Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 21 шілдедегі № 469-IV Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 03.04.2019 № 242-VІ Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР 03.04.2019 № 242-VІ Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

      МАЗМҰНЫ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      ҚР Заңының қолданысқа енгізілу тәртібін 33-баптан қараңыз.

      Осы Заң Қазақстан Республикасының аумағында арнайы экономикалық аймақтарды құру, олардың жұмыс істеуі және таратылуы кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) арнайы экономикалық аймақ - қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру үшін арнайы экономикалық аймақтың арнайы құқықтық режимі қолданылатын, дәл белгіленген шекаралары бар Қазақстан Республикасы аумағының бір бөлігі;

      2) арнайы экономикалық аймақтың басқару органы – басқарушы компания, астананың жергілікті атқарушы органының мемлекеттік мекемесі немесе дербес кластерлік қор;

      3) арнайы экономикалық аймақ қатысушыларының бірыңғай тізілімі - Қазақстан Республикасының аумағында құрылған барлық арнайы экономикалық аймақтар қатысушыларының тізілімі, оны жүргізуді уәкілетті орган жүзеге асырады;

      4) арнайы экономикалық аймақтың арнайы құқықтық режимі - осы Заңға, Қазақстан Республикасының салық, кеден, жер заңнамасына, Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасына сәйкес арнайы экономикалық аймақтың жұмыс істеу шарттарының жиынтығы;

      4-1) арнайы экономикалық аймақтың әлеуетті қатысушысы – жобаны іске асыруға мүдделі заңды тұлға;

      4-2) арнайы экономикалық аймақтың әлеуетті қатысушысының, өтініш берушінің, арнайы экономикалық аймақ қатысушысының жобасы (бұдан әрі – жоба) – қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру үшін қазіргі заманғы өнімділігі жоғары, бәсекеге қабілетті өндірістер құруды көздейтін іс-шаралар кешені;

      5) арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы - арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметтің басым түрлерін жүзеге асыратын және арнайы экономикалық аймақ қатысушыларының бірыңғай тізіліміне енгізілген заңды тұлға;

      6) басқарушы компания - арнайы экономикалық аймақтың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында осы Заңға сәйкес құрылатын заңды тұлға;

      7) "бір терезе" қағидаты - өтініш берушінің құжаттарды жинау мен дайындауға қатысуын барынша азайтуды және олардың мемлекеттік қызметтер көрсету субъектілерімен тікелей байланысын шектеуді көздейтін арнайы экономикалық аймақтың аумағында мемлекеттік қызметтер көрсету нысаны;

      8) инфрақұрылым объектілері - арнайы экономикалық аймақты құрудың техникалық-экономикалық негіздемесіне сәйкес және бас жоспармен бекітілген жылу және электр энергиясын өндіру мен беру, сумен жабдықтау және газбен жабдықтау, кәріз, көлік коммуникациясы, байланыс қызметтері объектілері және өзге де объектілердің құрамына кіретін жылжымайтын мүлік объектілері;

      9) арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы шарт (бұдан әрі - қызметті жүзеге асыру туралы шарт) - арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы немесе бірнеше қатысушылары және арнайы экономикалық аймақтың басқару органы арасында жасалатын арнайы экономикалық аймақтың аумағында арнайы экономикалық аймақ қатысушысының немесе қатысушыларының қызмет түрлерін, осындай қызметті жүзеге асыру шарттарын, тараптардың құқықтары, міндеттерін және жауапкершілігін белгілейтін шарт;

      9-1) Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар жөніндегі бірыңғай үйлестіру орталығы (бұдан әрі – бірыңғай үйлестіру орталығы) – міндеттері арнайы экономикалық аймақтардың инвестициялық тартымдылығын дамыту, ілгерілету және арттыру болып табылатын заңды тұлға;

      9-2) "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" арнайы экономикалық аймағының әлеуетті қатысушысы – жобаны іске асыруға мүдделі заңды тұлға немесе дара кәсіпкер;

      9-3) "Қорғас" шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" арнайы экономикалық аймағының қатысушысы – арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметтің басым түрлерін жүзеге асыратын және арнайы экономикалық аймақ қатысушыларының бірыңғай тізіліміне енгізілген заңды тұлға немесе дара кәсіпкер;

      10) қызметтің басым түрлері - арнайы экономикалық аймақты құру мақсаттарына сәйкес келетін, арнайы экономикалық аймақтың арнайы құқықтық режимі қолданылатын қызмет түрлері;

      11) қызметтің қосалқы түрлері - арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары болып табылмайтын тұлғалар соның аумағында жүзеге асыратын, арнайы экономикалық аймақ қатысушыларының қызметін қамтамасыз ету үшін қажет қызмет түрлері;

      12) қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын тұлғалар - осы Заңға сәйкес арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын, арнайы экономикалық аймақтың арнайы құқықтық режимі қолданылмайтын дара кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар;

      13) нысаналы индикаторларға қол жеткізбеудің дағдарысты деңгейі - қол жеткізілмеуі арнайы экономикалық аймақты құрудың негізгі мақсатын іске асыруға мүмкіндік бермейтін, арнайы экономикалық аймақтың жұмыс істеуінің экономикалық, техникалық, әлеуметтік және (немесе) өзге де көрсеткіштерінің көлемі;

      14) өтініш беруші - арнайы экономикалық аймақтың басқару органына қызметтің басым немесе қосалқы түрлерін жүзеге асыруға арналған өтінімді беретін тұлға;

      15) сарапшылық кеңес - арнайы экономикалық аймақты құрудың немесе таратудың орындылығы мәселесін қарау үшін уәкілетті орган құратын ведомствоаралық консультациялық-кеңесші орган;

      16) уәкілетті орган - арнайы экономикалық аймақтарды құру, олардың жұмыс істеуі және таратылуы саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

      Ескерту. 1-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.06.2014 № 208-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.10.2015 № 362-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

2-бап. Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтар туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтар туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, онда халықаралық шарттың ережелері қолданылады.

3-бап. Арнайы экономикалық аймақты құру мақсаттары

      Арнайы экономикалық аймақ қазіргі заманғы өнімділігі жоғары, бәсекеге қабілетті өндірістерді жедел дамыту, экономика салаларына және өңірлерге инвестициялар, жаңа технологиялар тарту, сондай-ақ халықты жұмыспен қамтуды арттыру мақсатында құрылады.

2-тарау. АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТЫҢ ҚҰРЫЛУЫ, ЖҰМЫС ІСТЕУІ ЖӘНЕ ТАРАТЫЛУЫ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

4-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыретіне:

      1) арнайы экономикалық аймақтарды құру және олардың жұмыс істеуі саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлеу;

      2) арнайы экономикалық аймақтардың қызметін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерді бекіту;

      2-1) бірыңғай үйлестіру орталығын айқындау;

      3) уәкілетті органды айқындау;

      4) арнайы экономикалық аймақты құру немесе тарату;

      5) басқарушы компанияны құру туралы шешім қабылдау;

      6) басқарушы компанияға қатысу;

      7) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      8) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      8-1) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      8-2) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      9) өзіне Конституциямен, осы Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарымен және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен жүктелген өзге де функцияларды орындау жатады.

      Ескерту. 4-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 18.02.2013 № 79-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 10.06.2014 № 208-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.10.2015 № 362-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен; 03.07.2017 № 86-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

5-бап. Уәкілетті органның құзыреті

      Уәкілетті органның құзыретіне:

      1) арнайы экономикалық аймақтарды құру және олардың жұмыс істеуі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      2) "Астана – жаңа қала" арнайы экономикалық аймағын қоспағанда, арнайы экономикалық аймақтарды құру, олардың жұмыс істеуі және тарату саласындағы мемлекеттік органдардың және басқарушы компаниялардың қызметін үйлестіруді жүзеге асыру;

      3) арнайы экономикалық аймақтардың қызметін регламенттейтін нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу;

      4) арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде тіркеуге арналған өтінімдер мен сауалнамалар нысандарын әзірлеу және бекіту;

      5) қызметті жүзеге асыру туралы үлгілік шарттарды бекіту;

      6) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      7) арнайы экономикалық аймақтың басқару органдары ұсынатын мәліметтердің негізінде арнайы экономикалық аймақ қатысушыларының бірыңғай тізілімін жүргізу;

      8) құрылатын арнайы экономикалық аймақтың техникалық-экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптарды бекіту;

      8-1) сарапшылық кеңес туралы ережені бекіту;

      8-2) арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі пайдаланудың (жалдаудың) үлгілік шартын әзірлеу және бекіту;

      8-3) арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі пайдаланудың (қосалқы жалдаудың) үлгілік шартын әзірлеу және бекіту;

      8-4) арнайы экономикалық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдаланудың (жалдаудың) үлгілік шартын әзірлеу және бекіту;

      8-5) арнайы экономикалық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі жер пайдаланудың (қосалқы жалдаудың) үлгілік шартын әзірлеу және бекіту;

      9) Қазақстан Республикасының Үкіметіне арнайы экономикалық аймақты құру немесе тарату туралы ұсыныс енгізу;

      10) арнайы экономикалық аймақтың басқару органының есептілікті ұсыну тәртібі мен кезеңділігін айқындау;

      11) алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi);

      12) жыл сайынғы негізде Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне және Қазақстан Республикасының Үкіметіне арнайы экономикалық аймақтар қызметінің нәтижелері туралы талдау ақпаратын беру;

      12-1) жобаларды іріктеудің тәртібі мен өлшемшарттарын әзірлеу және бекіту;

      12-2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша арнайы экономикалық аймақтар қызметінің тиімділігін бағалау әдістемесін әзірлеу және бекіту;

      13) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

      Ескерту. 5-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.10.2015 № 362-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз) Заңдарымен.

6-бап. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының құзыреті

      1. Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының құзыретіне:

      1) арнайы экономикалық аймақтардың жұмыс істеуі саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру;

      2) уәкілетті органға арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсыныс енгізу;

      3) осы Заңда белгіленген тәртіппен басқарушы компанияға қатысу;

      4) Қазақстан Республикасының жер заңнамасында белгіленген тәртіппен арнайы экономикалық аймақты орналастыру үшін жер учаскесін беру және басқарушы компаниямен, дербес кластерлік қормен жер учаскелерін және бюджет қаражаты есебінен салынған инфрақұрылым объектілерін жалдау шарттарын жасасу;

      4-1) арнайы экономикалық аймақтың қызметіне қатысу үшін арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларын тарту;

      4-2) қызметті жүзеге асыру туралы шарттар талаптарының орындалуына мониторингті жүзеге асыру, сондай-ақ мониторинг деректерін талдау;

      5) жергілікті мемлекеттік басқару мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру жатады.

      2. Астананың жергілікті атқарушы органының құзыретіне қосымша:

      1) астананың арнайы экономикалық аймағының жұмыс істеуі мен оны тарату саласындағы мемлекеттік органдар мен арнайы экономикалық аймақтың басқару органының өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;

      2) "Астана – жаңа қала" арнайы экономикалық аймағының қатысушыларын тарту;

      3) "Астана – жаңа қала" арнайы экономикалық аймағының қатысушыларының есебін жүргізу;

      4) қызметті жүзеге асыру туралы шарттар талаптарының орындалуына мониторингті жүзеге асыру, сондай-ақ мониторинг деректерін талдау жатады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 10.06.2014 № 208-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.

3-тарау. АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТЫҢ ҚҰРЫЛУЫ, ЖҰМЫС ІСТЕУІ ЖӘНЕ ТАРАТЫЛУЫ

7-бап. Арнайы экономикалық аймақты құру, арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту тәртібі

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР 27.10.2015 № 362-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Арнайы экономикалық аймақты құруға мүдделі орталық немесе жергілікті атқарушы органдар, заңды тұлғалар уәкілетті орган бекіткен талаптарға сәйкес ресімделген арнайы экономикалық аймақты құру тұжырымдамасын ұсына отырып, арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсынысты уәкілетті органға енгізеді.

      2. Уәкілетті орган арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсыныс енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оның орындылығын қарайды және арнайы экономикалық аймақты кұру тұжырымдамасының уәкілетті орган бекіткен талаптарға сәйкестігін тексереді және қабылданған шешім туралы өтініш берушіге жазбаша негізделген жауап жібереді.

      Арнайы экономикалық аймақты құру тұжырымдамасы көрсетілген талаптарға сәйкес келген кезде уәкілетті орган арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсыныс енгізілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оны сарапшылық кеңестің қарауына жіберуге тиіс, ол арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсыныс уәкілетті органға қабылданған күннен бастап құрылады.

      Сарапшылық кеңестің құрамы құрылатын арнайы экономикалық аймақтың қызмет түрінің ерекшеліктері ескеріле отырып бекітіледі.

      Сарапшылық кеңес арнайы экономикалық аймақты құру туралы уәкілетті орган ұсыныс енгізген күннен бастап жиырма жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қорытынды әзірлейді.

      3. Уәкілетті орган тиісті шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсыныс енгізген тұлғаға осындай шешімді қабылдау негіздемесін жібере отырып, хабардар етеді.

      4. Уәкілетті орган мынадай жағдайларда:

      1) арнайы экономикалық аймақты құру орынсыз болған;

      2) арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсыныс мемлекеттік экономикалық саясаттың басымдықтарына сәйкес келмеген;

      3) ұсынылған материалдар толық немесе дұрыс болмаған;

      4) ұсыныс қоршаған ортаны қорғау саласындағы талаптарға сәйкес келмеген;

      5) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтау қажет болған, тарихи-мәдени мұра объектілерінің жойылу және бүліну қаупі туындаған және еліміздің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жағдайларында арнайы экономикалық аймақ құру туралы ұсынысты қабылдамайды.

      Арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсынысты қабылдамау арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсыныспен кейіннен қайта жүгінуге кедергі болып табылмайды.

      5. Арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсыныс енгізген тұлғалар арнайы экономикалық аймақты құрудың орындылығы туралы хабарламаны алған күннен бастап алты ай ішінде қоршаған ортаға әсерін бағалай отырып, құрылатын арнайы экономикалық аймақтың техникалық-экономикалық негіздемесін дайындауды қамтамасыз етеді. Дайындалған техникалық-экономикалық негіздеме болжамды қаржылық-экономикалық, әлеуметтік салдарларды, арнайы экономикалық аймақты құрудың негіздемесін, орындылығын және нәтижесін бағалауды қамтуға тиіс.

      Техникалық-экономикалық негіздеме мынадай критерийлерге сәйкес келуге тиіс:

      1) орындылық - техникалық-экономикалық негіздемеде көзделген іс-шаралардың стратегиялық құжаттарға сәйкес келуі;

      2) негіздемелік - есеп-қисаптармен расталған дәлелдемелердің, іс-шараларды әрбір компонент бөлігінде іске асыруға қаржыландыру көлемінің болуы;

      3) нәтижелілік - есеп-қисаптармен расталған дәлелдемелердің, тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу мүмкіндігінің болуы.

      Орталық немесе жергілікті атқарушы органдар арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсыныс енгізген жағдайда техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуге бюджет қаражатын бөлу Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      6. Уәкілетті орган құрылатын арнайы экономикалық аймақтың техникалық-экономикалық негіздемесін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті сараптамалар жүргізу үшін мүдделі мемлекеттік органдарға жібереді. Инвесторлар техникалық-экономикалық негіздеменің тәуелсіз сараптамаларын жүргізе алады.

      Мемлекеттік органдардың құрылатын арнайы экономикалық аймақтың техникалық-экономикалық негіздемесіне сараптама жүргізуі техникалық-экономикалық негіздемені уәкілетті органға берген күннен бастап күнтізбелік қырық бес күннен аспайтын мерзім ішінде аяқталуға тиіс.

      7. Уәкілетті орган техникалық-экономикалық негіздеме сараптамаларының қорытындысын алғаннан кейін күнтізбелік отыз күн ішінде Қазақстан Республикасының Үкіметіне қоршаған ортаға әсері бағаланған арнайы экономикалық аймақ құрудың тиісті техникалық-экономикалық негіздемесінің тұжырымдамасын, сарапшылық кеңестің қорытындысын қоса бере отырып, арнайы экономикалық аймақты құру туралы ұсыныс енгізеді.

      8. Арнайы экономикалық аймақты құру және құрылатын арнайы экономикалық аймақтың мақсаттарына сәйкес келетін қызмет түрлері туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

      Арнайы экономикалық аймақ туралы ережені, тиісті арнайы экономикалық аймақтың жұмыс істеуінің нысаналы индикаторларын, нысаналы индикаторларға қол жеткізбеудің дағдарысты деңгейін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

      9. Арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсынысты арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгертуге мүдделі орталық немесе жергілікті атқарушы органдар, заңды тұлғалар арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгертудің негіздемесін (қаржылық-экономикалық есеп-қисаптарды) ұсына отырып, уәкілетті органға енгізеді.

      Ұсынысты бірнеше заңды тұлға бірлесіп беруі мүмкін.

      Арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсыныстың орындылығы туралы мәселені уәкілетті орган осындай ұсыныс енгізілген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарайды.

      Уәкілетті орган:

      1) арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсыныс мемлекеттік экономикалық саясаттың басымдықтарына сәйкес келмеген;

      2) арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсыныс қоршаған ортаны қорғау саласындағы талаптарға сәйкес келмеген;

      3) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды, адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтау қажет болған, тарихи-мәдени мұра объектілерінің жойылу және бүліну қатері туындаған, елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз еткен;

      4) арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсыныс негізсіз болған жағдайларда, арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсынысты қабылдамайды.

      Орталық немесе жергілікті атқарушы органдар арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсыныс енгізген жағдайда, техникалық-экономикалық негіздемені түзетуге бюджет қаражатын бөлу Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсынысты қабылдамау арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсыныспен кейіннен жүгінуге кедергі болып табылмайды.

      Арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгертудің орындылығы туралы хабарламаны алған күннен бастап үш ай ішінде арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы ұсынысты енгізген тұлғалар қоршаған ортаға әсерін бағалай отырып, құрылған арнайы экономикалық аймақтың техникалық-экономикалық негіздемесін түзетуді қамтамасыз етеді.

      Уәкілетті орган қажет болған жағдайда, құрылған арнайы экономикалық аймақтың түзетілген техникалық-экономикалық негіздемесін техникалық-экономикалық негіздеменің түзетуі аяқталған кезден бастап он бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті сараптамалар жүргізу үшін мүдделі мемлекеттік органдарға жібереді. Инвесторлар техникалық-экономикалық негіздеменің тәуелсіз сараптамаларын жүргізе алады.

      Мемлекеттік органдардың құрылған арнайы экономикалық аймақтың түзетілген техникалық-экономикалық негіздемесіне сараптамалар жүргізуі түзетілген техникалық-экономикалық негіздеме уәкілетті органға берілген күннен бастап күнтізбелік қырық бес күннен аспайтын мерзім ішінде аяқталуға тиіс.

      Уәкілетті орган түзетілген техникалық-экономикалық негіздеме сараптамаларының қорытындысын алғаннан кейін он жұмыс күні ішінде қоршаған ортаға әсерін бағалай отырып, құрылған арнайы экономикалық аймақтың түзетілген техникалық-экономикалық негіздемесін қоса беріп, арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе)

      алаңын өзгерту туралы ұсынысты Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізеді.

      Арнайы экономикалық аймақ аумағының шекарасын және (немесе) алаңын өзгерту туралы шешімді Қазақстан Республикасының Үкіметі қабылдайды.

      Ескерту. 7-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.10.2015 № 362-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен; 03.07.2017 № 86-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

8-бап. Арнайы экономикалық аймақтың жұмыс істеу шарттары

      1. Арнайы экономикалық аймақ жиырма бес жылға дейінгі мерзімге құрылады.

      2. Арнайы экономикалық аймақ мемлекеттік меншіктегі және жер пайдалануға берілмеген жер учаскелерінде не Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесінің меншік иелерінен және жер пайдаланушылардан мәжбүрлеп иеліктен шығарылған жер учаскелерінде құрылады.

      Арнайы экономикалық аймақтар азаматтардың және (немесе) мемлекеттік емес заңды тұлғалардың жеке меншігіндегі жер учаскелерінде де құрылады.

      3. Қызметтің басым түрлерін жүзеге асыруға арналған, арнайы экономикалық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелері Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес, арнайы экономикалық аймақтың қатысушысына арнайы экономикалық аймақты құру мерзіміне уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға) беріледі.

      Инфрақұрылым объектілерін салуға, сондай-ақ қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыруға арналған, арнайы экономикалық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелері Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес басқарушы компанияға, автономды кластерлік қорға арнайы экономикалық аймақты құру мерзіміне уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға) беріледі.

      Басқарушы компания, автономды кластерлік қор қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын адамдарға және (немесе) арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларына осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген жер учаскелерін Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес кейінгі жер пайдалануға (қосалқы жалға) беруге кұқылы.

      Уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға) берілген мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерінде толық немесе ішінара бюджет қаражаты есебінен құрылған инфрақұрылым объектілері басқарушы компанияға, автономды кластерлік қорға жалға, сенімгерлік басқаруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар мен мемлекеттік мүлік туралы заңнамасына сәйкес жарғылық капиталды толықтыру есебіне берілуі мүмкін.

      Басқарушы компания, автономды кластерлік қор қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын адамдарға және (немесе) арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларына кейінгі жер пайдалануға (қосалқы жалға) берілген мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерінде толық немесе ішінара бюджет қаражаты есебінен құрылған инфрақұрылым объектілерін беруі мүмкін.

      4. Арнайы экономикалық аймақ құрылатын жер учаскелері арнайы экономикалық аймақтың техникалық-экономикалық негіздемесіне сәйкес бюджет қаражаты және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен инфрақұрылым объектілерімен қамтамасыз етілуге тиіс.

      Инфрақұрылым объектілерін салуды немесе реконструкциялауды бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру тәртібі Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары немесе қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын тұлғалар өздеріне уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға) немесе кейінгі жер пайдалануға (қосалқы жалға) берілген жер учаскесінің аумағында өздеріне қажетті инфрақұрылым объектілерін салуды өз қаражаты есебінен жүзеге асыруға құқылы.

      4-1. Арнайы экономикалық аймақ құрылатын, қызметтің басым және (немесе) қосалқы түрлерін жүзеге асыруға арналған жеке меншіктегі жер учаскелерін олардың меншік иелері басқарушы компанияға арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі пайдалану (жалдау) шартына сәйкес уақытша өтеулі пайдалануға (жалға) бере алады.

      Басқарушы компания арнайы экономикалық аймақ құрылатын, қызметтің басым және (немесе) қосалқы түрлерін жүзеге асыруға арналған жеке меншіктегі жер учаскелерін арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларына немесе қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын тұлғаларға арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі пайдалану (қосалқы жалдау) шартына сәйкес уақытша өтеулі кейінгі пайдалануға (қосалқы жалға) беруге құқылы.

      Арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі пайдалану (жалдау) және арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі пайдалану (қосалқы жалдау) шарттары тиісінше арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі пайдаланудың (жалдаудың) және арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі пайдаланудың (қосалқы жалдаудың) үлгі шарттарына сәйкес жасалады.

      Арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі пайдалану (жалдау) және арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі пайдалану (қосалқы жалдау) шарттарының мерзімдері арнайы экономикалық аймақ құрылатын мерзімнен аспауға тиіс.

      Жер учаскесінің меншік иесі осы Заңның талаптарына сәйкес арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы немесе қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын тұлға ретінде арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметті жүзеге асыруға құқылы. Бұл ретте, жер учаскесінің меншік иесімен арнайы экономикалық аймақ құрылатын жеке меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі пайдалану (жалдау) шарты жасалмайды.

      5. Осы баптың 2, 3 және 4-тармақтарының ережелері осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін құрылған арнайы экономикалық аймақтар қатысушыларының жеке меншігіндегі жер учаскелеріне қолданылмайды.

      6. Арнайы экономикалық аймақтардың аумағында мемлекеттік қызмет көрсеткен кезде:

      1) мемлекеттік қызметтерді уақтылы және сапалы көрсетуді;

      2) көрсетілетін мемлекеттік қызметтер бойынша ақпараттық көмек көрсетуді қамтамасыз ететін "бір терезе" қағидаты қолданылады.

      7. "Бір терезе" қағидаты бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсынуды арнайы экономикалық аймақтың аумағында "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

      Арнайы экономикалық аймақтың аумағындағы "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы осы баптың 4-тармағына сәйкес орналастырылуы және жұмыс істеуі үшін қажетті инфрақұрылым объектілерімен қамтамасыз етіледі.

      Ескерту. 8-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 18.02.2013 № 79-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 10.06.2014 № 208-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 362-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

9-бап. Өтініш берушілерге қойылатын талаптар

      1. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыруға өтінім беретін өтініш берушінің техникалық-экономикалық негіздемеге сәйкес келетін мөлшерде қаржылық қамтылымы болуға тиіс.

      Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыруға өтінім беретін өтініш берушінің қаржылық қамтылымы мынадай тәсілдермен:

      1) ақшамен;

      2) банк кепілдігімен;

      3) кепілгерлікпен;

      4) мүлік кепілімен;

      5) сақтандыру шартымен қалыптастырылады.

      Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыруға өтінім беретін өтініш беруші қаржылық қамтылым тәсілдерінің кез келгенін, оның ішінде екі немесе бірнеше тәсілді біріктіріп қолдану жолымен таңдап алуға құқылы.

      2. Өтініш берушілерге:

      1) жер қойнауын пайдаланушылар;

      2) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 462-бабы бірінші бөлігінің 6) тармақшасында көзделген акцизделетін тауарларды өндіруді, құрастыруды (жинақтауды) жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда, акцизделетін тауарларды өндіретін ұйымдар;

      3) арнайы салық режимдерін қолданатын ұйымдар;

      4) 2008 жылғы 10 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі) қолданысқа енгізілгенге дейін көзделген инвестициялық салық преференцияларын қолданатын (қолданған) ұйымдар;

      4-1) Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық басым жобаны және инвестициялық стратегиялық жобаны іске асыратын (іске асырған) ұйымдар;

      5) ойын бизнесін ұйымдастырушылар жатпайды.

      Ескерту. 9-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 18.02.2013 № 79-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 151-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 362-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

10-бап. Өтініш беруші арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыру және оны арнайы экономикалық аймақ қатысушыларының бірыңғай тізіліміне қосу үшін беретін құжаттар

      1. Арнайы экономикалық аймақ қатысушысының қызметі қызметті жүзеге асыру туралы шартқа сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Өтінімге қағаз және (немесе) электрондық жеткізгіштегі мынадай құжаттар:

      1) уәкілетті орган бекітетін нысан бойынша өтініш берушінің сауалнамасы;

      2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама;

      3) өтініш берушінің бірінші басшысының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

      4) сәйкестендіру нөмірі бар құжаттың көшірмесі;

      5) заңды тұлға жарғысының көшірмесі;

      6) заңды тұлғаның жоғары органының арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметті жүзеге асыру туралы шешімінің көшірмесі;

      7) өтініш берушінің бірінші басшысы немесе оның орнындағы адам, сондай-ақ бас бухгалтер (бухгалтер) қол қойған соңғы есептік күнге қаржылық есептіліктің көшірмесі;

      8) жобаның уәкілетті орган белгілеген талаптарға сай келетін техникалық-экономикалық негіздемесі;

      9) қызмет көрсететін банктің өтініш берушінің банктік шоттары бойынша ақша қозғалысы туралы (картотеканың болмауы туралы) үзінді жазбасы және кредиттiк тарихта бар толық немесе iшiнара ақпарат туралы мәліметтер қамтылған кредиттік бюродан алынатын кредиттік есеп;

      10) тіркеу есебіне қою орны бойынша мемлекеттік кіріс органынан салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегінің болуы немесе болмауы туралы анықтама;

      11) өтініш берушінің қаржылық қамтылымының болуын растайтын құжаттар қоса беріледі.

      Егер заңды тұлға құжаттарды берген кезде Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса және Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмеген жағдайда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кіріс органдарында салық төлеуші ретінде мемлекеттік тіркеуде жоқ екендігі туралы анықтаманың көшірмесі ұсынылады.

      Шетелдік заңды тұлғалар осы тармақтың 2), 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген заңдастырылған құжаттарды, сауда тiзiлiмiнен заңдастырылған үзiндiні немесе шетелдiк заңды тұлға шет мемлекеттiң заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатындығын куәландыратын басқа да заңдастырылған құжатты нотариат куәландырған қазақ және орыс тiлдерiндегi аудармасымен бірге ұсынады.

      3. Алып тасталды - ҚР 25.12.2017 № 122-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 10-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 12.01.2012 N 538-IV (01.01.2012 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.12.2012 N 60-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 18.02.2013 № 79-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 03.12.2013 № 151-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 29.12.2014 № 269-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-бап. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыруға берілген өтінімді қарау рәсімі

      1. Өтініш беруші өтінім берген кезде арнайы экономикалық аймақтың басқару органы:

      1) өтінімді ол берілген күні өтінімдерді тіркеу журналына тіркейді;

      2) ұсынылған құжаттар топтамасының толықтығын тексереді;

      3) алып тасталды - ҚР 27.10.2015 № 362-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1-1. Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы өтінімді жобаларды іріктеу тәртібі мен өлшемшарттарына сәйкес қарайды.

      2. Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы мәлімделген қызмет түрі қызметтің басым түрлеріне, өтініш берушілердің жобаларын іріктеу өлшемшарттарына және (немесе) ұсынылған құжаттар осы Заңның 10-бабының 2-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайларда, өтініш берушіге қызметті жүзеге асыру туралы шарт жасасудан бас тартады.

      3. Мәлімделген қызмет түрі қызметтің басым түрлеріне және өтініш берушілердің жобаларын іріктеу өлшемшарттарына сәйкес келген кезде арнайы экономикалық аймақтың басқару органы он жұмыс күні ішінде қызметті жүзеге асыру туралы шарт жасасады.

      4. Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы қызметті жүзеге асыру туралы шарт жасалған күні қызметті жүзеге асыру туралы шарттың көшірмесін қоса бере отырып, бұл жөнінде уәкілетті органға хабарлайды.

      Арнайы экономикалық аймақтың басқару органынан қызметті жүзеге асыру туралы шарт жасалғаны туралы хабарлама алғаннан кейін уәкілетті орган бес жұмыс күні ішінде арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларының бірыңғай тізіліміне арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы туралы мәліметтерді енгізеді және бұл жөнінде арнайы экономикалық аймақтың басқару органын хабардар етеді. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларының бірыңғай тізіліміне тиісті жазба енгізілген күннен бастап өтініш беруші арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы деп танылады.

      5. Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы қызметті жүзеге асыру туралы шартты жасасқаннан кейін екі жұмыс күні ішінде бұл туралы мемлекеттік кіріс органдарына хабарлайды.

      6. Мемлекеттік кіріс органдары арнайы экономикалық аймақтың басқару органының қызметті жүзеге асыру туралы шартты жасасқаны туралы хабарламасын алғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен арнайы экономикалық аймақтың қатысушысын есепке алуды жүзеге асырады.

      7. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы қызметті жүзеге асыру туралы жасалған шарттың негізінде арнайы экономикалық аймақтан тысқары жердегі өзінің дараланған құрылымдық бөлімшелерінің қызметін тоқтатады.

      Егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және инновациялық технологиялар саласындағы арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары үшін арнайы экономикалық аймақтың аумағынан тысқары жердегі қызметке жол беріледі.

      8. Қызметті жүзеге асыру туралы шарттың қолданылуы:

      1) арнайы экономикалық аймақ таратылған;

      2) қызметті жүзеге асыру туралы шарттың мерзімі аяқталған немесе ол мерзімінен бұрын бұзылған;

      3) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында немесе қызметті жүзеге асыру туралы шартта көзделген өзге де жағдайларда тоқтатылады.

      Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы мемлекеттік кіріс органдарын қызметті жүзеге асыру туралы шарттың қолданысы тоқтатылған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қызметті жүзеге асыру туралы шарт қолданысының тоқтатылғаны туралы хабардар етеді.

      Ескерту. 11-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 03.12.2013 № 151-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 10.06.2014 № 208-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.10.2015 № 362-V (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-б. қараңыз); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

11-1-бап. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы мәртебесінен айыру рәсімі

      1. Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы қызметті жүзеге асыру туралы шартта айқындалған міндеттемелерді орындамаған жағдайда, қызметті жүзеге асыру туралы шартты біржақты түрде бұзуға құқылы. Арнайы экономикалық аймақ қатысушысының міндеттемелерді орындамағаны анықталған кезде уәкілетті орган белгілейтін тиісті актілер жасалады.

      Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы арнайы экономикалық аймақтың қатысушысын қызметті жүзеге асыру туралы шартта айқындалған міндеттемелерді орындамағаны туралы және бұзушылықтарды күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзімде жою қажеттігі туралы хабардар етеді.

      Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы көрсетілген ескертулерді жою жөнінде шаралар қабылдамаған жағдайда, арнайы экономикалық аймақтың басқару органы арнайы экономикалық аймақтың қатысушысын қызметті жүзеге асыру туралы шартты біржақты түрде бұзу туралы кемінде он жұмыс күні бұрын хабардар етеді.

      2. Қызметті жүзеге асыру туралы шартты біржақты түрде бұзған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде арнайы экономикалық аймақтың басқару органы бұл жөнінде арнайы экономикалық аймақтың қатысушысын, мемлекеттік кіріс органдарын, уәкілетті органды, сондай-ақ облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарын хабардар етеді.

      Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметті жүзеге асыру туралы шарттың біржақты тәртіппен бұзылғаны туралы хабарламаны алғаннан кейін

      арнайы экономикалық аймақтың қатысушысына уақытша өтеулі жер пайдалануға (жалға) берілген жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) шартын осы шартта көзделген тәртіппен біржақты

      түрде бұзады.

      Ескерту. 3-тарау 11-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.10.2015 № 362-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

12-бап. Арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыруға үміткер тұлғаларға қойылатын талаптар

      Арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыруға үміткер тұлғалар мынадай талаптарға сай болуға:

      1) жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді қазақстандық өндіруші болып табылуға;

      2) дара кәсіпкерді және заңды тұлғаны Қазақстан Республикасының аумағындағы тиісті тіркеу органы (әділет органы, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы, мемлекеттік кіріс органы және статистика органы) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркеуге тиіс.

      Жоғарыда көрсетілген талаптарға сай болған кезде қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыруға үміткер тұлғалар арнайы экономикалық аймақтың қатысушысымен мердігерлік жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерін орындауға белгіленген тәртіппен шарт жасасуға міндетті.

      Мердігерлер жүзеге асыратын қызметтің қосалқы түрлері жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің сипаты бойынша қызметтің басым түрлеріне сәйкес келуге тиіс емес.

      Ескерту. 12-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.10.2015 № 362-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 02.04.2019 № 241-VI (01.07.2019 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

13-бап. Тұлғалардың қосалқы қызметті жүзеге асыруға рұқсат алу үшін ұсынатын құжаттары

      1. Қызметтің қосалқы түрлері арнайы экономикалық аймақтың қатысушысымен жасалатын шартқа сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Дара кәсіпкерлер және заңды тұлғалар қосалқы қызметті жүзеге асыратын тұлға ретінде рұқсат алу үшін арнайы экономикалық аймақтың қатысушысымен қызметті жүзеге асыру туралы шарт жасалғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде арнайы экономикалық аймақтың басқару органына өтінім ұсынады.

      3. Өтінімге уәкілетті орган бекітетін тізбеге сәйкес қағаз және (немесе) электрондық жеткізгіштердегі құжаттар қоса беріледі.

      Ескерту. 13-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 362-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

14-бап. Тұлғаларға қызметтің қосалқы түрін жүзеге асыруға рұқсат берудің негізі мен рәсімі

      1. Қызметтің қосалқы түрін жүзеге асыратын тұлға ретінде рұқсат беруге арналған өтінім келіп түскен кезде арнайы экономикалық аймақтың басқару органы:

      1) ұсынылған құжаттардың уәкілетті орган бекіткен құжаттар тізбесіне сәйкестігін тексереді;

      2) өтінімдерді тіркеу журналына өтінімді тіркейді. Өтінімнің тіркелген күні оның берілген күні болып табылады.

      2. Ұсынылған құжаттар уәкілетті орган бекіткен құжаттар тізбесіне сәйкес келген жағдайда, өтінімді берген тұлғаға арнайы экономикалық аймақтың аумағында қосалқы қызметті жүзеге асыруға рұқсат берілген болып есептеледі.

      Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы өтінім тіркелген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өтінім берген адамға, сондай-ақ арнайы экономикалық аймақ әрекет ету аймағында орналасқан мемлекеттік кіріс органына осы адамға арнайы экономикалық аймақтың аумағында қосалқы қызметті жүзеге асыруға рұқсат берілгені туралы хабарлайды.

      3. Ұсынылған құжаттар уәкілетті орган бекіткен құжаттар тізбесіне сәйкес келмеген жағдайда арнайы экономикалық аймақтың басқару органы өтінім тіркелген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өтінімді қайтарады. Өтінімді қайтару тұлғаны жіберілген кемшіліктерді жойғаннан кейін басқарушы компанияға қайтадан өтініммен жүгіну құқығынан айырмайды.

      Ескерту. 14-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 07.11.2014 № 248-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.10.2015 № 362-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

15-бап. Арнайы экономикалық аймақтың аумағында коммуналдық қызметтер көрсету

      Арнайы экономикалық аймақтың аумағын электрмен, жылу энергиясымен, газбен, сумен жабдықтауды жүзеге асыратын және коммуналдық қызметтер көрсететін өнім берушілер осындай қызметтер көрсетілетін өзге де тұтынушыларға ұсынылатын қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті.

16-бап. Арнайы экономикалық аймақты тарату

      1. Арнайы экономикалық аймақ осы арнайы экономикалық аймақ құрылған мерзім өткен соң таратылады. Арнайы экономикалық аймақтың әрекет ету мерзімі Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы экономикалық аймақ құру туралы тиісті актісінде айқындалады.

      2. Нысаналы индикаторларға қол жеткізбеудің дағдарысты деңгейі жағдайында Қазақстан Республикасының Үкіметі арнайы экономикалық аймақты мерзімінен бұрын таратады.

      3. Арнайы экономикалық аймақ таратылғаннан кейін жер учаскесін жалға алған арнайы экономикалық аймақ қатысушыларының және арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асырған тұлғалардың Қазақстан Республикасының жер заңнамасында белгіленген тәртіппен осы жер учаскелерінің сатылуы кезінде сатып алу құқығы болады.

      Ескерту. 16-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2017 № 86-VI Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

4-тарау. АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТЫ БАСҚАРУ

17-бап. Арнайы экономикалық аймақтың басқару органын құру

      1. Арнайы экономикалық аймақ құру туралы акт қолданысқа енгізілгеннен кейін Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органы арнайы экономикалық аймақтың басқару органын құру және (немесе) құруға қатысу туралы шешім қабылдауға тиіс.

      2. Астананың арнайы экономикалық аймағының басқару органын мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанында құру Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Арнайы экономикалық аймақ олардың бастамасы бойынша құрылған жағдайда мына тұлғалар:

      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі;

      2) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары;

      3) мемлекеттік емес заңды тұлғалар;

      4) басқа елдерде немесе Қазақстан Республикасында арнайы экономикалық аймақтарды басқару тәжірибесі бар шетелдік тұлғалар басқарушы компанияның құрылтайшысы бола алады.

      4. Арнайы экономикалық аймақ орталық атқарушы органдардың немесе облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдарының бастамасы бойынша құрылған жағдайда, егер арнайы экономикалық аймақ құру туралы актіде өзгеше белгіленбесе, басқарушы компания шығарған дауыс беретін акциялардың елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі болуға тиіс.

      Арнайы экономикалық аймақ мемлекеттік емес заңды тұлғалардың бастамасы бойынша құрылған жағдайда, басқарушы компания шығарған дауыс беретін акциялардың кемінде жиырма алты пайызы мемлекетке тиесілі болуға тиіс.

      Басқарушы компаниялардың мемлекетке тиесілі акциялары бірыңғай үйлестіру орталығына сенімгерлік басқаруға берілуі мүмкін.

      5. Басқарушы компанияның бірінші құрылтай жиналысы Қазақстан Республикасының Үкіметі басқарушы компанияны құруға мемлекеттің қатысуы туралы шешім қабылдаған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей өткізілуге тиіс.

      6. Арнайы экономикалық аймақтың басқару органы Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен арнайы экономикалық аймақтың орналасқан жері бойынша тіркеледі.

      7. Акционерлер басқарушы компанияның директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұсынған адамдар арасынан, лауазымы бойынша басқарушы компанияның директорлар кеңесінің стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитетін басқаратын тәуелсіз директорды, сондай-ақ бірыңғай үйлестіру орталығы ұсынған адамдар арасынан тәуелсіз директорды сайлайды.

      Ескерту. 17-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 04.07.2013 № 130-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 362-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен; 03.07.2017 № 86-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

18-бап. Арнайы экономикалық аймақтың басқару органының функциялары

      Арнайы экономикалық аймақтың басқару органының функцияларына:

      1) арнайы экономикалық аймақтардың жұмыс істеуі мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасасу;

      2) арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларына және қызметтің қосалқы түрлерін жүзеге асыратын адамдарға жер учаскелерін кейінгі жер пайдалануға немесе пайдалануға (қосалқы жалға) беру және инфрақұрылым объектілерін жалға (қосалқы жалға) беру;

      3) қызметті жүзеге асыру туралы шарттарды жасасу және бұзу;

      4) уәкілетті органға және бірыңғай үйлестіру орталығына арнайы экономикалық аймақтар қызметінің нәтижелері туралы есептілікті арнайы экономикалық аймақ қатысушыларының жыл сайынғы есептері негізінде уәкілетті орган айқындаған тәртіппен ұсыну;

      5) арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларын тарту;

      6) инфрақұрылым объектілерін салу үшін және арнайы экономикалық аймақтың өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін инвестициялар тарту;

      7) арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларына берілмеген жер учаскелерінде бекітілген техникалық-экономикалық негіздемеге сәйкес инфрақұрылым объектілерін салуды жүзеге асыру;

      8) "бір терезе" қағидаты бойынша "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының жұмыс істеуі үшін қабылдау орнын ұйымдастыру;

      9) арнайы экономикалық аймақтарды құру мақсаттарына сай келетін қызметті жүзеге асыру кезінде әкелінген тауарлардың нақты тұтынылуын растау;

      10) қызметті жүзеге асыру туралы шарттар талаптарының орындалуына мониторинг жүргізу;

      11) арнайы экономикалық аймақты дамыту жоспарын әзірлеу;

      12) арнайы экономикалық аймақтың маркетингтік стратегиясын әзірлеу;

      13) арнайы экономикалық аймақта жаңа өндірістерді құру бойынша маркетингтік зерттеулер жүргізу;

      14) арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және ілгерілету жөніндегі іс-шараларды өткізу;

      15) арнайы экономикалық аймақтардың әлеуетті қатысушыларын, өтініш берушілерді, арнайы экономикалық аймақтардың қатысушыларын ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету, оның ішінде арнайы экономикалық аймақтардың әлеуетті қатысушыларының, өтініш берушілердің, арнайы экономикалық аймақтардың қатысушыларының мемлекеттік органдардың, жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің өкілдерімен кездесулерін ұйымдастыру;

      16) арнайы экономикалық аймақта индустриялық-инновациялық және инвестициялық жобаларды іске асыру үшін инвестицияларды тарту;

      17) "бір терезе" қағидаты бойынша арнайы экономикалық аймақтардың әлеуетті қатысушыларымен, өтініш берушілермен, арнайы экономикалық аймақтардың қатысушыларымен өзара іс-қимыл жасау және жұмыс істеу;

      18) коммуналдық, логистикалық және сервистік көрсетілетін қызметтерді ұсыну;

      19) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларына қатысу жатады.

      Дербес кластерлік қордың функциялары осы Заңмен және "Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластері туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалады.

      Ескерту. 18-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.06.2014 № 208-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 362-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 17.11.2015 № 408-V (01.03.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

18-1-бап. Бірыңғай үйлестіру орталығының құқықтық жағдайы

      1. Бірыңғай үйлестіру орталығының қызметі осы Заңмен, Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы, акционерлік қоғамдар туралы заңнамасымен реттеледі.

      2. Бірыңғай үйлестіру орталығының мүлкі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қалыптастырылады.

      3. Қазақстан Республикасында арнайы экономикалық аймақтарды тиімді және тұрақты дамыту мақсатында бірыңғай үйлестіру орталығы Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған қаржыландыру көздерін тартуға және пайдалануға құқылы.

      Ескерту. 4-тарау 18-1-баппен толықтырылды - ҚР 27.10.2015 № 362-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

18-2-бап. Бірыңғай үйлестіру орталығының өкілеттіктері

      Бірыңғай үйлестіру орталығының өкілеттіктеріне:

      1) арнайы экономикалық аймақтардың қатысушыларын тіркеу, арнайы экономикалық аймақтардың жер учаскелерін бөлу, арнайы экономикалық аймақтардың инфрақұрылымын қаржыландыру және дамыту мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, басқарушы компаниялардың акционерлерімен, арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдарымен және арнайы экономикалық аймақтардың қатысушыларымен өзара іс-қимыл жасау;

      2) уәкілетті органға Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтар туралы заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;

      3) басқарушы компаниялардың мемлекетке тиесілі акцияларын сенімгерлік басқару;

      4) Қазақстан Республикасында арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және ілгерілету жөнінде қызметтер көрсету, оның ішінде:

      арнайы экономикалық аймақтардың инфрақұрылым объектілерінің жай-күйін мониторингтеу;

      арнайы экономикалық аймақтарды дамыту жоспарларын және жобаларды іріктеу өлшемшарттарын әзірлеу, арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдарын қаржыландыруды жоспарлау, арнайы экономикалық аймақтарды қаржыландыру (бюджетті жасау және шоғырландыру) жоспарларын әзірлеу, басқару модельдерін, ішкі бизнес-процестер мен корпоративтік құжаттарды әзірлеу және арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдарына енгізу, арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдарының қызметін жетілдіру, арнайы экономикалық аймақтарды ілгерілету жөніндегі жоспарды әзірлеу, арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдарының қызметкерлерін оқыту жөнінде ұсынымдар (ұсыныстар) әзірлеу;

      нарыққа талдау жүргізу және арнайы экономикалық аймақтардың маркетингтік стратегиясын әзірлеу жөнінде арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдарына консультация беру;

      нысаналы маркетинг жүргізу;

      отандық арнайы экономикалық аймақтар мүмкіндіктерін халықаралық нарықтағы әлеуетті қатысушылардың нысаналы тобына ілгерілетуді қамтамасыз ету;

      арнайы экономикалық аймақтарға әлеуетті салалық және инфрақұрылымдық инвесторларды тартуға жәрдем көрсету;

      арнайы экономикалық аймақтардың әлеуетті қатысушыларының қызметін ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету, оның ішінде арнайы экономикалық аймақтардың әлеуетті қатысушыларының мемлекеттік органдардың, арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдарының, сондай-ақ жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің өкілдерімен кездесулерін ұйымдастыру, арнайы экономикалық аймақтар тақырыбы бойынша бизнес-форумдар, көрмелер, конференциялар және семинарлар өткізу;

      жобаларға талдау жүргізу;

      қызметті жүзеге асыру туралы шарттар талаптарының орындалуын мониторингтеу;

      уәкілетті органның стратегиялық құжаттарының нысаналы индикаторларына қол жеткізуге жәрдем көрсету;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің өзге де түрлері жатады.

      Ескерту. 4-тарау 18-2-баппен толықтырылды - ҚР 27.10.2015 № 362-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

19-бап. Басқарушы компанияны басқару үшін тұлғаларды іріктеу

      1. Осы Заңның 7-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметіне арнайы экономикалық аймақ құру туралы ұсыныс енгізілгеннен кейін уәкілетті орган басқарушы компанияны басқару үшін адамдарды конкурстық іріктеуді жүргізеді.

      2. Басқарушы компанияны басқару үшін адамдарды конкурстық іріктеуді уәкілетті орган тиісті мүдделі мемлекеттік органдармен және бірыңғай үйлестіру орталығымен бірлесе отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметіне арнайы экономикалық аймақ құру туралы ұсыныс енгізілген күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде жүргізеді.

      2-1. Атқарушы органның басшысымен не басқарушы компанияның атқарушы органы функцияларын жеке-дара атқаратын адаммен еңбек қатынастары тоқтатылған жағдайда, басқарушы компанияны басқару үшін адамдарды конкурстық іріктеуді уәкілетті орган тиісті мүдделі мемлекеттік органдармен және бірыңғай үйлестіру орталығымен бірлесіп еңбек қатынастары тоқтатылған күннен бастап он бес жұмыс қүні ішінде жүргізеді.

      3. Басқарушы компанияны басқару үшін адамдарды конкурстық іріктеуді жүргізу тәртібін, сондай-ақ оларға қойылатын біліктілік талаптарын уәкілетті орган айқындайды.

      Ескерту. 19-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 27.10.2015 № 362-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен; 03.07.2017 № 86-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен.

20-бап. Арнайы экономикалық аймақ қатысушыларының құқықтары мен міндеттері

      1. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары:

      1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары үшін көзделген құқықтық қорғау кепілдіктерін, салықтық және өзге де жеңілдіктерді пайдалануға;

      2) осы Заңда көзделген тәртіппен қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру үшін жер учаскелерін алуға және инфрақұрылым объектілерін салуға;

      3) қызметтің басым түрлерін жүзеге асыру процесінде қызметтің қосалқы түрін жүзеге асыратын тұлғаларды тартуға;

      4) қызметтің қосалқы түрлерін айқындауға;

      5) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы.

      2. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары:

      1) арнайы экономикалық аймақтың басқару органына өз қызметі туралы жыл сайынғы есепті ұсынуға;

      2) Қазақстан Республикасының заңдарында және қызметті жүзеге асыру туралы шартта көзделген міндеттерді адал және тиісінше орындауға міндетті.

21-бап. Қызметті жүзеге асыру туралы шарттар талаптарының орындалуына мониторинг жүргізу

      Қызметті жүзеге асыру туралы шарттар талаптарының орындалуына мониторингті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары және бірыңғай үйлестіру орталығы арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдары есептілік нысанында ұсынатын ақпараттың, сондай-ақ осы Заңға сәйкес арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары туралы ақпараттың негізінде жүргізеді.

      Осы Заңның 18-бабының 10) тармақшасында көзделген мониторингті арнайы экономикалық аймақтардың басқару органдары тұрақты негізде жүзеге асырады.

      Ескерту. 21-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 27.10.2015 № 362-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

22-бап. Арнайы экономикалық аймақтың басқару органының қызметін қаржыландыру

      1. Мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылатын арнайы экономикалық аймақтың басқару органын қаржыландыру Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      2. Басқарушы компанияның қызметін қаржыландыру:

      1) арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларына басқарушы компания көрсететін қызмет үшін сыйақы;

      2) нысаналы қарыздық қаржыландыру;

      3) инфрақұрылым объектілерін, жер учаскелерін, сондай-ақ өзге де мүлікті жалға және (немесе) қосалқы жалға беруден түсетін кірістер;

      3-1) жарғылық капитал ретінде енгізілген қаражаттар;

      4) басқарушы компанияның қызметінен түсетін Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де кірістер есебінен жүзеге асырылады.

      3. Дербес кластерлік қордың ұйымдық-құқықтық нысанында құрылатын арнайы экономикалық аймақтың басқару органының қызметін қаржыландыру "Инновациялық технологиялар паркі" инновациялық кластері туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 22-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.06.2014 № 208-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 27.10.2015 № 362-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

23-бап. Арнайы экономикалық аймақтың басқару органын тарату

      1. Мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған арнайы экономикалық аймақтың басқару органы арнайы экономикалық аймақтың әрекет ету мерзімі аяқталғаннан немесе мерзімінен бұрын тарату туралы шешім қабылданғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес таратылады (қайта ұйымдастырылады).

      2. Арнайы экономикалық аймақтың әрекет ету мерзімі аяқталғаннан немесе арнайы экономикалық аймақты мерзімінен бұрын тарату туралы шешім қабылданғаннан кейін басқарушы компанияны ерікті түрде тарату туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды, ол Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес кредиторлардың келісімі бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін айқындайды.

      Басқарушы компанияның акционерлері ерікті түрде тарату туралы шешім қабылдамаған жағдайда басқарушы компанияны тарату мәжбүрлі түрде жүзеге асырылады.

      Акционерлік қоғамды мәжбүрлеп тарату Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

5-тарау. АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕЖИМІ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ ШАРТТАРЫ

24-бап. Арнайы экономикалық аймақтың арнайы құқықтық режимі

      Арнайы экономикалық аймақтың аумағында арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары үшін осы Заңда, Қазақстан Республикасының салық, кеден, жер заңнамасында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасында белгіленген арнайы құқықтық режим қолданылады.

25-бап. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларына салық салу

      Арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларына Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер салынады.

26-бап. Арнайы экономикалық аймақтардағы кедендік реттеу

      1. Арнайы экономикалық аймақтың аумағында немесе оның бір бөлігінде еркін кедендік аймақ кедендік рәсімі қолданылады.

      Шегінде еркін кедендік аймақтың кедендік рәсімі қолданылатын арнайы экономикалық аймақтың шекарасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы экономикалық аймақ құру туралы актісіне сәйкес айқындалады.

      2. Еркін кедендік аймақ кедендік рәсімі Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес қолданылады.

      3. Арнайы экономикалық аймақтың аумағы Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының бір бөлігі болып табылады.

      4. Еркін кедендік аймақ кедендік рәсімі қолданылатын арнайы экономикалық аймақтың аумағы кедендік бақылау аймағы болып табылады.

      Еркін кедендік аймақ кедендік рәсімі қолданылатын арнайы экономикалық аймақтың аумағында кедендік бақылауды Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес мемлекеттік кіріс органдары жүзеге асырады.

      5. Шектері Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасының учаскелерімен толық немесе ішінара тұспа-тұс келетін арнайы экономикалық аймақтың аумағында өзгеде кедендік рәсімдермен, оның ішінде бажсыз сауда кедендік рәсімімен орналастырылған тауарлар болуы және қойылуы мүмкін.

      Ескерту. 26-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 07.11.2014 № 248-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 03.07.2017 № 86-VI (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Конституциялық заңымен; 26.12.2017 № 124-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

27-бап. Еркін кедендік аймақ кедендік рәсімімен орналастырылатын тауарлар

      Еркін кедендік аймақ кедендік рәсімі қолданылатын арнайы экономикалық аймақтың аумағына әкелінген тауарлар Еуразиялық экономикалық одақтың және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасында айқындалған тәртіппен және шарттармен еркін кедендік аймақ кедендік рәсімімен орналастырылады және кедендік баждарды, салықтарды, сондай-ақ тарифтік емес реттеу шараларын қолдану мақсаттары үшін Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан тыс орналасқан тауарлар ретінде қаралады.

      Ескерту. 27-бап жаңа редакцияда - ҚР 26.12.2017 № 124-VI Заңымен (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі).

28-бап. Шетелдік жұмыс күшін тарту

      Ескерту. 28-бап алып тасталды - ҚР 24.11.2015 № 421-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

29-бап. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларын құқықтық қорғау кепілдіктері

      1. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушыларына Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттармен қамтамасыз етілетін құқықтар мен мүдделерді қорғауға кепілдік беріледі.

      2. Арнайы экономикалық аймақ қатысушысының мүлкін мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп алып қоюға (мемлекет иелігіне алуға, реквизициялауға) тек қана Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген айрықша жағдайларда және тәртіппен жол беріледі.

      3. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдерді төлегеннен кейін арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметті жүзеге асырудан алынған табыстарды өз қалауы бойынша пайдалануға құқылы.

29-1-бап. Арнайы экономикалық аймақтардағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік

      Арнайы экономикалық аймақтардағы мемлекеттік-жекешелік әріптестік "Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      Ескерту. 5-тарау 29-1-баппен толықтырылды - ҚР 31.10.2015 № 380-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

6-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛІ ЕРЕЖЕЛЕР

30-бап. Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтар туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылау

      Ескерту. 30-бап алып тасталды - ҚР 24.05.2018 № 156-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

31-бап. Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтары туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтары туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.

32-бап. Өтпелі ережелер

      1. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін құрылған арнайы экономикалық аймақтар, оларды тарату туралы шешім қабылданғанға дейін немесе осы арнайы экономикалық аймақ құрылған мерзім аяқталғанға дейін өз мәртебесін сақтайды. Арнайы экономикалық аймақтардың әкімшіліктері басқарушы компания құрылғанға дейін, бірақ уәкілетті орган айқындаған мерзімнен аспайтын мерзімде басқарушы компаниялардың функцияларын орындай алады.

      2. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін құрылған арнайы экономикалық аймақтарды басқару үшін тартылған оператор-компаниялар оларды жаңадан құрылған басқарушы компанияға бергенге дейін басқарушы компаниялардың функцияларын орындай алады.

      Бұл ретте осы оператор-компаниялар осы Заң қолданысқа енгізілген кезден бастап бір жылдан аспайтын мерзімде басқарушы компаниялардың функцияларын орындайды.

      Басқарушы компанияның функцияларын арнайы экономикалық аймақтар үшін тартылған оператор-компанияның орындауы туралы шешімді уәкілетті орган қабылдайды.

      3. Арнайы экономикалық аймақтың әкімшілігі басқарушы компания құрылған күннен бастап бір жылдан кешіктірмей, басқарушы компанияға арнайы экономикалық аймаққа қатысты және басқарушы компанияның осы Заңда көзделген функцияларды орындауы үшін қажетті барлық құжаттар мен ақпаратты беруге міндетті, содан кейін осы әкімшілік таратылуға тиіс.

      4. Басқарушы компания құрылған күннен бастап уәкілетті орган мен оператор-компаниялар арасында жасалған шарттар бұзылуға тиіс.

      5. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және инновациялық технологиялар саласындағы арнайы экономикалық аймаққа қатысушылар үшiн арнайы экономикалық аймақтың аумағында қызметтi жүзеге асыру талабы 2028 жылғы 1 қаңтарға дейін мынадай қызмет түрлерi үшін міндетті талап болып табылмайды:

      1) дерекқорларды және аппараттық құралдарды жобалау, әзірлеу, ендіру және өндіру, бағдарламалық қамтылымды (оның ішінде тәжірибелік үлгілерді) жобалау, әзірлеу, ендіру және өндіру;

      2) серверлік ақпараттық-коммуникациялық жабдық пайдаланыла отырып, ақпаратты электрондық нысанда сақтау және өңдеу жөніндегі көрсетілетін қызметтер (дата-орталықтардың көрсетілетін қызметтері);

      3) ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласында жобаларды жасау мен ендіру бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізу.

      6. Осы баптың 1 - 4-тармақтарында көзделген ережелер "Астана – жаңа қала" арнайы экономикалық аймағына қолданылмайды.

      Ескерту. 32-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 10.06.2014 № 208-V (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.11.2015 № 419-V (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 25.12.2017 № 122-VI (01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

33-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      2. "Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы" 2007 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., № 14, 104-құжат; 2010 ж., № 15, 71-құжат) күші жойылды деп танылсын.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


О специальных экономических зонах в Республике Казахстан

Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года № 469-IV. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года № 242-VІ.

      Сноска. Утратил силу Законом РК от 03.04.2019 № 242-VІ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано оглавление.
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона РК см. ст. 33.

      Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие при создании, функционировании и упразднении специальных экономических зон на территории Республики Казахстан.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) специальная экономическая зона - часть территории Республики Казахстан с точно обозначенными границами, на которой действует специальный правовой режим специальной экономической зоны для осуществления приоритетных видов деятельности;

      2) орган управления специальной экономической зоны – управляющая компания, государственное учреждение местного исполнительного органа столицы или автономный кластерный фонд;

      3) единый реестр участников специальной экономической зоны - реестр участников всех специальных экономических зон, созданных на территории Республики Казахстан, ведение которого осуществляется уполномоченным органом;

      4) специальный правовой режим специальной экономической зоны - совокупность условий функционирования специальной экономической зоны в соответствии с настоящим Законом, налоговым, таможенным, земельным законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о занятости населения;

      4-1) потенциальный участник специальной экономической зоны – юридическое лицо, заинтересованное в реализации проекта;

      4-2) проект потенциального участника специальной экономической зоны, заявителя, участника специальной экономической зоны (далее – проект) – комплекс мероприятий, предусматривающих создание современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, для осуществления приоритетных видов деятельности;

      5) участник специальной экономической зоны - юридическое лицо, осуществляющее на территории специальной экономической зоны приоритетные виды деятельности и включенное в единый реестр участников специальной экономической зоны;

      6) управляющая компания - юридическое лицо, создаваемое в соответствии с настоящим Законом в организационно-правовой форме акционерного общества для обеспечения функционирования специальной экономической зоны;

      7) принцип "одного окна" - форма предоставления государственных услуг на территории специальной экономической зоны, предусматривающая минимизацию участия заявителей в сборе и подготовке документов и ограничение их непосредственного контакта с субъектами оказания государственных услуг;

      8) объекты инфраструктуры - объекты недвижимости, входящие в состав объектов производства и передачи тепловой и электрической энергии, водоснабжения и газоснабжения, канализации, транспортных коммуникаций, услуг связи и иных объектов в соответствии с технико-экономическим обоснованием создания специальной экономической зоны и утвержденным генеральным планом;

      9) договор об осуществлении деятельности в качестве участника специальной экономической зоны (далее - договор об осуществлении деятельности) - договор, заключаемый между участником или несколькими участниками специальной экономической зоны и органом управления специальной экономической зоны, устанавливающий виды деятельности участника или участников специальной экономической зоны на территории специальной экономической зоны, условия осуществления такой деятельности, права, обязанности и ответственность сторон;

      9-1) Единый координационный центр по специальным экономическим зонам в Республике Казахстан (далее – единый координационный центр) – юридическое лицо, задачами которого являются развитие, продвижение и повышение инвестиционной привлекательности специальных экономических зон;

      9-2) потенциальный участник специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересованные в реализации проекта;

      9-3) участник специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие на территории специальной экономической зоны приоритетные виды деятельности и включенные в единый реестр участников специальной экономической зоны;

      10) приоритетные виды деятельности - виды деятельности, соответствующие целям создания специальной экономической зоны, на которые распространяется специальный правовой режим специальной экономической зоны;

      11) вспомогательные виды деятельности - виды деятельности, необходимые для обеспечения деятельности участников специальной экономической зоны, осуществляемые лицами, не являющимися участниками специальной экономической зоны, на ее территории;

      12) лица, осуществляющие вспомогательные виды деятельности, - индивидуальные предприниматели или юридические лица, на которых не распространяется специальный правовой режим специальной экономической зоны, осуществляющие на территории специальной экономической зоны вспомогательные виды деятельности в соответствии с настоящим Законом;

      13) критический уровень недостижения целевых индикаторов - объем экономических, технических, социальных и (или) иных показателей функционирования специальной экономической зоны, недостижение которых не позволяет реализовать основные цели создания специальной экономической зоны;

      14) заявитель - лицо, подающее в орган управления специальной экономической зоны заявку на осуществление приоритетных или вспомогательных видов деятельности;

      15) экспертный совет – межведомственный консультативно-совещательный орган, создаваемый уполномоченным органом для рассмотрения вопроса целесообразности создания или упразднения специальной экономической зоны;

      16) уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон.

      Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 10.06.2014 № 208-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о специальных экономических зонах

      1. Законодательство Республики Казахстан о специальных экономических зонах основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Цели создания специальной экономической зоны

      Специальная экономическая зона создается в целях ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, привлечения инвестиций, новых технологий в отрасли экономики и регионы, а также повышения занятости населения.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ,
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И УПРАЗДНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Статья 4. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      К компетенции Правительства Республики Казахстан относятся:

      1) разработка основных направлений государственной политики в сфере создания и функционирования специальных экономических зон;

      2) утверждение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность специальных экономических зон;

      2-1) определение единого координационного центра;

      3) определение уполномоченного органа;

      4) создание или упразднение специальной экономической зоны;

      5) принятие решения о создании управляющей компании;

      6) участие в управляющей компании;

      7) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      8) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      8-1) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      8-2) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      9) выполнение иных функций, возложенных на него Конституцией, настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 18.02.2013 № 79-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 208-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2017 № 86-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Компетенция уполномоченного органа

      К компетенции уполномоченного органа относятся:

      1) реализация государственной политики в сфере создания и функционирования специальных экономических зон;

      2) осуществление координации деятельности государственных органов и управляющих компаний в сфере создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон, за исключением специальной экономической зоны "Астана - новый город";

      3) разработка нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность специальных экономических зон;

      4) разработка и утверждение формы заявки и анкеты для регистрации в качестве участника специальной экономической зоны;

      5) утверждение типовых договоров об осуществлении деятельности;

      6) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      7) ведение единого реестра участников специальной экономической зоны на основании сведений, представляемых органами управления специальной экономической зоны;

      8) утверждение требований к технико-экономическому обоснованию создаваемой специальной экономической зоны;

      8-1) утверждение положения об экспертном совете;

      8-2) разработка и утверждение типового договора временного возмездного пользования (аренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона;

      8-3) разработка и утверждение типового договора временного возмездного вторичного пользования (субаренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона;

      8-4) разработка и утверждение типового договора временного возмездного землепользования (аренды) земельными участками, находящимися в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона;

      8-5) разработка и утверждение типового договора временного возмездного вторичного землепользования (субаренды) земельными участками, находящимися в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона;

      9) внесение в Правительство Республики Казахстан предложения о создании или упразднении специальной экономической зоны;

      10) определение порядка и периодичности представления органом управления специальной экономической зоны отчетности;

      11) исключен Законом РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      12) предоставление на ежегодной основе в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан аналитической информации о результатах деятельности специальных экономических зон;

      12-1) разработка и утверждение порядка и критериев отбора проектов;

      12-2) разработка и утверждение методики оценки эффективности деятельности специальных экономических зон по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию;

      13) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 6. Компетенция местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы

      1. К компетенции местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы относятся:

      1) реализация государственной политики в сфере функционирования специальных экономических зон;

      2) внесение в уполномоченный орган предложения о создании специальной экономической зоны;

      3) участие в управляющей компании в порядке, установленном настоящим Законом;

      4) предоставление земельного участка для размещения специальной экономической зоны в порядке, установленном земельным законодательством Республики Казахстан, и заключение с управляющей компанией, автономным кластерным фондом договоров аренды земельного участка и объектов инфраструктуры, построенных за счет бюджетных средств;

      4-1) привлечение участников специальной экономической зоны для участия в деятельности специальной экономической зоны;

      4-2) осуществление мониторинга за выполнением условий договоров об осуществлении деятельности, а также анализ данных мониторинга;

      5) осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

      2. К компетенции местного исполнительного органа столицы дополнительно относятся:

      1) обеспечение взаимодействия государственных органов и органа управления специальной экономической зоны в сфере функционирования и упразднения специальной экономической зоны столицы;

      2) привлечение участников специальной экономической зоны "Астана - новый город";

      3) ведение учета участников специальной экономической зоны "Астана - новый город";

      4) осуществление мониторинга за выполнением условий договоров об осуществлении деятельности, а также анализ данных мониторинга.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 10.06.2014 № 208-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. СОЗДАНИЕ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И УПРАЗДНЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Статья 7. Порядок создания специальной экономической зоны, изменения границ и (или) площади территории специальной экономической зоны

      Сноска. Заголовок статьи 7 в редакции Закона РК от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Предложение о создании специальной экономической зоны вносится в уполномоченный орган центральными или местными исполнительными органами, юридическими лицами, заинтересованными в создании специальной экономической зоны, с представлением концепции создания специальной экономической зоны, оформленной в соответствии с требованиями, утвержденными уполномоченным органом.

      2. В течение пяти рабочих дней со дня внесения предложения о создании специальной экономической зоны уполномоченный орган рассматривает целесообразность и проверяет концепцию создания специальной экономической зоны на соответствие требованиям, утвержденным уполномоченным органом, и о принятом решении направляет письменный обоснованный ответ заявителю.

      При соответствии концепции создания специальной экономической зоны указанным требованиям предложение о создании специальной экономической зоны должно быть направлено уполномоченным органом на рассмотрение экспертного совета в течение пяти рабочих дней со дня его внесения, который создается со дня принятия предложения о создании специальной экономической зоны в уполномоченный орган.

      Состав экспертного совета утверждается с учетом особенности вида деятельности создаваемой специальной экономической зоны.

      Экспертный совет готовит заключение в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня внесения предложения о создании специальной экономической зоны уполномоченным органом.

      3. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет лицо, внесшее предложение о создании специальной экономической зоны, с обоснованием принятия такого решения.

      4. Уполномоченный орган отклоняет предложение о создании специальной экономической зоны в случаях:

      1) нецелесообразности создания специальной экономической зоны;

      2) несоответствия предложения о создании специальной экономической зоны приоритетам государственной экономической политики;

      3) неполноты или недостоверности представленных материалов;

      4) несоответствия предложения требованиям в области охраны окружающей среды;

      5) необходимости защиты особо охраняемых природных территорий, жизни и здоровья людей, угрозы уничтожения и порчи объектов историко-культурного наследия и обеспечения национальной безопасности страны.

      Отклонение предложения о создании специальной экономической зоны не является препятствием для последующего обращения с предложением о создании специальной экономической зоны.

      5. В течение шести месяцев с даты получения уведомления о целесообразности создания специальной экономической зоны лица, внесшие предложение о создании специальной экономической зоны, обеспечивают подготовку технико-экономического обоснования создаваемой специальной экономической зоны с оценкой воздействия на окружающую среду. Подготовленное технико-экономическое обоснование должно содержать предполагаемые финансово-экономические, социальные последствия, обоснование, целесообразность и оценку результата создания специальной экономической зоны.

      Технико-экономическое обоснование должно соответствовать следующим критериям:

      1) целесообразность - соответствие мероприятий, предусмотренных в технико-экономическом обосновании, стратегическим документам;

      2) обоснованность - наличие доказательств, подтвержденных расчетами, объема финансирования на реализацию мероприятий в разрезе каждого компонента;

      3) результативность - наличие доказательств, подтвержденных расчетами, возможности достижения прямого и конечного результатов.

      В случае внесения предложения о создании специальной экономической зоны центральными или местными исполнительными органами выделение бюджетных средств на разработку технико-экономического обоснования осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

      6. Уполномоченный орган направляет технико-экономическое обоснование создаваемой специальной экономической зоны в заинтересованные государственные органы для проведения соответствующих экспертиз в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Инвесторы могут проводить независимые экспертизы технико-экономического обоснования.

      Проведение экспертиз технико-экономического обоснования создаваемой специальной экономической зоны государственными органами должно быть завершено в течение не более сорока пяти календарных дней со дня передачи технико-экономического обоснования в уполномоченный орган.

      7. В течение тридцати календарных дней после получения заключения экспертиз технико-экономического обоснования уполномоченный орган вносит в Правительство Республики Казахстан предложение о создании специальной экономической зоны с приложением концепции соответствующего технико-экономического обоснования создания специальной экономической зоны с оценкой воздействия на окружающую среду, заключения экспертного совета.

      8. Решение о создании специальной экономической зоны и видах деятельности, соответствующих целям создаваемой специальной экономической зоны, принимается Правительством Республики Казахстан.

      Положение о специальной экономической зоне, целевые индикаторы функционирования соответствующей специальной экономической зоны, критический уровень недостижения целевых индикаторов утверждаются Правительством Республики Казахстан.

      9. Предложение об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны вносится в уполномоченный орган центральными или местными исполнительными органами, юридическими лицами, заинтересованными в изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны, с предоставлением обоснования (финансово-экономических расчетов) изменения границ и (или) площади территории специальной экономической зоны.

      Предложение может быть подано совместно несколькими юридическими лицами.

      Вопрос о целесообразности предложения об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны рассматривается уполномоченным органом в течение пятнадцати рабочих дней со дня внесения такого предложения.

      Уполномоченный орган отклоняет предложение об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны в случаях:

      1) несоответствия предложения об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны приоритетам государственной экономической политики;

      2) несоответствия предложения об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны требованиям в области охраны окружающей среды;

      3) необходимости защиты особо охраняемых природных территорий, жизни и здоровья людей, угрозы уничтожения и порчи объектов историко-культурного наследия, обеспечения национальной безопасности страны;

      4) необоснованности предложения об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны.

      В случае внесения предложения об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны центральными или местными исполнительными органами выделение бюджетных средств на корректировку технико-экономического обоснования осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

      Отклонение предложения об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны не является препятствием для последующего обращения с предложением об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны.

      В течение трех месяцев с даты получения уведомления о целесообразности изменения границ и (или) площади территории специальной экономической зоны лица, внесшие предложение об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны, обеспечивают корректировку технико-экономического обоснования созданной специальной экономической зоны с оценкой воздействия на окружающую среду.

      В случае необходимости уполномоченный орган в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней с момента окончания корректировки технико-экономического обоснования, направляет скорректированное технико-экономическое обоснование созданной специальной экономической зоны в заинтересованные государственные органы для проведения соответствующих экспертиз в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Инвесторы могут проводить независимые экспертизы технико-экономического обоснования.

      Проведение экспертиз скорректированного технико-экономического обоснования созданной специальной экономической зоны государственными органами должно быть завершено в течение не более сорока пяти календарных дней со дня передачи скорректированного технико-экономического обоснования в уполномоченный орган.

      В течение десяти рабочих дней после получения заключения экспертиз скорректированного технико-экономического обоснования уполномоченный орган вносит в Правительство Республики Казахстан предложение об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны с приложением скорректированного технико-экономического обоснования созданной специальной экономической зоны с оценкой воздействия на окружающую среду.

      Решение об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны принимается Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 7 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2017 № 86-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 8. Условия функционирования специальной экономической зоны

      1. Специальная экономическая зона создается на срок до двадцати пяти лет.

      2. Специальные экономические зоны создаются на земельных участках, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, либо на земельных участках, принудительно отчужденных у собственников земельных участков и землепользователей для государственных нужд в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.

      Специальные экономические зоны также создаются на земельных участках, находящихся в частной собственности граждан и (или) негосударственных юридических лиц.

      3. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, предназначенные для осуществления приоритетных видов деятельности, предоставляются во временное возмездное землепользование (аренду) участнику специальной экономической зоны в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан на срок создания специальной экономической зоны.

      Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, предназначенные под строительство объектов инфраструктуры, а также для осуществления вспомогательных видов деятельности, предоставляются во временное возмездное землепользование (аренду) управляющей компании, автономному кластерному фонду в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан на срок создания специальной экономической зоны.

      Управляющая компания, автономный кластерный фонд вправе передавать лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности, и (или) участникам специальной экономической зоны земельные участки, указанные в части второй настоящего пункта, во вторичное землепользование (субаренду) в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.

      Объекты инфраструктуры, созданные полностью или частично за счет бюджетных средств на земельных участках, находящихся в государственной собственности, переданных во временное возмездное землепользование (аренду), могут передаваться управляющей компании, автономному кластерному фонду в аренду, доверительное управление, а также в счет пополнения уставного капитала в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах и государственном имуществе.

      Лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности, и (или) участникам специальной экономической зоны управляющей компанией, автономным кластерным фондом могут передаваться объекты инфраструктуры, созданные полностью или частично за счет бюджетных средств, на земельных участках, находящихся в государственной собственности, переданных во вторичное землепользование (субаренду).

      4. Земельные участки, на которых создается специальная экономическая зона, должны быть обеспечены объектами инфраструктуры за счет бюджетных средств и (или) иных не запрещенных законодательством Республики Казахстан источников в соответствии с технико-экономическим обоснованием специальной экономической зоны.

      Порядок финансирования строительства или реконструкции объектов инфраструктуры за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

      Участники специальной экономической зоны или лица, осуществляющие вспомогательные виды деятельности, вправе осуществлять за счет собственных средств строительство необходимых им объектов инфраструктуры на территории земельного участка, переданного им во временное возмездное землепользование (аренду) или во вторичное землепользование (субаренду).

      4-1. Земельные участки, находящиеся в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, предназначенные для осуществления приоритетных и (или) вспомогательных видов деятельности, могут передаваться их собственниками управляющей компании во временное возмездное пользование (аренду) в соответствии с договором временного возмездного пользования (аренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона.

      Управляющая компания вправе передавать земельные участки, находящиеся в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, предназначенные для осуществления приоритетных и (или) вспомогательных видов деятельности, во временное возмездное вторичное пользование (субаренду) участникам специальной экономической зоны или лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности, в соответствии с договором временного возмездного вторичного пользования (субаренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона.

      Договоры временного возмездного пользования (аренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, и временного возмездного вторичного пользования (субаренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, заключаются в соответствии с типовыми договорами временного возмездного пользования (аренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, и временного возмездного вторичного пользования (субаренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, соответственно.

      Сроки договоров временного возмездного пользования (аренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, и временного возмездного вторичного пользования (субаренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, не должны превышать срок, на который создается специальная экономическая зона.

      Собственник земельного участка вправе осуществлять деятельность на территории специальной экономической зоны в качестве участника специальной экономической зоны или лица, осуществляющего вспомогательные виды деятельности, в соответствии с требованиями настоящего Закона. При этом договор временного возмездного пользования (аренды) земельными участками, находящимися в частной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, с собственником земельного участка не заключается.

      5. Положения пунктов 2, 3 и 4 настоящей статьи не распространяются на земельные участки, находящиеся в частной собственности участников специальных экономических зон, созданных до введения в действие настоящего Закона.

      6. На территории специальных экономических зон при предоставлении государственных услуг применяется принцип "одного окна", обеспечивающий:

      1) своевременное и качественное предоставление государственных услуг;

      2) оказание информационной помощи по предоставляемым государственным услугам.

      7. Предоставление государственных услуг по принципу "одного окна" осуществляется на территории специальной экономической зоны Государственной корпорацией "Правительство для граждан" в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Государственная корпорация "Правительство для граждан" на территории специальной экономической зоны обеспечивается необходимыми объектами инфраструктуры для размещения и функционирования в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

      Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 18.02.2013 № 79-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 208-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016).

Статья 9. Требования к заявителям

      1. Заявитель, подающий заявку на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны, должен обладать финансовым обеспечением в размере, соответствующем технико-экономическому обоснованию.

      Финансовое обеспечение заявителя, подающего заявку на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны, формируется следующими способами:

      1) деньгами;

      2) банковской гарантией;

      3) поручительством;

      4) залогом имущества;

      5) договором страхования.

      Заявитель, подающий заявку на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны, вправе выбрать любой из способов финансового обеспечения, в том числе путем комбинирования двух или нескольких способов.

      2. К заявителям не относятся:

      1) недропользователи;

      2) организации, производящие подакцизные товары, за исключением организаций, осуществляющих производство, сборку (комплектацию) подакцизных товаров, предусмотренных подпунктом 6) части первой статьи 462 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);

      3) организации, применяющие специальные налоговые режимы;

      4) организации, применяющие (применившие) инвестиционные налоговые преференции, предусмотренные до введения в действие Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)";

      4-1) организации, реализующие (реализовавшие) инвестиционный приоритетный проект и инвестиционный стратегический проект в соответствии с законодательством Республики Казахстан об инвестициях;

      5) организаторы игорного бизнеса.

      Сноска. Статья 9 с изменениями, внесенными законами РК от 18.02.2013 № 79-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 151-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

Статья 10. Документы, подаваемые заявителем для осуществления деятельности в качестве участника специальной экономической зоны и включения его в единый реестр участников специальной экономической зоны

      1. Деятельность участника специальной экономической зоны осуществляется в соответствии с договором об осуществлении деятельности.

      2. К заявке прилагаются следующие документы на бумажном и (или) электронном носителе:

      1) анкета заявителя по форме, утверждаемой уполномоченным органом;

      2) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

      3) копия документа, удостоверяющего личность первого руководителя заявителя;

      4) копия документа с идентификационным номером;

      5) копия устава юридического лица;

      6) копия решения высшего органа юридического лица об осуществлении деятельности на территории специальной экономической зоны;

      7) копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подписанная первым руководителем заявителя или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (бухгалтером);

      8) технико-экономическое обоснование проекта, отвечающее требованиям, установленным уполномоченным органом;

      9) выписка обслуживающего банка о движении денег по банковским счетам заявителя (об отсутствии картотеки) и кредитный отчет из кредитного бюро, содержащий сведения о полной или частичной информации, имеющейся в кредитной истории;

      10) справка с органа государственных доходов по месту регистрационного учета о наличии или отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;

      11) документы, подтверждающие наличие финансового обеспечения заявителя.

      В случае если юридическое лицо на момент подачи документов не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрировано в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется копия справки об отсутствии государственной регистрации в качестве налогоплательщика в органах государственных доходов Республики Казахстан.

      Иностранные юридические лица представляют легализованные документы, указанные в подпунктах 2), 5) и 6) настоящего пункта, легализованную выписку из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки.

      3. Исключен Законом РК от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018).
      Сноска. Статья 10 с изменениями, внесенными законами РК от 12.01.2012 № 538-IV (вводится в действие с 01.01.2012); от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 18.02.2013 № 79-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 03.12.2013 № 151-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

Статья 11. Процедура рассмотрения заявки на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны

      1. При представлении заявителем заявки орган управления специальной экономической зоны:

      1) регистрирует заявку в журнале регистрации заявок в день ее подачи;

      2) проверяет полноту пакета представленных документов;

      3) исключен Законом РК от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

      1-1. Орган управления специальной экономической зоны рассматривает заявку в соответствии с порядком и критериями отбора проектов.

      2. Орган управления специальной экономической зоны отказывает заявителю в заключении договора об осуществлении деятельности в случаях несоответствия заявленного вида деятельности приоритетным видам деятельности, критериям отбора проектов заявителей и (или) представленных документов требованиям, установленным пунктом 2 статьи 10 настоящего Закона.

      3. При соответствии заявленного вида деятельности приоритетным видам деятельности и критериям отбора проектов заявителей орган управления специальной экономической зоны в течение десяти рабочих дней заключает договор об осуществлении деятельности.

      4. Орган управления специальной экономической зоны в день заключения договора об осуществлении деятельности извещает об этом уполномоченный орган с приложением копии договора об осуществлении деятельности.

      После получения от органа управления специальной экономической зоны извещения о заключении договора об осуществлении деятельности уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней вносит сведения об участнике специальной экономической зоны в единый реестр участников специальной экономической зоны и уведомляет об этом орган управления специальной экономической зоны. Заявитель признается участником специальной экономической зоны со дня внесения соответствующей записи в единый реестр участников специальной экономической зоны.

      5. Орган управления специальной экономической зоны в течение двух рабочих дней со дня заключения договора об осуществлении деятельности уведомляет об этом органы государственных доходов.

      6. Органы государственных доходов после получения уведомления органа управления специальной экономической зоны о заключении договора об осуществлении деятельности осуществляют учет участника специальной экономической зоны в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      7. На основании заключенного договора об осуществлении деятельности участник специальной экономической зоны прекращает деятельность своих обособленных структурных подразделений за пределами специальной экономической зоны.

      Для участников специальной экономической зоны в области информационно-коммуникационных технологий и инновационных технологий допускается деятельность вне территории специальной экономической зоны, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

      8. Действие договора об осуществлении деятельности прекращается при:

      1) упразднении специальной экономической зоны;

      2) истечении срока или досрочном расторжении договора об осуществлении деятельности;

      3) иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан или договором об осуществлении деятельности.

      Орган управления специальной экономической зоны уведомляет органы государственных доходов о прекращении действия договора об осуществлении деятельности не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения действия договора об осуществлении деятельности.

      Сноска. Статья 11 с изменениями, внесенными законами РК от 03.12.2013 № 151-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 208-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); сот 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

Статья 11-1. Процедура лишения статуса участника специальной экономической зоны

      1. Орган управления специальной экономической зоны вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор об осуществлении деятельности в случае неисполнения участником специальной экономической зоны обязательств, определенных договором об осуществлении деятельности. При выявлении неисполнения участником специальной экономической зоны обязательств составляются соответствующие акты, устанавливаемые уполномоченным органом.

      Орган управления специальной экономической зоны уведомляет участника специальной экономической зоны о неисполнении обязательств, определенных договором об осуществлении деятельности, и необходимости устранения нарушения в срок не более шестидесяти календарных дней.

      В случае непринятия мер по устранению участником специальной экономической зоны указанных замечаний орган управления специальной экономической зоны не менее чем за десять рабочих дней уведомляет участника специальной экономической зоны о расторжении договора об осуществлении деятельности в одностороннем порядке.

      2. В течение двух рабочих дней со дня расторжения договора об осуществлении деятельности в одностороннем порядке орган управления специальной экономической зоны уведомляет об этом участника специальной экономической зоны, органы государственных доходов, уполномоченный орган, а также местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы.

      Местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы после получения уведомления о расторжении договора об осуществлении деятельности в одностороннем порядке расторгают в одностороннем порядке договор временного возмездного землепользования (аренды) земельными участками, предоставленными во временное возмездное землепользование (аренду) участнику специальной экономической зоны, в порядке, предусмотренном таким договором.

      Сноска. Глава 3 дополнена статьей 11-1 в соответствии с Законом РК от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Требования к лицам, претендующим на осуществление вспомогательных видов деятельности на территории специальной экономической зоны

      Лица, претендующие на осуществление вспомогательных видов деятельности на территории специальной экономической зоны, должны соответствовать следующим требованиям:

      1) являться казахстанским производителем работ, услуг;

      2) индивидуальный предприниматель и юридическое лицо должны быть зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, соответствующим органом регистрации (юстиции, Государственной корпорации "Правительство для граждан", органом государственных доходов и органом статистики) на территории Республики Казахстан.

      При соответствии вышеуказанным требованиям лица, претендующие на осуществление вспомогательных видов деятельности, обязаны заключить в установленном порядке договор с участником специальной экономической зоны на выполнение отдельных видов подрядных работ и услуг.

      Вспомогательные виды деятельности, осуществляемые подрядчиками, по характеру работ и услуг не должны совпадать с приоритетными видами деятельности.

      Сноска. Статья 12 с изменениями, внесенными законами РК от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 02.04.2019 № 241-VІ (вводится в действие с 01.07.2019).

Статья 13. Документы, подаваемые для допуска лиц к осуществлению вспомогательных видов деятельности

      1. Вспомогательные виды деятельности осуществляются в соответствии с договором, заключаемым с участником специальной экономической зоны.

      2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица представляют в орган управления специальной экономической зоны заявку на допуск в качестве лица, осуществляющего вспомогательный вид деятельности, в течение трех рабочих дней после заключения договора об осуществлении деятельности с участником специальной экономической зоны.

      3. К заявке прилагаются документы на бумажном и (или) электронном носителях согласно перечню, утверждаемому уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 13 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 14. Основание и процедура допуска лиц к осуществлению вспомогательного вида деятельности

      1. При поступлении заявки на допуск в качестве лица, осуществляющего вспомогательный вид деятельности, орган управления специальной экономической зоны:

      1) проверяет соответствие представленных документов перечню документов, утвержденному уполномоченным органом;

      2) регистрирует заявку в журнале регистрации заявок. Датой регистрации заявки является день ее подачи.

      2. При соответствии представленных документов перечню документов, утвержденному уполномоченным органом, лицо, подавшее заявку, считается допущенным к осуществлению вспомогательного вида деятельности на территории специальной экономической зоны.

      Орган управления специальной экономической зоны в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки извещает лицо, подавшее заявку, а также орган государственных доходов, в зоне действия которого находится специальная экономическая зона, о допуске лица к осуществлению вспомогательного вида деятельности на территории специальной экономической зоны.

      3. В случае несоответствия представленных документов перечню документов, утвержденному уполномоченным органом, орган управления специальной экономической зоны возвращает заявку в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявки. Возвращение заявки не лишает лицо права обратиться с повторной заявкой после устранения допущенных недостатков.

      Сноска. Статья 14 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 15. Предоставление коммунальных услуг на территории специальной экономической зоны

      Поставщики, осуществляющие снабжение территории специальной экономической зоны электрической, тепловой энергией, газом, водой и оказывающие коммунальные услуги, обязаны обеспечить доступ к таким услугам, аналогичный для иных потребителей таких услуг.

Статья 16. Упразднение специальной экономической зоны

      1. Специальная экономическая зона упраздняется по истечении срока, на который данная специальная экономическая зона была создана. Срок действия специальной экономической зоны определяется соответствующим актом Правительства Республики Казахстан о создании специальной экономической зоны.

      2. В случае критического уровня недостижения целевых индикаторов специальная экономическая зона досрочно упраздняется Правительством Республики Казахстан.

      3. После упразднения специальной экономической зоны участники специальной экономической зоны и лица, осуществлявшие вспомогательные виды деятельности, арендовавшие земельные участки на территории специальной экономической зоны, при продаже этих земельных участков имеют право покупки в порядке, установленном земельным законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 16 с изменениями, внесенными Законом РК от 03.07.2017 № 86-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ

Статья 17. Создание органа управления специальной экономической зоны

      1. После введения в действие акта о создании специальной экономической зоны Правительством Республики Казахстан или местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы должно быть принято решение о создании и (или) участии в создании органа управления специальной экономической зоны.

      2. Создание органа управления специальной экономической зоны столицы в организационно-правовой форме государственного учреждения осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

      3. Учредителями управляющей компании в случае создания специальной экономической зоны по их инициативе могут выступать следующие лица:

      1) Правительство Республики Казахстан;

      2) местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы;

      3) негосударственные юридические лица;

      4) иностранные юридические лица, имеющие опыт управления специальными экономическими зонами в других странах или в Республике Казахстан.

      4. В случае создания специальной экономической зоны по инициативе центральных исполнительных органов или местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы более пятидесяти процентов голосующих акций, выпущенных управляющей компанией, должны принадлежать государству, если иное не установлено актом о создании специальной экономической зоны.

      В случае создания специальной экономической зоны по инициативе негосударственных юридических лиц государству должны принадлежать не менее двадцати шести процентов голосующих акций, выпущенных управляющей компанией.

      Акции управляющих компаний, принадлежащие государству, могут передаваться в доверительное управление единому координационному центру.

      5. Первое учредительное собрание управляющей компании должно быть проведено не позднее тридцати календарных дней со дня принятия решения Правительства Республики Казахстан об участии государства в создании управляющей компании.

      6. Орган управления специальной экономической зоны регистрируется по месту расположения специальной экономической зоны в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

      7. В состав совета директоров управляющей компании акционеры избирают независимого директора из числа лиц, рекомендованных Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан, который по должности возглавляет комитет совета директоров по вопросам стратегического планирования управляющей компании, а также независимого директора из числа лиц, рекомендованных единым координационным центром.

      Сноска. Статья 17 с изменениями, внесенными законами РК от 04.07.2013 № 130-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2017 № 86-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18. Функции органа управления специальной экономической зоны

      К функциям органа управления специальной экономической зоны относятся:

      1) взаимодействие с государственными органами по вопросам функционирования специальных экономических зон;

      2) предоставление во вторичное землепользование или пользование (субаренду) земельных участков и предоставление в аренду (субаренду) объектов инфраструктуры участникам специальной экономической зоны и лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности;

      3) заключение и расторжение договоров об осуществлении деятельности;

      4) представление уполномоченному органу и единому координационному центру отчетности о результатах деятельности специальных экономических зон в порядке, определенном уполномоченным органом, на основании ежегодных отчетов участников специальных экономических зон;

      5) привлечение участников специальной экономической зоны;

      6) привлечение инвестиций для строительства объектов инфраструктуры и для осуществления иных видов деятельности специальных экономических зон;

      7) осуществление строительства объектов инфраструктуры согласно утвержденному технико-экономическому обоснованию на земельных участках, не переданных участникам специальной экономической зоны;

      8) организация места приема для функционирования Государственной корпорации "Правительство для граждан" по принципу "одного окна";

      9) подтверждение фактического потребления ввезенных товаров при осуществлении деятельности, отвечающей целям создания специальных экономических зон;

      10) мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности;

      11) разработка плана развития специальной экономической зоны;

      12) разработка маркетинговой стратегии специальной экономической зоны;

      13) проведение маркетинговых исследований по созданию новых производств на специальной экономической зоне;

      14) проведение мероприятий по развитию и продвижению специальных экономических зон;

      15) обеспечение информационного сопровождения потенциальных участников специальных экономических зон, заявителей, участников специальных экономических зон, в том числе организация встреч потенциальных участников специальных экономических зон, заявителей, участников специальных экономических зон с представителями государственных органов, объединений субъектов частного предпринимательства;

      16) привлечение инвестиций для реализации индустриально-инновационных и инвестиционных проектов на специальной экономической зоне;

      17) взаимодействие и работа с потенциальными участниками специальных экономических зон, заявителями, участниками специальных экономических зон по принципу "одного окна";

      18) предоставление коммунальных, логистических и сервисных услуг;

      19) участие в проектах государственно-частного партнерства.

      Функции автономного кластерного фонда определяются настоящим Законом и Законом Республики Казахстан "Об инновационном кластере "Парк инновационных технологий".

      Сноска. Статья 18 с изменениями, внесенными законами РК от 10.06.2014 № 208-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 17.11.2015 № 408-V (вводится в действие с 01.03.2016).

Статья 18-1. Правовое положение единого координационного центра

      1. Деятельность единого координационного центра регулируется настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе, об акционерных обществах.

      2. Имущество единого координационного центра формируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. В целях эффективного и стабильного развития специальных экономических зон в Республике Казахстан единый координационный центр вправе привлекать и использовать источники финансирования, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 18-1 в соответствии с Законом РК от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 18-2. Полномочия единого координационного центра

      К полномочиям единого координационного центра относятся:

      1) взаимодействие с государственными органами, акционерами управляющих компаний, органами управления специальных экономических зон и участниками специальных экономических зон по вопросам регистрации участников специальных экономических зон, распределения земельных участков специальных экономических зон, финансирования и развития инфраструктуры специальных экономических зон;

      2) внесение в уполномоченный орган предложений по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о специальных экономических зонах;

      3) доверительное управление акциями управляющих компаний, принадлежащими государству;

      4) оказание услуг по развитию и продвижению специальных экономических зон в Республике Казахстан, в том числе:

      мониторинг состояния объектов инфраструктуры специальных экономических зон;

      выработка рекомендаций (предложений) по разработке планов развития специальных экономических зон и критериев отбора проектов, планированию финансирования органов управления специальных экономических зон, разработке планов финансирования (составление и консолидация бюджета) специальных экономических зон, разработке и внедрению в органы управления специальных экономических зон модели управления, внутренних бизнес-процессов и корпоративных документов, совершенствованию деятельности органов управления специальных экономических зон, разработке плана по продвижению специальных экономических зон, обучению сотрудников органов управления специальных экономических зон;

      проведение анализа рынка и консультация органов управления специальных экономических зон по разработке маркетинговой стратегии специальных экономических зон;

      проведение целевого маркетинга;

      обеспечение продвижения возможностей отечественных специальных экономических зон целевой группе потенциальных участников на международном рынке;

      оказание содействия в привлечении потенциальных отраслевых и инфраструктурных инвесторов в специальные экономические зоны;

      обеспечение информационного сопровождения деятельности потенциальных участников специальных экономических зон, в том числе организация встреч потенциальных участников специальных экономических зон с представителями государственных органов, органов управления специальных экономических зон, а также объединений субъектов частного предпринимательства, проведение бизнес-форумов, выставок, конференций и семинаров по тематике специальных экономических зон;

      проведение анализа проектов;

      мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности;

      оказание содействия в достижении целевых индикаторов стратегических документов уполномоченного органа;

      5) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Глава 4 дополнена статьей 18-2 в соответствии с Законом РК от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 19. Отбор лиц для управления управляющей компанией

      1. Уполномоченный орган проводит конкурсный отбор лиц для управления управляющей компанией после внесения в Правительство Республики Казахстан предложения о создании специальной экономической зоны в соответствии со статьей 7 настоящего Закона.

      2. Конкурсный отбор лиц для управления управляющей компанией проводится уполномоченным органом совместно с соответствующими заинтересованными государственными органами и единым координационным центром в течение шестидесяти календарных дней со дня внесения предложения о создании специальной экономической зоны в Правительство Республики Казахстан.

      2-1. В случае прекращения трудовых отношений с руководителем исполнительного органа либо лицом, единолично исполняющим функции исполнительного органа управляющей компании, конкурсный отбор лиц для управления управляющей компанией проводится уполномоченным органом совместно с соответствующими заинтересованными государственными органами и единым координационным центром в течение пятнадцати рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений.

      3. Порядок проведения конкурсного отбора лиц для управления управляющей компанией, а также квалификационные требования к ним определяются уполномоченным органом.

      Сноска. Статья 19 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2017 № 86-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 20. Права и обязанности участников специальной экономической зоны

      1. Участники специальной экономической зоны вправе:

      1) пользоваться гарантиями правовой защиты, налоговыми и иными льготами, предусмотренными законодательными актами Республики Казахстан для участников специальных экономических зон;

      2) получать земельные участки и строить объекты инфраструктуры для осуществления приоритетных видов деятельности в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

      3) привлекать в процессе осуществления приоритетных видов деятельности лиц, осуществляющих вспомогательный вид деятельности;

      4) определять вспомогательные виды деятельности;

      5) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательными актами Республики Казахстан.

      2. Участники специальной экономической зоны обязаны:

      1) представлять ежегодный отчет о своей деятельности органу управления специальной экономической зоны;

      2) добросовестно и надлежащим образом выполнять обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан и договором об осуществлении деятельности.

Статья 21. Мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности

      Мониторинг выполнения условий договоров об осуществлении деятельности ведется местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы и единым координационным центром на основе информации, предоставляемой органами управления специальных экономических зон в форме отчетности, а также информации об участниках специальных экономических зон в соответствии с настоящим Законом.

      Мониторинг, предусмотренный подпунктом 10) статьи 18 настоящего Закона, осуществляется органами управления специальных экономических зон на постоянной основе.

      Сноска. Статья 21 с изменениями, внесенными Законом РК от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 22. Финансирование деятельности органа управления специальной экономической зоны

      1. Финансирование деятельности органа управления специальной экономической зоны, создаваемого в организационно-правовой форме государственного учреждения, осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

      2. Финансирование деятельности управляющей компании осуществляется за счет:

      1) вознаграждения за услуги, предоставляемые управляющей компанией участникам специальной экономической зоны;

      2) целевого заемного финансирования;

      3) доходов от сдачи в аренду и (или) субаренду объектов инфраструктуры, земельных участков, а также иного имущества;

      3-1) средств, внесенных в качестве уставного капитала;

      4) иных не запрещенных законодательством Республики Казахстан доходов от деятельности управляющей компании.

      3. Финансирование деятельности органа управления специальной экономической зоны, создаваемого в организационно-правовой форме автономного кластерного фонда, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об инновационном кластере "Парк инновационных технологий".

      Сноска. Статья 22 с изменениями, внесенными законами РК от 10.06.2014 № 208-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.10.2015 № 362-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 23. Ликвидация органа управления специальной экономической зоны

      1. Орган управления специальной экономической зоны, созданный в организационно-правовой форме государственного учреждения, после истечения срока действия или принятия решения о досрочном упразднении специальной экономической зоны ликвидируется (реорганизуется) в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

      2. После истечения срока действия специальной экономической зоны или принятия решения о досрочном упразднении специальной экономической зоны решение о добровольной ликвидации управляющей компании принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

      В случае непринятия акционерами управляющей компании решения о добровольной ликвидации ликвидация управляющей компании осуществляется в принудительном порядке.

      Принудительная ликвидация акционерного общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан.

Глава 5. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ И УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Статья 24. Специальный правовой режим специальной экономической зоны

      На территории специальной экономической зоны действует специальный правовой режим для участников специальной экономической зоны, установленный настоящим Законом, налоговым, таможенным, земельным законодательством Республики Казахстан, а также законодательством Республики Казахстан о занятости населения.

Статья 25. Налогообложение участников специальной экономической зоны

      Участники специальной экономической зоны облагаются налогами и другими обязательными платежами в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Статья 26. Таможенное регулирование в специальных экономических зонах

      1. На территории специальной экономической зоны или на ее части действует таможенная процедура свободной таможенной зоны.

      Границы специальной экономической зоны, в пределах которых действует таможенная процедура свободной таможенной зоны, определяются в соответствии с актом Правительства Республики Казахстан о создании специальной экономической зоны.

      2. Таможенная процедура свободной таможенной зоны применяется в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.

      3. Территория специальной экономической зоны является частью таможенной территории Евразийского экономического союза.

      4. Территория специальной экономической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, является зоной таможенного контроля.

      Таможенный контроль на территории специальной экономической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, осуществляется органами государственных доходов в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан.

      5. На территории специальной экономической зоны, пределы которой полностью или частично совпадают с участками таможенной границы Евразийского экономического союза, могут находиться и размещаться товары, помещенные под иные таможенные процедуры, в том числе под таможенную процедуру беспошлинной торговли.

      Сноска. Статья 26 с изменениями, внесенными законами РК от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.07.2017 № 86-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 26.12.2017 № 124-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

Статья 27. Товары, помещаемые под таможенную процедуру свободной таможенной зоны

      Товары, ввезенные на территорию специальной экономической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны в порядке и на условиях, определенных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) Республики Казахстан, и рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории Евразийского экономического союза для целей применения таможенных пошлин, налогов, а также мер нетарифного регулирования.

      Сноска. Статья 27 в редакции Закона РК от 26.12.2017 № 124-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

Статья 28. Привлечение иностранной рабочей силы

      Сноска. Статья 28 исключена Законом РК от 24.11.2015 № 421-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 29. Гарантии правовой защиты участников специальной экономической зоны

      1. Участникам специальной экономической зоны гарантируется защита прав и интересов, которая обеспечивается Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

      2. Принудительное изъятие имущества участника специальной экономической зоны (национализация, реквизиция) для государственных нужд допускается в исключительных случаях и в порядке, которые предусмотрены законами Республики Казахстан.

      3. Участники специальной экономической зоны вправе по своему усмотрению использовать доходы, полученные от осуществления деятельности на территории специальной экономической зоны, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Статья 29-1. Государственно-частное партнерство в специальных экономических зонах

      Государственно-частное партнерство в специальных экономических зонах осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственно-частном партнерстве".

      Сноска. Глава 5 дополнена статьей 29-1 в соответствии с Законом РК от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о специальных экономических зонах

      Сноска. Статья 30 исключена Законом РК от 24.05.2018 № 156-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 31. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о специальных экономических зонах

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о специальных экономических зонах влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 32. Переходные положения

      1. Специальные экономические зоны, созданные до введения в действие настоящего Закона, сохраняют свой статус до принятия решения об их упразднении или истечения срока, на который данная специальная экономическая зона была создана. Администрации специальных экономических зон могут выполнять функции управляющих компаний до создания управляющей компании, но не более срока, определенного уполномоченным органом.

      2. Компании-операторы, привлеченные для управления специальными экономическими зонами, созданными до введения в действие настоящего Закона, могут выполнять функции управляющих компаний до момента их передачи вновь созданной управляющей компании.

      При этом данные компании-операторы выполняют функции управляющих компаний не более одного года с момента введения в действие настоящего Закона.

      Решение о выполнении функции управляющей компании, привлеченной компанией-оператором для специальной экономической зоны, принимается уполномоченным органом.

      3. В срок не позднее одного года с даты создания управляющей компании администрация специальной экономической зоны обязана передать управляющей компании все документы и информацию, касающиеся специальной экономической зоны и необходимые для выполнения управляющей компанией предусмотренные настоящим Законом функции, после чего данная администрация подлежит упразднению.

      4. С даты создания управляющей компании договоры, заключенные между уполномоченным органом и компаниями-операторами, подлежат расторжению.

      5. Для участников специальной экономической зоны в области информационно-коммуникационных технологий и инновационных технологий требование осуществления деятельности на территории специальной экономической зоны не будет являться обязательным условием до 1 января 2028 года для следующих видов деятельности:

      1) проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и аппаратных средств, проектирование, разработка, внедрение и производство программного обеспечения (в том числе опытных образцов);

      2) услуги по хранению и обработке информации в электронной форме с использованием серверного инфокоммуникационного оборудования (услуги дата-центров);

      3) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и внедрению проектов в области информационно-коммуникационных технологий.

      6. Положения, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящей статьи, не распространяются на специальную экономическую зону "Астана - новый город".

      Сноска. Статья 32 с изменениями, внесенными законами РК от 10.06.2014 № 208-V (вводится в действие с 01.01.2015); от 24.11.2015 № 419-V (вводится в действие с 01.01.2016); от 25.12.2017 № 122-VI (вводится в действие с 01.01.2018).

Статья 33. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      2. Признать утратившим силу Закон Республики Казахстан от 6 июля 2007 года "О специальных экономических зонах в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 14, ст. 104; 2010 г., № 15, ст. 71).

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ