Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң жанындағы Лизинг жөнiндегi департамент туралы

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң Қаулысы 1995 жылғы 29 сәуiрдегi N 599. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      Өндiрiстi техникалық және технологиялық жаңарту құралы ретiнде лизингтi дамыту және мемлекеттiк қолдау мақсатында Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi қаулы етедi: 
      1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң жанынан Лизинг жөнiндегi комитет (бұдан әрi - Лизинг жөнiндегi комитет) құрылсын. 
      2. Лизинг жөнiндегi департамент өндiрiс саласында iрi көлемдi инвестицияларды тарту құралы ретiнде лизингтi пайдалану саласында бiрыңғай мемлекеттiк саясаттың жүргiзiлуiн қамтамасыз ететiн, өз қызметiн Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитетi өкiлеттiгiнiң шегiнде дербес жүзеге асыратын атқару өкiметiнiң орталық органы болып табылады деп белгiленсiн. 
      3. Лизинг жөнiндегi департаментке: 
      Қазақстан Республикасында лизингтi дамытудың негiзгi бағыттарын, перспективалық жоспарлары мен болжамдарын әзiрлеу; 
      машиналық-техникалық импортты қамтамасыз ету үшiн шет ел инвестициялары мен кредиттерiн тарту және пайдалану жөнiндегi мемлекеттiк саясаттың әзiрленуi мен жүзеге асырылуына қатысу; 
      жалпы республикалық және аймақтық лизинг компаниялары жүйелерiнiң ұйымдастырылуына жәрдемдесу; 
      лизингтi пайдалану және дамыту мәселелерi жөнiндегi республика министрлiктерiнiң, мемлекеттiк комитеттерiнiң, ведомстволарының, кәсiпорындарының және ұйымдарының қызметiн үйлестiру; 
      лизинг мәселелерi жөнiндегi заң және басқа нормативтiк актiлердi әзiрлеуге қатысу жүктелсiн. 
      4. Лизинг жөнiндегi департаменттiң Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасы бейнеленген және қазақ, орыс тiлдерiнде өзiнiң атаулары жазылған мөрi, фирмалық белгiсi, банкте шоты бар заңды тұлға болып табылатындығы белгiленсiн. 
      5. Лизинг жөнiндегi департамент орталық аппараты қызметкерлерiнiң саны 15 адам болып бекiтiлсiн (күзет және мекемеге қызмет көрсету жөнiндегi қызметкерлер бұған кiрмейдi) және 2 қызметтiк жеңiл автомобиль лимитi белгiленсiн.<*> 
       Ескерту. 5-тармақтан сөздер алынып тасталған - ҚРМК-нiң 
1995.07.31. N 1040 қаулысымен.  P951040_  
      6. Лизинг жөнiндегi департамент аппаратын ұстаудың шығындарын қаржыландыру мемлекеттiк басқару органдарын ұстауға республикалық бюджетте көзделген қаражат есебiнен жүзеге асырылады.<*> 
       Ескерту. 6 тармақ жаңа редакцияда берiлген - ҚРМК-нiң 
1995.07.31 N 1040 қаулысымен. 
      7. Департаменттi Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң Төрағасының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi тағайындап және қызметiнен босататын директор басқарады. 
      Департамент директорына Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитет төрағасы орынбасарының мәртебесi берiлсiн және оған Төраға орынбасарының лауазымдық жалақысы деңгейiнде жалақы белгiленсiн. 
      8. Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгi тiкелей келiсiм бойынша Лизинг жөнiндегi департаменттi қажеттi телефондық, телеграфтық және телефакстық байланыспен, оның iшiнде халықаралық байланыспен қамтамасыз етсiн. 
      9. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитетi бiр ай мерзiмде Лизинг жөнiндегi департаментке Алматы қаласында қызметтiк үй-жай бөлудi қамтамасыз етсiн.
      10. Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк комитетi Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiмен, Қаржы министрлiгiмен және Экономика министрлiгiмен келiсiлген Лизинг жөнiндегi департаменттiң Ережесiн Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң бекiтуiне бiр ай мерзiмде әзiрлеп, ұсынсын.                                                 

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-министрi

 

О Департаменте по лизингу при Государственном комитете Республики Казахстан по управлению государственным имуществом

Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 29 апреля 1995 г. N 599. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

      В целях развития и государственной поддержки лизинга как средства технического и технологического обновления производства Кабинет Министров Республики Казахстан постановляет:
      1. Создать Департамент по лизингу при Государственном комитете Республики Казахстан по управлению государственным имуществом (далее - Департамент по лизингу).
      2. Установить, что Департамент по лизингу является центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим проведение единой государственной политики в области использования лизинга как средства привлечения крупномасштабных инвестиций в производственную сферу, автономно осуществляющим свои функции в пределах полномочий Государственного комитета Республики Казахстан по управлению государственным имуществом.
      3. Возложить на Департамент по лизингу:
      разработку основных направлений, перспективных планов и прогнозов развития лизинга в Республике Казахстан;
      участие в разработке и осуществлении государственной политики по привлечению и использованию иностранных инвестиций и кредитов для обеспечения машинно-технического импорта;
      содействие организации сети общереспубликанских и региональных лизинговых компаний;
      координацию деятельности министерств, государственных комитетов, ведомств, предприятий и организаций республики по вопросам использования и развития лизинга;
      участие в разработке законодательных и иных нормативных актов по вопросам лизинга.
      4. Установить, что Департамент по лизингу является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан и со своим наименованием на казахском и русском языках, фирменный знак, счета в банках.
      5. Установить предельную численность работников центрального аппарата Департамента по лизингу в количестве 15 единиц (без персонала по охране и обслуживанию здания) в пределах численности Государственного комитета Республики Казахстан по управлению государственным имуществом и лимит служебных автомобилей в количестве 2 единиц.
      6. Финансирование расходов на содержание аппарата Департамента по лизингу осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных республиканским бюджетом на содержание центрального аппарата Государственного комитета Республики Казахстан по управлению государственным имуществом.
      7. Департамент возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности Кабинетом Министров Республики Казахстан по представлению Председателя Государственного комитета Республики Казахстан по управлению государственным имуществом.
      Распространить на директора Департамента статус заместителя Председателя Государственного комитета Республики Казахстан по управлению государственным имуществом и установить ему оклад на уровне должностного оклада заместителя Председателя.
      8. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан по прямым договорам обеспечить Департамент по лизингу необходимой телефонной, телеграфной и телефаксной, в том числе международной, связью.
      9. Государственному комитету Республики Казахстан по управлению государственным имуществом в месячный срок обеспечить выделение Департаменту по лизингу служебного помещения в г.Алматы.
      10. Государственному комитету Республики Казахстан по управлению государственным имуществом в месячный срок подготовить и внести на утверждение Кабинета Министров Республики Казахстан согласованное с Министерством юстиции, Министерством финансов и Министерством экономики Республики Казахстан Положение о Департаменте по лизингу.

  Премьер-министр
Республики Казахстан