Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 сәуірдегі № 301 және 2010 жылғы 10 маусымдағы № 556 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 63 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 168 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.03.2015 № 168 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 сәуірдегі № 301 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасынада:
      «Бағдарламаны іске асырудың мақсаты, міндеттері, нысаналы индикаторлары мен нәтижелері» деген 4-бөлімде:
      «Міндеттері» деген 4.3-кіші бөлімде:
      төртінші бөліктегі:
      «халық санына барабар есептелетін» деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы бөлікпен толықтырылсын:
      «Бағдарлама шеңберінде субсидиялау мен кепілдендіруге бөлінген және қаржы жылының қорытындылары бойынша Қаржы агенті пайдаланбаған қаражат кезекті қаржы жылы жобаларды субсидиялауға және/немесе кепілдендіруге, оның ішінде кезекті қаржы жылы мақұлданған жобаларға пайдаланылуы мүмкін.»;
      «Бірінші бағыт: жаңа бизнес-бастамаларды қолдау» деген кіші бөлімде:
      Пайыздық ставканы субсидиялау шарттарында:
      бесінші бөліктегі «2010 жылы» деген сөздер «2010 және 2011 жылдары» деген сөздермен ауыстырылсын;
      жетінші бөлік алынып тасталсын;
      «Екінші бағыт: кәсіпкерлік секторды сауықтыру» деген кіші бөлімде:
      Банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставкаларды субсидиялау шарттарында:
      сегізінші бөліктегі «желілерін алуға және оның жұмыс істеуіне бағытталған,» деген сөздер «желілерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «Үшінші бағыт: кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету» деген кіші бөлімде:
      Банктердің кредиттері бойынша пайыздық ставкаларды субсидиялау шарттарында:
      үшінші бөліктегі «2010 жылы» деген сөздер «2010 және 2011 жылдары» деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесінші бөлік алынып тасталсын;
      «Кәсіпкердің әлеуетін күшейту» деген төртінші бағытта:
      он үшінші бөліктегі сегізінші абзацтағы «көрсету» деген сөзден кейін «және басқалар» деген сөздермен толықтырылсын;
      5 «Бағдарламаны іске асыру кезеңдері» деген бөлімде:
      бірінші бөлік мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      «2011 жылы Бағдарлама міндеттерін шешу төрт бағыт бойынша іске асырылатын болады: жаңа бизнес-бастамаларды қолдау; кәсіпкерлік секторды сауықтыру; кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету; кәсіпкерлік әлеуетті күшейту.».
      2) «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 маусымдағы № 556 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау» бірінші бағыты шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері және өзге де мемлекеттік қолдау шаралары бойынша сыйақы ставкаларын субсидиялау ережесінде:
      34-тармақтағы «2010 жылы» деген сөздер «тиісті қаржы жылында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Кәсіпкерлік секторды сауықтыру» екінші бағыты шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша сыйақы ставкаларын субсидиялау ережесінде:
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Уәкілетті орган Қаржы агентімен екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша сыйақы ставкаларын субсидиялау үшін қаражат аударуға арналған шартты жасасқаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде тиісті қаржы жылында Бағдарламаның екінші бағыты бойынша Субсидиялау үшін көзделген соманың 30 %-ы мөлшеріндегі ақшалай қаражаттың бір бөлігін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қаржы агентіне аударады. Одан кейінгі төлемдер келісілген төлемдер кестесіне сәйкес жүзеге асырылатын болады.»;
      көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету» үшінші бағыты шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша сыйақы ставкасын субсидиялау ережесінде:
      14-тармақ алынып тасталсын;
      29-тармақтағы «2010 жылы» деген сөздер «тиісті қаржы жылында» деген сөздермен ауыстырылсын;
      көрсетілген қаулының 1-қосымшасында:
      «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде субсидиялау және кепілдендіру туралы үлгі шартта:
      15-тармақтағы «2011 жылғы 31 қаңтардағы» деген сөздер «2011 жылғы 31 желтоқсандағы» деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. Осы қаулы 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301 и от 10 июня 2010 года № 556

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 63. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.03.2015 № 168.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:
      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года № 301 "Об утверждении Программы "Дорожная карта бизнеса 2020":
      в Программе "Дорожная карта бизнеса 2020", утвержденной указанным постановлением:
      в разделе 4 "Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы":
      в подразделе 4.3 "Задачи":
      в части четвертой:
      слова ", который будет рассчитываться пропорционально численности населения" исключить;
      дополнить частью следующего содержания:
      "Средства, выделенные на субсидирование и гарантирование в рамках Программы и не использованные Финансовым агентом по итогам финансового года, могут быть использованы в очередном финансовом году на субсидирование и/или гарантирование проектов, в том числе на проекты, одобренные в очередном финансовом году.";
      в подразделе "Первое направление: поддержка новых бизнес-инициатив":
      в Условиях субсидирования процентной ставки:
      в части пятой слова "2020 году" заменить словами "2010 и 2011 годах";
      часть седьмую исключить;
      в подразделе "Второе направление: оздоровление предпринимательского сектора":
      в Условиях субсидирования процентной ставки по кредитам Банков:
      в части восьмой слова ", направленные на строительство и функционирование" исключить;
      в третьем направлении: "Снижение валютных рисков предпринимателей":
      в Условиях субсидирования процентной ставки по кредитам Банков:
      в части третей слова "2010 году" заменить словами "2010 и 2011 годах";
      часть пятую исключить;
      в четвертом направлении "Усиление предпринимательского потенциала":
      в части тринадцатой в абзаце восьмом после слова "технологий" дополнить словами "и другие";
      в разделе 5 "Этапы реализации Программы":
      часть первую дополнить абзацем следующего содержания:
      "в 2011 году решение задач Программы будет реализовано по четырем направлениям: поддержка новых бизнес-инициатив; оздоровление предпринимательского сектора; снижение валютных рисков предпринимателей; усиление предпринимательского потенциала.";
      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2010 года № 556 "О некоторых мерах по реализации Программы "Дорожная карта бизнеса 2020":
      в Правилах субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня субъектам частного предпринимательства и иных мер государственной поддержки в рамках первого направления "Поддержка новых бизнес-инициатив" Программы "Дорожная карта бизнеса 2020", утвержденных указанным постановлением:
      в пункте 34 слова "в 2010 году" заменить словами "в соответствующем финансовом году";
      в Правилах субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в рамках второго направления "Оздоровление предпринимательского сектора" Программы "Дорожная карта бизнеса 2020", утвержденных указанным постановлением:
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      "7. Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения договора с финансовым агентом на перечисление средств для субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня перечисляет Финансовому агенту часть денежных средств в размере 30 % от суммы, предусмотренной для Субсидирования по второму направлению Программы в соответствующем финансовом году, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Последующие платежи будут осуществляться в соответствии с согласованным графиком платежей.";
      в Правилах субсидирования ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в рамках третьего направления "Снижение валютных рисков предпринимателей" Программы "Дорожная карта бизнеса 2020", утвержденных указанным постановлением:
      пункт 14 исключить;
      в пункте 29 слова "в 2010 году" заменить словами "в соответствующем финансовом году";
      в приложении 1 к указанному постановлению:
      в Типовом договоре о субсидировании и гарантировании в рамках Программы "Дорожная карта бизнеса 2020":
      в пункте 15 цифры "31.01.2011" заменить цифрами "31.12.2011".
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов