Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 27 қарашада № 16013 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
Бұйрықтың басын V17016013_1 қараңыз

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 286-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Сүт өнімдерінің өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 286-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу
(салалар бойынша)

Мамандығы:

1224000 – Сүт өнімдерінің өндірісі

Біліктілік*:

1224052 – Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері
1224062 – Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы
1224073 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай;

      3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448

БМ

Базалық модульдер
324

18

306


1-3

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
"1224052 – "Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1460

466

238

756

2-5

КМ 01

Схемалар мен сызбаларды орындау, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеу құралдары мен аспаптарын қолдану


+

+

+

+

+КМ 02

Заттың беткі көрінісі мен коллоидтық жағдайын анықтау


+

+

+

+

+КМ 03

Тамақ өнеркәсібінде қолданылатын технологиялық үрдістерді орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің биохимиялық құрамы мен сипатын анықтау


+


+

+

+

+


КМ 05

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдеріне микробиологиялық зерттеу жүргізу


+


+

+

+

+


КМ 06

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің өндірісі

++

+

+

+


КМ 07

Жұмыс атқару кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау


+


+

+
КМ 08

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері жұмысының негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
108


"122406 2 – Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
908

152

72

684

5-6

КМ 09

Зерттелетін заттың жалпы операциясын орындау


+

+

+

+

+КМ 10

Сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізу

++

+

+

+


КМ 11

Сүт өнімдерінің сапасын бағалау

++

+

+

+


КМ 12

Стандарттау, сертификаттау жәнеи метрология негіздері


+

+

+

+

+КМ 13

Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы жұмысының негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

Орта буын маманы


"1224073 – Техник-технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
204

144

60


7-8

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
912

244

128

540

7-8

КМ 14

Техникалық шешімдердің тиімділігін бағалау, экономикалық ахуалды талдау


+

+

+

+

+КМ 15

Басқару қызметінің негіздері


+

+

+

+

+КМ 16

Барлық саты бойынша сүт пен сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісіне бақылау

+

+

+

+

+

+

+


КМ 17

Құрылғыны, технологиялық машиналар мен аппараттардың қозғалысын жолдау тетіктерін пайдалану

+

+

+

+

+

+

+


КМ 18

Диплом алды практика
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

ДЖ

Дипломдық жобалау***
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440

Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:
6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктірілуі мүмкін.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді

      Қолданылған аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 287-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Сүт өнімдерінің өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 287-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу
(салалар бойынша)

Мамандығы:

1224000 – Сүт өнімдерінің өндірісі

Біліктілік*:

1224052 – Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері
1224062 – Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы
1224073 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

      2 жыл 10 ай жалпы орта білім беру негізінде

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

БМ

Базалық модульдер
404

98

306


1-4

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+


+БМ 05

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+

"1224052 – "Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1460

466

238

756

1-3

КМ 01

Схемалар мен сызбаларды орындау, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеу құралдары мен аспаптарын қолдану


+

+

+

+

+КМ 02

Заттың беткі көрінісі мен коллоидтық жағдайын анықтау


+

+

+

+

+КМ 03

Тамақ өнеркәсібінде қолданылатын технологиялық үрдістерді орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің биохимиялық құрамы мен сипатын анықтау


+


+

+

+

+


КМ 05

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдеріне микробиологиялық зерттеу жүргізу


+


+

+

+

+


КМ 06

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің өндірісі

++

+

+

+


КМ 07

Жұмыс атқару кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау


+


+

+
КМ 08

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері жұмысының негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
36


"122406 2 – Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
908

152

72

684

3-4

КМ 09

Зерттелетін заттың жалпы операциясын орындау


+

+

+

+

+КМ 10

Сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізу

++

+

+

+


КМ 11

Сүт өнімдерінің сапасын бағалау

++

+

+

+


КМ 12

Стандарттау, сертификаттау жәнеи метрология негіздері


+

+

+

+

+КМ 13

Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы жұмысының негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
2880

Орта буын маманы


"1224073 – Техник-технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
204

144

60


5-6

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
912

244

128

540

5-6

КМ 14

Техникалық шешімдердің тиімділігін бағалау, экономикалық ахуалды талдау


+

+

+

+

+КМ 15

Басқару қызметінің негіздері


+

+

+

+

+КМ 16

Барлық саты бойынша сүт пен сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісіне бақылау

+

+

+

+

+

+

+


КМ 17

Құрылғыны, технологиялық машиналар мен аппараттардың қозғалысын жолдау тетіктерін пайдалану

+

+

+

+

+

+

+


КМ 18

Диплом алды практика
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

ДЖ

Дипломдық жобалау**
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440

Міндетті оқытуға жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:
4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 288-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Сүт өнімдерінің өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды және бейіні:

1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу
(салалар бойынша)

Мамандығы:

1224000 – Сүт өнімдерінің өндірісі

Біліктілік*:

1224052 – Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері
1224062 – Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы
1224073 – Техник-технолог


Базалық және кәсіптік құзыреттер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модульді қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіби лексиканың негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі Кәсіптік шетел тілі
Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандығы бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен);

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айта алады.
2. Кәсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде құрастыру және ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыруға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін; іскерлік құжаттарды жасау тәсілдері мен функцияларын; құжаттардың жіктелуін, тасымалдағыштар, мақсатын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастырады.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы білімі бар.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.

БҚ 3. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

Бұл модуль жеке қасиеттерді және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, жеке және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтады; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытады; өзін-өзі бақылау және ағзаның функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мәдениетін ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты мәдениетін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақтайды.
2. Денет тәрбиесі жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсінеді; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтайды; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарға сүйенеді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуі; әлемдік өрнениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдайды;
жалпы адамгершілік-адами құндылықтар мен гуманистік дүниетаным негізінде толеранттылық таныта біледі; адам баласын жек көрушілік, экстремистік, радикалдық және террористік идеологияларды мойындамайды; құқық нормаларын сақтайды; әлеуметтік өзара қарым-қатынастар барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастар жүйесінде бейімделеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениет тану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне әр түрлі пікірлерді түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "тұрмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық және террористтік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымын біледі және қағидаттарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасылық құқықтың негізгі ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сәйкес құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді:  әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістерді жеке фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 5. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 05. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейін орын алған тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен маңызын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

"1224052 – "Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері" біліктілігі

Кәсіби модули

КҚ 1. Схемалар мен сызбаларды орындау, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеу құралдары мен аспаптарын қолдану

КМ 01. Схемалар мен сызбаларды орындау, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеу құралдары мен аспаптарын қолдану

Осы модуль кеңістіктегі көріністер мен көлемдерді; кеңістік нысанындағы графиктік модельдердің негізінде конструктивті-геометриялық ойлауды; конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің негізгі ережелерін қолдануды дамыту үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Конструкторлық және технологиялық құжаттаманы оқу ережелерін қолдану.

Сызу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Конструкторлық және технологиялық құжаттаманы оқиды.
2. Қолданыстағы нормативтік базаға сәйкес жобалық-конструкторлық, технологиялық және басқа құжаттаманы рәсімдейді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сызбаларды, техникалық суреттер мен бөлшектердің сызуларын, олардың элементтерін, қол және машина графиктерінің түйіндерін орындайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Проекциялық сызудың әдістері мен тәсілдерін қолданады.
2. Сызбалардың, техникалық суреттердің, эскиздердің және схемалардың орындалу ережелерін қолданады.
3. Қол және машина графигінде бетінде жатқан геометриялық денелер мен нүктелердің проекцияларының кешенді сызбаларын орындайжы.
4. Қол және машина графигінде технологиялық құрылғылар мен технологиялық сызбалардың графикалық бейнелерін орындайды.

КҚ 2. Физикалық және коллоидтық химияның заңдарын қолдану

КМ 02. Заттың беткі көрінісі мен коллоидтық жағдайын анықтау

Осы модуль физикалық және коллоидтық химия заңдарын заманауи технологиялық үрдістерде практикалық пайдалану үшін үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Негізгі термодинамикалық көріністер мен шаманы қолдану.

Физикалық және коллоидтық химия

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Термодинамика үрдістерін қолдану.
2. Жылдамдық, реакцияның жылулық эффектісі, осмотикалық қысым, коагуляция сатысы, полимердің ісіну деңгейі константын өлшейді.

КҚ 3. Тамақ өнеркәсібінде қолданылатын үрдістердің теориялық негіздері мен жүзеге асыру тәсілдерін қолдану

КМ 03. Тамақ өнеркәсібінде қолданылатын технологиялық үрдістерді орындау

Осы модуль конструкциялар мен машиналар элементтерінің кинематикалық сипаттамаларын анықтау, беріктігін, қаттылығын және тұрақтылығын есептеудің теориялық негіздері мен практикалық тәсілдерін үйрену үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.
Модульді зерделеу кезінде оқушылар мыналарды үйренеді: үрдістер мен аппараттар туралы ғылымның негізгі заңдары; үрдістер мен аппараттарды зерттеу тәсілдері; ұқсастықтың негізгі ережелері мен теориялары; механикалық үрдістер: өлшеу, іріктеу, жылу үрдістері; жылу берудің негізгі заңдары; конденсаторлар мен конденсация; массалық алмасу үрдістері; абсорбция и адсорбция; мембраналық үрдістер: микрофильтрация, ультрафильтрация, кері осмос; мембраналық аппараттар, сүт өнеркәсібінің негізгі үрдістері.

Оқытудың нәтижесі: 1) Сүт өнімдерін өндірудің технологиялық үрдістерін жетілдіру бойынша іс-шараларды әзірлеу.

Сүт өнеркәсібінің үрдістері мен аппараттары
Таныстыру тәжіибесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Заманауи аппараттар мен машиналардың мақсаттарын, қолдану саласын, жіктеулігін, іс-әрекет қағидаларын және таңдау өлшемшарттарын сипаттайды.
2. Көп жағдайда технологиялық үрдістің ерекшеліктеріне жауап беретін заманауи аппараттар мен машиналарды таңдаудың әр түрлі типтегі ситуациялық міндеттерін шешеді.
3. Саладағы машиналар мен аппараттар жұмысының технологиялық режимдерін бақылау тәсілдерін меңгерген.

Оқытудың нәтижесі: 2) Құралдық өлшемнің метрологиялық қағидаларын қолданады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Үрдістер мен аппараттарды зерттеу тәсілдерін меңгереді, зертханалық аппараттардан өнеркәсіптікке өту заңдылығын сипаттайды.
2. Аппараттық рәсімдеуге сәйкес келетін рационалды схемадағы үрдістерді жүзеге асырудың тиімді жағдайларын анықтау мақсатында аппараттардың жұмысына зерттеу жүргізеді.
3. Стандарт талаптарына дауап беретін өнімдердің шығарылуын қамтамасыз ететін жануарлар өнімдерінің шикізатын қайта өндірудің қолданыстағы технологиялық үрдістерін басқару тәсілдерін меңгереді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Сүт өнеркәсібі кәсіпорындарының ерекшеліктері мен құрылымын сипаттау.


Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ұйымдастырудың ішкі тәртіптемесін сипаттайды.
2. Кәсіпорында қолданылатын құрылғыны сипаттайды.
3. Кәсіпорын жұмысшыларын қойылатын талаптарды сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 4) Жеке бастың гигиенасы мен қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүт өнеркәсібі жұмысшыларының жеке бас гигиенасы ережелерін сақтау.
2. Кәсіпорында қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау.

Оқытудың нәтижесі: 5) Шикізаттың сапасына қойылатын талаптарды сипаттайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қабылданған шикізаттың санын анықтайды.
2. Шикізаттан сынақ алуды және сараптамаға дайындауды қадағалайды.
сүттің тазалығы, майдың массалық үлесі және қышқылдығының деңгейін анықтауды қадағалайды.
3. Органолептикалық көрсеткіштер бойынша шикізат сапасын анықтау қабілеттерін меңгерген.

КҚ 4. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің биохимиялық құрамы мен сипатын анықтау

КМ 04. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің биохимиялық құрамы мен сипатын анықтау

Осы модуль қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің биохимиялық құрамы мен сипатын анықтау үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Сүт пен сүт өнімдерінің химиялық құрамын, тағамдық және биологиялық құндылығын анықтау.

Сүт пен сүт өнімдерінің технологиясы
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүт пен сүт өнімдерінің химиялық құрамын, тағамдық және биологиялық құндылығын анықтайды.
2. Сүттің химиялық құрамына және оның технологиялық сипатына әсер ететін факторларды сипаттайды.
3. Сүт пен сүт өнімдерінің химиялық құрамын анықтайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Стандартқа сәйкес шикізаттың сапалық және сандық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қышқылдық тәсіл бойынша майдың массалық үлесін анықтайды.
2. Сүт өнімдерінің титрлік қышқылдығын анықтайды. 3. Сүт өнімдеріндегі ылғалдың массалық үлесін анықтайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін термикалық өңдеу және сақтау кезіндегі үрдістердің көріну деңгейін бағалау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін дайындау, термикалық өңдеу және сақтау кезіндегі өзгерістердің негізгі физикалық-химиялық және биохимиялық үрдістерін сипаттайды.
2. Әртүрлі факторлардың әсерінен сүттің химиялық құрамы мен сипатының өзгеруін сипаттайды.

КҚ 5. Үй-жайдың, құрылғының, инвентарьдың, киімнің санитарлық-технологиялық талаптарын; сүт пен сүт өнімдерінің тағамдық өндірісі жұмысшыларының жеке бас гигиенасы ережелерін сақтау және қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдеріне микробиологиялық зерттеу жүргізу

КМ 05. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдеріне микробиологиялық зерттеу жүргізу

Осы модуль үй-жайдың, құрылғының, инвентарьдың, киімнің санитарлық-технологиялық талаптарын; сүт пен сүт өнімдерінің тағамдық өндірісі жұмысшыларының жеке бас гигиенасы ережелерін сақтау үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті, қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдеріне микробиологиялық зерттеу жүргізу үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Жеке бас гигиенасы ережелерін және санитарлық талаптарды сақтау.

Микробиоло
гия негіздерімен тазалық және гигиена
Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің микробиологиясы
Өндірістік оқыту
Сүт пен сүт өнімдерінің технологиясы
Сүт пен сүт өнімдері өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы
Өндірістік оқыту
Еңбекті қорғау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Үй-жайдың, құрылғының, инвентарьдың, киімнің санитарлық-техникалық талаптарын сақтайды.
2. Тағамдық өндіріс жұмысшыларының жеке бас гигиенасы ережелерін сақтайды.
3. Технологиялық үрдістердің барлық сатысында жеке бас гигиенасы ережелерін, санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Қарапайым микробиологиялық зерттеулерді орындау және алынған нәтижелерге баға беру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Микроағзалардың негізгі топтарын сипаттайды.
2. Негізгі тағамдық инфекциялар мен тағамдық улануларды сипаттайды.
3. Тағам кәсіпорындарында микробиологиялық ластанудың болжамды көздерін сипаттайды.
4. Микробиологиялық зерттеулер жүргізеді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Құрылғылар мен инвентарьларға санитарлық тазалау жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жуатын заттарды қолдану ережелерін, жағдайын және мерзімдерін сақтайды.
2. Дезинфекция, дезинсекция және дератизация жүргізеді.
3. Дезинфекция жасайтын және жуатын құралдарды дайындайды.

Оқытудың нәтижесі: 4) Шикізаттың және қосалқы материалдардың сапасын, технологяиылқ үрдістердің параметрлерін бақылауды ұйымдастыруға қойылатын талаптарды орындайды және дайын өнімнің сапасын бақылайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Микроағзалардың (бактерия, саңырауқұлақтар, ұйытқылар) негізгі топтарының морфология және физиология негіздерін меңгереді.
2. Микроағзалардың негізгі топтарының сәйкестендіру белгілерін; микроағзалардың тіршілік әрекетіне қоршаған ортаның әсерін сипаттайды.
3. Микроағзалардың сыртқы орта объектілерінен: судан, ауадан бөліну әдістерін сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 5) Ағымдағы өндірістік ақпаратты өңдеу, алынған мәліметтерді талдау және оларды өнімнің сапасын басқаруда қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің сапасына әсер ететін микроағзалардың биологиялық сипатын, оларды өсірудің қағидаларын, ашытқыларды қолдануды және сүт өнімдерін өндіру кезінде қолданатын олардың құрамы мен сипатын түсінеді.
2. Ашытқы сапасына қойылатын талаптарды сақтайды, сүт пен сүт өнімдерінің сапасын бағалайды.

Оқытудың нәтижесі: 6) Шикізат пен дайын өнімнің экологиялық және биологиялық қауіпсіздігін сақтауды бақылауды жүзеге асыру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қоршаған орта объектілерінің микробиологиялық жағдайын, микробиологиялық өлшемшарттар бойынша шикізат пен дайын өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын анықтау құралдары мен тәсілдерін, қоршаған орта мен тағам өнімдеріндегі негізгі санитарлық-көрсеткіштік микроағзаларды анықтау әдістерін қолданады.
2. Классикалық тәсілмен өсіру және морфологиялық белгілері бойынша микроағзалардың негізгі топтарын алғашқы сәйкестендіруді жүргізеді, микроағзалардың тіршілік әрекетіне әртүрлі факторлардың әсерін және негізгі нормативтік микробиологиялық өлшемшарттар бойынша жануарлар өнімдерінің микробиологиялық қауіпсіздігін анықтайды.

КҚ 6. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін өндіру

КМ 06. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің өндірісі

Осы модуль қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін өндіру үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.
Модульді зерделеу кезінде оқушылар мыналарды үйренеді:
Сүт пен сүт өнімдерінің сапасына әртүрлі факторлардың әсері, қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің өндірісі технологиясының негіздері, сүт өнімдері өндірісінің қалдықсыз технологиясы, қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің өндірісі технологиясының негіздері.

Оқытудың нәтижесі: 1) Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін өндіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Шикізат пен дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптарды сақтайды.
2. Шикізат пен материалдарды шығындау нормаларын анықтайды.
3. Сүт пен сүт өнімдерін өндіру технологиясын сипаттайды.
4. Стандартқа сәйкес шикізаттың сапалық және сандық көрсеткіштерін анықтайды.
5. Шикізаттың сапасына және өндірілетін өнімнің ассортиментіне байланысты температуралық режим мен қысымды таңдайды.
6. Берілген режимдерге сәйкес бақылау-өлшеу аспаптары бойынша қысым мен температураны реттейді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Ашытқыларды әзірлеу талаптарын сақтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ашымалы сүт өнімдерінің әртүрлі түрлері үшін ашытқылар мен дәрі-дәрмектерді тағайындау, қолдану және ондағы микрофлора құрамы туралы білімді меңгереді.
2. Ашытқыларды дайындау тәсілдерін сипаттайды.
3. Дайын ашытқылардың сапалы көрсеткіштерін талдайды.
4. Өндірістің белсенділігі мен жағдайына қарай қосылатын ашытқылар мен бактериялық дәрі-дәрмектердің санын санайды.
5. Әртүрлі ашытқы түрлерін дайындайды.
6. Ашытқылардың сапасын анықтайды.
7. Ашытқыларды дозатор-сорғыштардың көмегімен енгізеді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Дайын өнімді орау талаптарын орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Орамалардың түрлерін жіктейді.
2. Орау, орайтын материал және өнімдің орауды ресімдеу сапасына қойылатын талаптарды сипаттайды.
3. Өнімді таңбалау ережелерін меңгереді.
4. Дайын өнімді орау және орамаға салу үрдістерін жүргізеді.
5. Орау аппараттарына орағыш материалдарды толтырады.
6. Таңбалайды.

КҚ 7. Жұмыс атқару кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау

КМ 07 Жұмыс атқару кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау

Осы модуль жұмыс орнында қауіпсіз және зарарсыз еңбек жағдайын, еңбек қызметі үрдісінде жұмысшылардың өмірі мен денсаулығын қамтамасыз етуге қабілетті мамандардың заңды сауаттылығын құруға қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Қарамағындағы жұмысшыларға (персоналға) енгізу нұсқаулығын жүргізу, атқарылатын жұмыстың ерекшелігін ескере отырып, оларға жұмыс орнында қауіпсіздік техникасы мәселелері бойынша нұсқама беру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтайды.
2. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық жүргізеді.
3. Қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды және өткен, қазіргі немесе жоспарланған кәсіби қызмет түрлерімен байланысты сәйкесінше қатерлерді анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ұйымның қызметіне таралатын еңбекті қорғаудың нормативтік талаптарын сақтайды.
2. Еңбекті қорғау саласында жұмысшылардың міндеттерін сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Өндірістік үй-жайлардың микроклиматын сақтайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Өрт профилактикасы талаптарын орындайды.
2.Өндірістік экология, атмосфералық ауаны, ауа ресурстарын сақтау талаптарын орындайды.

КБ 8. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері жұмысының негізгі түрлерін орындау

КМ 08. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері жұмысының негізгі түрлерін орындау

Осы модуль өнеркәсіп жағдайында кәсіби қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Тағам өнеркәсібі кәсіпорындарында гигиена және тазалық ережелері мен нормаларын сақтау.

Кәсіби тәжірибе

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тағам өнеркәсібі жұмысшыларының жеке бас гигиенасы ережелерін сақтайды.
2. Үй-жайдың, құрылғының, инвентарьдың, киімнің санитарлық-техникалық талаптарын сақтайды.
3. Кәсіпорында қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтайды. ережелерін
4. Жуғыш заттардың жіктелуін, оларды қолдану ережелерін сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Шикізат пен дайын сүт өнімінің сапасына қойылатын талаптарды сақтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Стандартқа сәйкес шикізаттың сапалық және сандық көрсеткіштерін анықтайды.
2. Дайын өнімнен сынақ алады және оларды сараптамаға дайындайды.
3. Дайын өнімнің органолептикалық және физикалық-химиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша сынақ жүргізеді.
4. Дайындалатын сүттің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау бойынша құжаттаманы ресімдейді.
5. Өнеркәсіптің технологиялық үрдісін және дайын өнімнің сапасын бақылау бойынша құжаттарды ресімдейді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Сүт өнеркәсібінің технологиялық үрдісін жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүтті қабылдау ережелерін сақтайды.
2. Өндірістің автоматикалық желісі жұмысының қағидаларын сипаттайды.
3. Сүт пен ашымалы сүт өнімі өндірісінің температуралық режимдерін сақтайды.
4. Орау аппараттарына орағыш материалдарды толтырады.
5. Өнімді таңбалау ережелерін орындайды.
6. Орама түрлерін қолданады.
Дайын өнімді орайды.

"122406 2 – Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы" біліктілігі

КҚ 9. Заманауи аспаптық техникада физикалық-химиялық тәсілдерді меңгеру

КМ 09. Зерттелетін заттың жалпы операциясын орындау

Осы модуль жануар өнімдерінің шикізатын өндіру және қайта өңдеумен байланысты кәсіби міндеттерді орындайды, ағзаның химиялық құрамын зерттеудің физикалық-химиялық тәсілдерін қолдану үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Органикалық химияның теориялық негіздерін қолдану.

Органикалық химия
Сараптамалық химия

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Органикалық заттардың құрылымын сипаттайды.
2. Теориялық және тәжірибелік органикалық химияның негізгі даму бағыттарын, химиялық үрдістердің тетіктерін, органикалық синтезді жоспарлау қағидаларын сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сүт өнімі өндірісінің негізіндегі ағзадағы зат алмасу және биохимиялық үрдістерді зерттеу кезінде қажетті биоорганикалық байланыстарды қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Органикалық байланыстардың сипаты мен сәйкестігін зерттеу бойынша тәжірибе жүргізеді.
2. Алынған нәтижелерді ресімдейді.
3. Тәжірибенің нәтижелерін талдайды және олардан қорытынды шығарады.

Оқытудың нәтижесі: 3) Заттар мен олардың қоспалары құрамының сапалық және сандық талдау, сүт пен сүт өнімдерінің сапасын бақылау негіздерін қолданады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ағзаның химиялық құрамын зерттеудің физикалық-химиялық тәсілдерін қолданады.
2. Тәжіибе қолдануды және өткізуді жүзеге асырады.

Оқытудың нәтижесі: 4) Қабылданатын шешімдерді бағалау және ұтымдысын таңдау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Алынған мәліметтерді салыстырады және қолданылатын тәсілдермен сәйкестендіреді.
2. Алынған мәліметтердің дұрыстығын бағалайды, қорытынды жасайды.

КҚ 10. Автоматты желілерде сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізу

КМ 10. Сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізу

Осы модуль автоматты желілерде сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізу үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Электрлік өлшеуіш аспаптары мен құралдарын қолдану.

Электротехника и электроника
Технологиялық үрдістерді автоматтандыру
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Белгілі бір параметрлермен және сипаттамалармен электрондық техниканы, электрлік аспаптар мен құралдарды таңдайды.
2. Электрлік құрылғыны пайдалану ережелерін сақтайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Кәсіби қызметте теориялық электротехника мен электрондық техниканың негізгі заңдары мен қағидаларын қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Электротехниканың негізгі заңдарын қолданады.
2. Электрлік магниттік тізбелердің параметрлерін санайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Заманауи ақпараттық технологияларды меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Технологиялық үрдістің параметрлерін өлшеу, реттеу, автоматты басқаруды бақылаудың қағидаларын сипаттайды.
2. Ақпаратты автоматты өңдеуді меңгерген.
3. Автоматты жүйелер мен өлшеу құралдарын жіктеуді қолданады.
4. Авмоматтандырылған басқару жүйелерін және автоматты басқару жүйелерін сипаттайды.
5. Әртүрлі типтегі ахуалдық міндеттерді шешеді.
6. Үлгілік өлшеу құралдарын, олардың қолдану саласын пайдаланады.
7. Микропроцесстік техника базасында технологиялық үрдістерді автоматты басқару жүйелерін енгізу тәсілдерін меңгереді.

Оқытудың нәтижелері: 4) Автоматты жобалау мен зерттеудің стандартты пакеттерінде үрдістерді және объектілерді математикалық модельдеуді қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Электрлік, электрондық, пневматикалық, гидравликалық және құрамдастырылған құрылғылардың негізгі түрлерін, оның ішінде тиісті датчиктерді және атқарушы тетіктерді, интерфейстік, микропроцестік және компьютерлік құрылғыларды, олардың қолдану саласын пайдаланады.
2. Технологиялық үрдістерді үлгілік автоматты реттеу жүйелерін пайдаланады.
3. Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету; автоматты жобалау жүйелерін меңгереді.

КҚ 11. Зертханалық сараптаманың мәліметтері бойынша сүт өнімдерінің сапасына бағалау жүргізу

КМ 11. Сүт өнімдерінің сапасын бағалау

Осы модуль зертханалық сараптаманың мәліметтері бойынша сүт өнімдерінің сапасына бағалау жүргізу үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.
Модульді зерделеу кезінде оқушылар мыналарды меңгеру қажет: технохимиялық бақылау жүргізу бойынша нормативтік құжаттар; шикізаттың, шала фабрикаттар мен дайын өнімнің органолептикалық, физикалық-химиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша сынау жүргізу бойынша талаптар.

Оқытудың нәтижесі: 1) Шикізаттың, тамақтың, керек-жарақтың, материалдар мен ыдыстың сапасын бақылау талаптарын орындау.

Сүт пен сүт өнімдерінің өндірісін технохимиялық бақылау
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі шикізаттың, шала фабрикаттың, дайын өнімнің сапа көрсеткіштерін, оларды анықтау тәсілдерін сипаттайды.
2. Сүт пен сүт өнімдерінен сынақ алады және оларды сараптамаға дайындайды.
3. Шикізаттың, шала фабрикаттар мен дайын өнімнің органолептикалық, физикалық-химиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша сынау жүргізеді.
4. Дайындалатын сүттің сапасын және қауіпсіздігін бақылау бойынша құжаттаманы ресімдейді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Шикізатты өңдеудің және дайын өнімді өндірудің технологиялық үрдістерін бақылайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дайын өнімнің технологиялық үрдісін жүргізеді.
2. Сүт пен сүт өнімдерінің өндірісін жандандыру үшін шикізатты бақылаудың, технологиялық үрдістің, дайын өнімнің нәтижелерін қолданады.

Оқытудың нәтижесі: 3) Дайын өнімнің сапасын, орамасын, таңбасын және өнімді кәсіпорыннан шығару тәртібін бақылау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жасалып жатқан өнім ақаулары мен кемістіктерінің туындау себептерін сипаттайды.
2. Орамаға қойылатын талаптарды сақтайды.
3. Сүт пен сүт өнімдерін таңбалау талаптарын сақтайды.
4. Дайын өнімнен сынақ алады және оларды сараптамаға дайындайды.
5. Сапасын бақылау бойынша құжаттаманы ресімдейді.

КҚ 12. Шығарылатын сүт өнімінің сапасын бақылауды жүзеге асырады

КМ 12. Стандарттау, сертификаттау жәнеи метрология негіздері

Осы модуль метрология және стандарттау бойынша стандарттармен және басқа нормативтік құжаттармен жұмыс, өлшеу жүргізу және олардың нәтижелерін өңдеу, қолданыстағы нормативтік базаға сәйкес технологиялық және техникалық құжаттаманы ресімдеу үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өнімнің және үрдістердің негізгі түрлеріне нормативтік құжаттардың талаптарын қолдану.

Стандарттау, сертификат
тау және метрология негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жалпы техникалық және ұйымдастырушылық-әдістемелік стандарттар жүйелерінің (кешендерінің) негізгі ережелерін сипаттайды.
2. Қолданыстағы стандарттарға және халықаралық бірлік жүйелеріне сәйкес көлемді өлшеудің терминологиясы мен бірлігін қолданады.

Оқытудың нәтижесі: 2) Қолданыстағы нормативтік базаға сәйкес техникалық құжаттаманы ресімдеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сапа жүйесінің талаптарын орындайды.
2. Техникалық құжаттаманы ресімдейді.

КҚ 13. Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы жұмысының негізгі түрлерін орындау

КМ 13. Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы жұмысының негізгі түрлерін орындау

Осы модуль өндіріс жағдайында кәсіби қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Тағам өнеркәсібі кәсіпорындарында гигиена және тазалық ережелері мен нормаларын сақтау.

Кәсіби тәжірибе

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тағам өнеркәсібі жұмысшыларының жеке бас гигиенасы ережелерін сақтайды.
2. Үй-жайдың, құрылғының, инвентарьдың, киімнің санитарлық-техникалық талаптарын сақтайды.
3. Кәсіпорында қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтайды.
4. Жуғыш заттардың жіктелуін, оларды қолдану ережелерін сипаттайды.

Оқытудің нәтижесі: 2) Шикізат пен дайын сүт өнімінің сапасына қойылатын талаптарды сақтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Стандартқа сәйкес шикізаттың сапалық және сандық көрсеткіштерін анықтайды.
2. Дайын өнімнен сынақ алады және оларды сараптамаға дайындайды.
3. Дайын өнімнің органолептикалық және физикалық-химиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша сынақ жүргізеді.
4. Дайындалатын сүттің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау бойынша құжаттаманы ресімдейді.
5. Өнеркәсіптің технологиялық үрдісін және дайын өнімнің сапасын бақылау бойынша құжаттарды ресімдейді.

Оқытудің нәтижесі: 3) Сүт өнімі өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізеді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүтті қабылдау ережелерін сақтайды.
2. Өндірістің автоматикалық желісі жұмысының қағидаларын сипаттайды.
3. Сүт пен ашымалы сүт өнімі өндірісінің температуралық режимдерін сақтайды.
4. Орау аппараттарына орағыш материалдарды толтырады.
5. Өнімді таңбалау ережелерін орындайды.
6. Орама түрлерін қолданады.
7. Дайын өнімді орайды.

"122407 3 – Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 14. Техникалық шешімдердің тиімділігін бағалауды, экономикалық ахуалды талдау жүзеге асыру

КМ 14. Техникалық шешімдердің тиімділігін бағалау, экономикалық ахуалды талдау

Осы модуль өндірістік шығындарды, жұмыстың сметасын, материалдық ресурстардың қажеттілігін есептеуге және экономикалық тиімділік пен шаруашылық қызметке талдау жүргізуге қажетті қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.
Модульді зерделеу кезінде оқушылар мыналарды меңгеру қажет: нарықтың экономикалық түсінігі, сметалық құжаттаманы жасау тәртібі, жоспарлау және есептеу тәсілдері.
Оқушылардың мыналарға қол жеткізу үшін қабілеттері болуы маңызды: өндірістің салалық құрылымына талдау жүргізу; өндірісті ұйымдастыру нысандарының деңгейін және экономикалық тиімділігін анықтау бойынша есептерді орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өндірісті қоғамдық ұйымдастыру нысандарының экономикалық тиімділігін анықтау түрлерін, нысандарын, көрсеткіштерін, тәсілдерін сипаттау.

Экономика негіздері
Экономика салалары

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салалық нарықты сипаттайды: нарық шекараларының типтері, нарық шекараларын анықтау өлшемшарттары, өндірістің құрылымын анықтайтын факторлар.
2. Нарықтық биліктің көздері мен себептерін, нарықтық биліктің өлшемін анықтайды. 4.Нарықтық бәсекелестіктің құрылымын сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Өндірістің техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне есеп жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өндірістің техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің есебін жасайды.
2. Құрылғының сметалық бағасын есептейді.
3. Технологиялық үрдістердің шығындарын есептейді.

КҚ 15. Басқару қызметін жүзеге асыру

КМ 15. Басқару қызметінің негіздері

Осы модуль менеджмент жүйесінде жоспарлау, басқару тәсілдері жүйесін анықтау, стресс және жанжалдарды басқару үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Ұйым қызметінің тиімділігіне ықпал ететін оның ішкі ауыспалы және сыртқы факторларды талдау.

Менеджмент және маркетинг негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ақпараттық технологиялар жүйесінде басқарудың ерекшеліктерін, ұйым қызметін жоспарлау негіздерін, ақпарат алмасудың тиімділігін арттыру жолдарын ескереді.
2. Шешім қабылдауға әртүрлі амалдарды қолданады.
3. Өкілеттіліктер мен міндеттер беруді жүзеге асырады.
4. Басқару тәжірибесінде мотивация модельдері мен бақылау шараларын қолданады.
5. Еңбек ресурстарын жоспарлау, бұйымдар мен өндірістік үрдістерді жобалау кезінде заңды шектеулерді ескереді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Өнеркәсіптің маркетингтік қызметінің тиімділігін арттырумен байланысты әртүрлі практикалық сұрақтарды шешу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тауарлық, бағалық және өткізу саясатының негізгі бағыттарын сипаттайды.
2. Маркетингтік зерттеулер үшін қосымша ақпараттың ішкі және сыртқы қайнар көздерін қолданады.
3. Маркетингтік зерттеулер жүргізу кезінде қосымша ақпарат жинаудың әртүрлі тәсілдерін қолданады.
4. Тұтынушының жүріс-тұрысына және таңдауына ықпал ететін факторларды талдайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Уәждемелік стратегиялар мен тәсілдерді қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Персоналды басқару тәсілдерін қолдану.
2. Кадрлық жоспарлауды жасайды.
3. Персоналдың қызмет бойынша қызметтік-кәсіби жылжу жүйесін құрайды.

КҚ 16. Барлық саты бойынша сүт пен сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісіне бақылау жүргізу

КМ 16. Барлық саты бойынша сүт пен сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісіне бақылау

Осы модуль барлық саты бойынша сүт пен сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісіне бақылау үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Сүт шикізатын қабылдауды және алғашқы өңделуін жүргізу.

Сүт пен сүт өнімдері өндірісін технохимиялық бақылау
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүт шикізатын қабылдауға және алғашқы өңдеуге қойылатын талаптарды сақтайды.
2. Сүт шикізатын қайта өңдеуге қабылдайды.
3. Шикізат сапасына қойылатын талаптарды сақтайды.
4. Сапасына сәйкес шикізатты алғашқы қайта өңдеуді ұйымдастыруды және өткізеді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сүт пен сүт өнімдерін өндірудің технологиялық үрдісін жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүт пен сүт өнімдерін өндірудің технологиялық үрдісін сипаттайды.
2. Сүт пен сүт өнімдерін әзірлеу кезінде шикізатқа қойылатын талаптарды сақтайды.
3. Сүт пен сүт өнімдері өнідірісінің технологиялық үрдістерін жүргізеді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптарды сақтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Шикізатқа қойылатын талаптарды сақтайды.
2. Дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптарды сақтайды.
3. Есеп-тіркеу құжаттамасын жүргізеді.

КҚ 17. Электрлік құрылғыны, технологиялық машиналар мен аппараттардың қозғалысын жолдау тетіктерін пайдалану бойынша жұмысты жүргізу

КМ 17. Құрылғыны, технологиялық машиналар мен аппараттардың қозғалысын жолдау тетіктерін пайдалану

Осы модуль құрылғыны, технологиялық машиналар мен аппараттардың қозғалысын жолдау тетіктерін пайдалану үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Технологиялық үрдістер жүйесі өзгерген кезде технологиялық құрылғының жаңа түрлерін қолдану, жаңа аспаптық техниканы және жаңа зерттеу тәсілдерін меңгеру.

Сүт пен сүт өнімдері өндірісі үшін технологиялық құрылғы
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүт саласының заманауи технологиялық құрылғыларының құрылымы мен қағидаларын меңгереді.
2. Қолданбалы компьютерлік бағдарламаларды қолданып, технологиялық жобалауды жүзеге асырады.
3. Заманауи есептеуіш техниканы қолданып, құрылғының негізгі параметрлерін есептейді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Жануар өнімдерінің азық-түліктерін өндіру саласында жаңа техника мен технология жетістіктерін іздеуді, таңдауды және пайдалануды жүзеге асыр.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүт саласындағы құрылғының негізгі техникалық сипаттамаларын қолданады.
2. Сүт өндірудің және алудың жаңа тәсілдерін, оларды техникалық жабдықтауды меңгереді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Жұмыс атқарудың тәртібін, құрылғыны орналастыру, жұмыс орындарын техникалық жабдықтау және ұйымдастыру жоспарларын жасау, құрылғының өндірістік қуатын және жүктелуін есептеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құрылғыны пайдалану ережелерін және қауіпсіздік жағдайын сақтайды.
2. Шикізаттың сапасын талдаудың жүйелі тәсілдері базасында қолданыстағы технологиялық үрдістерді, өнімнің соңғы талаптарын және технологиялық үрдістерін жандандырады және жетілдіреді.

КҚ 18. Техник-технолог біліктілігі бойынша жұмысты орындау

КМ 18. Диплом алды практика

Диплом алдындағы тәжірибе оқу барысында алынған білімдері мен практикалық қабілеттерін қорытындылауға және жетілдіруге; өнеркәсіпте жөндеудің жаңа тәсілдерімен, жаңа құрылғылармен, еңбектің ұйымдастырылуымен, өндіріс экономикасымен, экологиялық мәселелерді шешу жолдарымен тікелей танысуға; диплом жобасын орындау үшін техникалық материалдарды жинауға және дайындауға бағытталған.

Оқытудың нәтижесі: 1) Сүт өнеркәсібі кәсіпорындарында қауіпсіздік және тазалық ережелері мен нормаларын сақтау.

Диплом алды практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қауіпсіздік техникасын сақтайды.
2. Жеке бас гигиенасы ережелерін сақтайды.
3. Сүт өнеркәсібінде тазалық ережелерін сақтайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сүт өнеркәсібі өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүт қабылдау ережелерін біледі.
2. Сүт пен сүт өнімдерін пастерлеу және суыту үрдісін жүргізеді.
3.Сүтті тарту үрдісін жүргізеді.
4. Гомогенизация үрдісін жүргізеді.
5. Дайын өнімді сипаттайды.
6. Орау және таңбалау талаптарын орындайды.
7. Ашымалы сүт өнімін ашыту және пісіру кезінде жылу режимдерін сақтайды.
8. Сүт өнімін өндіру үрдісін жүргізеді, мерзімін және сақтау шарттарын сақтайды.
9. Сүт пен сүт өнімдерін өндірудің технологиялық үрдісін жүргізеді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Шикізаттың, сүт өнімінің сапасына қойылатын талаптарды сақтайды.

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Шикізаттан, сүт өнімінен сынақ алады және дайындайды.
2. Шикізаттың және дайын өнімнің органолептикалық және физикалық-химиялық көрсеткіштері бойынша сынақ жүргізеді.
3. Жуғыш заттардың сапасына қойылатын талаптарды сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 4) Кәсіпорында қажетті құжаттаманы ресімдейді.

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Кәсіпорында шикізатқа алғашқы есептеулер жүргізеді. Ведет
2. Сүт өнімі өндірісінің технологиялық үрдісін бақылайтын технологиялық журналдарды толтырады.
3. Зертханалық зерттеулердің журналдарын толтырады.
4. Дайын сүт өнімі сапасының куәлігін толтырады.
5. Өнімнің шығарылған кездегі әр түріне кеткен шикізат шығындарының нормаларын есептейді.

      Ескерту:

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БҚ - базалық құзыреттілік;

      КҚ - кәсіптік құзыреттілік;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 289-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 289-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша) Көлікті пайдалану

Мамандығы:

1225000 – Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)

Біліктілік*:

122502 2 – Ет өңдеуші
122504 2 – Еттен жартылай фабрикаттар дайындаушы
122511 3 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

      2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
348

14

334


3-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
"122502 2 – Ет өңдеуші" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
988

248

200

540

2-4

КМ 01

Мамандыққа кіріспе, Ет өңдеуші кәсіпорынмен танысу

+


+

+

+

+КМ 02

Ет өнімдерін таңдау және дайындау

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Сойыс жануарларының барлық түрлерін бөлшектеу және жіліктеу.

+


+

+

+
КМ 04

. Құстарды, қоянды кесу, бөлшектеу

+


+

+

+

+

+


КМ 05

Ет өндірушінің негізгі жұмыстарын жүзеге асыру
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
144

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


122504 2 – Еттен жартылай фабрикаттар дайындаушы

КМ

Кәсіптік модульдер
1284

272

400

612

5-6

КМ 06

Еттен, ауылшаруашылығы құстарынан, қыр құсынан, қояннан жасалған шұжық өнімдерінің өндірісі.

+


+

+

+

+КМ 07

Шикі және қайнатылған ет өнімдерін өндіру

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Ет дайындаудың негізгі түрлерімен жұмыс
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

Орта буын маманы


"122511 3 – Техник-технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
244

184

60


7-8

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
872

166

166

540

7-8

КМ 09

Шұжық және ет өнімдерін өндірудің технологиялық процесін ұйымдастыру және бақылау

+


+

+

+

+

+


КМ 10

Технологиялық шешімдердің тиімділігін бағалау, экономикалық мәселелердің талдауын жүргізу

+


+

+

+
КМ 11

Ет өндіру өнеркәсіптерінің экономикалық өсуі барысында бизнес – жоспар құрастыру

+


+

+

+

+

+


КМ 12

Диплом алды тәжірибесі
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау***
216
8

АА 03

Аралық аттестаттау
36
7-8

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72
8

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктірілуі мүмкін.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді

      Қолданылған аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 290-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 290-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша) Көлікті пайдалану

Мамандығы:

1225000 – Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)

Біліктілік*:

122502 2 – Ет өңдеуші
122504 2 – Еттен жартылай фабрикаттар дайындаушы
122511 3 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай;

      1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру негізінде

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

БМ

Базалық модульдер
428

94

334


1-4

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 06

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+

"122502 2 – Ет өңдеуші" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
988

248

200

540

1-2

КМ 01

Мамандыққа кіріспе, Ет өңдеуші кәсіпорынмен танысу

+


+

+

+

+КМ 02

Ет өнімдерін таңдау және дайындау

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Сойыс жануарларының барлық түрлерін бөлшектеу және жіліктеу.

+


+

+

+
КМ 04

. Құстарды, қоянды кесу, бөлшектеу

+


+

+

+

+

+


КМ 05

Ет өндірушінің негізгі жұмыстарын жүзеге асыру
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"122504 2 – Еттен жартылай фабрикаттар дайындаушы"

КМ

Кәсіптік модульдер
1284

272

400

612

3-4

КМ 06

Еттен, ауылшаруашылығы құстарынан, қыр құсынан, қояннан жасалған шұжық өнімдерінің өндірісі.

+


+

+

+

+КМ 07

Шикі және қайнатылған ет өнімдерін өндіру

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Ет дайындаудың негізгі түрлерімен жұмыс
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
2880

Орта буын маманы


"122511 3 – Техник-технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
244

184

60


5-6

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
872

166

166

540

5-6

КМ 09

Шұжық және ет өнімдерін өндірудің технологиялық процесін ұйымдастыру және бақылау

+


+

+

+

+

+


КМ 10

Технологиялық шешімдердің тиімділігін бағалау, экономикалық мәселелердің талдауын жүргізу

+


+

+

+
КМ 11

Ет өндіру өнеркәсіптерінің экономикалық өсуі барысында бизнес – жоспар құрастыру

+


+

+

+

+

+


КМ 12

Диплом алды тәжірибесі
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау**
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 291-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды және бейіні:

1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша) Көлікті пайдалану

Мамандығы:

1225000 – Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)

Біліктілік*:

122502 2 – Ет өңдеуші
122504 2 – Еттен жартылай фабрикаттар дайындаушы
122511 3 – Техник-технолог


Базалық және кәсіптік құзыреттіліктер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модульді қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіби лексиканың негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандығы бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен);

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айта алады.
2. Кәсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде құрастыру және ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыруға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін; іскерлік құжаттарды жасау тәсілдері мен функцияларын; құжаттардың жіктелуін, тасымалдағыштар, мақсатын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастырады.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес еңбек қатынастарын және "Техникалық реттеу туралы" және "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы" ҚР Заңдарына сәйкес техникалық реттеу саласындағы қатынастарды реттейтін құжаттар туралы ұғымын меңгерген.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.

БҚ 3. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

Бұл модуль жеке қасиеттерді және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, жеке және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтады; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытады; өзін-өзі бақылау және ағзаның функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мәдениетін ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты мәдениетін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақтайды.
2. Денет тәрбиесі жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттейді, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсінеді; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтайды; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарға сүйенеді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінеді; әлемдік өрнениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдайды;
жалпы адамгершілік-адами құндылықтар мен гуманистік дүниетаным негізінде толеранттылық таныта біледі; адам баласын жек көрушілік, экстремистік, радикалдық және террористік идеологияларды мойындамайды; құқық нормаларын сақтайды; әлеуметтік өзара қарым-қатынастар барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастар жүйесінде бейімделеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне әр түрлі пікірлерді түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық және террористтік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымын біледі және қағидаттарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституцияның ережелеріне сәйкес жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін, "Техникалық реттеу туралы" ҚР Заңына сәйкес тұтынушы мен дайындаушы құқықтарын түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасылық құқықтың негізгі ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сәйкес құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгеру

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді: әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістерді жеке фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 5. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету тетіктерін түсіну

БМ 05. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен тетіктері туралы, нарық тетіктері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгеруі тиіс.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінеді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспары түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен шарттарын сипаттайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын сипаттайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.

БҚ 6. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейін орын алған тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен маңызын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

Кәсіптік модульдер

Біліктілік- "122502 2 – Ет өңдеуші"

ПК 1. Ет өңдеуші кәсіпорынды сипаттау

ПМ 01. Мамандыққа кіріспе, Ет өңдеуші кәсіпорынмен танысу

Бұл модуль мамандыққа кіріспе мен ет өңдеуші кәсіпорындарды таныстыруға қажетті білім, білік және дағдыны сипаттайды.
Модульді меңгеру барысында білім алушылар біледң: Еңбек және денсаулықты қорғау туралы нормативті құжаттарды; кәсіпорын аумағында және өндірістік жайларда қауіпсіздіктің жалпы талаптары; жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздіктің жалпы талаптары. Модульді меңгеру барысында білім алушылар қатаң сақталады:
Техника қауіпсіздігі
Өрт қауіпсіздігі, алғашқы көмек, экологиялық және тұтынушыны қорғау, кәсіби аурулар.

Оқыту нәтижесі: 1) Ет дайындауды жүзеге асыру кезіндегі еңбек қорғаудың жалпы мәселелері мен техника қауіпсіздігі ережелерін білу.

Еңбек қорғау
Ет және ет өнімдерінің технологиясы
Стандарттау, сертификаттау, метрология негіздері, Ет микробиологиясы Арнайы технология Ет өндіру кәсіпорындарын жабдықтау Таныстыру тәжірибесі
Өндірістік оқыту

Бағалау критериі :

1.Өндірісті нұсқаулық түрлерін жіктейді.
2. Еңбек қорғау қауіпсіздігі талаптарын орындайды.
3. Төтенше жағдайлар мен кәсіби аурулардың, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың себептерін түсінеді.
4. Құрылыс керамикасын шығарудағы өрттен қауіпті және жарылысқа бейім факторларды сипаттайды.
5. Құрылыс керамикасын шығарудағы электр тоғының зақымдаушы факторларын ажыратады.
6. Электр тоғымен зақымданудан жеке қорғаныс құралдарын қолданады.
7. Өрт болған және оны сөндіру кезінде өрт сөндіру және жеке қорғаныс құралдарын қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Мал шикізатынан ет және ет өнімдерін өндірудің технологиялық жүйесін ұйымдастыру және жүргізу.

Бағалау критериі:

1.Ет өңдеу өндірісі түрлерін біледі.
2. Мал шикізатынан ет және ет өнімдерін өндірудің технологиялық жүйесін ұйымдастыру және жүргізу. 3.Мал, құс және қоян еттерінің барлық түрлерін қабылдауды жүргізеді.
4. Мал, құс және қоян еттерінің барлық түрлерін союды атқарады.
5. Мал, құс және қоян еттерінің алғашқы өңдеу жұмыстарын жүргізеді.
6. Сою өнімдерін өңдеуді жүргізеді.

Оқыту нәтижесі: 3) Ет өндірісі кәсіпорындарының шығаратын өнімдері туралы ақпаратты білу.

Бағалау критериі:

1. Ет өңдеуші ұйымдардың түрлері мен нысандарын анықтайды.
2. Ет өндірісі кәсіпорындарының шығаратын өнімдері туралы мағлұмат біледі.

ПК 2. Шикізатты іріктеу, еттің сорттары мен түрлерін білу

ПМ 02. Ет өнімдерін таңдау және дайындау

Бұл модуль ет өнімдерін таңдау және дайындауға қажетті білім, білік және дағдыны сипаттайды
Модульді меңгеру барысында білім алушылар біледі: өтімді шикізатты сақтаудың (мұздату) қасиеттерін, жағдайлары мен түрлерін,
Шикізатты алғашқы өңдеу үшін қажетті тасымал құралдары мен жабдықтарын дайындаудың дағдыларын игереді.
Модульді оқу барысында білім алушылар біледі:
Тасымалдау негіздерін сипаттау, малдың салмағын және сапасына қарай қабылдау, сонымен қатар, малды қабылдау және сою алдындағы күту жұмыстары,
Түскен шикізаттың сапасын анықтау, ет шикізатын қабылдау әдістері, түскен шикізатты сорттау және бөлу, жүректің, қан тамырларының (қаннан сорғыту үшін), тері құрылысының оның туындылары мен олардың өзгерістерін (теріні алу үшін ), бұлшық еттерінің орналасуы мен бекітілуін (сіңірлері мен бездерінен айыру үшін) орналасуы мен құрылысын біледі

Оқыту нәтижесі 1) Ірі қара, шошқа, жылқы малы тұқымының семіздігін, сойыс малын алғашқы өңдеудің технологиялық жүйесін сипаттау.

Ет микробиологиясы Ауылшаруашылығыжануарларының анатомиясы мен физиологиясы Тамақтану физиологиясы, санитария және гигиена негіздері Арнайы технология Ет өндіру кәсіпорындарын жабдықтау Өндірістік оқыту

Бағалау критериі:

1. Ірі қара, шошқа, жылқы малы тұқымының семіздігін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Сойыс малын сояр алдындағы күтіп-баптау ережелері мен технологиясын қолдану.

Бағалау критериі:

1. Малды қабылдаудан бастап ет және ет өнімдерін дайындаудың технологиялық жүйесін ұйымдастыру және жүргізу
2. Шикізатты таңдайды және дайындайды.
3. Жеткізілім салмағын анықтайды және нәтижесін құжатқа түсіреді.
4. Шикізатты алғашқы өңдеу жабдықтары мен құралдарын дайындайды.
5.Сенсорлық бақылау жүргізеді.
6. Мал еті мен жіліктерін құрғақ және сулы тазартады
7. Жаңа еттің сапасын анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Ет өндірісі кәсіпорындарының шығаратын өнімдері туралы ақпаратты білу.

Бағалау критериі:

1. Мал еті мен жіліктерін құрғақ және сулы тазарту.
2. Жаңа еттің сапасын анықтау.
3. Еттің химиялық және физикалық қасиеттерін ажырата білу.

ПК 3. Сойыс жануарларының барлық түрлерін бөлшектеу және жіліктеу.

ПМ 03. Сойыс жануарларының барлық түрлерін бөлшектеу және жіліктеу.

Бұл модуль сойыс жануарларының барлық түрлерін бөлшектеу және жіліктеуге қажетті білім, білік және дағдыны сипаттайды.
Модульді оқу барысында білім алушылар біледі:
бөлшектерін мүшелеу жолдары, сүйек жүйесі және тамыр, май және сіңір жолдары; еттің сүбелік құрамы,
еттің химиялық және физикалық құрамы жаңа еттің сапасына қойылатын талаптар.
Модульді оқу барысында білім алушылар біледі:
Сойыс өнімдері және мал өңдеуге арналған жабдықтардың қасиеттері және олардың қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету принциптерін сипаттайды,
Бүтін және жартылай еттерді, жіліктерді, қабырғаларды механикалық бөлшектейді; сойыс малдарының анатомиялық құрылымы.

Оқыту нәтижесі: 1) Ірі қара, шошқа, ұсақ мал, жылқы тұқымының семіздік түрлерін анықтау

Ет микробиологиясы Ауылшаруашылығыжануарларының анатомиясы мен физиологиясы Тамақтану физиологиясы, санитария және гигиена негіздері Арнайы технология Ет өндіру кәсіпорындарын жабдықтау
Нарық экономикасының негіздері
Өндірістік оқыту

Бағалау критериі:

1. Сойыс жануарлары денесінің скелеттік және мускулатуралық анатомиялық құрамын сипаттау.
2. Еттің химиялық және физикалық қасиеттерін білу.
3. Жаңа еттің сапасына қойылатын талаптарды сақтау.
3. Жұмыс орнындағы техника қауіпсіздігі ережелерін сақтау, құрал-жабдықтарды дайындау, пышақтарды қайрай алу.
4. Жеткізілім өнімдерінің жылу күйін анықтай білу.
5. Сойыс жануарларын бөлшектеу, жіліктеудің технологиялық жолдарын орындау.

Оқыту нәтижесі: 2) Өнім өндірудің жекелеген түрлерін орындау, кәсіпорынның табысын қамтамасыз ету..

Бағалау критериі:

1. Ірі қара малдың, шошқалардың, ұсақ малдардың, жылқының тұқымдарының майын анықтау.
2. Етті бөлшектеп кесудің технологиялық әдістерін қолдану.
3. Өнімдер мен шикізатты бағалаудың өзіндік құны мен өлшемдері туралы ақпарат жинау.
4. Нарықтық жүйенің, монополияның және нарықтағы бәсекелестікті жеңу.
5. Кәсіпорынның экономикалық шығындарын және қызмет нәтижелерін талдау.
6. Өнім және шикізат үшін шығындар мен бағалау критерийлері туралы ақпарат алу.
7. Нарықтық жүйенің, монополияның және бәсекелестікке төтеп беру.
8. Кәсіпорынның экономикалық шығындары мен өнімділігін талдау.


ПК 4. Құстарды, қоянды бөлшектеу және шығару

ПМ 04. Құстарды, қоянды кесу, бөлшектеу

Бұл модуль ауылшаруашылық құстары және қоянды бөлшектеу үшін қажетті білім, дағдыларды сипаттайды.
Модульді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер: шикізаттың сапасына қойылатын талаптар,
Құс және қояндарды өңдеуге арналған жабдықты пайдалану.
Модульді оқыған кезде студенттер: ет сапасына, анатомиялық құрылымға,
еттің химиялық құрамы және физикалық қасиеттерін біледі.

Оқытудың нәтижесі: 1) ет өнімдерінің сапасын анықтау.

Арнайы технологиялар
Ет өндіру кәсіпорындарын жабдықтау
Ауыл шаруашылығы жануарларының анатомиясы және физиологиясы
Өндірістік оқыту

Бағалау критериі:

1. Ет өнімдерінің сапасын анықтау.
2. Шошқаның және қойдың еттерін дайындау.

Оқытудың нәтижесі: 1) Ауылшаруашылық құстарын, қояндарды бөлшектеу.

Бағалау критериі:

1. Ет өнімдерінің сапасын анықтау.
2. Құс, қоян.өсіру.
3. Желілік-механикалық желілерде жұмыс істеу.
4. Жұмыс орнында санитарлық-гигиеналық нормативтердің қауіпсіздік нормаларын сақтау.
5. Кәсіби практиканың негізгі мазмұнын талдау.
6. Технологиялық процестің әдістерін және кәсіпорынның цехтарын жабдықтауды біледі.

ПК 5. Малдың денесін бөлшектеу

ПМ 05. Ет өндірушінің негізгі жұмыстарын жүзеге асыру

Бұл модуль білімді, дағдыны және білікті сипаттайды
Ет өндіру жұмыстарының негізгі түрлерін орындайды.
Модульдік бағдарламаны оқып-үйрену нәтижесінде студенттер:
Еттерді бөлшектеп кеседі,
Зерттеу үрдісін жүзеге асыру.
Ірі қара малдың бөліктерін үйренеді (түрлері бойынша).
Модульдік бағдарламаны оқыған кезде студенттер:
ережелерді сақтайды,
қауіпсіздік ережелерін,
Ақаулардың себептерін анықтайды,
еттерді кеседі,
еттерді бөлуге арналған арнайы құрал- жабдықтарды қолдануды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Мал денесін бірнеше бөліктерге бөлу.

Еңбекті қорғау
Ет және ет өнімдерінің технологиясы
Ет микробиологиясы
Ет өндіру кәсіпорындарын жабдықтау
Ауыл шаруашылығы жануарларының анатомиясы және физиологиясы
Тамақтану физиологиясының негіздері
Стандарттау, метрология, сертификаттау

Бағалау критериі:

1. Қауіпсіздік ережелерін сақтаумен жұмыс жүргізу.
2. Етті белгіленген өлшемдермен бөліктерге бөлу.
3. Қосалқы өнімдерді өндіру және бөліктерге бөлшектеу.
4. Бекітілген нормаларды сақтау
Ішкі өнімдерді шығару (түрлері бойынша).

Біліктілік "122504 2 – Еттен жартылай фабрикаттар дайындаушы"

ПК 6. Шұжық өнімдерін дайындау (Ірі-ұсақ бөлшектер, табиғи, табиғи котлеттік масса дайындау)

ПМ 06. Еттен, ауылшаруашылығы құстарынан, қыр құсынан, қояннан жасалған шұжық өнімдерінің өндірісі

Бұл модуль еттен, ауылшаруашылығы құстарынан, қыр құсынан, қояннан жасалған шұжық өнімдері өндірісіне қажетті білім, білік және дағдыны сипаттайды. Модульді оқу барысында білім алушылар біледі:
Ет өнімдерін өңдеу кәсіпорындарының өнімнің негізгі түрлері бойынша ассортиментін өндіру талаптары
Модульді оқу барысында білім алушылар біледі:
Шұжық өнімдерін дайындау үшін мал денесі бөліктерінің мақсатын анықтайды, өнім ассортименті туралы біледі, технологиялық жүйе мен технологиялық режимді сақтайды, дайын өнімдердің техникалық шарттары мен стандарттары, технологиялық нұсқаулық талаптарын біледі.

Оқыту нәтижесі: 1) Тұтынуға дайын шикі және пісірілген ет түрлерін анықтау.

Арнайы технология
Еңбек қорғау
Ет өндіру кәсіпорындарын жабдықтау
Ауылшаруашылығы жануарларының анатомиясы мен физиологиясы
Оқу тәжірибесі
Өндірістік оқыту

Бағалау критериі:

1. Шикі және пісірілген етке шолу жасау.
2.Шикі етті дайындайды.
3. Пісірілген етті дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Стандартты және стандартты емес жағдайларда шешім қабылдайды және жауапты болады.

Бағалау критериі:

1. Эксперттік бақылау жүргізеді.
2. Шикі және пісірілген ет өнімдерінің барлық түрлерінің ассортиментін таңдайды, жетілдіреді, сақтайды.
3. Шикі және пісірілген ет өнімдері өндірісінің жабжықтарында жұмыс жасайды.
4. Өнімдердің ақауларымен жұмыс жасайды.

ПК 7. Шикі және пісірілген ет өнімдерін дайындау

ПК 07. Шикі және қайнатылған ет өнімдерін өндіру

Модульді оқыту бағдарламасы шикі және қайнатылған ет өнімдерін шығаруға дайындайды және білімі мен біліктілік дағдыларының сапасын артырады.
Модульдік бағдарламаны оқып-үйрену нәтижесінде студенттер:
Шикізатты тиісті өнім өндіріуге сапасына қарай бөлінеді;
Пісірілген ет өнімдерін өндіруде шикізат, жартылай шикі және дайын өнімдердің сапасын бақылауды,
Етті дайындау және шикізат өнімдерін өндіруге берілген рұқсаттың дұрыстығын анықтайды.
Студенттер:
Келіп түскен шикізаттың сапасына қарай, тиісті өнім топтарын шығаруға байланысты таратады.

Оқытудың нәтижесі: 1) Қайнатып өңдеу әдісін қолдану

Арнайы технологиялар
Еңбекті қорғау
Ет өндіру кәсіпорындарын жабдықтау Технологиялық практика

Бағалау критериі:

1. Ет өнімдерін дайындау режимдерін реттеу және бақылау.
2. Рецепт бойынша есептеу.
3. Жылытып өңдеу әдісін қолдану.
4. Өндірілген ет өнімдерінің ассортиментін сұрыптау.
5. Рецепті есептеу.
6. Туралған етті дайындау.

Оқытудың нәтижесі: 2) Шұжық өнімдерін жылыту өңдеу технологиясын қолдану (қуыру, пісіру, ыстау).

Бағалау критериі:

1. Жылыта өңдеудің ұзақтығын есептеу.
2. Әмбебап құрал-жабдықтарды қолдану, еңбек шығындарын төмендету, өнім массасын жоғалтпау, сапасын жақсарту және еңбек өнімділігін арттыру.
3. Шикізат пен ысталған шұжықтарды қоспағанда, шұжықтың барлық түрлерін жылытып өңдеу әдісін қолдану.
4. Шикізатты микроорганизмдерінен арылтып асқаналық дайындықты қамтамасыз ету жұмыстарын орындау.
5. Ыстықтай өңдеу кезінде туындайтын мәселелерді шешу.

Оқытудың нәтижесі 3) Еттен шұжық өнімдерін дайындау.

Бағалау критериі:

1. Заманауи басқару әдістерін қолдану.
2. Ет өнеркәсібінің нормативтік-техникалық құжаттарын қолдану.
3. Мал етін өңдеудің технологиялық жүйесін құру.
4. Ет процессінің технологиялық операцияларын жүргізеді.
5. Шет елдерінің тәжірибесін қолдану.
6. Технологиялық жүиелер арқылы өнімді екінші рет өңдеу.
7. Өнеркәсіптік ресурстарды ұтымды пайдалану.
8. Қайта өңделген сүт өнімдерінің технологиялық сипаттамаларын тізімдеу.

ПК 8. Еттің негізгі түрлерін дайындау

ПМ 08. Ет дайындаудың негізгі түрлерімен жұмыс

Бұл модуль білімді, дағдыларды және біліктілікті сипаттайды
Шұжық өнімдерін өндірушінің негізгі жұмыс түрлерін орындау туралы.
Модульді оқып-үйрену нәтижесінде студенттер ет өнімдерін өндірудің талаптары мен әдістерін біледі.
Оқытушыларға: қызмет көрсетілетін жабдықтың құрылысын біледі, қызмет етуге қабілеттілігін тексереді, жұмысты реттейді, пайдаланылған жабдықтың ақауларын жояды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Шұжық өндірісіндегі шикізат пен қосалқы материалдардың сапасына қойылатын талаптарды сақтау

Ет өндірісі кәсіпорындарындағы еңбекті қорғаудың арнайы технологиясы.
Ауыл шаруашылығы жануарларының анатомиясы және физиологиясы
Оқу практикасы
Өндірістік оқыту

Бағалау критериі:

1. Шұжықтарға арналған рецептің компоненттерін дайындау.
2. Рецептілерді есептеу.
3. дәмдеуіштер қолданады және етті дәмдеуіштерде ұстайды.
4. Тартылған етті дайындау.
5. Шұжық өнімдерін дайындау.

Оқытудың нәтижесі: 2) пісірілген және ысталған шұжық өнімдерін өндіру.

Бағалау критериі:

1. Шұжық өнімдерін термиялық өңдеуден өткізу.
2. Шұжықтарды сату үшін дайындау, жинау, өңдеу мен таңбалау.
3. Дайын өнімнің сапасын және өндіру процесін бақылау.
4. Шұжық өнімдерін өндіруге арналған жабдықтардың жұмысын қамтамасыз ету.
5. Шұжық өнімдерін өндіру кезінде сапасыздарын анықтау.
6. Өнімнің сапасыз дайындалу себебін анықтап, жояды, сапасыздыққа жол бермеу жөніндегі шараларды әзірлеу.

Оқытудың нәтижесі: 3) "Ет өндірушісі" біліктілігін алу.


Бағалау критериі:

1. "Ет өндірушісі" квалификациясын алу үшiн практикалық жұмыстарды орындау.

Біліктілігі: "1225113 – Техник-технолог"

ПК 9. Шұжықтар мен ет өнімдерінің технологиялық процесін ұйымдастыру және бақылау

ПМ 09. Шұжық және ет өнімдерін өндірудің технологиялық процесін ұйымдастыру және бақылау

Бұл модуль шұжық өнімдерін және ет өнімдерін өндірудің технологиялық үдерісін ұйымдастыру мен бақылаудың біліктілік дағдыларын сипаттайды.
Модульді оқып-үйрену нәтижесінде студенттерге: ет өнімдерін өндіруге және тағамдық қоспаларды қолданудың формулалары мен технологиялық схемаларын құрастыруды меңгереді.
Тыңдаушылар: саланың шикізат ресурстарын және оларды ұтымды пайдаланудың заманауи тәсілдерін, етті шикізат негізінде биологиялық толық тамақ өнімдерінің әдіснамасын және дизайнын дайындауды меңгереді.

Оқытудың нәтижесі: 1) ет және ет өнімдерінің негізгі сипаттамаларын және тоңазыту әдісін қолдану.

Арнайы технологиялар
Еңбекті қорғау
Ет өңдеу зауыттары үшін жабдықтар
Өнеркәсіптік оқыту

Бағалау критериі:

1. Ауыл шаруашылық өнімдерінің құрамы, қасиеттері, тағамдық және биологиялық құндылығын анықтау.
2. Ет өнімдерін өңдеудің жылу күйі мен өңдеу режимін анықтау.
3. Ет пен ет өнімдерінің түріне байланысты мұздату режимдерін қолдану.
4. Ет тоңазыту және сақтау кезіндегі шығындарды азайтудың қазіргі заманғы әдістерін іс жүзінде қолдану.

Оқытудың нәтижесі: 2) Шұжық өндіру кезінде тұздау және ыстау технологиясын қолдану, ет өнімдерін консервілеу технологиясын білу.

Бағалау критериі:

1. Шұжық өндіру кезінде, тұздау, ыстау, консервілерді өндіру технологияларымен мен режимдерін қолдану.
2. Шикізат пен қосалқы материалдардың сапасын бақылау, технологиялық көрсеткіштерді өндірістік бақылауды және дайын өнімнің сапасын бақылауды ұйымдастыру.
3. Шұжықтың тұздалған, ысталған өнімдері мен консервілерді нормативтік-техникалық құжаттамамен жұмыс істей отырып дайындау.

Оқытудың нәтижесі: 3) шикізаттың жартылай фабрикаттарын дайындауда қайнату, кептіру, шикізатты қайта өңдеу технологиясын қолдану.

Бағалау критериі:

1. Бұл іс жүзінде шикізаттың жартылай фабрикаттары, сублимацияланған ет және қайталама ет шикізатын өндіру үшін технологиялық сатылардың рецептері, технологиялары мен режимдерін қолдану.
2. Шикізат пен қосалқы материалдардың сапасын бақылауды, технологиялық көрсеткіштерді өндірістік бақылауды және дайын өнімнің сапасын бақылауды ұйымдастыру.
3. Шикізаттың жартылай фабрикаттар, ыстық және кептірілген ет өнімдерін өндіру саласындағы нормативтік-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу.

КҚ 10.Технологиялық шешімдердің тиімділігін бағалау, экономикалық мәселелердің талдауын жүргізу

КМ 10. Технологиялық шешімдердің тиімділігін бағалау, экономикалық мәселелердің талдауын жүргізу

Осы қарастырылып отырған модуль технологиялық шешімдердің тиімділігін бағалау, экономикалық мәселелердің талдауын жүргізу, білім , білікті арттырады.
Модульді оқу барысында білім алушылар игереді:
Төмен сапалы өнімнің шығуы және оның бүлінуінің себептерін талдауға, оларды алдын ала ескертудің іс-шарасын әзірлеуді. Білім алушылар өндірістің тиімділігін, метариалдар шығынының қысқартылуына бағытталған жұмыстар мен өндіріс еңбегін арттырудағы іс-шараларды жүзеге асырып, оны әзірлейді.

Оқытудың нәтижесі: 1) шикізаттың және көмекші материалдардың сапасын, технологиялық процестердің параметрлеріне өндірістік бақылау және дайын өнімнің сапасын бақылауды ұйымдастыру.

Еңбекті қорғау Стандартизация, метрология және сертификация негіздері
Ет микробиологиясы Ауылшаруашылық жануарларының анатомиясы және физиологиясы Тамақтану физиологиясы, санитария және гигиена негіздері Арнайы технология
Ет өндіру кәсіпорнының жабдықтауы
Нарықтық экономика негіздері
Өндірістік оқыту

Бағалау критериі:

1. Ет консервілері, тұздалған, ысталған шұжық өндірісі аумағындағы техникалық және нормативтік құжаттармен жұмыс.

КҚ 11. Ет өндіру өнеркәсіптерінің экономикалық өсуі барысында бизнес – жоспар құрастыру

КМ 11. Ет өндіру өнеркәсіптерінің экономикалық өсуі барысында бизнес – жоспар құрастыру

Осы модуль ет өндіру өнеркәсіптерінің экономикалық өсуі барысында бизнес – жоспар құрастырудағы білім , білік, дағдыларды арттырады. Модульді оқу барысында білім алушылар игереді:
Бәсекеге қабілетті ортада табысты жұмыстарын жүзеге асыру барысында оң нәтиже көрсететіндей бизнес-жоспар құрастыру. Бизнес жоспар бойынша білімдерін арттырады.
Білім алушылар міндетті: өндіріс жүйе туралы терең білім алуға , оның элементтері мен тәжірибелік және теориялық білімді игерулеріне міндетті.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өндіріс аясындағы өнеркәсіптердің өндірістік әрекетін басқаруды теориялық негіз ретінде пайдалану.

Нарықтық экономика негіздері
Өндірістік оқыту

Бағалау критериі:

1. Өндірістік салаларды орналастыруға деген талаптарды тәжірибеде қолдану.
2. Тәжірибеде санитарлық нормалар мен ережелерді, өртке қарсы талаптарды қолдану.
3. Технологиялық тапсырмалар мен стандартқа жатпайтын өндірістік мәселлерді шешеді.
4. Шикізаттың, дайын өнімнің, көмекші материалдардың есебін жүргізеді.

КҚ 12. техник-технолог дублерінің міндетін орындау

ПМ 12. Диплом алды тәжірибесі

Осы модуль оқу барысында алған білімді және тәжірибелік дағдыларды шыңдауға бағытталған; ет өнімдерінің өндіріс саласына енгізілген заманауи әдіс-тәсілдерімен, жаңа құрал-жабдықтармен, еңбекті ұйымдастырумен, өндіріс экономикасымен танысуға, диплом алды жобасын орындауға, техник- технолог біліктілігін алып шығуға арналады.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өнеркәсіптің жұмысын талдау.

Кәсіби тәжірибе (диплом алды)

Бағалау критериі:

1. Шұжық өндірісі мен туралғын ет өнімдерінің салалары туралы біліммен танысады.
2. Малды союдағы технологиялық процесс туралы мәліметтермен танысады.
3. Өндірістің әртүрлі бқлімдері мен цехтары туралы біліммен танысады.
4. Өнеркәсіптің жұмысы туралы мәліметтерді талдап жинақтайды.
5. Тәжірибе туралы есеп дайындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Диплом жобасы тақырыбы туралы материалдарды талдайды, оқиды және жинақтайды.

Бағалау критериі:

1. Қызмет көрсететін бөлімшенің технологиялық сызбасын түсінеді.
2. Құрылғыларды, технологиялық сипаттаманы, малды союдың даярлық және негізгі, көмекші эксплуатация ережесін, шұжық өндірісін және туралған еттің дайындалу барысын түсінеді.
3. Қызмет көрсетуші бөлімшенің коммуникация сызбасын оқиды.
4. Технологиялық құжаттардың түрін анықтайды.
5. Ет өнеркәсібіндегі дайын өнімнің және шикізаттың сапасын анықтауда стандарттарды сақтайды.
6. Технологиялық үрдістің сандық және сапалық көрсеткіштерін есептейді.
Өнеркәсіптің экономика және менеджмент сұрақтарын меңгереді.
7 Еңбек қорғау талаптарын, технологиялық үрдістерді енгізу барысында өндірістік және экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Техник-технологтың міндетін анықтау.

Бағалау критериі:

1. Ет өндірісінің барлық кезеңдеріндегі жабдықтарды және технологиялық процестерді ретке келтіреді.
2. Нормативтік құжаттарды дайындайды.
3. Дайын өнімнің техникалық талдауын өткізеді.
4. Өлшеу құралдарының жұмысына бақылау жасайды
5. Жарақаттың болмау жолдарын қарастырып, амал тәсілдерін қолданады.
6. Дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.
7. Жұмыс орынында нұсқаулық жүргізеді.
8. Техникалық қызмет көрсетуге және жабдықтарды жөндеуге құжаттарды рәсімдейді.

      Ескерту:

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БҚ - базалық құзыреттілік;

      КҚ - кәсіптік құзыреттілік;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 292-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 292-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000 - Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша)
Тағам өнімдерін өндіру технологиясы

Мамандығы:

1226000 - Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру

Біліктілік:*

122605 2 - Жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы
122609 2 - Тамақтану кәсіпорындарының аспазы
122604 3 - Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

      2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай негізгі

      орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
332

14

318


3-6

БМ 01

Кәсіби қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+

+

+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
"122605 2 - Жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1028

250

166

612

2-4

КМ 01

Сапалы тамақтық жартылай дайын өнімдердің қауіпсіз өндіріс үшін еңбек заңнамасын және санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтау

+


+

+

+

+КМ 02

Қоғамммен өзара қарым-қатынас орнат білу


+

+

+

+

+КМ 03

Аспаздық өнімдер үшін жартылай дайын өнімдерді дайындау процесін және дайындауды ұйымдастыру

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Шикізат дайындау және ұннан дайындалатын, аспаздық және жекелеген жартылай дайын өнімдер дайындау

+


+

+

+

+

+


КМ 05

Жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
108

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"122609 2 - Тамақтану кәсіпорындарының аспазы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1296

316

260

720

5-6

КМ 06

Әр түрлі жылулық өңдеу әдістерін қолданумен аспаздық тағамдарды дайындауда технологиялық үрдістердің орындалуы

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Ұннан дайындалған тағам мен өнімдер дайындау

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Емдік және мектеп тамақтануы үшін арнайы аспаздық шеберлікті орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 09

Дайын өнімді безендіру және өткізу

КМ 10

Заманауи аспаздық өнердегі инновациялық бағыттарды меңгеру


+


+

+

+

+


КМ 11

Тамақтану кәсіпорындарының аспазы біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

Орта буын маманы


"1226043 Техник-технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
280

184

96


7-8

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+
БМ 05

Кәсіби қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+


+

+

+КМ

Кәсіптік модульдер
1052

374

246

432

7-8

КМ 12

Өндірісті өніммен және материалдық-техникалық құралдармен қамтамасыз ету

+

+


+

+

+

+


КМ 13

Жартылай дайын өнім мен дайын өнімнің өндірістік процесін ұйымдастыру және сапасын бақылау

+


+

+

+

+

+


КМ 14

Тамақтандыру кәсіпорындарының барлық түрлеріндегі контингенттерге қызмет көрсету

+


+

+

+

+

+


КМ 15

Тамақтандыру кәсіпорындарын табысты экономикалық дамуы үшін бизнес-жоспар жасау


+

+

+

+

+

+


КМ 16

Диплом алды практика
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:
6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 293-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 293-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000 - Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша)
Тағам өнімдерін өндіру технологиясы

Мамандығы:

1226000 - Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру

Біліктілік:*

1226052 - Жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы
122609 2 - Тамақтану кәсіпорындарының аспазы
1226043 - Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай;

      1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай жалпы орта білім беру негізінде

Индексі

Циклдер, пәндерд/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу**

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

БМ

Базалық модульдер
412

94

318


1-4

БМ 01.

Кәсіби қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+

+

+

+

+БМ 03.

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 06

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+

"122605 2 - Жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1028

250

166

612

1-2

КМ 01

Сапалы тамақтық жартылай дайын өнімдердің қауіпсіз өндіріс үшін еңбек заңнамасын және санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтау

+


+

+

+

+КМ 02

Қоғамммен өзара қарым-қатынас орнат білу


+

+

+

+

+КМ 03

Аспаздық өнімдер үшін жартылай дайын өнімдерді дайындау процесін және дайындауды ұйымдастыру

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Шикізат дайындау және ұннан дайындалатын, аспаздық және жекелеген жартылай дайын өнімдер дайындау

+


+

+

+

+

+


КМ 05

Жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"122609 2 - Тамақтану кәсіпорындарының аспазы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1296

316

260

720

3-4

КМ 06

Әр түрлі жылулық өңдеу әдістерін қолданумен аспаздық тағамдарды дайындауда технологиялық үрдістердің орындалуы

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Ұннан дайындалған тағам мен өнімдер дайындау

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Емдік және мектеп тамақтануы үшін арнайы аспаздық шеберлікті орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 09

Дайын өнімді безендіру және өткізу

КМ 10

Заманауи аспаздық өнердегі инновациялық бағыттарды меңгеру


+


+

+

+

+


КМ 11

Тамақтану кәсіпорындарының аспазы біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
2880

Орта буын маманы


"1226043 Техник-технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
280

184

96


5-6

БМ 03.

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04.

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+
БМ 05.

Кәсіби қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+


+

+

+КМ

Кәсіптік модульдер
1052

374

246

432

5-6

КМ 12.

Өндірісті өніммен және материалдық-техникалық құралдармен қамтамасыз ету

+

+


+

+

+

+


КМ 13.

Жартылай дайын өнім мен дайын өнімнің өндірістік процесін ұйымдастыру және сапасын бақылау

+


+

+

+

+

+


КМ 14.

Тамақтандыру кәсіпорындарының барлық түрлеріндегі контингенттерге қызмет көрсету

+


+

+

+

+

+


КМ 15.

Тамақтандыру кәсіпорындарын табысты экономикалық дамуы үшін бизнес-жоспар жасау


+

+

+

+

+

+


КМ 16.

Диплом алды практика
++


БҰАМ 02.

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:
6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 294-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды және бейіні:

1200000 - Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша)
Тағам өнімдерін өндіру технологиясы

Мамандығы:

1226000 - Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру

Біліктілік:

1226052 - Жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы
122609 2 - Тамақтану кәсіпорындарының аспазы
1226043 - Техник-технолог


Базалық және кәсіптік құзыреттер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модульді қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіби лексиканың негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандығы бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен).

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айта алады.
2. Кәсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде құрастыру және ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыруға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін; іскерлік құжаттарды жасау тәсілдері мен функцияларын; құжаттардың жіктелуін, тасымалдағыштар, мақсатын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастыруды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы білімі бар.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.

БҚ 3. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

Бұл модуль жеке қасиеттерді және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, жеке және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуы; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуы; өзін-өзі бақылау және ағзаның функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мәдениетін ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты мәдениетін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақтайды.
2. Денет тәрбиесі жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарға сүйенуге;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуі; әлемдік өрнениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауға;
жалпы адамгершілік-адами құндылықтар мен гуманистік дүниетаным негізінде толеранттылық таныта білуге; адам баласын жек көрушілік, экстремистік, радикалдық және террористік идеологияларды мойындамауы; құқық нормаларын сақтауға; әлеуметтік өзара қарым-қатынастар барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастар жүйесінде бейімделуге дағдыланады.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне әр түрлі пікірлерді түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "тұрмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық және террористтік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымын біледі және қағидаттарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасылық құқықтың негізгі ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сәйкес құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады.

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді:  әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістерді жеке фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 5. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету тетіктерін түсіну

БМ 05. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен тетіктері туралы, нарық тетіктері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінуді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1)  Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспары түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен шарттарын сипаттайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын сипаттайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.

БҚ 6. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейін орын алған тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен маңызын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

Кәсіптік модульдер

"122605 2 –Жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы" біліктілігі

КҚ 1. Тамақ жартылай дайын өнімдерін өндіру үшін еңбек заңнамасын және санитарлық-гигеналық талаптарды сақтау

КМ 1. Тамақтық жартылай дайын өнімдердің қауіпсіз өндіріс үшін еңбек заңнамасын және санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтау

Бұл модуль еңбек заңнамасын сақтау және тамақтық жартылай дайын өнімдер өндірісі үшін санитариялық-техникалық талаптарды сақтау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды. Модульді игеру нәтижесінде, білім алушылар: еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнаманы; еңбек және денсаулықты қорғау жөніндегі нормативтік-құжаттарды; жартылай дайын өнімдердің өндірісі кезіндегі қауіпсіздік техникасының жалпы ережелерін; тамақтандыру кәсіпорындары қызметкерлерінің жеке гигиенасының ережелерін; жабдыққа, керек-жарақтарға, аспаптар, ыдыстар мен тараға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды; тамақ өнімдерін тасымалдау мен сақтауға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды; тамақтандыру кәсіпорындарында стандарттау, сертификаттау және метрология жұмыстарын ұйымдастыруды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтай отырып және қоғамдық тамақ өнімдерінің нормативтік-техникалық құжаттарын қолдана отырып, еңбекті қауіпсіз талаптарын қамтамасыз ету бойынша еңбек заңнамасы білімдерін қолдануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Еңбекті қорғаудың жалпы мәселелерін меңгеру.

Қоршаған ортаны қорғау Тамақтандыру кәсіпорындарында еңбекті қорғау
Тамақтандыру микробиологиясының, физиологиясының және санитарияның негіздері
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасының негіздерін сақтайды.
2. Қазақстандағы еңбекті қорғауды қамтамасыз етуді біледі.
3. Ұжымдық және еңбек шарттарын, шарт жасау және бұзу талаптары мен тәртібін біледі.
4. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, жұмыс уақыты мен демалыс уақытын бөлу туралы мәліметтерді меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 2) Өндірістік жарақат және кәсіптік аурулар мәселелерін білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардың туындау себептерін, қауіпті және зиянды өндірістік факторларды біледі.
2. Жазатайым оқиғалардың жіктелуін және жарақаттану коэффициенттерін біледі.
3. Тамақтандыру кәсіпорындары қызметкерлеріне тән кәсіптік аурулар ақпаратын меңгереді.
4. Жазатайым оқиғалар мен кәсіптік ауруларды тексерудің жалпы мәселелерін, жазатайым оқиғаның ауырлығына қарай комиссия құрамын біледі.

Оқыту нәтижесі: 3) Қоршаған ортаны қорғаудың жалпы мәселелерін меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қоршаған ортаны қорғаудың теориялық негіздерін түсінеді.
2.Қазақстанда табиғатты қорғау қызметін біледі.
3. Жер, су, ауаны қорғауды және оларды ұтымды пайдалануды сипаттайды.
4. Өсімдік жамылғысын және оны ұтымды пайдалануды сипаттайды.
5. Жануарлар әлемін қорғау және оны ұтымды пайдалануды сипаттайды.
6. Ландшафтылар мен қорық аумақтарын, ауыл шаруашылығын қорғау мен қоршаған ортаны қорғауды сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Тамақ жартылай дайын өнімдерін өндіру кезінде қауіпсіздік ережесі мәселелерін меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының тамақ жартылай дайын өнімдері өндірісі саласындағы қызметті реттейтін құжаттарды біледі.
2. Технологиялық операцияларды ұйымдастыру кезінде қауіпсіздік техникасын сақтайды.
3. Механикалық жабдықты пайдалану кезінде қауіпсіздік ережесін сақтайды. 4. "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентінің жалпы мәселелерін меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 5)Еңбек гигенасы мен еңбек санитариясының негізгі мәліметтерін меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Еңбек гигиенасын біледі.
2. Еңбек процесін ұтымды пайдалануды сақтайды.
3. Өндірісте еңбек жағдайларын жақсарту ақпаратын меңгереді.
4. Зиянды әдеттерді және онымен күресуді біледі.
5. Тамақтандыру кәсіпорындары қызметкерлерінің жол берілмейтін жұқпалы ауруларын танып біледі.

Оқыту нәтижесі: 6)Тамақтандыру кәсіпорындарының құрылымы мен күтіп-ұстауда жеке гигиена ережерін және санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды сақтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене, қол, ауызды күту және санитарлық киімге қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды таниды. 2. Тамақтандыру кәсіпорындары қызметкерлеріне медициналық зерттеуді жүргізу және санитарлық режимді біледі.
3. Тамақтындыру кәсіпорындарына қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтайды.
4. Тамақтандыру кәсіпорындары қызметкерлерінің жеке гигенасы ережелерін орындайды.
5. Тамақтандыру кәсіпорындары қызметкерлеріне медициналық зерттеуді жүргізу және санитарлық режимді орындайды.
6. Тамақтандыру кәсіпорындары аумағы мен күтілуіне қойылатын талаптарды сақтайды.
7. Зарарсыздандырғыш құралдармен зарарсыздандыруды орындайды.
8. Жұмыстан кейін орындайды, жабдықты, құралдар мен ыдысты өңдеуге арналған жуу құралдарымен жинауды орындайды.
Оқыту нәтижесі: 7) Өндіріс ерекшелігін меңгеру.


Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Мамандық бейіні бойынша прктикадан өту туралы қауіпсіздік техникасының алғашқы нұсқаулығын біледі.
2. Жұмыс орнында еңбек қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігі, нұсқаулық бойынша кіріспе нұсқаулықты біледі. 3. Тамақтандыру кәсіпорындарына қойылатын санитарлық-гигиеналық талаптарды орындайды.
4. Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің сапасын құратын процестерді және тамақты механикалық және жылумен өңдеудің негізгі тәсілдерін біледі. 5. Тағамды, аспаздық және кондитерлік бұйымдарды дайындау мен босату өнімдері мен шикізаттарын механикалық және жылумен өңдеудің негізгі тәсілдерін орындайды. 6. Әртүрлі жартылай даыйн өнімдерді, тағамдар мен аспаздық, кондитерлік бұйымдарды дайындау үшін шикізат есебін біледі.

КҚ 2. Қоғаммен өзара қарым-қатынас орната білу

КМ 02. Қоғаммен өзара қарым-қатынас орнат білу

Бұл модуль жұмыс нәтижелігін, өзіндік қызметті ұйымдастыру және кәсіптік міндеттерді орындаудың үлгілік әдістері мен тәсілдерін таңдау, олардың тиімділігі мен сапасын бағалауға қажет білімдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: өзіндік қызметті ұйымдастыру және кәсіптік міндеттерді орындаудың үлгілік әдістері мен тәсілдерін таңдау, олардың сапасы мен тиімділігін бағалай білуді меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: маркетинг құралдарын қолдану, сұранысты зерттеу, құру және болжау әдістерін жүргізу, жарнамалау, өткізу мен бағалық саясатты анықтауы, нарық маркетингісін зерттеу; әртүрлі ұйымдарды басқару сұлбасын салуы және оның түрін анықтау, бақылау жүргізу кестелерін дайындау, бақылау жүргізу кестесін дайындау, бағалау мен бақылауды ұйымдастыру; кәсіби қызметте психология және этика білімдерін қолдана отырып, әртүрлі өндірістік жағдайларда шешім қабылдау, күрделі аспаздық өнім үшін жартылай дайын өнім дайындау мен ұйымдастырудың технологиялық процестеріне байланысты кәсіптік міндеттерді шешу, әдістері мен тәсілдерін таңдау және қолдану;
жұмысты орындаудың тиімділігі мен сапасын бағалау негізінде кәсіптік тәртіпті түзету бойынша дағдыларды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Маркетинг негіздерін білу

Маркетинг негіздері Менеджмент негіздері
Кәсіптік қызмет психологиясы мен этикасы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Маркетинг түсінігін, оның мақсатын, функцияларын, принципін, жіктелуін біледі. 2. Нарық қызметінің негізгі тұжырымдамасын; баға түзілісі стратегиясын бағалардың жіктелуін сипаттайды. 3. Маркетинг объектілері мен субъектілеріндегі маркетинг, стратегия және маркетинг тактикасының ақпараттық жүйелері туралы ақпаратты меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 2)Кәсіптік және жеке даму үшін менеджмент негіздерін қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Менеджменттің мәнін, менеджменттің принциптерін; менеджменттің. функциялары мен әдістерін біледі.
2.Шешім қабылдау түсінігі, шешім түрлері, әдістері туралы ақпаратты меңгереді. 3. Өкімет, басқару түрлері мен нысандары, стилі түсінігін біледі.
4.Дауларды, олардың түрлері мен туындау себептерін, дауды шешу әдістерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 3)Кәсіби қызмет психологиясын және этикасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Психологияның негізгі бағытын; кәсіби қызмет психологиясы мен этикасының психикалық процестерін; қызмет пен жеке тұлғаны сипаттайды. 2. Сөйлесу психологиясын қолданады: сөйлесу функциялары, түрлерін, құралдары; қабылдау эталондары.
3. Өзін ұстау мәдениетін біледі және кәсіптік этиканы сақтайды.
4. Өндірістік-іскери қатынастардағы қарама-қарсылықтар туралы ақпаратты меңгереді. 5. Даулар туралы ақпаратты меңгереді.
6. Ұйымда қызмет көрсетудегі дауды, даудың түсініктілік сызбасын біледі. 7. Іскери қарым-қатынасы этикасын қолдана отырып, жұмысты ұйымдастырады.
8. Кәсіптік этиканы есепке ала отырып, іскери хат-алмасуды жасайды.

КҚ 3. Аспаздық өнім үшін жартылай дайын өнімдерді дайындау процесін және дайындауды ұйымдастырады

КМ 03. Аспаздық өнім үшін жартылай дайын өнімдерді дайындау процесін және дайындауды ұйымдастырады

Бұл модуль күрделі аспаздық өнім үшін жартылай дайын төнімдерді дайындау процесін және дайындауды ұйымдастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: ет, балық және үй құстарынан дайындалған өнімдердің және дайын жартылай дайын өнімдердің сапасын органолептикалық бағалауды;
ет, балық және құстан күрделі тағам үшін жартылай дайын өнімдерді дайындау процесін және дайындауды ұйымдастыру шешімін қабылдауды;
формулалар бойынша шикізат есебін жүргізуді;
күрделі тағам үшінжартылай дайын өнімдерді дайындау кезінде өндірістік керек-жарақтар мен технологиялық жабдықты таңдау және қауіпсіз пайдалануды;
күрделі тағам үшін ет, балық және құс етінен дайындаудың әртүрлі әдістері мен тәсілдерін таңдауды;
ет, балық, құс, үйрек және қаз бауырларын сақтау кезінде салқындату, еріту және қатыру кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етуді меңгереді. Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: шикізаттың сапасы мен қауіпсіздігін, оның тауар жүргізу сипаттамасын анықтауы, күрделі тағам үшін ет, балық және құс етінен жартылай дайын өнімдердің түрлерін әзірлеудің практикалық тәжірибесі;
жартылай дайын өнім үшін ет, балық және құс массасын есептеуі;
күрделі тағам үшін ет, балық және құсты дайындаудың технологиялық процестерін ұйымдастыруы;
әртүрлі әдістерді, жабдықтар мен құралдарды пайдалана отырып, күрделі тағам үшін ет, қозы және торай ұшасы, балық, құс, үйрек және қаз бауырынан дайындауы;
дайындалған ет, балық және үй құсының сапасы мен қауіпсіздігін бақылауы бойынша дағдыларды игереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Аспаздық өнім үшін жартылай дайын өнімдерді дайындау мен жемістерді дайындауды ұйымдастыру..

Арнайы технология
Тамақ өнімдерінің тауар жүргізу негіздері
Тамақтандыру кәсіпорындарындағы жабдық.
Тамақтандыру кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру. Тамақтандыру микробиологиясының, физиологиясының және санитарияның негіздері
Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар
Өнімдер мен қызметтердің сапасын бақылау.
Өндірістік оқыту
Кәсіптік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жемістер имикробиологиясын, жемістің сипаттамасын мен химиялық құрамын сипаттайды. 2. Аспаздық өнім үшін жартылай дайын өнімдерді дайындау мен жемістерді дайындайды.     3. Жемістерден жартылай дайын өнімдерідің орталықтандырылған өндірісінің ерекшеліктерін таниды.
4. Маусымға және келіп түсетін шикізаттың түріне қарай жемістерді механикалық өңдеу кезінде қалдықтар санын есептейді. 6. Жемістерді механикалық өңдеуон кезінде брутто, нетто массасын, қалдықтарды анықтау бойынша есепті орындайды. 7. Картоп қалдықтарынан алынатын крахмалдың саны анықтау үшін есептерді орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2)Аспаздық өнім үшін жартылай дайын өнімдерді дайындау мен жемістерді дайындауды ұйымдастыру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Балық микробиологиясын сипаттайды.
2. Сүйекті балықты және балықтың кейбір түрлерін, балықтық емес су шикізатын өңдеудің технологиялық процесін, шимкізатын сипаттайды. 2. Бекіре тұқымдас балықтарды өңдеу ерекшелігін біледі.
3. Бекіре балықтарын өңдеу операциясы мен ережелерінің кезеңділігін, күрделі тағам үшін балықты өңдеу мен дайындау әдістерін сақтайды: арқасы арқылы еріту, аршу, терісін алу, фарш жасау, орама жасау, кнельмассасын араластыру және тұндыру.
4. Балық қалдықтарын, балықтық емес су шикізатын өңдеу мен пайдалануды орындайды. 5. Балық және теңіз өнімдері түрлерін таниды және органолептикалық көрсеткіштер бойынша шикізат сапасын анықтайды. 6. Қолмен және машина мен механизмдердің көмегімен балық пен теңіз өнімдерін өңдеуді орындайды.
7. Жалпы, тамақ және тамақтық емес қалдықтарды анықтау бойынша есепті орындайды.
8. Сүйекті және шеміршекті қаңқасы бар балықтан жартылай дайын өнімдер дайындауды орындайды. 9. Балықтан котлетті және кнельді масса; олардан жартылай дайын өнімдер дайындаудың технологиялық процестерін орындайды.       
10. Балық және теңіз өнімдерінен жартылай дайын өнімдер, балықты бекіту үшін тұзды мұзды ертінді дайындауды орындайды.
11.Балықтан жасалатын тамақ қалдықтарын мақсаты бойынша қолданады. 12. Балық және теңіз өнімдерінен жартылай дайын өнім дайындау, мөлшерлеу, қаптау, таңбалау, жартылай дайын өнімдерді сақтау мен тасымалдауды орындайды.
13. Күрделі тағам үшін балық шикізатының әртүрлі түрлерінен жартылай дайын өнімдер дайындаудың технологиялық процесін орындауды сақтайды.
14. Органолептикалық әдіспен шикізат пен жартылай дайын өнімның сапасын мен қауіпсіздігін бағалайды.
15. СанНмЕ (Санитарлық нормалар мен ережелер) талаптарына сәйкес жартылай дайын өнімдерді қауіпсіз сақтау мен дайындау талаптарын таңдаудың дұрыстығын сақтайды.
15. Жұмыс орнын ұйымдастыру ережесін, балықтан жартылай дайын өнім дайындау өндірістік құралдарын, аспаптарын және технологиялық жабдықты іріктеудің дұрыстығын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 3)Күрделі аспаздық өнім үшін жартылай дайын өнімдерді дайындау мен етті дайындауды ұйымдастыру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қозы, торай және торай бастарының негізгі сипаттамаларын және тамақтық құндылығын біледі.
2. Ірі кесекті жартылай дайын өнімдердің сапасына қойылатын талаптарды сипаттайды: жауырын, сан ет, төс.
3. Күрделі тағам үшін етті өңдеу мен дайындауды орындайды: еріту,
сүйектерін алу, фарштау, маринадтау, шпиктеу, орама орау, кнельді масса дайындау мен тұндыру.
4. Күрделі тағам үшін етті өңдеу кезеңділігі мен ережесін сақтайды: жауырын,
корейка, сан еті; фаршталған төс, торай, торай басы,
жауырын мен торай рулеті, карпаччо рулеті, қозы каресі, бұзау рулькасы, ростбиф, қақтама, кнельді массаны дайындау, сапаға қойылатын талаптар.
5. Фаршталған ет үшін салма дайындау технологиясын, тұтас етті, жартылай еттің салмағына қатысты пайызбен жартылай өнім шығару нормасын сақтайды.
6. Күрделі тағам дайындау үшін еттен жасалған жартылай дайын өнімді салқындату, қатыру және еріту ережесін орындайды. 7. Күрделі тағам дайындау үшін еттен жасалған жартылай дайын өнімді дайындау үшін қалдықтарды азайту әдісін орындайды. 8. Еттен жасалған жартылай дайын өнімді дайындаудың маңызды бағыттарын бөледі.
9. Органолептикалық көрсеткіштері бойынша шикізаттың сапасын анықтайды, тұтас етті, жартылай еттің салмағына қатысты пайызбен жартылай өнім шығару нормасы есебін біледі. 10. Сиры етінен, ұсақ мал етін аспаздық бөлу, жартылай дайын өнім дайындау, етті механикалық өңдеуді орындайды. 11. Жартылай дайын өнімді орталықтандырылған дайындау, салқындату, қаптау, таңбалау, тасымалдауды орындайды.
12. Күрделі тағам үшін балық шикізатының әртүрлі түрлерінен жартылай дайын өнімдер дайындаудың технологиялық процесін орындауды сақтайды.
13. Органолептикалық әдіспен шикізат пен жартылай дайын өнімның сапасын мен қауіпсіздігін бағалайды.
14. СанНмЕ (Санитарлық нормалар мен ережелер) талаптарына сәйкес жартылай дайын өнімдерді қауіпсіз сақтау мен дайындау талаптарын таңдаудың дұрыстығын сақтайды.
15. Жұмыс орнын ұйымдастыру ережесін, балықтан жартылай дайын өнім дайындау өндірістік құралдарын, аспаптарын және технологиялық жабдықты іріктеудің дұрыстығын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Құс етіне механикалық өңдеу және олардан жартылай дайын өнім дайындауды жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құс етінің микробиологиясын біледі.
2. Шикізатты, құсты, жабайы құс еті мен қоян етін аспаздық өңдейді, сипаттайды. 2. Құс етінен жартылай өнім дайындау түрлерін және дайындалуын біледі.
3. Тамақ қалдықтарын қолдана алады.
4. Құс етінен жасалатын жартылай дайын өнімді орталықтандырылған өндіруді сипаттайды.
5. Жартылай дайын өнімнің қалдықтары мен шығуының мөлшерін анықтау есебін орындайды.
6. Органолептикалық көрсеткіштер бойынша шикізаттың сапасын анықтайды. 7. Тамақты және тамақтық емес қалдықтарды анықтау және оларды ұтымды пайдалану есебін орындайды.
8. Етті механикалық өңдеу және олардан жартылай дайын өнім дайындауды орындайды. 9. Күрделі тағам үшін үй құсы етінен жартылай дайын өнімдер дайындаудың технологиялық процесін орындауды сақтайды.
10. Органолептикалық әдіспен шикізат пен жартылай дайын өнімның сапасын мен қауіпсіздігін бағалайды.
11. СанНмЕ (Санитарлық нормалар мен ережелер) талаптарына сәйкес жартылай дайын өнімдерді қауіпсіз сақтау мен дайындау талаптарын таңдаудың дұрыстығын сақтайды.
12. Жұмыс орнын ұйымдастыру ережесін, балықтан жартылай дайын өнім дайындау өндірістік құралдарын, аспаптарын және технологиялық жабдықты іріктеудің дұрыстығын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 5)Жартылай дайын өнімді дайындау және шикізатты өңдеудің механикалық жабдықтарын пайдалану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жемістерді, балық, ет және құс етін өңдеу үшін машиналар мен механизмдерді жіктейді. 2. Жемістерді, балық, ет және құс етін өңдейтін машиналар мен механизмдердің құрылысы мен әрекет ету принциптері туралы ақпаратты меңгереді. 3. Механикалық жабдықты пайдалану кезінде қауіпсіздік ережесін сақтайды. 4. Жемістерді, балық, ет және құс етін өңдейтін машиналар мен механизмдерді пайдалану ережесін сақтайды. 5. Жемістерді, балық, ет және құс етін өңдеу үшін машиналар мен механизмдерді пайдаланады. 2. Жемістерді, балық, ет және құс етін және жартылай дайын өнімдер дайындау үшін өңдейтін машиналар мен механизмдерді және жұмыс орнын дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Кәсіби қызметте ақпараттық технологияларды қолдану..

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ақпараттық технология объектілерін, ақпараттық технология түрлерін, ақпаратты тасымалдаушыларды біледі. 2. Ақпараттық технология нәтижелерін, ақпаратты түрлендіру сипаттамаларын талдайды.
3. Ақпараттық технологиялардың әдістері мен құралдарын, ақпаратты технологияның әдістері мен тәсілдерінің құрылымын біледі.
4. Кәсіптік міндетті шешу үшін қажет ақпаратты тиімді іздестіруді орындайды.
5. Электронды және Интернет-ресурстарды қоса, әртүрлі көздерді қолданады.
6. Жартылай дайын өнімдер дайындау үшін заманауи жабдықтар мен аспаптарды қолдана отырып, кәсіптік міндетті орындауды көрнекілеуді жүргізеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Көкөністерден, балықтан, ұй құсынан жасалған жартылай дайын өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігіне бақылау жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Күрделі аспаздық өнім үшін жемістер, балық, ет, торай, үй құстары, үйрек және қаз бауырынан жасалған жартылай дайын өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін бағалаудың негізгі өлшемшарттары мен әдістерін сипаттайды.
2. Күрделі аспаздық өнім үшін жемістерден жасалатын жартылай дайын өнімдердің және жемістердің сапасы мен қауіпсіздігіне органолептикалық және зертханалық бақылауды сипаттайды. 3. Аспаздық өнім үшін балықтан жасалатын жартылай дайын өнімдердің және балық шикізатының сапасы мен қауіпсіздігіне органолептикалық және зертханалық бақылауды сипаттайды.
4. Жемістердің, үй құсының, үйрек және қаз бауырының, балық және ет шикізатының сапасы мен қауіпсіздігін бақылайды.
5. Аспаздық өнім үшін балық, ет және үй құсы етінен дайындалған жартылай дайын өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін бақылайды.

КҚ 4. Ұн, аспаздық және жекелеген жартылай даыйн өнімді және қажетті шикізатын дайындау.

КМ 04. Шикізат дайындау және ұннан дайындалатын, аспаздық және жекелеген жартылай дайын өнімдер дайындау

Бұл модуль ұннан дайындалатын, аспаздық және жекелеген жартылай дайын өнімдер дайындау қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: жартылай дайын өнімдер мен дайын өнімдер дайындау үшін қолданылатын ұн және тамақ өнімдерінің сипаттамасын және технологиялық қасиетін; ұннан дайындалатын жартылай дайын өнімдер мен дайын өнімдер дайындау үшін қолданылатын, тамақ өнімдерін өңдеудің технологиялық процесін; ұннан дайындалатын жартылай дайын өнімдер мен дайын өнімдер дайындау технологиялық процесін; ұннан дайындалатын жартылай дайын өнімдер мен дайын өнімдер сапасына қойылатын талаптарды меңгереді. Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: ұннан дайындалатын тағамдар мен бұйымдардың түрлерін тану; ұнды босатудың әртүрлі әдістерін қолдану; рецептуралар жинағын, нормативтік-техникалық құжаттаманы пайдалана отырып ұннан дайындалатын өнімдердің есебін жүргізу;
базистік ылғалдылықпен ұнның шығыны нормасына берілген ылғалдылықта ұнның мөлшерін есептеуді жүргізу;
ашытқылы қамырдан бұйымдар дайындау және беру;
үгіліп тұратын және биквитті қамырдан бұйым дайындау және беру;
қатпарлы және қайнатылған қамырдан бұйым дайындау және беру бойынша дағдыларды игереді.

Оқыту нәтижесі: 1)Қамырдың әртүрлі түрлерін дайындайтын шикізатты дайындауды жүзеге асыру.

Тамақ дайындау технологиясы
Тамақ өнімдері тауарларын жүргізу негіздері
Тамақтандыру кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру
Тамақтандыру кәсіпорындарындағы жабдық
Тамақтандыру микробиологиясының, физиологиясының және санитарияның негіздері.
Өнімдер мен қызметтердің сапасын бақылау.
Өндірістік оқыту
Кәсіптік практика
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Микробиологияны және ұнның химиялық құрамын сипаттайды. 2. Ұннан дайындалған тағамдар мен бұйымдарды жіктейді.
3. Қамыр дайындау үшін ұнның сипаттамасын береді және дайындайды.
4. Шикі желімзаттың санына қарай ұнды пайдаланады. 5. Қант, жұмыртқа, май, ашытқы, органикалық қышқыл, бояғыштар мен дәмдеуіштер дайындайды және қолданады.
6. Органолептикалық көрсеткіштері бойынша ұнның сұрыпын, сапасын анықтайды. 7. Шикізатты дайындаудың қосалқы операцияларын орындайды.
8. Қамыр дайындау шикізатын дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Қамырдың әртүрлі түрлерін, олардан жартылай дайын өнімдер дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қамырды босатудың әртүрлі әдістерін, қамырдың түрлерін қолданады.
2. Қамыр илеу кезінде болатын процестерді сипаттайды.
3. Қамырдың әртүрлі түрлерін дайындаудың технологиялық процестерін сипаттайды.
4. Қамырдың әртүрлі түрлерінен бұйым дайындаудың технологиялық процестерін біледі.
5. Ұн мен қамырдан дайындалған тағамдар мен аспаздық бұйымдардың сапасына қойылатын талаптарды, беру, сату және сақтау мерзімін сақтайды.
6.Ұннан дайындалған тағамдар мен бұйымдардың түрлерін жіктейді; қамырды босатудың әртүрлі әдістерін қолданады
қамырдың әртүрлі түрлерін дайындайды.
7. Нормативтік-технологиялық құжаттарды пайдаланады (Ұннан дайындалатын аспаздық және бөлішке бұйымдары рецептураларының жинағы, техникалық талаптар мен технологиялық нұсқаулықтар және басқ.).
8. Ұн, жұмыртқа, қант, май, ашытқы, органикалық қышқыл, бояғыштар мен дәмдеуіштер дайындауды орындайды. 9. Ұннан және әрлеу жартылай дайын өнімдерінен бұйымның әртүрлі түрлерін дайындайды. 10. Ұннан дайындалатын аспаздық және бөлішке бұйымдары рецептураларының жинағын, нормативтік-техникалық құжаттаманы пайдалана отырып ұннан дайындалатын өнімдердің есебін орындайды. 11. Дайын жартылай дайын өнімдер мен бұйымдарды қаптау, таңбалау және тасымалдауды орындайды және жартылай дайын өнімдерді сақтау режимі мен мерзімін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 3)Ұннның және ұннан дайындалған бұйымдардың, аспаздық және әрленген жартылай дайын өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ұннның және ұннан дайындалған бұйымдардың, аспаздық және әрленген жартылай дайын өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін бағалаудың негізгі өлшемшарттары мен әдістерін сипаттайды. 2. Ұнның және ұннан дайындалған бұйымдардың, аспаздық және әрленген жартылай дайын өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін сипаттайды.
3. Ұнның және ұннан дайындалған бұйымдардың, аспаздық және әрленген жартылай дайын өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін. бағалайды.

Оқыту нәтижелері: 4) Ұннан дайындалған және аспаздық жартылай дайын өнімдерді дайындау мен шикізат дайындайтын машиналар мен механизмдерді пайдалану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ұнды өңдеу және қамыр мен крем дайындау үшін машиналар мен механизмдер маркаларын, мақсатын, жіктеуін, құрылысын, әрекет ету принципін, пайдалану ережесі мен қауіпсіздік техникасын сипаттайды. 2. Ұнды електен өткізу үшін машиналар мен механизмдердің құрылысы, әрекет ету принципі, пайдалану және қауіпсіздік техникасы ережелері туралы ақпаратты меңгереді.
3. Қамыр илеу машиналар мен механизмдердің құрылысы, әрекет ету принципі, пайдалану және қауіпсіздік техникасы ережелері туралы ақпаратты меңгереді. 4. Қамыр жаю машиналар мен механизмдердің құрылысы, әрекет ету принципі, пайдалану және қауіпсіздік техникасы ережелері туралы ақпаратты меңгереді. 5. Бұлғау машиналар мен механизмдердің құрылысы, әрекет ету принципі, пайдалану және қауіпсіздік техникасы ережелерін біледі. 6. Машиналар мен механизмдердің көмегімен технологиялық процестің барысы бойынша технологиялық операцияларды орындайды.
7. Көтеру-еөлік машиналарының мағынасын, жіктелуін біледі.
8. Қолмен және көтеру-тиеу, түсіру машиналарының көмегімен шикізатты, жартылай дайын өнімдерді және ет және аспаздықбұйымдарды тиейді, түсіреді, жеткізеді.

КҚ 05. Жартылай дайын өнімдер дайындау біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау

КМ 05. Жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау

Бұл модуль тағамдық жартылай дайын өнімдер дайындағышы ретіндегі жұмысқа және біліктілік емтиханын тапсыруға қажетті жұмыс нәтижелілігін, дағдылар мен білімдерді сипаттайды. Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: еттен, ауылшаруашылық құсынан, жабайы құсты, бекіре тұқымдас балықты біріншілік өңдеуде күрделі үрдістерді жүргізуді; ірі қара малдың жауырын және кеудеқабырға бөлігін, майда мал ұшасын, құстардың ұшасын ет жұмсағынан ажыратуды; натуралды түрде қуыру үшін(антрекот, лангет, бифштекс, филе, эскалоп және т.б.) еттен және құс етінен ірі кесекті, порциялық және панерленген күйде (ромштекстер, шницелдер және т.б.) жартылай дайын өнімдерді кесуді; кәуап, кнельді масса үшін етті дайындауды; бекіре тұқымдас балықтарды тізбектерге; тізбектерді порциялық кесектерге бөлуді;
үгілмелі және қабаттама қамыр (жартылай дайын өнім) дайындауды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: еттен және құстан күрделі жартылай дайын өнімдерді дайындауды орындауды; нормативтік-техникалық құжаттарды, рецептура жинағын пайдаланып, ұннан өнімдерді дайындау үшін қажетті азық-түліктердің шығынын есептеуді орындауды; ұнның базисті ылғалдылық нормасы бойынша өндірістегі ылғалдылықпен ұнның мөлшерін есептеуді орындауды; ашыған қамырдан өнімдерді дайындауы және ұсынуды; үгілмелі және бисквит қамырдан өнімдерді дайындауы және ұсынуды; қабаттама және қайнатпа қамырдан өнімдерді дайындауы және ұсынуды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) 4-санаттағы жартылай дайындалған тағам өнімдерін даярлаушы біліктілігін алу.

Кәсіптік практика - жұмыс біліктілігін алуға арналған практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Құсты, ірі қара және ұсақ малдың жауырын және көкірек қабырғасы бөлігін сылау тәсілдері мен ережелерін бекіре тұқымдас балықты бөлшектеуді орындайды. 2. Ірі қара және ұсақ малдың, бекіре тұқымдас балықтың бөлшектерінің аспаздық мақсаттарын сақтайды. 3. Еттен, балықтан, құстан, бекіре тұқымдас балықтан үлестік жартылай дайын өнімдер. дайындауды, оларды дайындаудың технологиялық процесінің негіздерін біледі. 4. Үгітіліп тұратын және қаттама қамырын (жартылай дайын өнім) дайындау технологиясының рецептілері мен негізін біледі.
5. Еттен, ауыл шаруашылық құстарынан, қанатты жабайы тқұстан, бекіре тұқымдас балықтан жартылай дайын өнім дайындаудың бастапқы шикізатын өңдеудің күрделі процесін; құстың, ірі және ұсақ малдың жауырын және кеуде-көкірек бөлігін сылауды жүргізеді. 6. Натуралды (антрекот, бифштекс, лангет, фил, эскалоп және басқ.) және ұнтаққа аунатылған (ромштекс, шницел және басқ.) түрінде қуыру үшін ірі кесекті ет пен құс етінен үлестік жартылай дайын өнімдерді кеседі. 7. Кәуап, кнельді масса үшін ет дайындайды. 8. Бекіре тұқымдас балықты тізбектерге бөледі. 9. Тізбектерді үлестік кесектерге кеседі.
10. Үгілмелі және қабаттама қамыр (жартылай дайын өнім) дайындайды.

"122609 2 - Тамақтану кәсіпорындарының аспазы" біліктілігі

КҚ 6. Әр түрлі жылулық өңдеу әдістерін қолданумен аспаздық тағамдарды дайындауда технологиялық үрдістерді орындау

КМ 06 Әр түрлі жылулық өңдеу әдістерін қолданумен аспаздық тағамдарды дайындауда технологиялық үрдістердің орындалуы

Бұл модуль жұмыс нәтижелілігін, аспаздық өнімді дайындау, ресімдеу және босатуға қажетті білімдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: көже,
соус, екінші ыстық тағам, суық тағам және басытқы, тәтті тағам, ыстық және салқын сусын дайындауды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: сорпа, дәмдеуіш, түссіз, езбе тәрізді, салқын, сүт және тәтті сорпа дайындауды және оларды ұсынуды; жеміс, балық, ет, құс еті, жабайы құс еті мен қоян етінен екінші ыстық тамақ дайындау және оларды беру тұздығын дұрыс іріктеуді; салқын тамақ пен басытқы, ыстық және салқын сусындар дайындау және беру тәсілдерін қолдануды жүзеге асыруды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Стандарттау, сертификаттау және метрологияның жалпы мәселелерін меңгеру.

Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері.
Тамақ өнімдері тауарларын жүргізу негіздері
Тамақ дайындау технологиясы
Тамақтандыру кәсіпорындарында еңбекті қорғау
Тамақтандыру кәсіпорындарындағы жабдық
Тамақтандыру кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру
Өндірістік оқыту
Кәсіптік практика
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Метрология, стандарттау және сертификаттау негіздерін сипаттайды. 2. Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің негізгі түсініктері мен анықтамасын, нормативтік-техникалық және технологиялық құжаттарды біледі.
3. Электронды басқару жүйесінің тұжырымдамасын; өлшеу құралдары мен әдістерін қолдана отырып, өнімнің сапасын бақылауды орындайды. 4. Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы "Техникалық реттеу туралы" заңын, Қазақстан Республикасындағы техникалық реттеу реформасын біледі.
5.Технологиялық өлшеуді сипаттайды, бұйымның Мемлекеттік стандарттарға немесе басқа нормативтік-технологиялық құжаттарға сәйкестігін біледі.
6. Қолданыстағы рецептуралар жинағымен, қоғамдық тамақтану өнімдерінің нормативтік-техникалық құжаттарына сәйкес технологиялық процестерді орындайды.
7. Шикізатты, жартылай дайын өнімдер мен дайын өнімдердің сапасын бағалау әдістемесін жүзеге асырады.

Оқыту нәтижесі: 2) Сорпа дайындау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тамақтанудағы сорпаның маңызын біледі. 2. Сорпаларды жіктейді. 3. Сорпа дайындау технологиясын, олардың тағамдық құндылығын, дәмнің түзілуін, пісіру процесіндегі дәмді иісін сипаттайды.
4. Дәмдеуішті сорпа дайындау мен беру технологиялық процесін сипаттайды. 5. Гарнирлер дайындауды орындайды. 6. Дәмдеуішті сорпаның түрлерін, езбе сорпаның маңызын біледі. 7. Езбе-сорпа, сорпа-крем, сорпа-биски дайындаудың жалпы тәсілдерін орындайды.
8. Түссіз сорпалардың түрлерін, қасиетін, сорпаны тазартудың түрлерін, дайындау мен беру ерекшеліктерін, әдістерін, сорпаны тұндыру мен тазарту кезінде болатын процестерді, түссіз сорпаларға берілетін гарнирді сипаттайды.
9. Сүтті сорпаны дайындау мен босатудың технологиялық процесін, түрлерін, ерекшеліктері мен дайындалуын орындайды.
10. Тәтті сорпаның сипаттамасын, дайындау ерекшелігі мен беруді, гарнирін таниды. 11. Салқын (ауысымдық) сорпаны дайындаудың технологиялық процестерін, сұрыпталымын орындайды.
12. Сорпаның сапасын, сату мерзімін сақтайды. 13. Сорпа дайындау үшін шикізаттың көлемін (Рецептуралар жинағы кестелерін пайдалану) есептейді және технологиялық карта (Жинақ рецептурасын пайдаланып) жасайды. 14. Сорпа пісіру процесінде оның дәмін және хош иісін қалыптастырады. 15. Тұздықты сорпа, езбе-сорпа, сорпа-крем, сорпа-биски түрлерін, түссіз сорпа және гарнирлерін, дайындайды және ұсынады, сорпаны тазартады.
16. Сүтті, тәтті және салқын сорпа дайындайды және ұсынады.
17. Сорпа дайындау үшін жылу жабдығының құрылысын, принципі мен әрекетін біледі.
18.Сорпа дайындау үшін жылу жабдығы туралы ақпаратты меңгереді.
19. Сорпа дайындау үшін жұмыс орнын ұйымдастырады.

Оқыту нәтижесі: 3)Тұздық дайындау және беруді орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тамақтанудағы сорпаның маңызын біледі. 2. Сорпаларды жіктейді. 3. Сорпаны дайындайтын шикізаттар мен жартылай дайын өнімдерді біледі.
4. Ет, балық, саңырауқұлақ тұздарын және олардың түрлерін дайындаудың технологиялық процесін сақтайды. 5. Сүт, сары ма және қаймақ, жұмыртқа-ет тұздықтарын және олардың түрлерін дайындауды орындайды.
6. Өсімдік майы, майонез, туынды тұздықтар дайындау және оларды пайдалануды орындайды.
7. Майонез тұздығының физикалық-химиялық құрылымын, тұздықты сақтауда болатын өзгерістерді сипаттайды.
8. Өсімдік майында тұздық дайындауды, уксуста сорпа дайындауды орындайды.
9.Май қоспаларын дайындау, оларды пайдалану сапасына қойылатын талаптарды сақтайды.
10. Өндірістік дайындалатын сорпаның сапасына қойылатын талаптарды, оларды тамақтандыру кәсіпорынында пайдалану талаптарын сақтайды.
8. Сорпа дайындау үшін шикізаттың көлемін (Рецептуралар жинағы кестелерін пайдалану) есептейді.
9. Тұздық дайындайтын жұмыс орнын дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Жемістерден тағам дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жеміс тағамдарының маңызын біледі. 2. Ет және балықтың жемісті гарнирін іріктеу принциптерін сипаттайды. 3. Олардың технологиясына қарай жемістің аспаздық пайдаланылуын біледі. 4. Пісірілген және бөктірілген, қуырылған, бұқтырылған жемістерден, фаршталған, көмештелген жемістерден тағамдар мен гарнирлер дайындау мен босатудың технологиялық процесін орындайды. 5. Тағам мен гарнирдің сапасына, сату мерзімдеріне қойылатын талаптарды сақтайды. 6. Саңырауқұлақтан тағам дайындаудың технологиялық процесін, сапасына, сату мерзіміне қойылатын талаптарды орындайды. 7. Жемістен, саңырауқұлақтан тағамдар дайындау мен босатудың алгоритмін жасайды. 8.Технологиялық карталарды оқиды; өндірістік жағдайды имитациялау міндеттерін талдайды. 9. Бүктірілген, жемістен, қуырылған және көмештелген жемістер мен саңырауқұлақтан тағам мен гарнир дайындайды және береді.
10. Жеміс тағамдары мен гарнирлерін дайындайтын жұмыс орнын ұйымдастырады.

Оқыту нәтижесі: 5) Жарма, бұршақ және макарон өнімдерін дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жарма, бұршақтан дайындалған және макарон тағамдарының маңызын түсінеді. 2. Тағамға жарма, бұршақ және макароннан дайындалған гарнирлерді іріктеу принциптерін біледі. 3.Қоюлығы әртүрлі ботқа пісірудің жалпы ережесін сақтайды және ботқадан тағам дайындайды. 4. Қоюлығы әртүрлі ботқа дйаындауға қажет судың, тұздың, жарманың санын есептейді, бракераж жүргізеді (Рецептуралар жинағының кестесін пайдалана отырып). 5. Жармадан тағам мен гарнир дайындайды және береді.
6. Жарма, бұршақ және макарон өнімдері үшін жұмыс орнын дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Балық және балықты емес су шикізатынан тағам дайындауды орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тамақтанудағы балық тағамдарының маңызын, балықты тұтас, тізбекпен, порциямен пісіру ережесін; пісірілген және бөктірілген балыққа гарнир мен тұздықтың маңызын біледі. 2. Тағамның сапасына, сақтау талаптары мен сату мерзіміне қойылатын талаптарды сақтайды. 3. Қуырылған балықтан тағам дайындау және босатудың технологиялық процесін, балықты қуыру ережесін (әдістерін); әртүрлі әдістермен қуырылған балыққа тұздық пен гарнир дайындайды.
4. Қуырылған балықтан тағамды ресімдеу мен босату ерекшеліктерін, сату сапасы, талаптары мен мерзіміне қойылатын талаптарды қолданады. 5. Балықты бұқтыру ережесін; пісірілген балықтан тағам дайындау мен берудің технологиялық процесін; тағамды пісіру, ресімдеу тұздықтары мен гарнирін, сапасына қойылатын талаптарды сақтайды. 6. Ұсақталған балықтан жасалатын тағамдарды, қуыру ережесін, ұсақталған балық тағамдарының тұздығы мен гарнирін, сапасына қойылатын талаптарды, сақтау мерзімі мен талаптарын жіктейді. 7. Шаян, мидия, устрица, краб, креветка, кальмар, омар, трепанг және басқ. дайындалатын тағамдарды дайындаудың технологиялық процесін, су шикізатынан дайындалған тағамның сапасына қойылатын талаптарды, сақтау талаптары мен сату мерзімін сақтайды.
8. Рецептуралар жинағын қолдана отырып, балық және балықтық емес су шикізатынан дайындалған тағам өнімдерінің санын есептейді.
9. Балық және балықтық емес шикізаттан тағам дайындау мен босату алгоритмін жасайды.
10. Пісірілген және бұқтырылған тағамды дайындайды және береді, бракераж жүргізеді.
11. Қуырылған және пісірілген және бұқтырылған тағамды, ұсақталған балық тағамын дайындайды және береді, бракераж жүргізеді. 12. Балық және теңіз өнімдерінен дайындалған тағамды дайындайтын жұмыс орнын дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 7) Еттен және ет өнімдерінен тағам дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Еттен дайындалған тағамдардың маңызын біледі. 2. Еттен дайындалған тағамды, ет тағамдарының тұздықтары мен гарнирлерін іріктеу принципін жіктейді. 3. Пісірілген, бөктірілген еттен, қосалқы өнімдерден және ет гастрономиясынан дайындалған тағамдарды дайындау мен босатудың технологиялық процесін, пісіру және көмештеу ережесін, түрлерін сақтайды.
4. Еттен дайындалған, ірі кесекті қуырылған, порциялық және ұсақ кестекті тағамдарды дайындау мен босатудың технологиялық процесін, еттен дайындалған жартылай дайын өнімдерді қуырудың температуралық режимін сақтайды.
5. Ірі кесекті қуырылған, порциялық және ұсақ кестекті тағамдарды дайындау мен босатудың технологиялық процесін,түрлерін сақтайды.
6. Тағамның қолданылатын гарнирін, тұздығу мен ресімделуін, пісірудің температуралық режимі мен уақытын, пісірілген еттен дайындалған тағамның түрлерін таңдайды.
7. Натуралды және ұсақталған еттен және котлет массасынан дайындалған тағамды дайындау мен босату процесін біледі. 8. Ұсақталған еттен дайындалған жартылай дайындалған өнімді қуыру ережесін, натуралы ұсақталған ет пен котлет массасынан дайындалған тағамның гарнирлері мен тұздықтарын орындайды. 9. Жабайы жануарлардың етінен дайындалған тағамды, оларды дайындау мен босату ерекшеліктерін біледі (олардың түрлері жергілікті жағдайға қарай оқылады). 10. Еттен ұлттық тағам дайындауды, ет тағамдарының сапасына, сақтау мерзімі мен сатуға қойылатын талаптарды біледі.
11. Рецептуралар жинағын пайдалана отырып, еттен тағам дайындауға қажет өнімдер санының есебін біледі.
12. Пісірілген, қуырылған, бұқтырылған, бөктірілген, ұсақталған ет пен жабайы жануарлар етінен тағам дайындайды және береді, бракераж жүргізеді.
13. Ет тағамдарын дайындайтын жұмыс орнын дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 8) Ауыл шаруашылық құстарынан, қанатты құстардан және қояннан тағам дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тамақтанудағы құстан дайындалатын тағамның маңызын түсінеді, құстан, қанатты жабайы құс пен қояннан дайындалатын тағамдарды жіктейді. 2. Пісірілген құстан дайындалған тағамды дайындау мен босатудың технологиялық процесін, құсты пісіру ережесін, түрлерін, порциясын, гарнирлері мен тұздығын, сапасына, сату мерзіміне қойылатын талаптарды орындайды.
3. Бөктірілген құстан дайындалған тағамды дайындау мен босатудың технологиялық процесін, бөктіру ережесін, түрлерін, бөктірілген ауыл шаруашылық құстарынан дайындалған тағамның гарнирлері мен тұздығын орындайды.
4. Қуырылған ауыл шаруашылық құстарынан, жабайы құстан және қояннан дайындалған тағамды дайындау мен босатудың технологиялық процесін, құс пен жабайы құсты тұтастай қуыру ережесін, гарнирлері мен тұздығын, беру ерекшелігін, сапасына, қойылатын талаптарды орындайды.
5. Құс пен жабайы құстың сөбесінен дайындалған тағамды дайындау мен босатудың технологиялық процесін, құс сөбесінен дайындалған тағамның гарнирлері мен тұздығын жасайды.
6. Бөктірілген құстан дайындалған тағамды дайындау мен босатудың технологиялық процесін, бөктіру ережесін, түрлерін, бөктірілген ауыл шаруашылық құстарынан дайындалған тағамның гарнирлері мен тұздығын орындайды.
7. Ұсақталған құстан дайындалған тағамды дайындау мен босатудың технологиялық процесін, гарнирлері мен тұздығын, ресімдеу мен босату, сапасына, сату мерзіміне қойылатын талаптарды орындайды.
8. Рецептуралар жинағын пайдалана отырып, ауыл шаруашылығы құстарынан, қанатты жабайы тқұстан және қояннан тағам дайындауға қажет өнімдер санының есебін біледі.
9. Тағамдар дайындайтын жұмыс орнын дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 9) Жұмыртқа мен ірімшіктен тағам дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жұмыртқа мен ірімшіктен тағам дайындаудың маңызын біледі.
2. Жылумен өңдеу кезінде болатын шикізаттың, процестердің сипаттамаларын біледі. 3. Жұмыртқа мен жұмыртқа өнімдерін өңдеуді, олардың өзара алмасушылығын; жұмыртқадан дайындалатын тағам түрлерін орындайды, қолданады. 4. Қуырылған жұмыртқадан дайындалған тағамды дайындау мен босатудың технологиялық процесін орындайды.
5. Пісірлген жұмыртқадан тағамды дайындау мен босатудың технологиялық процесін, жұмыртқадан дайындалған тағамның сапасы мен мерзіміне қойылатын талаптарды орындайды.
6. Ірімшіктен дайындалған тағамды дайындау мен босатудың технологиялық процесін, натуралды ірімшіктен дайындалған тағамды дайындау мен босатудың технологиялық процесін орындайды. 7. Өнімдердің өзара алмасушылығын есепке ала отырып, жұмыртқа мен ірімшіктен дайындалатын тағамды дайындайтын өнімдердің сапасын есептеуді жүргізеді.
8. Жұмыртқа мен балықтан дайындалған тағамды дайындайтын жұмыс орнын дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 10) Суық тағам және басытқы, тәтті тағам, ыстық және салқын сусын дайындау, ресімдеу және ұсыну.


1. Салқын тағамдарға тұздық пен гарнир дайындау технологиялық процесін сипаттайды.
2. Әртүрлі өнімдер мен шикізаттардан салқын тағам мен бастырма дайындау технологиялық процесін;
беру, сату мен сақтау мерзімін, салқын тағамдар мен бастырманың сапасына қойылатын талаптарды орындайды.
3. Тәтті тағамдардың түрлерін таниды;
дірілдекті заттектің сипаттамасын; тәтті тағамдарды дайындаудың технологиялық процесін; тәтті тағамдардың сапасына қойылатын талаптарды, беру, сату және сақтау мерзімін біледі.
4. Ыстық және салқын сусындардың түрлерін біледі, шай, кофе, какао, шоколад, сусыын және алкоголсіз коктейл дайындаудың технологиялық процесін;
беру, сату мен сақтау мерзімін, салқын тағамдар мен бастырманың сапасына қойылатын талаптарды орындайды.
5. Салқын тағамдар мен бастырманы, тәтті, салқын және ыстық сусындарды дайындау үшін өнімдер санын есептейді.
6. Салқын тағамдар мен бастырмалар, оларға гарнирлер мен тұздықтар дайындайды.
7. Салқын тағамдар мен бастырманың сапасына қойылатын талаптарды, беру, сақтау және сату мерзімдерін қолданады.
8. Тәтті тағамдардың түрлерін таниды.
9. Тәтті тағамдарды дайындау үшін әртүрлі дірілдекті заттарды қолданады.
10. Тәтті тағамдарды дайындайды, сату және сақтау мерзімін береді және сақтайды, тәтті тағамдар сапасына қойылатын талаптар дайындайды.
11. Ыстық және салқын сусындардың түрлерін таниды.
12. Әртүрлі әдістермен шай және кофе дайындайды.
13. Ыстық және салқын сусындарды дайындайды.
14. Ыстық және салқын сусындарды сату және сақтау мерзімдерін, сапасына қойылатын талаптарды береді және сақтайды.
15. Салқын, ыстық және салқын сусындарды дайындайтын жұмыс орнын дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 11) Ыстық тағамдарды дайындау мен сату кезінде жылу жабдықтарын пайдалану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жылу техникасының және жылу беру теориясының негіздерін сипаттайды.
2. Жылу түзетін қондырғыны сипаттайды.
3. Жылу жабдығы туралы жалпы мәліметті біледі.
4. Пісірі жабдығын, олардың түрлерін, жұмыс принципін, пайдалану ережесін сипаттайды.
5. Қуыру-наубайханалық жабдықтарды, олардың түрлерін, жұмыс принципін, пайдалану ережесін сипаттайды.
6. Әмбебап жабдығын, олардың түрлерін, жұмыс принципін, пайдалану ережесін сипаттайды.
7. Көпфункционалды жабдықты, олардың түрлерін, жұмыс принципін, пайдалану ережесін сипаттайды.
8. Су жылыту жабдығын, олардың түрлерін, жұмыс принципін, пайдалану ережесін сипаттайды.
9. Тамақ тарату жабдығын, олардың түрлерін, жұмыс принципін, пайдалану ережесін біледі.
10. Салқындату жабдығын, олардың түрлерін, жұмыс принципін, пайдалану ережесін сипаттайды.
11.Тағам дайындау үшін қуыру, қуыру-наубайханалық, әмбебап, көпфункционалды жабдықты қолданады.
12. Су жылыту жабдығын, тағамды іске асыру жабдығын пайдаланады.
13. Өнімді сақтау үшін салқындату жабдығын пайдаланады.
14.Тағамдарды дайындайды және сату кезінде жылу жабдықтарын пайдаланады.

КҚ 7. Ұннан дайындалған тағам мен өнімдер дайындау

КМ 07. Ұннан дайындалған тағам мен өнімдер дайындау

Бұл модуль жұмыс нәтижелілігін, ұннан тағамдар мен бұйымдар дайындауға қажетті білімдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: ұннан дайындалған тағамдар мен бұйымдарды жіктеуді;
шикізаттың сипаттамасын;
қамырды босату әдістерін;
қамырдың түрлерін;
қамыр илеу кезінде болатын процестерді;
қамырдың әртүрлі түрлерін дайындаудың технологиялық процестерін;
қамырдың әртүрлі түрлерінен бұйым дайындаудың технологиялық процестерін;
ұн мен қамырдан дайындалған тағамдар мен аспаздық бұйымдардың сапасына қойылатын талаптарды, беру, сату және сақтау мерзімін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: технологиялық сызбаны, технологиялық картаны жасауы; ұннан жасалған тағамдарды және ұн және кондитер бұйымдарын пісіру кезінде қуыру-наубайханалық жабдықтарды пайдалануды; рецептуралар жинағын пайдалана отырып ұннан дайындалатын тағамдарды дайындауға қажет өнімдер есебін жүргізуді, нормативтік-техникалық құжаттарды жасауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Әртүрлі қамырдан бұйымды пісіру.

Тамақ дайындау технологиясы Тамақтандыру кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру
Тамақтандыру кәсіпорындарының жабдығы
Өнімдер мен қызметтердің сапасын бақылау
Өндірістік оқыту
Кәсіптік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ашыған қамырдан жасалған бұйымдарды пешке салғанға дейін майлайды.
2. Ашыған қамырдан жасалған бұйымдарды пісіру температурасын таңдайды.
3. Ашыған қамырдан жасалған бұйымдарды пісіру температурасын сақтайды.
3. Қамырдан жасалған бұйымдардың ақауларын, олардың себептерін және ескерту әдістерін біледі.
4. Қамырдың әртүрлі түрлерінен бұйым дайындаудың технологиялық процестерін орындайды.
5. Ұн мен қамырдан дайындалған тағамдар мен аспаздық бұйымдардың сапасына қойылатын талаптарды, беру, сату және сақтау мерзімін орындайды.
5. Ұннан жасалған тағамдар мен бұйымдардың түрлерін сипаттайды.
6. Қамырды босатудың әртүрлі әдістерін орындайды.
7. Ұннан дайындалатын аспаздық және бөлішке бұйымдары рецептураларының жинағын, нормативтік-техникалық құжаттаманы пайдалана отырып ұннан дайындалатын өнімдердің есебін біледі. 8. Базистік ылғалдылықпен ұнның шығыны нормасына берілген ылғалдылықта ұнның мөлшерін есептеуді біледі. 9. Қамырдың әртүрлі түрлерін дайындайды және пісіреді.
10. Ұннан жасалған тағамдар мен кулинардық бұйымдарды сату мен сақтау мерзімдерін, саспасына қойылатын талаптарды сақтайды. 11.Бисквитті, қаттама, құмшекерлі және пісірілген өнімді пәсіру мен дайындауды, қамырды, сапасына бағалауды, технологиялық карта жасауды орындайды. 12. Ұннан жасалған өнімдерді дайындау мен босатуды, сапасын бағалауды, технологиялық карта жасауды орындайды. 13. Ұн өнімдерін, торт және тәтті нан дайындайтын жартылай жасалған өнімдерді пісіретін қуыру-наубайханалық жабдықтың әрекет ету қондырғысы мен принциптері ақпаратын меңгереді. 14. Ұннан жасалған және кондитерлік өнімдерді пісіру үшін температуралық тәртіпті реттейді. 15. Торт және тәтті нан жасайтын жартылай дайын өнімдерді және ұннан және кулинарлық өнімдерді пісіреді. 16. Ұннан жасалатын және кондитерлік өнімдерді пісіретін жұмыс орнын дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 2)Әрленген жартылай дайын өнімдерді дайындау мен торттар және тәтті нандарды ресімдеуді жүзеге асыру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әрлеу жартылай дайын өнімдерді сипаттайды.
2. Кремнің негізгі топтарын сипаттайды. 3. Қанттан жартылай дайын өнімдердің түрлерін және дайындалуын біледі. 4. Торттар мен тәтті нандарды әрлеу үшін кремдерді, қантты жартылай дайын өнімдерді орындайды.
5. Торттар мен тәтті нандарды безендіреді.
6. Торттар мен тәтті нандарды әрлеуді орындайды.

КҚ 8. Емдік және мектеп тамақтануы үшін арнайы аспаздық шеберлікті орындау

КМ 08. Емдік және мектеп тамақтануы үшін арнайы аспаздық шеберлікті орындау

Бұл модуль жұмыс нәтижелілігін, емдік және мектеп тамақтануы үшін арнайы аспаздық өнімдер дайындауға қажетті білімдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: заманауи талаптар бөлігінде диеталық және емдік-профилактикалық тамақтануды дамыту міндеттерін, емдік тамақтану негіздерін, диета сипаттамасын; емдік тамақтану тағамдарының түрлерін, емдік тамақтану мәзірін; оқушылардың тамақтану ерекшелігін, тағамдардың түрлерін меңгереді. Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: дайын тамақты пісіруді есепке ала отырып жылу аспаздық өңдеуді жүргізу; жалпы білім беретін мектеп, гимназия, лицей оқушыларының мәзірін жасау; мектепте тамақтану тағамдарының технологиялық картасын жасау; өндірістік жағдайды имитациялау міндеттерін шешу бойынша дағдыларды игереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Диеталық тамақтану мәселелерін меңгеру.

Тамақ дайындау технологиясы Тамақтандыру микробиологиясының, физиологиясының және санитарияның негіздері Тамақтандыру кәсіпорындарының жабдығы
Тамақтандыру кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру
Өндірістік оқыту
Кәсіптік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Емдік және емдік-профилактикалық және мектеп тамақтану мақсатын түсінеді. 2. Емдік және мектеп тамақтануының негізгі принциптерін сипаттайды. 3. Әртүрлі диета үшін тағам дайындау технологиясының ерекшеліктерін біледі. 4. Емдік және мектеп тамақтануы тағамдарының түрлерін жіктейді.
5.Емдік және мектеп тамақтануы мәзірінің ерекшелігін сипаттайды.
6. Емдік және мектеп тамақтануында қолданылатын арнайы аспаздық тәсілдерін орындайды. 7. Емдік тағамды дайындау үшін қолданылатын жабдықты, ыдыс пен керек-жарақтарды таңдайды. 8. Емдік тағамды дайындау үшін қолданылатын жабдықты, ыдыс пен керек-жарақтарды пайдаланады. 9. Диета талаптарына сәйкес емдік тамақтану үшін тағамдар мен аспаздық өнімдер дайындау технологиясының ерекшеліктерін қолданады. 10.Жасына, жынысына қарай мектеп тамақтануына арналған тағамдар дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Мектеп тамақтануы үшін тағамдарды дайындауды жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Мектеп және мектепке дейінгі жастағы балалардың тамақтануының маңызын және негіздерін түсінеді. 2. Әр түрлі тағамдық азық-тиүліктердің биологиялық құндылығын және сипаттамаларын түсінеді. 3. Тағамдық азық-түліктердің жарамдылық белгілерін және оларды анықтаудың органолептикалық әдістерін анықтайды. 4. Жартылай дайын өнімдерді, шикі және дайын өнімдерді тарату және сақтау мерзімдерін орындайды. 5. Балалар үшін өнімдерді аспаздық өңдеу ерекшеліктерін қолданады. 6. Балалар тамақтануы үшін бірінші, екінші, үшінші, салқын тағамдарды және ұннан өнімдерді дайындау технологиясының мәнін ажыратады. 7. Қыздырып пісіру, жіберіп пісіру, қуыру, қайнату үрдістерінің және жылулық өңдеу ұзақтығын және режимінің параметрлерін; шикізатты салу реттерін, нормаларын және қатынастарын сақтайды. 8. Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалар үшін жастарына сәйкес нормамен тағамдарды порциялауды және таратуды орындайды. 9. Өнімдерді өзара орын ауыстыру кестесін қолдануда ережелерімен пайдаланады. 10. Жұмыста механикаландырылған, жылулық, өлшеу, салқындатқыш және басқа жабдықтарды қолданады. 11. Қолданатын жабдықтарды күту және жұмыс істету ережелерін сақтайды. 12. Тағамдық блокты күту ұстау санитарлы ережелерін сақтайды. 13. Жеке гигиена ережелерін орындайды. 14. Тағамдық ұланудан сақтандыру шараларын орындайды. 15. Балаларға тағамдарды тарату ережелерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Дайын тамақты дайындау түрін есепке ала отырып, жылу аспаздық өңдеуді жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Сорпа, шырышты қайнатпа, льезон, көже дайындауды сипаттайды: түрлендіру, сүттен даыйндалған, вегетариандық, жеміс-жидектік; ыстық және салқын тағамдар сорпасын. 2. Емдік тамақтанудағы салқын тағамдар мен бастырмалардың мағынасын, түрлерін біледі. 3. Жеміс қайнатпасынан, қуырылған, пісірлген, бұқтырылған тағамдарды біледі. 4. Диета талаптарына сәйкес емдік тамақтанудың ерекшеліктерін есепке ала отырып, макарон өнімдері мен жармадан тағамды дайындауды орындайды. 5. Балықтан тағам дайындайды: котлет, фрикаделька, балықтан кнели, балық пудингі. 6. Ет пен сорпаалық өнімнен тағам дайындау: ет суфлесі, ет пудингі, сиыр етінен езбе, қайнатылған еттен бефстроган, строганша бауыр дайындау. 7. Емдік тамақтану ерекшеліктерін есепке ала отырып, жұмыртқа мен ірімшіктен тағам дайындау. 8. Емдік тамақтану салқын тағамдарын дайындайды. 9. Емдік тамақтанудың ерекшеліктерін есепке ала отырып, шырын, қайнатпа, тұнба, сусынды дайындауды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3)Емдік тамақтану тағамдарын дайындау үшін машиналар мен механизмдерді пайдалану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Сүртетін машиналар маркасын, бумен пісіру аппараттарын (шкафтар), пароконуектоматтардың мақсатын, құрылысын, әрекет ету принципін, пайдалану ережесі мен қауіпсіздік техникасын, техникалық сипаттамаларын сипаттайды.
2. Емдік тамақтану тағамдарын дайындау үшін қолданылатын құралдар мен аспаптарды біледі.
3. Механикалық және жылу жабдығының көмегімен технологиялық операцияларды орындайды. 4. Арнайы жабдықтың, құралдар мен аспаптардың көмегімен емдік тамақтану тағамдарын дайындауды орындайды. 5. Диеталық тағамдарды дайындайтын жұмыс орнын дайындайды.

КҚ 9. Дайын өнімді безендіру және өткізу

КМ 09. Дайын өнімді безендіру және өткізу

Бұл модуль дайын өнімді ресімдеуге және өткізуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: экономика, тауарлар мен қызметтер нарығы, нарықтық инфрақұрылым ұғымдарын; сұранымды қалыптастыру заңдылықтарын; тамақтандыру кәсіпорындары қызметінің экономикалық негіздемесін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: салқын цехтегі санитариялық нормалар мен қағидаларды, дайын өнімді сақтау шарттары мен мерзімдерін қатаң сақтау;
дайын өнімнің сыртқы түрін, консистенциясын, иісі мен дәмін бағалау бойынша дағдыларды игереді. Дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптарды сақтауы; көжелерді, гарнирлерді және тұздықтарды таратуға арнап порциялауы үйренеді.

Оқыту нәтижесі 1) Тауарлар мен қызметттер нарығы, нарықтық инфрақұрылым туралы түсінік қалыптастыру.

Тамақтандыру кәсіпорындарының экономикасы
Тамақ дайындау технологиясы.
Тамақтандыру кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру
Тауартану.
Жабдық.
Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері.
Өндірістік оқыту.

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Өнімге, тауарға анықтама береді.
2. Бәсекенің мәні мен функциясын белгілейді.
3. Өндіріс шығындарын талдайды.
4. Кірістерді, шығыстарды есептейді.
5. Тауардың өзіндік құнын,
өндіріс бағасын, көтерме бағасын, бөлшек сауда бағасын оқу міндетінің мысалында анықтайды.

Оқыту нәтижесі 2)Банкет тағамдарын дайындау және безендіру.

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Банкет тағамдарының, соның ішінде әлем халықтары асханасы тағамдарының сұрыпталымын біледі.
2. Мейрамхана бизнесіндегі сәнге айналған үрдістерге сәйкес банкет тағамдары мен дәмтатымдарды безендіреді.

Оқыту нәтижесі 3) Дайын өнімді тарату желісінен жіберу.

Бағалаудың өлшемшарттары

1. Таратқыш құрал-сайманды міндеті бойынша пайдаланады.
2. Белгілі бір сыйымдылықтағы көже, тұздық және гарнир қасықтарын пайдаланады.
3. Бірінші, екінші тағамдардың, салаттардың, сусындардың сандық шығымын сақтайды.
4. Дайын өнімді сақтау шарттары мен өткізу қағидаларын сақтайды.
5. Тұздық пен гарнирді қоса, шығымды сақтай отырып, дайын тағамдарды эстетикалық негізде безендіреді.

КҚ 10. Заманауи ұлттық аспаздық өнердегі инновациялық бағыттарды меңгеру

КМ 09. Заманауи аспаздық өнердегі инновациялық бағыттарды меңгеру

Бұл модуль жұмыс нәтижелігін, заманауи аспаздық бағыттағы инновациялық бағыттарды меңгеруге қажетті білімдер мен дағдыларды сипаттайды. Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: фудпейринг – аспаздықтағы инновациялық бағыт, ортақ дәмдік компоненттерден тұратын әртүрлі өнімдердің үйлесуі туралы ғылымын; арт-визаж – аспаздық өнер, тағамды кәсіптік декорациялауды; карвинг – кесу жұмыстары, жемістер мен жидектерге өрнек жасау, олардан тамақтандыру кәсіпорындарындағы банкеттерге қызмет көрсету кезінде үстелді дайындауды, әшекейлерін жасауды; фьюжн аспаздық– дәмнің үйлесімін сақтайтын, батыс пен шығыстың дәстүрлік басымдылық стилдерінің араластыруды;
sous-vide (су вид) - вакуум астында, вакуумда дегенді білдерді,
барбекю – қатты ыстық көзінің (көмір, газ немесе ағаш) үстіндегі, алдын ала қыздырылған және майланған темір шыбықтарда етті қуыруды;
пакоджет (льдомиксер);
КЭЧ (Кук энд Чилл - от (ағылш.) сook&chill - даыйнда және садқындат), жылтырату және Аль денте; фламбирлеу секілді ұғымдарды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: жабдықтың заманауи түрлерін, жаңа инновациялық әдістерді қолдана отырып тағам дайындауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Заманауи аспаздық өнердегі инновациялық бағыттарды меңгеру.

Тамақ дайындау технологиясы
Техникалық графика негіздері.
Ұлттық ас үй дайындау технологиясы
Тамақтандыру кәсіпорындарындағы жабдық.
Тамақтандыру кәсіпорындарында еңбекті қорғау
Өндірістік оқыту
Кәсіптік практика
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Фудпейринг – аспаздықтағы инновациялық бағыт, ортақ дәмдік компоненттерден тұратын әртүрлі өнімдердің үйлесуі туралы ғылымды сипаттайды.
2. Арт-визаж – тағамды кәсіптік декорациялау аспаздық өнерін сипаттайды. 3. Карвинг – ол кесу жұмыстары, жемістер мен жидектерге өрнек жасау, олардан тамақтандыру кәсіпорындарындағы банкеттерге қызмет көрсету кезінде үстелді дайындау әшекейлерін жасауды орныдайды.
4. Фьюжн аспаздық– дәмнің үйлесімін сақтайтын, Батыс пен шығыстың дәстүрлік басымдылық стилдерінің араласуын қолданады. 5. Заманауи аспаздық өнердегі инновациялық бағтты практикада қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Тағамды термиялық өңдеудің заманауи сәнді әдістерін қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Sous-vide (су вид) технологиясы сипаттайды - вакуум астында, вакуумда дегенді білдіреді.
2. Барбекю – қатты ыстық көзінің (көмір, газ немесе ағаш) үстіндегі, алдын ала қыздырылған және майланған темір шыбықтарда етті қуыруды орындайды.
3. Пакоджет (льдомиксер) - малекулярлық ас үй технологиясын біледі.
4. КЭЧ технологиясы (Кук энд Чилл - от (ағылш.) сook&chill - дайында және садқындат) білдеді.
5. Жылтырату - тұздық ретінде қуырылғаннан кейінгі ет шырынын пайдаланады.
6. Понимает "Аль денте" – жемістер немесе макарон өнімдерін соңына дейін емес, бірақ аздаған қытырлақты сезінетіндей пісіруді білдіреді.
7. Етті заманауи бұқтыруды қолданады: қоңыр және ақ түс.
8. Фламбирлеуді орындайды – рецептурасының құрамына алкоголь құрауышы кіретін, аспаздық бұйымды жағудан тұрады.
9. Практикада тағамды термиялық өңдеудік сәндік әдістерін қолданады.
10. Тағамды дайындау процесінде көптеген бу режимдері мен мәжбүрлеп конвекциялау үйлесетін заманауи ас үйдің жылу жабдықтарын пайдаланады (Пароконвектомат).

КҚ 11. Тамақтану кәсіпорындарының аспазы біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау

КМ 11. Тамақтану кәсіпорындарының аспазы" біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау

Бұл модуль тамақтану кәсіпорындарының аспазы біліктілігі және біліктілік емтиханын тапсыруға қажетті жұмыс нәтижелілігін, дағдылар мен білімдерді сипаттайды. Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: механикалық және жылумен өңдеудің негізгі тәсілдерін, әртүрлі жартылай дайын өнімдер, дайын өнімдер мен аспаздық, кулинарлық өнімдер дайындауды; өндірістік цехтарда негізгі жұмысты ұйымдастыруды; жұмыс орындарын ұйымдастыруды; тамақтану кәсіпорнының түріне қарай қонақтарға қызмет көрсетудің негізгі кезеңдерін; үстелді әрлеу түрі мен техникасын; қызмет көрсететін ыдыстар мен аспаптардың түрлерін; қызмет көрсетудің тақырыптық түрлерін; шетелдік туристер үшін қызмет көрсету түрлерін меңгереді. Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: тамақ өнімдерін аспаздық өңдеу, тағамдарды және аспаздық пен кулинарлық тағамдарды дайындау мен босату дағдысын меңгеруі; әртүрлі жартылай дайын өнімдерді, тағамдар мен аспаздық, кондитерлік өнімдерді дайындау үшін шикізат есептерін жүргізуі; жоспар-мәзір жасауы, банкеттік мәзір жасауы, шикізат пен қалдықтардың санын есептеуі, қонақтар мен банкетке қызмет көрсетуі; қонақтар мен банкетті пайдалануы; бақылау-кассалық аппаратты пайдалану бойынша; қонақтар мен банкетке, тақырыптық банкеттер мен салтанатты кештерге қызмет көрсету үшін үстелді дайындауы;
жұмыс орнында өндірістік тәжірибеден өтуді көздеуі бойынша дағдыларды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) 4-санаттағы аспаздың біліктілігін алу.

Кәсіптік практика - жұмыс біліктілігін алуға арналған практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тамақтандыру кәсіпорындарының негізгі типтерін және өндірістік-сауда іс-қызметінің ерекшеліктерін ажыратады. 2. Тамақтандыру кәсіпорында жүргізілетін өндірістік циклға талдау талдау орындайды. 3. Тағам дайындауда технологиялық үрдістердің жүргізілуі бойынша негізгі кезеңдерін айқындайды. 4. Орташа күрделі аспаздық өңдеуді қажет ететін аспаздық өнімдер мен тағамдарды дайындау технологиясының мәнін және рецептурасын түсінеді. 5. Олардың сапасына, сақтау және тарату мерзіме және жағдайына қойылатын талаптарды орындайды. 6. Дайын тағамдардың сапасына әсер ететін тағамды дайындаудың әр кезеңіндегі пайда болатын кемшіліктерді табады және түзетеді. 7. Дайын өнімдердің сапасын жақсартуға бағытталған шараларды орындайды. 8. Көкөністердің, балықтың, теңіз өнімдерінің, еттің, ет өнімдерінің, ауыл шаруашылық құстары мен қояндарының аспаздық мақсатын, олардың сапасын анықтаудың органолептикалық белгілері мен әдістерін сақтайды. 9. Техникалық қауіпсіздіктің, санитарлық-гигиеналық нормалар мен ережелердің негізгі талаптарын орындайды.
10. Өнімдерді жылулық өңдеу ұзақтығына қышқылдың, тұздың және су қаттылығының әсерін сақтайды.
11. Технологиялық жабдықтың құрылысын және пайдалану ережесін сипаттайды. 12.Салқын тағамдар мен басытқылар, ыстық бірінші, екінші тағамдар, ыстық және салқын сусындар, тәтті тағамдар, ұн және кондитерлік өнімдер дайындау үшін жұмыс орнын ұйымдастырады.
13. Әр түрлі технологиялық үрдістерді орындау үшін құрал-саймандар мен жабдықтарды таңдау жүргізеді.
14. Орташа күрделі аспаздық өңдеуді талап ететін тағамдар мен аспаздық өнімдерді дайындауды орындайды: жаңадан піскен, пісірілген және бөктірілген жемістерден, етпен, балықпен әртүрлі салаттар, винегрет, балық маринадын, іркілдек, табиғи майшабақ және гарнир. 15. Сорпа, көже пісіруді жүзеге асырады. 16. Пісірілген, бұқтырылған, қуырылған, бөктірілген түрдегі жеміс, балық және теңіз өнімдерінен, ет және ет өнімдерінен, ауыл шаруашылық құстары мен қояннан екінші тағам, тұздық, әртүрлі түрдегі пассерлеулер, ыстық және салқын суысындар, тәтті тағамдар дайындауды орындайды. 17. Ұннан тағамдарды дайындауды орындайды: варениктер, тұшпара мен бәліш, самса, пирожки, үй кеспесі, ватрушка және басқа. 18. Тамақтандыру кәсіпорындарының типіне байланысты дайын тағамдарды безендіруді және таратуды орындайды. 19. Өлшеу құрал-саймандарын қолданып, бірінші, екінші тағамдарды, салаттарды, сусындарды таратуда шығу мөлшерін орындайды. 20. Дайын тағамдар мен өнімдерді тарату ережесін және сақтау жағдайын орындайды.

"1226043 Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 12. Өндірісті өніммен және материалдық-техникалық құралдармен қамтамасыз ету

КМ 12. Өндірісті өніммен және материалдық-техникалық құралдармен қамтамасыз ету

Бұл модуль жұмыс нәтижелігін, қажетті өнімдер мен материалдық-техникалық құралдардың өндірісін қамтамасыз етуге қажетті білімдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: өнімдер мен материалдық-техникалық құралдармен жабдықтауды ұйымдастыруды; жабдықтауды ұйымдастыруды; қойма және қаптау ыдысы шаруашылығын ұйымдастыруға қойылатын заманауи талаптарды меңгереді. Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: материалдық-техникалық жабдықтауға өтінім жасауы; кәсіпорынның ритмдік жұмысы үшін өнімнің тауарлық қорын анықтауы; сапасы мен санына қарай шикізат пен өнімдерді қабылдауды ұйымдастыруы; қоймада өнімдердің сақталуын қаматамасыз етуі; керек-жарақтар мен қайтарылатын қаптау ыдысын сақтауды қамтамасыз етуі; қоймадан өндіріске өнімдер босатуы туралы дағдыларын игереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Азық-түліктік және материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру.

Тамақтандыру кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру
Техникалық графика негіздері
Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар
Тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп
Өнімдер мен қызметтердің сапасын бақылау
Өндірістік оқыту
Кәсіптік практика
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Нарық нарығында жабдықтауды ұйымдастыру міндеттерін анықтайды.
2. Өнімдер мен материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыруға қойылатын заманауи талаптарды сақтайды.
3. Өнімдер мен материалдық-техникалық құралдарды жабдықтау мен жеткізушілердің көзін таңдайды. 4. Өнім жеткізушілермен шарт қатынастарын, жеткізу шарттарының түрін, оны жасау тәртібін, жеткізу шартынң мазмұнын ұйымдастыруды орындайды. 5. Тасымалдауға санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды сақтайды. 6. Ұсынылған цех пен тамақтандыру кәсіпорнының үлгсінідегі жұмыстарды ұйымдастыру үшін материалдық-техникалық жабдықтауға өтінім жасайды.
7. Кәсіпорынның ритмдік жұмысы үшін өнімнің тауарлық қорын анықтайды. 8. Азық-түлік тауарларын жеткізу шартын жасайды. 9. "Тұтынушылардың құқығын қорғау" заңынан және санитарлық нормалар мен ережелерге сәйкес шикізат пен өнімді қабылдауды жүзеге асырады.
10. Стандарттарға, ТТ (сапа сертификаты немесе куәлігі) сәйкестігін тексереді. 11.Сапасын, санын есепке ала отырып шикізат пен өнімді қабылдау құжаттарын толтырады.
12. Жарақтандыру нормалары бойынша материалдық құралдар санын анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Қойма орынжайының жұмысын ұйымдастыру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қойма орынжайының мақсатын, жинақтауды, қойма операцияларының кезеңділігін сипаттайды. 2. Кәсіпорынның қуатына, олардың жарақтандырылуына қарай қойма орынжайының құрамын сипаттайды. 3. Қойма орынжайларына қойылатын көлемдлік-жоспарлау және санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтайды. 4. Өнімдердің сақталуын ұйымдастыруды, сақтау режимі мен әдістерін, өндіріске өнім босату тәртібін орындайды. 5. Тара шаруашылығын ұйымдастыру, тараның мақсаты мен жіктелуін, тараға талаптарды, тара айналысын ұйымдастыруды орындайды.
6. Тара бойынша ышығынды қысқарту шараларын орындайды.
7. Қойма орынжайын ұйымдастырады. 8. Өнімдердің сақталу режимін қамтамасыз етеді. 9. Шикізат пен өнімді сақтау мен төсеу әдістерін жүзеге асырады. 10. Тауар шығынының түрлерін анықтайды. 11. Тараны қабылдау, ашу, жуу, сақтау мен қайтаруды ұйымдастырады. 12. Тара сапасының сәйкессіздігін анықтайды және акт жасайды.
13. Қоймадан өндіріске өнімдер алуға талап-жүкқағаз жасайды. 14. Өнімдерді босату кезінде кезектілікті сақтайды. 15. Қоймадан өндіріске өнімдер босатады. 16. Қоймадан өнім алу кезінде олардың тараның түрлері, массасы, сапасы мен жарамдылығы бойынша талап-жүкқағазға сәйкестігін тексереді. 17. Қойма орынжайлары мен тамақ өнімдерін сақтау талаптарының санитарлық-эпидемиологиялық талаптарды орындайды. 18. Санитарлық нормалар мен Қазақстан Республикасының 3.02-38-2006 ережелеріне сәйкес көлемдік-жоспарлау талаптарын орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Заманауи ақпараттық технологияларды меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ақпараттық технология объектілерін сипаттайды.
2.Ақпараттық технологиялардың; ақпарат тасымалдағыштардың түрлерін сипаттайды. 3. Ақпараттық түрлендіру сипаттамаларын таниды. 4. Ақпараттық технология құралдары мен әдістерін біледі.
5.Ақпараттық технологияның құралдары құрлымын және әдістерін жасайды. 5. Қоғамдық тамақтануды есепке алу жүйесі бағдарламасын қолданады.

КҚ 13. Өндірістік процесті ұйымдастыруды және жартылай дайын өнім мен дайын өнімнің сапасын бақылауды орындайды

КМ 13. Жартылай дайын өнім мен дайын өнімнің өндірістік процесін ұйымдастыру және сапасын бақылау

Бұл модуль жұмыс нәтижелігін, жартылай дайын өнім мен дайын өнімнің өндірістік процесін ұйымдастыру және сапасын бақылауға қажетті білімдер мен дағдыларды сипаттайды. Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дайындау кәсіпорындарының және толық циклді өнідірісі бар кәсіпорындардағы жұмыс өндірісін шұғыл жоспарлау мен дайын өнімнің сапасын бақылауды; еңбекті ұтымды ұйымдастырудың мәні мен міндеттерін, өндірісте еңбекті ұйымдастырудың негізгі бағыттарын; еңбекті нормалаудың мәні мен міндеттерін; өндірістік цехтарда жұмысты ұйымдастыруды меңгереді. Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: дайындау кәсіпорындарының өнідірісі жұмысын шұғыл жоспарлау кезеңділігін зерделеуі;
толық циклді өнідірісі бар кәсіпорындардағы жұмыс өндірісін жоспарлауы; еңбекті ұйымдастырудың негізгі бағыттарын зерделеуі; еңбекті ұтымды ұйымдастырудың негізгі бағыттарын анықтауы; тамақтандыру кәсіпорындарында еңбекті нормалауды зерделеуі; сауда залында отырғызу орындарының санымен кәсіпорындардың әртүрлі түрлерінің өндірістік цехтарында курстық жұмысты (жобаны) орындауы бойынша дағдыларды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Дайындау кәсіпорындарының өндірістік бағдарламасын жасау.

Тамақтандыру кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру
Өнімдер мен қызметтердің сапасын бақылау
Техникалық графика негіздері
Аналитикалық химия
Физикалық және коллоидтық химия
Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар
Тамақтандыру кәсіпорындарының экономикасы
Өндірістік оқыту
Кәсіптік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Шығарылатын өнімнің түрлерін ақпаратын меңгереді (жартылай дайын өнімдер, аспаздық өнімдер, ұннан жасалатын кондитерлік өнімдер). 2. Кәсіпорынды техникалық жарақтандыру ақпаратын меңгереді. 3. Еңбекті қорғау нұсқаулығын жүргізу түрлері мен ережесін қолданады.
4.Дайындаушы кәсіпорындармен немесе мамандандырылған цехтармен шарт жасаған, тамақтану кәсіпорындары мен бөлшек желі желілерін таңдайды. 5. Осы кәсіпорындарға қажет өнімнің түрлерін, сандарын меңгереді. 6. Заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, диспетчерлік қызметтің жұмысын жүзеге асырады.
7. Техникалық талаптарға салалық стандарттарға сәйкес жемістерден, балық, ет және құстан жасалған жартылай дайын өнімдердің шығарылуы есебін жүргізеді.
8. Шикізатты еттен жасалған ірі кесекті жартылай дайын өнімдерге бөлу актісін жасайды.
9. Аспаздық цех өнімдерін дайындау бойынша өндірістік тапсырма есебі үшін жүкқағаз-тапсырыс жасайды.
10. Цехтарды шикізат бойынша таратады және цехтардың бірінің аспазшылары бригадасының тапсырмасын жасайды.
11. Технологиялық карталар жасайды, техникалық-технологиялық карталар әзірлейді.
12. Салалық стандарттарды, жартылай дайын өнімдердің техникалық талаптары мен технологиялық нұсқаулықтарын, аспаздық өнім және кәсіпорынның стандарттарын қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2)Толық циклді өндіріс кәсіпорындарында өндірістік бағдарламаны жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Толық циклді өндіріс кәсіпорындарында белгілі контингентпен жұмысты жоспарлайды. 2. Тамақтану кәсіпорындарының нормативтік және технологиялық құжаттарымен жұмыс істейді. 3. Аптаға, онкүндікке жоспарлы мәзір жасайды. 4. Кәсіпорынның күндізгі өндірістік бағдарламасын көрсететін жоспар-мәзір жасайды және бекітеді. 5. Тағамдардың болжанған түрлерін (түрлер минимумы) және мәзір түрлерін, олардың сипаттамасын және оларды жасау ерекшеліктерін біледі. 6. Тұтынушылардың белгілі контигентімен жалпыға қолжетімді асханаға жоспар-мәзір жасайды. 7. Дайындалуы тиіс тағамдар мен сусындар санын анықтайды. 8. Тағамды тұтыну коэффициентіне сәйкес тағамды түрлері бойынша бөлуді жүргізеді. 9. Тұтынушылардың сұранысын есепке ала отырып тағамның әрбір атауын анықтайды. 10. Екі нұсқадағы кешенді түскі ас мәзірін жасайды 11. Жоспар-мәзірге сәйкес тғамды дайындау брутто және нетто массасының шикізаты есебін жүргізеді. 12. Цехтарды шикізат бойынша таратады және цехтардың бірінің аспазшылары бригадасының тапсырмасын жасайды. 13. Аспаздық тағамдар мен өнімдер дайындау үшін технологиялық карталар жасайды, техникалық-технологиялық карталар әзірлейді. 14. Салалық стандарттарды, жартылай дайын өнімдердің техникалық талаптары мен технологиялық нұсқаулықтарын, аспаздық өнім және кәсіпорынның стандарттарын қолданады.

Оқыту нәтижесі: 3) Еңбекті ұтымды ұйымдастыруды орындайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Еңбекті ұтымды ұйымдастырудың мәні мен міндеттерін;
өндірісте еңбекті ұйымдастырудың негізгі бағыттарын біледі.
2. Еңбекті бөлу мен кооперациялаудың ұтымды нысандары ақпаратын меңгереді;
жұмыс орындарын ұйымдастыру мен қызмет көрсетуді жақсартады.
3. Жұмыс орнында аттестациялауды сипаттайды;
еңбек пен демалыстың ұтімді режимдерін; жұмысқа шығу кестесінің түрлерін және олардың сипаттамаларын таңдайды.
4. Өндірістік қызметкерлерді, оларға қойылатын талаптарды біледі.
5. Еңбекті нормалаудың мәні мен міндеттерін, еңбекті нормалау, нормалау әдістерін біледі.
6. Жұмыс уақыты шығынын, оны зерделеу әдістерін; өндіру нормаларының түрлерін, оны әзірлеу тәртібін жіктейді.
7. Жасалған өндірістік бағдарлама бойынша өндіріс қызметкерлерінің санын анықтайды. 8. Дайындау және дайындауға дейінгі цех қызметкерлері үшін жұмысқа шығу кестелерін жасайды. 9. Еңбекті ұтымды ұйымдастыруды есепке ала отырып, өндірістік цехтағы жекелеген жұмыс орындарын жоспарлаудың графикалық сызбасын кескіндейді, олардың талдауын береді.

Оқыту нәтижесі: 4) Жұмыс орындарының, олардың жарақтандырылуын және технологиялық жабдықтың орналастырылуын ұйымдастыруды орындау..

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өндірістік инфрақұрылымды сипаттайды, жұмыс орныдарын ұйымдастыруға негізгі талаптарды сақтайды. 2. Өндірістік бағдарламаны жасайды және міндеттерді таратады. 3.Дайындау, дайындауға дейінгі, мамандандырылған кәсіпорын цехтарында еңбекті ұйымдастыру картасын жасайды. 4. Жеміс, ет, балық, құс басы және ет-балық цехтары үшін механикалық жабдықты есептейді және іріктейді.
5. Қызметкерлердің санын есептейді және жұмысқа шығу кестесін жасайды. 6. Жасалған жоспар-мәзір бойынша екінші тағамдарға сорпа, бірінші тағам мен гарнир дайындау жабдықтарын іріктейді. 7. Жасалған жоспар-мәзір бойынша салқын цех үшін салқындату жабдықтарын іріктейді. 8. Цехтың пайдалы ауданын есепке ала отырып, ауданды пайдалану коэфициенті (немесе бір қызметкерге норма) бойынша цехтың (ыстық, салқын) ауданын есептейді.

Оқыту нәтижесі: 5) Технологиялық процестердің экономикалық тиімділігін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жұмыстардың техникалық өндірісі нұсқаларын техникалық-экономикалық салыстыру әдісін орындайды.
2. Мыналарға:
жылумен өңдеу әдістерін;
шикізат түрлеріне;
қабылданатын машиналар мен механизмдерге техникалық-экономикалық салыстыруды орындайды.
3. Шикізат пен жартылай дайын өнім мен дайын өнім дайындау үшін жартылай дайын өнімдердің есебін орындайды.
4. Қолданылатын өнімдер мен жабдықтарға пайдалану, технологиялық және экономикалық талаптарды сақтайды.
5. Сенімді, қауіпсіз, үнемді және тиімді құрылымдық машиналарды, материалдар мен механизмдерді таңдайды.
6. Мамандық бойынша стандарттарды және оларды бақылау әдістерін меңгерген.
7. Жартылай дайын өнім мен дайын өнім дайындау бойынша орындалған жұмыстың құнына салыстырмалы талдау орындайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Дайын өнімнің сапасына бақылауды жүзеге асыру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тамақтандыру кәсіпорындарының өнімі мен қызметінің сапасын арттыру әдістерін; тамақтандыру кәсіпорындарының өнімі мен қызметінің сапасын қамтамасыз ету әдістерін қолданады. 2. Сапаның параметрлерін, белгілері мен шартты сипаттамасын; сапаны басқару тетігін қолданады. 3. Қоғамдық тамақтану өнімдері мен қызметінің сапасы деңгейін және оны бағалау әдістерін; сапаны басқару тәсілдерін; сапаны қамтамасыз етуді бақылау ролін сипаттайды. 4. Сапаны басқару жүйесін; өнім мен қызметтің бәсекеге қабылеттілігі туралы; сапа саласындағы саясатты біледі.
5. Органолептикалық көрсеткішт ер бойынша шикізатты, жартылай дайын өнімнің сапасын бағалаудың органолептикалық әдістерін; дайын өнімнің сапасын бағалаудың органолептикалық әдістерін (бракераж) орындайды. 6. Технологиялық процестің әртүрлі кезеңдерінде сапаны бақылау әдістерін қолданады. 7. Тамақтандыру кәсіпорындарында өнім мен қызмет сапасы деңгейін қамтамасыз етеді. 8. Шикізатты, жартылай дайын өнім мен дайын өнімнің сапасына органолептикалық бағалауды; технологиялық процесстің әртүрлі кезеңдерінде сапаны бақылау әдістерін қолдануды жүргізеді. 9. Өндірістік журналды және технологиялық процестерді бақылау журналын толтырады.
10. Тағамның сапасын арттыру бойынша ұйымдық-техникалық шараларды әзірлейді.

КҚ 14. Менеджментті басқару, стратегиясы мен тактикасының негізгі принциптерін біле отырып, тамақтандыру кәсіпорындарының барлық түрлеріндегі контингенттерге қызмет көрсетуді жүзеге асырады

КМ 14. Тамақтандыру кәсіпорындарының барлық түрлеріндегі контингенттерге қызмет көрсету

Бұл модуль менеджменттің басқару, стратегиясы және тактикасы негізгі принциптерін меңгере отырып, тамақтандыру кәсіпорындарының барлық түрлеріндегі контингенттерге қызмет көрсетуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
жұмыс және оқу орны бойынша тұтынушыларға қызмет көрсетуі; мейрамханаларда тұтынушыларға қызмет көрсетуі; банкеттерге, шетелдік туристерге, қабылдауларға қызмет көрсетуі; қызмет көрсетудің арнайы нысандары; кейтеринг қызмет көрсету нысаны, кейтеринг түрлері, ұйымдастыру ерекшеліктерін; менеджмент тұжырымдамасын; басқарудың негізгі принциптерін; менеджмент ст ратегиясы, тактикасы, теориясын; өндірісті болжауды; менеджмент және іскери тілдесу этикасы, менеджердің ролі; кәсіпкерлік пен жауапкершілік, өзін-өзі жетілдіру; мейрамхана бизнесіндегі менеджердің негізгі функцияларын меңгереді. Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: жұмыс және оқу орны бойынша тұтынушыларға қызмет көрсетуді; менеджмент стратегиясы, тактикасын игере отырып, мейрамханаларда тұтынушыларға қызмет көрсетуді; банкеттер мен тақырыптық кештердің әртүрлі түрлерін ұйымдастыру мен жүргізу курстық жұмысын (жоба) орындауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсетуді ұйымдастыру.

Тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсетуді ұйымдастыру
Тамақтандыру кәсіпорындарындағы менеджмент
Өндірістік оқыту
Кәсіптік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызмет көрсетудің мақсатын, міндетін, ережесін, нормаларын, келешегін сипаттайды.
2. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының қызметін, қызмет көрсету әдістері мен нысандарын, қызмет көрсетуге материалдық-техникалық және ақпараттық қамтамасыз етуді біледі.
3. Қызмет көрсетуді ұйымдастыру кезеңдерін және қызмет көрсететін қызметкерлердің еңбегін бөліп көрсетеді.
4.Мейрамханаларда, қабылдаулар мен банкеттерде тұтынушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастырады.
5. Қызметтің арнайы түрлерін және қызмет көрсету нысанын орындайды.
6. Шетелдік туристерге қызмет көрсетуді ұйымдастыру қызметін орындайды, банкет мәзірін жасайды, сауда залын жүктеуді есептейді.
7. Кештер, банкеттер, қабылдаулар жүргізу шикізатының санын есептейді.
8. Қызметкерлердің сауда залына шығу кестесін жасайды.
9. Кәсіпорынның сауда залында қызмет көрсетудің жоғары мәдениетін қамтамасыз етеді.
10. Сауда және банкет залдарында қызмет көрсетуді ұйымдастырады.

Оқыту нәтижесі: 2)Менеджменттің басқару принциптерін, стратегиясы мен тактикасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қоғамдық тамақтану салаларында менеджменттің негізгі айырмашылықтарын, басқару әдістерін, тамақтандыру кәсіпорындарының ішкі басқару құрылымын сипаттайды.
2. Басқару шешімін және шешім қабылдау әдістерін, басқару технологиясы мен техникасын орындайды.
3. Іс жүргізу мен құжат айналымын біледі.
4. Кадрларды іріктеу принциптерін, тамақтандыру кәсіпорындарының басқару стилін, менеджменттің іскери сапасын біледі.
5.Менеджменттің негізгі функцияларын, мақсаттар бойынша басқаруды, басқару шешімін қабылдау, басқару кезінде ақпаратты қолдануды орындайды.
6. Іскери кездесулер ұйымдастырады, іс қағаздарын, хаттар жасау.
7. Кадрларды іріктеудің негізгі принциптерін қолданады, ұжыммен қатынасты реттейді.
8. Коммуникалды болады, көшбасшы теориясын қолданады, қол астындағылардың темпераменті мен психологиясын қолданады, менеджердің негізгі іскери сапасын іске асырады.

КҚ 15. Тамақтандыру кәсіпорындарын табысты экономикалық дамуы үшін бизнес-жоспар жасау.

КМ 15. Тамақтандыру кәсіпорындарын табысты экономикалық дамуы үшін бизнес-жоспар жасау

Бұл модуль жұмыс нәтижелігін, тамақтандыру кәсіпорындарын табысты экономикалық дамуы үшін бизнес-жоспар жасауға қажетті білімдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: нарық конъюктруасын; қоғамдық тамақтану өнімдерінің сұранысын; шығарылатын өнімді ынталандыру әдістерін;
жұмыс және оқу орны бойынша тұтынушыларға қызмет көрсетуді; мейрамханаларда тұтынушыларға қызмет көрсетуді; банкеттерге, шетелдік туристерге, қабылдауларға қызмет көрсетуді; қызмет көрсетудің арнайы нысандарын; кейтеринг қызмет көрсету нысанын, кейтеринг түрлерін, ұйымдастыру ерекшеліктерін; менеджмент тұжырымдамасын; басқарудың негізгі принциптерін; менеджмент стратегиясын, тактикасын, теориясын; өндірісті болжауды; менеджмент және іскери тілдесу этикасын, менеджердің рөлін; кәсіпкерлік пен жауапкершілік, өзін-өзі жетілдіру; мейрамхана бизнесіндегі менеджердің негізгі функцияларын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: нарық конъюктруасын анықтауы; қызмет пен әдісті анықтауы; өнім мен қызметті өткізуді ынталандыру әдістерін; жұмыс және оқу орны бойынша тұтынушыларға қызмет көрсетуі; мейрамханаларда тұтынушыларға қызмет көрсетуі; менеджменттің негізгі басқару принциптерін, стратегиясы мен тактикасын басқаруы бойынша дағдыларды игереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Тамақтандыру кәсіпорындарында тауарлық және өткізу саясатына маркетингтік зерттеу жүргізу және оларды анықтау.

Тамақтандыру кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру
Тамақтандыру кәсіпорындарында қызмет көрсетуді ұйымдастыру
Тамақтандыру кәсіпорындарындағы маркетинг
Тамақтандыру кәсіпорындарының экономикасы
Тамақтандыру кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп
Өндірістік оқыту
Кәсіптік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Нарықтың түрлерін, нарық конъюктурасы элементтерін, маркетингтің мазмұны мен стратегиясын, қоғамдық тамақтанудағы маркетингінің негізгі функцияларын талдайды.
2. Ішкі есептілікті, тұтынушылардың сауалнамалық сұранысын жүргізу тактикасын біледі.
3. Тауарлар мен қызмет сегментациясы, бәсекелестік түрлері мен бәсекеге қабілеттілігі мәселелері бойынша нарық заңдарын біледі.
4. Нарықтық экономиканың негіздерін, жарнаманың мәні мен мінедетін, өнім мен қызметті өткізу арналарын, баға түрлері мен бағалық саясатты, халықаралық маркетинг негіздерін біледі.
5. Тамақтандыру кәсіпорындарының өнімі мен қызметіне сұранысты зерделейді.
6. Тамақтандыру кәсіпорындарының маркетингтік қызметін талдайды, нарық сыйымдылығын және оның жекелеген сегменттерін анықтайды.
7. Маркетингтік зерттеуді орындайды, сұранысты болжайды, негізгі бәсекелестерді анықтайды, жарнамалық форматтарды жасайды.
8. Тауар мен қызметті өткізудің жаңа арналарын әзірлейді, тауар мен қызмет бағасын анықтайды.
9. Қоғамдық тамақтану саласында жаңа сервистік форматтар дайындайды, халықаралық нарыққа тауарлар тартады.

Оқыту нәтижесі: 2) Бағалық саясат пен бәсекелес ортаны анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Баға деңгейін, баға түрлерін және оларды баға саясатында қолдану әдіснамасын, баға стратегиясын біледі. 2. Сервис түсінігін, тамақтандыру кәсіпорындарында заманауи сервис принциптерін, сервис түрлерін; сервиске қойылатын талаптарды біледі.
3. Бәсекелестік түсінігін және оның нарық экономикасындағы ролін; бәсекелестік түрлерін; негізгі бәсекелестерді анықтау; өнім мен қызмет бәсекелеске қабілетін; бәсекелестікті зерделей біледі. 4. Баға түзілісі әдістерін қолданады. 5. Өнімнің белгілі бір түрлеріне дәне тамақтандыру кәсіпорындарының қызметтеріне баға белгілейді.

Оқыту нәтижесі: 3) Бизнес-жоспардың экономикалық тиімділігін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының "Меншік туралы", "Кәсіпкерлік қызмет туралы" заңдарын, тамақтану жүйесінің ерекшеліктерін біледі.
2. Бөлшек тауар айналысының құрамы мен мағынасын, өндіріс пен айналыстың шығасыларының мәнін біледі.
3. Тамақтану кәсіпорындарында бағаның қалыптасу тәртібі мен ерекшеліктерін, еңбектің өнімділігі мен тиімділігін, еңбек төлемінің тарифтік мөлшерлемесін талдайды.
4. Нарықтық экономика жағдайында қаржы функцияларын, несиелеу принциптерін, негізгі және айналымдағы қаражатты, білім беру сыныптамасы мен көздерін біледі.
5.Қаржы-экономикалық қызметті ұйымдастыру жөніндегі тамақтану кәсіпорындарын айырады.
6. Кәсіпорынның қаржы-экономикалық қызметін бағалайды, өндіріс пен айналыстың шығынын және тиімділігін есептейді.
7. Нормативтік құжаттармен, нұсқаулықтармен, шикізат шығыны туралы анықтамалармен, кіріс және шығын нормаларымен жұмыс істейді, аспаздық өнімдердің және тамақтану кәсіпорындарының өнімдері рецептураларының жинағын қолданады.
8. Кіріс бөлігінің әртүрлі қорларына аудару, есептеу тәртібі және кіріс салығын бюджетке төлеу туралы нормативтік құжаттар мен нұсқаулықтарымен жұмыс істейді.
9. Еңбек ақысын төлеу тарифтік мөлшерлемелері нормативтік құжаттары мен анықтамалықтарымен, төлем үстемеақысының коэфициенттерімен, лауазымдық сипаттамалар және т.т. жұмыс істейді.
10. Кәсіпорынның қаржылық жоспарын жасау үшін кәсіпоырнның бухгалтерлік статистикалық есептілігін қолданады, негізгі экономикалық көрсеткіштер бойынша есеп деректерін талдайды.

КҚ 16. Техник-технолог біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындайды

КМ 16. Диплом алды практика

Диплом алды практика мамандарды дайындаудың қорытынды кезеңі болып табылады, білім алушылар оқу жоспарының барлық пәндерін меңгергеннен кейін жүргізіледі және мынадай мақсаттарды көздейді:
мамандық бойынша дағдыларды жалпылау және жетілдіру;
арнайы орта білімі бар мамандарға жүктелетін функциялардың шеңберінде жекелеген өндірістік буынды басқару дағдыларын дамыту;
тікелей жұмыс процесінде өнм өндірісінің процестерін зерделеу, тамақтану кәсіпорындарының әртүрлі түрлері үшін қызмет көрсетуді іске асыру мен ұйымдастыру;
кәсіпорнының жалпы құрылымымен, дайындау және дайындауға дейінгі цехтармен танысу;
таңдаған мамандығы бойынша ұйымдастыру жұмыстарының дағдыларын меңгеру;
кәсіпорынның экономикалық жағдайын талдау.
Бұл модуль жұмыс нәтижелілігін сипаттайды және білім алушыларға 1226000 –Техник-технолог біліктілігінің жоғары деңгейін меңгеру үшін негізгі кәсіби қызмет түрлері бойынша КМ 01 - КМ 11 модульдерінің шеңберінде практикалық кәсіптік дағдыны меңгеру үшін қажетті дағдыларды пысықтауға мүмкіндік береді.
Осы біліктілікті меңгеру мақсатында білім алушылар өндірістік диплом алды практика барысында келесі практикалық дағдыларды меңгереді:
өндірісті ұйымдастыру, өндіріс инфрақұрылымы мен ішкі технологиялық бақылау мәселелерін;
өндірісті ұйымдастыру және тамақтану кәсіпорындарында өнім шығарудың технологиялық есептері мәселелерін;
тамақтану кәсіпорындарының түрлеріне қарамастан өндірісті ұйымдастыру мәселелерін;
сауда-технологиялық, салқындату жабдықтарын пайдалану ережесін сақтау.
қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық жүргізуді;
тұтынушылық және технологиялық конференциялар жүргізуді;
банкеттер мен қабылдауларда келушілердің әртүрлі контингенттеріне, сондай-ақ шетелдік туристерге қызмет көрсетуді ұйымдастыруды;
негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеуге қатысуды.

Оқыту нәтижесі: 1) Өндірістік цех жұмысын ұйымдастыруды жүзеге асыру.

Кәсіптік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Зал қызметкерлерінің жұмысқа шығу кестесін жасайды, официанттарды бригадалар мен жұмыс орындары бойынша бөледі.
2. Банкеттерге, ресми және ресми емес қабылдауларға қызмет көрсету мәзірін жасайды. 3. Салтанатты кештерге қызмет көрсету тапсырысын ресімдейді және оны ұйымдастыруға. қатысады. 4. Шоттар тізілімін жасайды. 5. Түрлер минимумы, қалдық өнім мен шикізат негізінде келесі күнге жоспар-мәзір жасайды. 6. Балық, ет. құс етінен тағамдайындау үшін әртүрлі қоюлықтағы шикізаттың рецептуралар жинағы бойынша белгіні анықтайды. 7. Жоспар-мәзірге сәйкес шикізат пен өнімнің қажетті санын есептейді, талап-жүкқағаз ресімдейді. 8. Өнім белгілері, жартылай дайын өнім салмағы және дайын өнімді шығару нормасына бақылауды жүзеге аасырады, шикізат салу нормасын тексере отырып тағам салуды жүзеге асырады. 9. Босатуға жіберудің алдында дайын тағамға бракераж жүргізеді, жіберуге бағтталған тағамның әрбір партиясының сапасын бағалайды. 10. Дайын өнімдерді құжаттық босатуды ресімдейді (буфеттерге, аспаздық дүкендеріне, филиалдарға), қызметкерлерді тамақтандыру. 11. Өндірісте тағамды сату утралы акті жасайды.
12. Аталған кәсіпорында әрекет ететін нысандар бойынша өндірістегі өнімнің қозғалысы туралы есеп жасайды. 13. Өнім қалдықтарын алу, жартылай дайын өнімдерді, дайын өнімдерді құжаттық ресімдейді және жүргізеді. 14. Бір күн ішіндегі өндірістің жұмысы туралы есеп жасайды. 15. Өзіндік өндіріс өнімін шығару жоспарының орындалуын анықтайды. 16. Кәсіпорынды басқару сызбасын жасайды (келісімшарттың немесе бұйрықтың көшірмесін түсіру).

Оқыту нәтижесі: 2) Тамақтану кәсіпорындарының негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері есебін жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өнімді өндіру мен өткізуге жұмсалған шығындардың калькуляциясын құрастырады.
2. Нормативтік-анықтамалық әдебиетті пайдалана отырып, сметалық құжаттаманы құрастыра біледі.
3. Еңбек өнімділігінің негізгі көрсеткіштерін есептейді.
4. Өндірістік бөлімшенің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеуді орындайды.
5. Өндірістік бөлімшедегі жобалау-есептеу қызметі бойынша жұмыс дағдыларын меңгереді.

      Ескерту:

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БҚ - базалық құзыреттілік;

      КҚ - кәсіптік құзыреттілік;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 295-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Полиграфия өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 295-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша)

Мамандығы:

1227000 – Полиграфия өндірісі

Біліктілік:*

122707 2 – Баспа ісінің маманы


122703 2 – Баспагер


122701 2 – Брошюралаушы-түптеушіі


122710 3 – Техник технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі:

      2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
356

18

338


3-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жасау


+

+

+

+

+БМ 03

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру


+

+

+

+

+
"122707 2 Баспа ісінің маманы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
376

88

72

216

2-3

КМ 01

Грамматикалық және техникалық теру ережелерін ескеріп терудің технологиялық үдерістерін жүзеге асыру


+

+

+

+

+КМ 02

Электрондық теру және беттеуде ақпаратты енгізу

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Полиграфия өндірісі басылымдарының графикалық дизайнын орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Баспа ісінің маманының біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау


+


++


БҰАМ 01.

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
108


"122703 2 Баспагер" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1280

322

382

576

4-5

КМ 05

Баспа пішіндерін жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Жабдықтарды, қағаздарды, бояуды және басқа шығындалатын материалдарды жұмысқа даярлау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Дайын пішіндерден сапалы баспа таңбаны алу, боялу біртектілігі, баспа таңбаларды тираждау

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Баспа өнімдерінің сапасын бақылау, бояуларды белгі бойынша қиыстыру

+


+

+

+

+

+


КМ 09

Баспагернің біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау


+


++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
72


"122701 2 – Брошюралаушы-түптеушіі" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
608

114

206

288

6

КМ 10

Кітап өнімдерін дайындау бойынша түптеу процестерін орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 11

Түптеу процестерін орындайтын машиналар мен агрегаттарда жұмыстарды орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 12

Кітап блогының негізгі және қосалқы элементтерін тексеру, баспа таңбаларды тексеру, қол қойылған экземплярмен салыстыру

+


+

+

+

+

+


КП 13

Түптеуші біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау


+


++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

Орта буын маманы


"1227103 – Техник технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
264

186

78


7-8

БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+


+

+

+

+БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
БМ 06

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру


+

+

+

+

+КМ

Кәсіптік модульдер
816

256

236

324

7- 8

КМ 14

Өнімдерді дайындаудың технологиялық үдерістерін ұйымдастыру және басқару

+


+

+

+

+КМ 15

Полиграфиялық өнімдерді шығару үшін шығындалатын материалдар мен жұмыс күшін есептеулерді орындау

+


+

+

+

+КМ 16

Полиграфиялық жабдықтардың жұмысын бақылау

+


+

+

+

+КМ 17

Өнім түрлері мен баспа тәсіліне сәйкес полиграфиялық кәсіпорынды жобалау

+


+

+

+

+КМ 18

Инновациялық техникалық жарақтандыруды енгізу және жұмыс орындарын ұйымдастыру


+

+

+

+

+КМ 19

Техник технолог біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау


+


++


КМ 20.

Диплом алды практика
++


БҰАМ 04

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+
7-8

ДЖ 01

Дипломдық жобалау***
216

АА 04

Аралық аттестаттау
72

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
72


Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емес


Барлығы:

6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 296-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Полиграфия өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 296-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша)

Мамандығы:

1227000 – Полиграфия өндірісі

Біліктілік:*

122707 2 – Баспа ісінің маманы


122703 2 – Баспагер


122701 2 – Брошюралаушы-түптеушіі


1227103 – Техник технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі:

      1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру негізінде

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

БМ

Базалық модульдер
436

98

338


1 -4

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жасау


+

+

+

+

+БМ 03

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру


+

+

+

+

+БМ 06

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+

+
"122707 2 Баспа ісінің маманы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
376

88

72

216

1

КМ 01.

Грамматикалық және техникалық теру ережелерін ескеріп терудің технологиялық үдерістерін жүзеге асыру


+

+

+

+

+КМ 02

Электрондық теру және беттеуде ақпаратты енгізу

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Полиграфия өндірісі басылымдарының графикалық дизайнын орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Баспа ісінің маманының біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау


+


++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
36


"122703 2 Баспагер" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1280

322

382

576

2- 3

КМ 05

Баспа пішіндерін жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Жабдықтарды, қағаздарды, бояуды және басқа шығындалатын материалдарды жұмысқа даярлау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Дайын пішіндерден сапалы баспа таңбаны алу, боялу біртектілігі, баспа таңбаларды тираждау

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Баспа өнімдерінің сапасын бақылау, бояуларды белгі бойынша қиыстыру

+


+

+

+

+

+


КМ 09

Баспагернің біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау


+


++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер


+


+

+

+АА 02

Аралық аттестаттау
72


"122701 2 – Брошюралаушы-түптеушіі" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
608

114

206

288

4

КМ 10

Кітап өнімдерін дайындау бойынша түптеу процестерін орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 11

Түптеу процестерін орындайтын машиналар мен агрегаттарда жұмыстарды орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 12

Кітап блогының негізгі және қосалқы элементтерін тексеру, баспа таңбаларды тексеру, қол қойылған экземплярмен салыстыру

+


+

+

+

+

+


КП 13

Түптеуші біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау


+


++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
2880

Орта буын маманы


Біліктілік
1227103 – Техник технолог

БМ

Базалық модульдер
264

186

78


5- 6

БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

+


+

+

+

+БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
БМ 06

Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру


+

+

+

+

+КМ

Кәсіптік модульдер
816

256

236

324

5- 6

КМ 14

Өнімдерді дайындаудың технологиялық үдерістерін ұйымдастыру және басқару

+


+

+

+

+КМ 15

Полиграфиялық өнімдерді шығару үшін шығындалатын материалдар мен жұмыс күшін есептеулерді орындау

+


+

+

+

+КМ 16

Полиграфиялық жабдықтардың жұмысын бақылау

+


+

+

+

+КМ 17

Өнім түрлері мен баспа тәсіліне сәйкес полиграфиялық кәсіпорынды жобалау

+


+

+

+

+КМ 18.

Инновациялық техникалық жарақтандыруды енгізу және жұмыс орындарын ұйымдастыру


+

+

+

+

+КМ 19.

Техник технолог біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау


+


++


КМ 20.

Диплом алдындағы тәжірибе
++


БҰАМ 04.

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау**
216

АА 04

Аралық аттестаттау
72

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
72


Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес

Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емес


Барлығы:

4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 297-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Полиграфия өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды және бейіні:

1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша)

Мамандығы:

1227000 – Полиграфия өндірісі

Біліктілік:

122707 2 – Баспа ісінің маманы


122703 2 – Баспагер


122701 2 – Брошюралаушы-түптеушіі


1227103 – Техник технолог


Базалық және кәсіптік құзыреттер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модульді қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіби лексиканың негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойынша лексика грамматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандығы бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен).

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айта алады.
2. Кәсіби қарым қатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде құрастыру және ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыруға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін; іскерлік құжаттарды жасау тәсілдері мен функцияларын; құжаттардың жіктелуін, тасымалдағыштар, мақсатын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастыруды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық өкімдік және ақпараттық анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық өкімдік және ақпараттық анықтамалық, құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы білімі бар.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.

БҚ 3. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

Бұл модуль жеке қасиеттерді және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, жеке және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуы; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуы; өзін-өзі бақылау және ағзаның функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мәдениетін ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты мәдениетін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақтайды.
2. Денет тәрбиесі жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарға сүйенуге;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуі; әлемдік өрнениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауға;
жалпы адамгершілік-адами құндылықтар мен гуманистік дүниетаным негізінде толеранттылық таныта білуге; адам баласын жек көрушілік, экстремистік, радикалдық және террористік идеологияларды мойындамауы; құқық нормаларын сақтауға; әлеуметтік өзара қарым-қатынастар барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастар жүйесінде бейімделуге дағдыланады.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне әр түрлі пікірлерді түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "тұрмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық және террористтік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымын біледі және қағидаттарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасылық құқықтың негізгі ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сәйкес құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді: әлеуметтік қарым қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістерді жеке фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу  мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 5. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету тетіктерін түсіну

БМ 05. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен тетіктері туралы, нарық тетіктері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінуді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспары түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен шарттарын сипаттайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдастырушылық құқықтық формаларын сипаттайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.

БҚ 6. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейін орын алған тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен маңызын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп салдар байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

Кәсіптік модульдер

Біліктілігі "122707 2 –Баспа ісінің маманы"

КҚ 1. Грамматикалық және техникалық теру ережелерін ескеріп терудің технологиялық үдерісін жүзеге асыру

КМ 01. Грамматикалық және техникалық теру ережелерін ескеріп терудің технологиялық үдерісін жүзеге асыру

Бұл модуль грамматикалық және техникалық теру ережелерін ескеріп терудің технологиялық үдерісін жүзеге асыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды және кәсіпорын құрылымымен таныс болуды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
қарапайым, күрделі және күрделіленген мәтінді теруді; өңдеу үшін үстел баспа жүйесінің аппараттық құралдарын; теру цехтары өнімдерін; мәтіндік редакторларды; типографиялық өлшеу жүйесі негіздерін; теру түрлерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
клавиатураны "қарамай" пайдалану әдісін қолдануды;
үстел баспа жүйесінің автоматтандырылған жұмыс орнын дайындауды;
теру үдерісінде мәтіндік редакторларды пайдалануды;
терудің барлық түрлерін жасауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жұмыс орнын дайындау, жабдықтардың дұрыстығын тексеру

Арнайы технология
Материалтану
Баспа орфографиясы және пунктуациясы
Полиграфиялық өндірістің жалпы курсы, Стандарттау, метрология, сертификаттау
Еңбекті қорғау мен тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі Өндірістік оқыту
Оқу таныстыру практикасы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жұмыс процесінде қауіпсіздік техникасын сақтайды.
2. Баспа ақпараттарын өңдеу үшін үстел баспа жүйесінің аппараттық құралдарын танып біледі.
3. Аппараттық құралдарды жұмысқа әзірлейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Полиграфиялық өнімдердің сипаттамаларын ескеріп, теру үдерісін анықтау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Басып шығару және бос орындар элементтерін, баспа көлемінің есепке алу бірлігін сипаттайды.
2. Терілетін мәтіннің технологиялық күрделілік дағдыларын. сипаттайды.
3. Типографиялық өлшеу жүйесінің негіздерін меңгереді.
4. Теру цехтарының өнімдерін сипаттайды.
5. Мәтіндік редакторды ескеріп терудің барлық түрлерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Қарапайым, күрделі және күрделіленген мәтінді теру технологиясын орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Теру үдерістері технологиясының даму кезеңдері туралы ақпаратты біледі.
2. Таңдалған мамандықтың теру технологиясы және ерекшелігі туралы ақпаратты біледі.
3. Кез келген күрделі мәтінді тереді.
4. Техникалық және грамматикалық теру ережелерін пайдаланады.
5. Күрделіленген мәтінді теру технологиясын пайдаланады.
6. Күрделі теру технологиясын пайдаланады.

КҚ 2. Электрондық теру және беттеу кезінде ақпаратты енгізу

КМ 02. Электрондық теру және беттеуде ақпаратты енгізу

Бұл модуль электрондық теру және беттеу кезінде ақпаратты енгізу мен шығару үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
мәтінді беттеу және жолақтарды орналастыруды;
беттеу ережесін;
цифрланған шрифттерді жіктеу принципін;
беттеу бағдарламаларын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
беттеуді жасау;
иллюстрацияны сканерлеу;
электрондық теру және беттеуге бағдарламаларды пайдалану бойынша дағдыларды игереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Электрондық теру және беттеу кезінде ақпаратты енгізу.

Арнайы технология
Материалтану
Баспа орфографиясы және пунктуациясы
Полиграфиялық өндірістің жалпы курсы, Стандарттау, метрология, сертификаттау
Еңбекті қорғау мен тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі Өндірістік оқыту
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

Сканерлеуші құрылғылардың жұмыс қағидаттарын сипаттайды.
2. Цифрланған символдардың әдістерін танып біледі.
3. Цифрланған шрифттердің жіктеу қағидаттарын қолданады.
4. Жабдықтың ерекшелігін ескеріп ақпараттар енгізуді жүргізеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Жолақтарды беттеу және макет жасауды орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Түзетулер жасайды және мәтінді редакциялайды.
2. Бағдарламалар мен редакторларда беттеуді жасайды.
3. Ережелерді ескеріп жолақтарды орналастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Суретті сканерлеру үдерісін орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Суреттерді сканерлейді.
2. Сканерлеу кезінде бұрмалану технологиясын анықтайды.
3. Қолданбалы бағдарламаларды пайдаланып бұрмалануды жояды.
4. Сканерленген суреттің түпнұсқасымен бірге сапасын бақылауды жүргізеді.

КҚ 3. Полиграфиялық өндіріс басылымдарының графикалық дизайнын орындау

КМ 03. Полиграфия өндірісі басылымдарының графикалық дизайнын орындау

Бұл модуль полиграфиялық өндіріс басылымдарының дизайнын орындауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
полиграфиялық өндіріс басылымдарының дизайнын;
графикалық суреттердің дизайны ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
дизайн үшін бағдарламаларды пайдалануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Полиграфиялық өндіріс басылымдарының дизайны бағдарламасын пайдалану.

Арнайы технология
Материалтану
Баспа орфографиясы және пунктуациясы
Полиграфиялық өндірістің жалпы курсы
Стандарттау, метрология, сертификаттау
Еңбекті қорғау және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі
Түстану
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Полиграфиялық өндіріс басылымдары дизайнының векторлық графикасы ұғымын сипаттайды.
2. Басылым дизайны үшін графикалық редакторларды қолданады.
3. Басылымды басып шығарады және суреттің сапасын бақылауды жүргізеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Растрлық графика бағдарламасын пайдаланып басылымның дизайнын орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Растрлық графиканың негізгі ұғымын пайдаланады.
2. Басылым дизайнын орындау кезінде растрлық графика бағдарламасын қолданады.
3. Дизайн бойынша қолданбалы бағдарламаларда әсерлер құру кезінде түспен бөлу, түс коррекциясы операцияларын пайдаланады.

КҚ 4. Баспа ісінің маманының біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау

КМ 04. Баспа ісінің маманының біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау

Бұл модуль полиграфиялық өндірістің басуға дейінгі үдерісі бойынша мәтінді теру және беттеу ережелерінің негізгі анықтамалары мен білімдерін, есептеулерді алу үшін қажетті дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
әр түрлі күрделілік топтарындағы мәтінді терудің, кестелер мен қорытындыларды терудің техникалық ережелерін;
беттеу ережелерін;
баспа дизайнын;
басуға дейінгі үдерісті есептеулерді;
суретті сканерлеуді меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
еңбек гигиенасын сақтауды;
теру үшін баспа түпнұсқаларын; белгілеудің ережелерін сақтауды;
беттеу технологиясын анықтауды;
суретті сканерлеудің негізгі қағидаттарын қолдануды;
интерфейсті және бағдарламалар жұмысының ерекшеліктерін қолдануды;
терудің негізгі грамматикалық ережелері мен техникалық ережелерін қолдануды;
басуға дейінгі үдерісте теру жолақтарының форматын есептеп шығаруды игереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Әр түрлі күрделілік топтарындағы мәтінді, кестелер мен қорытындыларды теру.

Кәсіптік тәжірибе жұмыс біліктілігін алуға арналған тәжірибе

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Теру үшін баспа түпнұсқаларын белгілеудің ережелерін орындайды.
2. Беттеу технологиясын орындайды.
3. Суретті сканерлеудің негізгі қағидаттарын қолданады.
4. Интерфейсті және бағдарламалар жұмысының ерекшеліктерін пайдаланады.
5. Терудің негізгі грамматикалық және техникалық ережелерін қолданады.
6. Терудің қарапайым. күрделіленген және күрделі түрлерін тереді.
7. Корректура белгілерін біле отырып терудің түзетулерін жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Жолақтарды беттеуді және макет жасауды орындайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Мәтінді түзетеді және редакциялайды
2. Бағдарламалар мен редакторларда беттеуді жасайды
3. Ережелерді ескеріп жолақтарды орналастырады

Оқыту нәтижесі: 3) Растрлық графика бағдарламасын пайдаланып, басылымның дизайнын орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Растрлық графиканың негізгі ұғымын пайдаланады.
2. Басылым дизайнын орындау кезінде растрлық графика бағдарламасын қолданады.
3. Дизайн бойынша қолданбалы бағдарламаларды пайдаланып, әсерлер құру кезінде түспен бөлу, түс коррекциясы операцияларын пайдаланады.

Оқыту нәтижесі: 4) Суретті сканерлеру үдерісін орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Суретті сканерлейді.
2. Сканерлеу кезінде бұрмалану технологиясын анықтайды.
3. Қолданбалы бағдарламаларды пайдаланып бұрмалануды жояды.
4. Сканерленген суреттің түпнұсқасымен бірге сапасын бақылауды жүргізеді.

Оқыту нәтижесі: 5) Басуға дейінгі үдерісте теру жолақтарының форматын есептеп шығару.


1. Абзац шегінісінің қажетті есептеулерін орындайды,
2. Кестелер мен тақырыпаттарды терудің есептеулерін орындайды.

Кәсіптік модульдер

"122703 2 – Баспагер" біліктілігі

КҚ 5. Баспа үлгілерін жасау

КМ 05. Баспа пішіндерін жасау

Бұл модуль баспа пішіндерін және баспа пішіндерін дайындау үшін шығыс материалдарын даярлауға қажет дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
жолақтарды орналастыруды;
баспа пішіндерін дайындау тәсілдері мен дағдыларын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
пішіндегі кемістіктерді анықтауды;
кемістіктермен күресу шараларын қолдануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Баспа пішіндерін жасау.

Арнайы технология
Материалтану
Полиграфиялық өндірістің жалпы курсы
Сызу және өндірістік графика
Өндірістік оқыту
Оқу таныстыру практикасы
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экспонирлеу уақытын таңдауды жасайды,
2. Баспа пішіндерін жасайды.
3. Бүйірлік және түп жиектерінің есептеулерін орындайды.
4. Жолақтарды орналастыруды тексереді,
5. Пішіндердің баспа үдерісіне даярлығы жөнінде ақпаратты береді.

Оқыту нәтижесі: 2) Пішіндегі суреттің сапасын бақылауды орындайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Бақылау өлшеу аппаратурасын пайдаланады.
2. Пішіннің корректурасын жасайды.
3. Баспа пішініндегі кемістіктерді анықтайды және жояды.
4. Пішіндегі кемістіктерді жою шараларын жүргізеді.

КҚ 6. Жабдықтарды, қағаздарды, бояуды және басқа шығындалатын материалдарды жұмысқа дайындау

КМ 06. Жабдықтарды, қағаздарды, бояуды және басқа шығындалатын материалдарды жұмысқа даярлау

Бұл модуль машинаны жұмысқа дайындау үшін қажет дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
қағазды итеруді, бояуды дайындауды, баспа пішінін дайындауды, баспа машинасын дайындауды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
қағазды машинаның қағаз бергішіне салуды;
бояуды бояу жәшігіне салуды;
пішіндерді үйлестіруді орындауды;
жеткізуді, түзетуді орындауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Машинаның қағаз бергішіне салу.

Арнайы технология
Материалтану
Полиграфиялық өндірістің жалпы курсы
Стандарттау, метрология, сертификаттау
Еңбекті қорғау және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қағазды итереді
2. Қағазды қағаз беруші құрылғысына салуды орындайды.
3. Қағазды бүйірлік тіреуіштер бойынша теңестіреді.
4. Парақ және орама қағаздың стандартты форматын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Бояуды бояу жәшігіне салу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ережелер мен технологияны ескеріп бояуды араластырады.
2. Бояуды жәшікке салады.
3. Бояу қоректендіргіш топтың жайылуы және төселуін жасайды.
4. Дукторлық білікті тексереді.
5. Бояудың шығыс нормативтерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Пішінді ыңғайластыру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Баспа пішіндерін машинаға орнатады, Пішіннің үйлестіруін жасайды.

Оқыту нәтижесі: 4)Жеткізуді, түзетуді орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қағазға пішін түсіруді тексереді.
2. Басу (түзету) кезіндегі қысымды реттейді.
3. Бақылау баспа таңбасын әзірлейді.
4. Шығыс материалдарын қолданып жабдықтарда жұмыс істеу кезінде нұсқаулықтарды сақтайды.

КҚ 7. Тиражды басып шығару

КМ 07. Дайын пішіндерден сапалы баспа таңбаны алу, боялу біртектілігі, баспа таңбаларды тираждау.

Бұл модуль ұқсас баспа таңбалармен бірге мерзімінде және жақсы сапалы тиражды басып шығару үшін қажет дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
тиражды басып шығаруды;
сапалы басып шығаруды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
басып шығару кезіндегі кемістіктерді және олармен күресу шараларын анықтауды игереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Баспа таңба сапасына қойылатын талаптарды орындау.

Арнайы технология
Материалтану
Түстану
Өндірістік оқыту
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сапалы баспа таңбаны дайындайды.
2. Баспа таңбаны эталонмен салыстырады.
3. Басып шығару кезіндегі ақауды анықтайды.
4. Дақтарды анықтайды және олармен күреседі.
5. Басып шығару кезінде түстерді тексереді.
6. Пішінге ылғалдандыруды реттейді.
7. Баспа цехындағы микролиматты бақылайды.
8. Ақаусыз басып шығаруды орындайды.

КҚ 8. Баспа өнімдерінің сапасын бақылау

КМ 08. Баспа өнімдерінің сапасын бақылау, бояуларды белгі бойынша қиыстыру

Бұл модуль баспа таңбаны сапалы басып шығаруды бақылау үшін қажетті дағдылар мен білімдерді, жұмыс. нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
баспа таңба сапасын бақылауды;
бақылау өлшеу аппаратураларын қолдануды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
белгілер бойынша бояуларды қиюластыруды орындауды,
баспа өнімдерінің сапасын бақылау өлшемшарттарын анықтауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Басып шығару кезінде бақылау өлшеу аппаратураларын қолдану.

Арнайы технология
Материалтану
Түстану
Физика және электротехника
Өндірістік оқыту
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Бақылау өлшеу аппаратураларын қолданады.
2. Сапалы сигналдық баспа таңбаны орындайды.
3. Бояулардың қиюласуын тексереді.
Тон беруді реттейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Баспа өнімінің сапасын бақылау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Баспа өнімінің сапасын бақылауды орындайды.
2. Баспа таңба сапасын көзбен шолып бақылау жасайды.
3. Тиражды басып шығаруды бақылайды.

КҚ 09. Баспагернің біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау

КМ 09. Баспагернің біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау

Бұл модуль:
баспаның заманауи тәсілдері түрлерін, жіктелуін, технологиялық үдерістерді және баспа үдерісінің қағидалық сұлбасын білу;
басу және оның техника технологиялық мүмкіндіктерін ұлғайту үшін қажет дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
баспаның негізгі тәсілдерін;
баспа үдерісінің негізгі элементтерінің өзара байланысын;
баспаның арнайы тәсілдерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
баспаның негізгі және арнайы тәсілдерін анықтауды;
орау баспасының технологиясын танып білуді үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Баспаның негізгі тәсілдерін орындау.

Кәсіптік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Баспаның негізгі тәсілдерінде пайдаланылатын басты терминдер мен анықтамаларды қолданады.
2. Баспаның негізгі тәсілдері үшін шығыс материалдарының түрлерін анықтайд.
3. Баспаның негізгі тәсілдері үшін баспа машинасын сипаттайды.
4. Баспаның негізгі тәсілдерінде пішіндік үдерістерді қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Баспаның арнайы тәсілдерін қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Баспаның арнайы тәсілдерінде пайдаланылатын басты терминдер мен анықтамаларды, қолданады,
2. Баспаның арнайы тәсілдері үшін шығыс материалдарының түрлерін анықтайды.
3. Баспаның арнайы тәсілдері үшін баспа машинасын сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Орау баспасын танып білу.


Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Орау өндірісінің баспасын анықтайды.
2. Орауға арналған баспаны танып біледі, Орау баспасының түрлерін анықтайды.
3. Орау баспасының технологиясын сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4)Баспа ақауларын анықтау және жою.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Полиграфиялық өнімдер ақауының негізгі түрлерін анықтайды.
2. Дайын өнім сапасына қойылатын технологиялық талаптарды анықтайды.
3. Цех талаптарын және олардың басу үдерісіне әсерін сақтайды.
4. Қағаздан статикалық электрді алу тәсілдерін қолданады;
5. Қағазды жерсіндіруді орындайды.

Кәсіптік модульдер

"122701 2 – Брошюралаушы-түптеуші*і" біліктілігі

КҚ 10. Кітап өнімдерін дайындау бойынша түптеу процестерін орындау

КМ 10. Кітап өнімдерін дайындау бойынша түптеу процестерін орындау

Бұл модуль полиграфиялық машиналар мен ағымды желілердің барлық түрлерін білу үшін қажетті дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
баспа цехынан шикізаттар немесе жартылай фабрикаттар алу үдерістерін;
кітап блогын түптеуді;
түптеу операцияларын орындауды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
басып шығарылған парақ баспа таңбалар сапасын бақылауды;
кітап өнімдерін дайындау бойынша түптеу процестерін орындауды игереді.
 

Оқыту нәтижесі: 1) Басып шығарылған парақ баспа таңбалардың барлық элементтерін тексеру.

Арнайы технология
Материалтану
Полиграфиялық өндірістің жалпы курсы
Стандарттау, метрология, сертификаттау
Еңбекті қорғау мен тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі Өндірістік оқыту
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Парақ баспа таңбалардың негізгі элементтерін тексереді.
2. Баспа таңбаны қол қойылған экземплярмен салыстырады.
3. Блок бойынша және дәптер бойынша белгілерді анықтайды.
4. Бүктеу үшін блок белгілерін танып біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) Кітап блогын жинақтауды жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Блокты қосымша беттермен қолмен жинақтауды жылдам және сапалы орындайды.
2. Блокты топтамамен қолмен жинақтауды жылдам және сапалы орындайды.
3. Кітап блогын жинақтауды орындау кезінде қауіпсіздік техникасын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Басып шығарылған парақ баспа таңбалардың сапасын бақылауды жүргізеді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Басып шығарылған парақ баспа таңбалардың сапасын бақылауды жүргізеді.
2. Түптеу операциялары үшін белгілердің болуын тексереді.

КҚ 11. Түптеу операцияларын орындайтын машиналар мен агрегаттарда жұмыстарды орындау

КМ 11. Түптеу процестерін орындайтын машиналар мен агрегаттарда жұмыстарды орындау

Бұл модуль полиграфиялық машиналар мен ағымды желілердің барлық түрлерін білу үшін қажетті дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
түптеу операцияларын орындайтын машиналар мен агрегаттарда жұмыс істеу қағидатын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
түптеу операцияларын орындайтын машиналар мен агрегаттарда жұмыс істеуге дағдыланады..

Оқыту нәтижесі: 1) Түптеу брошюралау өндірісінің машиналары мен агрегаттарында жұмыс істеу.

Арнайы технология
Материалтану
Полиграфиялық өндірістің жалпы курсы
Физика және электротехника
Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Түптеу брошюралау өндірісінің машиналарында жұмыстар жасау кезінде қауіпсіздік техникасы мен нұсқаулықтарды сақтайды.
2.Түптеу брошюралау өндірісінің машиналарында жұмыс істейді.
3. Машинаны баптайды.
4. Машиналардың электр қуат көзін тексереді,
5. Машиналардағы ақауларды анықтайды.
6. Үдеріс кезіндегі машиналардың тоқтау себептерін жояды.
7. Машинадағы дайын өнім сапасын тексереді.

Оқыту нәтижесі: 2) Түптеу брошюралау өндірісінің автоматтандырылған ағымды желілерінде жұмыс істеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Түптеу брошюралау өндірісінің автоматтандырылған ағымды желілерінде жұмыс істейді.
2. Автоматтандырылған ағымды желілердің мониторын басқарады.
3. Автоматтандырылған ағымды желілердің басқару жүйесін танып біледі.
4. Машиналардың бағдарламалық қамтамасыз етуін бақылайды.
5. Автоматтандырылған ағымды желілерді бақылаудың оптикалық датчиктерін танып біледі.

КҚ 12. Кітап блогының негізгі және қосалқы элементтерін тексеру, баспа таңбаларды тексеру, қол қойылған экземплярмен салыстыру

КМ 12. Кітап блогының негізгі және қосалқы элементтерін тексеру, баспа таңбаларды тексеру, қол қойылған экземплярмен салыстыру

Бұл модуль түптелген блоктың сапасын бақылау үшін білім алуға қажетті дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
кітап блогының негізгі және қосалқы элементтерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
кітап блогының элементтерін анықтауды;
кітаптың техниалық бақылауын жасауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Кітап блогының негізгі элементтерін анықтау: колонтитул, бағансандар, нормалар, сигнатуры және қосалқылар.

Арнайы технология
Материалтану
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кітап блогының негізгі элементтерін анықтайды: колонтитул, бағансандар, нормалар, сигнатуралар.
2. Бағансан, колонтитул, норма, сигнатураны танып біледі.
3. Түптеу типтерін танып біледі.
4. Түптеу қақпағының типін анықтайды.
5. Түптеу қақпағы мен блоктың арналуын сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Дайын өнім қоймасына дайын өнімді беру..

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Блок сапасын көзбен шолып бақылауды жүргізеді.
2. Блокты ақаулықтар мен механикалық бұзылуларға тексереді,
3. Дайын өнімді буып түйеді.
4. Дайын өнім қоймасына дайын өнімді береді.

КҚ 13. Түптеуші біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау

КМ 13. Брошюралаушы-түптеуші біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау

Бұл модуль:
кітаптарды сапалы түптеу;
жабдықтарда кітаптарды дайындау үшін қажет дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
кітап сапасын көзбен шолып бақылауды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
түптелген кітаптардың сапасын бақылауды жүргізуді;
жабдықтарда түптеу операцияларын орындауды үйренеді.
 

Оқыту нәтижесі: 1) Түптеу жұмыстарының, кітап, брошюралар элементтерінің сапасын анықтау.

Кәсіптік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Блокты түптеуді сапалы орындайды.
2. Брошюралау үдерісін сапалы орындайды.
3. Блоктың негізгі және қосалқы кітап элементтерінің сапасын анықтайды.
4. Кітап түптеуді ретті және сапалы орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Кітаптар, түптеу қақпақтарын, папкілер, таза және бланк өнімдерін даярлау жөнінде технологиялық операцияларды қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Станокпен жасалатын операцияларды сипаттайды.
2. Жабдықтарда түптеу операцияларын орындайды.
3. Кітаптар, түптеу қақпақтарын, папкілер, таза және бланк өнімдерін даярлау жөнінде технологиялық операцияларды орындайды.
4. Түптеу операцияларын қолмен сапалы орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Кітаптар сапасын бақылауды жүргізеді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Блок сапасын көзбен шолып бақылауды жүргізеді;
2. Кітапты "бос аралыққа" тексереді.
3. Кітаптардың кемшіліктері мен ақауларын жояды,
4. Қажет болғанда кітаптарды қалпына келтіруді орындайды.

Кәсіптік модульдер

"122710 3 – Техник технолог" біліктілігі

КҚ 14. Цехтарда, учаскелерде әр алуан баспа өнімдерін даярлаудың технологиялық үдерістерін ұйымдастыру және басқару

КМ 14. Өнімдерді дайындаудың технологиялық үдерістерін ұйымдастыру және басқару
 

Бұл модуль:
тапсырыс қабылдау;
тапсырыс парағын рәсімдеу үшін қажет дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
технологиялық үдерістерді басқаруы;
баспа өнімдерінің барлық түрлерін даярлауды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
баспа өнімдерін даярлаудың технологиялық үдерістерін ұйымдастыруды және басқаруды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Тапсырыстардың технологиялық картасын рәсімдеу.

Полиграфиялық өндірістің негіздері
Технологиялық үдерістерді жобалау
Мәтіндік және бейнелік ақпараттарды өңдеу
Баспа үдерістерінің технологиясы
Түптеу брошюралау үдерістерінің технологиясы
Баспаның арнайы түрлері
Полиграфиялық өндірістегі оптоэлектрондық және сканерлеуші жүйелер
Баспа пішіндерін дайындау технологиясы
Фотографиялық үдерістер теориясы
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тапсырмаларды, басылым форматтарын, материалды ашу сұлбасын, материалды пішу сұлбасын, техникалық жоғалтуларды көрсетіп технологиялық карталарды толтырады.
2. Клиенттен тапсырыс қабылдайды,
3. Тапсырыстардың технологиялық карталарын рәсімдейді.
4. Тапсырысты қолмен және қолданбалы бағдарламаларды пайдаланып санап шығады.

Оқыту нәтижесі: 2) Өндірісте өнім әзірлеу технологиясын қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өндірісте өнім әзірлеу технологиясын қолданады.
2. Өнім әзірлеудің технологиялық үдерісін ұйымдастырады.
3. Өнім өндіру операцияларын басқарады.

Оқыту нәтижесі: 3) Өндіріс үдерісін орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өнім өндіру операцияларын орындайды.
2. Әр алуан өнімдер түрлері үшін өндіріс үдерісін анықтайды.

КҚ15. Полиграфиялық өнімдерді шығару үшін шығындалу материалдары мен жұмыс күшін есептеулерді орындау

КМ 15. Полиграфиялық өнімдерді шығару үшін шығындалатын материалдар мен жұмыс күшін есептеулерді орындау

Бұл модуль:
материалдың шығындалуын есептеу;
өндіру нормасын есептеу;
жұмысшыларды есептеу үшін қажет дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
материалдың шығындалуын есептеуді меңгеру,
өндірістің өндіру нормасын есептеуді анықтау,
өндіріс жұмысшыларын есептеу бойынша білімдерді меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
материалдың шығындалуын есептеуді,
өндіру нормасын есептеуді орындауды,
полиграфиялық өнімдерді шығару үшін жұмыс күшін есептеулерді орындауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Материалдар түрлерін қолдану, материалдың шығындалуын, өндіру нормасын есептеп шығару.

Полиграфиялық материалдар
Технологиялық үдерістерді жобалау
Мәтіндік және бейнелік ақпараттарды өңдеу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Полиграфиялық материалдарды сипаттайды.
2. Негізгі және қосалқы полиграфиялық материалдарды қолданады.
2. Материалдардың (қағаз, бояу, пішіндер) шығындалуын есептеуді орындайды.
3. Өндірістің өндіру нормасын есептеуді жүргізеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Негізгі және қосалқы жұмысшылардың санын есептейді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жұмысшылардың тізімдік және келу құрамын есептеу.
2. Өндіріс учаскелерінде жұмысшыларды бөледі.

КҚ 16. Полиграфиялық жабдықтардың жұмысын бақылау

КМ 16. Полиграфиялық жабдықтардың жұмысын бақылау

Бұл модуль полиграфиялық машиналар мен ағымды желілердің барлық түрлерін білу үшін қажетті
дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
полиграфиялық өндірістің барлық машиналарының негізгі механизмдерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
үдерістер бойынша полиграфиялық жабдықтардың құрылысы механизмін және жұмысын анықтауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Полиграфиялық жабдықтар түрлерін басқару.

Полиграфиялық материалдар
Технологиялық үдерістерді жобалау
Полиграфиялық машиналар, автоматтар және ағымды желілер
Полиграфиялық өндірісті автоматтандыру
Тіршілік әрекетінің қауіпсіздік негіздері
Еңбекті қорғау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Басуға дейінгі жабдықтарды басқарады.
2. Баспа машиналары мен жабдықтарды басқарады.
3. Басудан кейінгі жабдықтарды,.автоматтандырылған ағымды желілерді басқарады.
4. Полиграфиялық жабдықтар механизмдерінің жұмыс істеу принципін анықтайды.
5. Полиграфиялық жабдықтардың сипаттамасын қолданады.
6. Полиграфиялық жабдықтарда жұмыс істеуді ұйымдастырады.

КҚ 17. Полиграфиялық кәсіпорынды жобалауды орындайды

КМ 17. Полиграфиялық кәсіпорынды жобалау

Бұл модуль:
баспа тәсілі мен шығарылатын өнімнің түріне сәйкес полиграфиялық кәсіпорынды жоспарлауды жасау үшін қажет дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
полиграфиялық кәсіпорындарды жобалауды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
полиграфиялық кәсіпорындардың ғимараттары мен құрылыстарын жоспарлау және жобалауға қойылатын талаптарды сақтауға дағдыланады.

Оқыту нәтижесі: 1) Полиграфиялық кәсіпорынды жоспарлау.

Теориялық және қолданбалы механика
Полиграфиялық кәсіпорындарды жобалау
Өндірісті экономикалық ұйымдастыру және басқару

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Баспа тәсілі мен шығарылатын өнімнің түріне сәйкес полиграфиялық кәсіпорынды жоспарлайды.
2. Кәсіпорынның инженерлік техникалық қамтамасыз етілуін жобалайды.
3. Өндіріс типін анықтайды.
4. Материалдардың жүк ағыны сұлбасын әзірлейді.
5. Кәсіпорынның аумақтық жоспарын әзірлейді.
6. Кәсіпорынның жобалауы мен жоспарлауына жұмсалатын шығындарды анықтайды.

КҚ 18. Полиграфиялық өндірістің инновациялық технологияларын енгізу және оларды өндірісте қолдана білу

КМ 18. Инновациялық техникалық жарақтандыруды енгізу және жұмыс орындарын ұйымдастыру.

Бұл модуль полиграфиядағы инновациялық технологиялар жөнінде ақпараттар алу үшін қажетті дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
инновациялық технологиялар мен машиналардың түрлерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
өндірісте инновациялық технологияларды қолдануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Полиграфиядағы инновациялық технологиялар туралы ақпараттарды біледі.

Инновациялық полиграфия
Жедел полиграфия
Өндірісті экономикалық ұйымдастыру және басқару
Полиграфиялық өндірістің негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жұмыс істейтін өндірісте инновациялық технологияларды қолданады.
2. Экономикалық нысаналы инновациялық технологияларды орындайды.
3. Жұмыс істейтін өндірісте инновацияны қолданып эксперимент жасайды.
4. Кәсіпорынды дамыту үшін ғылыми және жаңашыл тәсілдерді қолданады.
5. Әр түрлі жаңа машиналар мен материалдарды қолданады.
6. Полиграфия саласында ең соңғы технологияларды пайдаланады.

КҚ 19. Техник технолог біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындайды

КМ 19. Техник технолог біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау

Бұл модуль өнімді даярлау технологиясын игеру үшін қажетті дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
полиграфиялық өндіріс технологиясын;
материалдар мен дайын өнімге қойылатын техникалық талаптарды қолдануын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
шикізат пен материалдардың шығындалу нормативтерін қолдануы;
ақау түрлерін анықтау және оны ескерту тәсілдері;
жабдықтың тағайындалуын, оның техникалық сипаттамасын анықтауы;
еңбек заңнамасы негіздерін сақтауы;
өндірістің ұйымдық технологиялық құрылымының ерекшеліктерін анықтауы;
полиграфиялық өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруды танып білуі бойынша дағдыларды игереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Полиграфиялық өндіріс технологиясын анықтау.

Кәсіптік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Полиграфиялық өндіріс технологиясы негіздерін анықтайды,
2. Парақтық өнімдерді даярлаудың технологиялық үдерісінің сұлбасын қолданады,
3. Кітап журнал өнімдерін даярлаудың технологиялық үдерісінің сұлбасын қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Материалдар мен дайын өнімдерге қойылатын техникалық талаптарды сақтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Материалдар мен дайын өнімге қойылатын техникалық талаптарды сақтайды.
2. Сапалы полиграфиялық материалдарды пайдаланады,
3. Жарамды полиграфиялық жабдықтарды қолданады.

Оқыту нәтижесі: 3) Шикізаттар мен материалдардың шығындалу нормативтерін сақтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Шикізаттар мен материалдардың шығындар нормативтерін сақтайды.
2. Жұмыс істейтін өндірістің шығындар нормативтерін қолданады.
3. Использует "Полиграфиялық өндірістің бірыңғай уақыт және өндіру нормаларын" пайдаланады.
4. Шикізаттар мен материалдардың шығындалу нормативтерін есептеуді жүргізеді.

Оқыту нәтижесі: 4)Ақау түрлерін және оларды ескерту тәсілдерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ақау түрлерін және оларды ескерту тәсілдерін анықтайды.
2. Ақауларға қарсы күресу шараларын қолданады.
3. Ақауларды есептеуді қолданады.
4. Ақаулар нормативтерін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 5)Жабдықтың тағайындалуын, оның техникалық сипаттамасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жабдықты тағайындалуы бойынша пайдаланады.
2. Жабдықтың техникалық сипаттамасын бейнелейді,
3. Жабдықты тағайындалуы бойынша қолданады.
4. Жабдықтың амортизациясын анықтайды.
5. Машиналардың жұмыс істеу қағидатын танып біледі.
6. Жабдықтың жұмыс механизмдерін анықтайды,
7. Жабдықтың құнын белгілейді.
8. Машинаның тоқтаусыз жұмыс істеуін ұйымдастырады.
9. Машинаны орнатуды жоспарлайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Полиграфиялық өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруын сақтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Еңбек заңнамасының негіздерін сақтайды,
2. Экологиялық заңнаманың негіздерін сақтайды.
3. Полиграфия өндірісінің ұйымдық технологиялық құрылымының ерекшеліктері туралы ақпаратты біледі,
4. Кәсіпорын құрылымын ұйымдастыру.
5. Өндірістің технологиялық сұлбасын жоспарлау.
6. Полиграфиялық өндіріс пен еңбекті ұйымдастыруды сақтайды.
7. Өндіріс эргономикасын анықтайды,
8. Еңбекті ғылыми ұйымдастыруды қолданады.
9. Полиграфиялық өндірісті ұйымдастыруға қойылатын талаптарды орындайды.

КМ 20. Дипломдық жоба бойынша ақпараттар жинауды орындайды

КМ 20. Диплом алдындағы тәжірибе

Бұл модуль дипломды жобаны жазу үшін ақпараттар жинау жөнінде ақпарат алуға қажетті дағдылар мен білімдерді, жұмыс нәтижелілігін сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
кәсіпорын типін меңгеру;
кәсіпорын жұмысшыларының санын есептеу;
кәсіпорын жұмысшыларының еңбек ақысын белгілеу;
материалдар таңдауды анықтау;
өнім даярлайтын машиналарды таңдауды анықтау;
баспа тәсілін таңдауды анықтау;
өндіріс сериялығын танып білу бойынша білімдерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
өндіріс түрлерін анықтауды;
өнім даярлау технологиясының сұлбасын есептеу мен құрастыруды;
өндірісті ұтымды жоспарлауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Полиграфиялық өнімдерді даярлау жұмыстарын орындау тәртібі мен операциялық бағдарын белгілеу.

Полиграфиялық өндірістің негіздері
Технологиялық үдерістерді жобалау
Мәтіндік және бейнелік ақпараттарды өңдеу
Баспа үдерістерінің технологиясы
Түптеу брошюралау үдерістерінің технологиясы
Өндірісті экономикалық ұйымдастыру және басқару

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жұмыстарды орындау тәртібін белгілейді,
2. Полиграфиялық өнімдерді даярлаудың операциялық бағдарын анықтайды,
3. Өнімдерді даярлаудың технологиялық үдерісі сұлбасын қолданады.
4. Өндірістің типін анықтау, Жұмысшылардың санын есептеу.
5. Өндірістің сериялығын танып білу.
6. Кәсіпорынға жұмсалатын шығындарды есептеу.
7. Баспа тәсілін таңдау.
8. Өнім түрін таңдау.
9. Жабдықтарды таңдау.
10. Өндіріске материалдар таңдау.
11. Өндірісті жоспарлау.
12. Дипломдық жобалау бойынша ақпараттар жинау.

Оқыту нәтижесі: 2) Оны даярлауға жұмсалатын материалдық және еңбек шығындарын азайту кезінде сапалы өнім өндіруді жақсартады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Полиграфияның технологиялық үдерістерін жақсарту,
2. Технологиялық жарақтандыруды, механикаландыру мен автоматтандыру құралдарын, оңтайлы өндіріс режимін сақтау.
3. Сапалы өнім өндіруді қамтамасыз ету.
4. Өнім дайындауға жұмсалатын материалдық және еңбек шығындарын азайту.

Оқыту нәтижесі: 3) Өндірістің барлық кезеңдерінде өнім дайындау технологиясын бақылайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қағаздардың стандартты форматын, парақ қағаздарға қойылатын техникалық талаптарды, картонның маркасы мен қалыңдығын анықтау.
2. Цехтардың жұмыскерлерін басқару.
3. Басуға дейінгі үдерістерді бақылау.
4. Офсеттік, терең, жоғары, цифрлық баспа технологиясын бақылау.
5. Түптеу және брошюралау үдерістерін бақылау.
6. Полиграфиялық материалдардың қасиеттерін сипаттау.
7. Полиграфиялық жабдықтардың сипаттамаларын анықтау.

      Ескерту:

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БҚ - базалық құзыреттілік;

      КҚ - кәсіптік құзыреттілік;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 298-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Кабель өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 298-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000 - Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша) Көлікті пайдалану

Мамандығы:

1228000 - Кабель өндірісі

Біліктілік:*

122802 2 - Желілер мен кабелдерді ораушы-оқшаулаушы
122801 2 - Кабелдер мен сымдарды пластиктермен және резеңкелермен нығыздаушы
122810 3 - Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі:

      1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
348

10

338


3-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+

+

+

+

+БМ 03.

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
"122802 2 - Желілер мен кабелдерді ораушы-оқшаулаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1024

274

174

576

2-4

КМ 01

Дайындық және қосымша жұмыстарды орындау


+

+

+

+

+

+


КМ 02

Желілер мен кабелдерді орау мен оқшаулауды жүзеге асыру

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Орау сапасын бақылау және қорытынды операцияларды орындау


+

+

+

+

+

+


КМ 04

"Желілер мен кабелдерді ораушы-оқшаулаушы" біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрін орындау


+


++


БҰАМ 01.

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
108

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"122801 2 - Кабелдер мен сымдарды пластиктермен және резеңкелермен нығыздаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1284

372

300

612

5-6

КМ 05

Желілер мен кабелдерді нығыздауды орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Кабелдің резеңке қабықшасын вулкандауды орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Сымдар мен кабелдердің оқшаулау сапасын бақылау

+


+

+

+

+

+


КМ 08

"Кабелдер мен сымдарды пластиктермен және резеңкелермен нығыздаушы" біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау


+


++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

Орта буын маманы


"122810 3 - Техник-технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
256

180

76


7-8

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++


+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+


+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
860

300

200

360

7-8

КМ 9.

Заманауи технологияларды қолдану

+

+

+

+

+

+

+


КМ 10

Өнім сапасын бақылау


+

+

+

+

+

+


КМ 11

Бөлімше жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру


+

+

+

+

+

+


КМ 12

Қоршаған ортаны қорғау және кабель өндірісі жабдығын қауіпсіз пайдалану

+


+

+

+

+

+


БҰАМ 03

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

КМ 13.

Диплом алды практика
++


КМ 14

Дипломдық жобалау***
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:
6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 299-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Кабель өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 299-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000 - Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша) Көлікті пайдалану

Мамандығы:

1228000 - Кабель өндірісі

Біліктілік:*

122802 2 - Желілер мен кабелдерді ораушы-оқшаулаушы
122801 2 - Кабелдер мен сымдарды пластиктермен және резеңкелермен нығыздаушы
122810 3 - Техник - технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі:

      10 ай; 1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру негізінде

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

БМ

Базалық модульдер
428

90

338


1-4

БМ 01.

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану+

+


+БМ 02.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру+

+

+

+БМ 03.

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 06.

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

++

+

"122802 2 - Желілер мен кабелдерді ораушы-оқшаулаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1024

274

174

576

1-2

КМ 01

Дайындық және қоысмша жұмыстарды орындау


+

+

+

+

+

+


КМ 02

Желілер мен кабелдерді орау мен оқшаулауды жүзеге асыру

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Орау сапасын бақылау және қорытынды операцияларды орындау


+

+

+

+

+

+


КМ 04

"Желілер мен кабелдерді ораушы-оқшаулаушы" біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"122801 2 - Кабелдер мен сымдарды пластиктермен және резеңкелермен нығыздаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1284

372

300

612

3-4

КМ 05

Желілер мен кабелдерді нығыздауды орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Кабелдің резеңке қабықшасын вулкандауды орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Сымдар мен кабелдердің оқшаулау сапасын бақылау

+


+

+

+

+

+


КМ 08

"Кабелдер мен сымдарды пластиктермен және резеңкелермен нығыздаушы" біліктілігі бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау


+


++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
2880

Орта буын маманы


"122810 3 - Техник-технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
256

180

76


5-6

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+


+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
860

300

200

360

5-6

КМ 09.

Заманауи технологияларды қолдану

+

+

+

+

+

+

+


КМ 10.

Өнім сапасын бақылау


+

+

+

+

+

+


КМ 11.

Бөлімше жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру


+

+

+

+

+

+


КМ 12

Қоршаған ортаны қорғау және кабель өндірісі жабдығын қауіпсіз пайдалану

+


+

+

+

+

+


БҰАМ 03

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

КМ 13.

Диплом алды практика
++


КМ 14.

Дипломдық жобалау**
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:
4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 300-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Кабель өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды және бейіні:

1200000 - Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша) Көлікті пайдалану

Мамандығы:

1228000 - Кабель өндірісі

Біліктілік:

122802 2 - Желілер мен кабелдерді ораушы-оқшаулаушы
122801 2 - Кабелдер мен сымдарды пластиктермен және резеңкелермен нығыздаушы
122810 3 - Техник - технолог


Базалық және кәсіптік құзыреттер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модульді қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіби лексиканың негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі Кәсіптік шет тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандығы бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен);

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айта алады.
2. Кәсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде құрастыру және ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыруға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін; іскерлік құжаттарды жасау тәсілдері мен функцияларын; құжаттардың жіктелуін, тасымалдағыштар, мақсатын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастыруды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы білімі бар.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.

БҚ 3. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

Бұл модуль жеке қасиеттерді және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, жеке және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуы; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуы; өзін-өзі бақылау және ағзаның функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мәдениетін ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
Күнделікті өмірде салауатты өмір салты мәдениетін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақтайды.
2. Денет тәрбиесі жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарға сүйенуге;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуі; әлемдік өрнениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауға;
жалпы адамгершілік-адами құндылықтар мен гуманистік дүниетаным негізінде толеранттылық таныта білуге; адам баласын жек көрушілік, экстремистік, радикалдық және террористік идеологияларды мойындамауы; құқық нормаларын сақтауға; әлеуметтік өзара қарым-қатынастар барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастар жүйесінде бейімделуге дағдыланады.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне әр түрлі пікірлерді түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "тұрмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық және террористтік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымын біледі және қағидаттарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасылық құқықтың негізгі ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сәйкес құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады.

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді: әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістерді жеке фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 5. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету тетіктерін түсіну

БМ 05. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен тетіктері туралы, нарық тетіктері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінуді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспары түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен шарттарын  сипаттайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын сипаттайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.

БҚ 6. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейін орын алған тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен маңызын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

Кәсіптік модульдер

"122802 2 - Желілер мен кабелдерді ораушы-оқшаулаушы" біліктілігі

КҚ 01 Дайындық және қосымша жұмыстарды орындау

КМ 01.
Дайындық және қосымша жұмыстарды орындау

Бұл модуль желілерді немесе кабелді орау немесе оқшаулауды жүзеге асыру жөніндегі дайындық жұмыстарын жүргізуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
кабель өндірісі технологиясының негіздерін;
сала кәсіпорындарының құрылымын;
негізгі цехтардың мақсатын;
технологиялық желінің негізгі операцияларын;
технологиялық және нормативтік құжаттаманың мазмұнын;
материалдарды, жартылай дайын өнімдерді, құралдарды, технологиялық жарақтар мен жабдықтарды өндірістік процеске дайындау қағидаларын;
дайындық процестерінің қауіпсіздік техникасы ережелерін;
түпкілікті өнімнің сапасы материалдар мен жартылай дайын өнімдерді, сондайақ жабдықтарды жұмысқа дұрыс дайындалуына тәуелділігін меңгереді.
Модульді игергеннен кейін білім алушылар:
кабель өндірісі жұмысшыларының еңбек қызметінің түрлері бойынша бағдарлануы;
өндірістік цех жабдықтарын айқындауы;
технологиялық операциялардың мәнін түсінуі;
жұмыс орнын дайындауы;
жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын дайындауы;
материалдардың сапасын сыртқы түріне қарап анықтауы;
материалдар мен жартылай дайын өнімдерді технологиялық құжаттамаға сәйкес таңдауы;
жабдық сызбалары мен сызбанұсқаларын оқуы;
жабдықты желілерді және/немесе кабелді орау немесе оқшаулау процесіне күйге келтіруі;
орау және оқшаулау процесіне қызмет көрсету процесінде өмір сүру және денсаулық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаларын қолдануы бойынша дағдыларын үйренеді.
 
 

Оқыту нәтижесі: 1) Өндіріс ерекшелігін бі.

Оқу-таныстыру практикасы
Еңбекті қорғау
Сызу
Материалтану
Кабель өндірісінің технологиясы және жабдығы
Арнайы технология
Кәсіптік қызметтегі ақпараттық технологиялар
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Кабель өнімінің қасиеттері мен қолданылу саласын сипаттайды.
2. Кабель мен сымдарды өндіру әдістерін меңгереді.
3. Орау процесінің мақсатын түсінеді.
4. Экструзиялық жабдықтың түрлері бойынша бағдарланады.
5. Сапалы өнім алу үшін ораушы-оқшаулаушының рөлін түсінеді.
6. Сапалы өнім алуда нығыздаушының рөлін түсінеді.
7. Технологиялық процесті ұйымдастыруда техник-технологтың рөлін түсінеді.
8.Кәсіпорынның құрылымын сипаттайды.
9.Шығарылатын өнімнің сұрыпталымын жіктейді.
3. Кәсіпорынның негізгі цехтары мен телімдерінің құрылымын және мақсатын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2)Материалдарды технологиялық процестің орындалуына дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Біліктілік бойынша конструкторлық, технологиялық
және басқа нормативтік құжаттаманың негізгі қағидаларын жарыққа шығарады.
2. Материалдарды таңдайды және кабель өндірісі материалдарына қойылатын талаптарды түсінеді.
3. Материалдарды технологиялық белгілері бойынша таңдайды.
2. Технологиялық картаны оқиды және түсінеді.
5.Ақпараттық технологияларды қолданады.

Оқыту нәтижесі: 3)Жабдықтар мен жарақтарды жұмысқа дайындау

Бағалау өлшемшарттары

1.Есу машиналарының, жетектердің, редукторлардың құрылысын түсінеді.
2.Жұмыста жабдық сызбалары мен нобайларын түсінеді және қолданады.
3.Өндірістің технологиялық сызбаларын оқиды және талдайды.
4. Технологиялық құжаттамаға сәйкес қосымша жабдықты жұмысқа дайындайды:
есу машинасын қарап тексеруді орындайды;
жарақтардың болуын тексереді және жарамдылығын анықтайды (калибрлер, қалыптастырушы құрал);
қоршаулардың болуын және дұрыстығын тексереді;
есу машинасының жұмысын тексереді.
4.Жұмыста компьютерлік графика әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Желілер және/немесе кабелді орау немесе оқшаулау процестеріне жабдықты күйге келтіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Жабдықтың технологиялық паспорттарының және техникалық паспорттарының мазмұнына талдау жүргізеді.
2. Технологиялық жабдықты пайдалану ережесін қолданады.
3.Есу машинасының технологиялық параметрлерін қояды.
4. Жабдықты желілер мен кабелді ораудың таңдалған режимдеріне күйге келтіреді.

Оқыту нәтижесі: 5)Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы теориялық және практикалық дайындықты меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Орау және оқшаулау процесстеріне қызмет көрсету кезінде қауіпсіздік техникасының жалпы ережелерін қолданады.
2. Дәрігерге дейінгі көмек көрсету шегінде бағдарланады.
3. Жабдықты орналастыру талаптарын түсінеді.
4.Цехты жарықтандыруға және желдетуге қойылатын талаптарын түсінеді.
5. Дәрігерге дейінгі көмек көрсету құралдарының, алғашқы өрт сөндіру құралдарының, негізгі және қосалқы есіктердің, апат немесе өрт жағдайында көшіру жолдарының орналасқан жерін табады.
6.Ораушы-нығыздаушының еңбегін қорғау жөніндегі нұсқаулықтың мазмұнынан дәйексөз келтіреді.
7.Апаттық жағдай кезіндегі әрекет ету ережелерін біледі.

КҚ 02. Желілер мен кабелдерді орау мен оқшаулауды жүзеге асыру.

КМ 02. Желілер мен кабелдерді орау мен оқшаулауды жүзеге асыру

Бұл модуль кабельдікөткізгіш өнімдердің стренгтерін, желілерін, өзекшелерін орауға қажетті дағдылар мен білімдерді алуға мүмкіндік береді.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
кабельдікөткізгіш өнімдердің техникалық, механикалық сипаттамаларын;
технологиялық жабдықты графикалық көрсету тәсілдерін;
кабельдікөткізгіш өнімдерді ораудың технологиялық сызбаларын орындау ережесін;
конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі мен технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің стандарттарының сызбалар мен сызбанұсқаларды рәсімдеуге және құрастыруға қоятын талаптарын;
конструкторлық, технологиялық және басқа да нормативтік құжаттамалардың негізгі ережелерін;
технологиялық процесті автоматтандырудың негізгі әдістерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
технологиялық картаны оқу;
желілерді оқшаулау үшін материалдар таңдауды жүзеге асыру;
шарғыларды желілермен орнату;
рулондарды оқшаулау таспаларымен немесе пленкаларымен орнату;
есу машинасының электр жетегін ажыратуы/қосу;
кабельдікөткізгіш өнімдерді орауды және оқшаулауды орындау;
жұмыста электр күшін өлшейтін аспаптарды пайдалану;
желілер мен кабелдердің диаметрлерін өлшеуді орындау бойынша дағдыларды игереді.
 
 
 
 
 

Оқыту нәтижесі: 1) Желілер мен кабелді орау/оқшаулау процесінің алдында дайындық жүргізу.

Электроника негіздері менн электротехника
Еңбекті қорғау
Кабель өндірісінің технологиясы және жабдығы
Арнайы технология
Технологиялық процестерді автоматтандыру
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Оратушы-оқшаулаушының лауазымдық міндеттерін біледі.
2.Оның қызметіне қатысты қолданыстағы нормативтік құжаттарды түсінеді және қолданады.
3.Кабелдер құрылымына, кабель желілеріне, оқшаулау және
экрандау материалдарына қойылатын талаптарда бағдарланады.
4. Оқшаулау және экрандау материалдарының
маркасын талдайды.
5. Желілер мен кабелді орау және оқшаулау жөніндегі технологиялық нұсқаулықтарда бағдарланады.
6.Қуатты кабелдер мен олардың желілерін орау және оқшаулау теориясының негіздерін және орау/оқшаулау операцияларының параметрлері мен ерекшеліктерін түсінеді.
7. Негізгі және қосалқы операцияларды бөліп көрсетеді.
8. Орау/оқшаулау барысында операциялардың реттілігін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Жабдықты пайдалануға дайын болу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жалпы орайтын есу-оқшаулау машиналарының негізгі тораптарының құрылысы мен әрекет ету қағидаттарын және олардың өзара әрекетін; барабан типтерін түсінеді.
2.Технологиялық жабдықтың мүмкіндіктерін түсінеді, жабдықтың сызбалары мен сұлбаларын оқиды.
3.Кабельдік-өткізгіш өнімдерін орау және оқшаулау кезінде жабдықтың мүмкіндіктерін көрсетеді.
4.Ауыстырмалы тістегершіктерді, оқшаулау материалдарының шығыршықтарын іріктеу мен орнатуға, барабандарды, кәрзеңкелерді ауыстыруға қатысады.
5.Желілермен шарғыларды іріктеу мен орнатуды орындайды.
6.Кабель құрылымына қарай орау қадамдары мен оқшаулауды салу қадамдарын есептеуді орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Желіні орауды және/немесе желілер мен кабелді оқшаулауды орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Желілерді оқшаулауда қолданылатын материалдарды таңдайды.
2.Желілерді және/немесе кабелді орау кезінде қажет технологиялық параметрлерді қояды.
3.Желілерді және/немесе кабелді орау кезінде, сондай-ақ желілерді және/немесе кабелді оқшаулау кезінде бақылау-өлшеу аспаптарымен жұмыс істейді.
4.Қимасы 6 шаршы
мм дейінгі қуатты кабель желілерін орау мен оқшаулауды орындайды.
5. 100 жұпқа дейінгі телефон кабелдерін орау мен оқшаулауды орындайды.
6. 19 желіге дейінгі телеграф кабелдерін орау мен оқшаулауды орындайды.
7.Төмен жиілікті төрттік
орау кабелдерін орау мен оқшаулауды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Электр күшін өлшеу құралдарын пайдалану дағдыларын меңгеру.

Бағалау өлшемшарттары

1.Аспаптардың
электротехникалық сұлбаларын оқиды.
2. Электр күшін өлшеу құралдарының құрылысын сипаттайды, олардың қызметін анықтайды.
3. Құралдардың әрекет қағидатын түсінеді және олардың пайдаланылу және мақсаты салаларын түсінеді.
4. Желілер мен кабель көлемдерін тексеруді орындайды:
кабелдің оралған желілерінің диаметрлерін бақылау-өлшеу аспаптарымен өлшеуді жүргізеді.
кабел элементтерінің орау қадамын бақылау-өлшеу аспаптарымен бақылайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Орау процестерін автоматтандырудың негіздерін пайдалану.

Бағалау өлшемшарттары

1.Өндірісті кешенді механикаландыру және автоматтандыру негіздерін түсінеді.
2. Цехтің, телімнің технологиялық процесін автоматтандыру сызбаларын оқиды және түсінеді.
3.Орау технологиясындағы автоматтандырудың міндеттерін түсінеді:
есу машинасы арқылы өнімді тарту жылдамдығын реттеу;
қабылдау шығыры жетегінің жылдамдығын реттеу;
ашу механизмі жетегінің жылдамдығын реттеу;жұп пен шоқты орау қадамдарын өлшеуді реттейді;
оралмаған телімдерді бақылауға және т.т.
4. Процесті қашықтықтан басқару түсінігіне ие.

Оқыту нәтижесі: 6) Жұмыс кезінде және жұмыс аяқталған соң қауіпсіздік техникасы ережелерін орындау.

Бағалау өлшемшарттары

1. Жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін қолданады.
2. Жұмыстан кейінгі еңбек қауіпсіздігі техникасы ережелерін орындайды:
электр жетегін токсыздандыруды біледі;
өзінің жұмыс орнын тәртіпке келтіреді;
жұмыс кезінде орын алған барлық кемшіліктер туралы және оларды жою бойынша қабылданған шаралар туралы хабарлайды.
3.Өндірістік санитария және жеке гигиена, өрт қауіпсіздігі ережелерін орындайды.

КҚ 03. Ақауларды анықтайды және дайын өнімдерді төсейді

КМ 3 Орау сапасын бақылау және қорытынды операцияларын бақылау

Бұл модуль желілер және/немесе кабелдерді орау немесе оқшаулау ақауларын анықтау дағдыларын; кабелдік өткізгіш өнімдер қаптамасына қойылатын талаптарды құруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
өндірістегі сапа менеджменті жүйесінің негіздерін;
сапаны арттыру қағидаларын;
кәсіпорын шығаратын өнімнің сұрыпталымын;
желілерді сынауға және оқшаулауға нормативтік техникалық құжаттаманы;
желілерді және/немесе кабелдерді орауды және/немесе оқшаулауды орындау кезіндегі бақыланатын параметрлерді;
кабель өнімдерінің сапасын анықтау әдістерін;
ақаулар мен кемістіктердің түрлерін;
кемістіктерді жою әдістерін;
қаптама түрлерін және оларға қойылатын талаптарды;
өнімдерді барабан немесе шарғыға түсіру ережесін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
кемістіктерді (ақауларды) анықтауға;
ақаулы өнімдерді іріктеуді орындауға;
дайын бұйымдарды таңбалау мен қаптауды орындауға үйренеді.
 

Оқыту нәтижесі: 1) Орау сапасын бақылауды орындаудың теориялық негізін меңгеру.

Стандарттау, метрология және өндіріс сапасын басқару негіздері
Арнайы технология
Өндірісті техникалық талдау және бақылау
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дайын өнімдердің мемлекеттік стандарттары мен техникалық шарттарын жұмыста пайдаланады.
2.Ораудың жол берілетін
орау қашықтықтары шамасын, оқшаулау салу, оқшаулау аражабыны мен саңылауын таңдайды.
3.Дайын өнімге қойылатын талаптарды біледі.
4.Желілерді және/немесе кабелді орау және/немесе оқшаулау түрлерін айырады.
5.Кемістіктерді жою әдістерін таңдайды.
6. Бақылау-өлшеу аспаптарын қолдана біледі.
7.Ақаудың себебін анықтай алады.
8.Ақауды кәдеге жарату немесе өңдеу әдістерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 2) Орау сапасын бақылауды орындау.

Бағалау өлшемшарттары

1.Шығарылатын өнімнің сапасын анықтайды.
2.Кемістіктерді анықтау кезінде технологиялық параметрлерді түзетуді жүзеге асырады.
3. Желілерді және/немесе кабелдерді орау және/немесе оқшаулау режимін күйге келтіреді.
4. Қызмет көрсететін жабдықты бос жүргенінде сынап көруді жүргізеді.
5. Дайын өнімнің ақаулары мен кемістіктерін анықтайды.
6. Ақаулардың себебін түсіндіреді.
7. Ақауларды кәдеге жарату немесе қайта өңдеу жөнінде ұсынымдар береді.

Оқыту нәтижесі: 3) Қосалқы операцияларды орындау: кабелді-өткізгіш өнімдерін төсеу және қаптау.

Бағалау өлшемшарттары

1.Кабель төсеу үшін барабандар түрлерін анықтайды; оралатын кабелдің барабаны мен параметрлері көлемінің сәйкестік кестесін жұмыста қолданады.
2.Кабелді төсеу және қаптау ережелеріне бағдарланады.
3.Кабелдің жоғары орамдары мен шеті арасындағы қашықтықты реттейді.
4.Кабель шеттерін герметиктеу әдістерін айыруды қолданады.
5. Қабылдау барабандарына дайын өнімді төсеуді орындайды.
6.Кабелді таңбалауды орындайды.
7.Ашық алаңдар мен жабық орынжайларда кабелі бар барабандарды сақтау ережесі мен мерзімін пайдаланады.

КҚ 04 Кабелді-өткізгіш өнімдерді орау/оқшаулау жөніндегі жұмыстың негізгі түрлерін орындау.

КМ 04 Біліктілік бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау
практика
"Желілер мен мен кабелдерді ораушы-оқшаулаушы"

Бұл модуль оқу жоспарының талаптарына сәйкес білім алушылардың біліктілігін қамтамасыз етуді, білім алушылардың алған білімдерін нығайтып, тереңдете түсуді, білім алушыларды өндірістік еңбекке баулуды мақсат етеді.
Модульдің негізгі мақсаты білім алушылардың кәсіптік және жеке қызметін қалыптастыру, материалдық өндірістің мәнін түсіну және экономикалық ойлауды дамыту үшін қажетті дағдыларды игеру болып табылады.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
пластмассаның қасиеттері мен мақсатын;
оқшаулау түрлері мен оның мақсатын;
есу машиналарының типтері мен түрлерін, олардың құрылысы мен пайдалану қағидаларын;
нормативтік құжаттардың шикізат пен дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптарын;
орау/оқшаулау процестерін реттеу ережелерін;
жабдықты қауіпсіз пайдалану қағидаларын;
негізгі слесарлық операцияларды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
технологиялық процесте қолданылатын жабдықтар мен аппаратураға қызмет көрсетуді;
орау/оқшаулау процесін бақылау мен реттеуді жүзеге асыруды;
есу машиналарында негізгі операцияларды орындауды;
жабдық жұмысын бақылауды және дайын өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асыруды;
технологиялық регламенттермен және стандарттармен жұмыс істеуді;
модульді игеру барысында жинақталған материалдарды өңдеуді;
жабдықтарға қызмет көрсетудің қауіпсіз тәсілдерін меңгеруді;
жабдыққа техникалық қызмет көрсету және күрделі емес жөндеу жүргізуді үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Желілер мен кабелді орау/оқшаулау әдістерін меңгеру.

Слесарлық практика
Кәсіптік практика - жұмыс біліктілігін алуға арналған практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Практикада игерілген теориялық білімдерін қолданады.
2.Желілердің маркалары мен қимасын талдай біледі.
3.Орау жөніндегі технологиялық нұсқаулықты оқиды және түсінеді.
4.Орау қадамын анықтау әдістерін таниды және дағдыны көрнекілейді.
5.Бақылау-өлшеу аспаптарының мақсатын анықтайды.
6. Орау/оқшаулау процесіне қысқаша сипатама береді.
7.Желілер мен кабелді ораушы-оқшаулаушының лауазымдық нұсқаулығын баяндайды.
8. Ораушы-оқшаулаушының еңбегін қорғау мәселелерінде бағдарланады.

Оқыту нәтижесі: 2)Желілер мен кабелді орау/оқшаулау әдістерін меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Ораушының кәсіптік қызметінің саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманы қолданады.
2.Сигарлық және бір фонарлық машиналардан жоғары қимада сымдар мен кабелдердің желілерін орауды орындайды.
3.Стренг және шнурды орауды орындайды.
4.Ораудың жылдамдығы мен бағытын реттейді.
5.Сымдарды тегіс тартуды орындайды, калибрлерді қысуды тексереді.
6.Электр дәнекерлеу аппаратында сымдар мен тренгілер өсіреді.
7.Бақылау-өлшеу аспаптарымен желілер мен кабелдер көлемін тексереді.
8. Қауіпсіз еңбек тәсілдерін меңгереді.

Оқыту нәтижесі 3) Слесарлық іс дағдысын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Өлшеу аспаптарының мақсатын анықтайды.
2.Орындау үшін аспаптар таңдайды.
3.Негізгі слесарлық істерді орындайды:
белгілеу;
икемдеу;
түзету;
ұсақтау;
кесу;
металл аралау;
бұрғылау;
кесу;
жағу.
4. Кешенді жұмыстарды орындайды.
5.Орау үшін
жабдыққа күрделі емес жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуді
орындайды.

1228022 – "Кабелдер мен сымдарды пластиктермен және резеңкелермен нығыздаушы" біліктілігі

КҚ05.Желілер мен кабелдерді нығыздауды орындау

КМ 05. Желілер мен кабелдерді нығыздауды орындау
 

Бұл модуль кабель өндірісі технологиясындағы эластомерлі және композициялық материалдарды өңдеу саласындағы кәсіптік білімдерді қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
желілерді пластиктермен және резеңкелермен нығыздау процестерінің мәнін;
экструзиялық жабдықтың құрылысын және оны пайдалану ережелерін;
полимерлер, пластификаторлар және толтырғыштар негізінде материалдардың қасиеттерін;
материалдарды алдын ала дайындау әдістерін;
нығыздаудың технологиялық параметрлерін;
нығыздау сапасын анықтауға арналған әдістер мен өлшеу аспаптарын;
қалдықтарды қайта өңдеу әдістерін;
өнім сапасын арттыру жолдарын;
өндірісті кешенді автоматтандырудың негізін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
жаңа технологиялар саласындағы ақпараттық көздермен өз бетінше жұмыс істеуі;
желілерді пластиктермен және резеңкелермен нығыздауды орындауы;
нығыздау процесінің технологиялық параметрлерін бақылауы;
нығыздау сапасын анықтауы;
кемістіктерді жою туралы шешімдер қабылдауы;
кабель өнімдерін өндірудің жаңа технологияларын қолдануы;
еңбектің қауіпсіз әдістерін және технологиялық желіні кешенді автоматтандыруды қолдануы бойынша дағдыларды игерді..
 

Оқыту нәтижесі: 1) Кабелді және сымдарды нығыздау технологиясы білімдерін меңгеру.

Материалтану
Кабель өндіру технологиясы
Кабель өндірісі жабдықтары
Технологиялық процестерді автоматтан-дыру
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:
 
 
 
 
 
 

1.Нығыздау үшін полимер шикізаты мен материалдары түрлерін жіктейді.
2.Желілерді пластиктермен нығыздау үшін материалдарды таңдайды.
3.Желілерлі резеңкемен нығыздау материалын таңдайды; резеңке қоспаларына талаптарды біледі.
4. Желілерді пластиктер мен резеңкелермен нығыздау үшін бұрамдық пресстер қондырғысын біледі.
4. Жабдықтың сызбалары мен электротехникалық сұлбасын оқиды.
6. Желілерді пластиктермен және резеңкелермен нығыздау. процестерінің мәнін түсінеді.
7. Желілерді пластиктермен және резеңкелермен нығыздаудың технологиялық режимдерін таңдайды.
8. Қыздыру біліктемдерінің мақсатын түсінеді.
9. Оқшаулау және резеңкеден қабықша салудың кезеңділігін, үздіксіз вулкандау агрегаттарында оларды вулкандауды анықтайды.
10.Үздіксіз вулкандау желісінің негізгі түрлеріне бағдарланады.

Оқыту нәтижесі: 2) Желілерді пластиктермен және резеңкелермен нығыздауды орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Экструзия әдісімен желілер мен кабелді оқшаулау технологиясының негізін түсінеді.
2. Экструзиялы тізбектің негізгі жабдығының қондырғысын және әрекет ету қағидатын талдайды:
беруші қондырғы;
экструдер;
тарту қондырғысы;
қабылдау қондырғысын.
3. Жабдықтардың сызбалары мен схемаларын оқиды және түсінеді.
4.Электр жетегі мен механикалық беру қондырғысын түсінеді.
5. Кабелдер мен сымдарды пластиктермен және резеңкелермен нығыздаушының лауазымдық нұсқаулығын орындайды.
6. Бағдарлық картаны оқиды және түсінеді.
7.Цехта пластикті ұстау қажеттілігін түсінеді.
8.Бұрамдығы 50 мм дейінгі экструдерде резеңке, полвинилхлорид, полиэтилен, фторопласт және басқа материалдармен желілерді және сымдарды нығыздайды:
өзектемір мен матрицаны іріктейді, орнатады және ауыстырады,
экструдерді оқшаулау материалдарымен жүктейді;
салқындату ваннасын сумен толтырады;
қабылдау және беру барабандарын жеткізеді және орнатады;
экструдер торабын желілермен және сымдармен толтырады;
оқшаулау бойынша желілерді орталықтандырады;
желілер мен сымдарға оқшаулау салуды бақылайды;
агрегатты өндіру және жағдайы журналын жүргізеді.
9.Оның қызметіне қатысты қолданыстағы нормативтік құжаттаманы меңгереді.
10.Резеңке қоспаның серпінділігіне жұмыс аспабын таңдау кезінде түзетуді есепке алады.

Оқыту нәтижесі: 3) Нығыздау процесін бақылау.


1.Экструзия процесін басқарудың ғылыми негіздерін түсінеді.
2.Оқшауланатын сымның немесе желілерді нақты ұзындығын өлшеу әдістерін қолданады (өлшеу қондырғысы).
3. Диаметрді бақылау әдісін таңдайды (диаметрді өлшеу және реттеу жүйесі).
4.Өту жерінде жоғары кернеумен желіні немесе сымды оқшаулауды бақылау әдістері мен аспабын таңдайды.
5.Экструдерді қыздыру аймағында қыздыру және салқындатуды басқару арқылы пластикалық массаны қыздыру температурасын басқару және қолдау бақылаушыларын анықтайды.
6.Экструдер бастиегінде масса қысымын бақылау қадағасын және бұрамдығының айналу жылдамдығын өзгертудің қажет қысымын қолдауды анықтайды.
7. Жерасты бункерінде түйіршіктің болуын бақылау қадағасын анықтайды.
8. Экструдер мойынтірегі температурасын бақылау және салқындататын су ағыны үшін терможұптық түрін анықтайды.
9.Тікелей байланыссыз әдіспен экструдер бастиегі матрицасында оқшауланған сымның қалындығын өлшеу үшін қалындық өлшеуіштің сипаттамасын береді.
Тартқыш қондырғымен сымды оқшаулау қалындығын автоматты қолдау қондырғысын және сымды тарту жылдамдығын басқаруды анықтайды.
8.NT- терминалында жүйенің барлық режимдері мен параметрлерін индикациялау әдісінің, ескерту және авариялық хабарламаларды жасау мен беру әдістерінің сипаттамасын береді.

Оқыту нәтижесі: 4)Технологиялық иіру процесін басқару.


1.Кабель желісін басқару жүйесінің құрамын анықтайды:
оператордың бағдарламаланатын панелі;
дискретті және аналогтық кіріс/шығыс блоктары бар бағдарламаланатын логикалық бақылау;
қыздыру/салқындату блогын басқару;
оқшауланған сым диаметрінің қадағасы.
2.Басқарудың технологиялық процесі бағдарламасын орындаудағы бағдарламаланатын бақылаушының функциясын түсінеді.
3.Бақылаушының қондырғысын (қоса салынған сағатты, бағдарламалар мен деректердің энергия тәуелсіз жадысын, екі кезеңді портты) сипаттайды.
4.Технологиялық процестің барысын реттеу үшін оператордың пультін қолдануды көрсетеді, авариялық және ескерту хабарламаларын талдайды.
5.Байланыссыз тиристорлы контакторлар көмегімен желдеткішті басқару процесін түсіндіреді.
6.Бір үлгідегі жүйелерді бірыңғай ақпараттық басқару желісіне қосу және осы жүйелерді кәсіпорынның АБЖ қосу жолымен кешенді автоматтандыруды негізін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 5) Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасын сақтау.

Бағалау өлшемшарттары

1. Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау туралы нормативтік актілердің талаптарын орындайды.
2.Жұмысты қауіпсіз орындау нормасын, әдістері мен тәсілдерін; ішкі еңбек тәртібі ережесін сақтайды.
3.Өндірістік дабылды таниды.
4. Жеке қорғаныс құралдарын қолданады.
5.Жұмыс орнында еңбекті ұтымды ұйымдастыру талаптарын орындайды.
6.Жұмыс барысы кезінде анықталған барлық кемшіліктер туралы басшыны хабарландыру тәртібін сақтайды.
7.Жарақаттану, улану және кенеттен ауыру кезінде зардап шегушілерге алғашқы (дәрігерге дейінгі) көмек көрсетуге бағдарланады.
8.Еңбекті қорғау, өндірістік санитария және жеке гигенасы, өрт қауіпсіздігі ережелерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Технологиялық процестің қарқындылығын арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу.

Бағалау өлшемшарттары

1.Кабель өндірісі технологиясын дамытудың негізгі бағыттары туралы ақпаратты меңгереді.
2. Жобаланатын процестердің технологиялық схемалары мен технологиялық құжаттамасын әзірлейді.
3. Желінің өнімділігін есептеп шығарады
4. Резеңке мен пластиктен оқшауланумен сымның 1 км өзіндік құнын есептейді.
5. Телімнің өнімділігін шикізат алмастырумен арттыру тәсілдерін ұсынады.
6. Телімнің өнімділігін жабдық бірлігін дайын өнім өндірісін жобалау негіздерімен жаңартып (схемалар мен сызбаларды ұсынады) арттыруды ұсынады.

КҚ 06. Резеңке қабықшаларды вулкандау

КМ06. Кабелдің резеңке қабықшасын вулкандауды орындау
 

Бұл модуль кабель өндірісі технологиясында кабелдердің резеңке қабықшаларын вулкандау саласындағы кәсіптік білімдерді қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игергеннен кейін білім алушылар:
резеңке қабықшаларды вулкандау процестерінің мәнін;
вулкандау жабдығының құрылысы мен оны пайдалану ережесін;
вулкандаудың технологиялық параметрлерін;
вулкандау сапасын анықтауға арналған әдістер мен өлшеу аспаптарын;
вулкандау процестерін кешенді автоматтандыру негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
резеңке қоспалардың құрамына сәйкес резеңке қабықшаларды вулкандау режимдерін таңдауды;
вулкандау қазандығы жүктемесін орындауды;
үздіксіз вулкандау желілеріне қызмет көрсетуді;
вулкандаудың технологиялық параметрлерін бақылауды;
вулкандау сапасын анықтауды;
қабықша кемістіктерін жою туралы шешімдер қабылдауды;
қауіпсіз еңбек әдістерін және технологиялық желіні кешенді автоматтандыруды қолдануды үйренеді.
 

Оқыту нәтижесі: 1)Вулкандау операцияларын орындауға материалдар мен жабдықтардың дайындығын орындау.

Электроника негіздері мен электротехника
Еңбекті қорғау
Арнайы технология
Технологиялық процестерді автоматтан-дыру
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Резеңке технологиясының негізін түсінеді.
2.Қабықшаны вулкандау үшін жабдықтың әрекет ету қондырғысы мен қағидатын сызбамен кескіндейді.
3.Вулкандау жабдығының, керек-жарақтардың және бақылау-өлшеу аспаптарының сызбасын оқиды.
4.Резеңке қоспаның құрамдағыларын мақсаты бойынша сәйкестендіреді.
5. Резеңке қоспаның рецептурасын оқиды және түсінеді.
6.Вулкандау әдістерінің ерекшелігін түсінеді:
қазандықтардағы вулкандау;
барабанды вулканизаторлардағы вулкандау;
тоннельді ротациялық вулканизаторлардағы вулкандау;
тұздар балқымасындағы вулкандау;
сұйық жылу тасымалдағы ортасындағы вулкандау;
нүктелеріндегі үздіксіз вулкандау.
7. Материалы шығының нормасын есептейді, қалдық нормаларын анықтайды.
8. Технологиялық жабдықты техникалық шарттарға сәйкес таңдайды.
9.Аппараттар мен машиналардың жұмыс режмін таңдайды.
10. Цикл операцияларының жүйелілігін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Кабелдің резеңке қабықшаларын вулкандау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Сымдар мен кабелдерді оқшаулау режимін таңдайды.
2.Вулкандау жабдығын реттеуді орындайды.
3. Жабдықты қауіпсіз іске қосуға, технологиялық тәртіпке шығаруға және тоқтатуға дайындау ерекшеліктерін көрсетеді.
4. Жабдықтың жарамдылығын анықтайды.
5.Диаметрі 50 миллиметр бастап 115 миллиметр дейінгі бұрамдықты үздіксіз вулкандау агрегатында жұмыс істейді.
6.Вулкандау жабдығында орташа күрделіктегі жұмсыты орындайды (аса ірі емес қазандықтар).
7. Электр жетегін қосады және сөндіреді.
8.Автоматтандыру құралдың көрсеткіштерін бақылайды.
9. Қызмет көрсетілетін жабдықтың бақылау-өлшеу аспаптарының көрсетулерін бақылайды және
түсіреді.
10. Дайын өнімнің сапасын анықтайды (вулканизатттың).

Оқыту нәтижесі: 3) Вулкандау кезінде қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау қағидаларын орындау.

Бағалау өлшемшарттары

1.Вулкандау жабдықтарын пайдалану ережелерінің талаптарын біледі.
2.Жабдықтың техникалық төлқұжатының мазмұнын біледі.
3.Вулкандаушының қауіпсіздік техникасы нұсқаулығын қолданады.
4.Вулкандау жабдығына қызмет көрсету кезінде қауіпсіздік техникасы ережесінің талаптарын сақтайды.

КҚ 07. Нығыздау, вулкандау және қаптау процестерін бақылау.

КМ 07. Бақылау.
Сымдар мен кабелдердің оқшаулау сапасын бақылау

Бұл модуль өнім сапасының нормативтік техникалық құжаттамаға сәйкестігін белгілеу дағдыларын қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
өндірістегі сапа менеджменті жүйесінің негіздерін;
сапаны бақылау қағидаларын;
сапаны жақсарту қағидаларын;
өнім сапасының шикізат сапасына тәуелділігін және оны қайта өңдеу әдістерін;
экструзиямен алынған өнімдердің сапасын анықтау әдістерін;
ақаулар менк кемістіктердің түрлерін;
кемістіктерді жою әдістерін меңгереді.
Модульді игергеннен кейін білім алушылар:
кемістіктерді (ақауларды) анықтауды;
ақаулы өнімдерді іріктеуді орындауды;
өнімнің өз міндетіне сәйкестігін анықтауды;
дайын өнімдерді таңбалау мен қаптауды орындауды;
өнім сапасын бақылау үшін бақылау өлшеу техникасын қолдануды;
нормативтік техникалық құжаттаманы қолдануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Сапа бақылауы негіздерін меңгеру.

Стандарттау, метрология және өндіріс сапасын басқару негіздері
Өндірістік оқыту өндірісінде техникалық талдау және бақылау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экструзиялық бұйымдарды стандарттаудың негізгі нормативтік құжаттарының мазмұнына бағдарланады (стандарттар, ережелер, нормалар, талаптар және т.б.).
2. Стандарттау маңызы мен міндеттерін түсінеді.
3. Сертификаттауды өнімнің қойылатын талаптарға сәйкестігін растау тәсілдерінң бірі ретінде сипаттайды.
4. Кабель өндірісі технологиясында шикізат пен дайын өнім сапасын бақылау әдістерін атайды.
5. Шикізат пен дайын өнімнің қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Оқшаулау сапасын бақылауды орындау.

Бағалау өлшемшарттары

1. Оқшаулау сапасына қойылатын талаптарды біледі.
2. Оқшаулау ақауының түрлерін және оны ескерту және жою әдістерін анықтайды:
қаспақтар
қабыршақ
ісіну
кеуектілік
күйе
түйіндер
ысыру
көпіршіктер
оқшаулау қалындығының теңсіздігі.
3. Оқшаулау ақауы мен кемістігін анықтайды.
4.Сым мен кабель сынағын және тексеру әдістемесін сақтайды:
ток өткізу тарамдарындағы жақын оқшаулаудың тығыздығын тексереді;
ток өткізетін желінің минималды қимасын өлшейді, мм;
сымды температураның ауысымы тұрақтығына сынайды;
көтеріңкі температураға тұрақтылықты анықтайды;
ток өткізетін желінің атаулы қимасын өлшейді, мм.
5.Кабель сынағына нормативтік техникалық құжаттаманы таңдау мен қолдануға бағдарланады.

Оқыту нәтижесі: 3) Сапа бақылауы нәтижелерін өңдеуді орындау.

Бағалау өлшемшарттары

1. Бақылау нәтижелерін өңдеу қағидаларын қолданады.
2.Оқшаулаудағы негізгі ақауларды біледі.
3. Сараптама нәтижелері бойынша қорытындылар жасайды
4. Ақаулық себебін анықтайды.
5. Ақаулықты жөндеу, кәдеге жарату немесе қайта өңдеу жөнінде ұсынымдар береді.

КМ 08 біліктілік бойынша жұмыстың негізгі түрлерін орындау
"Кабелдер мен сымдарды пластиктермен және резеңкелермен нығыздаушы"
 

КМ 08 Біліктілік бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау
"Кабелдер мен сымдарды пластиктермен және резеңкелермен нығыздаушы"
 

Бұл модуль кабелдер мен сымдарды нығыздаушының практикалық дағдыларын қалыптастырады.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
кабелді нығыздау технологиясын;
операцияларды орндау тәртібін;
оқшаулау сапасын бақылау әдістерін;
экструдерлерге қауіпсіз қызмет көрсету тәсілдерін;
нығыздау режимдерін;
экструдерлердің типтері мен түрлерін, олардың құрылысы мен пайдалану қағидаларын;
резеңке қабықшаларды вулкандауға арналған жабдықтарды;
нығыздау режимдерін реттеу қағидаларын;
экструдерлерді қауіпсіз пайдалану қағидаларын;
негізгі слесарлық тәсілдер мен жабдықты;
материалдарды слесарлық өңдеудің негізгі операцияларын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
нығыздаудың технологиялық процесінде іске қосылған жабдықтар мен аппаратураға қызмет көрсетуі;
экструдерлеу және вулкандау процестерін бақылау мен реттеуді жүзеге асыруы;
кабелдерді пластиктермен және резеңкелермен нығыздау бойынша негізгі операцияларды орындауы;
жабдық жұмысын бақылауды және дайын өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асыруы;
технологиялық регламенттермен және стандарттармен жұмыс істеуі;
слесарлық операцияларды орындауы;
экструзиялық желілер жабдығын жеңіл жөндеуге қатысуы;
телім жабдығына қызмет көрсету және жөндеу бойынша қауіпсіз тәсілдерді үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1)Кабел өнімдері мен желілерді пластиктермен және резеңкелермен нығыздаудың негізгі технологияларын меңгеру.

Слесарлық практика біліктігін алуға арналған өндірістік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Бұрамдық престерінде кабел мен сымды нығыздаудың технологиялық процестерін жүзеге асыру әдісетерін біледі.
2.Резеңкенің маркасын және пластмасса түрлерін талдайды.
3. Нығыздау процессіне қысқаша сипаттама береді.
4. Кабелдер мен сымдарды пластиктермен және резеңкелермен нығыздаушының лауазымдық міндеттеріне бағдарланады.
5. Нығыздаушы машинистің еңбегін қорғау мәселелерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 2)Жұмыс кәсібін алу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Үгітушінің кәсіптік қызметінің саласындағы нормативтік-техникалық құжаттаманы, стандарттарды қолданады.
2.Резеңке және пластикпен кабелді нығыздау технологиясының ерекшелігін түсінеді.
3.Кабелді пластмассамен нығыздауды орындайды.
4.Технологиялық картамен белгіленген режимді қатаң сақтай отырып барлық процесті жүргізеді.
5.Резеңке қоспамен кабелді нығыздауды орындайды; автоматты тізбекте вулкандауды жүргізеді.
6.Алынған оқшаулау сапасына зертханалық талдау әдістерін біледі.
7.Оқшаулау сапасына органолептикалық талдауды орындайды.
8. Қауіпсіз еңбек тәсілдерін меңгереді.
9.Экструзиялы нығыздау мен вулкандау жабдығына техникалық қызмет көрсетуге және күрделі емес жөндеуге қатысады.


КҚ 09. Инженер-технологтың басшылығымен технологиялық процестер мен нұсқаулықтар әзірлейді

КМ 09. Заманауи технологияларды қолдану

Модуль кабелдер және сымдар өндірісіндегі инновациялық технологиялық процесстер саласындағы терең білімдерді қалыптастыруға бағытталған.
Бұл модуль болашақ мамандардың шикізат пен материалдарды іріктеудің әдістемелік тәсілдемесін қалыптастырады, негізгі технологиялық операцияларды орындау әдістемесін зерттеуге; пластмасса, резеңке және композиттерді қайта өңдеу әдістерін таңдауға ықпал етеді.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
органикалық заттардың химиялық құрылысы теориясын;
жоғары молекулалық қосылыстардың жіктемесі мен номенклатурасын;
полимерлерді алу және өңдеу әдістерін;
кабельдер мен сымдарға деген қолданыстағы нормативтік техникалық құжаттаманы;
өндірістік құжаттаманың түрлерін;
ҚҚБЖ ға сәйкес құжаттаманы ресімдеу ережелерін;
полимерлер, созылымдылықтар пластификаторлар және толтырғыштар негізінде жаңа материалдардың қасиеттерін;
материалдарды алдын ала дайындау әдістерін;
жаңа материалдарды өңдеу; өндіріс өнімінің жаңа түрлерін алу әдістерін;
цех, телім жұмысын жоспарлау бойынша техникалық экономикалық есептердің кезеңділігін;
қалдықтарды қайта өңдеу әдістерін;
ұнтақты технологияны қолдану негіздерін;
сапаны арттыру жолдарын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
полимерлердің құрылымдық формулаларын құрастыруы;
олардың химиялық қасиеттерін анықтауы;
қайта өңдеу тәсілдерін таңдауы;
жаңа технологиялар саласындағы ақпараттық көздермен өз бетінше жұмыс істеуі;
белгіленген ережелерге сәйкес ресімделген графикалық және мәтіндік құжаттардың типтерін ажыратуы;
негізгі және қосалқы жабдықтарға, жұмысшылар мен қызметкерлердің саны мен жалақысына; негізгі және қосалқы материалдарға деген қажеттіліктерді анықтауы;
өндіріс қызметінің техникалық экономикалық жинақ көрсеткіштерін анықтауы;
жаңа технологияларды енгізу бойынша құжаттаманы дайындауы;
жаңа материалдардан өнімдер өндіру үшін технологиялық құжаттаманы жасауы;
кабель өндіру технологиясы бойынша курстық жобаны орындауы;
сала экономикасы бойынша курстық жұмысты орындауы бойынша дағдыларды игереді.

Оқыту нәтижесі: 1)Кабель өндірісі технологиялары мен жабдықтары білімін меңгеру.

Органикалық химия
Техникалық механика негіздері және құрастырылымдық материалдар
Химиялық өнеркәсіп процестері мен аппараттары
Кабель өндірісі жабдықтары
Еңбекті қорғау
Кабель өндіру технологиясы
Сала экономикасы
Курстық жобалау
Кәсіптік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоғары молекулалық қосылыстардың құрылымын, қасиеттерін және оларды алу әдістерін түсінеді.
2.Органикалық қосылыстардың негізгі сыныптамасы мен номенклатурасын қолданады.
3.Химиялық реакциялар теңдеуін жасайды және олардың ағу талаптарын анықтайды.
4. Полимерлерді алу және қайта өдеу тәсілдерін біледі.
5. Кабель және сым өндірісінде қолданылатын шикізат пен материалдардың жаңа түрлерін айқындайды.
6.Кабель өнеркәсібі бұйымдарының өндірісі үшін материалдар таңдайды.
7.Жабдық қондырғысын сипаттайды және оны пайдалану қағидатын анықтайды.
8. Жабдықтардың сызбалары мен схемаларын оқиды және құрастырады.
9.Биметалл сымдарының, қорытпа сымдарының өндірісіндегі жаңа технологияларға бағдарланады.
10. Кабель мен сымдардың қолданыстағы процестерін қарқындату әдістері білімін көрсетеді.
11.Кабелдер мен сымдардың өндірісі технологиясындағы заманауи үрдістер туралы ақпаратты меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 2)Техникалық-экономикалық және технологиялық есептерді орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Өндірістік бағдарлама есебі әдістемесін қолданады.
2. Қосалқы өндіріс үшін жабдыққа мұқтаждық есебін орындайды.
3. Алаңдарға мұқтаждық есебін орындайды.
4. Амортизациялық аударымдар есебін орындайды.
5. Негізгі өндірістік жұмысшылар саны есебін орындайды.
6.Қосалқы жұмысшылар саны есебін орындайды.
7.Мамандар мен қызметкерлердің санын жоспарлайды.
8. Негізгі өндіріс үшін жабдыққа мұқтаждық есебін орындайды.
9. Жалақы қорының есебін орындайды.
10.Материалдық-техникалық ресурстарға мұқтаждықты жоспарлауды орындайды.
11. Энергия тасымалдағыштардың шығынын анықтайды.
12.Жарықтандыру шығынын анықтайды.
13. Өндіріске қызмет көрсетуге байланысты басқа шығындарды анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Технологиялық процесстің қарқындылығын арттыру жөнінде ұсыныстар енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Пластмасса қаптамалы кабель өндірісінің технологиясын дамытудың негізгі бағыттарына бағдарланады.
2. Жобаланатын процестердің технологиялық схемалары мен технологиялық құжаттамасын жинақтайды.
3. Телімнің (цехтің) шаруашылық қызметін талдауды жүргізеді.
4. Телімнің өнімділігін шикізат алмастырумен арттыру тәсілдерін ұсынады (есептеулерді орындайды).
5. Телімнің өнімділігін жабдық бірлігін экструзиялық заттар өндірісін жобалау негіздерімен жаңартып (схемалар мен сызбаларды ұсынады) арттыруды ұсынады.
6. Өнімдерді өндіру технологиясын ауыстыруды ұсынады (жаңа технологиялық схеманы құрастырады).
7. Кабель өндірісінің технологиясы бойынша курстық жобалауды орындайды.

Оқыту нәтижесі: 4)Таңдалған құрылымдағы кабелді дайындау үшін құрылымдық, технологиялық және пайдалану құжаттарын ресімдеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Технологиялық регламенттер мен карталарға талдауды орындайды.
2.Сәйкестендіру құжаттарын таңдау мен қолдануды жүзеге асырады.
3.Құрылымдық құжаттаманы ресімдеу ережесін қолданады.
4.Мәтіндік құжаттарды орындау ережесін қолданады; сызбаларды ресімдеудің жалпы ережелерін қолданады.
5.Құрылымдық құжаттардың құрауыштарын суреттеу ережесін қолданады.
6.Мәтіндік құжаттарды және сызбаларды, нобайлар картасын орындайды.
7.Технологиялық журналда жазба жүргізеді, технологиялық картаны ресімдейді.
8.Қабылдау-тапсыру құжаттамасын, қабылдау-тапсыру актілерін және дайын өнімнің жүкқағазын ресімдейді.
9.Технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің талаптарына сәйкес технологиялық құжаттардың жинағын дайындай алады.
10. Заманауи кеңсе техникасын қолданады

Оқыту нәтижесі: 5)Есептеу нәтижелері бойынша жоспарлауды орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі өндірістік қорды жоспарлауды орындайды.
2.Еңбек ресірстарымен қамтамасыз етуді жоспарлауды орындайды.
3.Материалдық-техникалық ресурстарға мұқтаждықты жоспарлауды орындайды.
4.Өндірісті басқару және қызмет көрсету шығындарын анықтайды.
5. Өнімнің өзіндік құнын жоспарлайды.
6. Қаржылық нәтижелерді жоспарлайды.
7. Инвестициялардың экономикалық тиімділігін анықтайды.
8. Сала экономикасы бойынша курстық жұмысты орындауы тиіс.

ПК10. Өндірістік телімде технологиялық тәртіпті бақылауды жүзеге асырады

КМ 10
Өнім сапасын бақылау

Модульдің мақсаты дайын өнімнің сапасын белгілеу және оның нормативтік техникалық құжаттамаға сәйкестігін анықтау жөніндегі білімдерді, икемдер мен дағдыларды қалыптастыру болып табылады.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
өндірістегі сапа менеджменті жүйесінің мәнін; сапаны бақылау, сапаны қамтамасыз ету, сапаны жоспарлау, сапаны жақсартуды;
сапа менеджменті жүйесінің міндеттерін;
сапа менеджменті жүйесінің негізгі құралдарын;
кабель өнімдерінің сапасын анықтау әдістерін;
өнімдер сапасын мониторингтеу әдістемесін: өлшеу, сынау, бақылау, тексеру, калибрлеу шараларын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
жұмыста шикізат пен дайын өнімге деген мемлекеттік стандарттар мен техникалық талаптарды қолдануды;
өнімнің өз міндетіне сәйкестігін анықтауды;
таңдалған пластмассаның; резеңке қоспаның және/немесе композиттің дұрыстығын белгілеуді;
техникалық талаптарға сәйкес өнімнің пішіні мен құрылымының тиімділігін белгілеуді;
нормативтерге сәйкес өнімдердің физикалық механикалық қасиеттерін анықтауды;
шикізат, жартылай дайын өнімдер мен дайын өнімдердің сапасын технохимиялық бақылау әдістерін әзірлеуді;
есебінен ұйымның мүмкіндіктерін арттыруға және дайын өнімдерге қойылатын талаптарды орындауға жағдай жасайтын әрекеттерді іске асыруға қатысуды үйренеді.
 

Оқыту нәтижесі: 1).Өнімнің сапасын бағалау қағидаттарын түсіну.

Аналитикалық химия
Физикалық және коллоидты химия
Стандарттау, метрология және өндіріс сапасын басқару негіздері
Өндірісті техникалық талдау және бақылау
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Кабелді өнімді химиялық және физикалық-химиялық талдау әдістерін қолданады.
2. Технологиялық процестердің физикалық-химиялық және коллоидты-химиялық негіздерін түсінеді.
3. Физикалық-химиялық талдауларды орындау әдістерін меңгереді.
4.Әр түрлі концентрация ерітінділерін дайындайды; сапалық және сандық талдауларды әр түрлі әдістермен орындайды; талдау нәтижелерін есептеуді орындайды; нәтижелерді статистикалық өңдеуді жүргізеді.
5.Кабель мен сымдар өндірісі процесіндегі сапаны бақылау орнын біледі.
6. Дайындалатын өнім сапасының тұрақтылығы өндірістегі бақылау инфрақұрылымын дұрыс ұйымдастыруға тәуелділігін түсінеді.
7. Кабель өндірісін бақылау объектілерін таңдайды.
8. Келесілердің функциялары мен құрамын ажырата біледі:
шикізат материалдарын. .кіріс бақылау;
технологиялық процесті операциялық бақылау;
өндіріс барысында ағымдық бақылау;
дайын өнімнің қабылдау бақылау;
тәуелсіз аккредиттелген зертханаларда сапаны мерзімді бақылау.
9. Өндірістік телімдерде технологиялық процестердің сапа менеджменті мен сапа бақылауының үлгілік әдістері жөнінде құжаттаманы жүргізеді.
10.Төмендегілерді сараптаманы әзірлеуге қатысады:
жаңа техникалық регламенттер;
ұлттық стандарттарды;
ұйымның стандарттарын және басқа нормативтік құжаттама;
сапаны метрологиялық қамтамасыз ету және басқару саласындағы қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарды қайта қарау мен үйлесімділігі.

Оқыту нәтижесі: 2) Кабель өнімінің органолептикалық талдауын орындау.


1. Кабель бұйымдарының сұрыпталымын және сапа талаптарын біледі.
2. Өнімдер мен технологиялық процестердің сапасын бақылау бойынша стандарттарды, техникалық талаптарды, әдістемелер мен нұсқаулықтарды қолданады.
3.Шығарылатын өнімнің геометриялық параметрлерін визуалды қарау және өлшеу арқылы сыртқы көрінетін ақауларға бақылау жүргізеді.
4. Ұсынылатын өнімнің органолептикалық талдауын орындайды:
сыртқы көрінісін анықтайды;
оқшаулаудың тұтастығын бағалайды;
бұйымның ақаулықтарын анықтайды;
сыртқы ақаулары бойынша бұйымның ақаулығын ашуды орындайды.
5. Ақаулық себебін анықтайды.
6. Ақаулықты кәдеге жарату немесе қайта өңдеу жөнінде ұсынымдар береді.

Оқыту нәтижесі: 3) Кабель өніміне физикалық-механикалық бақылауды орындау.


1.Сым мен кабелдің физикалық механикалық көрсеткіштеріның бақылау әдісін меңгереді.
2.Сынақтың нормативтік құжаттамасын таңдайды.
3. Өнімнің физико механикалық сынағын (таңдамалы) орындайды:
сымның қызмет көрсету мерзімін тексеру;
төмендетілген температураға әсерге тұрақтылыққа сымды сынау;
механикалық параметрлерді тексеру (сырылу);
сымдарды бүгілудегі серпінді беріктікке сынау;
сымның құрылымын тексеру;
ток өткізу тарамдарындағы жақын оқшаулаудың тығыздығын тексереді;
ток өткізу желісінің оқшаулануының бөлінушілін тексеру;
оқшаулауды түсіру күшін анықтау;
сымдардың электрлік параметрлерін тексеру.
4. Алынған нәтижелердің өңдеуін жүргізеді.
5. Сынақ нәтижелерін тлдайды және ұсынылған бұйымдар сапасының нормативті құжаттама талаптарына сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы қорытынды жасайды.

КҚ11.Өндірісті басқарудың ғылыми әдістерін енгізу

КМ 11. Бөлімше жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру

Бұл модуль болашақ мамандарды қызметкерлерді басқару (қызметкерлерді жалдау, іріктеу, қабылдау және қызметкерлерді орналастыру; қызметкерлер жұмысын ұйымдастыру, қызметкерлерді жұмыстан босату) технологиясының негіздерімен таныстырады; қызметкерлерді әлеуметтендіру, кәсіптік бағдарландыру және еңбекке бейімдеудің заманауи технологиялары жөнінде түсінік береді, әр түрлі деңгейлі қызметкерлер мен бөлімшелердің функционалының сипаттамасын (құзірет карталары, лауазымдық нұсқаулықтар және т.б.). жасауға көмектеседі.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
өндірістік менеджмент міндеттерін;
ұжымдағы іскерлік қарым қатынас қағидаларын;
өндірістік бөлімше қызметкерлерінің жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру қағидаттарын;
өндірістік және еңбек тәртібінің қауіпсіздік техника ережелерінің, ішкі еңбек тәртібі ережелерінің орындалуын бақылау қағидаттарын;
еңбекті және өндірісті ұйымдастыру қағидаттарын;
жұмыстарды және жұмысшыларды тарифтеу тәртібін;
жұмыстарға деген нормалар мен бағалаулар, оларды қайта қарау тәртібін;
технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін;
технологиялық процес параметрлерін бақылаудың метрологиялық негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыруды;
бағалау (өндірістік) тапсырмалары мен нормативтік технологиялық құжаттаманы әзірлеуді;
нарықты талдау негізінде ұйымдық және маркетингтік шешімдер қабылдауды;
шикізаттармен, жартылай дайын өнімдермен және дайын өнімдермен жасалатын әр түрлі операцияларға құжаттамаларды ресімдеуді;
өндірістің негізгі көрсеткіштерін жоспарлауға қатысуды;
орындаушылардың жұмыстарды орындауын жоспарлауды;
бекітілген есептеу есептеме құжаттамасын жүргізуді;
бақылау - өлшеу аспаптары және автоматикааспаптарының көмегімен процестің технологиялық режимдері мен параметрлерін реттеуді үйренеді.
 

Оқыту нәтижесі: 1) Ұжым жұмысын ұйымдастыру және көршілес бөлімшелермен кәсіби қатынастарды сақтау.

Менеджмент
Сала экономикасы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Еңбек ұжымын басқару әдістері мен құралдарында бағдарлананады.
2. Психология және кәсіптік этика негіздерін меңгереді.
3. Әңгімелесу кезінде менеджмент пен маркетинг негіздерін білетінін көрсетеді.
4. Еңбек ұжымын басқару әдістері мен құралдарын айыра алады.
5. Экономика негіздерін, еңбекті ұйымдастыру мен өндірісті ұйымдастыруды біледі.
6. Қажетті экономикалық ақпаратты табады және пайдаланады.
8. Даулы жағдайларды шеше біледі.

Оқыту нәтижесі: 2).Өндіріс көлемі және өнім сапасы бойынша өндірістік тапсырмаларды орындауды қамтамасыз ету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Еңбекті ұйымдастырудың негізгі талаптарын біледі.
2. Ұйым қызметін жоспарлау негіздерін біледі.
3. Жоспарлар мен кестелерге сәйкес өндірістік тапсырмаларды белгілейді.
4. Жұмыс уақытын, өнімділікті, еңбек ақыны, тұрып қалуды есептеудің бастапқы құжаттарын ресімдейді.
5. Өндірістік нұсқамалық жүргізеді және оны ресімдейді.
6. Құрылымдық бөлімшенің өндірістік-шаруашылық қызметін талдайды
7. Талдауда шикізат, материалдар, құралдар, отын және энергия шығындары нормативтерін қолданады.
8. Материалдарды тұтыну мен бұйымдар шығару есебін жүргізеді.
9. Қабылданған шешімдердің орындалу барысын және жұмыстағы кемшіліктерді жою шараларын мерзімінде қабылдауды қадағалайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Еңбек ресурстарын оңтайлы пайдалану негізінде еңбек өнімділігін арттыру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Еңбекті өнімділігінің негізгі көрсеткіштерін есептейді.
2. Өнімнің өзіндік құнын төмендетудің негізгі жолдарын таңдайды.
3. Жоспарлар жүйесін, олардың құрылымын және негізгі көрсеткіштерді түсінеді.
4. Бюджетпен және бюджеттен тыс қорлармен жасалатын салық есептеулері тәртібін біледі.
5.Өндірістің негізгі экономикалық көрсеткіштерін есептейді.
6. Өнімділік, еңбекақы, тоқтап қалуды есептеу құжаттамасын құрастырады.
7. Еңбек өнімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар енгізеді.

Оқыту нәтижесі: 4) Өндірістің технологиялық процестері параметрлерін бақылау мен реттеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Технологиялық процестің параметрлерін таңдайды.
2.Технологиялық процесс параметрінің нормадан ауытқу себептерін түсінеді
3. Технологиялық процесс параметрлерін реттеу әдістерін меңгереді.
4. Аспаптарының құрылымын біледі.
5.Электротехникалық сызбаларды және процестерді автоматтандыру сызбасын қолданады.
6. Бақылау - өлшеу аспаптары және автоматикааспаптарының әрекет ету қағидаттарын көрнекілейді.
7. Процесс параметрлерін бақылау үшін бақылау - өлшеу аспаптары және автоматика аспаптарын таңдайды.
8. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша технологиялық процесті түзетеді.
9. Автоматтандырылған роторлық желілердің схемаларын оқиды
10. Басқару пультінің көмегімен технологиялық процесті басқарады.

КҚ12. Өндірістік процестерде қоршаған ортаны қорғау ережесін және өртке қарсы профилактиканың орныдалуын бақылау

КМ 12. Қоршаған ортаны қорғау және кабель өндірісі жабдығын қауіпсіз пайдалану

Модуль болашақ мамандарды еңбек қызметі процесінде өмір сүру және денсаулық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған негізгі ережелермен, әлеуметтік экономикалық, ұйымдастырушылық техникалық, санитарлық гигиеналық, емдеу алдын алу іс шараларымен және құралдарымен таныстыруға бағытталған.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
еңбек заңнамасы мазмұнын;
ішкі еңбек тәртібінің ережелерін;
еңбекті қорғау ережелері мен нормаларын;
кәсіпорын басшысының бұйрықтары мен өкімдерін;
жұмыс персоналының қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулығын;
кабель өнеркәсібіндегі технологиялық процестерді орындау кезінде қауіпті және зиянды өндірістік факторларды;
еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бойынша жалпыөндірістік талаптарды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
телімде (цехта) қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау қағидаларының сақталуын бақылауы;
қайғылы оқиғаларды тергеуге қатысуы;
өндірістік жарақаттануды талдауға қатысуы;
телімдегі қауіпті жағдайларды болжауы;
телімде (цехта) қауіпсіз жұмыс ережелерін әзірлеуге қатысуы;
жабдыққа қызмет көрсету кезінде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуі;
қоршаған ортаны зиянды өндірістік шығарындылардан қорғау іс шараларын әзірлеуге қатысуы бойынша дағдыларын игереді.
 
 

Оқыту нәтижесі: 1)Өндіріс жабдықтарын қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етудің базалық білімін меңгеру.

Еңбекті қорғау
Табиғатты пайдаланудың экологиялық негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өндірістегі қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етудің негізгі
заңдары мен нормативтік актілерін біледі.
2. Лауазымды тұлғалардың еңбек туралы заңнаманы және еңбек қорғаудың мемлекеттік нормативтік талаптарын сақтау жөнінде міндеттері мен жауапкершіліктерін сипаттайды.
3. Құжаттауды орындайды және еңбек қорғау құжаттамаларын табуды орындайды.
4. Еңбектің кәсіби тәуекелдерін бағалау және талаптарын бағалау дағыдларын меңгерген.
6. Қызметкерлердің еңбек қорғау талаптары мен еңбек тәртібін сақтау жөнінде міндеттері мен жауапкершіліктерін біледі.

Оқыту нәтижесі: 2)Қызметкерлер жұмысының қауіпсіз тәсілдерін бақылау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызметкерлердің еңбекті қорғау және жұмысты қауіпсіз орындау бойынша нұсқаулығының мазмұнын біледі.
2. Электр жабдықтарын қауіпсіз пайдалану қағидаларын көрсетеді.
3. Жеке қорғану құралдарын қолдану ережелерін біледі және оларды қолдану ережесін түсіндіреді.
4. Еңбек қорғау мен өндірістік қызметтің қауіпсіздігі мәселесінде қызметкерлердің біліктілігін арттыруды жүзеге асырады.
5. Қызметкерлерді жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етуді қадағалайды.
6. Ұжымдық қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етуді қадағалайды: вентиляция, жарықтандыру, шу мен тербелістен қорғау.
7. Созылмалы кәсіби аурушаңдық жағдайларының алдын-алу жөніндегі шараларға қатысады.
8. Келтірілген залалдың орнын толтырудың жалпы құқықтық қағидаларын насихаттайды.
9. Қайғылы оқиғаларды тексеру және тіркеу тәртібін түсіндіреді.
10. Қайғылы оқиға туралы актіні толтыра алады.
11. Қайғылы оқиғаны тексеру комиссиясының жұмысына қатысады.

Оқыту нәтижесі: 3) Атмосфераны, топырақ пен суды өнеркәсіптік ластанудан қорғау шараларын қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ластайтын заттардың шығарылуын абсолютті азайту тәсілдерін таңдайды.
2. Жаңа қалдығы аз және қалдықсыз өнімдер алу процесстерін жасауға және енгізуге қатысады.
3. Ағын суларды тазалаудың заманауи тәсілдері негізінде ағынсыз технологиялық жүйелер мен су айналу циклдерінің әр алуан түрлерін әзірлеуге қатысады.
4. Қоршаған ортаға қоспалар мен қалдықтарды аз деңгейде шығаратын жаңа жабдықтың технологиялық процесстері мен әзірлеуді жетілдіру жолдарын ұсынады.
5. Улы қалдықтарды уытты еместерге ауыстыруды ұсынады.
6. Кәдеге аспайтын қалдықтарды кәдеге асатындарға ауыстыруды ұсынады.
7. Қоршаған ортаны қорғаудың пассивті әдістерін қолдануды енгізеді.
8.Атмосфераны ластанудан қорғау әдістерін қолдану.
9. Суды өнеркәсіптік ластанудан қорғау шараларын қолданады.
101. Судағы және ауадағы зиянды заттардың негізгі шекті жол берілген концентрациясын талдайды, анықтамалық әдебиетке бағдарланады.
11. Зиянды заттардың қоршаған ортаға және адамға әсерін болжай алады.
12. Еңбек және қоршаған ортаны қорғау ережелерін әзірлеуге қатысады

КҚ 13 Техник-технолог дублерінің міндеттерін орындау

КМ 13 Диплом алды практика

Бұл модуль техник технологтың кәсіптік құзыреттерін қалыптастырады; білім алушылардың экономиканың шынайы жағдайларына бейімделуі мен болашақта жұмысқа орналастуы үшін мүмкіндік жасауды көздейді.
Диплом алды практикасының негізгі міндеттері мыналар болып табылады:
кәсіпорынның тарихын, оның меншік нысандарын зерделеу;
кәсіпорынның ұйымдық, өндірістік құрылымдарымен танысу;
шығарылатын өнімнің негізгі түрлерімен танысу;
кәсіпорынның технологиялық процестерімен танысу;
негізгі және қосалқы цехтардың белгіленген технологиялық жабдықтарын зерделеу;
өнімнің сапасын басқарудың кешенді жүйесінің мазмұнымен танысу;
инновациялық қызметті зерделеу;
еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс шаралар жүйесімен танысу;
кәсіпорынның негізгі бөлімдері мен құрылымдарының қызметін зерделеу.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
кәсіпорынның құрылымын;
кәсіпорын шығаратын өнімнің сұрыпталымын;
негізгі және қосалқы цехтардың шикізаттары мен өнімдерінің қасиеттерін;
цех жабдықтарын пайдалану құрылымы мен ережелерін;
технологиялық процесс сызбаларын және оның сипаттамасын;
дайын өнім өндірісінің технологиялық процесі параметрлерін;
цехтардағы қауіпсіз жұмыс қағидаларын;
цехте (телімде) еңбекті қорғауды ұйымдастыру жүйесін;
кәсіпорынның жекелеген бөлімшелерінің, цехтері мен бөлімдерінің қызметін ұйымдастыру және басқару әдістерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
тиісті телім басшыларының көмекшілері ретінде ұйымдастыру қызметі қабілеттерін танытуы;
орта буын мамандарының жұмыс орындарында тағылымдамадан өтуі;
желінің технологиялық жабдығына қызмет көрсетуі;
технологиялық процестің барысын болжауы;
бақылау өлшеу аспаптарымен жұмыс істеуі;
өндірістік техникалық құжаттаманы ресімдеуі;
жабдыққа жеңіл жөндеу жүргізуі;
дипломдық жобаны орындау үшін материалдар жинауы;
жиналған материалдарды жалпылауы, практика бойынша есеп жасауы;
компьютерлік технологияларды қолдануы бойынша дағдыларын үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1)Техник-технологтың кәсіптік қызметінің түрлері мен объектілеріне бағдарлану.

Диплом алды практика
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Кабель өнімі өндірісінің технологиялық процестерін жүзеге асыру әдістерін жүйелейді.
2. Кәсіпорын құрылымын, цехтар арасындағы байланысты біледі.
3. Дайындалатын өнімнің ассортименті мен сипаттайды.
4. Өнімдер өндірісінің регламентімен таныс.
5. Кәсіпорындағы технологиялық өндіру процесінің қысқаша сипаттамасын береді.
6. Кәсіпорындағы еңбек қорғау мәселелеріне бағдарланады

Оқыту нәтижесі: 2) Техник-технологтың (машықкер ретіндегі) лауазымдық міндеттерін орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Техник-технологтар мен шеберлердің құқықтары мен міндеттерін біледі.
2. Техника-экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Нормалау әдістері мен жалақы жүйесін біледі.
4. Шикізат, жартылай фабрикаттар және дайын өнімдер сапасын бақылаудың негізгі әдістерін ажырата біледі.
5.Негізгі цех қызметтерінің; зауыттың жекелеген құрылымдарының құрылымы мен мақсатына бағдарланады.
6.Технологиялық құжаттаманы рәсімдейді.
7. Практика бойынша есеп құрастырады.
8. Практика бойынша жазбаша есепті тапсырады.
9. Практика бойынша ауызша есепті тапсырады.Оқыту нәтижесі: 3) Дипломдық жобалау үшін бастапқы материалды жинауды жүзеге асыру.


Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес дипломдық жобалау үшін бастапқы материалдарды жинауды жүзеге асырады
2. Дипломдық жобалауға берілген тапсырмаға сәйкес дипломдық жобалау үшін бастапқы материалды пайдаланады
3. Нормативтік-техникалық құжаттамамен, анықтамалық әдебиетпен жұмыс жасау дағдыларын меңгереді.

КҚ 14 Дипломдық жобалауды орындау

ПМ 14 Дипломдық жобалау

Бұл модуль білім алушылардың кабель өндірісі саласындағы теориялық және практикалық білімдерін жүйелеуге, бекітуге және кеңейтуге; арнайы технология мәселелері кешенін терең зерделеуге; техникалық және техникалық экономикалық есептеу дағдыларын бекітуге; жылдық тапсырманы ескере отырып, бекітілген тақырып бойынша дипломдық жобаны әзірлеуге бағытталған.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар:
техникалық экономикалық есептеулерді;
өндірістің технологиялық сызбасын құрастыру техникасын;
жабдықты технологиялық тізбекке тұтастыру қағидаларын;
жобаларды графикалық ресімдеуді меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
техникалық және техникалық экономикалық есептеулерді орындауды;
жабдықты жобалау және технологиялық тізбекке тұтастыру мәселелерін өз бетінше шешуді;
өндірісті автоматтандыру мәселелерін әзірлеуді; дипломдық жобаның графикалық бөлігін орындауды;
дипломдық жобаға түсіндірме жазбахатты ресімдеуді үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Дипломдық жобаның есептеу бөлігін орындауда және оған түсіндірме жазбахатты ресімдеуде құзыретті болу.

Дипломдық жобалау
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Дипломдық жобаның мазмұнын жоспарлайды.
2.Есептерді орындайды.
3. Жалпы бұйымды немесе оның функционалдық аяқталған бөлігін құрастырады.
4. Технологиялық өндіру процесін әзірлейді.
5. Ақпараттық алгоритмдік және бағдарламалық қамсыздандыруды пайдаланады.
6. Өндіріс тиімділігін арттыратын техникалық-экономикалық және басқарушылық шешімдерді іздеуді жүзеге асырады.
7. Дипломдық жобаның жекелеген бөлімдері бойынша консультациялық сабақтарға барады.
8. Түсіндірме жазбахатты ресімдейді.

Оқыту нәтижесі: 2)Дипломдық жобаның графикалық бөлігін орындауда құзыретті болу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дипломдық жобаға арналған тапсырмаға сәйкес графикалық материалды ресімдейді:
сызбалар, графиктер,
схемалар, диаграммалар,
кестелер, суреттер
басқа иллюстрациялық материал.
2. Құрастырылымдық, технологиялық, бағдарламалық және өзге де құжаттар жиынтығын пайдаланады.
3. Қосымшаларды (қажет болған жағдайда); басқа да бөліктерін ресімдейді.
4. Дипломдық жобаны электрондық таныстырылым түрінде ресімдейді.

Оқыту нәтижесі: 3) Дипломдық жобаны қорғаудан өту.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Баяндама құрастырады.
2. Алдын ала қорғаудан өтеді.
3.Дипломдық жобаны қорғауға қатысады.

      Ескерту:

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БҚ - базалық құзыреттілік;

      КҚ - кәсіптік құзыреттілік;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 301-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Керамикалық өндіріс" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 301-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000 - Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша)

Мамандығы:

1234000 - Керамикалық өндіріс

Біліктілік*:

123403 2 - Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдаушы


123402 2 - Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптаушы


123405 3 - Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

      2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
348

22

326


3-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
"123403 2 - Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1012

284

260

468

2-4

КМ 01

Керамикалық бұйымдарды және құрылымдарды сығымдауға дайындау

+


+

+

+

+

+


КМ 02

Керамикалық бұйымдарды сығымдау

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Сығымдаудың технологиялық процесінің параметрлерін бақылау

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Жабдықтарға қызмет көрсету және профилактикалық жөндеу


+

+

+

+

+

+


КМ 05

Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдау бойынша жұмыстарды орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
108

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"123402 2 - Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1296

338

238

720

5-6

КМ 06

Керамикалық бұйымдарды және құрылымдарды қалыптауға дайындау


+

+

+

+

+КМ 07

Керамикалық бұйымдарды қалыптау

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Қалыптанған бұйымдарды өңдеу


+

+

+

+

+

+


КМ 09

Қалыптаудың технологиялық процесінің параметлерін бақылау

+


+

+

+

+

+


КМ 10

Жабдықтарға қызмет көрсету және профилактикалық жөндеу

+


+

+

+

+

+


КМ 11

Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптау бойынша жұмыстарды орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

Орта буын маманы


"123405 3 - Техник-технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
264

184

80


7-8

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
852

238

254

360

7-8

КМ 12

Технологиялық процесті жүргізуді ұйымдастыру

+


+

+

+

+КМ 13

Технологиялық есептеулерді жүргізу

+


+

+

+

+КМ 14

Дайын өнімнің сапасын бақылау

+


+

+

+

+КМ 15

Диплом алды практика


+


++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау***
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 302-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Керамикалық өндіріс" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 302-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000 - Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша)

Мамандығы:

1234000 - Керамикалық өндіріс

Біліктілік*:

123403 2 - Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдаушы


123402 2 - Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптаушы


123405 3 - Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай;

      1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

БМ

Базалық модульдер
428

102

326


1-4

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 06

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+

"123403 2 - Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1012

284

260

468

1-2

КМ 01

Керамикалық бұйымдарды және құрылымдарды сығымдауға дайындау

+


+

+

+

+

+


КМ 02

Керамикалық бұйымдарды сығымдау

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Сығымдаудың технологиялық процесінің параметрлерін бақылау

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Жабдықтарға қызмет көрсету және профилактикалық жөндеу


+

+

+

+

+

+


КМ 05

Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдау бойынша жұмыстарды орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"123402 2 - Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптаушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1296

338

238

720

3-4

КМ 06

Керамикалық бұйымдарды және құрылымдарды қалыптауға дайындау


+

+

+

+

+КМ 07

Керамикалық бұйымдарды қалыптау

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Қалыптанған бұйымдарды өңдеу


+

+

+

+

+

+


КМ 09

Қалыптаудың технологиялық процесінің параметлерін бақылау

+


+

+

+

+

+


КМ 10

Жабдықтарға қызмет көрсету және профилактикалық жөндеу

+


+

+

+

+

+


КМ 11

Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптау бойынша жұмыстарды орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
2880

Орта буын маманы


"123405 3 - Техник-технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
264

184

80


5-6

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
852

238

254

360

5-6

КМ 12

Технологиялық процесті жүргізуді ұйымдастыру

+


+

+

+

+КМ 13

Технологиялық есептеулерді жүргізу

+


+

+

+

+КМ 14

Дайын өнімнің сапасын бақылау

+


+

+

+

+КМ 15

Диплом алды практика


+


++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау**
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 303-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Керамикалық өндіріс" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды және бейіні:

1200000 - Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша)

Мамандығы:

1234000 - Керамикалық өндіріс

Біліктілік:

123403 2 - Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдаушы


123402 2 - Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптаушы


123405 3 - Техник-технолог


Базалық және кәсіптік құзыреттіліктер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модульді қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіби лексиканың негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандығы бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен);

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айта алады.
2. Кәсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде құрастыру және ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыруға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін; іскерлік құжаттарды жасау тәсілдері мен функцияларын; құжаттардың жіктелуін, тасымалдағыштар, мақсатын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастырады.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес еңбек қатынастарын және "Техникалық реттеу туралы" және "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы" ҚР Заңдарына сәйкес техникалық реттеу саласындағы қатынастарды реттейтін құжаттар туралы ұғымын меңгерген.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.

БҚ 3. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

Бұл модуль жеке қасиеттерді және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, жеке және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтады; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуды; өзін-өзі бақылау және ағзаның функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мәдениетін ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты мәдениетін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақтайды.
2. Денет тәрбиесі жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарға сүйенеді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінеді; әлемдік өрнениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдайды;
жалпы адамгершілік-адами құндылықтар мен гуманистік дүниетаным негізінде толеранттылық таныта біледі; адам баласын жек көрушілік, экстремистік, радикалдық және террористік идеологияларды мойындамайды; құқық нормаларын сақтайды; әлеуметтік өзара қарым-қатынастар барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастар жүйесінде бейімделеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне әр түрлі пікірлерді түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:
 

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық және террористтік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымын біледі және қағидаттарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституцияның ережелеріне сәйкес жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін, "Техникалық реттеу туралы" ҚР Заңына сәйкес тұтынушы мен дайындаушы құқықтарын түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасылық құқықтың негізгі ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сәйкес құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгеру

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді:  әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістерді жеке фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 5. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету тетіктерін түсіну

БМ 05. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен тетіктері туралы, нарық тетіктері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінеді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 1)  Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспары түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарт-тары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.
2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен шарттарын  сипаттайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын сипаттайды.
3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.

БҚ 6. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейін орын алған тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен маңызын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

Кәсіптік модульдер

"123403 2 - Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдаушы" біліктілігі

КҚ 1. Керамикалық бұйымдар мен құрылымдарды сығымдауға дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 01. Керамикалық бұйымдарды және құрылымдарды сығымдауға дайындау

Бұл модуль қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтай отырып керамикалық бұйымдарды сығымдаудың технологиялық процестеріне шикізатты, материалдар мен жабдықтар дайындауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды. Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: еңбек пен денсаулықты қорғау жөніндегі нормативтік құжаттарды; өндірістік орынжайлар мен ұйымның аумағында жалпы қауіпсіздік талаптарын; қалыптастыру мен сығымдау үшін құрғақ қоспа мен пластикалық массаны дайындау әдістерін; техникалық механика және материалдар кедергісінің негізгі ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: еңбектің қауіпсіз жағдайын қамтамасыз ету жөніндегі еңбек заңнамасын қолданады; технологиялық жабдық жетектерінің кинематикалық және электрлік сызбаларын оқиды, олардың құрылымдық ерекшеліктерін талдайды; қалыптық құрғақ қоспа дайындау және қалыптастыру үшін дайын пластикалық массаның негізгі химиялық-физикалық көрсеткіштерін анықтайды; техникалық регламентке сәйкес баспақ пен қосалқы жабдықты технологиялық процеске дайындайды, құрғақ қоспаны баспақ-нысанына төгуді және пластикалық қалыптастыру массасының баспақ шанағына жүктеуді жүргізеді, баспаққа түсетін пластикалық массаның физикалық-химиялық көрсеткіштерін бақылайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Сығымдау жұмыстарын жүргізу кезінде еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы қағидаларының жалпы мәселелерін меңгеру.

Еңбекті қорғау
Кремий химиясы
Құрылыс материалдарының жалпы технологиясы
Сызу
Электроника негіздерімен электротехника Техникалық механиканың негіздері
Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері
Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдау
Құрылыс қышы өндірісінің технологиясы мен жабдықтары
Құрылыс қышы өндірісінің жабдықтарын пайдалану, жөндеу және монтаждау
Таныстыру практикасы
Өндірістік
оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. "Ғимараттар мен имараттардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне сәйкес керамикалық бұйымдардың қауіпсіздік талаптарын және Сәйкестікті растау рәсімдеру техникалық регламентіне сәйкес сәйкестікті растау рәсімдерін біледі.
2. "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес техникалық регламенттің қауіпсіздік талаптарын сақтау үшін қолданылатын стандарттар жіктемесін сипаттайды.
2. Жазатайым оқиғалар мен кәсіптік аурулардың туындау себептерін, қауіпті және зиянды өндірістік факторларды біледі.
3. Құрылыс қышы өндірісіндегі өрт қауіпті және жарылыс қауіпті ақпаратты меңгереді.
4. Құрылыс қышы өндірісіндегі электр тогының зақымдаушы факторларын біледі.
5. Электр тогымен зақымданудан электрлік қорғау құралдарын пайдаланады.
6. Өрт шыққанда және оларды жою кезінде өрт сөндіру құралдарымен және жеке қорғау құралдарын қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Сығымдауға пішіндеу қоспасын және пластикалық пішіндеу массасын дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Керамикалық бұйымдар өндірісі, дайын өнім мен қосалқы материалдардың физика-механикалық және физика-химиялық қасиеттеріне; шикізат қасиетіне түзетуші қоспалардың әсеріне бағдарланады.
2. Құрғақ, жартылай құрғақ пластикалық сығымдау әдістерімен, керамикалық массаны ылғалдандыру әдістерімен пішіндеу массасын дайындау әдістерін біледі.
3. Шығарылатын бұйымдардың түрлерін (кірпіш, черепица, керамикалық плитка, фарфор түтіктер) және оның сапасына қойылатын талаптарды біледі.
4. Баспақ-қалып құрылымын, сығымдалатын тордың түрлері мен көлемін жіктейді.
5. Баспақ-қалыпқа ұнтақ төгу, мөлшерлеуді жүзеге асырады, төгу тереңдігін реттейді.
6. Баспақ шанағына пластикалық массаны (валюшкаларды) жүктейді.

Оқыту нәтижесі: 3) Технологиялық жабдықтың пайдалануға дайындығын тексеру: баспақты, қорек шанағын, кесу жартылай автоматын жұмысқа дайындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Материалдар сызбаларындағы шартты белгілерді, машиналар мен тетіктердің элементтерін, құрылымдық элементтерді және т.с.с. түсінеді.
2. Қызмет көрсетілетін жабдықтың қондырғысына, жұмыс принципіне бағдарланады: баспақтың беруші, жүгіртпе, біліктем, таспалы, жәшікті, револьверлік және басқа түрлері.
3. Материалдар кедергісінің негізгі әдістерін меңгеру. жүктемені жіктеу, шекті кернеу, беріктік қорының коэфициенті, ширату сәті, көлденең күш және майысу сәттері.
4. Электротехникалық жабдықтың кинематикалық және электрлік сызбаларын оқиды және талдайды.
5. Машиналар мен жабдық үйкелісі негізі тетіктеріне майлауды беруді жүзеге асырады.
6. Пневможелінің жұмысын тексереді.

Оқыту нәтижесі: 4) Сығымдауға түсетін массаның сапасын бақылау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Керамикалық өндіріс бұйымдары сапасының сандық және сапалық көрсеткіштерін белгілейтін Мемлекеттік салалық стандарттарды, техникалық талаптарды, нормативтік құжаттарды меңгереді.
2. Өлшеу құралдарын ажырата біледі
3. Өлшеу аспаптарын жіктейді және бақылау-өлшеу аспаптарын және өлшеу құралдарын пайдаланады.
4. Аталған учаскенің немесе цехтың электржабдықтарын пайдаланады.
5. Бағдарламалық басқарумен жарақтандырылған гидравликалық баспаққа әртүрлі баспақ-материалдардан жасалған сығымдау бұйымдарының мәнін біледі.
6. Шикізаттың негізгі қасиеті (ұнтақтау ылғалдылығы, суымалығы, тұтқырлығы, ұсақтығы) мен параметрлерін өлшеу үшін техникалық құралдарды пайдаланады.
Оқыту нәтижесі: 5) Базалық кәсіпорынның құрылымымен, цехтардың, жабдықтың, жұмыс орындарының, өнімнің, шығарылатын кәсіпорынның орналасуымен және сапаны бақылау жүйесімен танысу.Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Цех пен кәсіпорын аумағында қауіпсіз қозғалу мен жұмыс ережелері туралы түсінікті біледі.
2. Кәсіпорынның ішкі еңбек тәртібінің ережелерін, кәсіпорын аумағы мен өндірістік орындарда жүру тәртібін орындайды.
3. Өнімнің жалпы сипаттамасы; өнім жеткізушілермен, тұтынушылармен, зерттеу ұйымдарымен кәсіпорынның байланысы туралы ақпаратты меңгереді.
4. Негізгі және қосалқы цехтардың өзара байланысын; басқару жүйесін, кәсіпорынның құрылымын біледі.
5. Цехтың жалпы сипаттамасы, цехтың технологиялық сызбасы, негізгі технологиялық жабдықтың жалпы сипаттамасы мен қондырғысы туралы ақпаратты меңгереді.

КҚ 2. Әртүрлі құрылымды баспақтарда керамикалық бұйымдардың әртүрлі түрлерін сығымдаудың технологиялық процесін жүргізу.

КМ 02. Керамикалық бұйымдарды сығымдау

Бұл модуль жартылай құрғақ және пластикалық сығымдау әдісімен керамикалық бұйымдардың әртүрлі түрлерін сығымдаудың технологиялық процесін жүргізуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: вакуумды және вакуумсыз сығымдау желісінің жылу және механикалық жабыдқтарының қондырғысын және жұмыс принципін; сығымдаудың технологиялық процесінің принципиалды сызбасын; гидростатикалық, изостатикалық, квазиостатикалық сығымдау әдістерінің мәнін; авариялық жағдай туындаған кездегі әрекеттер алгоритмін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
мамандық бейіні бойынша сызбаларды, технологиялық схемаларды, ерекшеліктерді және технологиялық құжаттаманы оқиды;
жабдықты іске қосуды жүзеге асырады; құрылыс қышын алу үшін әртүрлі құрылымды баспақтардың жұмысын басқарады; дайын өнімді түсіру мен төсеуді жүргізеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Ұнтақты массадан тұратын керамикалық бұйымдарды сығымдау.

Жылу және жылутехникалық жабдықтарының негіздері
Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдау
Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік экология негіздері
Құрылыс қышы өндірісінің жабдықтарын пайдалану, жөндеу және монтаждау
Құрылыс қышы өндірісінің технологиясы мен жабдықтары
Электроника негіздерімен электртехника
Өндірістік
оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Баяу жанатын металл емес және силикатты материалдар технологиясындағы жылу процестерінің мәнін біледі.
2. Силикатты материалдарды алу кезінде жылумен өңдеу ролін біледі: керамика, тұтқыр, балқыма.
3. Жалпы құрғақ және жартылай құрғақ сығымдау керамикалық бұйымдардың және учаскесінің технологиялық процесінің принципиалды сызбасын талдайды.
4. Апаттық жағдай туындағанда қажетті іс-әрекеттерді іске асырады.
5. Баспақтардың, жылу, механикалық жабдықтың қондырғысын және жұмыс принциптерін және қызмет көрсетілетін жабдықты пайдалану ережесін біледі.
6. Заманауи өндірістегі электр жетегін біледі.
7. Жабдықты орнату мен іске қосуды жүзеге асырады.
8. Басқару және бақылау пультінде жұмыс істейді
кірпіш жасау агрегатында, ротациялық, гидравликалық, фрикционды, буынды-иінтіректі баспақтарда, жәшікті вакуум-баспақта жұмыс істейді, сығымдаудың технологиялық регламентін есепке ала отырып, баспақ-ұнтақтарда кеуекті керамикада керамикалық плиткаларды, қыш кірпішті, фарфор түтікті, қышқылға төзімді бұйымдарда сығымдауды жүргізеді.
9. Күймешеден баспақты итереді.
10. Конвейерге жылжитын бұйымдарды бума-бумасымен штабельге, үстелген қор түзу үшін түсіру мен төсеуді жүзеге асырады.

Оқыту нәтижесі: 2) Пластикалық массадан тұратын керамикалық бұйымдарды сығымдау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Гидростатикалық әдіспен кәріз құбырларын сығымдау сызбасын, баспақта қалыптайтын кәріз құбырларын өңдеудің конвейерлі ағынды желісінің сызбасын оқиды.
2. Иірлікті, револьверлік қалыптау, бұрандалы және жылжымалы баспақтарды басқару пультінде жұмыс істейді, сығымдаудың технологиялық регламентін есепке ала отырып пластикалық массадан қасбеттік қаптау бұйымдарын, қыш кірпішті сығымдауды жүргізеді.

КҚ 3. Сығымдаудың технологиялық процесінің параметрлерін және дайын өнімнің сапасын бақылау

КМ 03. Сығымдаудың технологиялық процесінің параметрлерін бақылау

Бұл модуль сығымдау технологиялық процесін бақылау параметрлерінің бақылауды сақтауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: бақылау, реттеу, қорғау және бұғаттау автоматты құралдары қондырғыларын; жекелеген аппараттарды және толық процестерді автоматтандыру сызбасын; бастапқы және аралық түрлендіргіштерді, өлшеу аспаптарымен байланыс желісін шартты белгілеу мен графикалық кескіндеуді;
өлшеу құралдарын және олардың жіктемесін; ағынды тізбектерді автоматтандыруды; метрологиялық талаптардың орындалу мағынасын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
құралдардың көрсеткіштерін ала алады және дұрыс ақпаратты бағалайды;
технологиялық процесстер параметрлерін реттейді;
аспап көрсеткіштері бойынша есеп-техникалық құжаттарды жүргізеді; стандарттарға сәйкес емес шикізат пен керамикалық бұйымдарды ақауға жатқызады.

Оқыту нәтижесі: 1) Бақылау аспаптарынан көрсеткіштерді есептеу және олардың дұрыстығын бағалау: кірісті брустың ылғалдылығын, қысым мен басқа көрсеткіштерді берілген параметрлерден ауытқу кезінде реттеу.

Химиялық өндірістің технологиялық процестерін автоматтандыру негіздері
Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері
Құрылыс қышы өндірісінің технологиясы мен жабдықтары
Қолданбалы информатика
Нарықтық экономика негіздері
Өндірістік
оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Бастапқы және аралық түрлендіргіштерді, өлшеу аспаптар ымен байланыс желісін шартты белгілеу мен графикалық кескіндеуді айырады.
2. Технологиялық процестің параметрлерін бақылайды: сығымдау қысымын, температурасын, ұзақтығын.
3. Буынды-иінтіректі баспақтарда, ротациялық, фрикциондық және гидравликалық баспақтарда керамикалық құрылыс бұйымдарын қалыптау үшін автоматты бақылау, реттеу, қорғау және бұғаттау қондырғысын қолданады.
4. Баспақтардың жұмысы кезінде салқын және жылу агенттерінің қысымы, шығыны көрсеткіштерін, температурасын өлшейді және алады,
бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері нәтижелері бойынша технологиялық процестің барысын бағалайды.
5. Технологиялық журналда аспаптардың көрсеткіштерінің нәтижелерін ресімдейді.
6. Автоматтандырылған жобалау жүйелеріндегі жұмысты қабылдауды меңгереді.
7. Технологиялық құжаттаманы ресімдеуде компьютерлік бағдарламаларды қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Бұйымдарды сыртқы түрі бойынша қарап тексеру және ақауға жатқызу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Мөлшері мен формасы бойынша шектерді ажырата біледі; нығыздау кезінде ақау түрлерін және оларды жою әдістерін біледі.
2. Стандарттарға сәйкес емес керамика өнеркәсібінің шикізаттары мен бұйымдарын ақауға жатқызуды жүзеге асырады.
Оқыту нәтижесі: 3) Сұранысқа ие өнімнің өндірісіне қатысу және кәсіпорынның кірістілігін қамтамасыз ету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өнім мен шикізаттың өзіндік құны мен бағалау өлшемшарттарының баптары туралы ақпаратты меңгереді.
2. Нарықтық жүйе, монополия және бәсекелестік туралы түсінікке ие.
3. Кәсіпорынның экономикалық шығыны мен нәтижелерін талдайды.

КҚ 4. Баспақтың және қосалқы жабдықтың жұмысын басқару

КМ 04. Жабдықтарға қызмет көрсету және профилактикалық жөндеу

Бұл модуль технологиялық жабдыққа қызмет көрсету және пайдалану үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: технологиялық сызбаларды, механикалық және гидравликалық баспақ паспорттарын; технологиялық жабдықты тазарту үшін қолданылатын материалдардың қасиетін; баспақтарды пайдалану ережесін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: жабдықты қалыптас массасынан тазартады;
мундштукты ауыстыру жұмысына қатысады; профилактикалық жөндеу жүргізеді, қызмет көрсетілетін жабдықтың жұмысындағы ақауды анықтайды және жояды.

Оқыту нәтижесі: 1) Технологиялық жабдықты жабысып қалған қалыптау массасынан тазарту.

Құрылмалық материал
Құрылыс қышы өндірісінің технологиясы мен жабдықтары
Құрылыс қышы өндірісінің жабдықтарын пайдалану, жөндеу және монтаждау
Слесарлық практика
Өндірістік
оқыту
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызмет көрсетілетін жабдықтың құрылымын, оның негізгі техникалық және пайдалану сипаттамаларын біледі.
2. Химиялық машина жасаудың құрылымдық материалдарының қасиеттері, құрылымдық материалды таңдау талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Аппаратура мен жабдықты күтуді жүзеге асырады.
4. Баспақты жабысып қалған қалыптау массасынан механикалық, химиялық және физикалық-химиялық әдістермен тазартуды жүргізеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Қызмет көрсетілетін технологиялық жабдықтың ұсақ ақауларын жоюға қатысу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Машиналар мен механизмдердің техникалық пайдалану ережелерін сақтайды.
2. Механикалық және жылу техникалық жабдықтың техникалық жағдайын анықтау.
3. Механикалық, гидравликалық және жылу техникалық жабдықты монтаждау мен реттеуді орындайды.
4. Гидро- және пневможүйелерді пайдалану кезінде баспақтың ұсақ ақауларын жояды.
Оқыту нәтижесі: 3) Технологиялық жабдыққа қызмет көрсету кезінде слесарлық және слесарлық-жөндеу жұмыстарын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өлшеу аспаптарымен бөлшектерді өлшейді.
2. Технологиялық жабдықты майлау үшін майлау материалдарын қолданады.
3. Ернемекті қосылыстарды тартады, тығындарды дайындайды және орнатады.
4. Крандарды, шұраны, ысырмаларды, кері және сақтандыру клапандарын талдайды және жинайды.
5. Клапандарды, шұраны және ысырма дискілерін сүртеді, майлықтарды толтырады және төсемшелерді орнатады.
6. Базалық тетіктерді орнатады және тексереді.
7. Жабдықтарды тораптар мен тетіктерге талдайды.
8. Жөндеу сипатын, тетіктердің жөндеуге жарамдылығын анықтайды.

КҚ 5. Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдау бойынша жұмыстарды орындау

КМ 05.
Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдау бойынша жұмыстарды орындау

Бұл модуль керамикалық бұйымдарды сығымдаудың технологиялық процестерімен, учаскелердің технологиялық құжаттарымен, құрылыс қышы бұйымдарының 3-санатты сығымдаушының жұмысы ерекшеліктерімен танысуға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: гидравликалық пневматикалық баспақтардағы жұмыс кезінде қауіпсіздік техника талаптарын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
сығымдау массасын сығымдауға дайындайды, аспап көрсеткіштері және техникалық өлшеу құралдарының көмегімен оның негізгі физикалық-химиялық қасиеттерін анықтайды; негізгі және қосалқы жабдықты жұмысқа дайындауды жүргізеді; тәжірибелі тәлімгердің басшылығымен құрылыс қышының әртүрлі бұйымдарына сығымдаудың технологиялық процесін жүргізеді; сыртқы белгілері бойынша бұйымдарды таңбалау және ақауға жатқызуды жүргізеді; негізгі және қосымша жабдықты күтуді жүзеге асырады, учаскенің технологиялық құжаттарын пайдаланануды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) 3-санаттағы "Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдаушы" біліктілігіне ие болу.

Жұмысшы біліктігін алуға арналған өндірістік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік практиканың негізгі құрамын біледі.
2. Кәсіпорын цехтарының технологиялық процестерін және жабдығын меңгереді.
3. Техникалық өлшеу құралдарының көмегімен сығымдау массасының және жартылай дайын бұйымдарының сапасын анықтайды.
4. Жабдықты жұмысқа дайындайды.
5. Жабдықты іске қосу мен тоқтатуды жүргізеді.
6. Тәлімгердің басшылығымен белгіленген технологиялық регламентке сәйкес ұнтақты массадан тұратын керамикалық бұйымдарға технологиялық сығымдау процесін жүргізу бойынша жұмысты орындайды.
7. Тәлімгердің басшылығымен белгіленген технологиялық регламентке сәйкес пластикалық массадан тұратын керамикалық бұйымдарға технологиялық сығымдау процесін жүргізу бойынша жұмысты орындайды.
8. Бақылау-өлшеу аспаптарының және автоматика құралдарымен технологиялық процестің параметрлерін бақылайды.
9. Жабдықты жабысып қалған қалыптау массасынан тазартуды жүзеге асырады.
10.Сығымдалған бұйымдарды түсіруді және бума-бумасымен немесе қатар-қатарымен төсеуді жүргізеді.
11. Ақауға жатқызылған сығымдалған бұйымдарды қарауды жүргізеді.
12. 3-санаттағы "Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдаушы" біліктілігіне ие болудың практикалық жұмыстарын орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) 4-санаттағы "Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдаушы" біліктілігіне ие болу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпорынның өндірістік регламенті туралы ақпаратын меңгереді.
2. Баспақты, қорек шанағын, кесу жартылай автоматын жұмысқа дайындайды.
3. Баспақ шанағына валюшканы жүктейді.
4. Белгіленген технологиялық регламентке сәйкес ұнтақты массадан тұратын керамикалық бұйымдарға технологиялық сығымдау процесін жүргізу бойынша жұмысты орындайды.
5. Белгіленген технологиялық регламентке сәйкес пластикалық массадан тұратын керамикалық бұйымдарға технологиялық сығымдау процесін жүргізу бойынша жұмысты орындайды.
6. Жабдықты жабысып қалған қалыптау массасынан тазартуды жүзеге асырады.
7. Сығымдалған бұйымдардың сапасын бақылайды.
8. Сығымдалған бұйымдарды түсіру мен төсеуді жүргізеді.
9.Анықталған техникалық жөнсіздіктерді уақытылы жояды.
10. Кешенді емтиханға дайындық үшін технологиялық құжатпен танысады.
11. 4-санаттағы "Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдаушы" біліктілігіне ие болудың практикалық жұмыстарын орындайды.

"123402 2 - Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптаушы" біліктілігі

КҚ 6. Керамикалық бұйымдар мен құрылымдарды қалыптауға дайындық жұмыстарын жүргізу

КМ 06. Керамикалық бұйымдарын және құрылымдарды қалыптауға дайындау

Бұл модуль керамикалық бұйымдарды сығымдаудың технологиялық процестеріне шикізат, материалдар мен жабдық дайындауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды. Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: шыланқұрам ерітінділерін дайындау әдістерін; құмыра тобын, қалыптау станоктарын, қалыптау баспақтарын жұмысқа қабылдау және дайындау ережесін; қалыпты дайындау үшін материалдардың физикалық, механикалық және технологиялық қасиеттерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
қалыпты қарайды, тазартады, жинайды және майлайды;
қалыптау массасы мен шыламқұрамның ылғалдылығы мен сапасын бақылайды.

Оқыту нәтижесі: 1) Жабдық пен қалыпты жұмысқа дайындау: қалыпты қарауы, тазарту, жинау және майлау

Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдау
Құрылыс қышы өндірісінің технологиясы мен жабдықтары
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Шығарылатын бұйымдардың түрлерін жіктейді (құмыра, ұсақтасты, фарфор, фаянс).
2. Жабдықтың жұмыс режимін таңдайды (құмыра тобы, қалыптау машинасы, вакуумды таспалы баспақ).
3. Сулы шыламқұрамдарды, термопластикалық шыламқұрамдарды құятын қалып түрлерін, қалып дайындайтын материалдардың физикалық-химиялық қасиеттерін біледі.
4. Қалыпты майлауды дайындайды.
5. Ажыратылатын қалыптарды талдайды, жинайды және майлайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Қалыптау массасын дайындау: қалыптау массасы мен шыламқұрамның ылғалдылығы мен сапасын бақылауы тиіс.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құмыра, фарфор, фаянс бұйымдарын дайындау үшін пластикалық массалар мен шыламқұрамдардың физикалық-химиялық және физикалық-химиялық қасиеттеріне бағдарланады.
2. Шамотты, пластикалық қалыптау, шыламқұрамды құю әдістерінің қалыптау массасын дайындау әдістерін қолданады.
3. Техникалық өлшеу құралдарының көмегімен шыламқұрамның тұрақтылығын, құю қабілетін,ылғалдылығын анықтайды.

КҚ 7. Керамикалық бұйымдар мен құрылымдарды қалыптаудың технологиялық процесін жүргізу

КМ 07. Керамикалық бұйымдарды қалыптау

Бұл модуль шыламқұрамды құю және пластикалық қалыптау әдісімен керамикалық бұйымдардың әртүрлі түрлерін сығымдаудың технологиялық процесін жүргізуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: құмыра тобының, модельді біршпиндельді қалыптау станогының, ағынды-конвейерлі желінің рольгангілік түрі қондырғысы мен жұмыс принципін; қалыптаудың технологиялық процесінің принципиалды сызбасын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: жабдықты іске қосуды жүзеге асырады; сынықтар жинағын жүргізеді; дайын өнімді алу мен төсеуді жүргізуді меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Қыш тобында бұйымдарды қалыптау.

Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдау
Құрылыс қышы өндірісінің технологиясы мен жабдықтары
Құрылыс қышы өндірісінің жабдықтарын пайдалану, жөндеу және монтаждау
Өндірістік
оқыту
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қыш тобының механикалық және электрлік сызбасын, құрылымын біледі.
2. Қыш тобында бұйымдар дайындау кезінде жүргізілетін операциялардың тәртібін таңдайды.
3. Қалыптаудың технологиялық регламентін есепке ала отырып қыш тобында тығындар, крандар, фасонды тастар, отырғызу сақиналарын қалыптайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Пластикалық қалыптау, шыламқұрамды құю әдістерімен керамикалық бұйымдарды қалыптау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Баспақ-қалыптарда, шыламқұрам құюларында қалыптау әдістерімен бұйымдарды қалыптау технологиясына бағдарланады.
2. Құю әдістерін жіктеу туралы ақпаратты меңгереді: құю, төгу, аралас.
3.Сынық жинағын қарқындату әдістерін таңдайды.
4. Пластикалық массамен, артық массаны нығыздау, тегістеу, жою қалыптарын толтыруды жүргізеді.
5. Шыламқұрамды қалыптарға құяды.
6. Қауіпсіздік техникасының нұсқаулықтары мен ережесін сақтай отырып, қалыптау, модельді, біршпиндельді станоктарда бұйымды қалыптауды жүргізеді.
7. Таспалы, жылжымалы, револьверлік баспақтарда, рольгангілі үлгідегі ағынды-конвейерлі желінің басқару және бақылау пультінде жұмыс істейді.
8. Дайын бұйымдарды алады (суырып алады), вагонеткаларға, конвейерге, поддонға салады, оларды кептіруге береді.

КҚ 8. Қалыптанған бұйымдарды өңдейді

КМ 08. Қалыптанған бұйымдарды өңдеу

Бұл модуль керамикалық бұйымдарды қалыптаудан кейінгі өңдеу және оларды таңбалау үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: керамикалық өнімнің сұрыптамасы, бұйымды түзету әдістерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қалыптанған бұйымдарды жібереді және таңбалайды; бұйымды өңдеуді жүргізеді; саңылауларын бұрғылау және бұрғылауын ашады.

Оқыту нәтижесі: 1) Қалыптанған бұйымдарды жөнелту және таңбалау

Слесарлық практика
Стандарттау, метрология және өнім сапасын басқару негіздері
Өндірістік
оқыту
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құралдар мен өлшеу аспаптарын пайдалана отырып жөнелту, жылтыратуды жүргізеді;
бұйымдарды қалыптандыру, құрамдас бөліктерден бұйымдар жинауды жүргізеді.
2. Қалыптанған бұйымдарға таңбалауды жүргізеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Технологиялық жабдыққа қызмет көрсету кезінде слесарлық және слесарлық-жөндеу жұмыстарын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өңдеуді анықтау және даыйндау көлемін тексереді.
2. Тегіс цилиндрлік және сатылы беттерде алғашқы өңдеуді жүргізеді.
3. Станокты тазартып өңдеуге күйге келтіреді.
4. Өңделетін беттерді штангенциркуль және сызғышпен бақылайды.
5. Бітеу және шелді тесіктерін бұрғылайды және бұрғылауын ашу.
6. Дайындаманы орталықтандырады.

КҚ 9. Қалыптаудың технологиялық процесінің технологиялық параметрлерін және дайын өнімнің сапасын бақылау

КМ 09. Қалыптаудың технологиялық процесінің параметлерін бақылау

Бұл модуль қалыптау технологиялық процесін бақылау параметрлерінің бақылауды сақтауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: автоматты бақылау құралдарын, реттеу, қорғау және бұғаттау қондырғысын, таспалы баспақтарды автоматтандыру сызбасын, құйылатын шыламқұрамды, шамотты және пластикалық қалыптау массасын дайындау кезінде туындайтын ақаулар түрлерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
құралдардың көрсеткіштерін ала алады және дұрыс ақпаратты бағалайды;
технологиялық процесстер параметрлерін реттейді;
аспап көрсеткіштері бойынша есеп-техникалық құжаттарды жүргізеді; стандарттарға сәйкес емес шикізат пен керамикалық бұйымдарды ақауға жатқызады.

Оқыту нәтижесі: 1) Бақылау аспаптарынан көрсеткіштерді есептеу және олардың дұрыстығын бағалау: брустың ылғалдылығын, қысым мен басқа көрсеткіштерді берілген параметрлерден ауытқу кезінде реттеу.

Химиялық өндірістің технологиялық процестерін автоматтандыру негіздері
Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдау
Өндірістік
оқыту
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. из пресса
аяления документации.ве и эксплуатационные характеристики оборудования; Рольгангілі үлгідегі ағынды-конвейерлі желіні, арбалы үлгілі конвейер сызбасын автоматты бақылау, реттеу, қорғау және бұғаттау қондырғысын біледі.
2. Баспақтардың жұмысы кезінде салқын және жылу агенттерінің қысымы, шығыны көрсеткіштерін, температурасын өлшейді және алады,
бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері нәтижелері бойынша технологиялық процестің барысын бағалайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Бұйымның сыртқы түрі бойынша қарау және ақауға жатқызу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Техникалық талаптарды және көлемі мен қалпы бойынша шектелген, қалыптандырылған бұйымдарға қойылатын техникалық талаптарды сақтайды.
2. Құйылатын шыламқұрамды, шамотты және пластикалық қалыптау массаларын дайындау кезіндегі ақаулар түрін, қалыптау ақауларын және оны жою жолдарын біледі.
3. Стандарттарға сәйкес емес қалыптандырылған бұйымдарды ақауға жатқызады.

КҚ 10. Технологиялық жабдықтың жұмысын басқарады

КМ 10. Жабдықтарға қызмет көрсету және профилактикалық жөндеу

Бұл модуль қалыптау процесінің технологиялық жабдығына қызмет көрсету және пайдалану үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: жабдықтың құрылымын және негізгі техникалық және пайдалану сипаттамаларын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
қалыпты, поддонды, жақтауды, қалқанды тазартады,
мунштукты ауыстыру жұмысына қатысады;
профилактикалық жөндеу жүргізеді, қызмет көрсетілетін жабдық жұмысындағы жарамсыздықтарды анықтайды және жоюды меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Технологиялық жабдықты жабысып қалған қалыптау массасынан тазарту.

Құрылыс қышы өндірісінің технологиясы мен жабдықтары
Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдау
Құрылыс қышы өндірісінің жабдықтарын пайдалану, жөндеу және монтаждау
Өндірістік
оқыту
 

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызмет көрсетілетін жабдықтың құрылымын, оның негізгі техникалық және пайдалану сипаттамаларын біледі.
2. Түптұғырын, жақтауын, қалқанын жабысып қалған қалыптау массасынан механикалық, химиялық және физикалық-химиялық әдістермен тазартуды жүргізеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Қызмет көрсетілетін технологиялық жабдықтың ұсақ ақауларын жоюға қатысу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Таспалы баспақтың мундштуктарын ауыстыруды орындайды.
2. Жабдықтың жұмысында ұсақ ақауларды анықтайды және жояды

КҚ 11. Құрылыс қышы бұйымдарын сығымдау бойынша жұмыстарды орындау

КМ 11. Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптастыру бойынша жұмыстарды орындау

Бұл модуль керамикалық бұйымдарды сығымдаудың технологиялық процестерімен, учаскелердің технологиялық құжаттарымен, құрылыс қышы бұйымдарының 3 және 4-санаттағы құрылыс қышын қалыптандырушының жұмысы ерекшеліктерімен танысуға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: кәсіпорынның техникалық регламентін, қалыптау учаскесінің технологиялық құжаттарын, қолданыстағы технологиялық жабдық паспортын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: құрылыс қышы бұйымдарының әртүрлі түрлерін қалыптаудың технологиялық процесін жүргізеді; бақылау-өлшеу және автоматика құралдарымен технологиялық процестің параметрлерін бақылайды; тұрақты күту және оны қадағалау арқылы аппаратура мен жабдықтың қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді; қалыптанған керамикалық бұйымдарды алу мен төсеуді жүргізеді; жабдықты ұсақ жөндеуге қатысады, анықталған техникалық жөнсіздіктерді уақытылы жояды.

Оқыту нәтижесі: 1) 3-санаттағы "Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптаушы" біліктілігіне ие болу.

Жұмысшы біліктігін алуға арналған өндірістік практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жұмысқа қалыптарды дайындайды.
2. Қалыптау станогы мен құмыра тобын жұмысқа дайындайды.
3. Тәлімгердің басшылығымен белгіленген технологиялық регламентке сәйкес пластикалық массадан тұратын керамикалық бұйымдарға технологиялық қалыптау процесін жүргізу бойынша жұмысты орындайды.
4. Қалыпты талдау мен бұйымды оюды орындайды.
5. Қалыптанған бұйымдарды таңбалайды.
6. Бұйымдарды вагонеткаларға, тұғырға, жақтау, қалқандарға қатат-қатарымен төсеуді жүргізеді.
7. Тұрақты күту және оны қадағалау арқылы аппаратура мен жабдықтың қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді.
8. 3-санаттағы "Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптаушы" біліктілігіне ие болудың практикалық жұмыстарын орындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) 4-санаттағы "Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптаушы" біліктілігіне ие болу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Белгіленген технологиялық регламентке сәйкес пластикалық массадан тұратын керамикалық бұйымдарға технологиялық қалыптау процесін жүргізу бойынша жұмысты орындайды.
2. Шыламқұрамды дайындайды, шыламқұрамды қалыпқа құяды.
3. Шыламқұрамның физикалық- химиялық қасиеттерін бақылайды.
4.Ылғалды брусты реттеуді жүргізеді.
5. Жабдықты жұмысқа дайындайды.
6. Белгіленген технологиялық регламентке сәйкес таспалы сығымдау және шыламқұрамды құю әдісімен пластикалық массадан тұратын керамикалық бұйымдарға технологиялық қалыптау процесін жүргізу бойынша жұмысты орындайды.
7. Зертханалық талдаулар мен бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштері бойынша берілген технологиялық регламенттен ауытқуды анықтайды.
8. Қалыптанған бұйымдарды түсіруді жүргізеді.
9. Бұйымдарды қалыптауды, құрамдас бөліктерден тұратын бұйымдарды жинауды жүргізеді.
10. Анықталған техникалық жөнсіздіктерді уақытылы жояды.
11. Кешенді емтиханға дайындық үшін технологиялық құжатпен танысады.
12. 4-санаттағы "Құрылыс қышы бұйымдарын қалыптаушы" біліктілігіне ие болудың практикалық жұмыстарын орындайды.

"123405 3 - Техник-технолог" білктілігі

КҚ 12. Шикізаттың, дайын өнімнің сапасын, техникалық регламентке сәйкес талдау нәтижелері және бақылау-өлшеу аспаптары бойынша технологиялық процестің барысын бақылау

КМ 12. Технологиялық процесті жүргізуді ұйымдастыру

Бұл модуль сапалы өнімді шығару және технологиялық процесін жүргізуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: кәсіби улану, кәсіби аурулар, жазатайым оқиға, жиілік және ауырлық коэфициенттері, шекті-рұқсат берілетін шоғырланулар, шекті-рұқсат берілетін шығарындылар туралы түсінікті; процесс пен кәсіпорынның экологиялық негіздерін; ресурс үнемдеуші технологияларын; дәргерге дейінгі көмек көрсету ережесін; шикізат пен дайын өнімнің сапасын бақылау әдістерін; процестің негізгі және қосалқы жабдықтары және оны қауіпсіз жүргізуді; ұжымды басқару және жоспарлауды меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
жазатайым оқиға туралы актіні толтыруды; жиілік пен ауырлық коэфициенттерінің есебін жүргізуді; зардап шегушілерге дәрігерге дейінгі көмек көрсетуді; өнімнің орташа сынамасын іріктеуді; реактивтер мен химиялық ыдыстрамен жұмыс дағдысына ие болуды; талдау нәтижелері бойынша есеп жүргізу және оларға сәйкес технологиялық процесті бақылауды; техникалық құжаттарды толтыру дағдысын меңгеруді; ұйымның ішкі және сыртқы ортасының жағдайлары туралы ақпаратты жүйелеу мен жинақтау дағдысын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Еңбекті қорғау, алғашқы медициналық көмек көрсету, ресурс үнемдеу технологиясын талдау білімдерін меңгеру.

Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік экология негіздері
Құрылыс қышы өндірісінің технологиясы мен жабдықтары
Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлауды техникалық талдау және өндіріс бақылауы
Құрылыс қышы өндірісінің жабдықтарын пайдалану, жөндеу және монтаждау
Менеджмент негіздері
Химиялық өндірістің технологиялық процестерін автоматтандыру негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдардың қауіпсіздік талаптары" техникалық регламентінің талаптарын ұстанады.
2. Жазатайым оқиғалардың жиілік коэфициенті және ауырлық коэфициенті туралы түсінікті біледі.
3. Заттардың шекті-рұқсат берілетін шоғырландырулары және шекті-рұқсат берілетін шығарындылары нормасын талдайды.
4. Алғашқы медициналық көмек көрсету ережелерін сақтайды.
5. Қауіпті аймақтардың техникалық шараларын және қорғаныс құралдарын таңдайды.
6. Кәсіби ауралар мен қайғылы жағдайлардың себептерін талдайды.
7. Жазатайым оқиға туралы актісін толтырады.
8. Өндіріспен байланысты қайғылы жағдайларды зерттеу кезеңдерін анықтайды.
9. Өндірістік учаскенің технологиялық процесін жүргізу кезінде экологиялық қауіпсіздік ережесін сақтайды.
10. Жазатайым оқиғалардың жиілік коэффициенті және ауырлық коэффициенті есебін жүргізеді.
11. Еңбекті қорғау және өртке қарсы қауіпсіздік ережелерінің сақталуын бақылайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Шикізат пен дайын өнімнің сапасын бақылауды жүзеге асыру

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дайын өнімдерді жіктейді.
2. Шикізат пен дайын өнімнің сапасын бақылау әдістері мен тәсілдерін таңдайды.
3. Шикізат пен дайын өнімге арналған Мемлекеттік салалық стандарттар мен техникалық талаптар туралы ақпаратты меңгереді.
4. Талдау үшін шикізат пен дайын өнімнің сынамасын іріктейді.
5. Зертзаналық жабдықпен және реактивтермен жұмыс істейді.
6. Талдау есептерін жүргізеді және нәтижелері бойынша технологиялық процесті реттейді.

Оқыту нәтижесі: 3) Технологиялық үдерісті бақылау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жалпы керамикалық бұйымдардың өндірістік процестері, процестер және жабдықты кептіру және күйдірудің технологиялық процестері туралы ақпаратты меңгереді.
2. Технологиялық процесті қауіпсіз жүргізудің параметрлерін таңдайды.
3. Негізгі және қосалқы жабдық қондырғысын және жұмыс принциптерін біледі.
4. Қосалқы цехтардың технологиясына бағдарланады.
5. Берілген технологиялық регламенттен ауытқуларды алдын алады және жояды.
6. Жабдықтың жұмысы туралы белгіленген құжатты жүргізеді.
7. Каталог бойынша негізгі және қосалқы жабдықты іріктейді.

Оқыту нәтижесі: 4) Жоспарлау және ұжымды басқару.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Менеджменттің мәні мен мазмұнын, оның ерекшеліктерін, мақсатын, міндеттері мен функциясын біледі.
2. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасының жағдайы туралы ақпаратты жүйелейді және жинақтайды.

КҚ 13. Қажетті технологиялық есептерді жүргізеді: процестің материалдық және жылу теңгерімі, өнімнің шығуы, процестің қарқындылығы, өнімділігі

КМ 13. Технологиялық есептеулерді жүргізу

Бұл модуль негізгі және қосымша жабдықты есептеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: технологиялық процестің негізгі тораптарын; материалдық теңгерімді жасауды, кәсіпорынның құрылымын; негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді; еңбек ақысының нысанын; кәсіпорынның рентабельділігін; өнімнің өзіндік құны мен бағасын; кәсіпорынның айналымдағы қаражатын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: материалдық теңгерімді, технологиялық процестің салқын және жылу агенттерін есептеуді; негізгі және қосымша жабдықты есептеуді; өнімнің шығуын және жабдықтың өнімділігін есептеуді;
еңбек рентабельділігі мен өнімділігі есебін жүргізуді; өнімнің өзіндік құны мен бағасын есептей біледі.

Оқыту нәтижесі: 1) Процесс пен қызмет көрсетілетін жабдықтың технологиялық есебін жүргізу.

Кәсіпорынды ұйымдастыру және жоспарлау
Керамика өндірісінің технологиясы және құрал-жабдығы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Технологиялық есептің негізгі өлшемшарттарын бөледі.
2. Одан әрі шикізат пен дайын өнімге талдау жүргізе отырып, материалдық теңгерімнің есебін жүргізеді.
3. Технологиялық процестің салқын және жылу агенттерін есептейді.
4. Негізгі және қосымша жабдықты жөндеу есебін жүргізеді.
5. Өнімнің шығуын және жабдықтың өнімділігін есептейді.

Оқыту нәтижесі: 2) Технологиялық процестердің экономикалық тиімділігін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру және құрылымын біледі.
2. Процестің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін таңдайды.
3. Заманауи жағдайда еңбек төлемінің нысандары туралы ақпаратты меңгереді.
4. Кәсіпорынның айналымдағы құралдарына бағдарланады.
5. Өндірістің экономикалық тиімділіг арттыру жолдарын талдайды.
6. Еңбек рентабельділігі мен өнімділігі есебін жүргізеді.
7. Өнімнің өзіндік құнын және бағасын есептейді.

КҚ 14. Өнім ақауының себептерін анықтау, сапа менеджменті жүйесінің аясында оны ескерту және жою шараларын әзірлеу.

КМ 14. Дайын өнімнің сапасын бақылау

Бұл модуль ақауды анықтауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: ақау мен кемістікті жою құжаттарын ресімдеу ережесін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: ақау және кемістікті анықтау құжаттарын ресімдейді; өнімнің сапасын жақсарту мақсатында ақау мен кемістіктер санын азайту шараларын әзірлейді.

Оқыту нәтижесі: 1) Пайдалану процесінде туындаған кемшіліктерді жою бойынша техникалық құжаттама құрастыру.

Өндірісті техникалық талдау және бақылау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ақау мен кемістіктің техникалық құжатын жүргізеді, ақау себебін анықтау актісін жасайды.
Ақаудың түзілуін ескерту, өнім сапасын жақсарту шараларын әзірлейді.

КҚ 15. "Техник-технолог" біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындайды

КМ 15. Диплом алды практика

Бұл модуль оқыту процесінде алынған білім мен практикалық іскерлікті жинақтау мен жетілдіруге; тікелей кәсіпорындарда құрылыс қышы бұйымдарын заманауи жөндеу және қызмет көрсету әдістерімен, жаңа жабдықпен, еңбекті ұйымдастыру, өндірісті үнемдеу, экологиялық проблемаларды шешу жолдарымен танысуға; дипломдық жобаны орындаудың техникалық материалдарын жинау мен дайындауға және техник-электрониктің біліктілігін алуға бағытталған.

Оқыту нәтижесі: 1) Кәсіпорынның жұмысын зерделеу және талдау.

Кәсіптік практика (диплом алды)

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құрылыс қышы өндірісі бойынша кәсіпорынның құрылымы туралы білімді меңгереді.
2. Керамикалық бұйымдардың әртүрлі бөлімдерін, цехтарын, учаскелерінің қызмет түрлері туралы білімді меңгереді.
3. Кәсіпорынның әртүрлі бөлімдері, цехтары, учаскелерінің қызметті түрлері туралы білімді меңгереді.
4. Кәсіпорынның жұмысы туралы деректерді жинайды және талдайды.
5. Практика бойынша есеп дайындайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Дипломдық жобаның тақырыбы бойынша техникалық материалды зерделеу, жинау және талдау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызмет көрсетілетін учаскенің, өндірістің технологиялық сұлбасын біледі.
2. Керамикалық бұйымдарды кептіру мен күйдіру дайындық, негізгі және қосымша жабдықтарын пайдалану ережесін, техникалық сипаттамаларын, қондырғысын, өлшеу және автоматика құралдарын біледі.
3. Қызмет көрсетілетін учаскенің коммуникациялар сұлбасын біледі.
4. Құрылымдық-технологиялық құжаттардың түрлерін анықтайды.
5. Керамика өндірісінің шикізаты мен дайын өнімінің сапасы көрсеткіштерін аынқтау кезінде стандарттарды сақтайды.
6. Технологиялық процестің сандық және сапалық көрсеткіштерін есептей алады.
7. Өндіріс менеджменті және экономикасы мәселелерін меңгереді.
8. Технологиялық процестерді жүргізу кезінде еңбек, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік талаптарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Техник-технологтың міндеттерін қайталау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құрылыс керамика бұйымдары өндірісінің барлық кезеңдерінде технологиялық процесс пен жабдықты реттейді.
2.  Нормативтік құжаттарды дайындайды.
3. Дайын өнімге техникалық талдау жүргізеді.
4. Өлшеу аспаптарының жұмысына бақылауды жүзеге асырады.
5. Жарақаттанушылықты болдырмайтын тәсілдер мен шараларды іздестіреді.
6. Медициналық дәрігерге дейінгі көмекті көрсетеді.
7. Жұмыс орнында нұсқаулық жүргізеді.
8. Жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсетуге құжаттаманы рәсімдейді.

      Ескерту:

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БҚ - базалық құзыреттілік;

      КҚ - кәсіптік құзыреттілік;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 304-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Әрлеу өндірісі (бейін бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 304-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000- Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар технологиясы

Мамандығы:

1235000 - Әрлеу өндірісі (бейін бойынша)

Біліктілік:*
 

123509 2 – Ағартушы
123501 2 – Бояушы
123514 3 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

      2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
364

14

350


3-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жасау


+

+

+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
"123509 2 – Ағартушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
976

342

202

432

2-4

КМ 01

Бояу үшін дайындық жұмыстарын жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 02

Ағартудың технологиялық процесін жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Ағартудың технологиялық режимін бақылау және жұмыс орнына күтім жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 04.

Ағартушы біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау


+


++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
144

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"123501 2 – Бояушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1280

406

298

576

5-6

КМ 05

Бояу үшін дайындық жұмыстарын жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Бояу процесін жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Жабдыққа күтім жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 08.

Бояушының біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау


+


++


БҰАМ 02.

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

Орта буын маманы


"123514 3 – Техник-технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
288

184

104


7-8

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+


+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
828

314

118

396

7-8

КМ 09

Өндірістік бөлімше ұжымының жұмысын ұйымдастыру

+

+


+

+

+

+


КМ 10

Технологиялық жабдыққа қызмет көрсетумен және пайдаланумен технологиялық процестерді жүргізу

+


+

+

+

+КМ 11

Шикізаттың, өңдеу өндірісі өнімі мен процестерінің сапасын бақылау

+


+

+

+

+КМ 12.

Диплом алды практика


+


++


БҰАМ

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау***
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:
6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 305-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Әрлеу өндірісі (бейін бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 305-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000- Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар технологиясы

Мамандығы:

1235000 - Әрлеу өндірісі (бейін бойынша)

Біліктілік:*

123509 2 – Ағартушы
123501 2 – Бояушы
123514 3 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай; 1 жыл 10 ай;

      2 жыл 10 ай жалпы орта білім беру негізінде

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

БМ

Базалық модульдер
444

94

350


1-2

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+

+

+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 06.

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+

"123509 2 – Ағартушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
976

342

202

432

1-2

КМ 01

Бояу үшін дайындық жұмыстарын жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 02

Ағартудың технологиялық процесін жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Ағартудың технологиялық режимін бақылау және жұмыс орнына күтім жасау

+


+

+

+

+

36


КМ 04.

Ағартушы біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау


+


++


БҰАМ 01.

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер


+


+

+
АА 01

Аралық аттестаттау
72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"123501 2 – Бояушы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1280

406

298

576

3-4

КМ 05

Бояу үшін дайындық жұмыстарын жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Бояу процесін жүргізу

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Жабдыққа күтім жасау

+


+

+

+

+

+


КМ 08.

Бояушының біліктілігі бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау


+


++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
2880

Орта буын маманы


"123514 3 – Техник-технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
288

184

104


5-6

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+


+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+


+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
828

314

118

396

5-6

КМ 09

Өндірістік бөлімше ұжымының жұмысын ұйымдастыру

+

+


+

+

+

+


КМ 10

Технологиялық жабдыққа қызмет көрсетумен және пайдаланумен технологиялық процестерді жүргізу

+


+

+

+

+КМ 11

Шикізаттың, өңдеу өндірісі өнімі мен процестерінің сапасын бақылау

+


+

+

+

+КМ 12.

Диплом алды практика


+


++


БҰАМ

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау**
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
4320