Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 27 қарашада № 16013 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
Бұйрықтың басын V17016013_1 қараңыз

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 286-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Сүт өнімдерінің өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 286-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу
(салалар бойынша)

Мамандығы:

1224000 – Сүт өнімдерінің өндірісі

Біліктілік*:

1224052 – Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері
1224062 – Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы
1224073 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 2 жыл 10 ай;

      3 жыл 10 ай негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448

БМ

Базалық модульдер
324

18

306


1-3

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
"1224052 – "Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1460

466

238

756

2-5

КМ 01

Схемалар мен сызбаларды орындау, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеу құралдары мен аспаптарын қолдану


+

+

+

+

+КМ 02

Заттың беткі көрінісі мен коллоидтық жағдайын анықтау


+

+

+

+

+КМ 03

Тамақ өнеркәсібінде қолданылатын технологиялық үрдістерді орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің биохимиялық құрамы мен сипатын анықтау


+


+

+

+

+


КМ 05

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдеріне микробиологиялық зерттеу жүргізу


+


+

+

+

+


КМ 06

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің өндірісі

++

+

+

+


КМ 07

Жұмыс атқару кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау


+


+

+
КМ 08

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері жұмысының негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
108


"122406 2 – Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
908

152

72

684

5-6

КМ 09

Зерттелетін заттың жалпы операциясын орындау


+

+

+

+

+КМ 10

Сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізу

++

+

+

+


КМ 11

Сүт өнімдерінің сапасын бағалау

++

+

+

+


КМ 12

Стандарттау, сертификаттау жәнеи метрология негіздері


+

+

+

+

+КМ 13

Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы жұмысының негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

Орта буын маманы


"1224073 – Техник-технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
204

144

60


7-8

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
912

244

128

540

7-8

КМ 14

Техникалық шешімдердің тиімділігін бағалау, экономикалық ахуалды талдау


+

+

+

+

+КМ 15

Басқару қызметінің негіздері


+

+

+

+

+КМ 16

Барлық саты бойынша сүт пен сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісіне бақылау

+

+

+

+

+

+

+


КМ 17

Құрылғыны, технологиялық машиналар мен аппараттардың қозғалысын жолдау тетіктерін пайдалану

+

+

+

+

+

+

+


КМ 18

Диплом алды практика
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

ДЖ

Дипломдық жобалау***
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440

Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:
6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктірілуі мүмкін.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді

      Қолданылған аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 287-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Сүт өнімдерінің өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 287-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу
(салалар бойынша)

Мамандығы:

1224000 – Сүт өнімдерінің өндірісі

Біліктілік*:

1224052 – Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері
1224062 – Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы
1224073 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

      2 жыл 10 ай жалпы орта білім беру негізінде

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

БМ

Базалық модульдер
404

98

306


1-4

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+


+БМ 05

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+

"1224052 – "Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1460

466

238

756

1-3

КМ 01

Схемалар мен сызбаларды орындау, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеу құралдары мен аспаптарын қолдану


+

+

+

+

+КМ 02

Заттың беткі көрінісі мен коллоидтық жағдайын анықтау


+

+

+

+

+КМ 03

Тамақ өнеркәсібінде қолданылатын технологиялық үрдістерді орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 04

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің биохимиялық құрамы мен сипатын анықтау


+


+

+

+

+


КМ 05

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдеріне микробиологиялық зерттеу жүргізу


+


+

+

+

+


КМ 06

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің өндірісі

++

+

+

+


КМ 07

Жұмыс атқару кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау


+


+

+
КМ 08

Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері жұмысының негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
36


"122406 2 – Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
908

152

72

684

3-4

КМ 09

Зерттелетін заттың жалпы операциясын орындау


+

+

+

+

+КМ 10

Сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізу

++

+

+

+


КМ 11

Сүт өнімдерінің сапасын бағалау

++

+

+

+


КМ 12

Стандарттау, сертификаттау жәнеи метрология негіздері


+

+

+

+

+КМ 13

Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы жұмысының негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
2880

Орта буын маманы


"1224073 – Техник-технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
204

144

60


5-6

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
912

244

128

540

5-6

КМ 14

Техникалық шешімдердің тиімділігін бағалау, экономикалық ахуалды талдау


+

+

+

+

+КМ 15

Басқару қызметінің негіздері


+

+

+

+

+КМ 16

Барлық саты бойынша сүт пен сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісіне бақылау

+

+

+

+

+

+

+


КМ 17

Құрылғыны, технологиялық машиналар мен аппараттардың қозғалысын жолдау тетіктерін пайдалану

+

+

+

+

+

+

+


КМ 18

Диплом алды практика
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымдары анықтайтын модульдер
+

ДЖ

Дипломдық жобалау**
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440

Міндетті оқытуға жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:
4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 288-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Сүт өнімдерінің өндірісі" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды және бейіні:

1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу
(салалар бойынша)

Мамандығы:

1224000 – Сүт өнімдерінің өндірісі

Біліктілік*:

1224052 – Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері
1224062 – Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы
1224073 – Техник-технолог


Базалық және кәсіптік құзыреттер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модульді қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіби лексиканың негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі Кәсіптік шетел тілі
Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандығы бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен);

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айта алады.
2. Кәсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде құрастыру және ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыруға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін; іскерлік құжаттарды жасау тәсілдері мен функцияларын; құжаттардың жіктелуін, тасымалдағыштар, мақсатын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастырады.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес, еңбек қатынастарын реттейтін құжаттар туралы білімі бар.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.

БҚ 3. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

Бұл модуль жеке қасиеттерді және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, жеке және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтады; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытады; өзін-өзі бақылау және ағзаның функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мәдениетін ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты мәдениетін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақтайды.
2. Денет тәрбиесі жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсінеді; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтайды; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениетті; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарға сүйенеді;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуі; әлемдік өрнениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдайды;
жалпы адамгершілік-адами құндылықтар мен гуманистік дүниетаным негізінде толеранттылық таныта біледі; адам баласын жек көрушілік, экстремистік, радикалдық және террористік идеологияларды мойындамайды; құқық нормаларын сақтайды; әлеуметтік өзара қарым-қатынастар барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастар жүйесінде бейімделеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениет тану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне әр түрлі пікірлерді түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "тұрмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық және террористтік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымын біледі және қағидаттарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелеріне сәйкес азаматтың жеке тұлғалық қалыптасуының құқықтық мәртебесін түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасылық құқықтың негізгі ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сәйкес құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді:  әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістерді жеке фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 5. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 05. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейін орын алған тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен маңызын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

"1224052 – "Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері" біліктілігі

Кәсіби модули

КҚ 1. Схемалар мен сызбаларды орындау, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеу құралдары мен аспаптарын қолдану

КМ 01. Схемалар мен сызбаларды орындау, техникалық құжаттаманы оқу, өлшеу құралдары мен аспаптарын қолдану

Осы модуль кеңістіктегі көріністер мен көлемдерді; кеңістік нысанындағы графиктік модельдердің негізінде конструктивті-геометриялық ойлауды; конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің негізгі ережелерін қолдануды дамыту үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Конструкторлық және технологиялық құжаттаманы оқу ережелерін қолдану.

Сызу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Конструкторлық және технологиялық құжаттаманы оқиды.
2. Қолданыстағы нормативтік базаға сәйкес жобалық-конструкторлық, технологиялық және басқа құжаттаманы рәсімдейді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сызбаларды, техникалық суреттер мен бөлшектердің сызуларын, олардың элементтерін, қол және машина графиктерінің түйіндерін орындайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Проекциялық сызудың әдістері мен тәсілдерін қолданады.
2. Сызбалардың, техникалық суреттердің, эскиздердің және схемалардың орындалу ережелерін қолданады.
3. Қол және машина графигінде бетінде жатқан геометриялық денелер мен нүктелердің проекцияларының кешенді сызбаларын орындайжы.
4. Қол және машина графигінде технологиялық құрылғылар мен технологиялық сызбалардың графикалық бейнелерін орындайды.

КҚ 2. Физикалық және коллоидтық химияның заңдарын қолдану

КМ 02. Заттың беткі көрінісі мен коллоидтық жағдайын анықтау

Осы модуль физикалық және коллоидтық химия заңдарын заманауи технологиялық үрдістерде практикалық пайдалану үшін үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Негізгі термодинамикалық көріністер мен шаманы қолдану.

Физикалық және коллоидтық химия

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Термодинамика үрдістерін қолдану.
2. Жылдамдық, реакцияның жылулық эффектісі, осмотикалық қысым, коагуляция сатысы, полимердің ісіну деңгейі константын өлшейді.

КҚ 3. Тамақ өнеркәсібінде қолданылатын үрдістердің теориялық негіздері мен жүзеге асыру тәсілдерін қолдану

КМ 03. Тамақ өнеркәсібінде қолданылатын технологиялық үрдістерді орындау

Осы модуль конструкциялар мен машиналар элементтерінің кинематикалық сипаттамаларын анықтау, беріктігін, қаттылығын және тұрақтылығын есептеудің теориялық негіздері мен практикалық тәсілдерін үйрену үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.
Модульді зерделеу кезінде оқушылар мыналарды үйренеді: үрдістер мен аппараттар туралы ғылымның негізгі заңдары; үрдістер мен аппараттарды зерттеу тәсілдері; ұқсастықтың негізгі ережелері мен теориялары; механикалық үрдістер: өлшеу, іріктеу, жылу үрдістері; жылу берудің негізгі заңдары; конденсаторлар мен конденсация; массалық алмасу үрдістері; абсорбция и адсорбция; мембраналық үрдістер: микрофильтрация, ультрафильтрация, кері осмос; мембраналық аппараттар, сүт өнеркәсібінің негізгі үрдістері.

Оқытудың нәтижесі: 1) Сүт өнімдерін өндірудің технологиялық үрдістерін жетілдіру бойынша іс-шараларды әзірлеу.

Сүт өнеркәсібінің үрдістері мен аппараттары
Таныстыру тәжіибесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Заманауи аппараттар мен машиналардың мақсаттарын, қолдану саласын, жіктеулігін, іс-әрекет қағидаларын және таңдау өлшемшарттарын сипаттайды.
2. Көп жағдайда технологиялық үрдістің ерекшеліктеріне жауап беретін заманауи аппараттар мен машиналарды таңдаудың әр түрлі типтегі ситуациялық міндеттерін шешеді.
3. Саладағы машиналар мен аппараттар жұмысының технологиялық режимдерін бақылау тәсілдерін меңгерген.

Оқытудың нәтижесі: 2) Құралдық өлшемнің метрологиялық қағидаларын қолданады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Үрдістер мен аппараттарды зерттеу тәсілдерін меңгереді, зертханалық аппараттардан өнеркәсіптікке өту заңдылығын сипаттайды.
2. Аппараттық рәсімдеуге сәйкес келетін рационалды схемадағы үрдістерді жүзеге асырудың тиімді жағдайларын анықтау мақсатында аппараттардың жұмысына зерттеу жүргізеді.
3. Стандарт талаптарына дауап беретін өнімдердің шығарылуын қамтамасыз ететін жануарлар өнімдерінің шикізатын қайта өндірудің қолданыстағы технологиялық үрдістерін басқару тәсілдерін меңгереді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Сүт өнеркәсібі кәсіпорындарының ерекшеліктері мен құрылымын сипаттау.


Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ұйымдастырудың ішкі тәртіптемесін сипаттайды.
2. Кәсіпорында қолданылатын құрылғыны сипаттайды.
3. Кәсіпорын жұмысшыларын қойылатын талаптарды сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 4) Жеке бастың гигиенасы мен қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүт өнеркәсібі жұмысшыларының жеке бас гигиенасы ережелерін сақтау.
2. Кәсіпорында қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтау.

Оқытудың нәтижесі: 5) Шикізаттың сапасына қойылатын талаптарды сипаттайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қабылданған шикізаттың санын анықтайды.
2. Шикізаттан сынақ алуды және сараптамаға дайындауды қадағалайды.
сүттің тазалығы, майдың массалық үлесі және қышқылдығының деңгейін анықтауды қадағалайды.
3. Органолептикалық көрсеткіштер бойынша шикізат сапасын анықтау қабілеттерін меңгерген.

КҚ 4. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің биохимиялық құрамы мен сипатын анықтау

КМ 04. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің биохимиялық құрамы мен сипатын анықтау

Осы модуль қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің биохимиялық құрамы мен сипатын анықтау үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Сүт пен сүт өнімдерінің химиялық құрамын, тағамдық және биологиялық құндылығын анықтау.

Сүт пен сүт өнімдерінің технологиясы
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүт пен сүт өнімдерінің химиялық құрамын, тағамдық және биологиялық құндылығын анықтайды.
2. Сүттің химиялық құрамына және оның технологиялық сипатына әсер ететін факторларды сипаттайды.
3. Сүт пен сүт өнімдерінің химиялық құрамын анықтайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Стандартқа сәйкес шикізаттың сапалық және сандық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қышқылдық тәсіл бойынша майдың массалық үлесін анықтайды.
2. Сүт өнімдерінің титрлік қышқылдығын анықтайды. 3. Сүт өнімдеріндегі ылғалдың массалық үлесін анықтайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін термикалық өңдеу және сақтау кезіндегі үрдістердің көріну деңгейін бағалау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін дайындау, термикалық өңдеу және сақтау кезіндегі өзгерістердің негізгі физикалық-химиялық және биохимиялық үрдістерін сипаттайды.
2. Әртүрлі факторлардың әсерінен сүттің химиялық құрамы мен сипатының өзгеруін сипаттайды.

КҚ 5. Үй-жайдың, құрылғының, инвентарьдың, киімнің санитарлық-технологиялық талаптарын; сүт пен сүт өнімдерінің тағамдық өндірісі жұмысшыларының жеке бас гигиенасы ережелерін сақтау және қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдеріне микробиологиялық зерттеу жүргізу

КМ 05. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдеріне микробиологиялық зерттеу жүргізу

Осы модуль үй-жайдың, құрылғының, инвентарьдың, киімнің санитарлық-технологиялық талаптарын; сүт пен сүт өнімдерінің тағамдық өндірісі жұмысшыларының жеке бас гигиенасы ережелерін сақтау үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті, қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдеріне микробиологиялық зерттеу жүргізу үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Жеке бас гигиенасы ережелерін және санитарлық талаптарды сақтау.

Микробиоло
гия негіздерімен тазалық және гигиена
Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің микробиологиясы
Өндірістік оқыту
Сүт пен сүт өнімдерінің технологиясы
Сүт пен сүт өнімдері өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы
Өндірістік оқыту
Еңбекті қорғау

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Үй-жайдың, құрылғының, инвентарьдың, киімнің санитарлық-техникалық талаптарын сақтайды.
2. Тағамдық өндіріс жұмысшыларының жеке бас гигиенасы ережелерін сақтайды.
3. Технологиялық үрдістердің барлық сатысында жеке бас гигиенасы ережелерін, санитарлық-гигиеналық талаптарды сақтайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Қарапайым микробиологиялық зерттеулерді орындау және алынған нәтижелерге баға беру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Микроағзалардың негізгі топтарын сипаттайды.
2. Негізгі тағамдық инфекциялар мен тағамдық улануларды сипаттайды.
3. Тағам кәсіпорындарында микробиологиялық ластанудың болжамды көздерін сипаттайды.
4. Микробиологиялық зерттеулер жүргізеді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Құрылғылар мен инвентарьларға санитарлық тазалау жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жуатын заттарды қолдану ережелерін, жағдайын және мерзімдерін сақтайды.
2. Дезинфекция, дезинсекция және дератизация жүргізеді.
3. Дезинфекция жасайтын және жуатын құралдарды дайындайды.

Оқытудың нәтижесі: 4) Шикізаттың және қосалқы материалдардың сапасын, технологяиылқ үрдістердің параметрлерін бақылауды ұйымдастыруға қойылатын талаптарды орындайды және дайын өнімнің сапасын бақылайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Микроағзалардың (бактерия, саңырауқұлақтар, ұйытқылар) негізгі топтарының морфология және физиология негіздерін меңгереді.
2. Микроағзалардың негізгі топтарының сәйкестендіру белгілерін; микроағзалардың тіршілік әрекетіне қоршаған ортаның әсерін сипаттайды.
3. Микроағзалардың сыртқы орта объектілерінен: судан, ауадан бөліну әдістерін сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 5) Ағымдағы өндірістік ақпаратты өңдеу, алынған мәліметтерді талдау және оларды өнімнің сапасын басқаруда қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің сапасына әсер ететін микроағзалардың биологиялық сипатын, оларды өсірудің қағидаларын, ашытқыларды қолдануды және сүт өнімдерін өндіру кезінде қолданатын олардың құрамы мен сипатын түсінеді.
2. Ашытқы сапасына қойылатын талаптарды сақтайды, сүт пен сүт өнімдерінің сапасын бағалайды.

Оқытудың нәтижесі: 6) Шикізат пен дайын өнімнің экологиялық және биологиялық қауіпсіздігін сақтауды бақылауды жүзеге асыру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қоршаған орта объектілерінің микробиологиялық жағдайын, микробиологиялық өлшемшарттар бойынша шикізат пен дайын өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын анықтау құралдары мен тәсілдерін, қоршаған орта мен тағам өнімдеріндегі негізгі санитарлық-көрсеткіштік микроағзаларды анықтау әдістерін қолданады.
2. Классикалық тәсілмен өсіру және морфологиялық белгілері бойынша микроағзалардың негізгі топтарын алғашқы сәйкестендіруді жүргізеді, микроағзалардың тіршілік әрекетіне әртүрлі факторлардың әсерін және негізгі нормативтік микробиологиялық өлшемшарттар бойынша жануарлар өнімдерінің микробиологиялық қауіпсіздігін анықтайды.

КҚ 6. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін өндіру

КМ 06. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің өндірісі

Осы модуль қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін өндіру үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.
Модульді зерделеу кезінде оқушылар мыналарды үйренеді:
Сүт пен сүт өнімдерінің сапасына әртүрлі факторлардың әсері, қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің өндірісі технологиясының негіздері, сүт өнімдері өндірісінің қалдықсыз технологиясы, қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерінің өндірісі технологиясының негіздері.

Оқытудың нәтижесі: 1) Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін өндіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Шикізат пен дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптарды сақтайды.
2. Шикізат пен материалдарды шығындау нормаларын анықтайды.
3. Сүт пен сүт өнімдерін өндіру технологиясын сипаттайды.
4. Стандартқа сәйкес шикізаттың сапалық және сандық көрсеткіштерін анықтайды.
5. Шикізаттың сапасына және өндірілетін өнімнің ассортиментіне байланысты температуралық режим мен қысымды таңдайды.
6. Берілген режимдерге сәйкес бақылау-өлшеу аспаптары бойынша қысым мен температураны реттейді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Ашытқыларды әзірлеу талаптарын сақтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ашымалы сүт өнімдерінің әртүрлі түрлері үшін ашытқылар мен дәрі-дәрмектерді тағайындау, қолдану және ондағы микрофлора құрамы туралы білімді меңгереді.
2. Ашытқыларды дайындау тәсілдерін сипаттайды.
3. Дайын ашытқылардың сапалы көрсеткіштерін талдайды.
4. Өндірістің белсенділігі мен жағдайына қарай қосылатын ашытқылар мен бактериялық дәрі-дәрмектердің санын санайды.
5. Әртүрлі ашытқы түрлерін дайындайды.
6. Ашытқылардың сапасын анықтайды.
7. Ашытқыларды дозатор-сорғыштардың көмегімен енгізеді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Дайын өнімді орау талаптарын орындау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Орамалардың түрлерін жіктейді.
2. Орау, орайтын материал және өнімдің орауды ресімдеу сапасына қойылатын талаптарды сипаттайды.
3. Өнімді таңбалау ережелерін меңгереді.
4. Дайын өнімді орау және орамаға салу үрдістерін жүргізеді.
5. Орау аппараттарына орағыш материалдарды толтырады.
6. Таңбалайды.

КҚ 7. Жұмыс атқару кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау

КМ 07 Жұмыс атқару кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау

Осы модуль жұмыс орнында қауіпсіз және зарарсыз еңбек жағдайын, еңбек қызметі үрдісінде жұмысшылардың өмірі мен денсаулығын қамтамасыз етуге қабілетті мамандардың заңды сауаттылығын құруға қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Қарамағындағы жұмысшыларға (персоналға) енгізу нұсқаулығын жүргізу, атқарылатын жұмыстың ерекшелігін ескере отырып, оларға жұмыс орнында қауіпсіздік техникасы мәселелері бойынша нұсқама беру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтайды.
2. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық жүргізеді.
3. Қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды және өткен, қазіргі немесе жоспарланған кәсіби қызмет түрлерімен байланысты сәйкесінше қатерлерді анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ұйымның қызметіне таралатын еңбекті қорғаудың нормативтік талаптарын сақтайды.
2. Еңбекті қорғау саласында жұмысшылардың міндеттерін сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Өндірістік үй-жайлардың микроклиматын сақтайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1.Өрт профилактикасы талаптарын орындайды.
2.Өндірістік экология, атмосфералық ауаны, ауа ресурстарын сақтау талаптарын орындайды.

КБ 8. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері жұмысының негізгі түрлерін орындау

КМ 08. Қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері жұмысының негізгі түрлерін орындау

Осы модуль өнеркәсіп жағдайында кәсіби қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Тағам өнеркәсібі кәсіпорындарында гигиена және тазалық ережелері мен нормаларын сақтау.

Кәсіби тәжірибе

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тағам өнеркәсібі жұмысшыларының жеке бас гигиенасы ережелерін сақтайды.
2. Үй-жайдың, құрылғының, инвентарьдың, киімнің санитарлық-техникалық талаптарын сақтайды.
3. Кәсіпорында қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтайды. ережелерін
4. Жуғыш заттардың жіктелуін, оларды қолдану ережелерін сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Шикізат пен дайын сүт өнімінің сапасына қойылатын талаптарды сақтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Стандартқа сәйкес шикізаттың сапалық және сандық көрсеткіштерін анықтайды.
2. Дайын өнімнен сынақ алады және оларды сараптамаға дайындайды.
3. Дайын өнімнің органолептикалық және физикалық-химиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша сынақ жүргізеді.
4. Дайындалатын сүттің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау бойынша құжаттаманы ресімдейді.
5. Өнеркәсіптің технологиялық үрдісін және дайын өнімнің сапасын бақылау бойынша құжаттарды ресімдейді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Сүт өнеркәсібінің технологиялық үрдісін жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүтті қабылдау ережелерін сақтайды.
2. Өндірістің автоматикалық желісі жұмысының қағидаларын сипаттайды.
3. Сүт пен ашымалы сүт өнімі өндірісінің температуралық режимдерін сақтайды.
4. Орау аппараттарына орағыш материалдарды толтырады.
5. Өнімді таңбалау ережелерін орындайды.
6. Орама түрлерін қолданады.
Дайын өнімді орайды.

"122406 2 – Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы" біліктілігі

КҚ 9. Заманауи аспаптық техникада физикалық-химиялық тәсілдерді меңгеру

КМ 09. Зерттелетін заттың жалпы операциясын орындау

Осы модуль жануар өнімдерінің шикізатын өндіру және қайта өңдеумен байланысты кәсіби міндеттерді орындайды, ағзаның химиялық құрамын зерттеудің физикалық-химиялық тәсілдерін қолдану үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Органикалық химияның теориялық негіздерін қолдану.

Органикалық химия
Сараптамалық химия

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Органикалық заттардың құрылымын сипаттайды.
2. Теориялық және тәжірибелік органикалық химияның негізгі даму бағыттарын, химиялық үрдістердің тетіктерін, органикалық синтезді жоспарлау қағидаларын сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сүт өнімі өндірісінің негізіндегі ағзадағы зат алмасу және биохимиялық үрдістерді зерттеу кезінде қажетті биоорганикалық байланыстарды қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Органикалық байланыстардың сипаты мен сәйкестігін зерттеу бойынша тәжірибе жүргізеді.
2. Алынған нәтижелерді ресімдейді.
3. Тәжірибенің нәтижелерін талдайды және олардан қорытынды шығарады.

Оқытудың нәтижесі: 3) Заттар мен олардың қоспалары құрамының сапалық және сандық талдау, сүт пен сүт өнімдерінің сапасын бақылау негіздерін қолданады.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ағзаның химиялық құрамын зерттеудің физикалық-химиялық тәсілдерін қолданады.
2. Тәжіибе қолдануды және өткізуді жүзеге асырады.

Оқытудың нәтижесі: 4) Қабылданатын шешімдерді бағалау және ұтымдысын таңдау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Алынған мәліметтерді салыстырады және қолданылатын тәсілдермен сәйкестендіреді.
2. Алынған мәліметтердің дұрыстығын бағалайды, қорытынды жасайды.

КҚ 10. Автоматты желілерде сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізу

КМ 10. Сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізу

Осы модуль автоматты желілерде сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізу үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Электрлік өлшеуіш аспаптары мен құралдарын қолдану.

Электротехника и электроника
Технологиялық үрдістерді автоматтандыру
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Белгілі бір параметрлермен және сипаттамалармен электрондық техниканы, электрлік аспаптар мен құралдарды таңдайды.
2. Электрлік құрылғыны пайдалану ережелерін сақтайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Кәсіби қызметте теориялық электротехника мен электрондық техниканың негізгі заңдары мен қағидаларын қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Электротехниканың негізгі заңдарын қолданады.
2. Электрлік магниттік тізбелердің параметрлерін санайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Заманауи ақпараттық технологияларды меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Технологиялық үрдістің параметрлерін өлшеу, реттеу, автоматты басқаруды бақылаудың қағидаларын сипаттайды.
2. Ақпаратты автоматты өңдеуді меңгерген.
3. Автоматты жүйелер мен өлшеу құралдарын жіктеуді қолданады.
4. Авмоматтандырылған басқару жүйелерін және автоматты басқару жүйелерін сипаттайды.
5. Әртүрлі типтегі ахуалдық міндеттерді шешеді.
6. Үлгілік өлшеу құралдарын, олардың қолдану саласын пайдаланады.
7. Микропроцесстік техника базасында технологиялық үрдістерді автоматты басқару жүйелерін енгізу тәсілдерін меңгереді.

Оқытудың нәтижелері: 4) Автоматты жобалау мен зерттеудің стандартты пакеттерінде үрдістерді және объектілерді математикалық модельдеуді қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Электрлік, электрондық, пневматикалық, гидравликалық және құрамдастырылған құрылғылардың негізгі түрлерін, оның ішінде тиісті датчиктерді және атқарушы тетіктерді, интерфейстік, микропроцестік және компьютерлік құрылғыларды, олардың қолдану саласын пайдаланады.
2. Технологиялық үрдістерді үлгілік автоматты реттеу жүйелерін пайдаланады.
3. Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету; автоматты жобалау жүйелерін меңгереді.

КҚ 11. Зертханалық сараптаманың мәліметтері бойынша сүт өнімдерінің сапасына бағалау жүргізу

КМ 11. Сүт өнімдерінің сапасын бағалау

Осы модуль зертханалық сараптаманың мәліметтері бойынша сүт өнімдерінің сапасына бағалау жүргізу үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.
Модульді зерделеу кезінде оқушылар мыналарды меңгеру қажет: технохимиялық бақылау жүргізу бойынша нормативтік құжаттар; шикізаттың, шала фабрикаттар мен дайын өнімнің органолептикалық, физикалық-химиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша сынау жүргізу бойынша талаптар.

Оқытудың нәтижесі: 1) Шикізаттың, тамақтың, керек-жарақтың, материалдар мен ыдыстың сапасын бақылау талаптарын орындау.

Сүт пен сүт өнімдерінің өндірісін технохимиялық бақылау
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі шикізаттың, шала фабрикаттың, дайын өнімнің сапа көрсеткіштерін, оларды анықтау тәсілдерін сипаттайды.
2. Сүт пен сүт өнімдерінен сынақ алады және оларды сараптамаға дайындайды.
3. Шикізаттың, шала фабрикаттар мен дайын өнімнің органолептикалық, физикалық-химиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша сынау жүргізеді.
4. Дайындалатын сүттің сапасын және қауіпсіздігін бақылау бойынша құжаттаманы ресімдейді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Шикізатты өңдеудің және дайын өнімді өндірудің технологиялық үрдістерін бақылайды.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дайын өнімнің технологиялық үрдісін жүргізеді.
2. Сүт пен сүт өнімдерінің өндірісін жандандыру үшін шикізатты бақылаудың, технологиялық үрдістің, дайын өнімнің нәтижелерін қолданады.

Оқытудың нәтижесі: 3) Дайын өнімнің сапасын, орамасын, таңбасын және өнімді кәсіпорыннан шығару тәртібін бақылау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жасалып жатқан өнім ақаулары мен кемістіктерінің туындау себептерін сипаттайды.
2. Орамаға қойылатын талаптарды сақтайды.
3. Сүт пен сүт өнімдерін таңбалау талаптарын сақтайды.
4. Дайын өнімнен сынақ алады және оларды сараптамаға дайындайды.
5. Сапасын бақылау бойынша құжаттаманы ресімдейді.

КҚ 12. Шығарылатын сүт өнімінің сапасын бақылауды жүзеге асырады

КМ 12. Стандарттау, сертификаттау жәнеи метрология негіздері

Осы модуль метрология және стандарттау бойынша стандарттармен және басқа нормативтік құжаттармен жұмыс, өлшеу жүргізу және олардың нәтижелерін өңдеу, қолданыстағы нормативтік базаға сәйкес технологиялық және техникалық құжаттаманы ресімдеу үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өнімнің және үрдістердің негізгі түрлеріне нормативтік құжаттардың талаптарын қолдану.

Стандарттау, сертификат
тау және метрология негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жалпы техникалық және ұйымдастырушылық-әдістемелік стандарттар жүйелерінің (кешендерінің) негізгі ережелерін сипаттайды.
2. Қолданыстағы стандарттарға және халықаралық бірлік жүйелеріне сәйкес көлемді өлшеудің терминологиясы мен бірлігін қолданады.

Оқытудың нәтижесі: 2) Қолданыстағы нормативтік базаға сәйкес техникалық құжаттаманы ресімдеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сапа жүйесінің талаптарын орындайды.
2. Техникалық құжаттаманы ресімдейді.

КҚ 13. Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы жұмысының негізгі түрлерін орындау

КМ 13. Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер операторы жұмысының негізгі түрлерін орындау

Осы модуль өндіріс жағдайында кәсіби қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Тағам өнеркәсібі кәсіпорындарында гигиена және тазалық ережелері мен нормаларын сақтау.

Кәсіби тәжірибе

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тағам өнеркәсібі жұмысшыларының жеке бас гигиенасы ережелерін сақтайды.
2. Үй-жайдың, құрылғының, инвентарьдың, киімнің санитарлық-техникалық талаптарын сақтайды.
3. Кәсіпорында қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтайды.
4. Жуғыш заттардың жіктелуін, оларды қолдану ережелерін сипаттайды.

Оқытудің нәтижесі: 2) Шикізат пен дайын сүт өнімінің сапасына қойылатын талаптарды сақтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Стандартқа сәйкес шикізаттың сапалық және сандық көрсеткіштерін анықтайды.
2. Дайын өнімнен сынақ алады және оларды сараптамаға дайындайды.
3. Дайын өнімнің органолептикалық және физикалық-химиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша сынақ жүргізеді.
4. Дайындалатын сүттің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау бойынша құжаттаманы ресімдейді.
5. Өнеркәсіптің технологиялық үрдісін және дайын өнімнің сапасын бақылау бойынша құжаттарды ресімдейді.

Оқытудің нәтижесі: 3) Сүт өнімі өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізеді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүтті қабылдау ережелерін сақтайды.
2. Өндірістің автоматикалық желісі жұмысының қағидаларын сипаттайды.
3. Сүт пен ашымалы сүт өнімі өндірісінің температуралық режимдерін сақтайды.
4. Орау аппараттарына орағыш материалдарды толтырады.
5. Өнімді таңбалау ережелерін орындайды.
6. Орама түрлерін қолданады.
7. Дайын өнімді орайды.

"122407 3 – Техник-технолог" біліктілігі

КҚ 14. Техникалық шешімдердің тиімділігін бағалауды, экономикалық ахуалды талдау жүзеге асыру

КМ 14. Техникалық шешімдердің тиімділігін бағалау, экономикалық ахуалды талдау

Осы модуль өндірістік шығындарды, жұмыстың сметасын, материалдық ресурстардың қажеттілігін есептеуге және экономикалық тиімділік пен шаруашылық қызметке талдау жүргізуге қажетті қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.
Модульді зерделеу кезінде оқушылар мыналарды меңгеру қажет: нарықтың экономикалық түсінігі, сметалық құжаттаманы жасау тәртібі, жоспарлау және есептеу тәсілдері.
Оқушылардың мыналарға қол жеткізу үшін қабілеттері болуы маңызды: өндірістің салалық құрылымына талдау жүргізу; өндірісті ұйымдастыру нысандарының деңгейін және экономикалық тиімділігін анықтау бойынша есептерді орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өндірісті қоғамдық ұйымдастыру нысандарының экономикалық тиімділігін анықтау түрлерін, нысандарын, көрсеткіштерін, тәсілдерін сипаттау.

Экономика негіздері
Экономика салалары

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салалық нарықты сипаттайды: нарық шекараларының типтері, нарық шекараларын анықтау өлшемшарттары, өндірістің құрылымын анықтайтын факторлар.
2. Нарықтық биліктің көздері мен себептерін, нарықтық биліктің өлшемін анықтайды. 4.Нарықтық бәсекелестіктің құрылымын сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Өндірістің техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне есеп жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Өндірістің техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің есебін жасайды.
2. Құрылғының сметалық бағасын есептейді.
3. Технологиялық үрдістердің шығындарын есептейді.

КҚ 15. Басқару қызметін жүзеге асыру

КМ 15. Басқару қызметінің негіздері

Осы модуль менеджмент жүйесінде жоспарлау, басқару тәсілдері жүйесін анықтау, стресс және жанжалдарды басқару үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Ұйым қызметінің тиімділігіне ықпал ететін оның ішкі ауыспалы және сыртқы факторларды талдау.

Менеджмент және маркетинг негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ақпараттық технологиялар жүйесінде басқарудың ерекшеліктерін, ұйым қызметін жоспарлау негіздерін, ақпарат алмасудың тиімділігін арттыру жолдарын ескереді.
2. Шешім қабылдауға әртүрлі амалдарды қолданады.
3. Өкілеттіліктер мен міндеттер беруді жүзеге асырады.
4. Басқару тәжірибесінде мотивация модельдері мен бақылау шараларын қолданады.
5. Еңбек ресурстарын жоспарлау, бұйымдар мен өндірістік үрдістерді жобалау кезінде заңды шектеулерді ескереді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Өнеркәсіптің маркетингтік қызметінің тиімділігін арттырумен байланысты әртүрлі практикалық сұрақтарды шешу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тауарлық, бағалық және өткізу саясатының негізгі бағыттарын сипаттайды.
2. Маркетингтік зерттеулер үшін қосымша ақпараттың ішкі және сыртқы қайнар көздерін қолданады.
3. Маркетингтік зерттеулер жүргізу кезінде қосымша ақпарат жинаудың әртүрлі тәсілдерін қолданады.
4. Тұтынушының жүріс-тұрысына және таңдауына ықпал ететін факторларды талдайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Уәждемелік стратегиялар мен тәсілдерді қолдану.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Персоналды басқару тәсілдерін қолдану.
2. Кадрлық жоспарлауды жасайды.
3. Персоналдың қызмет бойынша қызметтік-кәсіби жылжу жүйесін құрайды.

КҚ 16. Барлық саты бойынша сүт пен сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісіне бақылау жүргізу

КМ 16. Барлық саты бойынша сүт пен сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісіне бақылау

Осы модуль барлық саты бойынша сүт пен сүт өнімдері өндірісінің технологиялық үрдісіне бақылау үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Сүт шикізатын қабылдауды және алғашқы өңделуін жүргізу.

Сүт пен сүт өнімдері өндірісін технохимиялық бақылау
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүт шикізатын қабылдауға және алғашқы өңдеуге қойылатын талаптарды сақтайды.
2. Сүт шикізатын қайта өңдеуге қабылдайды.
3. Шикізат сапасына қойылатын талаптарды сақтайды.
4. Сапасына сәйкес шикізатты алғашқы қайта өңдеуді ұйымдастыруды және өткізеді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сүт пен сүт өнімдерін өндірудің технологиялық үрдісін жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүт пен сүт өнімдерін өндірудің технологиялық үрдісін сипаттайды.
2. Сүт пен сүт өнімдерін әзірлеу кезінде шикізатқа қойылатын талаптарды сақтайды.
3. Сүт пен сүт өнімдері өнідірісінің технологиялық үрдістерін жүргізеді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптарды сақтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Шикізатқа қойылатын талаптарды сақтайды.
2. Дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптарды сақтайды.
3. Есеп-тіркеу құжаттамасын жүргізеді.

КҚ 17. Электрлік құрылғыны, технологиялық машиналар мен аппараттардың қозғалысын жолдау тетіктерін пайдалану бойынша жұмысты жүргізу

КМ 17. Құрылғыны, технологиялық машиналар мен аппараттардың қозғалысын жолдау тетіктерін пайдалану

Осы модуль құрылғыны, технологиялық машиналар мен аппараттардың қозғалысын жолдау тетіктерін пайдалану үшін қажетті білімді, біліктілікті және қабылетті сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Технологиялық үрдістер жүйесі өзгерген кезде технологиялық құрылғының жаңа түрлерін қолдану, жаңа аспаптық техниканы және жаңа зерттеу тәсілдерін меңгеру.

Сүт пен сүт өнімдері өндірісі үшін технологиялық құрылғы
Өндірістік оқыту

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүт саласының заманауи технологиялық құрылғыларының құрылымы мен қағидаларын меңгереді.
2. Қолданбалы компьютерлік бағдарламаларды қолданып, технологиялық жобалауды жүзеге асырады.
3. Заманауи есептеуіш техниканы қолданып, құрылғының негізгі параметрлерін есептейді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Жануар өнімдерінің азық-түліктерін өндіру саласында жаңа техника мен технология жетістіктерін іздеуді, таңдауды және пайдалануды жүзеге асыр.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүт саласындағы құрылғының негізгі техникалық сипаттамаларын қолданады.
2. Сүт өндірудің және алудың жаңа тәсілдерін, оларды техникалық жабдықтауды меңгереді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Жұмыс атқарудың тәртібін, құрылғыны орналастыру, жұмыс орындарын техникалық жабдықтау және ұйымдастыру жоспарларын жасау, құрылғының өндірістік қуатын және жүктелуін есептеу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құрылғыны пайдалану ережелерін және қауіпсіздік жағдайын сақтайды.
2. Шикізаттың сапасын талдаудың жүйелі тәсілдері базасында қолданыстағы технологиялық үрдістерді, өнімнің соңғы талаптарын және технологиялық үрдістерін жандандырады және жетілдіреді.

КҚ 18. Техник-технолог біліктілігі бойынша жұмысты орындау

КМ 18. Диплом алды практика

Диплом алдындағы тәжірибе оқу барысында алынған білімдері мен практикалық қабілеттерін қорытындылауға және жетілдіруге; өнеркәсіпте жөндеудің жаңа тәсілдерімен, жаңа құрылғылармен, еңбектің ұйымдастырылуымен, өндіріс экономикасымен, экологиялық мәселелерді шешу жолдарымен тікелей танысуға; диплом жобасын орындау үшін техникалық материалдарды жинауға және дайындауға бағытталған.

Оқытудың нәтижесі: 1) Сүт өнеркәсібі кәсіпорындарында қауіпсіздік және тазалық ережелері мен нормаларын сақтау.

Диплом алды практика

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қауіпсіздік техникасын сақтайды.
2. Жеке бас гигиенасы ережелерін сақтайды.
3. Сүт өнеркәсібінде тазалық ережелерін сақтайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сүт өнеркәсібі өндірісінің технологиялық үрдісін жүргізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Сүт қабылдау ережелерін біледі.
2. Сүт пен сүт өнімдерін пастерлеу және суыту үрдісін жүргізеді.
3.Сүтті тарту үрдісін жүргізеді.
4. Гомогенизация үрдісін жүргізеді.
5. Дайын өнімді сипаттайды.
6. Орау және таңбалау талаптарын орындайды.
7. Ашымалы сүт өнімін ашыту және пісіру кезінде жылу режимдерін сақтайды.
8. Сүт өнімін өндіру үрдісін жүргізеді, мерзімін және сақтау шарттарын сақтайды.
9. Сүт пен сүт өнімдерін өндірудің технологиялық үрдісін жүргізеді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Шикізаттың, сүт өнімінің сапасына қойылатын талаптарды сақтайды.

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Шикізаттан, сүт өнімінен сынақ алады және дайындайды.
2. Шикізаттың және дайын өнімнің органолептикалық және физикалық-химиялық көрсеткіштері бойынша сынақ жүргізеді.
3. Жуғыш заттардың сапасына қойылатын талаптарды сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 4) Кәсіпорында қажетті құжаттаманы ресімдейді.

Бағалау дың өлшем шарттары:

1. Кәсіпорында шикізатқа алғашқы есептеулер жүргізеді. Ведет
2. Сүт өнімі өндірісінің технологиялық үрдісін бақылайтын технологиялық журналдарды толтырады.
3. Зертханалық зерттеулердің журналдарын толтырады.
4. Дайын сүт өнімі сапасының куәлігін толтырады.
5. Өнімнің шығарылған кездегі әр түріне кеткен шикізат шығындарының нормаларын есептейді.

      Ескерту:

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БҚ - базалық құзыреттілік;

      КҚ - кәсіптік құзыреттілік;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 289-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 289-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша) Көлікті пайдалану

Мамандығы:

1225000 – Ет және ет өнімдерінің өндірісі (түрлері бойынша)

Біліктілік*:

122502 2 – Ет өңдеуші
122504 2 – Еттен жартылай фабрикаттар дайындаушы
122511 3 – Техник-технолог

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

      2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
348

14

334


3-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
"122502 2 – Ет өңдеуші" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
988

248

200

540

2-4

КМ 01

Мамандыққа кіріспе, Ет өңдеуші кәсіпорынмен танысу

+


+

+

+

+КМ 02

Ет өнімдерін таңдау және дайындау

+


+

+

+

+

+


КМ 03

Сойыс жануарларының барлық түрлерін бөлшектеу және жіліктеу.

+


+

+

+
КМ 04

. Құстарды, қоянды кесу, бөлшектеу

+


+

+

+

+

+


КМ 05

Ет өндірушінің негізгі жұмыстарын жүзеге асыру
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
144

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


122504 2 – Еттен жартылай фабрикаттар дайындаушы

КМ

Кәсіптік модульдер
1284

272

400

612

5-6

КМ 06

Еттен, ауылшаруашылығы құстарынан, қыр құсынан, қояннан жасалған шұжық өнімдерінің өндірісі.

+


+

+

+

+КМ 07

Шикі және қайнатылған ет өнімдерін өндіру

+


+

+

+

+

+


КМ 08

Ет дайындаудың негізгі түрлерімен жұмыс
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
36

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

Орта буын маманы


"122511 3 – Техник-технолог" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
244

184

60


7-8

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
872

166

166

540

7-8

КМ 09

Шұжық және ет өнімдерін өндірудің технологиялық процесін ұйымдастыру және бақылау

+


+

+

+

+

+


КМ 10

Технологиялық шешімдердің тиімділігін бағалау, экономикалық мәселелердің талдауын жүргізу

+


+

+

+
КМ 11

Ет өндіру өнеркәсіптерінің экономикалық өсуі барысында бизнес – жоспар құрастыру

+


+

+

+

+

+


КМ 12

Диплом алды тәжірибесі
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау***
216
8

АА 03

Аралық аттестаттау
36
7-8

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72
8

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

65