Қазақстан Республикасы Презндентінің 2005 жылғы 23 сәуірдегі N 1560 Жарлығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Презндентінің 2007 жылғы 24 қазандағы N 428 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 9 сәуірдегі № 791 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 09.04.2014 № 791 Жарлығымен.

Қазақстан Республикасы Президенті 
мен Үкіметі актілерінің жинағында 
жариялануға тиіс        

       ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1.»"Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Кәсіпкерлер кеңесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 23 сәуірдегі N 1560  Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 17, 199-құжат; 2006 ж., N 18, 166-құжат; 2007 ж., N 13, 145-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Кәсіпкерлер кеңесінің құрамына мыналар енгізілсін:

Бозымбаев                - "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару
Қанат Алдабергенұлы        жөніндегі қазақстандық холдингі"
                           акционерлік қоғамы басқармасының
                           төрағасы (келісім бойынша),

Қожасбай                 - Қазақстанның Сауда-өнеркәсіп палатасының
Ерлан Сәдуақасұлы          президенті (келісім бойынша),

Сұлтанов                 - Қазақстан Республикасының Экономика және
Бақыт Тұрлыханұлы          бюджеттік жоспарлау министрі,

Сапарбаев                - Қазақстан Республикасының Еңбек және
Бердібек Машбекұлы         халықты әлеуметтік қорғау министрі,

Шөкеев                   - Қазақстан Республикасы Премьер-
Өмірзақ Естайұлы           Министрінің орынбасары;

"Перуашев                - "Атамекен" Қазақстан кәсіпкерлері мен
Азат Тұрлыбекұлы           жұмыс берушілерінің жалпыұлттық одағы"
                           заңды тұлғалар бірлестігі басқармасының
                           төрағасы (келісім бойынша)"

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

"Перуашев                - "Атамекен" Одағы" Қазақстан ұлттық
Азат Тұрлыбекұлы           экономикалық палатасы" заңды тұлғалар
                           бірлестігінің басқарма төрағасы (келісім
                           бойынша)";

      көрсетілген Кеңес құрамынан Г.Ж.Қарағұсова, А.Е.Мусин, С.М.Мыңбаев шығарылсын.

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 23 апреля 2005 года N 1560

Указ Президента Республики Казахстан от 24 октября 2007 года N 428. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 9 апреля 2014 года № 791

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 09.04.2014 № 791.

      Подлежит опубликованию в Собрании
актов Президента и Правительства
Республики Казахстан     

       ПОСТАНОВЛЯЮ :

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 23 апреля 2005 года N 1560 "Об образовании Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 17, ст. 199; 2006 г., N 18, ст. 166; 2007 г, N 13, ст. 145) следующие изменения:
      ввести в состав Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан, утвержденный названным Указом:

Бозумбаева               - председателя правления акционерного
Каната Алдабергеновича     общества "Казахстанский холдинг по
                           управлению государственными активами
                           "Самрук" (по согласованию),

Кожасбая                - президента Торгово-промышленной палаты
Ерлана Садуакасовича      Казахстана (по согласованию),

Султанова               - Министра экономики и бюджетного
Бахыта Турлыхановича      планирования Республики Казахстан,

Сапарбаева              - Министра труда и социальной защиты
Бердибека Машбековича     населения Республики Казахстан,

Шукеева                 - Заместителя Премьер-Министра
Умирзака Естаевича        Республики Казахстан;

      строку:
"Перуашев               - председатель правления объединения
Азат Турлыбекулы          юридических лиц "Общенациональный
                          союз предпринимателей и работодателей
                          Казахстана "Атамекен" (по согласованию)"

      изложить в следующей редакции:
"Перуашев               - председатель правления объединения
Азат Турлыбекулы          юридических лиц "Национальная
                          экономическая палата Казахстана
                          "Союз "Атамекен" (по согласованию)";

      вывести из состава указанного Совета: Карагусову Г.Д., Мусина А.Е., Мынбаева С.М.

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

       Президент
       Республики Казахстан