Қазақстан Республикасының Минералдық шикiзатты кешендi ұқсату жөнiндегi ұлттық ғылыми орталығының қызметiн қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң Қаулысы 1993 жылғы 22 шiлде N 642. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999.06.15. N 760 қаулысымен. ~P990760

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Республиканың ғылымын ұйымдастыруды жетiлдiру мен ғылыми-техникалық әлеуетiн дамыту жөнiндегi шаралар туралы" 1993 жылғы 21 қаңтардағы N 1090 U931090_ Жарлығын орындау үшiн Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетiнiң қаулы етедi:
      1. Қазақстан Республикасының Минералдық шикiзатты кешендi ұқсату жөнiндегi ұлттық орталық (бұдан әрi - Ұлттық орталық) Қазақстан Республикасының Ғылым министрлiгi - Ғылым академиясына ведомстволық бағынысты кешендi ғылыми-техникалық бiрлестiк болып табылады деп белгiленсiн. <*>
      Ғылыми орталыққа Қазақстан Республикасының Ғылым министрi - Ғылым академиясының президентi тағайындайтын орталықтың Бас директоры басқаратын Бас дирекция басшылық етедi. <*>
      Ұлттық орталықтың Бас дирекциясы Алматы қаласында болады.
      ЕСКЕРТУ. 1-тармаққа өзгерiс енгiзiлдi - ҚРҮ-нiң 1996.12.28.
               N 1668 қаулысымен. P961668_
      2. Ұлттық орталыққа:
      республикада қара, түстi, сирек кездесетiн және асыл металдардың пайдалы қазбаларының кен орындарын игеру, шикiзатты ұтымды шығару мен тиiмдi түрде байыту, жоғары дайындықтағы бәсекеге түпкiлiктi төтеп бере алатын өнiмдердi кешендi химиялық-металлургиялық ұқсату, кен-металлургия кешенiнiң айналадағы ортаға техногендiк ауыртпалығын барынша азайту саласындағы iргелi және қолданбалы зерттеулердi жүргiзу мен үйлестiру;
      республиканың кен-металлургия кешенiн дамытудың мемлекеттiк басымдықтары, дүние жүзiлiк стандарттар деңгейiнде түпкiлiктi нәтижелерге жету жолдарының перспективасын болжамдау жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу;
      тау-кен iстерi, кен байыту мен металлургия саласындағы басым бағыттар бойынша республикалық, мемлекетаралық, халықаралық нысаналы бағдарламалардың жобаларын әзiрлеудi ұйымдастыру;
      тау-кен iстерi, пайдалы қазбаларды байыту және металлургия саласында энергия-ресурс үнемдеушi және экологиялық жағынан таза қалдығы аз және қалдықсыз технологияларды жасау мен игеру, қазiргi бар өндiрiстердi жетiлдiру;
      жаңа материалдарды, жоғары деңгейдегi және айрықша таза металдар алудың технологияларын жасау;
      республиканың экспорттық әлеуетiн арттыру, ғылымға сүйенетiн және импортты алмастыратын өндiрiстер құру;
      республиканың әскери-өнеркәсiп кешенiнiң жаңа технологияларын кен-металлургия саласына ауыстыруды қамтамасыз ету;
      тау-кен iстерi, пайдалы қазбаларды байыту және металлургия саласындағы ғылыми және ғылыми-техникалық кадрларды даярлау мен олардың бiлiктiлiгiн арттыруға қатысу;
      ғылыми және ғылыми-техникалық ынтымақтастықты жүзеге асыру;
      Ғылыми орталық жасаған техниканың жоғары тиiмдi түрлерiн, жаңа технологиялар мен материалдарды игеру мен пайдаланудың көлемi жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу;
      ұлттық орталықтың мекемелерi мен ұйымдарының тәжiрибе-эксперименттiк, өндiрiстiк және әлеуметтiк саласын дамытуды қамтамасыз ету жүктелсiн.
      3. Ұлттық орталықтың құрамына заңды мекемелер ретiнде мына ғылыми ұйымдарды:
      Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Тау-кен iстерi институтын;
      Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Металлургия және байыту институтын;
      Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Химия-технология институтын;
      Қазақстан Республикасы Өнеркәсiп министрлiгiнiң Шығыс түстi металдар ғылыми-зерттеу кен-металлургия институтын енгiзу туралы Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының, ғылым және жаңа технологиялар министрлiгiнiң, Өнеркәсiп министрлiгiнiң ұсыныстары қабылдансын.
      4. Ұлттық орталықты қаржыландыру мемлекеттiк бюджет, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң кредиттерi, орталықтың қызметiне мүдделi бiрлестiктер мен ұйымдардың қаражаты, сондай-ақ өз талдамаларын өткiзуден алынған қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын болып белгiленсiн.
      5. Минералдық шикiзатты кешендi пайдалану жөнiндегi республикалық нысаналы ғылыми-техникалық бағдарламаның негiзгi тапсырмалары мен көрсеткiштерi бекiтiлсiн.
      Қазақстан Республикасының Ғылым және жаңа технологиялар министрлiгi минерал шикiзатын кешендi пайдалану жөнiндегi республикалық нысаналы ғылыми-техникалық бағдарламаны орындау үшiн бюджетте ғылымды қажеттi мөлшерде қаржыландыруға көзделген қаражат есебiнен Ұлттық орталықты 1993 жылдан бастап нысаналы қаржыландырып отыратын болсын.
      6. Қазақстан Республикасының Байланыс министрлiгi тiкелей шарттар бойынша ғылыми орталықты қажеттi телефон, телеграф және телекс байланысымен қамтамасыз етсiн.
      7. Ұлттық орталыққа қызмет бабында пайдаланатын 2 жеңiл автомобиль лимитi белгiленсiн.
             Қазақстан Республикасының
               Премьер-министрi

О мерах по обеспечению деятельности Национального центра по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан

Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 22 июля 1993 г. N 642. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 15 июня 1999 г. N 760 ~P990760

      Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 21 января 1993 г. N 1090 U931090_ "О мерах по совершенствованию организации науки и развитию научно-технического потенциала республики" Кабинет Министров Республики Казахстан постановляет:
      1. Установить, что Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан (далее - Национальный центр) является комплексным научно-техническим объединением, подведомственным Министерству науки - Академии наук Республики Казахстан.
      Руководство Национальным центром осуществляет Генеральная дирекция во главе с Генеральным директором центра, назначаемым Министром науки - президентом Академии наук Республики Казахстан.
      Определить местонахождение Генеральной дирекции Национального центра в г. Алматы. <*>
      Сноска. Пункт 1 - с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 28 декабря 1996 г. N 1668 P961668_ .
      2. Возложить на Национальный центр:
      проведение и координацию в республике фундаментальных и прикладных исследований в области освоения месторождений полезных ископаемых черных, цветных, редких и благородных металлов, рациональной добычи и эффективного обогащения сырья, комплексной химико-металлургической переработки до конечной конкурентоспособной продукции высокой готовности, максимального снижения техногенной нагрузки горно-металлургического комплекса на окружающую среду;
      разработку предложений по государственным приоритетам развития горно-металлургического комплекса республики, прогнозу на перспективу путей достижения конечных результатов в сжатые сроки на уровне мировых стандартов;
      организацию разработки проектов целевых республиканских, межгосударственных, международных программ по приоритетным направлениям в области горного дела, обогащения и металлургии;
      создание и освоение энерго-, ресурсосберегающих и экологически чистых малоотходных и безотходных технологий в области горного дела, обогащения полезных ископаемых и металлургии, совершенствование существующих производств;
      разработку технологий получения новых материалов, высоко и особо чистых металлов;
      увеличение экспортного потенциала республики, создание наукоемких и импортозамещающих производств;
      обеспечение трансфера новых технологий военно-промышленного комплекса республики в отрасли горно-металлургического комплекса;
      участие в подготовке и повышения квалификации научных и научно-технических кадров в области горного дела, обогащения полезных ископаемых и металлургии;
      осуществление международного научного и научно-технического сотрудничества;
      разработку предложений по объемам освоения и использованию созданных Национальным центром высокоэффективных видов техники, новых технологий и материалов;
      обеспечение развития опытно-экспериментальной, производственной и социальной сферы учреждений и организаций Национального центра.
      3. Принять предложения Национальной академии наук, Министерства науки и новых технологий, Министерства промышленности Республики Казахстан о включении в состав Национального центра на правах юридических лиц следующих научных организаций:
      Института горного дела Национальной академии наук Республики Казахстан;
      Института металлургии и обогащения Национальной академии наук Республики Казахстан;
      Химико-технологического института Национальной академии наук Республики Казахстан;
      Восточного научно-исследовательского горно-металлургического института цветных металлов Министерства промышленности Республики Казахстан.
      4. Установить, что финансирование Национального центра осуществляется за счет государственного бюджета, кредитов Национального банка Республики Казахстан, средств объединений, предприятий и организаций, заинтересованных в деятельности центра, а также средств, полученных от реализации собственных разработок.
      5. Утвердить основные задания и показатели республиканской целевой научно-технической программы по комплексному использованию минерального сырья.
      Министерству науки и новых технологий Республики Казахстан обеспечить начиная с 1993 года целевое финансирование Национального центра за счет средств, предусматриваемых бюджетом на финансирование науки в размерах, необходимых для выполнения республиканской целевой научно-технической программы по комплексному использованию минерального сырья.
      6. Министерству связи Республики Казахстан по прямым договорам обеспечить Национальный центр необходимой телефонной, телеграфной и телексной связью.
      7. Установить Национальному центру лимит служебных легковых автомобилей в количестве 2 единиц.
   Премьер-министр
Республики Казахстан