"Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 26 тамыздағы № 845 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1472 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 10 тамыздағы № 624 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 10.08.2015 № 624 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 26 тамыздағы № 845 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      10 және 11-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Тексеру жүргізу үшін жауапты мемлекеттік орган:
      1) өз қызметкерлерінің, мүдделі мемлекеттік органдар, уәкілетті орган, көрсетілетін қызметті берушілер, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері өкілдерінің, жауапты мемлекеттік органның қаралып отырған қызмет саласындағы тәуелсіз сарапшыларының қатарынан жұмыс тобын (бұдан әрі – жұмыс тобы) құрады;
      2) әлеуметтік желілердегі өзінің парақтарында, сондай-ақ мемлекеттік органдардың ресми интернет-ресурстарында «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы мемлекеттік органның құзыретіне кіретін көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру жөнінде ұсыныстар жинаудың басталғаны туралы хабарландыруды орналастырады.
      Мүдделі мемлекеттік органдар, уәкілетті орган, көрсетілетін қызметті берушілер, жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері, тәуелсіз сарапшылар жауапты мемлекеттік органның сұратуы бойынша жеті жұмыс күнінен кешіктірмей жұмыс тобының құрамы жөніндегі ұсыныстарын жібереді.
      11. Тексеру жүргізу басталған сәттен бастап жауапты мемлекеттік орган:
      1) жұмыс тобының мүшелерін мемлекеттік көрсетілетін қызметті тексеру үшін қажетті ақпаратпен, құжаттармен, нормативтік құқықтық актілермен, әдіскерлер, жауапты мемлекеттік органның басқа да құзыретті тұлғалары тарапынан консультациялармен, сондай-ақ жұмыс орындарымен, кеңселік техникамен, байланыспен және басқа да материалдармен;
      2) «электрондық үкімет» веб-порталында қажетті құжаттарды, нормативтік құқықтық актілерді орналастыруды және көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру мен автоматтандыру жөнінде келіп түскен ұсыныстар бойынша кері байланысты қамтамасыз етеді.»;
      мынадай мазмұндағы 11-1-тармақпен толықтырылсын:
      «11-1. Мемлекеттік орган «электрондық үкімет» веб-порталында өз құзыреті шеңберінде көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді оңтайландыру және автоматтандыру жөніндегі халықтың жиналған ұсыныстарына талдау жүргізеді және оны тексеру жүргізу кезінде есепке алады.».
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2013 года № 845 "Об утверждении Правил оптимизации и автоматизации государственных услуг"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1472. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2015 года № 624

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.08.2015 № 624 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 августа 2013 года № 845 «Об утверждении Правил оптимизации и автоматизации государственных услуг» следующие изменения и дополнение:
      пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
      «10. Для проведения обследования ответственный государственный орган:
      1) создает рабочую группу из числа своих работников, представителей заинтересованных государственных органов, уполномоченного органа, услугодателей, аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства, независимых экспертов в рассматриваемой сфере деятельности ответственного государственного органа (далее – рабочая группа);
      2) на своей странице в социальных сетях, а также на официальных интернет-ресурсах государственных органов размещает объявление о начале сбора на веб-портале «электронного правительства» предложений по оптимизации и автоматизации государственных услуг, входящих в компетенцию государственного органа.
      Заинтересованные государственные органы, уполномоченный орган, услугодатели, аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства, независимые эксперты не позднее семи рабочих дней по запросу ответственного государственного органа направляют предложения по составу рабочей группы.
      11. С момента начала проведения обследования ответственный государственный орган обеспечивает:
      1) членов рабочей группы необходимой информацией, документами, нормативными правовыми актами, консультациями со стороны методологов, других компетентных лиц ответственного государственного органа, а также рабочими местами, офисной техникой, связью и другими материалами, необходимыми для обследования государственной услуги;
      2) размещение на веб-портале «электронного правительства» необходимых документов, нормативных правовых актов и обратную связь по поступившим предложениям по оптимизации и автоматизации государственных услуг.»;
      дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
      «11-1. Государственный орган проводит анализ собранных предложений населения на веб-портале «электронного правительства» по оптимизации и автоматизации государственных услуг в пределах своей компетенции и учитывает при проведении обследования.».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов