Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 15 тамыздағы N 581а Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224  қаулысына мынадай толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулыға  3-қосымшада :
      "Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер" деген 7-тармақта:
      Тікелей нәтижеде:
      сегізінші абзацта:
      "өндірістік міндеттерді шешу үшін микрография зертханасы үшін жабдық" деген сөздерден кейін "және 2 дана "ҮОRК" ҮСSА 60 Т мұздатқыш машина" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К. Мәсімов

О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2007 года N 1224

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 августа 2008 года N 581а

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2007 года N 1224 "Об утверждении паспортов республиканских бюджетных программ на 2008 год" следующее дополнение:

      в  приложении 3 к указанному постановлению:

      в пункте 7 "Ожидаемые результаты выполнения бюджетной программы":

      в Прямом результате:

      в абзаце восьмом:
      после слов "для решения производственных задач предполагается приобрести оборудование для лаборатории микрографии" дополнить словами "и холодильные машины "YОRК" YСSА 60 Т - 2 шт.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов