2000 жылы ауыл шаруашылығы дақылдарының жаппай таралатын зиянкестері мен ауруларына қарсы күрес жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 23 желтоқсан N 1963

      Пестицидтерді сатып алуды уақытылы қамтамасыз ету және ауыл шаруашылығы дақылдарының жаппай таралатын зиянкестері мен ауруларына қарсы күрес жүргізу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. "1999 жылғы егіннің астығын мемлекеттік сатып алудың, оның есебін жүргізудің, сақтаудың және сатудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 2 қыркүйектегі N 1303 P991303_ қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:
      2-тармақтағы "61 000 000" (алпыс бір миллион) АҚШ доллары сомасына 870 000 (сегіз жүз жетпіс мың) тоннаға дейін" деген сөздер "43 854 000 (қырық үш миллион сегіз жүз елу төрт мың) АҚШ доллары сомасына 627 000 (алты жүз жиырма жеті мың) тоннаға дейін" деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі заңдарда белгіленген тәртіппен уақытша бос ақшаны "ҚазАгроҚаржы" жабық акционерлік қоғамының арнаулы шотынан мына мақсаттарға:
 
            ауыл шаруашылығы дақылдарының жаппай зиянкестерімен және ауруларымен күреске қайтарымсыз негізде 5 000 000 (бес миллион) АҚШ доллары.
      ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.04.10. N 548
               қаулысымен. P000548_
      ЕСКЕРТУ. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.09.27. N 1455
               қаулысымен. P001455_
 
      3. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

 

пестицидтерді уақытылы сатып алуды және ауыл шаруашылығы дақылдарының

жаппай таралатын зиянкестері мен ауруларына қарсы күрес жөніндегі қажетті

іс-шараларды жүргізуді қамтамасыз етсін.

     4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің орынбасары Д.К. Ахметовке жүктелсін.

     5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     Қазақстан Республикасының

       Премьер-Министрі    Оқығандар:

   Қобдалиева Н.М.

   Орынбекова Д.К.          

О мерах по борьбе с массовыми вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур в 2000 году

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 1999 года N 1963

      В целях своевременного обеспечения закупок пестицидов и проведения борьбы с массовыми вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 1999 года N 1303 P991303_ "О некоторых вопросах государственного закупа зерна урожая 1999 года, его учета, хранения и реализации" следующие изменения:
      в пункте 2 слова "до 870 000 (восемьсот семьдесят тысяч) тонн на сумму до 61 000 000 (шестьдесят один миллион) долларов США" заменить словами "до 627 000 (шестьсот двадцать семь тысяч) тонн на сумму до 43 854 000 (сорок три миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи) долларов США".
      2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить направление временно свободных денег со специального счета закрытого акционерного общества "КазАгроФинанс" в Комитете казначейства Министерства финансов Республики Казахстан на следующие цели:
      5 000 000 (пять миллионов) долларов США на безвозвратной основе - на борьбу с массовыми вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 10 апреля 2000 г. N 548 P000548_ ; от 27 сентября 2000 г. N 1455 P001455_ .
      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить своевременную закупку пестицидов и проведение необходимых мероприятий по борьбе с массовыми вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур.
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова Д.К.
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан    (Специалисты: Склярова И.В.,

              Цай Л.Г.)