"Cыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік құқығына ие болу қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 қыркүйектегі № 1103 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 12 сәуірдегі № 288 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Cыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік құқығына ие болу қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 қыркүйектегі № 1103 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 27-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Сыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік құқығына ие болу қағидасында:

      1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1-тарау. Жалпы ережелер";

      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:

      "1-1. Осы Қағидада пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) жергілікті атқарушы орган (әкімдік) − өз құзыреті шегінде тиісті аумақта жергілікті мемлекеттік басқаруды және өзін-өзі басқаруды жүзеге асыратын, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімі басқаратын алқалы атқарушы орган;

      2) құқық белгілейтін құжаттар – солардың негізінде жылжымайтын мүлікке құқықтар (құқықтар ауыртпалықтары) туындайтын, өзгеретін және (немесе) тоқтатылатын құжаттар;

      3) объектіні пайдалануға қабылдау актісі – бекітілген жобаға және мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтерге сәйкес объект құрылысының аяқталғанын және объектінің пайдалануға толық дайындығын растайтын құжат;

      4) сәйкестік туралы декларация – мердігер (бас мердігер) құрылысы аяқталған объектінің орындалған жұмыстарының бекітілген жобаға және мемлекеттік (мемлекетаралық) нормативтердің талаптарына сәйкестігін куәландыратын құжат.

      Осы Қағидада пайдаланылатын өзге ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қолданылады.";

      2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-тарау. Сыйға тарту шарты бойынша мүлік құқықтарын мемлекетке беру тәртібі";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Мүлікті бағалау Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Ақша мен бағалы қағаздар бағалаушыны тартпай, номиналы бойынша бағаланады.

      Егер айналыста:

      1) "Бағалау туралы есептің нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 3 мамырдағы № 501 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16900 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген нысан мен мазмұн бойынша мүлікті бағалау туралы есеп (бұдан әрі – бағалау туралы есеп);

      2) "Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытындылардың, сәйкестік туралы декларацияның нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15150 болып тіркелген) бұйрығына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сәйкестік туралы декларация;

      3) жер учаскесіне құқық белгілейтін құжаттардың көшірмелері;

      4) жер учаскесіне сәйкестендіру құжатының көшірмелері;

      5) объектіні пайдалануға қабылдау актісінің көшірмелері;

      6) меншік иесінің мүлікті жергілікті атқарушы органға беру туралы сметамен айқындалған құн көрсетілетін шешімі;

      7) инженерлік желілердің атқарушы геодезиялық түсірілімінің көшірмелері болса, мүлікті бағалау жүргізілмейді.";

      15-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Ақша түріндегі мүлік бюджеттің кірісіне немесе Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына есепке жатқызылады. Шетел валютасы осы Қағиданың 7-тармағында көзделген шешім қабылданған күні не меншік иесінің болашақта мүлікке құқықты мемлекеттік меншікке өтеусіз беру уәдесін қамтитын сыйға тарту шартында белгіленген беру күні айқындалған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми валюта айырбастау бағамы бойынша тиісті бюджеттің кірісіне немесе Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына есепке жатқызылады.";

      3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3-тарау. Мүлікке құқықтарды болашақта сыйға тарту шарты бойынша мемлекетке беру тәртібінің ерекшеліктері".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2011 года № 1103 "Об утверждении Правил приобретения государством прав на имущество по договору дарения"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2023 года № 288.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 2011 года № 1103 "Об утверждении Правил приобретения государством прав на имущество по договору дарения" следующие изменения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      в Правилах приобретения государством прав на имущество по договору дарения, утвержденных указанным постановлением:

      заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

      "Глава 1. Общие положения";

      дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

      "1-1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

      1) местный исполнительный орган (акимат) − коллегиальный исполнительный орган, возглавляемый акимом области, города республиканского значения и столицы, района (города областного значения), осуществляющий в пределах своей компетенции местное государственное управление и самоуправление на соответствующей территории;

      2) правоустанавливающие документы − документы, на основании которых возникают, изменяются и (или) прекращаются права (обременения прав) на недвижимое имущество;

      3) акт приемки объекта в эксплуатацию – документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации;

      4) декларация о соответствии − документ, которым подрядчик (генеральный подрядчик) удостоверяет соответствие выполненных работ завершенного строительством объекта утвержденному проекту и требованиям государственных (межгосударственных) нормативов.

      Иные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

      заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

      "Глава 2. Порядок передачи государству прав на имущество по договору дарения";

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Оценка имущества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности. Деньги и ценные бумаги оцениваются по номиналу без привлечения оценщика.

      Оценка имущества не производится в случае наличия в обращении:

      1) отчета об оценке имущества по форме и содержанию, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 3 мая 2018 года № 501 "Об утверждении требований к форме и содержанию отчета об оценке" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 16900) (далее – отчет об оценке);

      2) декларации о соответствии по форме согласно приложению 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235 "Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15150);

      3) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

      4) копии идентификационного документа на земельный участок;

      5) копии акта приемки объекта в эксплуатацию;

      6) решения собственника о передаче имущества местному исполнительному органу, в котором указывается стоимость, определенная сметой;

      7) копии исполнительной геодезической съемки инженерных сетей.";

      часть первую пункта 15 изложить в следующей редакции:

      "15. Имущество в виде денег зачисляется в доход бюджета или Фонд поддержки инфраструктуры образования в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан. Иностранная валюта зачисляется в доход соответствующего бюджета или Фонд поддержки инфраструктуры образования в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан по официальному курсу обмена валют Национального Банка Республики Казахстан, определенному на день принятия решения, предусмотренного пунктом 7 настоящих Правил, либо на дату передачи, установленную договором дарения, содержащим обещание собственника безвозмездно передать права на имущество в государственную собственность в будущем.";

      заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

      "Глава 3. Особенности порядка передачи государству прав на имущество по договору дарения в будущем".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Смаилов