Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын теңгеге сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектерін белгілеу ережесін бекіту туралы" 2009 жылғы 24 тамыздағы № 78 қаулысына өзгерістер енгізу және айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша АҚШ долларын және еуроны теңгеге сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектерін белгілеу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 265 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 26 қаңтарда № 10146 тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 3-тармақтан қараңыз

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы" 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын теңгеге сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектерін белгілеу ережесін бекіту туралы" 2009 жылғы 24 тамыздағы № 78 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5795 тіркелген, 2009 жылғы 2 қазанда "Заң газеті" газетінде № 150 (1573) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша шетел валютасын теңгеге сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектерін белгілеу ережесінде:

      3-тармақ алынып тасталсын;

      4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ұлттық Банк Басқармасының қаулысында:

      шетел валютасын теңгеге сатып алу бағамының сату бағамынан ауытқу шектері белгіленетін шетел валюталарының түрлері;

      валютаның әрбір түрі үшін ауытқу шегі болуға тиіс.".

      2. Алып тасталды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.11.2018 № 296 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Осы қаулы ресми жариялануға жатады және 2015 жылғы 11 ақпаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк


Төрағасы

Қ. Келімбетов


О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 78 "Об утверждении Правил установления пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты" и установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи долларов США и евро за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 265. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 января 2015 года № 10146.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие приказа см. п.3

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 78 "Об утверждении Правил установления пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5795, опубликованное 2 октября 2009 года в газете "Юридическая газета" № 150 (1747)) внести следующие изменения:

      в Правилах установления пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 3 исключить;

      часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "Постановление Правления Национального Банка должно содержать:

      виды иностранных валют, по которым устанавливаются пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге;

      предел отклонения для каждого вида валюты.".

      2. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 296 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 11 февраля 2015 года.

Председатель


Национального Банка

К. Келимбетов