Республикалық маңызы бар Шығыс мемлекеттік табиғи қаумалының (зоологиялық) аумағын азайту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 1 маусымдағы № 351 қаулысы.

      "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 7-бабының 6-2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Шығыс мемлекеттік табиғи қаумалының (зоологиялық) аумағы 528,7 гектарға азайтылсын.

      2. "Республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 26 қыркүйектегі № 593 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың тізбесінде:

      "Ақмола облысы" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 4-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

4

Шығыс мемлекеттік табиғи қаумалы (зоологиялық)

99471,3

Біржан сал ауданы

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

      ";

      "Оңтүстік Қазақстан облысы" деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      "

Түркістан облысы

107

Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығы

131934

Түркістан облысының Түлкібас, Төлеби және Бәйдібек аудандары, Жамбыл облысының Жуалы ауданы

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

108

Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы

34300

Сауран ауданы

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

109

Сайрам-Өгем мемлекеттік ұлттық табиғи паркі

149037,1

Қазығұрт, Төле би және Түлкібас аудандары

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

110

Ақдала мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық)

2000

Арыс қаласы

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

110

Жамбыл мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық)

8600

Бәйдібек ауданы

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

112

Задария мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық)

8400

Арыс қаласы

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

113

Боралдай мемлекеттік табиғи қаумалы (кешенді)

28140

Түлкібас, Бәйдібек аудандары

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

114

Темір мемлекеттік табиғи қаумалы (ботаникалық)

4000

Отырар ауданы

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

115

Арыс және Қарақтау мемлекеттік қорық аймағы

404000

Отырар, Шардара аудандары және Арыс қаласы

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

116

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік қорық аймағы

6258000

Жамбыл облысының Сарысу және Шу аудандары, Қызылорда облысының Жаңақорған ауданы, Түркістан облысының Созақ, Сарыағаш, Ордабасы аудандары және Арыс қаласы

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті

      ".

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Ә. Смайылов

Об уменьшении территории Восточного государственного природного заказника (зоологического) республиканского значения

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2022 года № 351.

      В соответствии с подпунктом 6-2) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "Об особо охраняемых природных территориях" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Уменьшить территорию Восточного государственного природного заказника (зоологического) на 528,7 гектара.

      2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2017 года № 593 "Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий республиканского значения" следующие изменения:

      в перечне особо охраняемых природных территорий республиканского значения, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "Акмолинская область":

      строку, порядковый номер 4, изложить в следующей редакции:

      "

4

Восточный государственный природный заказник (зоологический)

99471,3

район Биржан сал

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

      ";

      раздел "Южно-Казахстанская область" изложить в следующей редакции:

      "

Туркестанская область

107

Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник

131934

Тюлькубасский, Толебийский и Байдибекский районы Туркестанской области, Жуалинский район Жамбылской области

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

108

Каратауский государственный природный заповедник

34300

район Сауран

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

109

Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк

149037,1

Казыгуртский, Толебийский и Тюлькубасский районы

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

110

Акдалинский государственный природный заказник (ботанический)

2000

город Арысь

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

111

Жамбылский государственный природный заказник (ботанический)

8600

Байдибекский район

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

112

Задарьинский государственный природный заказник (ботанический)

8400

город Арысь

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

113

Боралдайский государственный природный заказник (комплексный)

28140

Тюлькубасский, Байдибекский районы

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

114

Тимурский государственный природный заказник (ботанический)

4000

Отрарский район

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

115

Арысская и Карактауская государственная заповедная зона

404000

Отрарский, Шардаринский районы и город Арысь

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

116

Южно-Казахстанская государственная заповедная зона

6258000

Сарысуский, Шуский районы Жамбылской области, Жанакорганский район Кызылординской области, Сузакский, Сарыагашский, Ордабасинский районы и город Арысь Туркестанской области

Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

      ".

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов