Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Регламентіне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 2016 жылғы 24 наурыздағы № 980-V ПС қаулысы

      «Қазақстан Республикасының Парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңы 14-бабының 2-тармағына, Сенат Регламентінің 1 және 175-тармақтарына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламентінің Сенаты ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Регламентіне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      1. 46-тармақта:
      бірінші абзац алып тасталсын;
      екінші абзацтағы «Заң» деген сөз «46. Заң» деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. 102-тармақтың төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Сенаттың тұрақты комитеттерінің ұсынысы бойынша басқа мемлекеттердің парламенттерімен (парламенттер палаталарымен) және халықаралық парламенттік ұйымдармен ынтымақтастық топтарын құрады, сондай-ақ Сенат депутаттарын халықаралық, мемлекетаралық парламенттік ұйымдардың және органдардың құрамына қосады (жібереді), олардың құрамына өзгерістер енгізеді;».
      3. 165-тармақ мынадай мазмұндағы он алтыншы абзацпен толықтырылсын:
      «Заң шығарушылық жұмыстың тұжырымдамалық жоспарын келіседі;».
      173-2-тармақтағы «, сондай-ақ ынтымақтастық жөнінде топтар құруға» деген сөздер алып тасталсын.

      Қазақстан Республикасы
      Парламенті Сенатының
      Төрағасы                              Қ. Тоқаев

О внесении изменений и дополнения в Регламент Сената Парламента Республики Казахстан

Постановление Сената Парламента Республики Казахстан от 24 марта 2016 года № 980-V СП

      В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», пунктами 1 и 175 Регламента Сената Сенат Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      Внести следующие изменения и дополнение в Регламент Сената Парламента Республики Казахстан:
      1. В пункте 46:
      абзац первый исключить;
      в абзаце втором слово «Инициатор» заменить словами «46. Инициатор».
      2. Абзац четвертый пункта 102 изложить в следующей редакции:
      «по предложению постоянных комитетов Сената образует группы по сотрудничеству с парламентами (палатами парламентов) других государств и международными парламентскими организациями, а также включает (делегирует) депутатов Сената в состав международных, межгосударственных парламентских организаций и органов, вносит изменения в их состав;».
      3. Пункт 165 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
      «согласовывает Концептуальный план законотворческой работы;».
      4. В пункте 173-2 слова «, а также образовывать группы по сотрудничеству» исключить.

      Председатель Сената
      Парламента Республики Казахстан            К. Токаев