Қазақстан Республикасы Президентінің жанынан Ұлттық инвесторлар кеңесін құру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 10 қыркүйектегі N 404 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 12 мамырдағы № 987 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2010.05.12 № 987 Жарлығымен

Президент пен Үкімет актілерінің
жинағында жариялануға тиіс   

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің жанынан Ұлттық инвесторлар кеңесі құрылсын.

      2. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық инвесторлар кеңесі туралы ереже бекітілсін.

      3. Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссия екі ай мерзімде Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық инвесторлар кеңесінің құрамы жөнінде ұсыныстар енгізсін.

      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Қазақстан Республикасы  
Президентінің      
2007 жылғы 10 қыркүйектегі
N 404 Жарлығымен     
БЕКІТІЛГЕН        

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы
Ұлттық инвесторлар кеңесі туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық
инвесторлар кеңесі (бұдан әрі - Кеңес) Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы консультативтік-кеңесші орган болып табылады.

      2. Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдары, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері, сондай-ақ осы Ереже Кеңес қызметінің құқықтық негізін құрайды.

      3. Кеңестің қызметін қамтамасыз етуді ұйымдастыруды Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі жүзеге асырады.

      4. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің Инвестициялар комитеті Кеңестің жұмыс органы болып табылады. см. P071180

2. Кеңестің негізгі міндеттері

      5. Кеңестің негізгі міндеттері:
      1) мыналар:
      саланы тиімді дамытуға немесе елеулі мультипликативті әсерді қамтамасыз ететін жаңа салалар мен кіші салаларды қалыптастыруға ықпал ететін, экономиканы жаңғыртуға және құрылымдық қайта құруға байланысты инвестициялық жобаларды іске асыруға жәрдемдесу;
      Қазақстан Республикасындағы инвестициялық ахуалды жақсарту жөнінде ұсынымдар әзірлеу;
      2) инвестициялық саясат саласындағы маңызды мәселелерді қарау және талқылау болып табылады.

3. Кеңестің құрамы

      6. Қазақстан Республикасының Президенті Кеңестің төрағасы болып табылады.

      7. Лауазымдары бойынша: Премьер-Министр, Президент Әкімшілігі Басшысының орынбасары, Президенттің көмекшісі, Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің төрағасы, Индустрия және сауда министрі, Қаржы министрі, Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі, Индустрия және сауда министрлігі Инвестициялар комитетінің төрағасы, "Қазына" орнықты даму қоры" акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы, "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамы басқармасының төрағасы Кеңестің тұрақты мүшелері болып табылады.

      8. Кеңестің құрамына Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын Қазақстан Республикасының өзге де лауазымды тұлғалары енуі мүмкін.

      9. Кеңестің іскерлік топтардан құрамы Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту жөніндегі шаралар туралы" 2007 жылғы 13 сәуірдегі N 314 Жарлығымен құрылған Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссияның ұсынымдары негізінде қазақстандық шаруашылық жүргізуші субъектілер мен қаржы ұйымдарының бірінші басшылары қатарынан қалыптасады.

      10. Кеңестің дербес құрамын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді .

4. Кеңестің жұмыс тәртібі

      11. Кеңестің жалпы отырыстары Кеңестің төрағасы айқындайтын мерзімде жылына кемінде бір рет өткізіледі.

      12. Кеңестің жалпы отырыстарының арасындағы кезеңде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің төрағалық етуімен Кеңестің аралық отырыстары өткізіледі.
      Аралық отырыстарда соңғы жалпы отырыстың шешімдерін орындау қорытындылары, келесі жалпы отырысқа дайындық, Кеңеске мүше компаниялардың инвестициялық қызметті жүзеге асыруымен байланысты ағымдағы мәселелер талқыланады.

      13. Кеңестің жалпы және аралық отырыстарының қорытындылары бойынша хаттамамен ресімделген шешімдер қабылданады.

      14. Кеңес жекелеген мәселелерді шешу мақсатында Кеңестің жұмыс топтарын құруы мүмкін.

5. Кеңестің жұмыс органы

      15. Кеңестің жұмыс органы:
      1) Қазақстан Республикасының экономикасын жаңғырту мәселелері
жөніндегі мемлекеттік комиссияның Кеңестің құрамы бойынша ұсыныстарын дайындау және енгізу;
      2) Кеңестің жалпы және аралық отырыстарын ұйымдастыру және өткізу;
      3) Кеңестің хаттамалық шешімдерінің орындалуға бақылауды жүзеге асыру;
      4) Кеңестің қызметіне, Кеңестің қызметін талдауға және оның қызметін жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды іске асыруға қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу жөніндегі функцияларды орындайды.

О создании Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2007 года N 404. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 12 мая 2010 года N 987

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 12.05.2010 N 987.

      Подлежит опубликованию в Собрании
      актов Президента и Правительства

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Создать Совет национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

      2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

      3. Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан в двухмесячный срок внести в Администрацию Президента Республики Казахстан предложения по составу Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

      4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан

УТВЕРЖДЕНО        
      Указом Президента    
      Республики Казахстан   
      от 10 сентября 2007 года N 404

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете национальных инвесторов
при Президенте Республики Казахстан

1. Общие положения

      1. Совет национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (далее - Совет) является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан.

      2. Правовую основу деятельности Совета составляют Конституция и законы Республики Казахстан, акты Президента Республики Казахстан, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также настоящее Положение.

      3. Организация обеспечения деятельности Совета осуществляется Администрацией Президента Республики Казахстан.

      4. Рабочим органом Совета является Комитет по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. см. P071180

2. Основные задачи Совета

      5. Основными задачами Совета являются:
      1) разработка рекомендаций по:
      содействию в реализации инвестиционных проектов, связанных с модернизацией и структурной перестройкой экономики, способствующих эффективному развитию отрасли или формированию новых отраслей и подотраслей, которые обеспечат значительный мультипликативный эффект;
      улучшению инвестиционного климата в Республике Казахстан;
      2) рассмотрение и обсуждение важных вопросов в сфере инвестиционной политики.

3. Состав Совета

      6. Председателем Совета является Президент Республики Казахстан.

      7. Постоянными членами Совета являются по должности: Премьер-Министр, заместитель Руководителя Администрации Президента, помощник Президента, Председатель Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Министр индустрии и торговли, Министр финансов, Министр экономики и бюджетного планирования, председатель Комитета по инвестициям Министерства индустрии и торговли, председатель правления акционерного общества "Фонд устойчивого развития "Қазына", председатель правления акционерного общества "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук".

      8. В состав Совета могут входить иные должностные лица Республики Казахстан, определяемые Президентом Республики Казахстан.

      9. Состав Совета от деловых кругов формируется из числа первых руководителей казахстанских хозяйствующих субъектов и финансовых организаций на основании рекомендаций Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан, образованной Указом Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2007 года N 314 "О мерах по модернизации экономики Республики Казахстан".

      10. Персональный состав Совета утверждается Президентом Республики Казахстан.

4. Порядок работы Совета

      11. Пленарные заседания Совета проводятся не менее одного раза в год в сроки, определяемые председателем Совета.

      12. В период между пленарными заседаниями Совета проводятся промежуточные заседания Совета под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан.
      На промежуточных заседаниях обсуждаются итоги исполнения решений последнего пленарного заседания, подготовка к следующему пленарному заседанию, текущие вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности компаниями - членами Совета.

      13. По итогам пленарных и промежуточных заседаний Совета принимаются решения, оформляемые протоколом.

      14. В целях решения отдельных вопросов Советом могут создаваться рабочие группы Совета.

5. Рабочий орган Совета

      15. Рабочий орган Совета выполняет функции по:
      1) подготовке и внесению предложений Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан по составу Совета;
      2) организации и проведению пленарных и промежуточных заседаний Совета;
      3) осуществлению контроля за исполнением протокольных решений Совета;
      4) разработке проектов нормативных правовых актов, касающихся деятельности Совета, анализу деятельности и реализации предложений по совершенствованию деятельности Совета.