Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1116 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 12 қарашадағы № 1192 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.09.2014 № 1011 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1116 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 41, 528-құжат) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі туралы ережеде:
      10-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 66-1) және 66-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «66-1) мемлекеттік қызметтің регламентін әзірлеу бойынша әдіснамалық көмек;
      66-2) мемлекеттік қызмет стандарттары мен регламенттерін әзірлеу мониторингі;»;
      66) тармақша «әзірлеу» деген сөзден кейін «мен жүргізу» деген сөздермен толықтырылсын;
      70) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «мемлекеттік органдардың қатысуымен Қазақстан Республикасының жұмылдыру жоспарын және тауарларды өндірудің, жұмыстарды орындау мен қызметтерді көрсетудің тиісті кезеңге арналған жоспарын әзірлеу, мемлекеттік органдардың, облыстар, республикалық маңызы бар қала мен астана әкімдіктерінің жұмылдыру жоспарларын келісу;»;
      72) тармақшадағы «мен жұмылдыру» деген сөздер алынып тасталсын;
      73) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру саласында ғылыми зерттеулер мен әдістемелік қамтамасыз етуді, сондай-ақ жұмылдыру органдары мамандарының біліктілігін арттыруды ұйымдастыру;»;
      мынадай мазмұндағы 75-1) және 75-2) тармақшалармен толықтырылсын:
      «75-1) Қазақстан Республикасындағы жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру қағидаларында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының жұмылдыру әзірлігін бағалауды жүзеге асыру және бұл туралы Қазақстан Республикасының Үкіметіне жыл сайын баяндап отыру;
      75-2) мемлекеттік органдар мен ұйымдардың әскери міндеттілерді броньдау жөніндегі жұмысын үйлестіру;»;
      «3. Министрліктің қызметін ұйымдастыру» деген бөлімде:
      16-тармақ мынадай мазмұндағы 19-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «19-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес халықаралық шарттардың мәтіндерін дәйектейді, оларға қол қояды және қабылдайды;».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1116

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2010 года № 1192. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 24.09.2014 № 1011 (порядок введения в действие см. п. 8).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1116 "Вопросы Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 41, ст. 528) следующие дополнения и изменения:
      в Положении о Министерстве экономического развития и торговли Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в пункте 10:
      дополнить подпунктами 66-1) и 66-2) следующего содержания:
      "66-1) методологическую помощь по разработке регламента государственной услуги;
      66-2) мониторинг разработки стандартов и регламентов государственных услуг;";
      подпункт 66) после слова "разработку" дополнить словами "и ведение";
      подпункт 70) изложить в следующей редакции:
      "разработку с участием государственных органов мобилизационного плана Республики Казахстан и плана производства товаров, выполнения работ и оказания услуг на соответствующий период, согласование мобилизационных планов государственных органов, акиматов областей, города республиканского значения и столицы;";
      в подпункте 72) слова "и мобилизации" исключить;
      подпункт 73) изложить в следующей редакции:
      "организацию научного исследования и методического обеспечения в области мобилизационной подготовки и мобилизации, а также повышение квалификации специалистов мобилизационных органов;";
      дополнить подпунктами 75-1) и 75-2) следующего содержания:
      "75-1) осуществление оценки мобилизационной готовности Республики Казахстан в порядке, установленном в правилах мобилизационной подготовки и мобилизации в Республике Казахстан, и ежегодно докладывает об этом Правительству Республики Казахстан;
      75-2) координацию работы государственных органов и организаций по бронированию военнообязанных;";
      в разделе "3. Организация деятельности Министерства":
      пункт 16 дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:
      "19-1) парафирует, подписывает и принимает тексты международных договоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;".
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов