Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шығыстарын қысқарту жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 29 шілдедегі № 475 қаулысы.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Қаулыға өзгеріс енгізу көзделген - ҚР Үкіметінің 16.03.2023 № 221 (Қызмет бабында пайдалану үшін) қаулысымен (қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және 01.07.2023 дейін қолданылады).

      "Қазақстан Республикасының Үкіметі туралы" 1995 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 10-бабының 1-тармағына және "Орталық, жергілікті мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі шығыстарды қысқарту жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 25 мамырдағы № 108 өкімінің 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне 3 жыл мерзімге:

      1) базалық жиынтықтан жоғары, қозғалтқыш көлемі 2000 текше сантиметрден асатын, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде шығарылмайтын жеңіл автокөлік құралдарын;

      2) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде шығарылмайтын арнайы және жедел-қызметтік автокөлік құралдарын (жеңіл автомобильдер базасындағы);

      3) кеңсе жиһазын сатып алуға тыйым салу белгіленсін.

      2. Мынадай деп белгіленсін:

      1) осы қаулының 1-тармағының 1) және 3) тармақшаларының талаптары Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталары төрағаларының қызметін қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталары төрағаларының және делегациялардың қатысуымен өтетін ресми іс-шараларға қызмет көрсету жағдайларына қолданылмайды;

      2) осы қаулының 1-тармағы 3) тармақшасының талаптары, әкімшілік персоналын қоспағанда, әлеуметтік сала ұйымдарына (білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, дене шынықтыру және спорт) және халыққа қызмет көрсетумен байланысты ұйымдарға ("Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы) қолданылмайды.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 30.11.2021 № 846 қаулысымен.

      3. Орталық және жергілікті атқарушы органдар, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдар (келісу бойынша), квазимемлекеттік сектор субъектілері (келісу бойынша):

      1) осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын;

      2) жарты жылдық негізде жыл сайын жарты жылдықтың және жылдың қорытындылары бойынша (10 шілдеге және 10 қаңтарға) Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігіне квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі шығыстарды қысқарту жөніндегі шаралардың іске асырылу барысы туралы ақпарат берсін.

      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдың қорытындылары бойынша (25 қаңтарға) Қазақстан Республикасының Үкіметіне осы қаулының орындалу барысы туралы жиынтық ақпарат беруді қамтамасыз етсін.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігіне жүктелсін.

      6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

О мерах по сокращению расходов в субъектах квазигосударственного сектора

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июля 2020 года № 475.

      Примечание ИЗПИ!
      В постановление предусмотрено изменение постановлением Правительства РК от 16.03.2023 № 221 (Для служебного пользования) (вводится в действие со дня подписания и действует до 01.07.2023).

      В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Конституционного закона Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года "О Правительстве Республики Казахстан" и пункта 2 распоряжения Президента Республики Казахстан от 25 мая 2020 года № 108 "О мерах по сокращению расходов в центральных, местных государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить субъектам квазигосударственного сектора запрет сроком на 3 года на приобретение:

      1) легковых автотранспортных средств выше базовой комплектации, с объемом двигателя более 2000 кубических сантиметров, а также происходящих не из государств-членов Евразийского экономического союза;

      2) специальных и оперативно-служебных автотранспортных средств (на базе легковых), происходящих не из государств-членов Евразийского экономического союза;

      3) офисной мебели.

      2. Установить, что:

      1) требования подпунктов 1) и 3) пункта 1 настоящего постановления не распространяются на случаи обеспечения деятельности Президента Республики Казахстан, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Премьер-Министра Республики Казахстан, председателей палат Парламента Республики Казахстан, обслуживания официальных мероприятий с участием Президента Республики Казахстан, Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Премьер-Министра Республики Казахстан, председателей палат Парламента Республики Казахстан и делегаций;

      2) требования подпункта 3) пункта 1 настоящего постановления не распространяются на организации социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт) и организации, связанные с обслуживанием населения (некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан"), за исключением их административного персонала.

      Сноска. Пункт 2 – в редакции постановления Правительства РК от 30.11.2021 № 846.

      3. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), субъектам квазигосударственного сектора (по согласованию):

      1) принять меры, вытекающие из настоящего постановления;

      2) на полугодовой основе ежегодно по итогам полугодия и года (к 10 июля и к 10 января) представлять в Министерство национальной экономики Республики Казахстан информацию о ходе реализации мер по сокращению расходов в субъектах квазигосударственного сектора.

      4. Министерству национальной экономики Республики Казахстан ежегодно по итогам года, следующего за отчетным годом (к 25 января), обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения настоящего постановления.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин