Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 27 қарашада № 16013 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
Бұйрықтың басын V1700016013 қараңыз

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 142-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Жылутехникалық жабдықтар және жылумен қамту жүйесі (түріне қарай)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 142-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

0900000 - Энергетика

Мамандығы:

0907000 - Жылутехникалық жабдықтар және жылумен қамту жүйесі (түріне қарай)

Біліктілік*:

090701 2 - Жылу жүйелерінің жабдығын ж?ндеу слесарі


090702 2 - Қазандық пен шаң дайындау цехтарының жабдықтарын ж?ндеу слесарі;
090703 3 - Техник-жылу технигі.

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 1 жыл 10 ай;

      2 жыл 10 ай; 3 жыл 10 ай

      негізгі орта білім базасында

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу****

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

ЖБП

Жалпы білім беретін пәндер**

+

+

+

1448
1-3

БМ

Базалық модульдер
356

12

344


1-6

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+
"090702 2 - Қазандық пен шаң дайындау цехтарының жабдықтарын ж?ндеу слесарі" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
984

288

192

504

2-4

КМ 01

Қолданбалы бағдарламаларды пайдалана отырып, технологиялық жабдықтың детальдары мен тораптарының технологиялдық сызбалары мен сызуларын орындау


+

+

+

+

+КМ 02

Кәсіптік қызметте техникалық термодинамиканың қасиеттері мен заңдарын қолдану

+


+

+

+

+КМ 03

Жылу энергетикасында конструкциялық материалдардың сапасын бақылау әдістерінің сипаттамаларын айқындау және әдістерін таңдау


+

+

+

+

+КМ 04

Қазандық және шаң дайындау рлау цехтары жабдықтарының детальдарын слесарлық өңдеуді орындау

++

+

+

+


КМ 05

Қазандық және шаңдаярлау цех, құбыр жол және құбыржол арматурасы негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес буыны мен механизмдерін жөндеу

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Қазандық және шаңдаярлау цех негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес монтаждауды және демонтаждауды орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Қазандық және шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
144

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"090701 2 – Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі" бліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1244

446

258

540

5-6

КМ 08

Жылу жүйелері жабдығының детальдарын слесарлік өңдеу

++

+

+

+


КМ 09

Жылуландыру жабдығын, құбыржолдар мен арматураны жөндеу

+


+

+

+

+

+


КМ 10

Жылуландыру жабдығы, құбыржол арматурасы, орама мен жылуоқшаулауышты монтаждау және демонтаждау

+


+

+

+

+

+


КМ 11

Қазандық қондырғы мен жылу желілеріне техникалық қызмет көрсету

+


+

+

+

+

+


КМ 12

Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
72

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
4320

Орта буын маманы


"090703 3 - Техник-жылу технигі." біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
256

180

76


7-8

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
860

260

168

432


КМ 13

Детальдарды беріктікке есептеуді орындау


+

+

+

+

+КМ 14

Электр және магниттік тізбектердің негізгі заңдарын және олардың көріністерін түрлі күштік тізбектер мен электр жабдықтарында қолдану


+

+

+

+

+КМ 15

Негізгі және қосалқы жылу техникалық жабдықты эксплуатациялау және конструкциясы.

+


+

+

+

+

+


КМ 16

Жылу желісі мен жылу пункттерін пайдалану әрі есептеу

+,


+

+

+

+

+


КМ 17

Жылутехникалық өлшем мен жылутехникалық үрдісті автоматтандырудың негіздері

+


+

+

+

+

+


КМ18

Жылуэнергетикасы кәсіпорнындағы өндірістік шаруашылық қызметі.


+

+

+

+

+

+


КМ 19

Диплом алды практика
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау***
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
5760

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

6588

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** ЖБП қажеттілік бойынша модульдерге кіріктіріледі.

      *** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      **** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      ЖБП - жалпы білім беру пәндері;

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 143-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Жылутехникалық жабдықтар және жылумен қамту жүйесі (түріне қарай)" мамандығы бойынша үлгілік оқу жоспары

      Ескерту. 143-қосымшаға өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 16.09.2019 № 409 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Білім беру коды және бейіні:

0900000 - Энергетика

Мамандығы:

0907000 - Жылутехникалық жабдықтар және жылумен қамту жүйесі (түріне қарай)

Біліктілік*:

090701 2 - Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі


090702 2 - Қазандық пен шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі;
090703 3 - Техник-жылу технигі.

      Оқыту нысаны: күндізгі

      Оқытудың нормативтік мерзімі: 10 ай;

      1 жыл 10 ай; 2 жыл 10 ай

      жалпы орта білім беру негізінде

Индексі

Циклдер, пәндер/модульдер, практикалар атауы

Бақылау нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу***

Емтихан

Сынақ

Бақылау жұмысы

БАРЛЫҒЫ

Оның ішінде:

Теориялық оқыту

Зертханалық-практикалық жұмыстар, курстық жобалар және жұмыстар

Өндірістік оқыту және/немесе кәсіптік практика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Білікті жұмысшы кадрлар

БМ

Базалық модульдер
436

92

344


1-4

БМ 01

Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану


+

+

+


+БМ 02

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру


+


+

+

+БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру


+


+

+

+БМ 06

Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну


+


+

+

"090702 2 - Қазандық пен шаң дайындау цехтарының жабдықтарын ж?ндеу слесарі" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
984

288

192

504

1-2

КМ 01

Қолданбалы бағдарламаларды пайдалана отырып, технологиялық жабдықтың детальдары мен тораптарының технологиялдық сызбалары мен сызуларын орындау


+

+

+

+

+КМ 02

Кәсіптік қызметте техникалық термодинамиканың қасиеттері мен заңдарын қолдану

+


+

+

+

+КМ 03

Жылу энергетикасында конструкциялық материалдардың сапасын бақылау әдістерінің сипаттамаларын айқындау және әдістерін таңдау


+

+

+

+

+КМ 04

Қазандық және шаң дайындау рлау цехтары жабдықтарының детальдарын слесарлық өңдеуді орындау

++

+

+

+


КМ 05

Қазандық және шаңдаярлау цех, құбыр жол және құбыржол арматурасы негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес буыны мен механизмдерін жөндеу

+


+

+

+

+

+


КМ 06

Қазандық және шаңдаярлау цех негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес монтаждауды және демонтаждауды орындау

+


+

+

+

+

+


КМ 07

Қазандық және шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 01

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 01

Аралық аттестаттау
72

ҚА 01

Қорытынды аттестаттау
36


"090701 2 - Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі" біліктілігі

КМ

Кәсіптік модульдер
1244

446

258

540

3-4

КМ 08

Жылу жүйелері жабдығының детальдарын слесарлік өңдеу

++

+

+

+


КМ 09

Жылуландыру жабдығын, құбыржолдар мен арматураны жөндеу

+


+

+

+

+

+


КМ 10

Жылуландыру жабдығы, құбыржол арматурасы, орама мен жылуоқшаулауышты монтаждау және демонтаждау

+


+

+

+

+

+


КМ 11

Қазандық қондырғы мен жылу желілеріне техникалық қызмет көрсету

+


+

+

+

+

+


КМ 12

Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау
++


БҰАМ 02

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

АА 02

Аралық аттестаттау
72

ҚА 02

Қорытынды аттестаттау
36

Білікті жұмысшы кадрлар деңгейі үшін міндетті оқыту бойынша жиыны
2880

Орта буын маманы


"090703 3 - Техник-жылу технигі" біліктілігі

БМ

Базалық модульдер
256

180

76


5-6

БМ 03

Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

++

+

+БМ 04

Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану


+

+

+

+
БМ 05

Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану


+

+

+

+
КМ

Кәсіптік модульдер
860

260

168

432


КМ 13

Детальдарды беріктікке есептеуді орындау


+

+

+

+

+КМ 14

Электр және магниттік тізбектердің негізгі заңдарын және олардың көріністерін түрлі күштік тізбектер мен электр жабдықтарында қолдану


+

+

+

+

+КМ 15

Негізгі және қосалқы жылу техникалық жабдықты эксплуатациялау және конструкциясы.

+


+

+

+

+

+


КМ 16

Жылу желісі мен жылу пункттерін пайдалану әрі есептеу

+,


+

+

+

+

+


КМ 17

Жылутехникалық өлшем мен жылутехникалық үрдісті автоматтандырудың негіздері

+


+

+

+

+

+


КМ18

Жылуэнергетикасы кәсіпорнындағы өндірістік шаруашылық қызметі.


+

+

+

+

+КМ 19

Диплом алды практика
++


БҰАМ 03

Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер
+

ДЖ 01

Дипломдық жобалау**
216

АА 03

Аралық аттестаттау
36

ҚА 03

Қорытынды аттестаттау
72

Орта буын маманы деңгейі үшін міндетті оқытуға жиыны
1440


Міндетті оқытуға жиыны
4320

К

Консультациялар

оқу жылы үшін жүз сағаттан артық емес


Ф

Факультативтік сабақтар

аптасына төрт сағаттан артық емесБарлығы:

4960

      Ескерту:

      * Берілген мамандықтың басқа біліктіліктеріне оқу мекемесі ұқсас тәсілдеме қолданылып жұмыс оқу жоспарларын әзірлейді.

      ** Оқу мекеменің қалауы бойынша дипломдық жобалау сағаттары кәсіптік модульдерге бөлінеді.

      *** Семестр бойынша бөлінуі мекеменің қалауы бойынша өзгереді.

      Қолданылған аббревиатуралар:

      БМ - базалық модульдер;

      КМ - кәсіптік модульдер;

      БҰАМ - білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;

      ДЖ - дипломдық жобалау;

      АА - аралық аттестаттау;

      ҚА - қорытынды аттестаттау;

      К - консультациялар;

      Ф - факультативтер.

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2017 жылғы 31 қазандағы
№ 553 бұйрығына 144-қосымша

Техникалық және кәсіптік білім берудің "Жылутехникалық жабдықтар және жылумен қамту жүйесі (түріне қарай)" мамандығы бойынша үлгілік оқу бағдарламасы

Білім беру коды және бейіні:

0900000 - Энергетика


Мамандығы:

0907000 - Жылутехникалық жабдықтар және жылумен қамту жүйесі (түріне қарай)


Біліктілік

090701 2 - Жылу жүйелерінің жабдығын ж?ндеу слесарі*;090702 2 - Қазандық пен шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі ;
090703 3 - Техник-жылу технигі.Базалық және кәсіптік құзыреттіліктер

Модульдің атауы

Модульге қысқаша шолу

Оқыту нәтижелері және бағалаудың өлшемшарттары

Модульді қалыптастырушы пәндер

Базалық модульдер

БҚ 1. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

БМ 01. Кәсіптік қызмет аясында кәсіптік лексиканы қолдану

Бұл модуль кәсіби қызметте қазақ (орыс) және шетел тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар іскерлік қазақ (орыс) және шетел тілінің және кәсіби лексиканың негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар кәсіптік бағыттағы мәтіндерді оқу және аудару үшін (сөздікпен) қажетті қазақ (орыс) және шетел тілінің лексикалық және грамматикалық минимумын үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Өзінің кәсіптік қызметі саласында тілдесу үшін қазақ (орыс) және шетел тіліндегі грамматика мен терминологияны меңгеру.

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі Кәсіптік шетел тілі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіптік қатынасу үшін қажетті мамандық бойынша лексика-грамматикалық материалды меңгереді.
2. Мамандығы бойынша терминологияны қолданады.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіби бағыттағы мәтіндерді аудару (сөздікпен) техникасын меңгеру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқиды және аударады (сөздікпен);

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақ (орыс) және шетел тіліндегі кәсіби диалогтік сөйлеу тілін енгізу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жағдайға байланысты қисынды және ретті пікір айта алады.
2. Кәсіби қарым-қатынас үдерісінде диалог жүргізе біледі.

БҚ 2. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде құрастыру және ресімдеу

БМ 02. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыру

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын құрастыруға және рәсімдеуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: мемлекеттік тілде іс жүргізу негіздерін; іскерлік құжаттарды жасау тәсілдері мен функцияларын; құжаттардың жіктелуін, тасымалдағыштар, мақсатын, құрамдас бөліктерін, рәсімдеу ережелерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
компьютерлік технологияларды қолдана отырып, кәсіптік қызметте қажетті қызметтік құжаттарды мемлекеттік тілде құрастыруды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс істеу.

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құжаттардың түрлері мен жіктелуін сипаттайды.
2. Құжаттардың ақпараттық және коммуникативтік функциясын түсінеді.
3. Құжаттардың құрылымын анықтайды.
4. Қызметтік құжаттардың негізгі деректемелерін қолданады.
5. Құжаттың мәтініне қойылатын талаптарды сақтайды.
6. Компьютерлік технологияларды қолдана отырып, ұйымдық-өкімдік және ақпараттық-анықтамалық құжаттармен жұмыс жасайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Еңбек қатынастарын реттейтін құжаттарды мемлекеттік тілде жасау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес еңбек қатынастарын және "Техникалық реттеу туралы" және "Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы" ҚР Заңдарына сәйкес техникалық реттеу саласындағы қатынастарды реттейтін құжаттар туралы ұғымын меңгерген.
2. Еңбек шартының қажетті талаптары туралы ақпаратты меңгереді.
3. Түйіндемені, өмірбаянды, мінездемені, өтінішті, арызды, сенімхатты, қолхатты мемлекеттік тілде құрастырады.

БҚ 3. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

БМ 03. Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру

Бұл модуль жеке қасиеттерді және олармен байланысты қабілеттерді жетілдіру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психофизиологиялық негіздерін, жеке және спорттық өзін-өзі жетілдіру негіздерін, салауатты өмір салтының негіздерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: қозғалыс қабілеттері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жағдайында денсаулықты нығайтуы; кәсіби тұрғыда маңызды физикалық және психомоторлық қабілеттерді дамытуы; өзін-өзі бақылау және ағзаның функционалдық жай-күйін бағалау дағдыларын үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты қағидаттарын сақтау.

Дене тәрбиесі

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Салауатты өмір салты негіздері мен мәдениетін ұғынады.
2. Бұлшық етке жүктеме түскен кездегі тыныс алу, қан айналым және энергиямен қамтамасыз ету жүйелері қызметінің физиологиялық негіздерін сипаттайды.
3. Жалпы дене дайындығы бойынша жаттығулар кешенін орындайды.
4. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты мәдениетін сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Физикалық қасиеттерді және психофизиологиялық қабілеттерді жетілдіру.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Командалық спорттық ойын қағидаларын сақтайды.
2. Денет тәрбиесі жүктемесінің негіздерін және оны реттеу тәсілдерін сипаттайды.
3. Жаттығуларды орындау техникасын меңгереді.
4. Үйренген ойын тәсілдері мен жеке тактикалық міндеттерді оқу ойынында қолданады.
5. Бағдарламада көзделген бақылау нормативтері мен тестілерін орындайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Жарақаттану және жазатайым оқиғалар кезінде дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Дене тәрбиесі жаттығуларымен айналысу кезінде жарақаттардың туындау себептерін, жарақаттанудың алдын алу тәсілдерін түсінеді.
2. Жарақаттар кезінде дәрігерге дейінгі көмек көрсетеді.

БҚ 4. Құқықтық негіздерді түсіну, өзін және өзінің қоғамдағы орнын сезіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану

Бұл модуль әлемнің философиялық бейнесін зерттеу, мәдениеттің болмысы мен арналуын түсіну; азаматтық құқықтар мен міндеттерді сақтау; қоғамның даму заңдылықтары мен перспективаларын, қазіргі замандағы әлемнің әлеуметтік-саяси үдерістердің даму үрдістерін түсіну негізінде ойлау мәдениетін қалыптастыруға қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарды және заңдылықтарды; мәдениеттерді, діндерді және өркениеттін; мемлекеттік құқықтық қарым-қатынастар мен құбылыстардың жүйесін; азаматтар мен қоғамдағы саясаттың басқа да субъектілерінің өзара қарым-қатынастары жүйесінің жұмысын меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі философиялық ұғымдарға сүйенуге;
философияның негізгі мәселесі мен диалектика заңдарын түсінуі; әлемдік өрнениеттегі Қазақстан Республикасы халықтары мәдениетінің рөлі мен орнын талдауға;
жалпы адамгершілік-адами құндылықтар мен гуманистік дүниетаным негізінде толеранттылық таныта білуге; адам баласын жек көрушілік, экстремистік, радикалдық және террористік идеологияларды мойындамауы; құқық нормаларын сақтауға; әлеуметтік өзара қарым-қатынастар барысында қалыптасатын әлеуметтік және саяси қатынастар жүйесінде бейімделуге дағдыланады.

Оқыту нәтижесі: 1) Жалпы философиялық мәселелерді жақсы білу.

Философия негіздері
Мәдениеттану
Құқық негіздері
Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі философиялық ұғымдарды меңгереді.
2. Философия тарихындағы таным үдерісінің мәнін және таным үдерісіне әр түрлі пікірлерді түсінеді.
3. "Диалектика", "диалектика заңдары", "болмыс", "материя", "қозғалыс", "кеңістік және уақыт" ұғымдарының мәндерін сипаттайды.
4. Философияның негізгі категорияларының мәні мен өзара байланысын анықтайды.
5. Әлемнің ғылыми, философиялық және діни көріністерінің ерекшеліктерін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Адам өмірінде еркіндік пен жауапкершілік, материалдық және рухани құндылықтар сияқты философиялық санаттардың арақатынасын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Тұлғаның өмірдің, мәдениеттің және қоршаған табиғи ортаның сақталуына жауапкершілік деңгейін сезінеді.
2. Ғылымның, техника мен технологиялардың дамуымен және пайдаланылуымен байланысты әлеуметтік және этикалық проблемалардың мәнін түсінеді.
3. Адам өміріндегі материалдық және рухани құндылықтардың қатынасы туралы жеке пікірін тұжырымдайды.
4. Өмір шындығы мен мәні туралы әр түрлі пікірлерді талдайды, осы түсініктерге қатысты өз пікірін қалыптастырады.

Оқыту нәтижесі: 3) Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Отандық мәдениеттің тарихын, дәстүрлі қазақ мәдениетінің құндылықтарын біледі.
2. Қазақстан Республикасы халқы мәдениетінің әлемдік өркениеттегі рөлі мен орнын түсінеді.
3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 4) Толеранттылықты және белсенді тұлғалық көзқарасты қалыптастыратын моралдық-адамгершілік құндылықтар мен нормаларды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әртүрлі мәдениеттер мен өркениеттердің нысандарын және түрлерін, тарихын сипаттайды.
2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің тарихын біледі және қазіргі жағдайын түсінеді.
3. Экстремисттік, радикалдық және террористтік идеологияны ажырата алады.
4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени ерекшеліктерді толеранттылықпен қабылдайды.

Оқыту нәтижесі: 5) Құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдарды білу.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Құқықтың мәнісін және негізгі белгілерін түсінеді.
2. Заңдылық және құқықтық тәртіп ұғымын біледі және қағидаттарын сақтайды.

Оқыту нәтижесі: 6) Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді меңгереді.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан Республикасы Конституцияның ережелеріне сәйкес жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін, "Техникалық реттеу туралы" ҚР Заңына сәйкес тұтынушы мен дайындаушы құқықтарын түсінеді.
2. Әкімшілік реттеу әдістерін сипаттайды.
3. Әкімшілік және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершіліктің қажеттілігін түсінеді.
4. Азаматтық және отбасылық құқықтың негізгі ережелерін меңгереді.
5. Салық түрлері туралы ақпаратты меңгереді.
6. Қылмыстық жауапкершілікті және оның туындау негіздемесін түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 7) Еңбек заңнамасына сәйкес өзінің құқықтарын қорғау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қызметкердің Еңбек кодексіне сәйкес құқықтары мен міндеттерін түсінеді.
2. Жұмысшы мен жұмыс берушінің материалдық және тәртіптік жауапкершілігін ажыратады;

Оқыту нәтижесі: 8) Әлеуметтанудың және саясаттанудың негізгі ұғымдарын меңгеру

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Негізгі политологиялық ұғымдарды меңгереді: билік, саяси жүйе, саяси режим, мемлекет, мемлекеттік басқару формалары, мемлекеттік құрылыс формалары, саяси партиялар, партиялық жүйелер, саяси элита, саяси көшбасшылық, геосаясат.
2. Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын меңгереді:  әлеуметтік қарым-қатынас, әлеуметтік құбылыс, әлеуметтік үдеріс, әлеуметтік ілгерілеу.
3. Жалпы әлеуметтік және саяси үдерістерді жеке фактілермен арақатынасын біледі.

Оқыту нәтижесі: 9) Халықаралық саяси үдерістерді, геосаяси ахуалды түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазіргі әлемдегі Қазақстанның орны мен рөлін түсінеді.
2. Қазақстан Республикасының саяси жүйесінің құрылымын сипаттайды.
3. Саяси мәдениеттің жұмыс істеу  мәні мен заңдылықтарын түсінеді.

БҚ 5. Заманауи экономикалық жүйенің заңдылықтарын және қызмет ету тетіктерін түсіну

БМ 05. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімдерін қолдану

Бұл модуль қазіргі экономикалық жүйенің заңдылықтары мен тетіктері туралы, нарық тетіктері мен мемлекеттік реттеу әдістері туралы кешенді түсінік қалыптастыру үшін қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді игеру нәтижесінде білім алушылар: экономикалық теория негіздерін; экономикалық жүйелердің жалпы негіздерін; макроэкономика негіздерін; экономиканың өзекті мәселелерін; "Жасыл экономиканың" негізгі міндеттерін меңгереді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: негізгі экономикалық мәселелерді, экономика теориясы мен бизнес негіздерінің тұжырымдық ережелерін түсінуді; елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басым бағыттарын анықтауды үйренеді.

Оқыту нәтижесі: 1) Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді меңгеру.

Экономика негіздері

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Экономикалық терминдерді меңгереді, нарықтық экономика заңдылықтары мен қағидаттарын түсінеді.
2. Өндіріс және тұтыну экономикасының негіздерін меңгереді.
3. Мемлекеттің салықтың саясатын сипаттайды.
4. Инфляция көздерін және оның салдарларын түсінеді.

Оқыту нәтижесі: 2) Кәсіпорынның меншік формасы мен түрін, жоспары түрін, негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері мен мазмұнын сипаттайды.2. Математикалық әдістерді қолдана отырып, қажетті экономикалық есептеулерді орындайды.
3. Кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтайды.

Оқыту нәтижесі: 3) Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсіну.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Әлемдік экономиканың даму үрдістерін сипаттайды.
2. Мемлекеттің "жасыл" экономикаға өтуінің негізгі міндеттерін түсінеді.
3. Жалпы ішкі өнім  мен жалпы ұлттық өнімді есептеудің негізгі әдістерін қолданады.

Оқыту нәтижесі: 4) Кәсіпкерлік қызметтің табысқа ие болу және тәуекелге бару мүмкіндіктерін анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Кәсіпкерліктің мақсаттарын, даму факторлары мен шарттарын  сипаттайды.
2. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметтің заманауи ұйымдастырушылық-құқықтық формаларын сипаттайды.3. Кәсіпкерлік қызметтің жетістігін анықтайтын факторларды түсінеді.
4. Бизнес жоспарды құру негіздерін меңгереді.

БҚ 6. Қазақстанның тарихын, әлемдік қоғамдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

БМ 06. Қазақстанның тарихын, әлемдік қауымдастықтағы рөлі мен орнын түсіну

Бұл модуль ұлттық сананы дамытуға, ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейін орын алған тарихи оқиғалардың мәні мен заңдылықтарын түсінуге қажетті білімдерді, икемдер мен дағдыларды сипаттайды.
Модульді зерделеу нәтижесінде білім алушылар: Қазақстанның негізгі тарихи кезеңдерінің хронологиялық шекаралары мен маңызын меңгереді.

Оқыту нәтижесі: 1) Негізгі тарихи оқиғаларды түсіну.

Қазақстан тарихы

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Ежелгі дәуірден қазіргі кезеңге дейінгі тарихи оқиғалар хронологиясын біледі және мәнін түсінеді.
2. Қазақ халқының жалпытүрік қоғамдағы, көшпелі өркениет жүйесіндегі, Еуразия әлемі халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының дамуындағы рөлі мен орнын аша біледі.
3. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси және қоғамдық өзгерістердің мәні мен бағытын түсінеді.
4. Тәуелсіз Қазақстанның жетістіктерін сипаттайды.

Оқыту нәтижесі: 2) Тарихи оқиғалардың себеп-салдар байланысын анықтау.

Бағалаудың өлшемшарттары:

1. Қазақстан тарихының толыққандылығы мен жүйелілігін көрсететін және сипаттайтын фактілерді, үдерістер мен құбылыстарды анықтайды.
2. Тарихи оқиғалардың арасында байланыс орнатады.

Кәсіптік модульдер

"090702 2 – Қазандық пен шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі" біліктілігі

КҚ 1. Эскиздерді, сызбаларды және сызуларды орындау, техникалық құжаттаманы оқу

КМ 01. Қолданбалы бағдарламаларды пайдалана отырып, технологиялық жабдықтың детальдары мен тораптарының технологиялдық сызбалары мен сызуларын орындау

Б Бұл модуль түйіндер және бөлшек сызбаларын, эскиздерін; технологиялық схемалардың және технологиялық жабдықтың графикалық кескіндерін орындауға қажетті білімді, біліктіліктерді және дағдыларды сипаттайды.
Модульді оқу нәтижесінде білім алушылар келесі білімді меңгереді:
жобаламдық сызудың заңдары, тәсілдері және әдістері, жұмыс сызбаларын,
құрастырымдық және технологиялық құжаттаманы оқу және рәсімдеу ережелерін; сызбаларды, техникалық суреттерді, эскиздерді және схемаларды орындау ережелері, геометриялық құрылымдар және техникалық бөлшектерді сызу ережелерін; құрамалық сызбалар туралы жалпы мәліметтерін; технологиялық жабдық пен технологиялық сызбаны орындауды ұсынудың графикалық тәсілдерін; сызу мен сызбаны құрастыру және рәсімдеудің құрастырушы құжаттама бірыңғай жүйесінің және технологиялық құжаттаманың бірыңғай жүйесінің мемлекеттік стандарт талаптарын.
Модульды оқу кезінде білім алушылар келесі біліктіліктер мен дағдыларды үйренеді:
технологиялық жабдық және технологиялық сызбалардың графикалық кескіндерін оырндауды;
қолданыстағы нормативтік техникалық құжаттамаға сәйкес технологиялық және конструкторлық құжаттаманы рәсімдеуді;
мамандық бейіні бойынша сызбаларды, технологиялық схемаларды, сипаттамаларды және технологиялық құжаттаманы оқуды;
конструкторлық және технолониялық құжаттаманы әзірлеу үшін қолданбалы бағдарламалардың пакеттерін пайдалануды.

Оқытудың нәтижесі: 1) Сызуларды графикалық ресімдеуді орындау.

Сызу
Компьютерлік технологиялар негіздері

Бағалау өлшемшарттары:

1. Сызулардың форматтарын, негізгі және қосымша; сызудың сызықтарын; сызу қаріптерін айқындайды.
2. Конструкторлық, технологиялық және басқа да нормативтік құжаттаманың негізгі ережелерін сипаттайды.
3. Геометриялық құрылымдарды орындайды.
4. Масштабта өлшемдерді енгізеді, детальдардың контурларын сызады, Конструкторлық құжаттаманың ірыңғай жүйесіне сәйкес негізгі жазуларды орындайды.
5. Техникалық детальдардың контурларын сызу қағидаларын пайдалана отырып, геометриялық құрылымдарды орындайды
6. Геометриялық денелердің проекциясын және олардың аксонометриясын орындайды.
7. Детальдардың проекциясын, қажетті қималар мен қиылыстарды орындайды.
8. Бұрандалық қосылыстардың бейнелері мен белгіленуін орындайды.
9. Детальдардың эскиздері мен сызуларын орындайды.
10. Жалғағыш және жалғанбайтын қосылыстардың сызуларын орындайды.
11. Берілістердің сызуларын орындайды.
12. Техникалық детальдардың еңістігін және конустығын айқындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Қолданбалы бағдарламалардың көмегімен жалпы түрдегі сызуларды және эскиздер бойынша жинақтау сызуларын орындау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Жалпы түрдегі сызуларды және жинақтау сызуларын ресімдеу және оқу қағидаларын сақтайды.
2. Сызуда қолданылатын шарттылықтар мен жеңілдетулерді білетінін көрсетеді.
3. Машина жасау сызуларының дағдыларын қолданады.
4. Эскиздер бойынша жинақтау сызуларын ресімдейді.
5. Жинақтау сызуларын оқиды

Оқытудың нәтижесі: 3) Проекциялық сызуларды орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Нүктелер мен тура сызықтардың кешенді сызуларын, тік және жазық фигуралардың проекцияларын құрады.
2. Аксонометриялық проекцияларда жайпақ фигуралар мен көлемді денелерді бейнелейді.
3. Геометриялық денелердің жазықтықпен қимасын орындайды.
4. Проекциялық сызу дағдыларын меңгерген.
5. Техникалық сурет элементтерін меңгерген.


Оқытудың нәтижесі: 4) Қолданбалы бағдарламалар пакетінің көмегімен мамандық бойынша сызбаларды әзірлеу және ресімдеу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Техникалық құралдар туралы негізгі түсініктерді меңгерген.
2. Компьютерлік графиканы білетінін көрсетеді.
3. Конструкторлық құжаттаманы әзірлеу үшін қолданбалы бағдарламалар пакетін пайдаланады.
4. Техникалық сызу құралдарын пайдаланып, мамандық бойынша сызбаларды орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 5) Инженерлік графиканы меңгеру.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Сызбаларды орындаудың
жалпы ережелерін сақтайды.
2. Бұранданы бейнелеуді және белгілеуді біледі.
3. Стандартқа сәйкес келетін шынайы өлшемдер бойынша бекіту бөлшектерін сызады.
4. Эскиздерді және бөлшектердің жұмыс сызбаларын орындайды.
5. Құрастыру сызбасын және конструкторлық құжаттаманы оқиды.
6. Құрастыру сызбаларының бөлшектенуін біледі.
7. Электротехникалық сызулар мен сызбаларды біледі.

Оқытудың нәтижесі :6) Компьютерлік
технологияларды практикалық қызметте
қолдану.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Операциялық жүйелерде жұмыс қағидатын қолданады.
2. Операциялық жүйелерді баптайды.
3. Пракикалық қызметте заманауи және перспективалық компьютерлік және ақпараттық технологияларды пайдаланады.
4. Деректер базаларын құрудың негізгі қағидаттарына сипаттама береді.
5. Деректер базасын құрады.
6. Графикалық редакторлардың құрылымына, редакторда жұмыс қағидаттарына, объектінің қасиеттері турлаы түсінікке, координаттар бойныша сызду құруға, сызу бағдарын өзгертуге сипаттама береді.
7. Ақпарат алмасу үшін
локалдық желілерді пайдаланады.
8. Конструкторлық және
күнделікті міндеттерді шешу үшін компьютерлік техниканы пайдаланады.

Оқытудың нәтижесі: 7) Компьютерлік графиканы меңгеру.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Автоматтандырылған жобалау жүйелерін пайдаланады.
2. Мамандық бойынша сызулар мен сызбаларды орындайды.

КҚ 2. Термодинамика-лық үрдістер, жылу алмасу теориясы туралы көзқарасы болуы, оны кәсіби қызметінде қолдану

КМ 02. Кәсіптік қызметте техникалық термодинамиканың қасиеттері мен заңдарын қолдану

Осы модуль су және су буының параметрлерін айқындау үшін қажетті дағдылар мен білімдерді алуға, жылу энергетикасында термодинамика және жылу берудің негізгі заңдарын қолдануға мүмкіндік береді.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді:
техникалық термодинамиканың негізгі ережелерін;
газдық заңдарын;
газ қоспаларын; газға арналған жылу сыйымдылығын, рv диаграммасын;
термодинамика заңдарын; идеалдық газдардың термодинамикалық процестерін;
энтальпия; энтропия; газдық циклдерін;
шынайы газдарды;
су буы және оның қасиеттерін; су буының термодинамикалық процестерін; газдар мен булардың ағуы, дроссельденуін; бутурбиналық қондырғылардың
циклдерін; жылу алмасу теориясының негізгі ережелерін; жылу өткізгіштігін; конвективтік жылу алмасуын; жылуды беру және жылды таратуды; ұқсастық және модельдеу негіздерін; сұйықтықтың еркін қозғалысы кезінде жылуды беру, құбырлардың мәжбүрлі және көлденең ағуы, заттың агрегаттық жай-күйі өзгерген кезде; жылу сәулесінің негізгі түсініктері мен заңдарын; денелер арасында сәулеленумен жылу алмасуын; жылу алмасу аппараттарын.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
барометр, манометр және вакуметрдің көрсетімдері бойынша абсолюттік қысымды есептеуді;
жылу сыйымдылығының мәнін, жылу мөлшерін айқындауды;
РV және TS диаграммаларында су буының процестерін бейнелеуді; будың параметрлерін, жұмысын және жылуын айқындауды;
кестелер мен диаграммалар бойынша бу параметрлерін табуды; РV TS, hS диаграммаларында будың пайда болуын; РV , TS, hS диаграммаларында су буының
термодинамикалық процестерін бейнелеуді;
будың жай-күйінің параметрлерін, жылудың мөлшерін, ішкі энергияның өзгеруін, барлық процестердегі жұмыстарды айқындауды;
РV, TS, hS диаграммаларда газдар мен булардың ағу және дроссельдену процестерін бейнелеуді; параметрлерін, жұмысын, жылдамдығын, шығысын айқындауды;
РV, TS, hS диаграммаларында Ренкин циклін бейнелеуді; энтальпиядан пайдалы әрекет коэффициент інің тәуелділігін талдауды;
Кестелер және hS диаграммасы бойынша су буының энтальпиясын табуды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Жұмыс денесі жай-күйінің негізгі термодинамикалық параметрлерін айқындау.

Жылу техникасының теориялық негіздері

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жұмыс денесінің термодинамикалық параметрлерін айқындайды.
2. Қысымды өлшеудің әр түрлі бірліктері арасындағы қатынасты пайдаланады.
3. Жұмыс денесінің парциалдық қысымын және көлемдерін айқындайды.
4. Әртүрлі жылу сыйымдылығын қолданады.
5. Жылу сыйымдылығының әр түрлері арасындағы тәуелділікті түсінеді.
6. Газдың ішкі энергиясын және жұмысын, қлшем бірліктерін есептейді.
7. Термодинамика заңдарын және термодинамикалық процестерді қолданады.
8. Энтропия, энтальпияның; өлшем бірлігінің мәнін түсінеді.
9. Барлық термодинамикалық процестерде жылуды, жұмысты айқындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Кестелер мен диаграммалардың көмегімен су буының жай-күйі өзгеруі процестерін есептеуді орындайды.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Газ циклдерінің РV-және TS-диаграммаларда жұмыс қағидатына сипаттама береді; циклдің ПӘК (пайдалы әрекет коэффициентін) айқындайды.
2. Будың түрлерін, құрамы мен параметрлерін, шынайы газдардың қасиеттерін айқындайды.
3. Сұйықтықтың, будың пайда болуы жылуын және будың шамадан тыс қызуын айқындайды.
4. РV, TS, hS –диаграммалардың көмегімен түрлі термодинамикалық процестер кезіндегі су буының параметрлерін айқындайды.
5. Әрбір процесте жылудың, жұмыстың мөлшерін, су буының параметрлерін айқындау әдімтерін меңгерген.
6. Циклдегі пайдалы пайдаланылған жылуды айқындайды.
7. Регенеративтік циклді; будың аралық шамадан тыс қызуы бар циклді; жылуландыру циклдерін; бинарлық және булы газ циклдерін таниды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Жылу энергетикасында жылу берудің негізгі заңдарын қолданады.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Жылуды беру процестерін және Фурье заңына сипаттама береді.
2. Жайпақ бірқабатты, көпқабатты, цилиндр және шар қабырғасы арқылы жылу өткізгіштікті, жылу ағынының тығыздығын, термикалық қарсылықты айқындайды.
3. Ньютон-Рихман заңын және жылу энергетикасында жылу беру коэффициентіне түрлі факторлардың әсерін пайдаланады
4. Ұқсастық өлшемшарттарын айқындайды
5. Жылу беруді есептеуді орындайды.
6. Жылулық сәулелену заңдарын және жылу энергетикасында газдар мен булардың сәулелену ерекшеліктерін пайдаланады.
7. Жылу алмасудың түрлі жағдайларында жылу ағынын айқындайды.
8. Күрделі жылу алмасуды есептейді.
9. Жылу тасымалдағыштардың және қызу беттерінің температурасын, жылу беру коэффициентін айқындайды.

КҚ 3. Түрлі режимдер кезінде жылу энергетикалық қондырғылардың конструкциялық материалдарын таңдау шарттарын түсіну.

КМ 03. Жылу энергетикасында конструкциялық материалдардың сапасын бақылау әдістерінің сипаттамаларын айқындау және әдістерін таңдау

Осы модуль материалдардың негізгі сипаттамаларын, мақсаты мен химиялық құрамы бойынша болаттар мен шойындардың жіктелуін айқындау, материалдардың сапасын бақылау әдістерін таңдау үшін қажетті дағдылар мен білімдерді алуға мүмкіндік береді.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар мынадай білімдерді меңгереді: металдардың құрылысы, қасиеттері және сынау тәсілдерін; темірдің көміртегімен қорытпасын; қорытпалардың жай-күйінің диаграммасы; көмірсулы болаттар мен шойындарды; болатты термикалық және химиялық-термикалық өңдеудің негіздерін; легирленген болаттар және қорытпаларын; түсті металдар қорытпасын; металл емес конструкциялық материалдарды; металдар мен қорытпаларды өңдеудің негізгі тәсілдерін; металдарды өңдеу өндірісіндегі рұқсаттар, отырғызу және техникалық өлшемдерін; металдарды өңдеу өндірісіндегі стандарттау және метрологиясын;
жылу энергетикалық қондырғылардың конструкциялық материалдары жұмысының шарттарын;
бу турбиналарының конструкциялық материалдарын; атом станциялары негізгі жабдығының конструкциялық материалдарын; тазалау имараттарындағы су дайындау жабдығының конструкциялық материалдарын; электрлік доғалап пісіруді; газдық пісіруді; термикалық кесуді; электр станцияларының жылу энергетикалық жабдығы мен құбыржодарын монтаждау және жөндеу кезіндегі пісіру жұмыстары; автоматты және жартылай автоматты пісіруді; негізгі жылу энергетикалық жабдықтың көлемдері, түрлері, бақылау мерзімдерін; дефектоскопия әдістері мен құралдарын.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
мақсаты мен қасиеттері бойынша материалдарды саралауды;
қорытпалардың жай-күйі диаграммаларымен жұмыс істеуі, қорытпаның құрылымын, күрделі нүктелерін айқындауды; берілген қорытпа үшін термикалық өңдеудің түрін таңдауды;
коррозияның түрлерін айқындауды; болаттардың, түрлі металдардың және олардың қорытпаларының маркаларын ашып көрсетуді;
мақсаты бойынша материалды таңдауды;
өлшеуіш аспаптармен және саймандармен жұмыс істеуді;
мемлекеттік өлшеу жүйесін пайдалануды;
түрлі жұмыс режимдерінде жылу техникалық юаджықтың детальдары мен тораптарының ықтимал деформациясының түрлерін айқындауды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Қолданылуы және қасиеттері бойынша конструкциялық материалдарды саралау.

Жылу энергетикасының конструкциялық материалдары

Бағалау өлшемшарттары:

1. Материалдардың негізгі сипаттамаларын; кристалл торшалардың қасиеттерін; кристалл торшалардың ақауларын атап көрсетеді.
2. Қорытпалардың кристалдану температурасын, кесінділер қағидаларын айқындайды.
3. Қолданылуы және химиялық құрамы бойынша болаттар мен шойындардың жіктелуін айқындайды.
4. Болаттар мен шойындардың маркалануын, олардың қолданылу салаларын пайдаланады.
5. Термикалық және химиялық-термикалық өңдеудің қолданылуын, мақсатын, химиялық-термикалық өңдеудің және термоөңдеудің түрлеріне сипаттама береді.
6. Коррозияның зардаптарын, коррозиямен күресудің әдістерін айқындайды.
7. Қысыммен өңдеудің түрлері туралы: прокат, илеу,нығыздау, соғу, штампілеу; қысыммен өңдеуге арналған жабдықтың түрлері; прокаттық бұйымдардың сұрыпталуы туралы сипаттама береді
8. Мақсаты бойынша материалды таңдайды.
9. Қысыммен өңдеудің түрін айқындайды

Оқытудың нәтижесі: 2) Жылу энергетикалық қондырғылардың конструкциялық материалдарын таңдау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Материалдың қызмет мерзіміне қолайсыз факторлардың әсеріне сипаттама береді.
2. Жылжымалылық; релаксация; радиация; радиациялық төзімділіктің табиғатына және кезеңдеріне сипаттама береді.
3. Бу қазандарының жабдығы материалдарына талаптарды пайдаланады.
4. Ерекше қасиеттері бар болаттар мен қорытпалардың маркасын айқындайды.
5. Бу құбырлары үшін қолданылатын материалдарға талаптарды қолданады.
6. Бу құбырлары материалдарының жұмыс шарттарын және талаптарды сақтайды.
7. Түрлі құрылымдағы болаттардың, түсті металдардың, биметалдардың сиапттамаларына сипаттама береді.
8. Жұмыстың түрлі режимдерінде жылу техникалық жабдықтың детальдары мен тораптарының ықтимал деформациясының түрлерін айқындайды.
9. Қазан тұрғызуда қолданылатын материалдардың маркасын ашып көрсетеді.

Оқытудың нәтижесі: 3) Металдың және пісіру қосылыстарының сапасын бақылауды жүргізу.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Пісіру жұмыстары кезінде қауіпсіздік техникасы қағидаларын және пісіру аппаратына талаптарды сақтайды.
2. Пісіру кезінде конструкцияның деформациялануын немесе құрылымдық өзгеруін тудыратын себептерді анықтайды.
3. Флюстің мақсатын және құрылымын; сығылған газдарға арналған баллондардың құрылымын; газбен пісірудің қолданылу саласына сипаттама береді.
4. Жылу энергетикалық жабдықты монтаждау және жөндеу кезінде пісіру жұмыстарының спецификасын қолданады.
5. Конструкцияның жұмыс жағдайларына қарай пісірудің түрін таңдайды.
6. Өнімнің сапасын бақылаудың құқықтық негіздерін; металдың және металдан жасалған бұйымдардың сапасы деңгейін бағалау әдістерін; энергетикалық жабдықтың мақсатын, қолданылуын және сапасын бақылау көлемін түсінеді.
7. Материалдардың сапасын бақылау әдістерін таңдайды.
8. Металда ақауларды анықтаудың түрлі әдістерін қолданады

КҚ 4. Қазандық және шаң дайындау рлау цехтары жабдықтарының детальдарын слесарлық өңдеуді орындау.

КМ 04. Қазандық және шаң дайындау рлау цехтары жабдықтарының детальдарын слесарлық өңдеуді орындау.

Осы модуль жұмыстиың нәтижеліліген сипаттайды және қазандық және шаң дайындау цехтары жабдықтарының детальдарын слесарлық өңдеуді орындау үшін қажетті білімдер мен дағдыларды алуға мүмкіндік береді.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: технологиялық өлшемдердің негіздерін; жазықтықтық белгілеуін; материалдарды кесуді; металдарды шабуды; дайындамаларды түзету және июді; аралау, тесу және үңгіштеуді; бұранданы кесу,
шегелеу, қыру, ысқылау, подшипниктерді қалайылау және құюды; электрмен псіруді; доғалық электрмен пісіріудің амалдарын; аппаратура және құралдарын; токарлық және фрезерлік станоктарда материалдарды өңдеуді; слесарлік жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидаларын сақтауды; қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығының детальдарын өңдеуді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
маркалар бойынша түрлі материалдарды іріктеуді орындауды;
металды өңдеудің түрін айқындауды;
сайманды, құралды таңдап алу және жұмысқа дайындауды;
қазандық қордырғылары жабдығыгның слесарлік жұмыстары үшін жарақты, дайындаманы және қорғауқұралдарын айқындауды;
слесарлік өңдеу кезінде негізгі операцияларды орындауды; қазандықтардың жабдығын жөндеу және жинау үшін
қарапайым құралдарды дайындау кезінде слеварлік өңдеудің технологияларын қолдануды;
жөндеу және жинау үшін
құралдарды дайындауды;
слесарлік жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасының және өндірістік санитария қағидаларын қолдануды;
слесарлік жұмыстар кезінде қауіптіліктің негізгі өлшемшарттарын бағалауды;
кәсіпорынның жұмыс режимін айқындауы;
кәсіпорынның негізгі және қосалқы цехтарын айқындауды;
негізгі цехтардың шикізаты мен өнімдеріне сипаттама беруді; кәсіпорындағы негізгі қауіпті және зиянды факторларды айқындауды;
кәсіпорынның технологиялық тізбегін (цехтардың өзара байланысын) айқындауды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өңделетін материалдардың негізгі қасиеттерін бағалау.

Конструкциялық материалдар.
Өндірістік оқыту
Оқу-танысу практикасы
Еңбекті қорғау

Бағалау өлшемшарттары:

1. Өңделетін материалдардың негізгі қасиеттеріне және металдарды өңдеу түрлеріне сипаттама береді.
2. Маркалары бойынша түрлі материалдарды іріктеп алуды орындайды.
3. Металды өңдеу түрін айқындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сызуларды орындау кезінде рұқсаттар мен отырғызу жүйесі, кедір-бұдырлықтың квалитеттері мен параметрлері жүйесін айқындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Рұқсаттар мен отырғызу жүйесі, кедір-бұдырлықтың квалитеттері мен параметрлеріне сипаттама береді.
2. Рұқсаттар мен отырғызу жүйесі, кедір-бұдырлықтың квалитеттері мен параметрлері жүйесін айқындау мақсатында өңделетін детальдардың сузыларын оқиды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Слесарлік жұмыстар үшін қажетті саймандар мен құралдардарды таңдауды және дайындауды жүзеге асыру.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Слесарлік жұмыстарға арналған саймандардың қолданылуы және құрылымына және оларды жұмысқа дайындауға сипаттама береді.
2. Қазандық жабдығының слесарлік жұмыстарына арналған қажетті саймандарды іріктеп алады.
3. Жұмыс үшін слесарлік, монтерлік және өлшеу саймандарын, құралдарын, жарақтарын және қорғау құралдарын дайындауды орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 4) Детальдарды слесарлік өңдеуді орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Қазандықтың жабдығын слесарлік өңдеу, слесарлік өңдеудің технологиялық процесін әзірлеу кезінде негізгі операцияларға сипаттама береді.
2. Слесарлік өңдеудің технологиялық процесін әзірлейді.
3. Қазандық жабдығын слесарлік өңдеудің негізгі операцияларын орындайды.
4. Жөндеу және жинау үшін қарапайым құралдарды дайындайды.

Оқытудың нәтижесі: 5) Слесарлік жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидаларын сақтау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Слесарлік жұмыстар кезінде еңбек қауіпсіздігі және өндірістік санитария және қауіптілік өлшемшарттарының қағидаларын сақтайды.
2. Қазандық жабдығының слесарлік жұмыстарын орындау кезінде еңбек қауіпсіздігі және өндірістік санитария қағидаларын қолданады.
3. Слесарлік жұмыстар кезінде негізгі қауіптілік өлшемшарттарын бағалайды.


Оқытудың нәтижесі: 6) Слесарлік жұмыстарды орындау.

Бағалау өлшемшарттары:

Жұмыстардың мынадай түрлерін орындайды:
1. Арматура - сальниктерді қайта соғу.
2.Детальдар - еркін өлшемдер шегінде аралау, түрлі бұрыштармен кесу, бұранда кесу, тесіктерді тесу.
3.Түтін сораптар – корпус үшін заплаттар дайындау.
4. Шегелер – кесу.
5. Газ жолдарында, түтін сораптарда және ашық және жабық желдеткіштер жолдары.
6. Шаң қоректендіргіштер корпусты бөлшектеу.
7. Подшипниктер майлауыштарды ауыстыру.
8. Асбестен, резеңкеден, картоннан, парониттен белгілеудің қарапайым конфигурациясын төсеу және белгілеу бойынша шабу.
9. Құбырлар – шарлармен тексеру.
10. Экрандық құбырлар жаңа бұдырларды пісірмеге түскен ескі пісірмелерден тазалау.
11. Шиберлер - ревизия, ауыстыру.
12. Құбыр беттерінің қызу элементтері - пісіруге фаскаларды алу, құбырдың ақаулы учаскесін алып тастау.Оқытудың нәтижесі: 7) Жылу энергетикалық кәсіпорында өндірістік және қоғамдық қатынастарды айқындау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорын қызметі негізгі бағытын
сипаттайды.
2. Кәсіпорынның ұйымдастыру, басқару жүйесін, орны, рөлі мен қызметін сипаттайды.
3. Кәсіпорын қызметін реттеуші қалыптыққұқықтық акті, бұйрық, өкім,
4. Нұсқаулық пен нұсқауды сипаттайды.
5. Кәсіпорын құрылымдық бөлімше жұмыс қағидатын сипаттайды.

Оқытудың нәтижесі: 8) Өндірістік құрылым бастапқы буындарында өндірістік үрдісті ұйымдастыру әдістерін сипаттайды.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Кәсіпорын негізгі бөлімшелер қызметін атап өтеді.
2. Нақты бөлімшенің өзара байланысы жүйесін сипаттайды.
3. Таңдалған кәсіп ерекшелігін түсіндіреді.
4. Ұста, техник-жылу технигі лауазымдық міндеттерін қалыптастырады.
5. Жалпы кәсіби және арнайы пәндерді тереңдетіп оқу қажеттілігін түсінеді..

Оқытудың нәтижесі: 9) Жылу-энергетикалық кәсіпорында қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы қауіпсіздік және өндірістік санитария бойынша нұсқамалардың түрлерін саралау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Қауіпсіздік техникасы бойынша негізгі нұсқаулықтарды саралайды.
2. Өртке қарсы қауіпсіздіктің негізгі нұсқаулықтарын саралайды.
3. Өндірістік санитария бойынша негізгі талаптарын атап өтеді.
4. Қоршаған орта жағдайы, адамдарды электр тогының зақымдау қаупінің дәрежесі, өрт әрі жарылыс қаупі шарттары бойынша үй-жайларды саралайды.

КҚ 5. Қазандық және шаңдаярлау цех, құбыр жол және құбыржол арматурасы негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес буыны мен механизмдерін жөндеуді орындау

КМ 05. Қазандық және шаңдаярлау цех, құбыр жол және құбыржол арматурасы негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес буыны мен механизмдерін жөндеу

Бұл модуль жұмыс өнімділігі және көмір дайындау өсімдіктердің және қосалқы жабдықтарды зерттеу үшін дағдылар мен сипаттайды.
Модульді оқыған білім алушылар білімдерді меңгереді: бойлер жабдықтарына қызмет көрсетуді; жұмыстарын ұйымдастыруын; қазандықтар, экономайзеры, жылытқыштар және күрделі кезінде орындалатын жұмыстардың жөндеу үшін материалдарды; құбырлы қазандық жүйесін клапандар катушек; қосалқы қазандық жабдықтарын жөндеу: сүзгілер, цистерналар, деаэраторын, жылытқыштар; аппаратының жөндеу жобасы машиналарын; әуе жылытқыштар жүйелерді, диірмен, асыл тұқымды тозаңдатып жөндеуді;
сорғылар жөндеуді;
қазандықтарды қауіпсіздігін.
Дағдыларға жеткізу үшін білім алушылар мына жұмыстарды орындағаны маңызды:
қазандық және жабдықтарын параметрлері сипаттамаларын газдар, ауа газдарының тазалау өндіру үшін жабдықтарды схемасын және білу; пештерді, оттықтары құрылымы мақсатын білу;
қыздыру беттерінің орналасуы; жұмыс режимін анықтау параметрлері; кезінде туындайтын ақаулар керекжарақтарды анықтау;
орта параметрлері бойынша жабдықтарды жұмысына баға береді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Дайындық жұмыстарын орындау.

Жылу техникалық жабдық
Жылу электр станцияларының қазандық қондырғылары.
Гидравлика және сорғылар.
Қазандық жабдығына қызмет көрсету және жөндеу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жабдықты жөндеу үшін қолданылатын материалдардың қасеиттеріне сипаттама береді.
2. Тиек, сақтандыру және реттеу арматурасының конструкциясына және мақсатына сипаттама береді.
3. Жабдықты бөлшектеудің және жинаудың реттелігін орындайды.
4. Жөнделетін жабдықтың, жүк көтеру машиналары мен механизмдерінің құрылымына сипаттама береді.
5. Қазандық агрегаттарының негізгі құбыржолдарының сызбаларына сипатттама береді.

Оқытудың нәтижесі: 2) Қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығын жөндеуді жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жабдықты жөндеу үшін материалдарды және жарақты таңдайды.
2. Жөндеуді жәнеиреттеуді орындайды.
3. Күрделі емес, қол,, пневматикалық және электрлендірілген сайманға сипаттама береді.
4. Күрделілігі орташа өлшеуіш құралдарды қолдана отырып, жабдықтың детальдары мен тораптарын жөндеуді орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Жылу техникалық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді орындау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Жабдықтың уақытынына бұрын тозуын ескерту шараларын түсінеді.
2. Практикада теориялық білімдерді пайдаланады.
3. Профилактикалық жұмыстарды орындайды.

КҚ 6. Қазандық және шаңдаярлау цех негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес монтаждауды және демонтаждауды орындау

КМ 06. Қазандық және шаңдаярлау цех негізгі әрі көмекші жабдықтары қиын емес монтаждауды және демонтаждауды орындау

Осы модуль жұмыстың нәтижелілігіне, қазандық қондырғылары мен шаң дайындау цехтарының негізгі және қосалқы жабдығы тораптары мен механизмдерін монтаждау, сұйықтықтың негізгі физикалық қасиеттері мен қозғалыс режимін айқындау үшін қажетті дағдылар мен білімдерді сипаттайды.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: өлшеу сайманы және өлшеу техникасын; такелаждық және жүк көтері механизмдерін; жұмыстарды ұйымдастыру және жабдықты монтаждауға дайындауды;бу және су ысыту қазандарын монтаждауды; қазандардың қосалқы механизмдерін монтаждауды; қазандық қондырғылары мен шаң дайындау цехтарын баптау және сынауды; баптау жұмыстарын ұйымдастыруды; жылу техникалық жабдықты іске қосуды баптауын; қазандық агрегаттарын жылу техникалық сынау және баптауын; иауырлық үрлеу машиналары мен газ үрлеу жолын сынау және баптауды; су дайындау және жылу оқшаулау жабдығын сынау және баптауын.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар: монтаждау жоспарын жасауды;
қазанның жекелеген секцияларын пакеттерге жинауды орындау және оларды іргетастарға орнатуды;
гидравликалық сынауларды орындауды;
құбыржолдарды реттілікпен монтаждауды орындауды; монтаждалған құбыржолды эксплуатацияға тапсыру үшін техникалық құжаттаманы дайындауды;
сұйықтықтың негізгі физикалық қасиеттері мен қозғалыс режимін айқындауды; қақпақшаның кіру және шығуы кезінде сұйықтық жылдамдығының үшбұрышын құруды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Қазандық және шаңдаярлау цехтарының жабдықтарын монтаждауды және демонтаждауды жүргізу.

Қазандық қондырғыларының жабдығын монтаждау
Жылумен жарақтау жүйелерінің қазандық қондырғыларыГидравлика және сорғылар

Бағалау өлшемшарттары:

1. Негізгі технологиялық параметрлерді өлшеу үшін аспаптармен жұмыс істейді.
2. Құралдармен және саймандармен жұмыс істейді.
3. Сызулар мен сызбаларды жасайды, оқиды және ресімдейді .
4. Жылуландыру жабдығын, жылу өткізгіш арматураны, айналдыра қаптауды және жылу оқшаулауды демонтаждауды орындайды.
5. Пісіру қосылыстарын дефектоскопиялау бойынша дайындық жұмыстарын орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығын монтаждауды жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Қазанның барабанын, құбыр жүйесін, арматураны монтаждауға дайындауды орындайды.
2. Құбырларды жалғау конструкциясын таңдайды.
3. Компенсаторларды орнатады.
4. Қазандықтың қосалқы жабдығын: сүзгілерді, бактарды, деаэраторларды, ысытқыштарды монтаждауды орындайды.
5. Ауырлық үрлеу машиналарын монтаждауды орындайды.
6. Шай дайындау жүйелерін, диірмендерді, қоректендіу шаңын монтаждауды орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Жылу техникалық жабдықты баптауды және сынауды жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Гермитикалығына және беріктігіне жылу желілері құбыржолдарын гидравликалық сынауды жүргізеді.
2. Жөндеуден кейін сосудтар мен құбыржолдарды сына қағидаларын біледі.
3. Негізгі және қосалқы жабдықтың жұмысын тексереді.
4. Жабдықты жұмысқа жіберу нарядын ресімдейді.Оқытудың нәтижесі: 4) Сұйықтықтың негізгі физикалық қасиеттері мен қозғалыс режимін айқындау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Сұйықтықтың негізгі физикалық қасиеттерін және температура мен қысымға тәуелділігін талдайды
2. Гидростатиканың негізгі теңдеуін, ажырамау теңдеуін және Бернулли теңдеуін қолданады.
3. Сұйықтықтың қозғалыс режимін таңдайды; гидравликалық қарсылықты жіктейді.
4. Сұйықтықтың қозғалысы кезінде ұзындық бойынша қысымның жоғалуын айқындайды.
5. Сұйықтықтың физикалық қасиеттерін айқындау үшін кестелермен және формулалармен жұмыс істейді.
6. Сосудартдың түбінде және қабырғасындағы қысым күшін есептейді.
7. Гидравликалық үйкеліс коэффициентін, жергілікті қарсылықтар коэффициенттерін айқындайды.

КҚ 7. Қазандық және шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау

КМ 07. Қазандық және шаң дайындау цехтарының жабдықтарын жөндеу слесарі біліктілігі бойынша жұмыстардың негізгі түрлерін орындау

Осы модуль жұмыстың нәтижелілігін сипаттайды және қазандық және шаң дайындау цехтары жабдықтарының детальдарын слесарлік өңдеуді орындау үшін қажетті білімдер мен дағдыларды алуға мүмкіндік береді.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: технологиялық өлшемдердің негіздерін; жазықтықтық белгілеуді; материалдарды кесуді; металдарды шабуды; дайындамаларды түзету және июін; аралау, тесу және үңгіштеу; бұранданы кесу шегелеу, қыру, ысқылау, подшипниктерді қалайылау және құюды; электрмен пісіруді; доғалық электрмен пісіріудің амалдарын; аппаратура және құралдарын; токарлық және фрезерлік станоктарда материалдарды өңдеуді; слесарлік жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидаларын сақтауды; қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығының детальдарын өңдеуді.
Модульді зерделеу кезінде білім алушылар:
маркалар бойынша түрлі материалдарды іріктеуді орындауды;
металды өңдеудің түрін айқындауды;
сайманды, құралды таңдап алу және жұмысқа дайындауды;
қазандық қордырғылары жабдығыгның слесарлік жұмыстары үшін жарақты, дайындаманы және қорғауқұралдарын айқындауды;
слесарлік өңдеу кезінде негізгі операцияларды орындауды; қазандықтардың жабдығын жөндеу және жинау үшін қарапайым құралдарды дайындау кезінде слеварлік өңдеудің технологияларын қолдануды; жөндеу және жинау үшін құралдарды дайындауды; слесарлік жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасының және өндірістік санитария қағидаларын қолдануды;
слесарлік жұмыстар кезінде қауіптіліктің негізгі өлшемшарттарын бағалауды үйренеді.

Оқытудың нәтижесі: 1) Өңделетін материал негізгі қасиетін бағалау.

Жұмысшы біліктілігін алуға кәсіптік практика

Бағалау өлшемшарттары:

1. Металды өңдеу түрі мен өңделетін материа негізгі қасиетін біледі.
2. Маркасына қарап түрлі материалды іріктейді.
3. Металдың өңделу түрін анықтайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сызуды оқуда бет кедірбұддырлығы, квалитет, шақтама мен қондырма жүйесін анықтау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Бет кедірбұдырлығы, квалитет, шақтама мен қондырма жүйесін біледі.
2. Бет кедірбұдырлығы, квалитет, шақтама мен қондырма жүйесінде
өңделетін сызбаны оқи алады.

Оқытудың нәтижесі: 3) Ұсталық жұмысқа қажетті сайман мен айлабұйымды таңдау әрі даярлауды жүзеге асыру.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Ұсталық жұмыс және дайындық үшін сайманның жұмсалуы мен құрылымын біледі.
2. Қазандық жабдықтары ұсталық жұмысы үшін қажетті сайманды таңдайды
3. Ұсталық, темірші әрі өлшеуіш сайман айлабұйцым, дайындама мен жұмыс ҚҚ орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 4) Қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығын демонтаждауды жүргізу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Негізгі технологиялық параметрлерді өлшеу үшін аспаптармен жұмыс істейді.
2. Құралдармен және саймандармен жұмыс істейді.
3. Сызулар мен сызбаларды жасайды, оқиды және ресімдейді .
4. Жылуландыру жабдығын, жылу өткізгіш арматураны, айналдыра қаптауды және жылу оқшаулауды демонтаждауды орындайды.
5. Пісіру қосылыстарын дефектоскопиялау бойынша дайындық жұмыстарын орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 5) Қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығын монтаждауды жүргізу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Қазанның барабанын, құбыр жүйесін, арматураны монтаждауға дайындауды орындайды.
2. Құбырларды жалғау конструкциясын таңдайды.
3. Компенсаторларды орнатады.
4. Қазандықтың қосалқы жабдығын сүзгілерді, бактарды, деаэраторларды, ысытқыштарды монтаждауды орындайды.
5. Ауырлық үрлеу машиналарын монтаждауды орындайды.
6. Шай дайындау жүйелерін, диірмендерді, қоректендіу шаңын монтаждауды орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 6) Слесарлік жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидаларын сақтау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Слесарлік жұмыстар кезінде еңбек қауіпсіздігі және өндірістік санитария және қауіптілік өлшемшарттарының қағидаларын сақтайды.
2. Қазандық жабдығының слесарлік жұмыстарын орындау кезінде еңбек қауіпсіздігі және өндірістік санитария қағидаларын қолданады.
3. Слесарлік жұмыстар кезінде негізгі қауіптілік өлшемшарттарын бағалайды.Оқытудың нәтижесі: 7) Слесарлік жұмыстарды орындау.


Бағалау өлшемшарттары:

Жұмыстардың мынадай түрлерін орындайды:
1. Арматура - сальниктерді қайта соғу.
2. Детальдар - еркін өлшемдер шегінде аралау, түрлі бұрыштармен кесу, бұранда кесу, тесіктерді тесу.
3. Түтін сораптар – корпус үшін заплаттар дайындау.
4. Шегелер – кесу.
5. Газ жолдарында, түтін сораптарда және ашық және жабық желдеткіштер жолдары.
6. Шаң қоректендіргіштер корпусты бөлшектеу.
7. Подшипниктер майлауыштарды ауыстыру.
8. Асбестен, резеңкеден, картоннан, парониттен белгілеудің қарапайым конфигурациясын төсеу және белгілеу бойынша шабу.
9. Құбырлар – шарлармен тексеру.
10. Экрандық құбырлар жаңа бұдырларды пісірмеге түскен ескі пісірмелерден тазалау.
11. Шиберлер - ревизия, ауыстыру.
12. Құбыр беттерінің қызу элементтері - пісіруге фаскаларды алу, құбырдың ақаулы учаскесін алып тастау.

090701 2 – Жылу жүйелерінің жабдығын жөндеу слесарі біліктілігі


КҚ 8. Жылу жүйелері жабдығының детальдарын слесарлік өңдеуді орындау.

КМ 08. Жылу жүйелері жабдығының детальдарын слесарлік өңдеу.

Осы модуль жұмыстың нәтижелілігін сипаттайды және жылу жүйелері жабдығының детальдарын слесарлік өңдеуді орындау үшін қажетті білімдер мен дағдыларды алуға мүмкіндік береді.
Модульді зерделеудің нәтижесінде білім алушылар мыналарды меңгереді: технологиялық өлшемдердің негіздерін; жазықтықтық белгілеуді; материалдарды кесуді; металдарды шабуді; дайындамаларды түзету және июін; аралау, тесу және үңгіштеуді; бұранданы кесу шегелеу, қыру, ысқылау, подшипниктерді қалайылау және құюын; электрмен псіруді; доғалық электрмен пісіріудің амалдарын; аппаратура және құралдарын; токарлық және фрезерлік станоктарда материалдарды өңдеуін; слесарлік жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидаларын сақтауын.

Оқытудың нәтижесі: 1) Жылу техникалық жабдықта қолданылатын өңделетін материалдардың негізгі қасиеттерін бағалау.

Жылумен жарақтау және жылыту
Еңбекті қорғау
Слесарлік практика
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары:

1. Өңделетін материалдардың негізгі қасиеттерін және металдарды өңдеу түрлерін айқындайды.
2. Маркалары бойынша түрлі материалдарды іріктеп алуды орындайды.
3. Металды өңдеу түрін айқындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Сызуларды оқу кезінде рұқсаттар мен отырғызу жүйесі, кедір-бұдырлықтың квалитеттері мен параметрлері жүйесін айқындау

Бағалау өлшемшарттары:

1. Рұқсаттар мен отырғызу жүйесі, кедір-бұдырлықтың квалитеттері мен параметрлеріне сипаттама береді.
2. Рұқсаттар мен отырғызу жүйесі, кедір-бұдырлықтың квалитеттері мен параметрлері жүйесін айқындау мақсатында өңделетін детальдардың сузыларын оқиды.

Оқытудың нәтижесі: 3) Слесарлік жұмыстар үшін қажетті саймандар мен құралдардарды таңдауды және дайындауды жүзеге асыру.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Слесарлік жұмыстарға арналған саймандардың қолданылуы және құрылымына және оларды жұмысқа дайындауға сипаттама береді.
2. Қазандық жабдығының слесарлік жұмыстарына арналған қажетті саймандарды іріктеп алады.
3. Сызғышты. штангенциркульді, деңгейді, бұранда өлшеуішті, тұтқышты пайдаланады.
4. Белгідеу сайманын пайдаланады.

Оқытудың нәтижесі: 4) Детальдарды слесарлік өңдеуді орындау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Қазандықтың жабдығын слесарлік өңдеу, слесарлік өңдеудің технологиялық процесін әзірлеу кезінде негізгі операцияларды орындайды.
2. Слесарлік өңдеу, технологиялық процесті әзірлеу кезінде негізгі операцияларды орындайды.
3. Слесарлік өңдеудің технологиялық процесін әзірлейді.
4. Қоларамен металды кесуді орындайды.
5. Қысқыштарда, плитада немесе төсте металды шабуды орындайды.
6. Құбыриімдерде құбырларды июді орындайды.
7. Жөндеу және жинау үшін қарапайым құралдарды дайындайды.

Оқытудың нәтижесі: 5) Слесарлік жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария қағидаларын сақтау.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Слесарлік жұмыстар кезінде еңбек қауіпсіздігі және өндірістік санитария және қауіптілік өлшемшарттарының қағидаларын сақтайды.
2. Қазандық жабдығының слесарлік жұмыстарын орындау кезінде еңбек қауіпсіздігі және өндірістік санитария қағидаларын қолданады.
3. Слесарлік жұмыстар кезінде негізгі қауіптілік өлшемшарттарын бағалайды.

КҚ 9. Жылуландыру жабдығын, құбыржолдар мен арматураны жөндеуді орындау.

КМ 09. Жылуландыру жабдығын, құбыржолдар мен арматураны жөндеу

Бұл модуль, дайындық монтаж және жылыту жабдық, құбырлар мен фитингілер жөндеу орындау үшін қажетті дағдылар мен білімі жұмыс өнімділігін сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді меңгереді:
құбырының зиян келтiрсе, олардың қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін техникалық және ұйымдастырушылық іс- шараларын; орталық жылыту жүйелерін пайдалану ережелерін; жылыту жабдықтарды жөндеуді; жөндеу желі жылытқыштарын; жөндеу желісін; желдету, жылыту, ыстық сумен және газбен жабдықтау жөндеуді; жылу жүйелері мен құбыр желілерін жөндеуді; құбыр арматурасын жөндеуді; оқшаулау жөндеуді.
Дағдыларға қол жеткізу үшін білім алушылар мына жұмыстарды
орындағаны маңызды:
негізгі технологиялық параметрлерін өлшеу құрылғылармен жұмыс;
құралдар мен құралдарымен жұмыс істеу;
слесарь өңдеу компоненттерін жүзеге асыру;
күрделі конфигурациясы төсеу түзетулерін және өндіру орындау;
жылуландыру жабдығы, құбыржол мен арматураны жөндеу;
жабдық, құбыржол, арматураны жөндеу технологиясын сақтау.

Оқытудың нәтижесі: 1) Жылу техникалық жабдықты дайындау жөндеу жұмыстарын орындау.

Жылу желілерінің жабдығы мен құбыржолдарын жөндеу
Еңбекті қорғау
Гидравлика және сорғылар
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары:

1. Жөндеу жүргізу үшін сайман мен жабдықты таңдайды.
2. Жабдықты жөндеуге қажетті керекжақақтың құрылымдық ерекшелігін біледі.
3. Ұстаның бақылауқлшеуіш саймандарын даярлайды.
4. Жабдық пен өлшеуіш сайман бұзылмауын бақылайды.
5. Жөндеу кезінде қолданылатын қалыптықтехникалық құжаттарын даярлайды.
6. Жылутехникалық жабдықты жөндеу үшін материал мен сайманды таңдайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Өндірістік тапсырмаға сай жұмысты жоспарлау


Бағалау өлшемшарттары:

1. Өндірістік тапсырманы таңдауды орындайды.
2. Жабдық ақау тізімдемесін оқиды.
3. Жұмыс көлемі мен сипатын анықтайды.
4. Жабдық бірлігін жөнджеу жоспарын құрастырады

Оқытудың нәтижесі: 3) Жабдық пен құбыржолға жөндеу жүргізу

Бағалау өлшемшарттары:

1. Технологиялық көрсеткіш негізін өлшеу сайманымен жұмыс жасайды.
2. Айлабұйым әрі сайманмен жұмыс жасайды.
3. Тетікті ұсталық өңдеуді жасайды.
4. Құрылымы қиын төсемді белгілейді әрі даярлайды.
5. Жылуландыру жабдығы, ұбыржол мен арматураны жөндеуді орындайды
6. Жабдық, құбыржол әрі арматураны жөндеу технологиясын сақтайды.Оқытудың нәтижесі: 4) Қарапайым және күрделі құбыржол параметрлерінің есептеулерін орындау.


Бағалау өлшемшарттары:

1. Сұйықтықтың саңылаулар және түрлі қондырмалар арқылы кетуін біледі.
2. Уақыт өткен соң ағынының жылдамдығы және ағызылуына анықтау үшін есептеулерді орындайды.
3. Қысу, жылдамдық және шығын коэффициентін анықтайды.
4. Түрлі қондырғылардың сапалық сипаттамаларын олардың қолданылу салаларын есептейді.
5. Құбыр мен арналар арқылы сұйықтықтың қозғалысын анықтайды.
6. Құбырларды есептеу үшін номограмманы қолдана алады.

КҚ 10. Жылуландыру жабдығы, құбыржол арматурасы, орама мен жылуоқшаулауышты монтаждау және демонтаждауды орындау.

КМ 10. Жылуландыру жабдығы, құбыржол арматурасы, орама мен жылуоқшаулауышты монтаждау және демонтаждау

Бұл модуль, орнату бойынша жылу жабдықтары, клапандар, қаптау және оқшаулау орнату және бөлшектеу жұмыстарын жүргізу талап дағдылары мен білімдерін жұмыс өнімділігін сипаттайды.
Модульді оқыған кезде білім алушылар мына білімдерді үйренеді:
жылыту құралжабдығын орнатуды; орнату және құрастыру жұмыстары үшін дайындауды; жылыту, желдету және ауаны, ыстық су орнатуды; жылу жүйелері мен құрылыстарын орнатуды; іске қосу және жылу жабдықтарды тестілеуді;
ұйымдастыру және реттеу жұмыстары, жылыту жабдығын іске қосуды.
Дағдыларға қол жеткізу үшін білім алушылар мына жұмыстарды орындағаны маңызды:
құбырларын төсеу белгілеу үшін орындар;
гидропневматикалық жуу өндірісін жүргізу;
құбыржол арматура ажырата білу;
көлденең, тік тексеру орнатылған тораптар мен блоктарды тексеруді жүргізу.

Оқытудың нәтижесі: 1) Қазандық және шаң дайындау цехтары жабдығын демонтаждауды жүргізу

Жылу техникалық жабдық
Жылу желілерінің жабдығы мен құбыржолдарын монтаждау
Қазандық қондырғыларын монтаждау және баптау
Өндірістік оқыту

Бағалау өлшемшарттары:

1. Құбыржол арматурасы түрі мен жұмсалуын біледі.
2. Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі қағидаларын сақтайды.
3. Негізгі технологиялық параметрлерді өлшеуге арналған аспаптармен жұмыс істейді.
4.Сызулар мен сызбаларды жасайды, оқиды және ресімдейді .
5. Өткізгіш арматураны, айналдыра қаптауды және жылу оқшаулауды демонтаждауды орындайды.

Оқытудың нәтижесі: 2) Жабдықты және құбыржолдарды монтаждауды жүргізу.

Бағалау өлшемшарттары:

1. Құбыржол төсек орнын белгілейді.
2. Гидропневматикалық жууды өткізеді.
3. Жылу жабдығы, құбырджол арматурасы, орама мен жылудыоқшаулауды жи