

5

жаңар

ет

312

236.

6

жылда

үс

211

237.

7

игі

сн

320

238.

8

көкпар

зт

122

239.

9

отырғыз

ет

164

240.

10

қызыр

зт

27

241.

11

мерекелік

сн

181

242.

12

наным

зт

143

243.

13

құшақ

зт

615

244.

14

салт

зт

1102

245.

15

сыбаға

зт

96

246.

16

тағам

зт

724

247.

17

ұлыс

ет

10

248.

18

құтты

сн

306

4-тоқсан – 76 сөз

Жастықтың оты қайдасың?
М. Жұмабаев "Мен жастарға сенемін" өлеңі.

249.

1

айбынды

сн

69

Жазба жұмыстарында қарсылықты салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

250.

2

айбатты

сн

26

251.

3

ашушаң

сн

15

252.

4

икемдел

ет

34

253.

5

жастық

зт

401

254.

6

білімпаздық

зт

4

255.

7

құрдас

зт

192

256.

8

сыныптас

зт

176

257.

9

еңбектен

ет

109

258.

10

кекшіл

сн

9

259.

11

қайратты

сн

75

260.

12

құрбы

зт

304

261.

13

жалында

ет

54

262.

14

талапты

сн

126

263.

15

табандылық

зт

132

264.

16

табыс

ет

1055

265.

17

танымпаз

сн

2

266.

18

төзімділік

зт

79

267.

19

қос

ет

2086

268.

20

ұялшақ

сн

20

269.

21

қайрат

зт

1583

270.

22

шыдамдылық

зт

73

271.

23

мүдде

зт

1732

Ғылым мен техниканың соңғы жаңалықтары
Майкл Х.Харт "100 ұлы адам" атты кiтабынан - "Альберт Эйнштейн"

272.

1

атақ

зт

1082

Жазба жұмыстарында түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

273.

2

ғылыми-техникалық

сн

553

274.

3

әдіс

зт

2181

275.

4

үрдіс

зт

831

276.

5

жақсарт

ет

423

277.

6

заманауи

сн

297

278.

7

қарқынды

сн

1121

279.

8

кейінгі

сн

807

280.

9

ұсыныс

зт

1163

281.

10

күрделендір

ет

34

282.

11

қаржы

зт

4020

283.

12

жасанды

сн

221

284.

13

құрылғы

зт

150

285.

14

негізде

ет

147

286.

15

талда

ет

513

287.

16

мекеме

зт

1804

288.

17

өнертабыс

зт

22

289.

18

өнертапқыш

зт

32

290.

19

нәтиже

зт

3978

291.

20

жаңаша

үс

288

292.

21

тереңдет

ет

45

293.

22

дәлдік

зт

133

294.

23

салыстырмалы

сн

300

295.

24

қайраткер

зт

400

296.

25

жаңғырт

ет

461

297.

26

келіссөз

зт

313

298.

27

құндылық

зт

1082

299.

28

ерекшелік

зт

2266

300.

29

біршама

үс

173

Батыр туса – ел ырысы
А. Нұршайықов "Аңыз бен ақиқат" (үзінді)

301.

1

жігіт

зт

2847

Жазба жұмыстарында ыңғайлас, қарсылықты, түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

302.

2

ырыс

зт

170

303.

3

сүйіспеншілік

зт

451

304.

4

құтқарушы

зт

52

305.

5

бейбіт

сн

445

306.

6

даңқты

сн

70

307.

7

ер

зт

2653

308.

8

жекпе-жек

зт

155

309.

9

қайырымды

сн

118

310.

10

із

зт

1191

311.

11

кез

зт

12221

312.

12

қайсар

зт

196

313.

13

ару

зт

160

314.

14

қылмыс

зт

1217

315.

15

арқасында

шл

1944

316.

16

лайықты

сн

396

317.

17

жұт

ет

542

318.

18

оқ

зт

880

319.

19

өл

ет

3211

320.

20

күнбе-күн

үс

14

321.

21

ұқса

ет

930

322.

22

қалыптас

ет

3148

323.

23

жүректі

сн

122

324.

24

ақиқат

зт

583

      8-сыныпқа арналған лексикалық-грамматикалық минимум

1 тоқсан – 86 сөз

Білім. Ғылым. Инновация.
Т. Сұлтанбеков "Ғажайып планета" әңгімесі (үзінді)

Лексикалық минимум (актив)
 

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

1.

1

зертхана

зт

182

Болжалдық сан есімдерді жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

2.

2

ошақ

зт

269

3.

3

артықшылық

зт

511

4.

4

әзірле

ет

1477

5.

5

құлтемір

зт

11

6.

6

түлек

зт

287

7.

7

жарықтандыр

сн

5

8.

8

кемшілік

зт

559

9.

9

талап

зт

4121

10.

10

бөлін

ет

2609

11.

11

үздік

сн

727

12.

12

қыш

зт

105

13.

13

дәреже

зт

1584

14.

14

тағылымдама

зт

45

15.

15

зияткерлік

сн

125

16.

16

тың

сн

471

17.

17

жаратылыстану

зт

97

18.

18

түйін

зт

464

19.

19

жөнінде

шл

2531

20.

20

нақты

сн

2250

21.

21

қоғамтану

зт

6

22.

22

шоғырлан

ет

313

23.

23

жеделдет

ет

128

24.

24

өзекті

сн

478

25.

25

білімпаз

зт

157

26.

26

шыңда

ет

617

27.

27

ертелі-кеш

үс

29

28.

28

зиялы

сн

702

29.

29

кісі

зт

3668

30.

30

тіркелуші

зт

1

Сауда жасай білесің бе?
Абай Құнанбаев "Базарға, қарап тұрсам, әркім барар"

31.

1

қаражат

зт

1143

Бөлшектік сан есімдерді жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану

32.

2

айналым

зт

602

33.

3

назар

зт

1342

34.

4

маржан

зт

144

35.

5

жарамдылық

зт

19

36.

6

кәдесый

зт

64

37.

7

кіріс-шығыс

зт

6

38.

8

табыс

зт

2466

39.

9

қыл

ет

9713

40.

10

төлем

зт

1493

41.

11

дана

зт

413

42.

12

сапа

зт

1429

43.

13

сатылым

зт

65

44.

14

сауда-саттық

зт

210

45.

15

анда-санда

үс

115

46.

16

сауаттылық

зт

172

47.

17

арзан

сн

342

48.

18

ұтымды

сн

170

49.

19

ұрла

ет

386

50.

20

тәуекел

зт

551

51.

21

таразы

зт

257

52.

22

сауат

зт

236

53.

23

дәнекер

зт

20

54.

24

тым

үс

1129

55.

25

уақтылы

үс

161

56.

26

азын-аулақ

үс

48

57.

27

қолма-қол

үс

189

58.

28

әркім

ес

616

59.

29

түбіртек

зт

37

60.

30

қаржыландыр

ет

314

Жаһандық энергетикалық дағдарыс
Ш. Айтматов "Кассандра таңбасы"

61.

1

бәсеке

зт

1383

Еліктеу сөздерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

62.

2

дағдарыс

зт

491

63.

3

жаңашылдық

зт

73

64.

4

қатер

зт

468

65.

5

қажеттілік

зт

584

66.

6

әрекет

зт

2810

67.

7

жаһандық

зт

247

68.

8

өндіруші

зт

671

69.

9

байыт

ет

324

70.

10

көмірсутек

зт

94

71.

11

ысырап

зт

39

72.

12

сараптама

зт

1197

73.

13

шама

зт

1467

74.

14

кездейсоқ

үс

198

75.

15

біт

ет

4478

76.

16

күтіл

ет

121

77.

17

тарат

ет

1291

78.

18

тасымалда

ет

38

79.

19

көрсеткіш

зт

1535

80.

20

ула

ет

61

81.

21

ахуал

зт

567

82.

22

алдын ал

ке+
ет

566 + 43359

83.

23

балама

зт

457

84.

24

құрал

зт

4934

85.

25

жүргіз

сн

3133

86.

26

дақ

зт

66


2- тоқсан – 66 сөз

Достық пен татулық - таптырмас бақыт
Т. Айбергенов "Бір тойым бар"

87.

1

жақындық

зт

105

Етістіктің шартты рай қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

88.

2

сәтсіздік

зт

137

89.

3

жаны

ке

1296

90.

4

жылат

ет

86

91.

5

жолдас

зт

2034

92.

6

залал

зт

90

93.

7

замандас

зт

222

94.

8

қиыншылық

зт

330

95.

9

жан

зт

3820

96.

10

татулық

зт

224

97.

11

ынтымақтастық

зт

557

98.

12

жанашыр

зт

277

99.

13

сыр

зт

1619

100.

14

күлдір

ет

85

101.

15

кілт

зт

355

102.

16

мәдениетті

сн

115

103.

17

игілікті

сн

75

104.

18

көпшіл

сн

24

105.

19

парасатты

сн

65

106.

20

берік

сн

1559

107.

21

сөйтіп

шл

175

108.

22

қызған

ет

632

109.

23

жалған

сн

246

110.

24

той

үс

3471

111.

25

ұйымшылдық

зт

42

112.

26

адалдық

зт

623


Кәсіп–бақыттың шырағы, еңбек – ырыстың бұлағы
С. Мұқанов "Саятшы Ораз" әңгімесі

113.

1

қамтамасыз

сн

3174

Етістіктің бұйрық райдың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

114.

2

бірлестік

зт

664

115.

3

егіншілік

зт

239

116.

4

еңбекақы

зт

557

117.

5

кәсіпқой

сн

101

118.

6

жарнама

зт

328

119.

7

қиналыс

зт

71

120. е

8

кәсіпкер

зт

3915

121.

9

сый-құрмет

зт

42

122.

10

құрал-жабдық

зт

263

123.

11

серіктес

зт

217

124.

12

өңір

зт

2025

125.

13

шаруа

зт

1929

126.

14

орта

сн

2764

127.

15

пайда

зт

4123

128.

16

берекелі

сн

50

129.

17

мамандан

ет

100

130.

18

сенімді

сн

598

131.

19

өтімді

сн

16

132.

20

зейнет

зт

88

133.

21

іскер

сн

480

134.

22

айрықша

үс

609

135.

23

игер

ет

708

136.

24

құпта

ет

206

137.

25

жеткіз

ет

3891

138.

26

егер

шл

8982

Қазақстанның су ресурстары
Ә. Нұрпейісов "Қан мен тер" (үзінді)

139.

1

текше

зт

336

Күшейткіш үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

140.

2

ауызсу

зт

59

141.

3

қойма

зт

266

142.

4

ағын

зт

433

143.

5

тереңдік

зт

180

144.

6

емдік

сн

46

145.

7

ызғарлы

сн

76

146.

8

сергелдең

зт

31

147.

9

пайыз

зт

1794

148.

10

бөгет

зт

1107

149.

11

лайлан

ет

11

150.

12

тұнық

сн

139

151.

13

суармалы

сн

66

152.

14

тола

үс

38

3- тоқсан – 96 сөз

Тарихи тұлғалар тағылымы
Т. Әлімқұлов "Қараой" әңгіме

153.

1

ағартушы

зт

322

Демеулік шылаулардың (сұраулық, күшейткіш) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

154.

2

патша

зт

2199

155.

3

айып

зт

597

156.

4

сұлтан

зт

1030

157.

5

өсиет

зт

306

158.

6

саясаткер

зт

280

159.

7

тағылым

зт

222

160.

8

айқын

сн

951

161.

9

кемеңгер

сн

111

162.

10

хан

зт

4507

163.

11

көрнекті

сн

691

164.

12

беделді

сн

219

165.

13

айдал

ет

108

166.

14

іскерлік

зт

577

167.

15

тарихи

сн

2321

168.

16

қолбасшы

зт

252

169.

17

бұрмалаушылық

зт

14

170.

18

көсем

зт

580

171.

19

нығайт

ет

739

172.

20

таныл

ет

879

173.

21

ақсүйек

зт

190

174.

22

саясат

зт

3077

175.

23

алаш

зт

894

176.

24

ішкі

сн

1888

177.

25

сыртқы

сн

980

178.

26

жебе

зт

124

Қызым – жағадағы құндызым, ұлым – аспандағы жұлдызым
"Қозы Көрпеш – Баян сұлу" жыры (үзінді)

179.

1

тектілік

зт

36

Демеулік шылаулардың (болжалдық, шектік) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

180.

2

бойжеткен

зт

209

181.

3

абырой

зт

467

182.

4

қалыңдық

зт

432

183.

5

менсін

ет

1215

184.

6

жасөспірім

зт

391

185.

7

махаббат

зт

1081

186.

8

тәлім-тәрбие

зт

176

187.

9

имандылық

зт

210

188.

10

келін

зт

517

189.

11

отау

зт

747

190.

12

сезім

зт

1870

191.

13

алғыр

сн

166

192.

14

жеткіншек

зт

117

193.

15

құрбы-құрдас

зт

32

194.

16

ғашық

зт

355

195.

17

ибалы

сн

28

196.

18

перзент

зт

235

197.

19

қылықты

сн

51

198.

20

шынайы

сн

809

199.

21

ардақта

ет

151

200.

22

еңбексүйгіш

сн

75

201.

23

жеңге

зт

260

202.

24

саналы

сн

364

203.

25

ар-ұят

зт

54

204.

26

қылық

зт

510

205.

27

мүшел

зт

102

206.

28

шежіре

зт

397

Биоалуантүрлілік
Жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер
М. Әуезов "Көксерек"

207.

1

елік

зт

158

Демеулік шылаулардың (болымсыздық немесе қарсы мәнді, нақтылау) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

208.

2

сүтқоректі

зт

129

209.

3

жорыт

ет

56

210.

4

қосмекенділер

зт

11

211.

5

сарышұнақ

зт

42

212.

6

құлан

зт

140

213.

7

қоқиқаз

зт

23

214.

8

бұлан

зт

22

215.

9

сілеусін

зт

22

216.

10

алып

сн

148

217.

11

құндыз

зт

80

218.

12

борсық

зт

72

219.

13

кемі

ет

254

220.

14

тырна

зт

56

221.

15

төн

ет

686

222.

16

бапта

ет

198

223.

17

шегіртке

зт

46

224.

18

қиянат

зт

230

225.

19

улы

сн

88

226.

20

жолбарыс

зт

265

227.

21

шаян

зт

78

228.

22

төменде

ет

714

229.

23

азық

зт

337

230.

24

саңырауқұлақ

зт

142

231.

25

қаншама

ес

239

232.

26

зиянкес

зт

45

233.

27

тобылғы

зт

90

Наурыз және әлем халықтарының оны қарсы алу ерекшеліктері
Б.Ж. Бопайұлы "Қазақы наурызнама" (үзінді)

234.

1

үндестік

зт

136

Жазба жұмыстарында себеп-салдар салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

235.

2

шаттық

зт

141

236.

3

көңіл күй

зт

200

237.

4

наурызкөже

зт

40

238.

5

түрлі

сн

3996

239.

6

кешір

ет

937

240.

7

өзіндік

сн

1088

241.

8

дегенмен

шл

247

242.

9

жылылық

зт

75

243.

10

даналық

зт

293

244.

11

оян

ет

690

245.

12

тойла

ет

392

246.

13

ежелгі

сн

1085

247.

14

ырыздық

зт

16

248.

15

барынша

үс

662

4-тоқсан-76 сөз

"Мәңгілік елдің нұрлы жолы!"
Н.Ә. Назарбаев "Қазақстан жолы" (үзінді)

249.

1

атақоныс

зт

31

Жазба жұмыстарында талғаулы салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

250.

2

естелік

зт

273

251.

3

жылнама

зт

52

252.

4

салт-сана

зт

103

253.

5

жолдау

зт

366

254.

6

тағдыр

зт

1182

255.

7

діл

зт

92

256.

8

ашықтық

зт

151

257.

9

ұғым

зт

2193

258.

10

қадам

зт

1634

259.

11

шартарап

зт

26

260.

12

азат

сн

666

261.

13

мығым

сн

28

262.

14

жарқын

сн

542

263.

15

жасампаз

сн

47

264.

16

мәлім

сн

481

265.

17

нұрлы

сн

190

266.

18

қосымша

сн

5588

267.

19

салиқалы

сн

72

268.

20

ашаршылық

зт

179

269.

21

біртұтас

сн

192

270.

22

кемелден

ет

66

271.

23

түбегейлі

сн

257

272.

24

өтпелі

сн

146

Қазақтың айтыс өнері мен сөз мәдениеті
Ринат Заитов пен Аманғазы Кәріпжановтың айтысы

273.

1

дүлдүл

зт

43

Жазба жұмыстарында кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

274.

2

бөл

ет

3655

275.

3

жеңіліс

зт

161

276.

4

көркемсөз

зт

34

277.

5

ақындық

зт

476

278.

6

маңыз

зт

1615

279.

7

тыңдарман

зт

210

280.

8

шешен

зт

469

281.

9

ықылас-ілтипат

зт

24

282.

10

сынас

ет

29

283.

11

ділмар

сн

22

284.

12

майталман

сн

59

285.

13

қарсылас

зт

271

286.

14

жұп

са

112

287.

15

төрелік

зт

152

288.

16

суырыпсалма

сн

32

289.

17

ұтқыр

сн

201

290.

18

бөлен

ет

147

291.

19

сына

ет

475

292.

20

тапқырлық

зт

113

293.

21

астам

үс

1311

294.

22

әдеби

сн

1513

295.

23

елеулі

сн

514

296.

24

әдептілік

зт

308

297.

25

бейнелі

сн

149

298.

26

ұйқас

зт

76

299.

27

ойын-той

зт

7

300.

28

дәлелді

сн

9

Қазақстан – Байқоңыр-Ғарыш
Нұртөре Жүсіп "Қыран қазақ" (деректі әңгіме)

301.

1

дабыл

зт

195

Жазба жұмыстарында себеп-салдар, талғаулы, кезектес салалас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

302.

2

ғылыми-зерттеу

сн

216

303.

3

қаһарман

зт

339

304.

4

түйіс

ет

129

305.

5

тетік

зт

412

306.

6

қондырғы

зт

122

307.

7

жаттықтыр

ет

128

308.

8

зақым

зт

64

309.

9

ақаусыз

сн

5

310.

10

беймәлім

сн

87

311.

11

тұнжыра

ет

76

312.

12

елді: елді мекен

зт

95

313.

13

иелік

зт

321

314.

14

айтулы

сн

141

315.

15

тамамда

ет

118

316.

16

аттан

ет

532

317.

17

бағындыр

ет

294

318.

18

алдымен

үс

210

319.

19

қалқы

ет

87

320.

20

өршіл

сн

42

321.

21

аумақ

зт

2146

322.

22

ұшыр

ет

482

323.

23

шаршы

зт

497

324.

24

ұзақ

сн

1803

9-сыныпқа арналған лексикалық-грамматикалық минимум

1-тоқсан– 79 сөз

Қазақ жазуының даму жолы
"Күлтегін жыры"

Лексикалық минимум (актив)

CT

Абсолютті жиілік

Грамматикалық минимум

1.

1

қыпшақ

зт

332

Өздік етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

2.

2

дүниетаным

зт

397

3.

3

емле

зт

64

4.

4

әліпбилік

сн

19

5.

5

жазба

зт

662

6.

6

жан-жақты

сн

857

7.

7

жетілдір

ет

836

8.

8

зерделе

ет

255

9.

9

көшірме

зт

383

10.

10

ретте

ет

6233

11.

11

қаша

ет

3

12.

12

құлпытас

зт

33

13.

13

дыбыс

зт

1431

14.

14

латын

зт

675

15.

15

дәуір

зт

1441

16.

16

нұсқа

зт

254

17.

17

сәйкестендір

ет

256

18.

18

сауыт

зт

251

19.

19

сия

зт

89

20.

20

жүйеле

ет

140

21.

21

төл

сн

50

22.

22

төте

сн

124

23.

23

түркі

сн

1007

24.

24

үңіл

ет

313

25.

25

дыбыстал

ет

97

26.

26

үндес

сн

72

Жолың болсын, жолаушы
М. Мақатаев "Ертең біз жол жүреміз"

27.

1

жолсапар

зт

7

Өзгелік етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

28.

2

бағын

ет

518

29.

3

жүрдек

сн

26

30.

4

жолшыбай

үс

11

31.

5

аялда

ет

73

32.

6

жолазық

зт

1

33.

7

жолайрық

зт

16

34.

8

апат

сн

656

35.

9

жолсерік

зт

30

36.

10

жиіле

ет

60

37.

11

жолдама

зт

165

38.

12

жол-жөнекей

үс

44

39.

13

бекет

зт

159

40.

14

аралық

зт

1222

41.

15

тасымал

зт

279

42.

16

жүргінші

зт

56

43.

17

зуылда

ет

23

44.

18

құн

зт

803

45.

19

сақтан

ет

386

46.

20

сәтті

сн

278

47.

21

куәлік

зт

195

48.

22

зымырандай

сн

2

49.

23

жедел

үс

407

50.

24

бекер

үс

431

51.

25

әрі-бері

үс

87

Көшпенділер мәдениеті
Қазақтың халық күнтізбесі
І. Есенберлин "Көшпенділер" (үзінді)

52.

1

байырғы

сн

272

Ортақ етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

53.

2

көшіп-қон

ет

105

54.

3

хандық

зт

1139

55.

4

жәдігер

зт

106

56.

5

жиһанкез

зт

54

57.

6

доңыз

зт

27

58.

7

жұлдызнамашы

зт

2

59.

8

жорамал

зт

91

60.

9

диқаншылық

зт

11

61.

10

күндіз-түні

үс

37

62.

11

күнкөріс

зт

103

63.

12

лашық

зт

51

64.

13

күнұзақ

үс

4

65.

14

күншуақ

зт

18

66.

15

күншығыс

зт

83

67.

16

адамзат

зт

1442

68.

17

би-шешен

зт

23

69.

18

шұбырынды

сн

40

70.

19

ер-тоқым

зт

33

71.

20

мәжіліс

зт

661

72.

21

өжет

сн

113

73.

22

тайпа

зт

910

74.

23

көшпенді

зт

68

75.

24

тұрмыстық

сн

142

76.

25

ұзақтық

зт

103

77.

26

ұлу

зт

123

78.

27

бек

зт

129

79.

28

руналық

сн

1

2- тоқсан – 63 сөз

Заң – қоғамның тірегі
Айбатыр Сейтақ "Азат елдің ар-намысы – Ата Заң"

80.

1

азаматша

зт

13

Ырықсыз етістің қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

81.

2

ар-намыс

зт

130

82.

3

арыз

зт

485

83.

4

шекте

ет

726

84.

5

әділет

зт

621

85.

6

құқылы

сн

161

86.

7

бұзақылық

зт

47

87.

8

бүлдір

ет

115

88.

9

жаза

зт

324

89.

10

жой

ет

805

90.

11

жүзегеас

ет

3570

91.

12

жарғы

зт

312

92.

13

қоғамдық

сн

2412

93.

14

кепіл

зт

393

94.

15

құқық

зт

6287

95.

16

ірге

зт

446

96.

17

өтініш

зт

2062

97.

18

қылмыскер

зт

249

98.

19

мақұлда

ет

196

99.

20

себеп

зт

4408

100.

21

ұр

ет

54

101.

22

тергеу

зт

59

102.

23

куәгер

зт

67

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні –
Тәуелсіз Қазақстанның айбынды мейрамы
Маралтай Ыбыраев "Елбасыма"

103.

1

алғышарт

зт

191

Мезгіл үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

104.

2

сайын

шл

1653

105.

3

арна

ет

787

106.

4

атал

ет

5637

107.

5

үміткер

зт

204

108.

6

бекіт

ет

1370

109.

7

белес

зт

180

110.

8

бүкілхалықтық

сн

31

111.

9

бірауыз

сн

45

112.

10

дарын

зт

291

113.

11

дауыс

зт

2415

114.

12

кенші

зт

42

115.

13

туып-өс

ет

72

116.

14

бастамашы

зт

52

117.

15

сайлан

ет

264

118.

16

құштар

сн

139

119.

17

лауазым

зт

784

120.

18

сайлау

зт

773

121.

19

тұтқа

зт

167

122.

20

қазақстандық

зт

639

Жастар және бұқаралық ақпарат құралдары
Қ. Аманжолов "Жас дәурен"

123.

1

алаңдат

ет

15

Мекен үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

124.

2

ауқымды

сн

369

125.

3

әзіл

зт

197

126.

4

сыншыл

сн

41

127.

5

орынбасар

зт

456

128.

6

бұқара

зт

233

129.

7

дәлел

зт

473

130.

8

дәурен

зт

113

131.

9

жоба

зт

3941

132.

10

жағымды

сн

293

133.

11

айдар

зт

259

134.

12

аудандық

сн

853

135.

13

басылым

ет

1147

136.

14

іс-тәжірибе

зт

56

137.

15

қамты

ет

1590

138.

16

үгітте

ет

108

139.

17

пікірталас

зт

203

140.

18

сыни

сн

109

141.

19

мақала

зт

1925

142.

20

соңғы

сн

2828

3-тоқсан – 108 сөз

ЭКСПО-2017 –Қазақстан белесі
Н.Ә. Назарбаев "Тәуелсіздік толғауы"

143.

1

алдыңғы

сн

337

Ыңғайластық қатынасты білдіретін және қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану

144.

2

әмбебап

сн

155

145.

3

көршілес

сн

107

146.

4

баламалы

сн

92

147.

5

баянда

ет

1103

148.

6

бетбұрыс

зт

26

149.

7

ерікті

сн

221

150.

8

шектес

ет

68

151.

9

дау

зт

612

152.

10

тұрақтылық

зт

599

153.

11

өкілдік

зт

344

154.

12

қатарлы

сн

148

155.

13

қауымдастық

зт

1051

156.

14

құрылтай

зт

386

157.

15

тағайында

ет

613

158.

16

тұжырымдама

зт

298

159.

17

тұрғыз

ет

404

160.

18

күллі

ес

157

161.

19

жекешелендір

зт

434

162.

20

қарастыр

ет

1994

163.

21

үкімет

зт

3140

164.

22

елшілік-мәмілегерлік

зт

221/1

165.

23

билеуші

зт

506

166.

24

демеуші

зт

95

167.

25

нағыз

сн

931

168.

26

ру

зт

782

169.

27

іргетас

зт

137

Биотехнология жаңалықтары
Сахиев Жүніс "Уақыт қайтарымы"

170.

1

тірі

сн

1065

Жазба жұмыстарында (шартты бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

171.

2

булан

ет

51

172.

3

тектес

сн

104

173.

4

будандастыр

ет

124

174.

5

жасуша

зт

59

175.

6

дерт

зт

298

176.

7

ретіндегі

шл

19

177.

8

құнарлық

зт

13

178.

9

кешенді

сн

344

179.

10

қышқыл

сн

631

180.

11

құнарландыр

зт

25

181.

12

қоспа

зт

249

182.

13

тұқым

зт

693

183.

14

тығыз

сн

521

184.

15

ұлпа

зт

74

185.

16

нәрлі

сн

36

186.

17

ықпал

зт

1665

187.

18

ізденіс

зт

43

188.

19

дәрі-дәрмек

зт

227

189.

20

асылтұқымды

сн

2

190.

21

көбей

ет

1000

191.

22

жиынтық

зт

677

192.

23

тағамдық

сн

8

193.

24

ашыт

ет

43

194.

25

күрделі

сн

2374

195.

26

жылыжай

зт

33

196.

27

араластыр

ет

183

Болашақ энергия көздері.
Медеу Сәрсеке "Жетінші толқын"

197.

1.

асыл

сн

1108

Жазба жұмыстарында (қарсылықты) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

198.

2.

әбден

үс

1277

199.

3.

байланыстыр

ет

409

200.

4.

бүкіл

ес

1484

201.

5.

басшылық

зт

1184

202.

6.

бірталай

үс

173

203.

7.

жалпы

сн

3177

204.

8.

байланысты

сн

5855

205.

9.

басқарма

зт

1581

206.

10.

несібе

зт

51

207.

11.

қосылыс

зт

19

208.

12.

ыдыра

ет

378

209.

13.

енді

үс

6031

210.

14.

босқа

үс

239

211.

15.

сай

сн

1595

212.

16.

сыйымдылық

зт

92

213.

17.

қала

ет

3456

214.

18.

бірік

ет

1710

215.

19.

шарт

зт

2612

216.

20.

сұқ

ет

198

217.

21.

кезең

зт

3927

218.

22.

негіздел

ет

217

219.

23.

біріктір

ет

722

220.

24.

бөтен

сн

248

221.

25.

сонымен

ес

11241

222.

26.

тұтастық

зт

244

Алаш идеясы мен қайраткерлері
"Бес арыс" кітабынан үзінді

223.

1

сана-сезім

зт

127

Жазба жұмыстарында (мезгіл бағыныңқы) сабақтас құрмалас сөйлемдерді құрастыру

224.

2

меншік

зт

1260

225.

3

тұтқында

ет

128

226.

4

бодандық

зт

81

227.

5

ілім-білім

зт

91

228.

6

зорлық

зт

199

229.

7

жазала

ет

307

230.

8

алашордалықтар

зт

2

231.

9

абақты

зт

249

232.

10

аян

ет

119

233.

11

қауым

зт

960

234.

12

құрбан

зт

355

235.

13

мұрат