2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Есірткіні бақылау және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумға қосымша хаттамаға қол қою туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 20 қарашадағы № 933 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Есірткіні бақылау және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумға қосымша хаттаманың жобасы мақұлдансын.
      2. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі Қалмұханбет Нұрмұханбетұлы Қасымовқа 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Есірткіні бақылау және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумға қосымша хаттамаға қағидаттық сипаты жоқ өзгерістер мен толықтырулар енгізуге рұқсат бере отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан қол қоюға өкілеттік берілсін.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2015 жылғы 20 қарашадағы
№ 933 қаулысымен     
мақұлданған       

Жоба

2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Есірткіні бақылау және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумға қосымша хаттама

      Бұдан әрі «Тараптар» деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы Есірткіні бақылау және құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы өзара түсіністік туралы меморандумның (бұдан әрі – Меморандум) және осы Қосымша хаттаманың шарттарына сәйкес ағымдағы жобаларды қолдау мақсатында Меморандумға өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге келiседi.
      Америка Құрама Штаттарының Үкіметі 2014 жылғы 27 қыркүйектегі Қосымша хаттамамен түзетулер енгізілген Меморандумда сипатталған жобалар шеңберінде 593000 (бес жүз тоқсан үш мың) АҚШ доллары сомасында қосымша қаржы қаражатын бөледі.
      Тараптар қосымша қаржы қаражатының 2014 жылғы 27 қыркүйектегі Қосымша хаттамамен түзетулер енгізілген Меморандумда сипатталған шарттар мен ережелерге сәйкес, берілетін қаржы қаражаты сомасын көрсету үшін Меморандумға одан әрі қосымша өзгерістер енгізу қажеттілігінсіз, осы мақсаттарға берілетініне келіседі.
      Америка Құрама Штаттарының Үкіметі Қазақстан Республикасының Үкіметін осы жобаларды қолдау мақсатында қосымша қаржы қаражатының қашан ұсынылатыны туралы хабардар етеді.
      Жобалардың сипаттамасы мен мақсаттары 2014 жылғы 27 қыркүйектегі Қосымша хаттамада ұсынылған күйінде қалады. Барлық өзге міндеттемелер, шарттар, ережелер, жетістік көрсеткіштері, үлгілік ережелер және талаптар өзгеріссіз күшінде қалады.
      2015 жылғы «____»___________ Астана қаласында әрқайсысы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде екі данада жасалды, әрі барлық мәтіндердің бірдей заңды күші бар.

      Қазақстан Республикасының           Америка Құрама Штаттарының
           Үкіметі үшін                         Үкіметі үшін

      _____________________             _______________
      Қалмұханбет Қасымов               Джордж Крол
      Ішкі істер министрі               Елші

Жобалар бойынша қаржыландыруды бөлу

Жобаның атауы

Жалпы сомасы

Есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес

$ 120000

Шекара қауіпсіздігі

$ 120000

Адам саудасына қарсы іс-қимыл

$ 120000

Есірткіге сұранысты азайту

$ 113000

Заңсыз жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және қаржылық қылмыстарға қарсы іс-қимыл

$ 120000

Барлық жобалар бойынша жиынтығы

$ 593000

О подписании Дополнительного протокола к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки в области контроля над наркотиками и обеспечения правопорядка от 12 декабря 2002 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2015 года № 933

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Одобрить прилагаемый проект Дополнительного протокола к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки в области контроля над наркотиками и обеспечения правопорядка от 12 декабря 2002 года.
      2. Уполномочить Министра внутренних дел Республики Казахстан Касымова Калмуханбета Нурмуханбетовича подписать от имени Правительства Республики Казахстан Дополнительный протокол к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки в области контроля над наркотиками и обеспечения правопорядка от 12 декабря 2002 года, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                      К. Масимов

Одобрен           
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 20 ноября 2015 года № 933

Проект

Дополнительный протокол
к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Соединенных
Штатов Америки в области контроля над наркотиками и
обеспечения правопорядка от 12 декабря 2002 года

      Правительство Республики Казахстан и Правительство Соединенных Штатов Америки, именуемые в дальнейшем «Сторонами», соглашаются внести изменения и дополнения в Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки в области контроля над наркотиками и обеспечения правопорядка от 12 декабря 2002 года (далее – Меморандум) в целях поддержания текущих проектов в соответствии с условиями Меморандума и настоящего Дополнительного протокола.
      Правительство Соединенных Штатов Америки выделяет дополнительные финансовые средства в сумме 593000 (пятьсот девяносто три тысячи) долларов США в рамках проектов, описанных в Меморандуме, с поправками, внесенными в него Дополнительным протоколом от 27 сентября 2014 года.
      Стороны настоящим соглашаются, что дополнительные финансовые средства предоставляются для этих целей на тех же условиях и положениях, описанных в Меморандуме с поправками, внесенными в него Дополнительным протоколом от 27 сентября 2014 года, без необходимости в дальнейшем дополнительно вносить изменения в Меморандум для отражения суммы предоставляемых финансовых средств.
      Правительство Соединенных Штатов Америки уведомит Правительство Республики Казахстан о том, когда дополнительные финансовые средства будут предоставлены с целью поддержки этих проектов.
      Описание и цели проектов остаются в том виде, в котором они представлены в Дополнительном протоколе от 27 сентября 2014 года. Все прочие обязательства, условия, положения, показатели успеха, типовые положения и условия остаются в силе без изменений.

      Совершено в городе Астане «___» ________ 2015 года, в двух экземплярах, каждый на казахском, русском и английском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

              За Правительство                 За Правительство
            Республики Казахстан          Соединенных Штатов Америки               _____________________           _____________________
            Калмуханбет Касымов                 Джордж Крол
             Министр внутренних дел             Посол

                Распределение финансирования по проектам

Наименование проекта

Общая сумма

Борьба с незаконным оборотом наркотиков

$ 120000

Пограничная безопасность

$ 120000

Противодействие торговле людьми

$ 120000

Снижение спроса на наркотики

$ 113000

Противодействие отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансовым преступлениям

$ 120000

Итого по всем проектам

$ 593000