Қазақстан Республикасының жалпы мемлекеттiк және ведомстволық статистикалық есептiлігі нысандарының тiзбесiн бекiту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 5 қаңтардағы N 2 қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 14 қарашадағы N 1056 Қаулысымен

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 14 қарашадағы N 1056 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған:
      1) Қазақстан Республикасының жалпы мемлекеттік статистикалық есептiлiк нысандарының тiзбесi;
      2) Қазақстан Республикасының ведомстволық статистикалық есептiлiк нысандарының тiзбесi бекiтiлсiн.

      2. "Қазақстан Республикасының жалпы мемлекеттiк және ведомстволық статистикалық есептiлiгi нысандарының тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 28 ақпандағы N 217 қаулысының күшi жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 5 қаңтардағы 
N 2 қаулысымен     
бекітілген       

Қазақстан Республикасының жалпы мемлекеттiк
статистикалық есептiлігі нысандарының
тiзбесi

      Ескерту. Тізбеге өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.11.13. N 1191 қаулысымен.

__________________________________________________________________
N  |  БҚЖС  | Нысанның атауы,|Нысанның|Кезең.|Респонденттер|Табыс
p/р | бойынша|   Статистика   |индексi |дiлiгi|             |ету
    |нысанның|   жөнiндегi    |        |      |             |мер.
    |  коды  |  агенттiктiң   |        |      |             |зiмi
    |        |бекiткенi туралы|        |      |             |
    |        | бұйрықтың күнi |        |      |             |
    |        |     мен N      |        |      |             |
__________________________________________________________________
  1     2            3             4      5           6        7
__________________________________________________________________
                      Салааралық баланс статистикасы

1.   0606504  Негiзгi құрал-   11       Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              жабдықтар мен                    тiндердiң     жылдан
              бейматериалдық                   тiзiмдiк      ке.
              aктивтердің                      саны 50       йiнгі
              нақты бар-жоғы                   адамнан       15
              және қозғалысы                   асатын заңды  сәуір
              туралы есеп                      тұлғалар;
              (28.05.2003ж.                    олардың
              N 15-г)                          аумақтық-
                                               оқшауланған
                                               бөлiмшелерi
                                               (өзiнiң
                                               өндiрiстiк
                                               қызметінiң
                                               есебiн дербес
                                               жүргiзетiн
                                               филиалдары,
                                               өкiлдiктерi
                                               және басқа да
                                               бөлiмшелерi),
                                               жұмыс
                                               iстейтiндер
                                               санына
                                               қарамастан,
                                               мемлекеттік
                                               мекемелер,
                                               денсаулық
                                               сақтау және
                                               бiлiм беру
                                               ұйымдары,
                                               банктер,
                                               сақтандыру
                                               және қоғамдық
                                               ұйымдар

2.   0606036  Кәсiпкерлiк      11-ны.   Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              қызметте         санға           тiндердiң     жылдан
              пайдаланылатын   қосымша         тiзiмдiк      ке.
              негiзгi                          саны 50       йiнгi
              құрал-жабдықтар                  адамнан       15
              (28.05.2003ж.                    асатын заңды  сәуiр
              N 15-г)                          тұлғалар;
                                               олардың
                                               аумақтық-
                                               оқшауланған
                                               бөлiмшелерi
                                               (өзiнiң
                                               өндiрiстiк
                                               қызметiнiң
                                               есебiн дербес
                                               жүргiзетiн
                                               филиалдары,
                                               өкiлдiктерi
                                               және басқа да
                                               бөлiмшелерi),
                                               сондай-ақ
                                               жұмыс
                                               iстейтiндер
                                               санына
                                               қарамастан
                                               банктер мен
                                               сақтандыру
                                               ұйымдары

3.   0606043  Шағын кәсiпорын. 1-ҰШЖ    Жылдық Кәсiпкерлiк   Есептi
              дардың тауарлар  (ШК)            қызметпен     жылдан
              мен көрсетiлетiн                 айналысатын   ке.
              қызметтердi                      жұмыс         йiнгi
              пайдалануы және                  iстейтiндер.  31
              тауар-материал.                  дiң тiзiмдiк  нау.
              дық қорларының                   саны 50       рызға
              бар-жоғы туралы                  адамнан       дейiн
              есеп                             аспайтын
              (28.05.2003ж.                    (мемлекеттiк
              N 15-г)                          статистика
                                               органдары
                                               белгiлеген
                                               тiзбе
                                               бойынша)
                                               заңды
                                               тұлғалар,
                                               2-ШК (жылдық)
                                               нысаны
                                               бойынша
                                               есеппен бірге

4.   0606042  Өнiмдердi        1-ҰШЖ    Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              (тауарларды,                     тiндердiң     жылдан
              қызметтердi)                     тiзiмдiк      ке.
              пайдалану және                   саны,         йiнгi
              тауар-материал.                  филиалдарын   14
              дық қорлардың                    қоса,         ма.
              қозғалысы туралы                 50 адамнан    мырға
              есеп                             асатын,       дейiн
              (28.05.2003ж.                    мемлекеттiк
              N 05-г)                          ұйымдардан,
                                               банктерден,
                                               сақтандыру
                                               және қоғамдық
                                               ұйымдардан
                                               басқа, заңды
                                               тұлғалар

5.   0606028  Шағын кәсiпорын  2-ШК     Жылдық Кәсiпкерлiк   Есептi
              қызметiнiң                       қызметтi      жылдан
              негiзгi                          жүзеге        ке.
              көрсеткiштерi                    асыратын,     йiнгi
              (19.06.2003ж.                   салық салудың  31
              N 30-г)                          оңайлатылған  нау.
                                               жүйесiн       рызға
                                               қолдана.      дейiн
                                               тындарды
                                               қоса, жұмыс
                                               iстейтiндер.
                                               дiң тiзiмдiк
                                               саны 50
                                               адамнан
                                               аспайтын,
                                               денсаулық
                                               сақтау және
                                               бiлiм беру
                                               ұйымдарынан,
                                               банктерден,
                                               сақтандыру
                                               және қоғамдық
                                               ұйымдардан
                                               басқа заңды
                                               тұлғалар
                                               (ЭҚЖС
                                               коды 91)

              Почта байланы.   2-ШК     Жылдық Жұмыс істей.  Есептi
              сының көрсеткен  нысанына        тiндердiң     жылдан
              қызметтерi       қосымша         тiзiмдiк      ке.
              туралы есеп                      саны 50       йiнгi
                                               адамнан       25
                                               аспайтын және нау.
                                               жұмыс         рызға
                                               iстейтiндер   дейiн
                                               санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               почта
                                               байланысы
                                               саласындағы
                                               қызметтi
                                               жүзеге
                                               асыратын
                                               (ЭҚЖС коды
                                               64.1)
                                               кәсiпорындар

              Электр байланы.  2-ШК     Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              сының көрсеткен  нысанына        тiндердiң     жылдан
              қызметтерi       қосымша         тiзiмдiк      ке.
              туралы есеп                      саны 50       йiнгi
                                               адамнан       25
                                               аспайтын      нау.
                                               және жұмыс    рызға
                                               iстейтiндер   дейiн
                                               санына бай.
                                               ланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               электр
                                               байланысы
                                               саласындағы
                                               қызметтi
                                               жүзеге
                                               асыратын
                                               (ЭҚЖС коды
                                               64.2) кәсi.
                                               порындар

              Қатынас түрлерi  2-ШК     Жылдық Жұмыс iстей.  Есепті
              бойынша көлiк    нысанына        тiндердiң     жылдан
              жұмысы туралы    қосымша         тiзiмдiк      ке.
              есеп                             саны 50       йiнгi
                                               адамнан       25
                                               аспайтын      нау.
                                               кәсiпорындар  рызға
                                               және          дейiн
                                               жұмыс
                                               істейтіндер
                                               санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi
                                               түрі "Көлiк"
                                               (ЭҚЖС кодтары
                                               60-63,
                                               63.3-тен
                                               басқа),
                                               сондай-ақ
                                               қоғамдық
                                               көлікпен
                                               жолаушылар
                                               тасымалдауды
                                               жүзеге
                                               асыратын
                                               қызметтің
                                               басқа
                                               түрлерiмен
                                               айналысатын
                                               кәсіпорындар

              Автокөлiктiң     2-ШК     Жылдық Жұмыс iстей.  Есепті
              бар-жоғы және    нысанына        тiндердiң     жылдан
              жұмысы туралы    қосымша         тiзiмдiк      ке.
              есеп                             саны 50       йiнгi
                                               адамнан       10 ақ.
                                               аспайтын      панға
                                               және жұмыс    дейiн
                                               iстейтiндер
                                               санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               Өз балансында
                                               немесе жалға
                                               алған
                                               автокөлiгi
                                               болған,
                                               сондай-ақ
                                               лизинг
                                               бойынша
                                               автокөлiк
                                               алған
                                               кәсіпорындар

              Көтерме сауда    2-ШК     Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              кәсіпорындарының нысанына        тiндердiң     жылдан
              тауар өткiзу     қосымша         тiзiмдiк      ке.
              құрылымы туралы                  саны 50       йiнгi
              есеп                             адамнан       31
                                               аспайтын      нау.
                                               кәсiпорындар  рызға
                                               және жұмыс    дейiн
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi түрi
                                               "Көтерме
                                               сауда" (ЭҚЖС
                                               кодтары
                                               51,2-51,7)

              Бөлшек сауда     2-ШК     Жылдық Жұмыс істей.  Есепті
              кәсіпорындарының нысанына        тiндердiң     жылдан
              тауар өткiзу     қосымша         тiзiмдiк      ке.
              құрылымы туралы                  саны 50       йiнгi
              есеп                             адамнан       31 нау.
                                               аспайтын      рызға
                                               кәсiпорындар  дейiн
                                               және жұмыс
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметiнiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Бөлшек
                                               сауда" (ЭҚЖС
                                               кодтары
                                               52.1-52.6)

              Агенттер арқылы  2-ШК     Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              көтерме сауда    нысанына        тiндердiң     жылдан
              туралы есеп      қосымша         тiзiмдiк      ке.
              (сыйақыға немесе                 саны 50       йiнгi
              шарт негiзiнде)                  адамнан       31
                                               аспайтын      нау.
                                               кәсiпорындар  рызға
                                               және жұмыс    дейiн
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгі түрi
                                               "Агенттер
                                               арқылы
                                               көтерме сауда"
                                               (сыйақыға
                                               немесе шарт
                                               негiзiнде)
                                               (ЭҚЖС коды
                                               51.1)

              Мейрамханалар.   2-ШК     Жылдық Жұмыс iстей.  Есепті
              дың, барлардың,  нысанына        тiндердiң     жылдан
              acxaналардың     қосымша         тiзiмдiк      ке.
              және дайын                       саны 50       йiнгі
              тағамдарды                       адамнан       31
              жеткiзу бойынша                  аспайтын      нау.
              көрсетілетiн                     кәсiпорындар  рызға
              қызметтердi                      және жұмыс    дейiн
              өткiзу құрылымы                  iстейтiндер.
              туралы есеп                      дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Мейрамхана.
                                               лар, барлар,
                                               асханалар,
                                               дайын
                                               тағамдарды
                                               жеткiзу"
                                               (ЭҚЖС
                                               кодтары
                                               55.3-55.5)

              Тұрмыстық және   2-КК     Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              жеке пайдалана.  нысанына        тiндердiң     жылдан
              тын бұйымдарды   қосымша         тiзiмдiк      ке.
              жөндеу кәсіпо.                   саны 50       йiнгi
              рындарының                       адамнан       31
              көрсеткен                        аспайтын      нау.
              қызметтерi                       кәсіпорындар  рызға
              туралы есеп                      және жұмыс    дейін
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi түрi
                                               "Тұрмыстық
                                               және жеке
                                               пайдаланатын
                                               бұйымдарды
                                               жөндеу"
                                               (ЭҚЖС коды
                                               52.7)

              Автомобильдердi, 2-ШК     Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              мотоциклдердi    нысанына        тiндердiң     жылдан
              сату және жөндеу қосымша         тiзiмдiк      ке.
              туралы есеп                      саны 50       йiнгi
                                               адамнан       31
                                               аспайтын      нау.
                                               кәсiпорындар  рызға
                                               және жұмыс    дейiн
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгі түрi
                                               "Автомобиль.
                                               дер мен
                                               мотоциклдердi
                                               сату,
                                               техникалық
                                               қызмет
                                               көрсету және
                                               жөндеу"
                                               (ЭҚЖС коды
                                               50)

              Кәсiпорынның    2-ШК      Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              көрсеткен       нысанына         тiндердiң     жылдан
              қызметінiң      қосымша          тiзiмдiк      ке.
              көлемi туралы                    саны 50       йiнгi
              есебi                            адамнан       30
                                               аспайтын      нау.
                                               және жұмыс    рызға
                                               iстейтiндер.  дейiн
                                               дің санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               қызмет
                                               көрсету
                                               саласындағы
                                               жылжымайтын
                                               мүлiкке,
                                               машиналар
                                               мен
                                               жабдықтарды
                                               жалға беруге,
                                               есептеу
                                               техникасына,
                                               зерттеулер
                                               және әзiрле.
                                               мелер сала.
                                               сында қызмет
                                               көрсетуге,
                                               тұтынушыларға
                                               қызметтiң
                                               өзге де түр.
                                               лерiн көрсетуге,
                                               ақаба суларды
                                               жоюға, демалысты
                                               ұйымдастыру
                                               жөнiнде қызмет
                                               көрсетуге,
                                               өзге де
                                               қызметтерге
                                               байланысты
                                               кәсiпорындар
                                               (ЭҚЖС кодтары
                                               70-74, 90,
                                               92, 93)

6.   0606032  Шағын кәсiпорын  2-ШК     Тоқ.   Кәсiпкерлiк   Есепті
              қызметiнiң                сандық қызметпен     тоқ.
              негiзгi                          айналысатын,  саннан
              көрсеткiштерi                    жұмыс iстей.  ке.
              (19.06.2003ж.                    тіндердің     йiнгi
              N 30-г)                          тiзiмдiк      25-i
                                               саны 50       күнi
                                               адамнан
                                               аспайтын
                                               (мемлекеттік
                                               статистика
                                               органдары
                                               белгiлеген
                                               тiзбе
                                               бойынша)
                                               заңды
                                               тұлғалар

              Қатынас түрлерi  2-ШК     Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              бойынша көлiк    нысанына сандық тiндердiң     тоқ.
              жұмысы туралы    қосымша         тiзiмдiк      саннан
              есеп                             саны 50       ке.
                                               адамнан       йiнгi
                                               аспайтын      30-
                                               кәсiпорындар  күнге
                                               және жұмыс    дейiн
                                               iстейтiндер
                                               санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi
                                               түрi
                                               "Көлiк"
                                               (ЭҚЖС
                                               кодтары
                                               60-63,
                                               63.3-тен
                                               басқа),
                                               сондай-ақ
                                               қоғамдық
                                               көлiкпен
                                               жолаушылар
                                               тасымал.
                                               дауды
                                               жүзеге
                                               асыратын
                                               қызметтің
                                               басқа түр.
                                               лерiмен
                                               айналысатын
                                               кәсiпорындар

              Құрылықтағы өзге 2-ШК     Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              де көлiктердiң   нысанына сандық тiндердiң     тоқ.
              жұмысы туралы    қосымша         тiзiмдiк      саннан
              есеп                             саны 50       ке.
                                               адамнан       йiнгi
                                               аспайтын      2-күнге
                                               кәсiпорындар
                                               және жұмыс
                                               iстейтiндер
                                               санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi
                                               түрi "Құры.
                                               лықтағы
                                               өзге де
                                               көлiк" (ЭҚЖС
                                               кодтары
                                               60.2),
                                               сондай-ақ
                                               қоғамдық
                                               көлiкпен
                                               жолаушылар
                                               тасымалдауды
                                               жүзеге
                                               асыратын
                                               қызметтiң
                                               басқа түр.
                                               лерiмен
                                               айналысатын
                                               кәсiпорындар

              Өзен көлігінiң   2-ШК     Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              жұмысы туралы    нысанына сандық тiндердiң     тоқ.
              есеп             қосымша         тiзiмдiк      саннан
                                               саны 50       ке.
                                               адамнан       йiнгi
                                               аспайтын      2-күнге
                                               кәсiпорындар
                                               және жұмыс
                                               iстейтiндер
                                               санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi
                                               түрi "Өзен
                                               көлiгi"
                                               (ЭҚЖС
                                               кодтары
                                               61.2)

              Құбыр көлігінiң  2-ШК     Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              жұмысы туралы    нысанына сандық тiндердiң     тоқ.
              есеп             қосымша         тiзiмдiк      саннан
                                               саны 50       ке.
                                               адамнан       йiнгi
                                               аспайтын      2-күнге
                                               кәсiпорындар
                                               және жұмыс
                                               iстейтiндер
                                               санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi
                                               түрi
                                               "Құбырмен
                                               тасымалдау"
                                               (ЭҚЖС
                                               кодтары
                                               60.3)

              Әуе көлігінiң    2-ШК     Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              жұмысы туралы    нысанына сандық тiндердiң     тоқ.
              есеп             қосымша         тiзiмдiк      саннан
                                               саны 50       ке.
                                               адамнан       йiнгi
                                               аспайтын      2-күнге
                                               кәсiпорындар
                                               және жұмыс
                                               iстейтiндер
                                               санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi
                                               түрi "Әуе
                                               көлiгi"
                                               (ЭҚЖС
                                               коды 62)

              Кәсіпорынның     2-ШК     Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              көрсеткен        нысанына сандық тiндердiң     тоқ.
              қызметінiң       қосымша         тiзiмдiк      саннан
              көлемi туралы                    саны 50       ке.
              есебi                            адамнан       йiнгi
                                               аспайтын      25-не
                                               және жұмыс    дейiн
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi түрi
                                               қызмет
                                               көрсету сала.
                                               сындағы жыл.
                                               жымайтын
                                               мүлiкке,
                                               машиналар мен
                                               жабдықтарды
                                               жалға беруге,
                                               есептеу
                                               техникасына,
                                               зерттеулер
                                               және әзiрлеме.
                                               лер саласында
                                               қызмет көрсе.
                                               туге, тұтыну.
                                               шыларға қыз.
                                               меттiң өзге
                                               де түрлерiн
                                               көрсетуге,
                                               ақаба суларды
                                               жоюға, дема.
                                               лысты ұйымдас.
                                               тыру жөнiнде
                                               қызмет көрсе.
                                               туге, өзге де
                                               қызметтерге
                                               байланысты
                                               кәсiпорындар
                                               (ЭҚЖС кодтары
                                               70-74, 90,
                                               92, 93)

              Туристiк қызмет  2-ШК     Тоқ.   Жұмыс iстеу.  Есептi
              туралы есеп      нысанына сандық шiлердiң      тоқ.
                               қосымша         тiзiмдiк      саннан
                                               саны 50       ке.
                                               адамнан       йiнгi
                                               аспайтын,     25-
                                               туризм және   күнге
                                               қонақ үй      дейiн
                                               шаруашылығы
                                               қызметiмен
                                               айналысатын
                                               кәсiпо.
                                               рындар (ЭҚЖС
                                               кодтары 55.1,
                                               55.2, 63.3)

              Көтерме сауда    2-ШК     Тоқ.   Жұмыс iстей.  Eceпті
              кәсiпорындарының нысанына сандық тіндердiң     тоқ.
              тауар өткiзу     қосымша         тізiмдiк      саннан
              құрылымы туралы                  саны 50       ке.
              есеп                             адамнан       йiнгi
                                               аспайтын      25-шi
                                               кәсiпорындар  күнге
                                               және жұмыс    дейiн
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Көтерме
                                               сауда" (ЭҚЖС
                                               кодтары
                                               51.2-51.9)

              Бөлшек сауда     2-ШК     Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              кәсіпорындарының нысанына сандық тiндердiң     тоқ.
              тауар өткiзу     қосымша         тiзiмдiк      саннан
              құрылымы туралы                  саны 50       ке.
              есеп                             адамнан       йiнгi
                                               аспайтын      25-шi
                                               кәсiпорындар  күнге
                                               және жұмыс    дейiн
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Бөлшек
                                               сауда" (ЭҚЖС
                                               кодтары
                                               52.1-52.6)

              Агенттер арқылы  2-ШК     Тоқ.   Жұмыс iстей. Есептi
              көтерме сауда    нысанына сандық тiндердiң    тоқ.
              туралы есеп      қосымша         тiзiмдiк     саннан
              (сыйақыға                        саны 50      кейiнгi
              немесе шарт                      адамнан      25-шi
              негізінде)                       аспайтын     күнге
                                               кәсіпорындар дейiн
                                               және жұмыс
                                               iстейтiндер.
                                               дің санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негізгi түрi
                                               "Агенттер
                                               арқылы
                                               көтерме сауда
                                               (сыйақыға
                                               немесе шарт
                                               негiзiнде)"
                                               (ЭҚЖС коды
                                               51.1)

              Мейрамханалар.   2-ШК     Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              дың, барлардың,  нысанына сандық тiндердiң     тоқ.
              acxaналардың     қосымша         тiзiмдiк      саннан
              және дайын                       саны 50       ке.
              тағамдарды                       адамнан       йiнгi
              жеткізуде                        аспайтын      25-шi
              көрсетілетін                     кәсiпорындар  күнге
              қызметтерді                      және жұмыс    дейiн
              өткiзу құрылымы                  iстейтiн.
              туралы есеп                      дердiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi түрi
                                               "Мейрамхана.
                                               лар, барлар,
                                               асханалар,
                                               дайын тағам.
                                               дарды жеткізу"
                                               (ЭҚЖС кодтары
                                               55,3-55,5)

              Тұрмыста және    2-ШК     Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              жеке пайдала.    нысанына сандық тiндердiң     тоқ.
              натын бұйымдарды қосымша         тiзiмдiк      саннан
              жөндеу кәсiпо.                   саны 50       ке.
              рындары көрсет.                  адамнан       йiнгi
              кен қызметтер                    аспайтын      25-шы
              туралы есеп                      кәсiпорындар  күнге
                                               және жұмыс    дейiн
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Тұрмыстық
                                               және жеке
                                               пайдаланатын
                                               бұйымдарды
                                               жөндеу" (ЭҚЖС
                                               коды 52.7)

              Автомобильдердi, 2-ШК     Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              мотоциклдердi    нысанына сандық тiндердiң     тоқ.
              сату және жөндеу қосымша         тiзiмдiк      саннан
              туралы есеп                      саны 50       ке.
                                               адамнан       йiнгі
                                               аспайтын      25-шы
                                               кәсiпорындар  күнге
                                               және жұмыс    дейiн
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Автомобиль.
                                               дер мен
                                               мотоциклдердi
                                               сату, тех.
                                               никалық
                                               қызмет көрсету
                                               және жөндеу"
                                               (ЭҚЖС коды
                                               50)

              Тауарларды,      2-ШК     Айлық  Жұмыс iстей.  Есептi
              көрсетілетiн     нысанына        тiндердiң     айдан
              қызметтердi      қосымша         тiзiмдiк      ке.
              өткiзу туралы                    саны 20       йінгi
              есеп                             адамнан       3-шы
                                               асатын және   күнге
                                               50 адамнан    дейін
                                               аспайтын
                                               кәсiпорындар
                                               және жұмыс
                                               iстейтiндер.
                                               дің санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Автомобиль.
                                               дер мен
                                               мотоциклдердi
                                               сату,
                                               техникалық
                                               қызмет көрсету
                                               және жөндеу";
                                               көтерме сауда
                                               және комиссия.
                                               лық агенттер
                                               арқылы сауда;
                                               бөлшек сауда
                                               және үйде
                                               пайдаланатын
                                               бұйымдарды
                                               жөндеу;
                                               мейрамханалар,
                                               асханалар
                                               және басқа.
                                               лары (ЭҚЖС
                                               кодтары 50-52,
                                               55.3-55.5)

              Көлiк жұмысы     2-ШК     Айлық  Жұмыс iстей.  Есептi
              туралы есеп      нысанына        тiндердiң     айдан
                               қосымша         тiзiмдік      ке.
                                               саны 50       йiнгi
                                               адамнан       2-шi
                                               аспайтын      күн
                                               кәсiпорындар
                                               және жұмыс
                                               iстейтіндер
                                               санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Көлiк"
                                               (ЭҚЖС кодтары
                                               60-62),
                                               сондай-ақ
                                               қоғамдық
                                               көлiкпен
                                               жолаушылар
                                               тасымалдауды
                                               жүзеге
                                               асыратын
                                               қызметтiң
                                               басқа түр.
                                               лерiмен
                                               айналысатын
                                               кәсiпорындар

              Почта және       2-ШК     Айлық  Жұмыс iстей.  Есептi
              электр байланы.  нысанына        тiндердің     айдан
              сының көрсеткен  қосымша         тiзiмдiк      ке.
              қызметтерi                       саны 50       йiнгі
              туралы есеп                      адамнан       20-шы
                                               аспайтын      күнге
                                               кәсiпорындар  дейiн
                                               және жұмыс
                                               iстейтіндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               почта және
                                               электр
                                               саласындағы
                                               қызметті
                                               жүзеге
                                               асыратындар
                                               (ЭҚЖС коды
                                               64)

          Кәсiпорындар мен ұйымдардың қаржы статистикасы

7.   0606031  Бағалы           1-БҚ     Жылдық Бағалы қағаз. Есептi
              қағаздардың                      дар рыногының жылдан
              нақты бары және                  эмитенттерi,  ке.
              қозғалысы туралы                 инвесторлары  йiнгi
              есеп                             және кәсiпқой 28
              (28.05.2003ж.                    қатысушылары  наурыз
              N 15-г)                          болып
                                               табылатын
                                               заңды
                                               тұлғалар
                                               ("Бағалы
                                               қағаздардың
                                               орталық
                                               депозитарийi"
                                               ЖАҚ,
                                               "Қазақстан.
                                               дық қор
                                               биржасы" ЖАҚ
                                               және басқа.
                                               лары)

8.   0606040  Мемлекеттiк      1-БҚ     Жылдық Мемлекеттiк   Есептi
              бағалы қағаздар  (мемл)          бағалы        жылдан
              эмиссиясы,                       қағаздар      ке.
              айналысы және                    эмитенттерi   йiнгi
              өтеу туралы есеп                 - ҚР Қаржы    28
              (28.05.2003ж.                    министрлiгi,  наурыз
              N 15-г)                          ҚР Ұлттық
                                               банкi,
                                               жергіліктi
                                               атқарушы
                                               органдар

9.   0606029  Кәсіпорынның     1-ӨҚ     Жылдық Жұмыс iстей.  Eceпті
              (ұйымның)                        тiндердiң     жылдан
              өндiрiстік-қаржы                 тiзімдiк      ке.
              қызметi туралы                   саны 50       йiнгі
              есеп                             адамнан       5 сәуiр
              (13.06.2003ж.                    асатын,
               N 27-г)                         кәсiпкерлiк
                                               қызметтi
                                               жүзеге
                                               асыратын
                                               заңды
                                               тұлғалар.
                                               Білім беру,
                                               денсаулық
                                               сақтау
                                               ұйымдары,
                                               банктер,
                                               сақтандыру
                                               компаниялары
                                               мен қоғамдық
                                               ұйымдар есеп
                                               бермейдi
                                               (ЭҚЖС
                                               коды 91)

10.  0606026  Кәсіпорынның     1-ӨҚ     Тоқ.   Жұмыс iстей.  Eceпті
              (ұйымның)                 сандық тiндердiң     жылдан
              өндiрiстік-қаржы                 тiзімдiк      ке.
              қызметi туралы                   саны 50       йiнгі
              есеп                             адамнан       25
              (13.06.2003ж.                    асатын,       сәуiр
               N 27-г)                         кәсiпкерлiк
                                               қызметтi
                                               жүзеге
                                               асыратын
                                               заңды
                                               тұлғалар.
                                               Білім беру,
                                               денсаулық
                                               сақтау
                                               ұйымдары,
                                               банктер,
                                               сақтандыру
                                               компаниялары
                                               мен қоғамдық
                                               ұйымдар есеп
                                               бермейдi
                                               (ЭҚЖС
                                               коды 91)

11.  0606023  Бағалы қағаздар. 1-БҚ     Тоқ.   Бағалы        Есепті
              дың нақты бары            сандық қағаздар      тоқ.
              және қозғалысы                   рыногының     саннан
              туралы есеп                      эмитенттерi,  ке.
              (28.05.2003ж.                    инвесторлары  йінгі
              N 15-г)                          және кәсiпқой 21-күні
                                               қатысушылары
                                               болып
                                               табылатын
                                               заңды
                                               тұлғалар
                                               ("Бағалы
                                               қағаздардың
                                               орталық
                                               депозита.
                                               рийі" ЖАҚ,
                                               "Қазақстан.
                                               дық қор
                                               биржасы" ЖАҚ
                                               және басқа.
                                               лары)

12.  0606037  Мемлекеттік      1-БҚ     Тоқ.   Мемлекеттік   Есептi
              бағалы қағаздар  (мемл)   сандық бағалы        тоқ.
              эмиссиясы,                       қағаздар      саннан
              айналысы және                    эмитенттері   ке.
              өтеуi туралы                     - ҚР Қаржы    йiнгi
              есеп                             министрлiгi,  21-күнi
              (28.05.2003ж.                    ҚР Ұлттық
              N 15-г)                          банкі,
                                               жергiлiктi
                                               атқарушы
                                               органдар

13.  0606033  Кәсiпорынның     1-ӨҚ     Жедел  Жұмыс істей.  Есептi
              (ұйымның)                 -      тiндердiң     айдан
              өндiрiстік-               айлық  тізiмдiк      ке.
              қаржы қызметi                    саны 50       йiнгi
              туралы есебi                     адамнан       15-күнi
              (13.06.2003ж.                    асатын,
              N27-г)                           кәсiпкерлiк
                                               қызметтi
                                               жүзеге
                                               асыратын
                                               заңды тұлға.
                                               лар. Білім
                                               беру,
                                               денсаулық
                                               сақтау
                                               ұйымдары,
                                               банктар,
                                               сақтандыру
                                               компаниялары
                                               мен
                                               қоғамдық
                                               ұйымдар есеп
                                               бермейді
                                               (ЭҚЖС
                                               коды 91)

         Ауыл, орман және балық шаруашылығы статистикасы

14.  0604051  Ағаш дайындау    1-       Жылдық Қызметтiң     Есептi
              (жұмыс, қызмет   орман           негiзгі       жылдан
              көрсету) мен                     түрi "Орман   ке.
              орман өсiру                      өсiру,        йiнгi
              және орман                       ағаш          10 ақ.
              шаруашылығы                      дайындау      паннан
              жұмыстарын                       және осыған   кешiк.
              жүргiзу                          байланысты    тiрмей
              туралы есеп                      қызметтер",
              (10.07.2003ж.                    жұмыс iстей.
              N 34-г)                          тiндердiң
                                               саны 50
                                               адамнан
                                               асатын
                                               кәсіпорындар

15.  0604078  Ағаш дайындау    1-       Жылдық Қызметтiң     Есептi
              (жұмыс, қызмет   орман           негiзгі       жылдан
              көрсету) мен     (шағын)         түрi "Орман   ке.
              орман өсiру                      өсiру,        йiнгi
              және орман                       ағаш          10 ақ.
              шаруашылығы                      дайындау      паннан
              жұмыстарын                       және осыған   кешiк.
              жүргiзу                          байланысты    тiрмей
              туралы есеп                      қызметтер",
              (10.07.2003ж.                    жұмыс iстей.
              N 34-г)                          тiндердiң
                                               саны 50
                                               адамнан
                                               аспайтын
                                               кәсіпорындар

16.  0604067  Шаруа (фермер)   6-p      Жылдық Ауылдық       Есептi
              қожалықтарындағы (фермер)        (селолық),    жылдан
              қолда бар пайда.                 кенттiк       ке.
              ланылатын                        және          йінгі
              жерлер, ауыл                     қалалық       15 шiл.
              шаруашылығы                      округтердiң   деден
              техникалары және                 әкiмшілiктерi кешiк.
              құрылыстардың                                  тiрмей
              бары туралы
              мәлiметтер
              (10.07.2003ж.
              N34-г)

17.  0604068  Елдiң жеке       7-p      Жылдық Ауылдық       Eceпті
              шаруашылықта.    (xалық)         (селолық),    жылдан
              рындағы қолда                    кенттік       ке.
              бар пайдаланы.                   және          йiнгi
              латын жерлер                     қалалық       15 шіл.
              туралы                           округтер.     деден
              мәліметтер                       дің әкiм.     кешiк.
              (10.07.2003ж.                    шілiктерi     тiрмей
              N 34-г)

18.  0604077  Ауыл шаруашылық  1-АШ     Жылдық Жұмыс істей.  Есепті
              құралымының                      тiндердiң     жылдан
              қызметі туралы                   саны 50       кейiнгі
              есеп                             адамнан       1 нау.
              (10.07.2003ж.                    асатын,       рыздан
              N 34-г)                          ауыл          кешiк.
                                               шаруашылық    тiрмей
                                               қызметін
                                               жүзеге
                                               асыратын
                                               (eгic алқабы,
                                               шабындығы
                                               мен жайылымы,
                                               көпжылдық
                                               екпе
                                               ағаштары,
                                               мал мен құсы
                                               болған)
                                               кәсіпорындар
                                               мен шаруа
                                               (фермер)
                                               қожалықтары

19.  0604082  Ауыл шаруашылық  1-АШ     Жылдық Жұмыс iстей.  Есепті
              құралымының      (шағын)         тiндердің     жылдан
              қызметi туралы                   саны 50       ке.
              есеп                             адамнан       йiнгі
              (10.07.2003ж.                    аспайтын,     1 нау.
              N 34-г)                          ауыл          рыздан
                                               шаруашылық    кешiк.
                                               қызметiн      тірмей
                                               жүзеге
                                               асыратын
                                               (eгic алқабы,
                                               шабындығы
                                               мен жайылымы,
                                               көпжылдық
                                               екпе
                                               ағаштары,
                                               мал мен құсы
                                               болған)
                                               кәсiпорындар
                                               мен шаруа
                                               (фермер)
                                               қожалықтары

20. 0604003  Себiлген егiннiң  4-АШ     Жылдық Жұмыс iстей.  Жаздық
             қорытындылары                     тiндердiң     дақыл.
             туралы есеп                       саны 50       дарды
             (10.07.2003ж.                     адамнан       себудi
             N 34-г)                           асатын,       аяқта.
                                               eгістік       ғаннан
                                               алқабы        кейiн
                                               болған        5 күн.
                                               барлық        нен
                                               кәсіпорындар  кешiк.
                                               мен iрi шаруа тiрмей
                                               (фермер)
                                               қожалықтары

21.  0604044  Қолда бар ауыл   10-мex   Жылдық Жұмыс iстей.  Eceпті
              шаруашылық                       тiндердiң     жылдан
              техникалары мен                  саны 50       ке.
              энергетикалық                    адамнан       йiнгі
              қуаттар туралы                   асатын, ауыл  15 нау.
              мәліметтер                       шаруашылық    рыздан
              (10.07.2003ж.                    қызметін      кешiк.
              N 34-г)                          жүзеге        тірмей
                                               асыратын
                                               барлық заңды
                                               тұлғалар мен
                                               шаруа
                                               (фермер)
                                               қожалықтары

22.  0604007  Барлық жерлерден 29-АШ    Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              ауыл шаруашылығы                 тiндердiң     жылдан
              дақылдарының                     саны 50       ке.
              өнiмiн жинау                     адамнан       йiнгі
              туралы есеп                      асатын, егiс  2 қара.
              (10.07.2003ж.                    алқабы,       шадан
              N 34-г)                          шабындығы     кешiк.
                                               мен жайылымы  тiрмей
                                               немесе тек
                                               қана көп
                                               жылдық екпе
                                               ағаштары
                                               болған барлық
                                               кәсiпорындар
                                               мен iрi шаруа
                                               (фермер)
                                               қожалықтары

23.  0604035  Аңшылық          2-аң.    Жылдық Жұмыс iстей.  Eceпті
              шаруашылығы      шылық           тiндердiң     жылдан
              бойынша есеп                     саны 50       ке.
              (10.07.2003ж.                    адамнан       йiнгi
              N 34-г)                          асатын,       25 ақ.
                                               қызметтiң     паннан
                                               "Жабайы құс   кешiк.
                                               аулау және    тiрмей
                                               өcipу, осы
                                               салалардағы
                                               ұсынылатын
                                               қызметтердi
                                               қоса" түрiмен
                                               айналысатын
                                               тұлғалар

24.  0604079  Аңшылық шаруа.   2-аң.    Жылдық Жұмыс iстей.  Есепті
              шылығы бойынша   шылық           тіндердiң     жылдан
              есеп             (шағын)         саны 50       ке.
              (10.07.2003ж.                    адамнан       йiнгі
              N 34-г)                          аспайтын,     25 ақ.
                                               қызметтiң     паннан
                                               "Жабайы құс   кешік.
                                               аулау және    тірмей
                                               өcipу, осы
                                               салалардағы
                                               ұсынылатын
                                               қызметтердi
                                               қоса" түрiмен
                                               айналысатын
                                               тұлғалар

25.  0604081  Балық өсiру,     1-балық  Жылдық Қызметтiң     Есептi
              балық және басқа                 негiзгi түрі  жылдан
              да теңіз                         "Балық аулау, ке.
              өнiмдерiн аулау                  балық өсiру   йiнгi
              туралы есеп                      және осыған   10 ақ.
              (10.07.2003ж.                    байланысты    паннан
              N 34-г)                          көрсетiлетiн  кешік.
                                               қызметтер",   тірмей
                                               жұмыс iстей.
                                               тiндердiң
                                               саны 50
                                               адамнан
                                               асатын заңды
                                               тұлғалар

26.  0604080  Балық өсiру,     1-балық  Жылдық Қызметтiң     Есептi
              балық және басқа (шағын)         негiзгi түрі  жылдан
              да теңіз                         "Балық аулау, ке.
              өнiмдерiн аулау                  балық өсiру   йiнгi
              туралы есеп                      және осыған   10 ақ.
              (10.07.2003ж.                    байланысты    паннан
              N 34-г)                          көрсетiлетiн  кешік.
                                               қызметтер",   тірмей
                                               жұмыс iстей.
                                               тiндердiң
                                               саны 50
                                               адамнан
                                               аспайтын
                                               заңды
                                               тұлғалар

27.  0604057  Ауыл шаруашылығы 8-АШ     Жылдық Қызметтiң     Есептi
              қызметтерiн      (қызмет         негiзгi       жылдан
              көрсететін       көрсету)        түрi "Ауыл    ке.
              кәсiпорындардың                  шаруашылығы   йiнгi
              (ұйымдардың) есебi               саласында     15 нау.
              (09.07.2002ж.                    қызмет        рыздан
              N 36-г)                          көрсету,      кешiк.
                                               ветеринарлық  тiрмей
                                               қызметтен
                                               басқа", жұмыс
                                               iстейтiндер.
                                               дiң саны 50
                                               адамнан
                                               асатын
                                               кәсіпорындар
                                               мен ұйымдар

28.  0604076  Ауыл шаруашылы.  49-АШ    Жылдық Eгic алқап.   Есептi
              ғындағы                          тары және     жылдан
              құрылыстар мен                   малдары бар   ке.
              ғимараттардың                    заңды         йiнгi
              бары                             тұлғалар      10 ақ.
              (10.07.2003ж.                                  паннан
              N 34-г)                                        кешiк.
                                                             тiрмей

29.  0604075  Жемшөп шығысы    10-АШ    Жылдық Малы және     Есепті
              (09.07.2002ж.                    құсы болған   жылдан
              N 36-г)                          заңды         ке.
                                               тұлғалар      йінгi
                                                             1 нау.
                                                             рыздан
                                                             кешiк.
                                                             тiрмей

30.  0604083  Дәндi дақылдар.  5-AШ     Бір    Жұмыс iстей.  Жаздық
              дың, техникалық           жолғы  тiндердiң     дақыл.
              дақылдардың,                     саны 50       дарды
              картоптың және                   адамнан       себудi
              шөптiң сортты                    асатын,       аяқта.
              тұқымдарын себу                  егiс          ғаннан
              есебiнiң                         алқабы        кейін
              қорытындылары                    болған,       5 күн.
              (2.08.2003 ж.                    барлық        нен
              N 45-г)                          кәсіпорындар  кешiк.
                                               мен iрi шаруа тірмей
                                               (фермер)
                                               қожалықтары

31.  0604065  Шаруа (фермер)   6-м      Жарты  Ауылдық       15 қаң.
              қожалықтарындағы (фермер) жылдық (селолық),    тардан
              мал мен құстың                   кенттік       және 5
              бары туралы                      және қалалық  шiл.
              мәлiметтері                      округтердің   деден
              (10.07.2003ж.                    әкiмшілiктерi кешiк.
              N 34-г)                                        тірмей

32.  0604066  Халықтың жеке    7-м      Жарты  Ауылдық       15 қаң.
              шаруашылықта.    (халық)  жылдық (селолық),    тардан
              рындағы мал мен                  кенттік және  және
              құстың бары                      қалалық       15 шiл.
              туралы                           округтердiң   деден
              мәлiметтер                       әкімшіліктерi кешiк.
              (10.07.2003ж.                                  тiрмей
              N 34-г)

33.  0604015  Мал шаруашылы.   24-АШ    Жедел- Жұмыс iстей.  Есепті
              ғының жағдайы             айлық  тiндердiң     айдан
              туралы есеп                      саны 50       ке.
              (09.07.2002ж.                    адамнан       йiнгi
              N 36-г)                          асатын, ауыл  2-күн.
                                               шаруашылығы   нен
                                               қызметiн      кешiк.
                                               жүзеге        тірмей
                                               асыратын
                                               (малы және
                                               құсы болған)
                                               заңды
                                               тұлғалар

34.  0604084  Астықтың қолда   2-АШ     Айлық  Астық иесi    Есептi
              бары және        (астық)         болып         айдан
              қозғалысы                        табылатын     ке.
              (09.10.2003ж.                    барлық        йiнгi
              N 52-г)                          заңды         4-күн.
                                               тұлғалар,     нен
                                               шаруа         кешiк.
                                               (фермер)      тiрмей
                                               қожалықтары

34-1 0604086 Барлық            30-аш   Жыл-  Дәндi-дақыл    Есепті
             жерлерден                 дық   себетiн        жылдан
             дәндi-дақыл-                    алаңдары       кейінгі
             дар жинау                       болған барлық 2 қараша.
             туралы есеп                     шаруа (фермер) дан
             (15.09.2004 ж.                  қожалықтары   кешіктір.
             N 31-г)                                       мей     

                 Өнеркәсiп өндiрiсiнiң статистикасы

35.  0601043  Cу құбырының     1-су     Жылдық Кәсіпорындар  Есептi
              (жеке су құбыры  құбыры          мен олардың   жылдан
              желiсiнiң)                       филиалдары,   ке.
              жұмысы туралы                    қызметтің     йiнгi
              есеп                             негiзгi және  21
              (05.06.2003ж.                    негiзгi емес  қаңтар
              N 19-г)                          түрлерi "Cу
                                               жинау,
                                               тазалау және
                                               бөлу" (ЭҚЖС
                                               коды 41)

36.  0601004  Электр           24-энер. Жылдық 1. Кәсiпорын. Есептi
              энергиясын       гетика          дар мен       жылдан
              өндiру, бөлу                     олардың       ке.
              және тұтыну,                     филиалдары,   йiнгi
              энергегикалық                    қызметтiң     3
              жабдықтардың                     негізгi және  наурыз
              құрамы туралы                    негiзгі емес
              есеп                             түрлерi
              (05.06.2003ж.                    "Электр
              N 19-г)                          энергиясын
                                               өндiру және
                                               бөлу" (ЭҚЖС
                                               коды 40.1);
                                               2. Электр
                                               энергиясын
                                               тұтынған
                                               кәсiпорындар
                                               мен олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi түрі
                                               "Өнеркәсiп"
                                               (ЭҚЖС коды
                                               10-37, 40.2,
                                               40.3, 41)

37.  0601041  Кәсiпорындардың  1-жылу   Жылдық Кәсiпорындар  Есептi
              жылу энергиясын                  мен олардың   жылдан
              өндiру және                      филиалдары,   ке.
              жiберу туралы                    қызметтiң     йiнгі
              есебi                            негiзгi және  26
              (05.06.2003ж.                    негізгi емес  қаңтар
              N 19-г)                          түрлерi
                                               "Бумен және
                                               ыстық сумен
                                               жабдықтау"
                                               (ЭҚЖС коды
                                               40.3)

38.  0601042  Кәсiпорындардың  1-Ө      Жылдық "Өнеркәсiп"   Есептi
              өнiм (тауар,     (қо.            қызметтің     жылдан
              қызмет) өндiру   салқы)          негiзгi емес  ке.
              және жөнелту                     түрiн жүзеге  йiнгi
              туралы есебi                     асырған заңды 14
              (05.06.2003ж.                    тұлғалар      ақпан
              N 19-г)                          (ЭҚЖС коды
                                               10-37,
                                               40,41)

39.  0601008  Жылу электр      6-TК     Жылдық Кәсіпорындар  Eceпті
              стансалары,                      мен олардың   жылдан
              гидроэлектр                      филиалдары,   кейін.
              стансалары және                  қызметтің     гі 11
              қазандықтар                      негiзгi және  ақпан
              жұмысының                        негiзгi емес
              техникалық-                      түрлерi
              экономикалық                     "Электр
              көрсеткiштерi                    энергиясын
              туралы есеп                      өндiру және
              (05.06.2003ж.                    бөлу", "Бумен
              N 19-г)                          және ыстық
                                               сумен жабдық.
                                               тау" (ЭҚЖС
                                               коды 40.1,
                                               40.3)

40.  0601040  Табиғи және      1-ГАЗ    Жылдық Газ тәрiздес  Eceпті
              сұйытылған газ                   отындарды     жылдан
              жіберген                         өндiрудi және ке.
              кәсіпорындар                     бөлудi жүзеге йiнгi
              жұмысы туралы                    асырған       30
              есеп                             кәсiпорындар  қаңтар
              (05.06.2003ж.                    мен олардың
              N 19-г)                          филиалдары
                                               (ЭҚЖС коды
                                               40.2)

41.  0601044  Кәсiпорынның     1-өнер.  Жылдық Қызметтің     Есепті
              өнiм (тауарлар,  кәсіп           негізгi түрi  жылдан
              қызмет көрсету)                  "Өнеркәсіп"   ке.
              өндiру туралы                    (ЭҚЖС коды    йiнгi
              есебi (ай-айға                   10-37, 40,    1
              бөлiп)                           41), жұмыс    наурыз
              (05.06.2003ж.                    iстейтiндер.
              N 19-г)                          дiң саны 50
                                               адамнан
                                               асатын
                                               кәсіпорындар
                                               және олардың
                                               филиалдары

42.  0601006  Кәсiпорынның     1-Ө      Жылдық Қызметтің     Есептi
              өнім (тауарлар,                  негiзгі түрi  жылдан
              қызмет көрсету)                  "Өнеркәсiп"   кейiн.
              өндiру және                      (ЭҚЖС коды    гi 1
              жөнелту туралы                   10-37, 40,    наурыз
              есебi                            41), жұмыс
              (05.06.2003ж.                    iстейтіндер.
              N 19-г)                          дiң саны 50
                                               адамнан
                                               асатын
                                               кәсiпорындар
                                               және олардың
                                               филиалдары

43.  0601451  Кәсiпорынның     1-Ө      Жылдық Қызметтің     Есептi
              өнім (тауарлар,  (шағын)         негiзгі түрi  жылдан
              қызмет көрсету)                  "Өнеркәсiп"   кейiн.
              өндiру туралы                    (ЭҚЖС коды    гi 1
              есебi                            10-37, 40,    наурыз
                                               41), жұмыс
              (05.06.2003ж.                    iстейтіндер.
              N 19-г)                          дiң саны 50
                                               адамнан
                                               аспайтын
                                               кәсiпорындар
                                               және олардың
                                               филиалдары

44.  0601014  Өндiрiстiк қуат  ҚБ       Жылдық "Өнеркәсіп"   Есепті
              балансы                          қызмет түрiн  жылдан
              (05.06.2003ж.                    жүзеге        кейiн.
              N 19-г)                          асырған       гi 31
                                               кәсiпорындар  қаңтар
                                               және олардың
                                               филиалдары
                                               (ЭҚЖС коды
                                               10-37, 40,
                                               41)

45.  0601453  Кәсiпорынның     1-Ө      Тоқ.   Қызметтің     Есептi
              өнім (тауарлар,  (шағын)  сандық негiзгі түрi  тоқ.
              қызмет көрсету)                  "Өнеркәсiп"   саннан
              өндiру туралы                    (ЭҚЖС коды    кейiн.
              есебi                            10-37, 40,    гі
                                               41), жұмыс    25-күні
              (05.06.2003ж.                    iстейтіндер.
              N 19-г)                          дiң саны 50
                                               адамнан
                                               аспайтын
                                               кәсiпорындар
                                               және олардың
                                               филиалдары

46.  0601052  Кәсiпорындардың  1-Ө      Тоқ.   "Өнеркәсiп"   Есептi
              өнiм (тауарлар,  (қо.     сандық қызметтiң     тоқ.
              қызмет көрсету)  салқы)          негiзгi емес  саннан
              өндiру туралы                    түрiн жүзеге  ке.
              есебi                            асыратын      йiнгi
              (05.06.2003ж.                    заңды тұлға.  10-күні
              N 19-г)                          лар (ЭҚЖС
                                               коды 10-37,
                                               40, 41)

47.  0601005  Кәсiпорындардың  1-Ө      Жедел- Қызметтiң     Есептi
              өнiм (тауарлар,           айлық  негiзгі түрі  айдан
              қызмет көрсету)                  "Өнеркәсiп"   ке.
              өндiру және                      (ЭҚЖС коды    йiнгi
              жөнелту туралы                   10-37, 40,    1-күнi
              есебі                            41), жұмыс
              (05.06.2003ж.                    iстейтiндер.
              N 19-г)                          дiң тiзiмдiк
                                               саны 50
                                               адамнан
                                               асатын
                                               кәсіпорындар
                                               және олардың
                                               филиалдары

48.  0601036  Кәсiпорындардың  1-алк    Айлық  Этил спиртi   Есептi
              этил спирті және (өнер.          мен алко.     айдан
              алкогольдi       кәсiп)          гольдi        ке.
              өнiмдердi өндiру                 өнiмдердi     йiнгi
              және жөнелту                     өндiретiн     10-күні
              туралы есебi                     кәсіпорындар
              (05.06.2003ж.
              N 19-г)

49.  0601049  Кәсiпорындардың  1-ө кү.  Айлық  Қызметтің     Статис.
              заттай           тілетiн         негiзгi түрі  тика
              көрінiсіндегi                    "Өнеркәсіп"   орган.
              өнімнің күтілетін                (ЭҚЖС коды    дары
              шығарылымы                       10-37, 40,    белгі.
              туралы есебі                     41), жұмыс    леген
              (14.07.2003ж.                    iстейтiндер.  кесте
              N 35-г)                          дiң тiзiмдiк  бо.
                                               саны 50       йынша
                                               адамнан       айдың
                                               асатын        бi.
                                               кәсiпорындар  рiншi
                                               және олардың  жар.
                                               филиалдары    тысы

         Инвестициялар және құрылыс өндiрiсiнiң статистикасы

50.  0602028  Инвестициялар    1-инвест Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              туралы                           тiндердiң     жылдан
              мәлiметтер                       тiзiмдiк саны ке.
              (10.06.2003ж.                    50 адамнан    йiнгi
              N 24-г)                          асатын заңды  15
                                               тұлғалар,     сәуiр
                                               олардың
                                               филиалдары
                                               және
                                               өкiлдiктерi

51.  0602029  Объектілердi     2-КҚ     Жылдық Құрылыс       Есепті
              iске қосу       (құрылыс)        салушылар -   жылдан
              туралы                           заңды         кейін.
              мәлiметтер                       тұлғалар,     гі 1
              (10.06.2003ж.                    олардың       ақпан.
              N 24-г)                          филиалдары    нан
                                               мен           кешік.
                                               өкiлдiктерi   тірмей

52.  0602012  Құрылысқа        2-КҚ     Жылдық Құрылыс       Есептi
              салынған                         салып жатқан  жылдан
              инвестицияларды                  немесе        ке.
              игеру және                       балансында    йiнгi
              негiзгі құрал-                   аяқталмаған   15 нау.
              жабдықтарды іске                 құрылыс       рыздан
              қосу туралы                      объектілерi   кешiк.
              мәліметтер                       бар құрылыс   тiрмей
              (10.06.2003ж.                    салушылар -
              N 24-г)                          заңды
                                               тұлғалар,
                                               олардың
                                               филиалдары
                                               мен
                                               өкiлдiктерi

53.  0602007  Жеке тұрғын      1-ЖТҮ    Жылдық Сәулет        Есепті
              үйлер мен басқа                  және қала     жылдан
              да объектілердi                  құрылысының   ке.
              iске қосу туралы                 аумақтық      йiнгi
              мәлiметтер                       органдары     1 ақ.
              (10.06.2003ж.                                  паннан
              N 24-г)                                        кешiк.
                                                             тiрмей

54.  0602010  Есеп беретін     12-құ.   Жылдық Балансында    Есептi
              ұйымның          рылыс           құрылыс       жылдан
              балансында                       машиналары    ке.
              есепте тұрған                    болған        йiнгi
              негiзгі құрылыс                  кәсiпорындар  20 қаң.
              машиналарының                                  тардан
              нақты бар және                                 кешiк.
              пайдаланылуы                                   тірмей
              туралы
              мәлiметтер
              (10.06.2003ж.
              N 24-г)

55.  0602003  Қоршаған ортаны  18-КҚ    Жылдық Заңды         Есептi
              қорғауға                         тұлғалар,     жылдан
              арналған инвес.                  олардың       ке.
              тициялар және                    филиалдарымен йiнгi
              табиғи pecуpc.                   өкiлдiктерi   5 ақ.
              тарды ұтымды                                   паннан
              пайдалану туралы                               кешiк.
              мәлiметтер                                     тiрмей
              (10.06.2003ж.
              N 24-г)

56.  0602025  Құрылыс ұйымдары 1-КҚ     Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              орындаған                        тiндердiң     жылдан
              жұмыстардың                      саны 50       ке.
              (көрсетiлген                     адамнан       йiнгi
              қызметтердің)                    асатын        31 нау.
              көлемі туралы                    ұйымдар       рыздан
              мәлiметтер                       (кәсіпорын.   кешiк.
              (10.06.2003ж.                    дар), олардың тiрмей
              N24-г)                           филиалдары
                                               мен өкiлдiк.
                                               терi, қызмет.
                                               тің негiзгi
                                               түрі
                                               "Құрылыс"

57.  0602034  Құрылыс ұйымдары 1-КҚ     Жылдық Жұмыс істей.  Есептi
              орындаған        (шағын)         тіндердiң     жылдан
              жұмыстардың                      саны 50       ке.
              (көрсетiлген                     адамнан       йінгі
              қызметтердің)                    аспайтын      31 нау.
              көлемi туралы                    ұйымдар (кә.  рыздан
              мәлiметтер                       сіпорындар),  кешiк.
              (10.06.2003ж.                    олардың фи.   тiрмей
              N 24-г)                          лиалдары мен
                                               өкiлдiктерi,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Құрылыс"

58.  0602032  Қазақстан        1-РИЖТ   Жарты  Қазақстан     Есептi
              Республикасының           жылдық Республика.   тоқ.
              Республикалық             Тоқ.   сының Рес.    саннан
              (жергілiкті)              сандық публикалық    ке.
              инвестициялық                    (жергiлiктi)  йiнгi
              жобалар                          инвестициялық 7-күні
              тiзбесiне                        жобалар       және
              енгiзiлген                       тiзбесiне     есептi
              объектілердің                    енгiзiлген    жарты
              құрылысы және                    объектілер    жыл.
              iске қосу туралы                 бойынша заңды дықтан
              мәлiметтер                       тұлғалар,     ке.
              (10.06.2003ж.                    олардың       йінгі
              N 24-г)                          филиалдары    10-күні
                                               мен
                                               өкiлдiктерi
                                               (тiзiм
                                               бойынша)

59.  0602033  Құрылыс ұйымдары 1-КҚ     Тоқ.   Жұмыс істей.  Есептi
              орындаған        (шағын)  сандық тіндердiң     тоқсан.
              жұмыстардың                      саны 50       нан ке.
              (көрсетiлген                     адамнан       йінгі
              қызметтердің)                    аспайтын      10
              көлемi туралы                    ұйымдар (кә.  күннен
              мәлiметтер                       сіпорындар),  кешiк.
              (10.06.2003ж.                    олардың фи.   тiрмей
              N 24-г)                          лиалдары мен
                                               өкiлдiктерi,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Құрылыс"

60.  0602018  Инвестициялар    1-инвест Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              туралы                    сандық тiндердiң     тоқ.
              мәліметтер                       тізiмдiк      саннан
              (10.06.2003ж.                    саны 50       ке.
              N 24-г)                          адамнан       йiнгi
                                               асатын заңды  25-
                                               тұлғалар,     күнге
                                               олардың
                                               филиалдары
                                               мен
                                               өкiлдiктерi

61.  0602047  Негiзгi          1-инвест Жедел- Жұмыс iстей.  Есепті
              капиталға                 айлық  тіндердiң     айдан
              инвестициялар                    саны 50       ке.
              туралы                           адамнан       йiнгi
              мәлiметтер                       асатын        2-
              (10.06.2003ж.                    заңды         күннен
              N 24-г)                          тұлғалар,     кешiк.
                                               олардың       тiрмей
                                               филиалдары
                                               мен
                                               өкiлдiктерi

62.  0602006  Объектiлердi     2-КҚ     Жедел- Құрылыс       Есептi
              iске қосу туралы (құры.   айлық  салушылар -   айдан
              мәлiметтер       лыс)            заңды         ке.
              (10.06.2003ж.                    тұлғалар,     йiнгi
              N 24-г)                          олардың       2-
                                               филиалдары    күннен
                                               мен           кешiк.
                                               өкiлдiктерi   тірмей

63.  0602008  Жеке тұрғын      1-ЖТY    Жедел- Сәулет және   Есептi
              үйлер мен басқа           айлық  қала құрылы.  айдан
              да объектiлердi                  сының аумақ.  ке.
              іске қосу туралы                 тық органдары йінгі
              мәліметтер                                     2-
              (10.06.2003ж.                                  күннен
              N 24-г)                                        кешiк.
                                                             тірмей

64.  0602031  Мердiгерлiк      1-КҚ     Жедел- Жұмыс iстей.  Есепті
              құрылыс ұйымдары          айлық  тiндердiң     айдан
              орындаған                        саны 50       ке.
              жұмыстардың                      адамнан       йiнгi
              (көрсетiлген                     асатын        4-
              қызметтердiң)                    ұйымдар (кә.  күннен
              көлемi туралы                    сіпорындар),  кешiк.
              мәлiметтер                       олардың       тiрмей
              (10.06.2003ж.                    филиалдары
              N 24-г)                          және өкiлдiк.
                                               терi, қызмет.
                                               тiң негiзгi
                                               түрі "Құрылыс"

                 Қызмет көрсету саласы статистикасы

65.  0605503  Кәрiз (жекелеген 1-су.    Жылдық Ағынды суды   Есепті
              кәріз желiсiнiң) бұрғы           бұруды жүзеге жылдан
              жұмысы туралы                    асыратын      ке.
              есеп                             және өзiнiң   йінгі
              (19.05.2003ж.                    балансында су 10 ақ.
              N 10-г)                          құбыры-       панға
                                               кәрiздiк      дейін
                                               объектiлерi
                                               бар заңды
                                               және жеке
                                               тұлғалар

66.  0603418  Табиғат         1-қорық   Жылдық Табиғат       Есептi
              қорықтарының,                    қорықтары     жылдан
              мемлекеттік                      (ЭҚЖС коды    ке.
              ұлттық табиғат                   92.53.2)      йінгі
              парктерінің                                    25 қаң.
              есебі                                          тарға
              (19.05.2003ж.                                  дейiн
              N 10-г)

67.  0603415  Мұражай қызметі  1-мұ.    Жылдық Мұражайлар    Есептi
              туралы есеп      ражай           (ЭҚЖС коды    жылдан
              (19.05.2003ж.                    92.52.1)      ке.
              N 10-г)                                        йінгі
                                                             10 қаң.
                                                             тарға
                                                             дейiн

68.  0603416  Клуб түрiндегi   1-клуб.  Жылдық Клуб түрiн.   Есептi
              мәдениет         тар             дегi мәдениет жылдан
              мекемелерінің                    мекемелерi    ке.
              есебi                            (ЭҚСЖ коды    йiнгі
              (19.05.2003ж.                    92.51.5)      10 қаң.
              N 10-г)                                        тарға
                                                             дейiн

69.  0603420  Театр қызметi    1-театр  Жылдық Театрлар      Есептi
              туралы есеп                      (ЭҚЖС коды    жылдан
              (19.05.2003ж.                    92.31.1)      ке.
              N 10-г)                                        йiнгi
                                                             10 қаң.
                                                             тарға
                                                             дейін

70.  0603417  Кітапхана жұмысы 1-кі.    Жылдық Тұрған жерi   Есепті
              туралы есеп      тапхана         бойынша       жылдан
              (19.05.2003ж.                    құрылымдық    ке.
              N 10-г)                          бөлімшелер    йінгі
                                               бөлiнiсiндегі 10 қаң.
                                               кiтапханалар  тарға
                                               (ЭҚЖС коды    дейін
                                               92.51.2,
                                               мектептердiң,
                                               жоғары оқу
                                               орындарының
                                               және
                                               колледждердің
                                               кiтапханала.
                                               рынан басқа)

71.  0603421  Луна-парк пен    1-парк.  Жылдық Ойын-сауық    Есептi
              демалыс паркiнің тер             және демалыс  жылдан
              жұмысы туралы                    парктері      ке.
              есеп                             (ЭҚЖС коды    йiнгі
              (19.05 2003ж.                    92.33)        10 қаң.
              N 10-г)                                        тарға
                                                             дейiн

72.  0603419  Хайуанаттар      1-хай.   Жылдық Хайуанаттар   Eceптi
              паркiнiң жұмысы  уанат.          парктері      жылдан
              туралы есеп      тар             (ЭҚЖС коды    ке.
              (19.05.2003ж.    паркi           92.53.1)      йiнгi
              N 10-г)                                        10 қаң.
                                                             тарға
                                                             дейiн

73.  0605102  Кино көрсетудi   1-кино   Жылдық Кинофильмдер  Есептi
              жүзеге асыратын                  көрсетуге     жылдан
              ұйымдардың                       байланысты    ке.
              қызметi туралы                   қызметті      йiнгi
              есеп                             жүзеге        10 қаң.
              (19.05.2003ж.                    асыратын      тарға
              N 10-г)                          ұйымдар (ЭҚЖС дейiн
                                               коды 92.13)

74.  0605101  Концерттік      1-концерт Жылдық Концерттік    Есептi
              қызмет туралы                    қызметті      жылдан
              есеп                             жүзеге        ке.
              (19.05.2003ж.                    асыратын      йiнгi
              N 10-г)                          ұйымдар       10 қаң.
                                               (ЭҚЖС коды    тарға
                                               92.31.2)      дейiн

75.  0603423  Кәсіпорынның     2-қызмет Жылдық Жұмыс iстей.  Есепте
              көрсеткен        көрсету         тiндердiң     жылдан
              қызметінің                       тiзiмдiк      ке.
              көлемi туралы                    саны 50       йiнгi
              есебi                            адамнан       30 нау.
              (29.05.2003ж.                    асатын кәсi.  рызға
              N 16-г)                          порындар      дейiн
                                               және жұмыс
                                               iстейтіндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың фи.
                                               лиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               қызмет
                                               көрсету сала.
                                               сындағы жыл.
                                               жымайтын
                                               мүлiкке, ма.
                                               шиналар мен
                                               жабдықтарды
                                               жалға беруге,
                                               есептеу тех.
                                               никасына,
                                               зерттеулер
                                               және әзiрле.
                                               мелер сала.
                                               сында қызмет
                                               көрсетуге,
                                               тұтынушыларға
                                               қызметтiң
                                               өзге де
                                               түрлерiн көр.
                                               сетуге, ақаба
                                               суларды жоюға,
                                               демалысты
                                               ұйымдастыру
                                               жөнiнде қызмет
                                               көрсетуге,
                                               өзге де
                                               қызметтерге
                                               байланысты
                                               (ЭҚЖС кодтары
                                               70-74, 90,
                                               92, 93)

76.  0603403  Мемлекеттік     2-қызмет  Жылдық Қызметтің     Есептi
              басқару         көрсету          негізгi түрi  жылдан
              мекемелерiнің   (басқару)        кәсiпорын.    ке.
              көрсеткен                        дарға,        йiнгi
              қызметінің                       мекемелерге   30
              көлемi туралы                    немесе халық. нау.
              есебi                            қа қызмет     рызға
              (29.05.2003ж.                    көрсететiн    дейiн
              N 16-г)                          мемлекеттік
                                               басқару
                                               саласындағы
                                               мекемелер
                                               (ЭҚЖС
                                               коды 75)

77.  0605069  Туристік        1-ТЭ      Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              қызмет          (туризм)  сандық тiндердiң     тоқсан.
              туралы                           тiзiмдiк саны нан
              есеп                             50 адамнан    кейінгі
              (29.05.2003                      асатын,       25-
              ж. N 16-г)                       туризм және   күнге
                                               қонақ үй      дейін
                                               шаруашылығы
                                               қызметiмен
                                               айналысатын
                                               (ЭҚЖС кодтары
                                               63.3, 55.1,
                                               55.2)
                                               кәсіпорындар

78.  0603424  Кәсіпорын.      2-қызмет  Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              ның көрсет.     көрсету   сандық тiндердiң     тоқ.
              кен қызме.                       тізiмдiк      саннан
              тінің көле                       саны 50       ке.
              мі туралы                        адамнан       йінгі
              есебі                            асатын        25-
              (29.05.2003                      кәсіпорындар  күнге
              ж. N 16-г)                       және жұмыс    дейiн
                                               iстейтіндер.
                                               дің санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгі түрi
                                               қызмет
                                               көрсету
                                               саласындағы
                                               жылжымайтын
                                               мүлiкке,
                                               машиналар мен
                                               жабдықтарды
                                               жалға беруге,
                                               есептеу
                                               техникасына
                                               зерттеулер
                                               және әзiрле.
                                               мелер сала.
                                               сында қызмет
                                               көрсетуге,
                                               тұтынушыларға
                                               қызметтiң
                                               өзге де түр.
                                               лерiн көрсе.
                                               туге, ақаба
                                               суларды жоюға,
                                               демалысты
                                               ұйымдастыру
                                               жөнiнде қызмет
                                               көрсетуге,
                                               өзге де қыз.
                                               меттерге бай.
                                               ланысты (ЭҚЖС
                                               кодтары 70-74,
                                               90, 92, 93)

Ішкі және сыртқы сауда статистикасы

79.  0603382  Есептік отын-    1-035    Жылдық Қызмет түрiне Есептi
              энергетикалық                    байланыссыз,  жылдан
              баланс                           жылумен       ке.
              (17.06.2002ж.                    энергияны     йiнгі
              N 24-г)                          жеткiзушi     25
                                               және тұтынушы наурыз
                                               болып
                                               табылатын
                                               кәсiпорындар
                                               (шағын
                                               кәсіпорындар
                                               бойынша -
                                               мемлекеттiк
                                               статистика
                                               органдары
                                               белгілеген
                                               тiзiм
                                               бойынша)

80.  0603413  Көтерме сауда    1-кө.    Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              кәсiпорындарының терме           тiндердiң     жылдан
              тауарларды өткiзу                тiзiмдiк      ке.
              құрылымы туралы                  саны 50       йiнгi
              есеп                             адамнан       31 нау.
              (02.06.2003ж.                    асатын        рызға
              N 17-г)                          кәсiпорындар  дейiн
                                               және жұмыс
                                               істейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Көтерме
                                               сауда" (ЭҚЖС
                                               кодтары
                                               51.2-51.9)

81.  0603409  Агенттер арқылы  1-дел.   Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              (сыйақыға немесе далдар          тiндердiң     жылдан
              шарт негiзiнде)                  тiзiмдiк      ке.
              көтерме сауда                    саны 50       йiнгi
              туралы есеп                      адамнан       30 нау.
              (02.06.2003ж.                    асатын        рызға
              N 27-г)                          кәсiпорындар  дейін
                                               және жұмыс
                                               iстейтіндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Агенттер
                                               арқылы
                                               көтерме сауда
                                               (сыйақыға
                                               немеce шарт
                                               негiзiнде)"
                                               (ЭҚЖС коды
                                               51.1)

82.  0603412  Бөлшек сауда кә. 1-бөлшек Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              сіпорындарының   сауда           тiндердiң     жылдан
              тауар өткізу                     тiзiмдiк      ке.
              құрылымы туралы                  саны 50       йiнгi
              есеп                             адамнан       31 нау.
              (02.06.2003ж.                    асатын        рызға
              N 17-г)                          кәсіпорындар  дейiн
                                               және жұмыс
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Бөлшек
                                               сауда" (ЭҚЖС
                                               кодтары
                                               52.1-52.6)

83.  0603411  Автомобильдердi, 1-авто   Жылдық Жұмыс iстей.  Ecепті
              мотоциклдерді                    тiндердiң     жылдан
              сату және жөндеу                 тiзiмдiк      ке.
              туралы есеп                      саны 50       йiнгi
              (02.06.2003ж.                    адамнан       31 нау.
              N 17-г)                          асатын        рызға
                                               кәсiпорындар  дейiн
                                               және жұмыс
                                               iстейтiндер.
                                               дің санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Автомобиль.
                                               дер мен
                                               мотоциклдерді
                                               сату,
                                               техникалық
                                               қызмет
                                               көрсету және
                                               жөндеу"
                                               (ЭҚЖС коды
                                               50)

84.  0603410  Тұрмыстық және   1-жөндеу Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              жеке пайдала.                    тiндердiң     жылдан
              натын бұйымдар.                  тiзiмдiк      ке.
              ды жөндеу                        саны 50       йiнгi
              бойынша кәсі.                    адамнан       31 нау.
              порындар                         асатын        рызға
              көрсеткен                        кәсіпорындар  дейiн
              қызметтер                        және жұмыс
              туралы есеп                      істейтін.
              (02.06.2003ж.                    дердің санына
              N 17-г)                          байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi түрi
                                               "Тұрмыстық
                                               және жеке
                                               пайдаланатын
                                               бұйымдарды
                                               жөндеу"
                                               (ЭҚЖС коды
                                               52.7)

85.  0603357  Базарлар туралы  12-сауда Жылдық Өзінiң құ.    Есепті
              есеп                             рамында       жылдан
              (28.05.2003ж.                    базарлары     ке.
              N 13-г)                          бар барлық    йінгі
                                               базарлар,     30 нау.
                                               кәсiпорындар  рызға
                                                             дейiн

86.  0603414  Мейрамханалар.   2-мей.   Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              дың, барлардың,  рамха.          тiндердiң     жылдан
              acxaналардың     налар           тiзiмдiк      ке.
              және дайын                       саны 50       йiнгi
              тағамдарды                       адамнан       31 нау.
              жеткiзу бойынша                  асатын        рызға
              көрсетiлетін                     кәсiпорындар  дейiн
              қызметтердi                      және жұмыс
              өткiзу құрылымы                  iстейтiндер.
              туралы есеп                      дiң санына
              (02.06.2003ж.                    байланыссыз
              N 17-г)                          олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi түрi
                                               "Мейрамхана.
                                               лар, барлар,
                                               асханалар,
                                               дайын тағам.
                                               дарды жеткi.
                                               зу" (ЭҚЖС
                                               кодтары 55.3
                                               - 55.5)

87.  0603374  Тауар биржасының 1-биржа  Жарты- Тауар         Есепті
              қызметі туралы            жылдық биржалары     жарты
              есеп                                           жылдан
              (17.06.2002ж.                                  ке.
              N 24-г)                                        йінгi
                                                             10-
                                                             күнге
                                                             дейiн

88.  0603813  Шетел капиталы   1-C35    Жарты  Шетел инвес.  1-жар.
              қатысқан кәсі.            жылдық торларының    ты.
              порынның қызметi                 үлескерлiкпен жылдық
              туралы есеп                      қатысуымен    үшiн -
              (17.06.2002ж.                    құрылған      есепті
              N 24-г)                          немесе        ке.
                                               толықтай      зеңнен
                                               шетел инвес.  кейін.
                                               торларына     гі 30-
                                               жататын заңды күнi;
                                               тұлғалар,     жыл
                                               филиалдары    үшiн -
                                               мен           есептi
                                               өкiлдiктерi   жылдан
                                                             кейiн.
                                                             гi 25
                                                             наурыз

89.  0603387  Бөлшек сауда     1-бөлшек Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              кәсіпорындарының сауда    сандық тiндердiң     тоқ.
              тауар өткiзу                     тiзiмдiк      саннан
              құрылымы туралы                  саны 50       ке.
              есеп                             адамнан       йiнгi
              (02.06.2003ж.                    асатын        15-шi
              N 17-г)                          кәсiпорындар  күнге
                                               және жұмыс    дейiн
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi түрi
                                               "Бөлшек
                                               сауда" (ЭҚЖС
                                               кодтары 52.1
                                               - 52.6)

90.  0603386  Мейрамханалардың, 1-мей.  Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              барлардың,       рамха.   сандық тіндердiң     тоқ.
              асханалардың     налар           тiзiмдiк      саннан
              және дайын                       саны 50       ке.
              тағамдарды                       адамнан       йiнгi
              жеткiзуде көр.                   асатын        15-шi
              сетілетін                        кәсіпорындар  күнге
              қызметтердi                      және жұмыс    дейін
              өткiзу құрылымы                  iстейтіндер.
              туралы есеп                      дiң санына
              (02.06.2003ж.                    байланыссыз
              N 17-г)                          олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi түрi
                                               "Мейрамхана.
                                               лар, барлар,
                                               асханалар,
                                               дайын
                                               тағамдарды
                                               жеткiзу"
                                               (ЭҚЖС кодтары
                                               55.3 - 55.5)

91.  0603388  Көтерме сауда    1-кө.    Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              кәсіпорындарының терме    сандық тiндердiң     тоқ.
              тауар өткiзу     сауда           тiзiмдiк      саннан
              құрылымы туралы                  саны 50       ке.
              есеп                             адамнан       йiнгi
              (02.06.2003ж.                    асатын        15-шi
              N 17-г)                          кәсiпорындар  күнге
                                               және жұмыс    дейiн
                                               iстейтiндер.
                                               дің санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгі түрi
                                               "Көтерме
                                               сауда" (ЭҚЖС
                                               кодтары 51.2
                                               - 51.9)

92.  0603385  Агенттер арқылы  1-дел.   Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              (сыйақы немесе   далдар   сандық тiндердiң     тоқ.
              шарт негiзiнде)                  тiзiмдiк      саннан
              көтерме сауда                    саны 50       ке.
              туралы есеп                      адамнан       йінгi
              (02.06.2003ж.                    асатын        15-шi
              N 17-г)                          кәсiпорындар  күнге
                                               және жұмыс    дейін
                                               iстейтіндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгі түрi
                                               "Агенттер
                                               арқылы
                                               көтерме сауда
                                               (сыйақыға
                                               немеce шарт
                                               негiзiнде)"
                                               (ЭҚЖС коды
                                               51.1)

93.  0603383  Автомобильдердi, 1-авто   Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              мотоциклдердi             сандық тiндердiң     тоқ.
              сату және жөндеу                 тізiмдiк      саннан
              туралы есеп                      саны 50       ке.
              (02.06.2003ж.                    адамнан       йiнгi
              N 17-г)                          асатын        15-шы
                                               кәсiпорындар  күнге
                                               және жұмыс    дейiн
                                               iстейтіндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негізгi түрі
                                               "Автомобиль.
                                               дер мен
                                               мотоциклдердi
                                               сату, техни.
                                               калық қызмет
                                               көрсету,
                                               жөндеу" (ЭҚЖС
                                               коды 50)

94.  0603384  Тұрмыстық және   1-жөндеу Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              жеке                      сандық тiндердiң     тоқ.
              пайдаланатын                     тізiмдiк      саннан
              бұйымдарды                       саны 50       ке.
              жөндеу кәсіпо.                   адамнан       йiнгi
              рындары                          асатын        15-шы
              көрсеткен                        кәсіпорындар  күнге
              қызметтер туралы                 және жұмыс    дейін
              есеп                             iстейтiндер.
              (17.06.2002ж.                    дiң санына
              N 24-г)                          байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрі
                                               "Тұрмыста
                                               және жеке
                                               пайдаланатын
                                               бұйымдарды
                                               жөндеу" (ЭҚЖС
                                               коды 52.7)

95.  0603422  Жанар-жағар май  5-ЖЖМ    Айлық  Жанар-жағар   Есептi
              материалдарының  (қорлар)        май материал. айдан
              қоры туралы есеп                 дарын тұтыну. ке.
              (17.06.2002ж.                    шы болып      йiнгi
              N24-г)                           табылатын     3-күнi
                                               негiзгi       (егiс
                                               жеткiзушілер  жұмыс.
                                               мен ауыл      тары
                                               шаруашылығы   кезе.
                                               құралымдары   ңiне -
                                               (шағын        1 нау.
                                               кәсiпорындар  рыздан
                                               бойынша -     1 қа.
                                               мемлекеттік   занға
                                               статистика    дейiн)
                                               органдары
                                               белгілеген
                                               тiзбе
                                               бойынша)

96.  0603381  Отын қорлары     4-отын   Айлық  Экономикалық  Есептi
              туралы           (қорлар)        қызмет түрiне айдан
              (17.06.2002ж.                    байланыссыз,  ке.
              N 24-г)                          отынды        йінгі
                                               жеткiзушi     1-күнi
                                               және тұтынушы (от
                                               болып табыла. жағу
                                               тын кәсіпо.   мау.
                                               рындар (шағын сымы
                                               кәсіпорындар  кезе.
                                               бойынша-      ңiне -
                                               мемлекеттiк   1 қаң.
                                               статистика    тардан
                                               органдары     1 сә.
                                               белгілеген    уiрге
                                               тiзбе         дейiн
                                               бойынша)      және
                                                             1 қа.
                                                             заннан
                                                             1 жел.
                                                             тоқ.
                                                             санға
                                                             дейiн)

97.  0603399  Тауарларды,      1-сауда  Айлық  Жұмыс iстей.  Есептi
              қызмет көрсетудi                 тiндердiң     айдан
              өткiзу туралы                    тiзiмдiк      ке.
              есеп                             саны 50       йiнгi
              (28.05.2003ж.                    адамнан       3-ші
              N 13-г)                          асатын        күнге
                                               кәсiпорындар
                                               және жұмыс
                                               істейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi түрi
                                               "Автомобиль.
                                               дер мен
                                               мотоциклдердi
                                               сату, техника.
                                               лық қызмет
                                               көрсету,
                                               жөндеу",
                                               "Көтерме
                                               сауда және
                                               комиссиялық
                                               агенттер
                                               арқылы сату",
                                               "Үйде пайда.
                                               ланатын бұ.
                                               йымдардың
                                               бөлшек
                                               саудасы және
                                               жөндеу",
                                               "Мейрамхана.
                                               лар, асхана.
                                               лар және
                                               басқалары"
                                               (ЭҚЖС кодтары
                                               50-52, 55.3
                                               - 55.5)

                   Көлiк және байланыс статистикасы

98.  0601624  Жалпы пайдалану. 41-шос   Жылдық Негiзгi қыз.  Есепті
              дағы автомобиль  (жол)           мет түрiне    жылдан
              жолдары туралы                   байланыссыз,  ке.
              есеп                             жолды пайда.  йінгі
              (17.06.2002ж.                    лану, жөндеу  25 қаң.
              N26-г)                           және күтіп    тарға
                                               ұстаумен      дейiн
                                               айналысатын
                                               кәсіпорындар,
                                               олардың
                                               филиалдары

99.  0601634  Пайдаланылатын   ТЖ       Жылдық Темiр жол     Есепті
              темiр жол желі.                  көлігінің кә. жылдан
              лерінің ұзындығы                 сіпорындары,  ке.
              мен қызметтің                    сондай-ақ     йінгі
              негiзгi көрсет.                  Қазақстан     25 нау.
              кіштерi туралы                   аумағы        рызға
              темiр жолдың                     бойынша       дейiн
              есебі                            өтетiн басқа
              (17.06.2002ж .                   да темiр
              N 26-г)                          жолдардың
                                               бөлiмдерi мен
                                               учаскелерi
                                               (ЭҚЖС коды
                                               60.10)

100. 0601612  Автокөлiктердің  1-Көлiк  Жылдық Өз балансында Есептi
              нақты бары және  (шос)           немесе жалға  жылдан
              жұмысы туралы                    алған aвтокө. ке.
              есеп                             лiгi болған,  йiнгi
              (17.06.2002ж.                    сондай-ақ     10 ақ.
              N 26-г)                          лизинг        панға
                                               бойынша       дейiн
                                               автокөлiк
                                               алған, жұмыс
                                               iстейтiндер.
                                               дің тізiмдiк
                                               саны 50
                                               адамнан
                                               асатын кәсi.
                                               порындар
                                               және жұмыс
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары

101. 0601666  Нақты бар авто.  1-Көлiк  Жылдық Жеке иелену.  Есептi
              көлiктер туралы  (шос)           шiлер бойынша жылдан
              есеп                             жол полиция.  ке.
              (17.06.2002ж.                    сының         йiнгi
              N26-г)                           органдары     10 ақ.
                                                             панға
                                                             дейiн

102. 0601675  Жалпы пайдала.   1-Көлiк  Жылдық Өз балансында Есептi
              нылмайтын темiр  (темiр          жалпы пайда.  жылдан
              жол көлiгi       жол)            ланылмайтын   ке.
              туралы есеп                      локомотивте.  йінгі
              (17.06.2002ж.                    рi, вагонда.  9 қаң.
              N 26-г)                          ры, темiр     тарға
                                               жол жолдары   дейiн
                                               болған
                                               кәсiпорындар

103. 0601626  Нақты бар iшкi   11-ішкi  Жылдық Қызметтің     Есептi
              кеме қатынас     (cу)            негiзгі түрi  жылдан
              жолдары мен                      "Өзен көлiгi" ке.
              жалпы пайдала.                   (ЭҚЖС коды    йiнгі
              нылатын су                       61.2) болатын 1 нау.
              көлiктерiнің                     кәсiпорындар, рызға
              жұмысы туралы                    сондай-ақ су  дейiн
              есеп                             көлігінің
              (17.06.2002ж.                    басқадай
              N 26-г)                          қосымша
                                               қызметтерін
                                               жүзеге
                                               асыратын
                                               кәсіпорындар
                                               (ЭҚЖС коды
                                               63.22)

104. 0601680  Қатынас түрлерi  65       Жылдық Жұмыс iстей.  Есептi
              бойынша көлiк                    тiндердiң     жылдан
              жұмысы туралы                    тiзiмдiк      ке.
              есеп                             саны 50       йiнгi
              (04.06.2003ж.                    адамнан       25 нау.
              N 18-г)                          асатын кәсi.  рызға
                                               порындар және дейiн
                                               жұмыс iстей.
                                               тіндердің
                                               санына байла.
                                               ныссыз олар.
                                               дың филиал.
                                               дары, қызмет.
                                               тің негізгi
                                               түрi "Көлiк"
                                               (ЭҚЖС коды
                                               60-63; 63.3
                                               басқа),
                                               сондай-ақ
                                               қоғамдық
                                               көлiкпен
                                               жолаушылар
                                               тасымалдауды
                                               жүзеге
                                               асыратын,
                                               қызметтің
                                               басқа түрiмен
                                               айналысатын
                                               кәсiпорындар

105. 0601670  Пошта байланы.   1-бай.   Жылдық Пошта байла.  Есептi
              сының көрсеткен  ланыс           нысы саласын. жылдан
              қызметтерi                       дағы қызметтi ке.
              туралы есеп                      жүзеге асыр.  йiнгi
              (04.06.2003ж.                    ған (ЭҚЖС     25 нау.
              N 18-г)                          коды 64.1),   рызға
                                               жұмыс iстей.  дейiн
                                               тіндердің
                                               тiзiмдiк саны
                                               50 адамнан
                                               асатын кәсi.
                                               порындар және
                                               жұмыс iстей.
                                               тiндердiң
                                               санына байла.
                                               ныссыз олар.
                                               дың филиал.
                                               дары

106. 0601668  Электр байланы.  2-бай.   Жылдық Электр байла. Есептi
              сының көрсеткен  ланыс           нысы саласын. жылдан
              қызметтерi                       дағы қызметті ке.
              туралы есеп                      жүзеге асыр.  йiнгі
              (04.06.2003ж.                    ған (ЭҚЖС     25 нау.
              N 18-г)                          коды 64.2),   рызға
                                               жұмыс iстей.  дейiн
                                               тiндердің
                                               тiзiмдiк саны
                                               50 адамнан
                                               асатын кәсi.
                                               порындар және
                                               жұмыс iстей.
                                               тiндердiң
                                               санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары

107. 0601072  Қатынастың       1-Көлiк  Жарты- Бағыттық      Есептi
              барлық           (бағыт)  жылдық автобус       жарты
              түрлерiндегi                     тасымалын     жылдан
              aвтобус                          мемлекеттік   ке.
              бағыттары                        реттеудi      йінгi
              туралы есеп                      жүзеге асыра. 25-
              (21.08.2003ж.                    тын өңiрлiк   күнге
              N44-г)                           атқарушы      дейiн
                                               органдардың
                                               бөлiмшелерi
                                               (көлiк депар.
                                               таменттері,
                                               басқармалары
                                               немесе басқа
                                               ұйымдар)

108. 0601664  Теңiз портта.    31-T     Жарты- Теңiз порт.   Eсепті
              рындағы тиеу-    (қайта   жылдық тары, қызмет. жарты
              түсiру жұмыс.    тиеу)           тің негiзгі   жылдан
              тары туралы есеп                 түрi "Жүк.    ке.
              (17.06.2002ж.                    тердi көлiк.  йiнгi
              N 26-г)                          тік өңдеу"    10-
                                               (ЭҚЖС коды    күнге
                                               63.11)        дейiн

109. 0601679  Құрылықтағы өзге 1-Көлiк  Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              де көлiктердiң   (авто,   сандық тiндердiң     тоқ.
              жұмыстары туралы электр)         тiзiмдiк      саннан
              есеп                             саны 50       ке.
              (04.06.2003ж.                    адамнан       йiнгі
              N 18-г)                          асатын        2-күнi
                                               кәсіпорындар
                                               және жұмыс
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негізгі түрi
                                               "Құрылықтағы
                                               өзге де жол
                                               көлігі" (ЭҚЖС
                                               коды 60.2),
                                               сондай-ақ
                                               қоғамдық
                                               көлiкпен
                                               жолаушылар
                                               тасымалдауды
                                               жүзеге
                                               асыратын,
                                               қызметтің
                                               басқа түрле.
                                               рiмен айналы.
                                               сатын кәсiпо.
                                               рындар

110. 0601677  Әуе көлiгiнiң    1-Көлiк  Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              жұмысы туралы    (авиа)   сандық тiндердiң     тоқ.
              есеп                             тiзiмдiк      саннан
              (17.06.2002ж.                    саны 50       ке.
              N 26-г)                          адамнан       йiнгi
                                               асатын кәсi.  2-күнi
                                               порындар және
                                               жұмыс iстей.
                                               тiндердiң
                                               санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Әуе көлігі"
                                               (ЭҚЖС коды
                                               60)

111. 0601673  Темiр жол көлі.  1-Көлiк  Тоқ.   Темiр жол     Есепті
              гінің жұмысы     (тж)     сандық көлiгiнің     тоқ.
              туралы есеп                      кәсіпорын.    саннан
              (17.06.2002ж.                    дары,         ке.
              N 26-г)                          сондай-ақ     йiнгi
                                               Қазақстан     2-күнi
                                               аумағы
                                               бойынша
                                               өтетін басқа
                                               да темiр
                                               жолдардың
                                               бөлiмдерi мен
                                               учаскелерi
                                               (ЭҚЖС коды
                                               60.10)

112. 0601676  Өзен көлігінiң   1-Көлiк  Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              жұмысы туралы    (өзен)   сандық тiндердiң     тоқ.
              есеп                             тiзiмдiк      саннан
              (17.06.2002ж.                    саны 50       ке.
              N 26-г)                          адамнан       йiнгi
                                               асатын        2-күнi
                                               кәсiпорындар
                                               және жұмыс
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтiң
                                               негiзгi түрi
                                               "Өзен көлiгi"
                                               (ЭҚЖС коды
                                               61.2)

113. 0601678  Құбыр көлiгінiң  1-Көлiк  Тоқ.   Жұмыс істей.  Есептi
              жұмысы туралы    (құбыр)  сандық тiндердiң     тоқ.
              есеп                             тiзiмдiк      саннан
              (17.06.2002ж.                    саны 50       ке.
              N 26-г)                          адамнан       йiнгi
                                               асатын        2-күнi
                                               кәсiпорындар
                                               және жұмыс
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi түрi
                                               "Құбыр
                                               бойынша жүк
                                               тасу" (ЭҚЖС
                                               коды 60.3)

114. 0601681  Бағыттық         2-Көлiк  Тоқ.   Автобустық    Есептi
              автобустармен    (бағыт)  сандық бағыттық      тоқ.
              жолаушылар                       автобустармен саннан
              тасымалдау                       жолаушылар    ке.
              туралы eceп                      тасымалдау    йiнгi
              (21.08.2003ж.                    бойынша       15-
              N44-г)                           қызмет        күнге
                                               көрсетудi     дейiн
                                               жүзеге
                                               асыратын
                                               барлық кәсi.
                                               порындар,
                                               олардың
                                               филиалдары

115. 0601674  Теңiз көлiгінiң  1-Көлiк  Тоқ.   Қызметтiң     Есептi
              жұмысы туралы    (теңiз)  сандық негiзгi түрi  тоқ.
              есеп                             "Теңіз көлi   саннан
              (17.06.2002ж.                    гі" (ЭҚЖС     ке.
              N 26-г)                          коды 61.1)    йiнгi
                                               болатын       2-күнi
                                               кәсiпорындар

116. 0601615  Қатынас түрлерi  65       Тоқ.   Жұмыс істей.  Есепті
              бойынша көлiк             сандық тiндердің     тоқ.
              жұмысы туралы                    тiзiмдiк      саннан
              есеп                             саны 50       ке.
              (04.06.2003ж.                    адамнан       йiнгі
              N 18-г)                          асатын кәсі.  30-
                                               порындар және күнге
                                               жұмыс iстей.  дейiн
                                               тiндердiң
                                               санына байла.
                                               ныссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгі түрi
                                               "Көлiк" (ЭҚЖС
                                               коды 60-63;
                                               63.3 басқа),
                                               сондай-ақ
                                               қоғамдық
                                               көлiкпен
                                               жолаушылар
                                               тасымалдауды
                                               жүзеге
                                               асыратын,
                                               қызметтiң
                                               басқа түрiмен
                                               айналысатын
                                               кәсiпорындар

117. 0601671  Пошта және       3-бай.   Айлық  Пошта және    Есептi
              электр           ланыс           электр        айдан
              байланысы                        байланысы     20-
              көрсеткен                        саласындағы   күнге
              қызметтер                        қызметті      дейiн
              туралы есеп                      жүзеге
              (04.06.2003ж.                    асырған
              N 18-г)                          кейінгi (ЭҚЖС
                                               коды 64),
                                               жұмыс iстей.
                                               тіндердің
                                               тiзiмдiк саны
                                               50 адамнан
                                               асатын
                                               кәсiпорындар
                                               және жұмыс
                                               iстейтiн.
                                               дердiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары

118. 0601663  Көлiк жұмысы     1-көлiк  Айлық  Жұмыс iстей.  Eceптi
              туралы есеп                      тiндердiң     айдан
              (04.06.2003ж.                    тiзiмдiк      ке.
              N 18-г)                          саны 50       йiнгi
                                               адамнан       2-күнге
                                               асатын
                                               кәсiпорындар
                                               және жұмыс
                                               iстейтiндер.
                                               дiң санына
                                               байланыссыз
                                               олардың
                                               филиалдары,
                                               қызметтің
                                               негiзгi түрі
                                               "Көлiк" (ЭҚЖС
                                               кодтары
                                               60-62),
                                               сондай-ақ
                                               қоғамдық
                                               көлiкпен
                                               жолаушылар
                                               тасымалдауды
                                               жүзеге
                                               асыратын,
                                               қызметтiң
                                               басқа түрімен
                                               айналысатын
                                               кәсiпорындар

                           Баға статистикасы

119. 0607115  Ауыл шаруашылығы 2-АШБ   Жылдық, Ауыл шаруа.   Есептi
              құрамалары               жарты-  шылық         кезең.
              сатып алған              жылдық  құралымдары   нен
              өнеркәсіп                                      ке.
              өнiмдерінiң                                    йінгі
              нақты бағалары,                                10-күні
              көрсетiлген
              қызметтердің
              тарифтерi мен
              бағалары туралы
              есеп
              (12.05.2003ж.
              N 8-г)

120. 0607120  Құрылыс          3-ҚҚБ    Тоқ.   Құрылыс       Есептi
              жұмыстарының     (компо.  сандық ұйымдары      тоқ.
              бағаларын        ненттер)                      саннан
              зерттеу бланкiсi                               ке.
              (12.05.2003ж.                                  йінгі
              N 8-г)                                         екiншi
                                                             айдың
                                                             20-күні

121. 0607114  Өнеркәсiп        1-КБ     Айлық  Қызметтiң     Есептi
              өнiмдерiмен                      негізгi түрi  айдың
              өндiрiстiк                       "Өнеркәсіп"   20-сы.
              сипаттағы қызмет                 болатын       нан
              көрсету бағалары                 кәсіпорындар  кешік.
              туралы өндiрушi                                тірмей
              кәсіпорындардың
              есебi
              (05.06.2002ж.
              N 20-г)

122. 0607102  Өндiрiстiк-      2-КБ     Айлық  Қызметтiң     Есептi
              техникалық                       негiзгi түрi  айдың
              мақсатта сатып                   "Өнеркәсіп"   15-
              алынған өнiм.                    болатын       інен
              дердің орташа                    кәсіпорындар  кешiк.
              бағалары туралы                                тiрмей
              есеп
              (05.06.2002ж.
              N 20-г)

123. 0607101  Сатып алынған    3-ҚҚБ    Айлық  Құрылыс       Есепті
              құрылыс                          ұйымдары      айдың
              материалдары,                                  20-күнi
              бөлшектерi және
              құрылымдардың
              бағалары туралы
              есеп
              (12.05.2003ж.
              N 8-г)

124. 0607121  Барлық арналар   1-АШБ    Айлық  Ауыл          Есепті
              бойынша                          шаруашылық    айдың
              өткiзiлген ауыл                  құралымдары   16-күнi
              шаруашылық
              өнiмдерiнiң
              бағалары туралы
              есеп
              (12.05.2003ж.
              N 8-г)

125. 0607104  Әуе көлiгі кәс.  1-тариф  Айлық  Әуе көлiгi    Есептi
              іпорындарының    (га)            кәсіпорындары айдың
              бір тонна жүкті                                15-күнi
              тасымалдау
              тарифтерi туралы
              есебi
              (05.06.2002ж.
              N 20-г)

126. 0607103  Автожол көлігі   1-тариф  Айлық  Автожол       Есепті
              кәсіпорындарының (автом)         көлiгі        айдың
              бiр тонна жүкті                  кәсіпорындары 15-күнi
              тасымалдау
              тарифтерi туралы
              есебi
              (05.06.2002ж.
              N 20-г)

127. 0607105  Темiр жол көлігі 1-тариф  Айлық  "Қазақстан    Есепті
              кәсiпорындарының (темiр          Темiр жолы"   айдың
              бiр тонна жүкті  жол)            ҰК ЖАҚ        15-күнi
              тасымалдау
              тарифтерi
              туралы есебi
              (05.06.2002ж.
              N 20-г)

128. 0607107  Iшкi су көлiгі   1-тариф  Айлық  Iшкi су       Есептi
              кәсіпорындарының (iшкi           көлігі        айдың
              бiр тонна жүктi  cу)             кәсіпорындары 15-күні
              тасымалдау
              тарифтерi туралы
              eceбi
              (05.06.2002ж.
              N 20-г)

129. 0607106  Құбыр көлiгімен  1-тариф  Айлық  Құбыр көлігі  Есепті
              жүктердi         (құбыр)         кәсiпорындары айдың
              тасымалдау                                     15-күнi
              тарифтерi
              туралы есеп
              (05.06.2002ж.
              N20-г)

130. 0607119  Заңды тұлғаларға 1-тариф  Айлық  "Қазпошта"    Есептi
              арналған         (бай.           ААҚ           айдың
              байланыс         ланыс)          "Қазтелеком"  21-күнi
              қызметтерiнiң                    ААҚ
              тарифтерi
              туралы есеп
              (05.06.2002ж.
              N 20-г)

           Еңбек және халықты жұмыспен қамту статистикасы

131. 0608037  Зиянды және      1-Е      Жылдық 2-ШК нысаны   Есептi
              қолайсыз еңбек   (еңбек          бойынша есеп  жылдан
              жағдайында жұмыс жағдайы)        беретіндерден ке.
              істейтiн                         басқа,        йiнгi
              қызметкерлердің                  қызметтің     31 қаң.
              саны туралы есеп                 негiзгi түрi  тардан
              (06.06.2003ж.                    өнеркәсіп,    кешiк.
              N 21-г)                          құрылыс,      тiрмей
                                               көлiк және
                                               байланыс,
                                               денсаулық
                                               сақтау, ғылым
                                               салаларындағы
                                               заңды
                                               тұлғалары

132. 0608042  Маусым айына     1-Е (Ж)  Жылына 2-ШК нысаны   20
              есептелген                1 peт  бойынша есеп  шiлде
              жалақының                        беретіндерден
              мөлшерi бойынша                  басқа заңды
              толық ай жұмыс                   тұлғалар,
              істеген тiзiмдiк                 олардың
              құрамдағы                        филиалдары
              қызметкерлердiң                  мен
              санын бөлу                       өкiлдiктерi
              (06.06.2003ж.
              N 21-г)

133. 0608026  Еңбек бойынша    1-E      Жылдық 2-ШК нысаны   Есептi
              есеп                             бойынша есеп  жылдан
              (06.06.2003ж.                    беретiндерден ке.
              N 21-г)                          басқа заңды   йінгі
                                               тұлғалар,     12 ақ.
                                               олардың       паннан
                                               филиалдары    кешiк.
                                               мен           тiрмей
                                               өкiлдiктерi

134. 0608044  Қызметкерлердiң  2-E      Жылына 2-ШК нысаны   20
              жекелеген        (маман)  1 рет  бойынша есеп  қазан
              лауазымдары мен                  беретiндерден
              мамандықтары                     басқа заңды
              бойынша қыркүйек                 тұлғалар,
              айындағы жалақы                  олардың
              мөлшерi туралы                   филиалдары мен
              есеп                             өкiлдiктерi
              (06.06.2003ж.
              N 21-г)

135. 0608043  Еңбек бойынша    1-Е      Тоқ.   2-ШК нысаны   Есептi
              есеп                      сандық бойынша есеп  тоқ.
              (06.06.2003ж.                    беретіндерден саннан
              N 21-г)                          басқа заңды   ке.
                                               тұлғалар,     йінгі
                                               олардың       7-күні
                                               филиалдары
                                               мен
                                               өкiлдiктерi

136. 0608006  Еңбек бойынша    1-Е      Айлық  Жұмыс iстей   Есептi
              есеп                             тiндердiң     айдан
              (06.06.2003ж.                    тiзiмдiк      ке.
              N 21-г)                          саны 50       йiнгi
                                               адамнан       7-күні
                                               асатын заңды
                                               тұлғалар,
                                               олардың
                                               филиалдары
                                               мен
                                               өкiлдiктерi

          Денсаулық сақтау және бiлiм беру статистикасы

137. 0605070  Емдеу-алдын алу  1-ден-   Жылдық Барлық        Есептi
              мекемелерiнiң    саулық          министрлiк.   жылдан
              желiсi, кадрлары                 тердiң,       кейін.
              және қызметі                     ведомство.    гi 25
              туралы есеп                      лардың        ақпан
              (02.07.2001ж.                    медициналық
              N 30-с)                          қызметтері,
                                               денсаулық
                                               сақтаудың
                                               мемлекеттiк
                                               емес ұйымдары

138. 0601408  Аспирантуралар   1-HК     Жылдық Аспиранттар   Есептi
              мен докторан.                    мен докто.    жылдан
              туралардың                       ранттарды     кейiн.
              жұмысы туралы                    даярлайтын    гi 5
              есеп                             заңды         қаңтар
              (02.07.2001ж.                    тұлғалар
              N 30-с)

139. 0605029  Колледждiң оқу   2-HК     Жылдық Орта кәсiптiк Есептi
              жылының                          бiлiмi бар    жылдан
              басындағы есебi                  мамандар      кейiн.
              (19.05.2003ж.                    даярлауды     гi 5
              N 9-с)                           жүзеге        қазан
                                               асыратын
                                               заңды
                                               тұлғалар

140. 0605030  Жоғары оқу       3-HК     Жылдық Жоғары оқу    Есепті
              орнының оқу                      орындары      жылдан
              жылының басын.                                 кейiн.
              дағы есебi                                     гi 5
              (19.05.2003ж.                                  қазан
              N 9-с)

141. 0610018  Күндiзгi жалпы   ЖМ-1     Жылдық Күндiзгі      Есептi
              бiлiм беретiн                    жалпы бiлiм   жылдан
              мектептiң оқу                    беретiн       ке.
              жылының басын.                   мектептер     йiнгi
              дағы есебi                                     7 қыр.
              (19.05.2003ж.                                  күйек
              N 9-с)

142. 0605031  Тұрақты мектепке 85-К     Жылдық Тұрақты       Есепті
              дейiнгi ұйымның                  мектепке      жылдан
              есебі                            дейiнгi       кейiн.
              (02.07.2001ж.                    ұйымдар       гi 5
              N 30-с)                                        қаңтар

143. 0608004  Кәсiптiк         1-кә.    Жылдық Бастауыш      Есептi
              мектептiң        сiптех          кәсiптiк      жылдан
              (лицейдiң) оқу                   бiлiмi бар    кейiн.
              жылының басын.                   мамандар      гi 10
              дағы есебi                       даярлауды     қазан
              (02.07.2001ж.                    жүзеге
              N 30-с)                          асыратын
                                               заңды
                                               тұлғалар

144. 0605099  Білім беру       ӘЛҚАРЖЫ  Жылдық Білiм беру    Есепті
              ұйымының қаржы-  (білiм          саласының     жылдан
              шаруашылық       бepу)           заңды         ке.
              қызметі туралы                   тұлғалары     йiнгi
              есебi                                          1 сә.
              (02.07.2001ж.                                  уiрден
              N 30-с)                                        кешiк.
                                                             тiрмей

145. 0605098  Денсаулық сақтау ӘЛҚАРЖЫ  Жылдық Денсаулық     Есепті
              ұйымының         (ден.           сақтау және   жылдан
              (әлеуметтік      саулық          әлеуметтік    ке.
              қызметтің)       сақтау)         қызмет        йінгі
              қаржы-шаруашылық                 көрсету       1 сә.
              қызметi туралы                   салаларының   уірден
              eceбi                            заңды         кешiк.
              (02.07.2001ж.                    тұлғалары     тiрмей
              N 30-с)

146. 0605097  Денсаулық сақтау Қызмет   Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              мекемесiнің      көрсету  сандық тіндердің     тоқ.
              көрсеткен        (ден.           санына        саннан
              қызметінің       саулық          байланыссыз,  ке.
              көлемі туралы    caқтау)         денсаулық     йiнгi
              есебі                            сақтау және   10-күні
              (02.07.2001ж                     әлеуметтік
              N 30-с)                          қамсыздандыру
                                               салаларының
                                               заңды
                                               тұлғалары

147. 0605096  Білiм беру       Қызмет   Тоқ.   Жұмыс iстей.  Есептi
              мекемесiнiң      көрсету  сандық тiндердің     тоқ.
              көрсеткен        (білiм          санына        саннан
              қызметiнiң       бepу)           байланыссыз,  ке.
              көлемі туралы                    білім беру    йінгі
              есебi                            саласының     10-күні
              (02.07.2001ж.                    заңды
              N 30-с)                          тұлғалары

              Әлеуметтік статистиканың басқа да салалары

148. 0601401  Ғылыми-техника.  1-ғылым  Жылдық Ғылыми зерт.  Есепті
              лық жұмыстардың                  теулер мен    жылдан
              орындалуы туралы                 әзірлемелерді кейiн.
              есеп                             орындайтын    гi 25
              (02.07.2001ж.                    заңды         қаңтаp
              N 30-с)                          тұлғалар

149. 0605004  Еңбек қызметіне  7-ЖКА    Жылдық Бақытсыздық   Есепті
              байланысты                       жағдайларға   жылдан
              жарақтану және                   душар болған  кейін.
              кәсіптік аурулар                 немесе        гi 25
              туралы есеп                      қызметкерiнің қаңтар
              (02.07.2001ж.                    денсаулығына
              N 30-с)                          өзге де зақым
                                               келген заңды
                                               тұлғалар

150. 0605103  Еңбек қызметіне  7-ЖКА    Тоқ.   Бақытсыздық   Оқи.
              байланысты                сандық жағдайларға   ғаның
              жарақаттану және                 душар         болу
              кәсіптік аурулар                 болған немесе фак.
              туралы есеп                      қызметкерiнің тiсi
              (10.09.2003ж.                    денсаулығына  бойынша
              N48-г)                           өзге де зақым
                                               келген заңды
                                               тұлғалар

          Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi статистика

151. 0601414  Табиғат қорғауға 4-ҚО     Жарты- Табиғи        Есептi
              жұмсалған                 жылдық ресурстарды   жылдан
              ағымдағы шығын.                  пайдаланатын, ке.
              дар, экологиялық                 ластағыш      йiнгi
              төлемдер мен                     заттектердің  55-
              табиғи ресурстар                 шығарындылары күнге
              үшiн төлем                       мен төгiнді.
              туралы есеп                      лерi және
              (05.06.2002ж.                    өндiрiстiк
              N 19-г)                          қалдықтары
                                               бар кәсiпо.
                                               рындар

152. 0601415  Улы қалдықтардың 3-улы    Жарты- Өнеркәсiптiк  Есептi
              пайда болуы және қал.     жылдық улы қалдық.   кезең.
              жойылуы туралы   дықтар          тары бар      нен ке.
              есеп                             кәсіпорындар  йiнгi
              (05.06.2002ж.                    (пайда болу,  10-күн
              N 19-г)                          жинақтау,
                                               көму, пайда.
                                               лану, зиян.
                                               сыздандыру,
                                               құрту)

153. 0601419  Атмосфералық     2-ТП     Жарты- Атмосфералық  Есептi
              ауаны қорғау     ауа      жылдық ауаны         кезең.
              туралы                           ластайтын     нен ке.
              (05.06.2002ж.                    тұрақты       йiнгi
              N 19-г)                          көздері бар   10-күн
                                               кәсіпорындар

                     Кәсiпорындар статистикасы

154. 0604601  Кәсіпорынның     1-РЕГ    Жылдық Жұмыспен      1 қара.
              жағдайы және                     қамтылғандар  шадан
              қызметі туралы                   саны 50       кешiк.
              есеп (сауалнама)                 адамнан       тiрмей
              (23.05.2002ж.                    асатын,
              N16-г)                           коммерциялық
                                               қызметтi
                                               жүзеге
                                               асыратын
                                               (қаржылық
                                               емес корпо.
                                               рациялар)
                                               заңды
                                               тұлғалар
__________________________________________________________________

      Ескерту: Жалпы мемлекеттік статистикалық есептiлiк нысандарының тiзбесiне Статистикалық жұмыстар жоспарына сай Қазақстан Республикасының Статистика жөнiндегi агенттігі жүргiзетiн арнайы ұйымдастырылған статистикалық байқаулардың нысандары кiрмедi.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 5 қаңтардағы 
N 2 қаулысымен      
бекітілген        

Қазақстан Республикасының ведомстволық
статистикалық есептілігі нысандарының тізбесі

------------------------------------------------------------------
р/с! БҚЖЖ  ! Нысанның атауы ! Нысан.!Кезеңді.!   Респондент
N !бойынша!бекітілуі туралы!  ның  !  лігі  !
   ! нысан.!  нормативтік   !индексі!        !
   ! ның   ! кесімнің күні  !       !        !
   ! коды  !     мен N      !       !        !
------------------------------------------------------------------
1 !   2   !       3        !   4   !    5   !       6
------------------------------------------------------------------
       Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі
 
1   0610372  Жекелеген       1-инфек. тоқсан.  1. Тергеу изоляторы.
             жұқпалы және    ция      дық      ның (ТИ) дәрігерлік
             паразиттік      ІІМ-нің           бөлмесі, жеке құрамға
             аурулар         СЭҚ-ы             қызмет көрсететін
             туралы есеп                       ЕПМ
             (23.10.02 ж.                      2. Астана, Алматы қ.
             N 48г)                            ІІББ-ның СЭҚ-ы,
                                               облыстардағы
                                               ІІББ-ІІБ-сы

2   0610361  Алдын ала егу.  ІІМ-нің  тоқсан.  1. Тергеу изоляторы.
             лер мен вак.    5-СЭҚ-ы  дық      ның (ТИ) дәрігерлік
             цинаның қозға.                    бөлмесі, жеке құрамға
             лысы туралы                       қызмет көрсететін
             есеп (23.10.                      ЕПМ
             02 ж. N 48г)                      2. Астана, Алматы қ.
                                               ІІББ-ның СЭҚ-ы,
                                               облыстардағы ІІББ-
                                               ІІБ-сы

3   0610662  Алдын-ала егу.  ІІМ-нің  тоқсан.  1. Тергеу изоляторы.
             лер мен қамту   6-СЭҚ-ы  дық      ның (ТИ) дәрігерлік
             туралы есеп                       бөлмесі, жеке құрамға
             (23.10.02 ж.                      қызмет көрсететін
             N 48г)                            ЕПМ
                                               2. Астана, Алматы қ.
                                               ІІББ-ның СЭҚ-ы,
                                               облыстардағы ІІББ-
                                               ІІБ-сы

4   0610362  Ішкі істер      ІІМ-нің  тоқсан.  1. Тергеу изоляторы.
             органдарының    СЭҚ-ы    дық      ның (ТИ) дәрігерлік
             мекемелерінде   7-СПИД            бөлмесі, жеке құрам.
             медициналық                       ға қызмет көрсететін
             зерттелуде                        ЕПМ
             жатқан адам.                      2. Астана, Алматы қ.
             дарды СПИД-ке                     ІІББ-ның СЭҚ-ы,
             зерттеудің                        облыстардағы ІІББ-
             нәтижесі                          ІІБ-сы
             туралы есеп
             (23.10.02 ж.
             N 48г)

5   0610337  Санитарлық-     ІІМ-нің  жылдық   Астана, Алматы қ.
             эпидемиология.  36-СЭҚ-ы          ІІББ-ның СЭҚ-ы,
             лық станция.                      облыстардағы
             ның жұмысы                        ІІББ-ІІБ-сы
             туралы есеп
             (23.10.02 ж.
             N 48г)

6   0610322  Емдеу-алдын-    ІІМ-нің  жылдық   1. Ішкі істер органы.
             алу мекеме.     ЛС                ның жеке құрамына,
             сінің есебі     1-емдеу           ТИ-ге қызмет көрсете.
             (23.10.02 ж.                      тін емдеу-алдын-алу
             N 48г)                            мекемелері ЕПМ
                                               2. ҚР ІІМ-нің жоғары
                                               және арнаулы орта
                                               оқу орындарының
                                               медбасқармалары,
                                               медбөлімдер (денсау.
                                               лық пункттері)
                                               3. Облыстардағы ІІББ-
                                               ІІБ-ның медбасқарма.
                                               лары, медбөлімдері
                                               (қызметтері), Астана,
                                               Алматы қ. ІІББ-сы,
                                               ІІМ-нің емханасы бар
                                               орталық госпиталі

7   0610323  Түзеу мекеме.   ІІМ-нің  жылдық   1. ТИ-дың медицина.
             сіндегі, тергеу СК                лық бөлімдері
             изоляторының    1-емдеу           (денсаулық пункттері)
             медициналық                       2. Облыстардағы ІІББ-
             есебі (23.10.                     ІІБ-ның медбасқарма.
             02 ж. N 48г)                      лары, медбөлімдері
                                               (қызметтері), Астана,
                                               Алматы қ. ІІББ-сы

8   0610332  Медбасқарма,    ІІМ-нің  жылдық   Облыстардағы ІІББ-
             медбөлім,       2-емдеу           ІІБ-ның медбасқарма.
             медқызметтер.                     лары, медбөлімдері
             дің есебі                         (қызметтері), Астана,
             (23.10.02 ж.                      Алматы қ. ІІББ-сы,
             N 48г)                            ІІМ-нің оқу орындары

9   0610334  Медициналық     ІІМ-нің  жылдық   1. Медициналық айық.
             айықтырғыштар.  4-емдеу           тырғыштар
             дағы денсаулық
             пункттерінің
             есебі (23.10.
             02 ж. N 48г)
                                               2. Облыстардағы ІІББ-
                                               ІІБ-ның медбасқарма.
                                               лары, медбөлімдері
                                               (қызметтері), Астана,
                                               Алматы қ. ІІББ-сы,

10  0610335  Әскери-дәрігер. ІІМ-нің  жылдық   1. Госпитальдық және
             лік комиссияның 7-емдеу           гарнизондық ӘДК,
             есебі (23.10.
             02 ж. N 48г)
                                               2. Облыстардағы ІІББ-
                                               ІІБ-ның ӘДК-і,
                                               Астана, Алматы қ.
                                               ІІББ-сы
                                               3. ҚР ІІМ оқу орында.
                                               рының медбөлімдері,
                                               медқызметтері,
                                               медсанбөлімдері

11  0610363  Уақытша жұмысқа ІІМ      жарты-   1. ІІО, ТИ-дің жеке
             қабілетсізді.   16-ВН    жылдық   құрамына қызмет
             гінің себептері                   көрсететін ЕПМ
             туралы есеп
             (23.10.02 ж.
             N 48г)
                                               2. Облыстардағы ІІББ-
                                               ІІБ-ның медбасқарма.
                                               лары, медбөлімдері
                                               (қызметтері), Астана,
                                               Алматы қ. ІІББ-сы,
                                               ҚР ІІМ-нің емханасы
                                               бар орталық госпиталі

12  0610338  Санаторийлердің ІІМ 64   жылдық   Санаторийлер
             есебі (23.10.
             02 ж. N 48г)

13  0610325  Тіркелген ауру.  N 1     жылдық   1. Ішкі істер органы.
             лар мен оның    қосымша           ның жеке құрамына,
             салдары туралы  (ІІМ ЛС           ТИ-ге, қызмет көрсе.
             есеп (23.10.     NN               тетін емдеу-алдын-
             02 ж. N 48г)    1-емдеу,          алу мекемелері
                             ІІМ СК            (ЕПМ)
                             1-емдеу,
                             нысанына)        
                                               2. Облыстардағы ІІББ-
                                               ІІБ-ның медбасқарма.
                                               лары, медбөлімдері
                                               (қызметтері), Астана,
                                               Алматы қ. ІІББ-сы,
                                               ҚР ІІМ-нің емханасы
                                               бар орталық госпиталі

14  0610326  Балаларға        N 2     жылдық   1. Ішкі істер органы.
             медициналық     қосымша           ның жеке құрамына,
             көмек көрсету   (ІІМ ЛС           ТИ-ге, балалар үйіне
             туралы есеп     N 1-              қызмет көрсететін
             (23.10.02 ж.    емдеу             емдеу-алдын-алу
             N 48г)          нысанына)         мекемелері (ЕПМ)
                                               2. Облыстардағы ІІББ-
                                               ІІБ-ның медбасқарма.
                                               лары, медбөлімдері
                                               (қызметтері), Астана,
                                               Алматы қ. ІІББ-сы

15  0610327  Жүкті, босана.   N 3     жылдық   1. ТИ-дің медицина.
             тын және        қосымша -         лық бөлімдері
             босанған әйел.  есеп              (денсаулық пункттері)
             дерге медици.   (ІІМ СК
             налық көмек     N 1-
             көрсету туралы  емдеу,
             есеп (23.10.    нысанына)
             02 ж. N 48г)

                                               2. Облыстардағы ІІББ-
                                               ІІБ-ның медбасқарма.
                                               лары, медбөлімдері
                                               (қызметтері), Астана,
                                               Алматы қ. ІІББ-сы

16  0610329  Венерология.     N 5     жылдық   1. Ішкі істер органы.
             лық, паразит.   қосымша           ның жеке құрамына,
             тік аурулармен  (ІІМ ЛС           ТИ-ге, қызмет көрсе.
             және микозамен  NN 1-             тетін емдеу-алдын-
             ауыратын кон.   емдеу,            алу мекеме (ЕПМ)
             тингенттер      ІІМ СК
             туралы есеп     1-емдеу,
             (23.10.02 ж.    ІІМ СК-Б
             N 48г)          1-емдеу
                             нысанына)
                                               2. Облыстардағы ІІББ-
                                               ІІБ-ның медбасқарма.
                                               лары, медбөлімдері
                                               (қызметтері), Астана,
                                               Алматы қ. ІІББ-сы,
                                               ҚР ІІМ-нің емханасы
                                               бар орталық госпиталі

17  0610330  Психикалық       N 6     жылдық   1. Ішкі істер органы.
             аурулар         қосымша           ның жеке құрамына,
             контингенттері  (ІІМ ЛС           ТИ-ге, қызмет көрсе.
             туралы есеп     NN 1-             тетін емдеу-алдын-
             (23.10.02 ж.    емдеу,            алу мекеме (ЕПМ)
             N 48г)          ІІМ СК
                             1-емдеу
                             нысанына)
                                               2. Облыстардағы ІІББ-
                                               ІІБ-ның медбасқарма.
                                               лары, медбөлімдері
                                               (қызметтері), Астана,
                                               Алматы қ. ІІББ-сы,
                                               ҚР ІІМ-нің емханасы
                                               бар орталық госпиталі

18  0610331  Маскүнемдікке,   N 7     жылдық   1. Ішкі істер органы.
             есірткіге,      қосымша           ның жеке құрамына,
             уытты заттарға  (ІІМ ЛС           ТИ-ге, қызмет көрсе.
             әуес аурулар.   NN 1-             тетін емдеу-алдын-
             дың контингент. емдеу,            алу мекеме (ЕПМ)
             тері туралы     ІІМ СК
             есеп (23.10.    1-емдеу
             02 ж. N 48г)    нысанына)
                                               2. Облыстардағы ІІББ-
                                               ІІБ-ның медбасқарма.
                                               лары, медбөлімдері
                                               (қызметтері), Астана,
                                               Алматы қ. ІІББ-сы,
                                               ҚР ІІМ-нің емханасы
                                               бар орталық госпиталі

19  0610562  Әкімшілік заң.   1       айлық    Облыстардың көліктік
             наманы орындау                     ІІББ-ІІБ
             барысында ішкі
             істер орган.
             дарында істе.
             лінген жұмыс.
             тардың нәтижесі
             туралы есеп
             (23.10.02 ж.
             N 48г)

20  0610359  Жол полициясы.   1-ЖП    тоқсан.  Астана, Алматы
             ның жұмыстары            дық      қалаларының
             туралы есеп                       ЖПБ ІІББ,
             (25.11.03 ж.                      облыстың ІІББ-ІІБ
             N 60-г)

21  0610365  ҚР ІІМ ТИ-де    17-СИ    тоқсан.  ҚР ІІМ АОД
             қамауға алынып           дық
             және сотталып,
             түрмелерде
             отырған адамдар.
             дың саны, құрамы
             және қозғалысы
             туралы есеп
             (23.10.02 ж.
             N 48г)

22  0610319  Автомотокөлік   2-ТС     жылдық   Облыстардағы ІІББ-ІІБ
             құралдарының,                     ЖПБ
             тіркемелердің
             бар-жоғы және
             техникалық
             жағдайы және
             арнаулы өнім
             бланкілерін
             жұмсау туралы
             есеп (23.10.
             02 ж. N 48г)

23  0610358  ІІМ МКҚД-нің   1-МКҚД    жарты-   Астана, Алматы қ.
             жұмысы туралы            жылдық   ІІББ-ІІБ МКҚБ,
             есеп (23.10.                      облыстардағы МКҚБ
             02 ж. N 48г)
------------------------------------------------------------------

      таблицаның жалғасы
---------------------------------------------
    Табыс ету            |  Табыс ету
    мекен-жайы           |   мерзімі
---------------------------------------------
        7                      8
---------------------------------------------
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

1   1. Астана, Алматы қ.   1. Есепті
    ІІББ-ның СЭҚ-ы,        кезеңнен
    облыстардағы ІІББ-     кейінгі 5-күнге
    ІІБ-сы                 дейін
    2. ІІМ-нің ОСЭҚ-ы      2. Есепті кезең.
                           нен кейінгі
                           10-күнге дейін

2   1. Астана, Алматы қ.   1. Есепті
    ІІББ-ның СЭҚ-ы,        кезеңнен
    облыстардағы ІІББ-     кейінгі 5-күнге
    ІІБ-сы                 дейін
    2. ІІМ-нің ОСЭҚ-ы      2. Есепті кезең.
                           нен кейінгі
                           10-күнге дейін

3   1. Астана, Алматы қ.   1. Есепті
    ІІББ-ның СЭҚ-ы,        кезеңнен
    облыстардағы ІІББ-     кейінгі 5-күнге
    ІІБ-сы                 дейін
    2. ІІМ-нің ОСЭҚ-ы      2. Есепті кезең.
                           нен кейінгі
                           10-күнге дейін

4   1. Астана, Алматы қ.   1. Есепті
    ІІББ-ның СЭҚ-ы,        кезеңнен
    облыстардағы ІІББ-     кейінгі 5-күнге
    ІІБ-сы                 дейін
    2. ІІМ-нің ОСЭҚ-ы      2. Есепті кезең.
                           нен кейінгі
                           10-күнге дейін

5   ҚР ІІМ-нің ОСЭҚ-ы      10 қаңтардан
                           кешіктірмей

6   1. Облыстардағы ІІББ-  1. 10 қаңтарға
    ІІБ-ның медбасқарма.   дейін
    лары, медбөлімдері,
    (қызметтері), Астана,
    Алматы қ. ІІББ-сы

    2. Қазақстан           2. 10 қаңтар
    Республикасы
    ІІМ-нің медициналық
    басқармасы

    3. Қазақстан           2. 20 қаңтарға
    Республикасы           дейін
    ІІМ-нің медициналық
    басқармасы

7   1. Облыстардағы ІІББ-  1. 10 қаңтарға
    ІІБ-ның медбасқарма.   дейін
    лары, медбөлімдері,
    (қызметтері), Астана,
    Алматы қ. ІІББ-сы

    2. Қазақстан           2. 20 қаңтарға
    Республикасы           дейін
    ІІМ-нің медициналық
    басқармасы

8   Қазақстан              20 қаңтарға
    Республикасы           дейін
    ІІМ-нің медициналық
    басқармасы

9   1. Облыстардағы ІІББ-  1. 10 қаңтарға
    ІІБ-ның медбасқарма.   дейін
    лары, медбөлімдері,
    (қызметтері), Астана,
    Алматы қ. ІІББ-сы

    2. Қазақстан           2. 20 қаңтарға
    Республикасы           дейін
    ІІМ-нің медициналық
    басқармасы

10  1. Облыстардағы ІІББ-  1. 5 қаңтарға
    ІІБ-ның әскери-дәрі.   дейін
    герлік комиссиясы,
    Астана, Алматы қ.
    ІІББ-сы
    2. Қазақстан           2. 10 қаңтарға
    Республикасының        дейін
    ІІМ-нің ОӘДК

    3. ҚР ІІМ ОӘДК         3. Медкуәландыру
                           аяқталысымен
                           5-күннен кешік.
                           тірмей

11  1. Облыстардағы ІІББ-  1. Есепті
    ІІБ-ның медбасқарма.   кезеңнен кейінгі
    лары, медбөлімдері,    10-күнге дейін
    (қызметтері), Астана,
    Алматы қ. ІІББ-сы

    2. Қазақстан           2. Есепті
    Республикасы           кезеңнен кейінгі
    ІІМ-нің медициналық    20-күнге дейін
    басқармасы

12  Қазақстан Республика.  15 қаңтарға
    сы ІІМ-нің медици.     дейін
    налық басқармасы

13  1. Облыстардағы ІІББ-  1. 10 қаңтарға
    ІІБ-ның медбасқарма.   дейін
    лары, медбөлімдері
    (қызметтері), Астана,
    Алматы қ. ІІББ-сы

    2. Қазақстан           2. 20 қаңтарға
    Республикасы           дейін
    ІІМ-нің медициналық
    басқармасы

14  1. Облыстардағы ІІББ-  1. 10 қаңтарға
    ІІБ-ның медбасқарма.   дейін
    лары, медбөлімдері
    (қызметтері), Астана,
    Алматы қ. ІІББ-сы

    2. Қазақстан           2. 20 қаңтарға
    Республикасы           дейін
    ІІМ-нің медициналық
    басқармасы

15  1. Облыстардағы ІІББ-  1. 10 қаңтарға
    ІІБ-ның медбасқарма.   дейін
    лары, медбөлімдері
    (қызметтері), Астана,
    Алматы қ. ІІББ-сы

    2. Қазақстан           2. 20 қаңтарға
    Республикасы           дейін
    ІІМ-нің медициналық
    басқармасы

16  1. Облыстардағы ІІББ-  1. 10 қаңтарға
    ІІБ-ның медбасқарма.   дейін
    лары, медбөлімдері
    (қызметтері), Астана,
    Алматы қ. ІІББ-сы

    2. Қазақстан           2. 20 қаңтарға
    Республикасы           дейін
    ІІМ-нің медициналық
    басқармасы

17  1. Облыстардағы ІІББ-  1. 10 қаңтарға
    ІІБ-ның медбасқарма.   дейін
    лары, медбөлімдері
    (қызметтері), Астана,
    Алматы қ. ІІББ-сы

    2. Қазақстан           2. 20 қаңтарға
    Республикасы           дейін
    ІІМ-нің медициналық
    басқармасы

18  1. Облыстардағы ІІББ-  1. 10 қаңтарға
    ІІБ-ның медбасқарма.   дейін
    лары, медбөлімдері
    (қызметтері), Астана,
    Алматы қ. ІІББ-сы

    2. Қазақстан           2. 20 қаңтарға
    Республикасы           дейін
    ІІМ-нің медициналық
    басқармасы

19  ҚР ІІМ КАО             есепті кезеңнен
                           кейінгі 5-күнге
                           дейін

20  ҚР ІІМ ЖПК             есепті кезеңнен
                           кейінгі 3-күнге
                           дейін

21  ҚР Бас прокуратурасы   есепті кезеңнен
                           кейінгі 20-күнге
                           дейін

22  ҚР ІІМ ЖПК             15 желтоқсанға
                           дейін

23  ҚР ІІІ МКҚД            есепті кезеңнен
                           кейінгі 5-күнге
                           дейін
---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
1 !   2   !       3        !   4   !    5   !       6
------------------------------------------------------------------
   Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің
               Инвестициялар жөніндегі комитеті

1   0610612  Инвестициялық   1-ИЖ     тоқсан.  Инвестициялық префе.
             жобаны іске              дық      ренциялар беруге
             асыру туралы                      келісім-шарт жасасқан
             есеп (20.07.                      заңды тұлғалар
             03 ж. N 39-г)
--------------------------------------------------------------------
      таблицаның жалғасы
---------------------------------------------
         7                    8
---------------------------------------------
1   Қазақстан              есепті кезеңнен
    Республикасының        кейінгі 15-күнге
    инвестиция             дейін
    жөніндегі уәкілетті
    органы
---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
1 !   2   !       3        !   4   !    5   !       6
------------------------------------------------------------------
Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігі

1   0610650  Кинобейнепрокат 2-ПР     жылдық   1. Облыстық, Астана
             беру ұйымдары.                    және Алматы
             ның жұмысы                        қалаларының мәдениет
             туралы есеп                       басқармалары
             (22.01.                           (департаменттері)
             97ж. N 6)
                                               2. ҚР Мәдениет
                                               министрлігі,
                                               облыстар бойынша
                                               жиынтық есеп

2   0610649  Киноқондырғы.   К-2 РИК  жылдық   1. Облыстық, Астана
             лардың залдары                    және Алматы
             мен бейне                         қалаларының мәдениет
             салондардың                       басқармалары
             бар-жоғы, пай.                    (департаменттері)
             далануы мен
             оның қозғалысы
             туралы жиынтық
             есеп (22.01.
             97ж. N 6)
                                               2. ҚР Мәдениет
                                               министрлігі,
                                               облыс бойынша
                                               жиынтық есеп

3   0610532  Көпшілік және   80-а-РИК жылдық   1. Аудандық (қалалық)
             әмбебап кітап.                    мәдениет бөлімдері
             ханалары туралы
             жиынтық есеп
             (27.10.95ж.
             N 40)                             2. Облыстық, Астана
                                               және Алматы
                                               қалаларының мәдениет
                                               басқармалары
                                               (департаменттері)
                                               3. ҚР Мәдениет
                                               министрлігі
                                               облыстар бойынша

4   0610533  Ауданның клуб   80-б-РИК жылдық   1. Аудандық (қалалық)
             түріндегі                         мәдениет бөлімдері
             мәдениет меке.
             мелері туралы
             жиынтық есеп
             (27.10.95ж.
             N 40)                             2. Облыстық, Астана
                                               және Алматы
                                               қалаларының мәдениет
                                               басқармалары
                                               (департаменттері)
                                               3. ҚР Мәдениет
                                               министрлігі
                                               облыстар бойынша

5   0605038  Көпшілік,       6-НК     жылдық   ҚР Мәдениет министр.
             әмбебап кітап.                    лігінің барлық
             ханалардың                        ведомстволары мен
             есебі (27.10.                     ұйымдарының көпшілік
             95ж. N 40)                        кітапханалары,
                                               әмбебап кітапханалар
                                               жүйесі

6   0605040  Клуб түрінде.   7-НК     жылдық   Барлық ведомстволар
             гі мәдениет                       мен ұйымдардың клуб
             мекемелерінің                     түріндегі мәдениет
             есебі (27.10.                     мекемелері
             95ж. N 40)

7   0605035  Мұражай қызметі 8-НК     жылдық   Мұражайлар
             туралы есеп
             (27.10.95ж.
              N 40)

8   0605036  Театр қызметі   9-НК     жылдық   1. Театрлар
             туралы есеп
             (27.10.95ж.
              N 40)
                                               2. ҚР Мәдениет
                                               министрлігі

9   0610535  Хайуанаттар     14-НК    жылдық   Хайуанаттар парктері
             паркінің есебі
             (27.10.95ж.
             N 40)

Қазақстан Республикасының ақпарат министрлігі

1   0610499  Баспа өнімдерін 1-И      айлық    Баспа және басып
             шығару және                       шығаратын ұйымдар
             өткізу туралы
             баспалар мен
             басып шығаратын
             ұйымдардың
             есебі (20.08.
             99ж. N 50)

2   0610674  Баспа өнімдері  1-П      тоқсан.   Баспа және басып
             бойынша баспа.  (баспа)  дық       шығаратын ұйымдар
             ның есебі
             (20.08.99ж.
             N 50)
-------------------------------------------------------------------
      таблицаның жалғасы
---------------------------------------------
          7                  8
---------------------------------------------
1   1. ҚР Мәдениет         1. 10 ақпан
    министрлігі
    2. ҚР Статистика       2. 1 наурыз
    жөніндегі агенттігі

2   1. ҚР Мәдениет         1. 10 ақпан
    министрлігі
    2. Қазақстан           2. 1 наурыз
    Республикасының
    Статистика
    жөніндегі агенттігі

3   1. Облыстық мәдениет   1. 1 ақпан
    басқармалары
    2. ҚР Мәдениет         2. 25 ақпан
    министрлігі
    3. ҚР Статистика       3. 1 сәуір
    жөніндегі агенттігі

4   1. Облыстық мәдениет   1. 1 ақпан
    басқармалары
    2. ҚР Мәдениет         2. 25 ақпан
    министрлігі
    3. ҚР Статистика       3. 1 сәуір
    жөніндегі агенттігі

5   Аудандық (қалалық)     10 қаңтар
    мәдениет бөлімдері

6   Аудандық (қалалық)     10 қаңтар
    мәдениет бөлімдері

7   ҚР Мәдениет            30 қаңтар
    министрлігі

8   1. Өзінен жоғары       1. 10 қаңтар
    тұрған ұйым, ҚР
    Мәдениет министрлігі
    2. ҚР Статистика       2. 10 қаңтар
    жөніндегі агенттігі

9   ҚР Мәдениет            30 қаңтарға
    министрлігі            дейін

Қазақстан Республикасының ақпарат министрлігі
1   1. ҚР ақпарат          есепті кезеңнен
    министрлігі            кейінгі 5-күні
    2. ҚР Кітап палатасы
    3. ҚР Статистика
    жөніндегі агенттігі

2   1. ҚР ақпарат          есепті кезеңнен
    министрлігі            кейінгі 4-күні
    2. ҚР Кітап палатасы
    3. ҚР Статистика
    жөніндегі агенттігі
---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
1 !   2   !       3        !   4   !    5   !       6
------------------------------------------------------------------
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
 
1   0610091  Оқу құнын толық 1-К      жылына   ЖОО және ОКОО
             төлеп оқитын    (вуз,    1 рет
             студенттердің   спуз)
             (оқушылардың)
             саны (22.06.
             92 ж. N 99)

2   0610032  Жалпы білім     83-РИК   жылдық   Аудандық оқу бөлім.
             беретін мектеп.                   дері
             тердегі педагог
             қызметкерлердің
             саны және
             құрамы туралы
             есеп (7.07.
             00 ж. N 41)

3   0605087  Психикасы мен    1       жылдық   Облыстық психология.
             дене дамуында                     лық-медициналық-педа.
             кемісі бар                        гогтік консультация.
             балалар туралы                    лар немесе облыстық
             есеп (2.07.                       білім басқармалары
             01 ж. N 31-с)                     (департаменттері)

4   0605088  Мүкісі күрделі   2       жылдық   Облыстық психология.
             балалар туралы                    лық-медициналық-педа.
             есеп (2.07.                       гогтік консультация.
             01 ж. N 31-с)                     лар немесе облыстық
                                               білім басқармалары
                                               (департаменттері)

5   0605089  Психикасы бұзыл. 3       жылдық   Облыстық психология.
             ған балалар                       лық-медициналық-педа.
             туралы есеп                       гогтік консультация.
             (2.07.01 ж.                       лар немесе облыстық
             N 31-с)                           білім басқармалары
                                               (департаменттері)

6   0610576  Орта кәсіптік   2-Б      жылдық   1. Мемлекеттік және
             оқу орындары    (СПУЗ)            мемлекеттік емес
             кітапханалары.                    орта кәсіптік оқу
             ның есебі                         орындарының кітапха.
             (25.04.96 ж.                      налары
             N 16)
                                               2. ҚР Білім және
                                               ғылым министрлігі
                                               облыстар бойынша
                                               жиынтық есебі

7   0610426  Мектеп жанында. ОШ-6     жылына   1. ҚР Білім және
             ғы интернат              1 рет    ғылым министрлігі
             және оқушыларды
             тасу туралы
             күндізгі жалпы
             білім беретін
             мектептердің
             есебі (29.06.
             93 ж. N 193)
                                               2. ҚР Көлік және
                                               коммуникациялар
                                               министрлігі мен басқа
                                               да министрліктердің
                                               мектептері

8   0610085  Ата-ананың      103-РИК  жылдық   Аудандық (қалалық)
             қамқорлығынсыз                    оқу бөлімдері
             қалған балалар
             мен жасөспірім.
             дерді табу және
             орналастыру
             туралы есеп
             (7.07.00 ж.
             N 41)

9   0610090  Оқушыларды орта 1-П      жылына   Орта кәсіптік оқу
             кәсіптік оқу    (СПУЗ)   1 рет    орындары
             орындарына
             қабылдау нәти.
             желері (22.06.
             92 ж. N 99)

10  0610093  Кәсіптік-техни. 11 (проф. жылдық  Барлық кәсіптік-тех.
             калық оқу орын. тех)              никалық оқу
             дарының оқу-ма.                   орындары
             териалдық база.
             лары мен жұмыс
             қорытындылары
             туралы есеп
             (22.06.92 ж.
             N 99)

11  0610094  Басшы және      20 (проф. жылдық  Барлық кәсіптік-тех.
             инженер-педа.   тех)              никалық оқу
             гогтік қызмет.                    орындары
             керлердің саны,
             құрамы және
             қозғалысы
             туралы есеп
             (22.06.92 ж.
             N 99)

12  0610020  Жалпы білім     ОШ-9     жылдық   Жалпы білім беретін
             беретін мектеп.                   мектептер ведомство.
             тер 8-11(12)                      лық бағыныстылығы
             сыныптарының                      мен меншік нысанына
             оқушыларын                        қарамастан
             кәсіптік оқыту
             туралы есебі
             (7.07.00 ж.
             N 41)

13  0610021  Мектептен тыс   1-ВУ     жылдық   Мектептен тыс балалар
             балалар мекеме.                   мекемелері ведомство.
             лерінің есебі                     лық бағыныстылығы
             (7.07.00 ж.                       мен меншік нысанына
             N 41)                             қарамастан

14  0610022  Балалар үйлері. 1-бала.  жылдық   Барлық балалар үйлері
             нің (мектеп-    лар үйі           мен мектеп-интернат.
             интернаттардың)                   тар ведомстволық
             есебі(7.07.00 ж.                  бағыныстылығы мен
             N 41)                             меншік нысанына
                                               қарамастан

15  0610019  Жалпы білім     ОШ-5     жылдық   Жалпы білім беретін
             беретін кешкі                     кешкі (ауысымдық)
             (ауысымдық)                       мектептер
             мектептің есебі
             (23.05.00ж.
             N 19)
------------------------------------------------------------------

      таблицаның жалғасы
---------------------------------------------
          7                    8
---------------------------------------------
1   ҚР Білім және ғылым    5 қыркүйекке
    министрлігі            дейін

2   Облыстық білім бас.    1 қазан
    қармалары (департа.
    менттері)

3   ҚР білім және ғылым    1 ақпан
    министрлігінің
    дамуында мүкісі бар
    балалар мен жасөспі.
    рімдерді әлеуметтік
    бейімдеу және кәсіптік
    еңбекпен сауықтырудың
    республикалық ғылыми-
    практикалық орталығы

4   ҚР Білім және ғылым    1 ақпан
    министрлігінің
    дамуында мүкісі бар
    балалар мен жасөспі.
    рімдерді әлеуметтік
    бейімдеу және кәсіптік
    еңбекпен сауықтырудың
    республикалық ғылыми-
    практикалық орталығы

5   ҚР Білім және ғылым    1 ақпан
    министрлігінің
    дамуында мүкісі бар
    балалар мен жасөспі.
    рімдерді әлеуметтік
    бейімдеу және кәсіптік
    еңбекпен сауықтырудың
    республикалық ғылыми-
    практикалық орталығы

6   1. ҚР Білім және       1. 10 қаңтар
    ғылым министрлігі

    2. ҚР Статистика       2. 10 наурыз
    жөніндегі агенттігі

7   1. Аудандық (қалалық)  1. 1 қараша
    оқу бөлімдері

    2. Аудандық статисти.  2. 1 қараша
    калық бөлімдері

8   Облыстық білім басқар. 5 қаңтар
    масы (департаменттері)

9   ҚР Білім және ғылым    5 қыркүйекке
    министрлігі            дейін

10  Өзінен жоғары тұрған   5 қыркүйек
    ұйым

11  Өзінен жоғары тұрған   5 қаңтар
    ұйым

12  Аудандық (қалалық)     1 қазан
    оқу бөлімдері

13  Облыстық білім басқар. 1 қазан
    масы (департаменті)

14  Облыстық білім басқар. 1 қазан
    масы (департаменті)

15  Аудандық (қалалық)     15 қыркүйек
    оқу бөлімдері
---------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
1 !   2   !       3        !   4   !    5   !       6
--------------------------------------------------------------------
Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

1   0610669  Табиғатты       ИПМ      тоқсан.  1. Заңды тұлғалар
             қорғау шара.             дық      (кәсіпорындар,
             лары мен жоба.                    ұйымдар, т.с.с.)
             ларды инвести.                    2. ОҚОҚБ
             циялау жөнін.
             дегі есеп
             (3.06.99 ж.
             N 19)
--------------------------------------------------------------------

      таблицаның жалғасы

----------------------------------------------
           7                       8
----------------------------------------------
1   1. Облыстық аумақтық   1. Есепті кезеңнен
    орман және биоресурс.  кейінгі 25 күніне
    тар басқармасы         дейін
    2. Қазақстан           2. есепті кезеңнен
    Республикасының        кейінгі екінші
    Қоршаған ортаны        айдың 5 күніне
    қорғау министрлігі     дейін
----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
1 !   2   !       3        !   4   !    5   !       6
--------------------------------------------------------------------
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

1   0610752  Мал шаруашы.    11-1     тоқсан.  Аттестатталған асыл
             лығына тұқымды           дық      тұқымды шаруашылық.
             асылдандыру ісі                   тар
             бойынша есеп
             (сүтті бағытта.
             ғы ірі қара
             мал) (01.08.01ж.
             N 49-с)

2   0610753  Мал шаруашылы.  11-2     тоқсан.  Аттестатталған асыл
             ғында тұқымды            дық      тұқымды шаруашылық.
             асылдандыру                       тар
             ісі бойынша
             есеп (етті
             бағыттағы ірі
             қара мал)
             (01.08.01 ж.
             N 49-с)

3   0610754  Мал шаруашылы.  11-3     тоқсан.  Аттестатталған асыл
             ғында тұқымды            дық      тұқымды шаруашылық.
             асылдандыру                       тар
             ісі бойынша
             есеп (қой)
             (01.08.01 ж.
             N 49-с)

4   0610755  Мал шаруашылы.  11-4     тоқсан.  Аттестатталған асыл
             ғында тұқымды            дық      тұқымды шаруашылық.
             асылдандыру                       тар
             ісі бойынша
             есеп (шошқа)
             (01.08.01 ж.
             N 49-с)

5   0610756  Мал шаруашылы.  11-5     тоқсан.  Аттестатталған асыл
             ғында тұқымды            дық      тұқымды шаруашылық.
             асылдандыру                       тар
             ісі бойынша
             есеп (жылқы)
             (01.08.01 ж.
             N 49-с)

6   0610757  Мал шаруашылы.  11-6     тоқсан.  Аттестатталған асыл
             ғында тұқымды            дық      тұқымды шаруашылық.
             асылдандыру                       тар
             ісі бойынша
             есеп (түйе)
             (01.08.01 ж.
             N 49-с)

7   0610758  Құс шаруашылы.  11-7     тоқсан.  Аттестатталған асыл
             ғында тұқымды            дық      тұқымды шаруашылық.
             асылдандыру                       тар
             ісі бойынша
             есеп
             (01.08.01 ж.
             N 49-с)

8   0610759  Астықтың бар-   12-1     он күн.  Астық қабылдау кәсіп.
             жоғы туралы              дік      орындары (элеватор.
             есеп (01.08.                      лар, астық қабылдау
             01 ж.N 49-с)                      пункттері), ұн тарту
                                               комбинаттары

9   0610779  Астық рыно.     12-2     он күн.  Ауыл шаруашылығы
             гына қатысушы.           дік      тауарларын өндіруші.
             ларда астықтың                    лер астық рыногына
             бар-жоғы және                     қатысушы басқа да
             қозғалысы                         астық иелері
             туралы есеп
             (26.12.
             01ж. N 64-с)

10  0610760  Материалдық-    12-3     айына    Астық қабылдау
             техникалық               2 рет    кәсіпорындары
             базаны дайын.
             дау барысы
             туралы есеп
             (01.08.01ж.
             N 49-с)

11  0610761  Астық мөлшері   12-4     онкүндік Астық қабылдау
             мен сапасының                     кәсіпорындары
             жай-күйі туралы
             есеп (01.08.01ж.
             N 49-с)

12  0610762  Материалдық-    12-5     тоқсан.  Астық қабылдау
             техникалық               дық      кәсіпорындары
             базаның жай-
             күйі туралы
             есеп (01.08.01ж.
             N 49-с)

13  0610780  Астық өнімдері  12-6     онкүндік Астық қабылдау кәсіп.
             мен майлы                         орындары (элеватор.
             тұқымдардың                       лар, астық қабылдау
             қозғалысы                         пункттері)
             туралы есеп
             (26.12.
             01ж. N 64-с)

14  0610781  Мемлекеттік     12-7     онкүндік Астық қабылдау кәсіп.
             ресурстарға                       орындары (элеватор.
             тиесілі астық                     лар, астық қабылдау
             пен майлы                         пункттері)
             тұқымдардың
             сапалық жай-күйі
             туралы есеп
             (26.12.
             01ж. N 64-с)

15  0610782  Мемлекеттік     12-8     онкүндік Астық қабылдау кәсіп.
             ресурстарға                       орындары (элеватор.
             тиесілі өнімнің                   лар, астық қабылдау
             (ұнның, жарма.                    пункттері)
             ның) сапалық
             жай-күйі туралы
             есеп (26.12.
             01ж. N 64-с)

16  0610785  Сақтауға және   12-9     онкүндік Астық қабылдау кәсіп.
             жөнелтуге                         орындары (элеватор.
             қабылданған                       лар, астық қабылдау
             астықтың мөлшері                  пункттері)
             мен сапасы
             туралы есеп
             (16.10.
             02ж. N 47-г)

17  0610776  Малдың жұқпалы  1-вет    айлық    Ветеринарлық қызметті
             аурулары туралы                   (негізгі және қосалқы
             есеп (29.11.                      ретінде) жүзеге
             01ж. N 59-с)                      асыратын заңды
                                               (филиалдарын қоса
                                               алғанда) және жеке
                                               тұлғалар

18  0610768  Малдың жұқпай.  2-вет    айлық    Ветеринарлық қызметті
             тын аурулары                      (негізгі және қосалқы
             туралы есеп                       ретінде) жүзеге
             (29.11.                           асыратын заңды
             01ж. N 59-с)                      (филиалдарын қоса
                                               алғанда) және жеке
                                               тұлғалар

19  0610765  Балық аурулары  3-вет    жарты    Ветеринарлық қызметті
             туралы есеп              жылдық   (негізгі және қосалқы
             (29.11.                           ретінде) жүзеге
             01ж. N 59-с)                      асыратын заңды
                                               (филиалдарын қоса
                                               алғанда) және жеке
                                               тұлғалар

20  0610769  Ветеринарлық    4-вет    тоқсан.  Ветеринарлық зертха.
             зертханалардың           дық      налар
             жұмысы туралы
             есеп (29.11.
             01ж. N 59-с)

21  0610770  Мал мен құсты  5-вет     тоқсан.  Ветеринарлық қызметті
             мемлекеттік              дық      (негізгі және қосалқы
             ветеринарлық                      ретінде) жүзеге
             қадағалау және                    асыратын заңды
             сояр алдында                      (филиалдарын қоса
             тексеріп қарау                    алғанда) және жеке
             туралы есеп                       тұлғалар
             (29.11.
             01ж. N 59-с)

22  0610771  Мал өнімдері    5-вет А  тоқсан.  Базарлардың ветери.
             мен шикізатын            дық      нарлық-санитарлық
             мемлекеттік                       зертханаларында
             ветеринарлық                      ветеринарлық қызметті
             қадағалау және                    (негізгі және қосалқы
             оның ветеринар.                   ретінде) жүзеге
             лық-санитарлық                    асыратын заңды
             сараптамасы                       (филиалдарын қоса
             туралы есеп                       алғанда) және жеке
             (29.11.                           тұлғалар
             01ж. N 59-с)

23  0610772  Малды соятын,   6-вет    тоқсан.  Ветеринарлық қызметті
             өнімдері мен             дық      (негізгі және қосалқы
             шикізатын                         ретінде) жүзеге
             дайындайтын,                      асыратын заңды
             сақтайтын және                    (филиалдарын қоса
             өңдейтін кәсіп.                   алғанда) және жеке
             орындарда оны                     тұлғалар
             ветеринарлық-
             санитарлық
             қадағалау және
             ветеринарлық
             сараптаудан
             өткізу туралы
             есеп (29.11.
             01ж. N 59-с)

24  0610766  Малды экспорт.  7-вет    жарты    Ветеринарлық-
             тау, импорттау           жылдық   фитосанитарлық
             және тасымалдау                   орындардың бастық.
             кезінде вете.                     тары, мемлекеттік
             ринарлық фито.                    ветеринарлық
             санитарлық                        бас инспекторлар
             орындарда,
             белгілі болған
             олардың жұқпалы
             аурулары туралы
             есеп (29.11.
             01ж. N 59-с)

25  0610767  Малдарды, олар. 8-вет    жарты     Ветеринарлық-
             дың өнімін,              жылдық    фитосанитарлық
             шикізатын және                     орындардың бастық.
             Мемлекеттік                        тары - ветеринарлық
             ветеринарлық                       инспекторлар
             бақылауындағы
             басқа да
             жүктерді мемле.
             кеттік шекара
             арқылы өткізу.
             дің жай-күйін
             мемлекеттік
             ветеринарлық
             қадағалау
             туралы есеп
             (29.11.
             01ж. N 59-с)

26  0610773  Ветеринарлық-   9-вет    тоқсан.  Мемлекеттік шекара.
             санитарлық               дық      лардағы облыстардың,
             ережелер бұзыл.                   аудандардың (қалалар.
             ған кезде                         дың), мемлекеттік бас
             әкімшілік                         инспекторлары,
             шаралар туралы                    селолық округтердің
             есеп (29.11.                      ветеринарлық-инспек.
             01ж. N 59-с)                      торлары мен уәкілет.
                                               тік берілген басқа
                                               да ветеринарлық
                                               инспекторлар

27  0610777  Мемлекеттік     10-вет   айлық    Ветеринарлық қызметті
             тапсырыс                          (негізгі және қосалқы
             бойынша алын.                     ретінде) жүзеге
             ған биопре.                       асыратын әрі тапсырыс
             параттардың                       беруші болып санала.
             бар-жоғы және                     тын заңды (филиал.
             жұмсалуы туралы                   дарын қоса алғанда)
             есеп (29.11.                      және жеке тұлғалар
             01ж. N 59-с)

28  0610774  Ветеринарлық    11-вет   тоқсан.  Ветеринарлық препа.
             биопрепарат.             дық      раттардың сапасын
             тардың сапасын                    анықтау мен тіркеген
             анықтау және                      кезде сынау функция.
             тіркелімдік                       лары берілген вете.
             сынау туралы                      ринарлық лаборато.
             есеп (29.11.                      риялар
             01 ж. N 59-с)

29  0610775  Отандық өнді.   12-вет   тоқсан.  Ветеринарлық биопре.
             рушілердің               дық      параттарды әзірлейтін
             ветеринарлық                      кәсіпорындар, аудан.
             биопрепараттар.                   дар мен қалалардың
             ды өндіруі                        мемлекеттік ветери.
             туралы есеп                       нарлық бас инспектор.
             (29.11.01 ж.                      лары
             N 59-с)

30  0610289  Ағаш босату,    3-(жыл.  жылдық   1. Республикалық
             орманды күтіп-  дық)              бағыныстағы емес
             баптау, сөл                       орман қорын
             ағызу, қосалқы                    ұстаушылар
             пайдалану жөнін.
             дегі есеп
             (5.02.99 ж.
             N 62)                             2. Орман және биоре.
                                               сурстар жөніндегі
                                               облыстық аумақтық
                                               басқарма
                                               3. Қазақ орман өсіру.
                                               ді жоспарлау
                                               кәсіпорны
                                               4. Орман, балық және
                                               аңшылық шаруашылығы
                                               комитеті

31  0610046  Табиғи су       4-М      жылдық   Балық өнеркәсіп
             қоймалары мен                     кәсіпорындары мен
             бөгендерде                        балық аулайтын
             ағымдағы мелио.                   коллективтері
             рация жөніндегі
             жұмыстарды
             орындау туралы
             есеп (26.05.
             92ж. N 81)

32  0604050  Орман қорын     1        жылдық   Заңды тұлғалар
             есепке алу                        болып табылатын
             (25.06.                           орман иелері
             03ж. N 31-г)

33  0610275  Өндіретін,     1-ПМ      тоқсан.  Кәсіпорындар, балық
             өңдейтін және            дық      аулайтын коллективтер
             өндірістік
             рефрижератор.
             лық флотты және
             аулау құралда.
             рын пайдалану
             туралы есеп
             (28.10.
             92ж. N 129)

34  0610285  Ағаш кескен     4-лх     жылына   Ормандар және жануар.
             жерлердегі               бір рет  лар әлемін қорғау
             қалдықтар және                    мекемелері, орман
             жаратын жерлер.                   және биоресурстар
             ді тазалау                        жөніндегі облыстық
             туралы есеп                       аумақтық басқарма
             (11.11.
             92ж. N 131)

35  0610286  Орман дақылда.  8-лх     жылына   Ормандар және жануар.
             рымен жұмыс              бір рет  лар әлемін қорғау
             және орманды                      мекемелері
             қалпына келтіру
             туралы есеп
             (11.11.
             92ж. N 131)

36  0610287  Алдағы кезең    13-лх    жылына   Ормандар және жануар.
             үшін бөлінген            бір рет  лар әлемін қорғау
             ағаш кесу қорын                   мекемелері, облыстық,
             дайындау және                     аумақтық орман және
             алдын ала беру,                   биоресурстар басқар.
             оның тұқымдық                     масы
             құрамы мен
             тауарлық
             құрылымы
             туралы есеп
             (11.11.
             92ж. N 131)

37  0610288  Бірлестік       17-лх    жылдық   Аймақтық орман
             берген ағаш                       тұқымдары станциялары
             және бұта
             тұқымдарының
             егіндік сапасы
             туралы есеп
             (11.11.
             92ж. N 131)

38  0610290  Өнім жеткізу    1-пс     айлық   1. Ормандар және
             туралы есеп    (орман)           жануарлар әлемін
             (11.11.                          қорғау мекемелері
             92ж. N 131)
                                              2. Орман және био.
                                              ресурстар жөніндегі
                                              облыстық аумақтық
                                              басқарма

39  0610291  Кәсіпорынның    1-П      тоқсан.
             (бірлестіктің) (алдын    дық
             өндірістік      ала)
             бағдарламала.
             рының көрсет.
             кіштерін
             тоқсанның
             айлары бойынша
             бөлу (11.11.
             92ж. N 131)

40  0610292  Орман өрттері   1-өрт    он күн.  1. Ормандар және
             туралы есеп     (орман)  дік      жануарлар әлемін
             (11.11.                           қорғау мекемелері
             92ж. N 131)
                                               2. Орман және био.
                                               ресурстар жөніндегі
                                               облыстық аумақтық
                                               басқарма

41  0610293  Ағаштарды       3-лх     1 және   Ормандар және жануар.
             күтіп-баптау             3-тоқ.   лар әлемін қорғау
             үшін және                санда    мекемелері
             санитарлық
             мақсатта кесу
             туралы есеп
             (11.11.
             92ж. N 131)

42  0610294  Ауыл шаруашылық 16-лх    тоқсан.  1. Ормандар және
             және қосалқы             дық      жануарлар әлемін
             орман өнімінің                    қорғау мекемелері
             негізгі түрле.
             рін өндіру мен
             өткізу және
             оларды қайта
             өңдеу туралы
             есеп (11.11.
             92ж. N 131)
                                               2. Орман және биоре.
                                               сурстар жөніндегі
                                               облыстық аумақтық
                                               басқарма

43  0610295  Орман тәртібін  5-орман  жарты    1. Ормандар және
             бұзушылықтар    шаруашы. жылдық   жануарлар әлемін
             туралы есеп     лығы              қорғау мекемелері
             (11.11.
             92ж. N 131)
                                               2. Орман және био.
                                               ресурстар жөніндегі
                                               облыстық аумақтық
                                               басқарма

44  0610296  Ағаш босату     ЛД       тоқсан.  Ормандар және жануар.
             және орман               дық      лар әлемін қорғау
             табысының түсу                    мекемелері, орман
             жоспарының                        және биоресурстар
             орындалуы                         жөніндегі облыстық
             туралы есеп                       аумақтық басқарма
             (11.11.
             92ж. N 131)

45  0610669  Балық шаруашы.  1-2      тоқсан.  1. Кәсіпорындар
             лығының қызметі ДРХ      дық      (балық аулау, балық
             туралы (13.09.                    өсіру шаруашылықтары)
             00ж. N 51)
                                               2. Ауыл шаруашылығы
                                               министрлігі Балық
                                               шаруашылығы
                                               комитетінің аумақтық
                                               органына

46  0610123  Магистралды су  1-вх     тоқсан.  Пайдалану ұйымдары
             құбырларымен    (ауыз    дық
             су алу және     су)
             жіберу туралы
             есеп (6.07.
             92ж. N 107)

47  0610125  Суландыру жүйе. 1 вх     айлық    Өз аумағындағы ауыл
             лері арқылы                       шаруашылығы мұқтаж.
             су алу және                       дары үшін су беретін
             жіберу туралы                     су шаруашылығы жүйе.
             есеп (6.07.                       лерінің басқармасы
             92ж. N 107)

48  0610126  Су пайдалану    2-ТП     жылдық   1. Суды ауыл шаруашы.
             туралы есеп     (су ша.           лығының мұқтажы үшін
             (20.10.         руашы.            пайдаланатын кәсіп.
             97ж. N 64)      лығы)             орындар, ұйымдар
                                               2. Су пайдаланатын
                                               басқа да кәсіпорындар
                                               мен ұйымдар

49  0610626  Жер үстіндегі   1 (су)   айлық    Су пайдаланушылар
             су ресурста.
             рын пайдалан.
             ғаны үшін
             төлемдер туралы
             есеп (20.10.
             97ж. N 64)

50           Балық өсіру     1-РХ     жарты    1. Кәсіпорындар,
             туралы есеп              жылдық   балық шаруашылықтары
                                               2. Ауыл шаруашылығы
                                               министрлігі Балық
                                               шаруашылығы
                                               комитетінің аумақтық
                                               органына
-------------------------------------------------------------------

      таблицаның жалғасы
-----------------------------------------------
             7                    8
-----------------------------------------------
1   ҚР Ауыл шаруашылығы    есепті кезеңнен
    министрлігінің аудан.  кейінгі 5-күні
    дық аумақтық
    басқармасы

2   ҚР Ауыл шаруашылығы    есепті кезеңнен
    министрлігінің аудан.  кейінгі 5-күні
    дық аумақтық
    басқармасы

3   ҚР Ауыл шаруашылығы    есепті кезеңнен
    министрлігінің аудан.  кейінгі 5-күні
    дық аумақтық
    басқармасы

4   ҚР Ауыл шаруашылығы    есепті кезеңнен
    министрлігінің аудан.  кейінгі 5-күні
    дық аумақтық
    басқармасы

5   ҚР Ауыл шаруашылығы    есепті кезеңнен
    министрлігінің аудан.  кейінгі 5-күні
    дық аумақтық
    басқармасы

6   ҚР Ауыл шаруашылығы    есепті кезеңнен
    министрлігінің аудан.  кейінгі 5-күні
    дық аумақтық
    басқармасы

7   ҚР Ауыл шаруашылығы    есепті кезеңнен
    министрлігінің аудан.  кейінгі 5-күні
    дық аумақтық
    басқармасы

8   ҚР Ауыл шаруашылығы    әр айдың 1, 10,
    министрлігінің аудан.  20-күндері
    дық аумақтық
    басқармасы

9   ҚР Ауыл шаруашылығы    әр айдың 7, 17,
    министрлігінің аудан.  27-күндері
    дық (қалалық)аумақтық
    басқармасы

10  ҚР Ауыл шаруашылығы    маусым, шілде,
    министрлігінің аудан.  тамыз және
    дық аумақтық           қыркүйектің 1
    басқармасы             және 15-күндері

11  ҚР Ауыл шаруашылығы    әр айдың 1, 10,
    министрлігінің аудан.  20-күндері
    дық аумақтық
    басқармасы

12  ҚР Ауыл шаруашылығы    есепті кезеңнен
    министрлігінің аудан.  кейінгі 1-күндері
    дық аумақтық
    басқармасы

13  ҚР Ауыл шаруашылығы    әр айдың 7, 17,
    министрлігінің аудан.  27-күндері
    дық аумақтық
    басқармасы

14  ҚР Ауыл шаруашылығы    әр айдың 8, 18,
    министрлігінің аудан.  28-күндері
    дық аумақтық
    басқармасы

15  ҚР Ауыл шаруашылығы    әр айдың 8, 18,
    министрлігінің аудан.  28-күндері
    дық аумақтық
    басқармасы

16  ҚР Ауыл шаруашылығы    әр айдың 8, 18,
    министрлігінің аудан.  28-күндері
    дық аумақтық
    басқармасы

17  Ветеринария саласын.   есепті кезеңнен
    дағы уәкілетті мемле.  кейінгі 2 күнге
    кеттік органның        дейін
    аудандық (қалалық)
    аумақтық бөлімшесі

18  Ветеринария саласын.   есепті кезеңнен
    дағы уәкілетті мемле.  кейінгі 2 күні
    кеттік органның
    аудандық (қалалық)
    аумақтық бөлімшесі

19  Ветеринария саласын.   есепті кезеңнен
    дағы уәкілетті мемле.  кейінгі 5-күні
    кеттік органның
    аудандық (қалалық)
    аумақтық бөлімшесі

20  Ветеринария саласын.   есепті кезеңнен
    дағы уәкілетті мемле.  кейінгі 5-күні
    кеттік органның
    аудандық (қалалық)
    аумақтық бөлімшесі

21  Ветеринария саласын.   есепті кезеңнен
    дағы уәкілетті мемле.  кейінгі 2-күні
    кеттік органның
    аудандық (қалалық)
    аумақтық бөлімшесі

22  Ветеринария саласын.   есепті кезеңнен
    дағы уәкілетті мемле.  кейінгі 2-күні
    кеттік органның
    аудандық (қалалық)
    аумақтық бөлімшесі

23  Ветеринария саласын.   есепті кезеңнен
    дағы уәкілетті мемле.  кейінгі 2-күні
    кеттік органның
    аудандық (қалалық)
    аумақтық бөлімшесі

24  Ветер