Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жер қатынастарын реттеу жөнiндегi кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 11 маусым N 800. Қаулының күші жойылды - 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      Қазақстан Республикасының Yкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1) <*>
      2) "Қазақстан Республикасында жерге орналастыруды жүргiзудiң тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 5 маусымдағы N 931  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1997 ж., N 24, 219-құжат): 
      кiрiспеде "Жер туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Жарлығын жүзеге асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 22 желтоқсандағы N 2718 Жарлығына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң ведомостары, 1995 ж., N 24, 160-құжат)" деген сөздер "Жер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 24 қаңтардағы Заңына" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында жерге орналастыруды жүргiзудiң тәртiбi туралы ережеде: 
      1-тармақта "Жер туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 22 желтоқсандағы N 2717 Заң күшi бар Жарлығына" деген сөздер "Жер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы "4 қаңтардағы 3аңына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта "Жерге орналастыру - бұл жердi ұтымды пайдалануды ұйымдастыру мен қорғауға бағытталған шаралар жүйесi." деген сөздер "Жерге орналастыру жер қатынастарын реттеуге, жердi ұтымды пайдалану мен қорғауды ұйымдастыруға бағытталған жер заңдарының сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi іс-шаралар жүйесi болып табылады." деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ:
      мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасы аумағының тұтастығы, қол сұғылмаушылығы және бөлiнбейтiндiгi";
      жетiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "жердiң жай-күйi туралы ақпаратпен қамтамасыз ету және оның қол жетiмдiлiгi";
      6-тармақта:
      екiншi абзацта:
      "жерге орналастырудың" деген сөзден кейiн ", жерлердi аймаққа бөлудiң" деген сөздермен толықтырылсын;
      "схемалары" деген сөзден кейiн "(жобалары)" деген сөзбен толықтырылсын;
      "ресурстарын" деген сөзден кейiн "ландшафтық-экологиялық көзқарас негiзiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      үшiншi абзацта:
      "жер пайдаланудың жаңаларын құрудың және қолда барларын ретке келтiрудiң жобаларын жасауды," деген сөздер "құрылуы бойынша шаруашылықаралық жерге орналастыру жобаларын жасауды және бар жер пайдалануды ретке келтiрудi," деген сөздермен ауыстырылсын;
      "жер пайдалану" деген сөздер "жер учаскесіне меншік құқығына және жер пайдалану" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      төртiншi абзацта "шегiн" деген сөз "шекараларын (шегiн)" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      бесiншi абзац мынадай мазмұнда жазылсын: 
      "әкiмшiлiк-аумақтық құрылымдардың, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың және жердi пайдалану мен қорғаудың ерекше жағдайлары бар басқа да жер учаскелерiнiң шекараларын жергiлiктi жерлерде белгiлеудi;"; 
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "7. Жерге орналастыруды жүргiзу жөнiнде тапсырыс берушi, жерге орналастыру құжатын әзiрлеушi, жерге орналастыруды жүргiзгенде құқықтары мен заңды мүдделерi қозғалуы мүмкiн үшiншi тұлғалар, сондай-ақ жерге орналастыру құжаттамаларына келiсiм беретiн және бекiтетiн мемлекеттiк органдар жерге орналастыру процесiне қатысушылар болып табылады. 
      Жерге орналастыру жұмыстарын мемлекеттiк кәсiпорындар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгiленген тәртiпте жерге орналастыру жұмыстарын жүргiзуге лицензия алған басқа да заңды тұлғалар мен азаматтар орындайды. 
      Мемлекеттiк монополияға жатқызылған жерге орналастыру жұмыстарын мемлекеттiк кәсiпорындар орындайды, жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган оларға қатысты мемлекеттiк меншiк құқығы субъектiсi функциясын жүзеге асырады."; 
      8-тармақта: 
      2) тармақшаның бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2) әзiрлеушiнiң (жобалау және іздестiру жұмыстарымен айналысатын, сондай-ақ жерге орналастыру жобаларын орындауды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға):"; 
      мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын: 
      "3) жерге орналастыруды жүргiзгенде құқықтары мен заңды мүдделерi қозғалуы мүмкiн үшiншi тұлғалардың мынадай құқықтары бар: 
      олардың мүдделерi қозғалатын жерге орналастыру мәселелерiн талқылау кезiнде қатысу және жерге орналастырудың барысы мен нәтижелерi туралы ақпарат алу; 
      жерге орналастыру процесiнде олардың мүдделерін қозғайтын құқыққа қайшы әрекеттерге заңға сәйкес шағым беру"; 
      9-тармақтың 4) тармақшасында: 
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын: 
      "жерге орналастыру құжаттамасын әзiрлеуші:"; 
      үшiншi абзацта "келтiруге" деген сөзден кейiн нүктелi үтiр қойылып, "мiндеттi" деген сөз алынып тасталсын және мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
      "жерге орналастыру құжаттамасында көзделген іс-шаралардың анықтығы, сапасы және экологиялық қауiпсiздiгi үшiн жауапкершiлiк алуға мiндеттi.";
      11-тармақта "атқарушы" деген сөз "уәкiлеттi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "12. Атқарушы органдардың шешiмi бойынша жүргiзiлген, жерге орналастыру белгіленген тәртiпте жер ресурстарын басқару жөнiндегi органның бастамасымен, осы мақсат үшiн көзделген бюджет қаражаты есебiнен және оның шегiнде жүргiзiледi.";
      13-тармақта "атқарушы" деген сөз "уәкiлеттi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      16-тармақта "атқарушы" деген сөз "уәкiлеттi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 17-1 және 17-2-тармақтармен толықтырылсын:
      "17-1. Белгiленген тәртiпте келiсiлген жерге орналастыру құжаттамаларын мыналар бекiтедi:
      заңнамада белгiленген құзыреттерiне сәйкес жер ресурстарын басқару жөнiндегi уәкiлеттi орган және оның аумақтық бөлiмшелерi; 
      өздерiнiң есебiнен әзiрленетiн және жүзеге асырылатын шаруашылықішiлiк жерге орналастыру жобаларын және жерлердi ұтымды пайдалану, топырақ құнарлылығын сақтау және арттыруға байланысты жобаларды - жер ресурстарын басқару жөнiндегi аумақтық уәкiлеттi органдармен келiсе отырып, жер учаскелерiнiң меншiк иелерi және жер пайдаланушылар, жер учаскелерiн жалға алушылар және басқа да тапсырыс берушiлер. 
      Жер учаскелерiнiң шекараларын қалыптастырумен, оларды жергiлiктi жерде белгiлеумен, жер учаскесiнiң жоспарын әзiрлеумен байланысты жерге орналастыру құжаттамаларын, сондай-ақ жерге орналастыру бойынша, жер ресурстарының жағдайы мен пайдаланылуының арнаулы тақырыптық карталарын жасау бойынша топографиялық-геодезиялық және картографиялық жұмыстардың, топырақтану, агрохимиялық, геоботаникалық және басқа да зерттеу және іздестiру жұмыстарының материалдарын тиiстi жер ресурстарын басқару жөнiндегi аумақтық уәкiлеттi орган бекiтедi. 
      17-2. Жерге орналастыру құжаттамасына өзгерiстер, осы құжаттаманы бекiткен органның рұқсатымен ғана енгiзiледi."; 
      21-тармақта "17-тармағында" деген сөздер "15-тармағында" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "23. Қазақстан Республикасында жерге орналастыруды жүргiзудi ұйымдастыруды жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган және оның аумақтық органдары жүзеге асырады."; 
      мынадай мазмұндағы 23-1 және 23-2-тармақтармен толықтырылсын: 
      "23-1. Жерге орналастыру жұмыстарын орындау технологиясы жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган бекiткен, жерге орналастыру жұмыстарын орындаушылардың барлығы үшiн мiндеттi нормативтiк құқықтық кесiмдерге сәйкес болуы тиiс. 
      23-2. Жерге орналастыру жұмыстарын жүргiзгенде мемлекеттiк бақылауды және оларға сараптаманы жер ресурстарын басқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган және оның аумақтық органдары жүргiзедi."; 
      3) <*>
     ЕСКЕРТУ. 3)-тармақша күшін жойды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 19 қыркүйектегі N 956  қаулысымен .
       ЕСКЕРТУ. 1)-тармақша күшін жойды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003.09.20. N 958   қаулысымен .

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан по регулированию земельных отношений

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2001 года N 800. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1) (Подпункт 1) утратил силу - постановлением Правительства РК от 20 сентября 2003 г. N 958  )
      2) в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июня 1997 года N 931 P970931_  "Об утверждении Положения о порядке проведения землеустройства в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 24, ст. 219):
      в преамбуле слова "распоряжением Президента Республики Казахстан от 22 декабря 1995 года N 2718 N952718_  "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона, "О земле" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 24, ст. 160)" заменить словами "Законом Республики Казахстан от 24 января 2001 года Z010152_  "О земле";
      в Положении о порядке проведения землеустройства в Республике Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в пункте 1 слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, от 22 декабря 1995 года N 2717 U952717_  " заменить словами "Законом Республики Казахстан от 24 января 2001 года";
      в пункте 2 слова "Землеустройство - это система мероприятий, направленных на организацию рационального использования и охрану земель." заменить словами "Землеустройство является системой мероприятий по обеспечению соблюдения земельного законодательства, направленного на регулирование земельных отношений, организацию рационального использования и охрану земель.";
      пункт 3:
      дополнить абзацем вторым следующего содержания:
      "целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости территории Республики Казахстан;";
      абзац седьмой изложить в следующей редакции:
      "обеспечения информацией о состоянии земель и ее доступности;";
      в пункте 6:
      в абзаце втором:
      после слова "землеустройства" дополнить словами ", зонирования земель";
      после слова "схем" дополнить словом "(проектов)";
      после слова "ресурсов" дополнить словами "на основе ландшафтно-экологического подхода";
      в абзаце третьем:

      слова "образования новых и упорядочения" заменить словами "межхозяйственного землеустройства по образованию и упорядочению";
      слова "пользования землей" заменить словами "собственности на земельный участок и на право землепользования";
      в абзаце четвертом слово "черты" заменить словами "границ (черты)";
      абзац пятый изложить в следующей редакции:
      "установление на местности границ административно-территориальных образований, особо охраняемых природных территорий и других земельных участков с особыми условиями пользования и охраны земель;";
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. Участниками землеустроительного процесса являются заказчик по проведению землеустройства, разработчик землеустроительной документации, третьи лица, права и законные интересы которых могут быть затронуты при проведении землеустройства, а также государственные органы, согласовывающие и утверждающие землеустроительную документацию.
      Землеустроительные работы выполняются государственными предприятиями, а также другими юридическими лицами и гражданами, получившими в установленном порядке лицензии на производство землеустроительных работ в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      Землеустроительные работы, отнесенные к государственной монополии, выполняются государственными предприятиями, по отношению к которым центральный уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами осуществляет функции субъекта права государственной собственности.";
      в пункте 8:
      абзац первый подпункта 2) изложить в следующей редакции:
      "2) разработчик (физическое или юридическое лицо, занимающееся проектными и изыскательскими работами, а также осуществляющее исполнение землеустроительных проектов) имеет право:";
      дополнить подпунктом 3) следующего содержания:
      "3) третьи лица, права и законные интересы которых могут быть затронуты при проведении землеустройства, имеют право:
      участвовать при обсуждении вопросов землеустройства и получать информацию о ходе и результатах землеустройства, затрагивающих их интересы;
      обжаловать неправомерные действия, затрагивающие их интересы в процессе землеустройства, в соответствии с законодательством.";
      в подпункте 4) пункта 9:
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      "разработчик землеустроительной документации обязан:";
      в абзаце втором слово "выполнить" заменить словом "выполнять";
      дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
      "нести ответственность за достоверность, качество и экологическую безопасность мероприятий, предусмотренных землеустроительной документацией.";
      в пункте 11 слово "исполнительных" заменить словом "уполномоченных";
      пункт 12 изложить в следующей редакции:
      "12. Землеустройство по решению исполнительных органов инициируется в установленном порядке уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами за счет и в пределах предусматриваемых на эти цели бюджетных средств.";
      в пункте 13 слово "исполнительный" заменить словом "уполномоченный";
      в пункте 16 слово "исполнительным" заменить словом "уполномоченным";
      дополнить пунктами 17-1 и 17-2 следующего содержания:
      "17-1. Согласованная в установленном порядке землеустроительная документация утверждается:
      уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами и его территориальными подразделениями в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством;
      собственниками земельных участков и землепользователями, арендаторами земельных участков и другими заказчиками - проекты внутрихозяйственного землеустройства и проекты, связанные с рациональным использованием земель, сохранением и повышением плодородия почв, разрабатываемые и осуществляемые за их счет, по согласованию с территориальными уполномоченными органами по управлению земельными ресурсами.
      Землеустроительная документация, связанная с формированием границ земельных участков, установлением их на местности, изготовлением плана земельного участка, а также материалы топографо-геодезических и картографических работ, почвенных, агрохимических, геоботанических и других обследовательских и изыскательских работ по землеустройству, по составлению специальных тематических карт состояния и использования земельных ресурсов утверждается соответствующим территориальным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами.
      17-2. Изменения в землеустроительную документацию вносятся только с разрешения органа, утвердившего данную документацию.";
      в пункте 21 слова "пункте 17" заменить словами "пункте 15";
      пункт 23 изложить в следующей редакции:
      "23. Организация проведения землеустройства в Республике Казахстан осуществляется центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами и его территориальными органами.";
      дополнить пунктами 23-1 и 23-2 следующего содержания:
      "23-1. Технология выполнения землеустроительных работ должна соответствовать нормативно-правовым актам, утверждаемым центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, которые обязательны для всех исполнителей землеустроительных работ.
      23-2. Государственный контроль при производстве землеустроительных работ и их экспертиза проводится центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами и его территориальными органами.";
      в пункте 24 слово "ассигнований" заменить словом "средств";
      3) (Подпункт 3) утратил силу - постановлением Правительства РК от 19 сентября 2003 г. N 956 )
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

    

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан