Қатонқарағай мемлекеттiк ұлағаттық табиғат паркiн құру туралы

Қазақстан Республикасы Yкiметiнің қаулысы 2001 жылғы 17 шілде N 970

      Ерекше экологиялық, ғылыми, мәдени және рекреациялық бағалы Оңтүстiк Алтайдың бiрегей табиғат кешендерiн сақтап қалу және қалпына келтiру мақсатында Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:
      1. Берiл және Қатонқарағай орман және жануарлар дүниесiн қорғау жөнiндегi мемлекеттiк мекемелерi оларды "Қатонқарағай мемлекеттiк ұлттық табиғат паркi" мемлекеттiк мекемесiне (бұдан әрi - Мекеме) қосу жолымен қайта ұйымдастырылсын.
      2. Мекемеге әмбебап құқықтық мирасқорлық тәртiбiмен Берiл және Қатонқарағай орман және жануарлар дүниесiн қорғау жөнiндегi мемлекеттiк мекемелерiне тиесiлi жалпы алаңы 515538 гектар жер учаскелерiне арналған тұрақты жер пайдалану құқығы берiлсiн. Мекемеге Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданының жер қорынан жалпы алаңы 127939 гектар жер учаскелерi тұрақты пайдалануға қосымша берiлсiн.
      3. Мекеменiң жерлерi - ерекше қорғалатын табиғат аумақтары жерлерi санатына, ал осы аумақтағы ормандар - қорғалатын "мемлекеттiк ұлттық табиғат парктерiнiң ормандары" санатына жатқызылсын.
      4. Шығыс Қазақстан облысының әкiмi Мекеменiң жерлерiн ерекше қорғауды қамтамасыз ету үшiн осы аймақтың шегiнде мемлекеттiк табиғи-қорықтық қордың объектiлерiн сақтауға және ұдайы өндiруге терiс әсер ететiн кез келген қызметке тыйым сала отырып, оның сыртқы шекарасы бойымен қорғау аймағын белгiлесiн.
      5. Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару жөнiндегi агенттiгi белгiленген тәртiппен жергiлiктi жердегi Мекеме жерлерiнiң шекараларын анықтасын.
      6. Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi белгiленген тәртiппен:
      1) екi ай мерзiмде Мекеме туралы ереженi бекiтсiн;
      2) осы қаулыдан туындайтын басқа да шараларды қабылдасын.
      7. Мекеменi қаржыландыру республикалық бюджеттен Қазақстан Республикасының Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгiне ерекше қорғалатын табиғат аумақтарын ұстауға көзделген қаражат есебiнен және сома шегiнде жүзеге асырылады деп белгіленсiн.
      8. "Қазақстан Республикасы Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң Орман, балық және аңшылық шаруашылығы комитетi мен оның қарауындағы жекеленген ұйымдардың мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 10 ақпандағы N 198 P000198_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2000 ж., N 5-6, 74-құжат) мынадай толықтыру мен өзгерiстер енгiзiлсiн:
      1) көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының Табиғи

ресурстар және қоршаған ортаны қорғау министрлiгi Орман, балық және 
аңшылық шаруашылығы комитетiнiң қарауындағы ұйымдардың тiзбесiнде:
   "Іле Алатауы мемлекеттiк ұлттық табиғат паркi" мемлекеттiк мекемесi" 
деген жолдан кейiн мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
   "Қатонқарағай мемлекеттiк ұлттық табиғат паркi" мемлекеттiк мекемесi";
   2) көрсетiлген қаулыға 5-қосымшада:
   1-бағандағы:
   "50. "Берiл орман шаруашылығы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорны
   61. "Қатонқарағай орман шаруашылығы" республикалық мемлекеттiк 
кәсiпорны" деген жолдар алынып тасталсын;
   2-бағандағы:
   "44. Берiл орман және жануарлар дүниесiн қорғау жөнiндегi мемлекеттiк 
мекемесi
   54. Қатонқарағай орман және жануарлар дүниесiн қорғау жөнiндегi 
мемлекеттiк мекемесi" деген жолдар алынып тасталсын.
   9. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.
   
   Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі 
   
   
   Мамандар: 
    Қасымбеков Б.А. 
    Жұманазарова А.Б. 
   
   
   


О создании Катон-Карагайского государственного национального природного парка

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2001 года N 970

      В целях сохранения и восстановления уникальных природных комплексов Южного Алтая, имеющих особую экологическую, научную, культурную и рекреационную ценность, Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать Берельское и Катон-Карагайское государственные учреждения по охране лесов и животного мира путем их слияния в государственное учреждение "Катон-Карагайский государственный национальный природный парк" (далее - Учреждение).
      2. Передать Учреждению право постоянного землепользования на земельные участки общей площадью 515538 гектаров, принадлежавшие Берельскому и Катон-Карагайскому государственным учреждениям по охране лесов и животного мира, в порядке универсального правопреемства.
      Предоставить дополнительно Учреждению в постоянное землепользование земельные участки общей площадью 127939 гектаров из земель запаса Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.
      3. Отнести земли Учреждения к категории земель особо охраняемых природных территорий, а имеющиеся на этой территории леса - к категории защитности "леса государственных национальных природных парков".
      4. Для обеспечения особой охраны земель Учреждения акиму Восточно-Казахстанской области установить вдоль его внешних границ охранную зону с запрещением в пределах этой зоны любой деятельности, отрицательно влияющей на сохранение и воспроизводство объектов государственного природно-заповедного фонда.
      5. Агентству Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами в установленном порядке определить на местности границы земель Учреждения.
      6. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан в установленном порядке:
      1) в двухмесячный срок утвердить Положение об Учреждении;
      2) принять другие меры, вытекающие из настоящего постановления.
      7. Установить, что финансирование Учреждения осуществляется из республиканского бюджета за счет и в пределах сумм, предусмотренных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан на содержание особо охраняемых природных территорий.
      8. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2000 года N 198 P000198_ "Вопросы Комитета лесного, рыбного и охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан и отдельных организаций, находящихся в его ведении" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 5-6, ст. 74) следующие дополнение и изменения:
      1) в Перечне организаций, находящихся в ведении Комитета лесного,

рыбного и охотничьего хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Казахстан, утвержденном указанным 
постановлением:
   после строки "Государственное учреждение "Иле-Алатауский 
государственный национальный природный парк" дополнить строкой следующего 
содержания:
   "Государственное учреждение "Катон-Карагайский государственный 
национальный природный парк";
   2) в приложении 5 к указанному постановлению:
   в графе 1 строки:
   "50. Республиканское государственное предприятие "Берельское лесное 
хозяйство"
   61. Республиканское государственное предприятие "Катон-Карагайское 
лесное хозяйство" 
   исключить;
   в графе 2 строки:
   "44. Берельское государственное учреждение по охране лесов и 
животного мира 
   54. Катон-Карагайское государственное учреждение по охране лесов и 
животного мира"
   исключить. 
   9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
   
   Премьер-Министр
   Республики Казахстан
   
   
   (Специалисты: Мартина Н.А.,
          Пучкова О.Я.)