Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2004 жылғы 5 қаңтардағы N 1 және N 2 қаулыларына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 13 қарашадағы N 1191 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 14 қарашадағы N 1056 Қаулысымен.

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 14 қарашадағы N 1056 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешімдерiне мынадай толықтырулар енгiзiлсiн:
      1) "Статистикалық жұмыстардың 2004 жылға арналған жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 5 қаңтардағы N 1 қаулысына:
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Статистикалық жұмыстардың 2004 жылға арналған жоспарында:
      "Ауыл, орман және балық шаруашылығы статистикасы" деген 3-бөлiмнiң 3.1-кіші бөлiмi мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 24-жолмен толықтырылсын:

"24 Ақмола,         Жылына    30-аш   2 қараша
Қостанай,           бiр рет   нысаны
Солтүстiк                     (жыл)
Қазақстан
облыстарының
барлық жерлерiнен
дәндi-дақылдар
жинау туралы есеп
алдын-ала                                          16 жел-  22 жел-
деректер                                           тоқсан   тоқсан
соңғы деректер                                     2005     2005
                                                   жылдың   жылдың
                                                   2        23
                                                   ақпаны   ақпаны";

      2) "Қазақстан Республикасының жалпы мемлекеттiк және ведомстволық статистикалық есептiлiгі нысандарының тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 5 қаңтардағы N 2 қаулысына:
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының жалпы мемлекеттiк статистикалық есептілігі нысандарының тiзбесi мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 34-1-жолмен толықтырылсын:

"34-1 0604086 Барлық          30-аш   Жыл-  Дәндi-дақыл    Есепті
              жерлерден               дық   себетiн        жылдан
              дәндi-дақыл-                  алаңдары       кейінгі
              дар жинау                     болған барлық  2 қараша.
              туралы есеп                   шаруа (фермер) дан
              (15.09.2004 ж.                қожалықтары    кешіктір.
              N 31-г)                                      мей    ".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 5 января 2004 года N 1 и N 2

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 ноября 2004 года N 1191. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2008 года N 1056.

       Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 14.11.2008 N 1056 .

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1.  Внести в  некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие дополнения:

      1) в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 января 2004 года N 1 "Об утверждении Плана статистических работ на 2004 год":
      в Плане статистических работ на 2004 год, утвержденном указанным постановлением:
      подраздел 3.1 раздела 3 "Статистика сельского, лесного и рыбного хозяйства" дополнить строкой, порядковый номер 24, следующего содержания:
 
"24   Отчет о сборе урожая     1 раз в   Ф.30-   2 ноября
      зерновых культур со      год       сх
      всех земель                        (год)
      Акмолинской,
      Костанайской,
      Северо-Казахстанской
      областей
        предварительные                                 16      22 декабря
        данные                                          декабря
        окончательные                                   2       23 февраля
        данные                                          февраля 2005 года
                                                        2005
                                                        года             ";

      2) в постановление Правительства Республики Казахстан от 5 января 2004 года N 2 "Об утверждении перечней форм общегосударственной и ведомственной статистической отчетности Республики Казахстан":
      перечень форм общегосударственной статистической отчетности Республики Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить строкой, порядковый номер 34-1, следующего содержания:

"34-1 0604086   Отчет о сборе    30-   Годо-  Все крестьянские   Не
                урожая           сх    вая    (фермерские)       позднее
                зерновых                      хозяйства,         2 ноя-
                культур со всех               имевшие            бря
                земель                        посевные           после
                (15.09.2004 г.                площади            отчет-
                N 31-г)                       зерновых           ного
                                              культур            года "

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

      Премьер-Министр
     Республики Казахстан