Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 20 наурыздағы N 88 Жарлығына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 21 қаңтардағы N 728 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 12 ақпандағы № 838 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 12.02.2019 № 838 Жарлығымен.


      Қазақстан Республикасының Президенті

      мен Үкіметі актілерінің жинағында

      жариялануға тиіс

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. "Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі туралы" Жарлығына Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 20 наурыздағы N 88 (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 32, 339-құжат; 2003 ж., N 40, 417-құжат; 2006 ж., N 23, 229-құжат; 2008 ж., N 20, 182-құжат) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

      аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі туралы ережеде :

      4-тармақтың 3) тармақшасында "мониторинг жасау" деген сөздерден кейін ", Қарулы Күштерді, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды инспекциялау" деген сөздермен толықтырылсын;

      6-тармақта :

      "мүшелерінен" деген сөздің алдынан "тұрақты мүшелерінен және" деген сөздермен толықтырылсын;

      "Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі - Қауіпсіздік Кеңесі хатшысының (бұдан былай - Президенттің көмекшісі - Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы) ұсыныстары ескеріле отырып, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын" деген сөздер алып тасталсын;

      7-тармақта :

      "мүшелері" деген сөз "тұрақты мүшелері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "Парламент Мәжілісінің Төрағасы, Парламент Сенатының Төрағасы," деген сөздер алып тасталсын;

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Лауазымы бойынша Қауіпсіздік Кеңесінің мүшелері: Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Төрағасы, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы болып табылады.

      Қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының Президенті Қауіпсіздік Кеңесінің мүшелері етіп Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі - Қауіпсіздік Кеңесі хатшысының ұсынысын ескере отырып, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының ұсынымы бойынша өзге де лауазымды тұлғаларды қосымша тағайындай алады.";

      9-тармақта :

      "Кеңесінің отырысы" деген сөздерден кейін ", әдетте," деген сөзбен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасы Президентінің шешімімен Қауіпсіздік Кеңесінің отырысы тек Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты мүшелерінің қатысуымен аз құрамда өткізілуі мүмкін." сөздерімен толықтырылсын;

      10-тармақта "қатысқан жағдайда" деген сөздерден кейін ", ал аз құрамда өткізілетін отырыстар Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты мүшелерінің үштен екісі қатысқан жағдайда" деген сөздермен толықтырылсын;

      14-тармақта :

      бірінші сөйлемдегі "ведомствоаралық комиссиялары" деген сөздерден кейін "инспекциясы" деген сөзбен толықтырылсын;

      екінші сөйлемде:

      "дербес" деген сөз "лауазымдық" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "ведомствоаралық комиссияларды" деген сөздерден кейін "және инспекцияны" деген сөздермен толықтырылсын;

      үшінші сөйлемде:

      "қызметін үйлестіруді" деген сөздерден кейін ", дербес құрамын бекітуді," деген сөздермен толықтырылсын;

      "Ведомствоаралық комиссиялардың" деген сөздерден кейін ", инспекцияның" деген сөзбен толықтырылсын;

      21-тармақта :

      2) тармақшадағы "Қауіпсіздік" деген сөздің алдынан "Қауіпсіздік Кеңесінің инспекциялық қызметіне," деген сөздермен толықтырылсын;

      8) тармақшада:

      "міндеттері мен" деген сөздерден кейін "лауазымдық" деген сөзбен толықтырылсын;

      "ведомствоаралық комиссиялар" деген сөздерден кейін "мен инспекцияны,", "енгізеді" деген сөзден кейін ", сондай-ақ олардың дербес құрамын бекітеді;" деген сөздермен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі осы Жарлықтан туындайтын, соның ішінде Қазақстан Республикасы Президентінің бұрын шығарылған актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтіру жөніндегі шараларды қабылдасын.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 марта 1999 года № 88

Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2009 года № 728. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 12 февраля 2019 года № 838

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 12.02.2019 № 838.

      Подлежит опубликованию

      в Собрании актов Президента и

      Правительства Республики Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 марта 1999 года № 88 "О Совете Безопасности Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 32, ст. 339; 2003 г., № 40, ст. 417; 2006 г., № 23, ст. 229; 2008 г., № 20, ст. 182) следующие дополнения и изменения:

      в Положении о Совете Безопасности Республики Казахстан, утвержденном названным Указом:

      в подпункте 3 ) пункта 4 после слова "мониторинг," дополнить словами "инспектирование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований,";

      в пункте 6 :

      после слов "состоит из" дополнить словами "постоянных членов и";

      слова ", назначаемых Президентом Республики Казахстан по представлению Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан с учетом предложений помощника Президента - Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан (далее - помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности)" исключить;

      в пункте 7 :

      слово "Членами" заменить словами "Постоянными членами";

      слова "Председатель Мажилиса Парламента, Председатель Сената Парламента" исключить;

      пункт 8 изложить в следующей редакции:

      "8. Членами Совета Безопасности по должности являются: Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Председатель Сената Парламента Республики Казахстан.

      При необходимости Президент Республики Казахстан может дополнительно назначить членами Совета Безопасности иных должностных лиц по представлению Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан с учетом предложений помощника Президента - Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.";

      в пункте 9 :

      после слов "Совета Безопасности" дополнить словами ", как правило,";

      дополнить абзацем вторым следующего содержания:

      "По решению Президента Республики Казахстан заседания Совета Безопасности могут проводиться в узком составе с участием только постоянных членов Совета Безопасности.";

      в пункте 10 после слов "его членов" дополнить словами ", а заседания, проводимые в узком составе, правомочны при наличии двух третей постоянных членов Совета Безопасности.";

      в пункте 14 :

      в первом предложении после слов "межведомственные комиссии" дополнить словом ", инспекция";

      во втором предложении:

      слово "персональном" заменить словом "должностном";

      после слов "межведомственных комиссий" дополнить словами "и инспекции";

      в третьем предложении:

      после слов "Координация деятельности" дополнить словами ", утверждение персонального состава";

      после слов "межведомственных комиссий," дополнить словом "инспекции,";

      в пункте 21:

      в подпункте 2 ) после слов "общее руководство" дополнить словами "инспекционной деятельностью Совета Безопасности,";

      в подпункте 8 ):

      после слов "задачам и" дополнить словом "должностному";

      после слов "межведомственных комиссий" дополнить словами "и инспекции, а также утверждает их персональный состав".

      2. Администрации Президента Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа, в том числе по приведению в соответствие с настоящим Указом ранее изданных актов Президента Республики Казахстан.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев