Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының мәселелерi

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң Қаулысы 30 қыркүйек 1993 ж. N 977

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтын құру туралы" 1993 жылғы 16 маусымдағы N 1235  Жарлығына  сәйкес Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi қаулы етедi: 
      1. Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты үкiметтiк ғылыми-зерттеу мекемесi, өзiнiң есеп айырысу есепшоты мен мөрi бар дербес заңды ұйым болып табылады деп белгiленсiн. 
      2. Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты туралы Ереженiң жобасы мақұлдансын және ол Қазақстан Республикасы Президентiнiң бекiтуiне енгiзiлсiн. 
      3. Қазақстан Республикасының қаржы министрлiгi: 
      - 1993 жылы Қазақстанның Менеджмент, Экономика және Болжамдау институтының Стратегиялық зерттеулер орталығы негiзiнде құрылған Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының жұмыс iстеуi үшiн қажеттi бюджет қаржысының үлесiн Қазақстанның Менеджмент, Экономика және Болжамдау институтынан алып берудi қамтамасыз етсiн; 
      - Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтын ұстауға арнап республикалық бюджеттен жыл сайын қаржы бөлiнуiн жүзеге асырсын; 
      - Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты қызметiнiң бастапқы жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында 1993 жылы республикалық бюджеттен автомобиль көлiгiн және жабдықтарды (ұйымдық техника, компьютерлер мен байланыс құралдары) сатып алу үшiн қаражат бөлсiн. 
      4. Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтына халықаралық ғылыми байланыстарды қаржыландыруға, шет ел әдебиетiн сатып алуға және шет елдiң мерзiмдi басылымдарына жазылуға арнап жыл сайын валюта қаржысы бөлiнуi көзделетiн болсын. 
      5. Шет ел тiлдерiн бiлгенi үшiн Институт қызметкерлерiнiң лауазымдық жалақысына белгiленген тәртiп бойынша 15 процент мөлшерiнде қосымша ақы төлеу рұқсат етiлсiн.<*> 
      Ескерту. 5-тармақтың 1-шi абзацы күшiн жойған - ҚР 
               Үкiметiнiң 1996.01.09. N 31 қаулысымен.  P960031_  
      6. Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтына 2 жеңiл автомобиль лимитi белгiленсiн. 
      7. <*> 
      Ескерту. 7-тармақтың күшi жойылған - ҚРМК-нiң 1995.06.12. 
               N 813 қаулысымен. 
      8. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi құпиялылық және құпия iс қағаздарын жүргiзу режимiн ұйымдастыруда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының қызметкерлерiне құпия материалдарға рұқсат етудi ресiмдеуде белгiленген тәртiп бойынша әдiстемелiк және практикалық көмек көрсетсiн. 
      9. Қазақстан Республикасының Байланыс министрлiгi көрсетiлген қызметке сом есебiмен ақы төлеттiрiп Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтын қажеттi телефон байланысымен және халықаралық автоматты телефакс байланысымен қамтамасыз етсiн. 
      10. Қазақстан Республикасының Баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлiгi Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтына баспа қызметiмен шұғылдану құқығын беретiн болсын. 
      11. Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының жұмыс iстеуiн және қызметкерлерiн үй-жайларға орналастыруды қамтамасыз ету мақсатында: 
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiк жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң 1993 жылғы 18 қаңтардағы N 6 қаулысының ғылыми кiтапханаға арналған жапсырма құрылыс салуға қатысты бөлiгiн қайта қарау Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiк жөнiндегi мемлекеттiк комитетiне ұсынылсын;<*> 
      Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiк жөнiндегi мемлекеттiк комитетi және Алматы қаласының әкiмi Қазақстан Республикасының Жастар iсi жөнiндегi мемлекеттiк комитетiне оның жалдау негiзiнде Институттан алып отырған үй-жайларымен бiрдей орын бөлу мәселесiн 1994 жылдың 1 қыркүйегiне дейiн шешетiн болсын. 
      Ескерту. 11-тармағының екiншi абзацында сөздер алынып 
               тасталған - ҚРМК-нiң 1994 ж. 25 наурыздағы N 298 
               қаулысымен.  P940298_  
      12. Қазақстан Республикасы Премьер-министрiнiң 1991 жылғы 20 желтоқсандағы N 225 өкiмiнiң күшi жойылған деп саналсын. 
 
        Қазақстан Республикасының 
            Премьер-министрi 

Вопpосы Казахстанского института стpатегических исследований пpи Пpезиденте Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Кабинета Министpов Республики Казахстан от 30 сентябpя 1993 г. N 977

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 16 июня 1993 года N 1235 U931235_ "О создании Казахстанского института стратегических исследований" Кабинет Министров Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Установить, что Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан является правительственным научно-исследовательским учреждением, самостоятельным юридическим лицом со своим расчетным счетом и печатью.
      2. Одобрить проект Положения о Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и внести его Президенту Республики Казахстан на утверждение.
      3. Министерству финансов Республики Казахстан:
      обеспечить в 1993 году передачу от Казахстанского Института Менеджмента, Экономики и Прогнозирования Казахстанскому институту стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, созданному на базе Центра стратегических исследований Казахстанского Института Менеджмента, Экономики и прогнозирования, доли бюджетных средств, необходимых для его функционирования;
      осуществлять ежегодное выделение средств из республиканского бюджета на содержание Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан;
      выделить из республиканского бюджета в 1993 году необходимые ассигнования для приобретения автомобильного транспорта и оборудования (оргтехники, компьютеров и средств связи) в целях обеспечения стартовых условий деятельности Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.
      4. Предусмотреть ежегодное выделение Казахстанскому институту стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан валютных средств на финансирование международных научных связей, приобретение зарубежной литературы и подписку зарубежных периодических изданий.
      5. (Абзац первый пункта 5 утратил силу - постановлением Правительства РК от 9 января 1996 г. N 31.)
      Разрешить доплату сотрудникам Института за знание иностранных языков в размере 15 процентов к должностному окладу в установленном порядке.
      6. Установить для Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан лимит легковых автомобилей в количестве 2 единиц.
      7. Пункт 7 утратил силу - постановлением КМ РК от 12 июня 1995 г. N 813.
      8. Комитету национальной безопасности Республики Казахстан в установленном порядке оказать методическую и практическую помощь в организации режима секретности и секретного делопроизводства, а также в оформлении допусков к секретным материалам сотрудников Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.
      9. Министерству связи Республики Казахстан обеспечить Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан необходимой телефонной связью и автоматической международной телефаксной связью с рублевым покрытием услуг.
      10. Министерству печати и массовой информации Республики Казахстан предоставить право издательской деятельности Казахстанскому институту стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.
      11. В целях обеспечения Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан необходимыми для его функционирования и размещения персонала помещениями:
      рекомендовать Государственному комитету Республики Казахстан по государственному имуществу пересмотреть постановление Государственного комитета Республики Казахстан по государственному имуществу от 18 января 1993 г. N 6 в части, касающейся пристройки под научную библиотеку; <*>
      Государственному комитету Республики Казахстан по государственному имуществу и главе Алматинской городской администрации до 1 сентября 1994 г. решить вопрос о предоставлении Государственному комитету Республики Казахстан по делам молодежи равноценного помещения взамен занимаемого им в Институте на основе аренды.
      Сноска. Абзац второй пункта 11 - изменен постановлением от 25 марта 1994 г. N 298.
      12. Признать утратившим силу распоряжение Премьер-министра Республики Казахстан от 20 декабря 1991 г. N 225.
   Премьер-министр
 Республики Казахстан