Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2002 жылғы 12 шілдедегі N 38-Г және 2002 жылғы 15 сәуірдегі N 53 бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрайымының 2009 жылғы 24 шілдедегі N 113 Бұйрығы

      "Нормативтік құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабы 1-1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1.Мыналар:
      1) Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының "Еңбек жөніндегі статистикалық есептілікті толтыру бойынша нұсқаулықты бекіту туралы" 2002 жылғы 12 шілдедегі N 38-Г бұйрығының (2002 жылғы 17 тамызда нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде N 1953 тіркелді, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланды, 2002 ж., N 34, 678-6.);
      2) Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының Статистика жүйесіндегі мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын қызметкерлер үшін мамандығы бойынша жұмыс стажын есептеу Ережесін бекіту туралы" 2002 жылғы 15 сәуірдегі N 53 бұйрығының (2002 жылғы 22 сәуірде нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеудің тізілімінде N 1829 тіркелді, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланды, 2004 ж., N 25-28, 946-6.) күші жойылды деп танылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Құқықтық қамтамасыз ету және кадрды дамыту департаменті (Р. Қахан) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төрайым                                   А. Мешімбаева

О признании утратившими силу приказов Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 12 июля 2002 года № 38-Г и от 15 апреля 2002 года № 53

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 24 июля 2009 года № 113

      В соответствии с пунктом 1-1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О нормативных правовых актах", ПРИКАЗЫВАЮ :
      1. Признать утратившими силу:
      1) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 12 июля 2002 года № 38-Г "Об утверждении Инструкции по заполнению статистической отчетности по труду" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 17 августа 2002 года за № 1953, опубликован в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2002 г., № 34, ст. 678);
      2) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 15 апреля 2002 года № 53 "Об утверждении Правил исчисления стажа работы по специальности для работников государственных учреждений системы статистики, не являющихся государственными служащими" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 22 апреля 2002 года за № 1829, опубликован в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2004 г., № 25-28, ст. 946).
      2. Департаменту правового обеспечения и кадрового развития Агентства Республики Казахстан по статистике (Р. Кахан) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      3. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации.

      Председатель                               А. Мешимбаева