"Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 17 тамыздағы № 778 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 26 наурыздағы № 157 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 6 қазандағы № 568 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 06.10.2016 № 568 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 17 тамыздағы № 778 қаулысына Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 30, 330-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу қағидаларында:

      6-тармақтың бірінші бөлігінің 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "5) тіркелген нормативтік құқықтық актілердің:

      бір данасын (төлнұсқасы) нормативтік құқықтық актіні ұсынған органға;

      екінші данасын Республикалық құқықтық ақпарат орталығына (бұл тәртіп мемлекеттік құпияны қамтитын нормативтік құқықтық актілерге қолданылмайды) жіберуді қамтиды;

      нормативтік құқықтық актінің үшінші данасы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде немесе оның аумақтық органдарында қалады.";

      8-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, осы орган басқармасының отырысында осы актілер қабылданған күнінен бастап күнтізбелік жиырма күннің ішінде ұсынылатын нормативтік құқықтық актілерін қоспағанда, орталық органдардың, олардың ведомстволарының және жергілікті органдардың нормативтік құқықтық актілері Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне немесе оның аумақтық органдарына бекітілген күнінен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде мемлекеттік және орыс тілдеріндегі төлнұсқасын (түпнұсқа мәтіндерін) қоса алғанда, үш данада баспа және электрондық түрде ұсынылады."

      14-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғаса және Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері ұсынған сараптамалық қорытындылар түріндегі қосымшалары болмаса;";

      15-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) нормативтік құқықтық актіні елтаңбалық мөрмен расталған баспа және электрондық түрде немесе электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған мемлекеттік және орыс тілдеріндегі төлнұсқасын (түпнұсқа мәтіндерін) қоса алғанда, үш данада ұсынбау;".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

К. Мәсімов


О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2006 года № 778 "Об утверждении Правил государственной регистрации нормативных правовых актов"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2015 года № 157. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2016 года № 568

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 06.10.2016 № 568.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 августа 2006 года № 778 "Об утверждении Правил государственной регистрации нормативных правовых актов" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 30, ст. 330) следующие изменения:

      в Правилах государственной регистрации нормативных правовых актов, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 5) части первой пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "5) направление зарегистрированных нормативных правовых актов:

      один экземпляр (подлинник) направляется органу, представившему нормативный правовой акт;

      второй экземпляр направляется в Республиканский центр правовой информации (данный порядок не распространяется на нормативные правовые акты, содержащие государственные секреты);

      третий экземпляр нормативного правового акта остается в Министерстве юстиции Республики Казахстан или его территориальных органах.";

      часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Нормативные правовые акты центральных органов, их ведомств и местных органов представляются в Министерство юстиции Республики Казахстан или его территориальные органы в течение четырнадцати календарных дней со дня их утверждения, за исключением нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, которые представляются в течение двадцати календарных дней со дня заседания правления этого органа, на котором приняты данные акты, в печатном и электронном видах, в трех экземплярах, включая подлинники (оригинальные тексты) на государственном и русском языках.";

      подпункт 6) пункта 14 изложить в следующей редакции:

      "6) затрагивает интересы субъектов частного предпринимательства и не имеет приложений в виде экспертных заключений, представленных Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованными объединениями субъектов частного предпринимательства;";

      подпункт 2) пункта 15 изложить в следующей редакции:

      "2) непредставление нормативного правового акта в печатном и электронном видах, заверенных гербовой печатью или удостоверенных посредством электронной цифровой подписи, в трех экземплярах, включая подлинники (оригинальные тексты) на государственном и русском языках;".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов