Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы келісімге ("Шығыс - Батыс" автомобиль жолдарын дамыту жобасы (Алматы - Қорғас учаскесі): Батыс Еуропа - Батыс Қытай халықаралық транзит дәлізі (ОАӨЭЫ lb)) қол қою туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 18 қыркүйектегі № 379 Жарлығы

Қазақстан Республикасының
Президенті мен Үкіметі
актілерінің жинағында 
жариялануға тиіс    

      «Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 30 мамырдағы Заңының 8-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы келісімнің («Шығыс - Батыс» автомобиль жолдарын дамыту жобасы (Алматы - Қорғас учаскесі): Батыс Еуропа - Батыс Қытай халықаралық транзит дәлізі (ОАӨЭЫ lb)) жобасы мақұлдансын.
      2. Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Болат Бидахметұлы Жәмішевке Қазақстан Республикасының атынан Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкі арасындағы Қарыз туралы келісімге («Шығыс - Батыс» автомобиль жолдарын дамыту жобасы (Алматы - Қорғас учаскесі): Батыс Еуропа - Батыс Қытай халықаралық транзит дәлізі (ОАӨЭЫ lb)) қол қоюға өкілеттік берілсін.
      3. Осы Жарлық кол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                        Н. Назарбаев

Қазақстан Республикасы  
Президентінің      
2012 жылғы 18 қыркүйектегі
№ 379 Жарлығымен    
МАҚҰЛДАНҒАН      

Жоба

Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру
және Даму Банкі арасындағы
ҚАРЫЗ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ
«Шығыс — Батыс» автомобиль жолдарын дамыту жобасы
(Алматы — Қорғас учаскесі): «Батыс Еуропа - Батыс Қытай»
халықаралық транзит дәлізі (ОАӨЭЫ lb)

      ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ (бұдан әрі - Қарыз алушы) мен ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ (бұдан әрі - Банк) арасындағы 201__ жылғы __________ келісім. Осымен Қарыз алушы мен Банк мыналар туралы келісті:

I БАП — ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР; АНЫҚТАМАЛАР

      1.01. Жалпы Талаптар (осы Келісімге Толықтыруда айқындалған) осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады.
      1.02. Егер түпмәтіннен өзгеше туындамаса, онда осы Келісімде қолданылатын бас әріппен жазылатын терминдер Жалпы Талаптар немесе осы Келісімге толықтыруда оларға бекітіліп берілген мағынаға ие болады.

II БАП — ҚАРЫЗ

      2.01. Банк Қарыз алушыға бір миллиард алпыс сегіз миллион (1 068 000 000) АҚШ долларына тең соманы беруге келісті, ол сипаттамасы осы Келісімге 1-қосымшада келтірілген жобаны («Жоба») қаржыландыруға жәрдемдесу мақсатында осы Келісімде жазылған шартпен немесе онда сілтеме жасалған мерзімде және талаптарда осы Келісімнің («Қарыз») 2.07 Бөлімінің ережелеріне сәйкес валюта айырбастау арқылы кезең-кезеңімен айырбасталуы мүмкін.
      2.02. Қарыз алушы Қарыз қаражатын осы Келісімге 2-қосымшаның IV бөліміне сәйкес алуға құқығы бар.
      2.03. Қарыз алушының төлеуі тиіс біржолғы комиссия Қарыз сомасының бір пайызының төрттен бір бөлігін (0,25 %) құрайды. Қарыз алушы комиссияны Қарыз туралы келісім күшіне енген күннен бастап 60 күннен кешіктірмей төлейді.
      2.04. Қарыз алушы төлеуі тиіс пайыздар әрбір пайыздық кезең үшін Қарыз валютасы үшін ЛИБОР ставкасына тең ставка бойынша қосу өзгермелі спрэд бойынша есептелетін болады; Қарыздың негізгі сомасының барлық немесе кез келген бөлігін конверсиялау кезінде Қарыз алушы осындай сомаға конверсиялау кезеңі уақытында төленуге тиіс сыйақы мөлшері Жалпы Талаптардың 4-бабының ережелеріне сәйкес анықталуы тиіс. Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, егер Қарыздың алынған өтелмеген қалдығының кез келген бөлігі уақтылы төленбесе және отыз (30) күннің ішінде төленбесе, онда Қарыз алушы төлеуге жататын сыйақы мөлшері мұндай жағдайда Жалпы Талаптардың 3.02 (d) Бөлімінің ережелеріне сәйкес есептелуі тиіс.
      2.05. Төлем күндері әр жылдың 15 ақпаны және 15 тамызы болып табылады.
      2.06. Қарыз алушы Қарыздың негізгі сомасы осы Келісімге 3-қосымшада келтірілген өтеу кестесіне сәйкес өтелетін болады.
      2.07. (а) Қарыз алушы кез келген уақытта борышты ұтымды басқаруды қамтамасыз ету үшін Қарыз талаптарының мынадай конверсияларының кез келгенін жүргізуді сұратуға құқығы бар: (і) Қарыз валютасының барлық немесе Қарыздың негізгі сомасының алынған, сол сияқты алынбаған, кез келген бөлігін мақұлданған валютаға өзгерту; (іі) қолданылатын пайыздық базистік ставкаға: (А) Қарыздың негізгі сомасының алынған және өтелмеген барлық немесе кез келген бөлігіне, өзгермелі ставкадан тіркелген ставкаға және керісінше, немесе (В) Қарыздың негізгі сомасының алынған және өтелмеген барлық немесе ішінара бөлігіне, референттік ставка мен өзгермелі спрэдке негізделген өзгермелі ставкадан тіркелген референттік ставка мен өзгермелі спрэд негізіндегі өзгермелі ставкаға немесе керісінше, немесе (С) Қарыздың алынған және өтелмеген бүкіл негізгі сомасына, өзгермелі спрэдке негізделген өзгермелі ставкадан тіркелген спрэдке негізделген өзгермелі ставкаға, және (ііі) өзгермелі ставка немесе референттік ставка үшін пайыздық ставканың жоғарғы шегін немесе пайыздық ставканың төменгі шегін белгілеу арқылы Қарыздың алынған және өтелмеген негізгі сомасының барлық немесе ішінара бөлігіне қолданылатын өзгермелі ставканың немесе референттік ставканың шектерін анықтау.
      b) Осы Бөлімнің (а) тармақшасына сәйкес сұратылған және Банк мақұлдаған кез келген өзгеріс Жалпы Талаптарда анықталғандай, «Конверсия» болып саналады және Жалпы Талаптардың 4-бабы мен Конверсия жөніндегі нұсқаулықтың ережелеріне сәйкес күшіне енеді.

III БАП - ЖОБА

      3.01. Қарыз алушы өзінің Жоба мақсаттарына қол жеткізуді ұстанатынын мәлімдейді. Осы мақсатта Қарыз алушы Жобаны ККМ арқылы Жалпы Талаптардың V-бабының ережелеріне сәйкес жүзеге асырады.
      3.02. Осы Келісімнің 3.01 Бөлімінің ережелерінің талаптарына сәйкес шектеусіз және Қарыз алушы мен Банктің арасында өзгеше туралы уағдаласу мүмкін болатын жағдайларды қоспағанда, Қарыз алушы осы Келісімге 2-қосымшаның ережелеріне сәйкес Жобаның іске асырылуын қамтамасыз етеді.

IV БАП - КҮШІНЕ ЕНУІ

      4.01. Күшіне енудің қосымша шарттары мынадай болып табылады:
      а) Қарыз алушы ККМ арқылы Банкті қанағаттандыратын техникалық тапсырмаға сәйкес қаржылық басқару жөніндегі консультантты және сатып алу жөніндегі консультантты таңдауы тиіс.
      b) Жоба бойынша Банкті қанағаттандыратын, барабар жабдықталған бақылау құралдары бар, Жоба бойынша ресурстар мен шығыстарды және қаржылық есептерді, оның ішінде аралық қаржылық есептерді (АҚЕ) тексеріп отыру қабілеті бар бухгалтерлік есеп жүйесі орнатылған болуы тиіс.
      c) Қарыз алушы Банкті қанағаттандыратын Жобаны іске асыру жөніндегі нұсқаулықты қабылданған болуы тиіс.
      4.02. Осы Келісімнің күшіне енуінің соңғы мерзімі осы Келісімге қол қойылған күннен кейін арада жүз сексен (180) күн өткен соң басталатын күн болып табылады.

V БАП - ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ ӨКІЛІ; МЕКЕНЖАЙЛАР

      5.01. Қарыз алушының өкілі Қазақстан Республикасының Қаржы министрі болып табылады.
      5.02. Қарыз алушының мекенжайы:
      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
      Жеңіс даңғылы, 11
      Астана, 10000
      Қазақстан Республикасы

      Телекс:                               Факс:
      265126 (FILIN)                   (7)(7172)717785

      5.03. Банктің мекенжайы:
      International Bank for Reconstruction and Development
      1818 H Street, N.W.
      Washington, D.C. 20433
      United States of America

      Телеграф:              Телекс:                  Факс:
      INTBAFRAD          248423(MCI) немесе       1-202-477-6391
      Washington, D.C.   64145(MCI)

__________________ _________________, Қазақстан Республикасы, Астана қаласында, жоғарыда көрсетілген күні және жылы КЕЛІСІЛДІ.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ үшін
Қол қойған:
_______________________________
Уәкілетті өкіл
Т.А.Ә.:
_______________________________
Лауазымы:
_______________________________

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ
ДАМУ БАНКІ үшін
Қол қойған:
_______________________________
Уәкілетті өкіл
Т.А.Ә.:
_______________________________
Лауазымы:
_______________________________

1-ҚОСЫМША

Жобаның сипаттамасы

      Осы Жобаның мақсаты Алматы облысының шегінде Батыс Еуропа Батыс Қытай халықаралық транзит дәлізінің учаскесінде тасымалдау тиімділігін арттыру және Батыс Еуропа - Батыс Қытай автожол дәлізінің учаскелерінде автомобиль жолдарын басқаруды жетілдіру болып табылады.
      Жоба мынадай құрамдастардан тұратын болады:
1-құрамдас: Алматы облысының шегіндегі автожол учаскелерін реконструкциялау және салу
      а) Реконструкциялау және жетілдіру жұмыстарын, оның ішінде Алматы облысының шегіндегі Батыс Еуропа - Батыс Қытай автожол дәлізінің құрамындағы Алматы - Қорғас учаскесіндегі қосымша айналма жолдарды, көпірлерді, көлік айрықтарын және қосалқы құрылыстарды реконструкциялау және жетілдіру жөніндегі жұмыстарды орындау; және
      b) Жоба шеңберінде құрылыс жұмыстарын басқару және қадағалау жөніндегі консультанттар қызметін ұсыну.
2-құрамдас: Батыс Еуропа - Батыс Қытай автожол дәлізінің учаскелеріндегі автомобиль жолдарын басқаруды жетілдіру
      а) Сапа хартиясы негізінде ШБАДЖ-бен қамтылған автомобиль дәлізінің учаскелерінде пилоттық пайдалану және күтіп ұстау схемаларын қолдау үшін тауарлар мен консультациялық қызметтерді ұсыну.
      b) Жобаның 1 (а) бөлігіне қатысты ақылы қызмет енгізу бойынша кешенді стратегия әзірлеу жөніндегі консультанттар қызметін ұсыну.
      с) Институционалдық реформаларды іске асыру бойынша АЖСРК іс-шараларын қолдау үшін консультанттар қызметін ұсыну.

2-ҚОСЫМША Жобаны орындау

      І-бөлім. Іске асыру тетіктері

      А. Институционалдық тетіктер

      Қарыз алушы Жобаны мынадай институционалдық және басқа тетіктерге сәйкес жүзеге асырады:
      1. Жобаны Қарыз алушы, ККМ арқылы Жобаны іске асыру жөніндегі нұсқаулықта, ЖБСҚІ бойынша іс-шаралар жоспарында, Қоныс аудару негіздемелік саясаты мен ҚОӘБ-де көрсетілген талаптарға, өлшемдерге, ұйымдастыру тетіктері мен операциялық рәсімдерге сәйкес жүзеге асырады және Банктің алдын ала мақұлдауынсыз Жобаны іске асыру жөніндегі нұсқаулықтың, ЖБСҚІ бойынша іс-шаралар жоспарының, Қоныс аудару негіздемелік саясаты мен ҚОӘБ-нің қандай да болмасын ережелерін беруге, өзгерістер енгізуге, жоюға немесе бас тартуға тиіс емес.
      2. ККМ құрамындағы Автомобиль жолдары комитеті жоғарыдағы A.1-тармағында жазылған талаптарға сәйкес Жобаны іске асыру бойынша күнделікті іс-шараларды жүзеге асыратын болады.
      3. Қарыз алушы ККМ арқылы Жоба іске асырылатын уақыт ішінде, 2012 жылғы 15 желтоқсаннан бастап, әр күнтізбелік жылдың 15 желтоқсанынан кешіктірмей Банкке келесі күнтізбелік жылға арналған автожол дәлізін пайдалануға және күтіп ұстауға ұсынылатын бюджетті жіберуі тиіс және Жобаның 2 (а) Құрам бөлігі іске асыруға келесі күнтізбелік жылға жоспарланған іс-шаралар кестесін Банкпен келісуі тиіс.
      4. Қарыз алушы ККМ-ге (і) 2013 жылғы 30 маусымнан кешіктірмей Жобаның 2 (а) Құрамдас бөлігінде көзделген жолдарды пайдалану мен күтіп ұстаудың пилоттық схемалары үшін Сапа хартиясының үлгі нысанын әзірлеу мен келісу және күтіп ұстауын қамтамасыз етуді, және; (іі) Сапа хартиясының Нысаны негізінде әзірленген әрбір Сапа хартиясында пайдалану және күтіп ұстау стандарттары сәйкес болуын қамтамасыз етуді тапсыруы тиіс.
      5. Қарыз алушы ШБАДЖ шеңберінде көлік қозғалысы үшін Автожол дәлізінің әрбір кіші учаскесі ашылғаннан кейін 3 ай өткен соң кешіктірмей және Сапа хартиясына сәйкес Жобаның 2 (а) Құрам бөлігіндегі пилоттық іс-шаралар шеңберінде анықталғандай, жоғарыда көрсетілген кіші учаскені пайдалануды және күтіп ұстауды ККМ-нің бастауын қамтамасыз етеді.
      6. Қарыз алушы ККМ арқылы 2015 жылғы 30 қаңтардан кешіктірмей Банкке, бағалау күнінен бастап кемінде 15 жыл кезеңге Автожол дәлізін пайдалану және күтіп ұстау қажеттіліктерінің оны қанағаттандыратын бағасын ұсынады, ол бүкіл Автожол дәлізі бойындағы қызметтердің қанағаттанарлық деңгейіне қол жеткізу үшін қажетті жетіспейтін жұмыстарды қаржыландырудың ықтимал мүмкіндіктерін көрсетеді.
      7. Жобаны іске асырудың бүкіл кезеңінде Қарыз алушы Банктің оларды беру тәсілі мен тұрақтылығы жөніндегі талаптарына сәйкес, бірақ кемінде тоқсан сайын бір рет жобаның сол тоқсанға арналған іс-шараларын қаржыландырумен байланысты күтілетін шығыстарды төлеу үшін жеткілікті қаржы қаражатын қамтамасыз етуге қажетті бюджеттік ресурстарды ұсынады.
      8. Қарыз алушы ККМ арқылы оның құрамы, ресурстары мен техникалық тапсырмасы Банк үшін қанағаттанарлық болып табылатын (1) АЖСРК мен АЖСРК тобының, және (2) оның құрамы, ресурстары мен техникалық тапсырмасы Банк үшін қанағаттанарлық болып табылатын (1) Автожолдарды басқару тобының қызметін қамтамасыз етеді.

      В. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету

      1. Қарыз алушы:
      (а) Жобаны іске асыру мақсаттары үшін орындалатын барлық жұмыстар Банкті қанағаттандыратын экологиялық, стандарттарға және талаптарға сәйкес болуына; (b) Жоба ҚОӘБ және барлық қолданылатын ҚОҚЖ ережелеріне сәйкес іске асырылуына кепілдік береді; және (с) ҚОҚЖ-ның, оның ішінде Жобаны іске асыруға байланысты кез келген экологиялық, теріс әсерді мейлінше болдырмау және жеңілдету бойынша барлық қажетті шаралардың Банк үшін қолайлы тәсілмен толық іске асырылуына кепілдік береді.
      2. Қарыз алушы:
      (а) ККМ АЖК арқылы төмендегі 3(b) тармақта талап етілетін барлық ҚІЖ-лердің ЖІН-ге сәйкес әзірленуіне кепілдік береді; (b) қоныс аударған тұлғалардың (бұл терминнің ҚІЖ-де анықталғанындай) тарапынан ЖІЕ-ні және барлық қолданылатын ҚІЖ-лердің іске асырылуына байланысты туындайтын барлық шағымдарды ЖІН-ге сәйкес әділдікпен қарау үшін қолданыстағы шағымдарды қарау рәсімдерін сақтауға немесе ККМ АЖК арқылы сақталуына кепілдік береді және жариялауы немесе жария етуге кепілдік беруі және осындай шағым қарау рәсімдерінде көзделген іс-қимылдарды іске асыру бойынша барлық қажетті шараларды қабылдайды; (с) ККМ арқылы әрбір осындай шолу нәтижелері бойынша одан әрі іс-қимылдарға қатысты тұжырымдар мен ұсыныстарды Банкке уақтылы жіберуге; және (d) KKM арқылы осындай одан әрі іс-қимыл ұсыныстарын іске асыруға кепілдік береді, ол Банкпен келісілетін болады.
      3. Қарыз алушы ККМ арқылы:
      а) егер Банк пен Қарыз алушы ҚІЕ-ге сәйкес кейбір жағдайға қатысты Банк қанағаттанатын түрде іске асырылған осындай учаскелерде толық шешілмеген және іске асырылмаған ҚІЕ-де анықталған барлық шараларды келісілген болмаса, жоба бойынша қызметті іске асыру мақсаттары үшін осы келісімнің күніне дейін Қарыз алушы жерлерді сатып алуды жүзеге асыратын жобалау аумағындағы учаскелерде кез келген жұмыстарды бастауға тиіс емес;
       b) осы Келісімге қол қойылатын кезде жерлерді сатып алу көзделмеген, қоныс аудару негіздемелік саясатына сәйкес Банкті қанағаттандыратын қоныс аудару бойынша іс-шараларын жоспарын (ҚІЖ) дайындамай қажет болған, жобалық аумақ учаскелерінде Жоба бойынша кез келген жұмыстарды бастауға тиіс емес; және кейіннен осындай жер сатып алу Қоныс аудару бойынша іс-шаралар жоспарына сәйкес жүргізілуін қамтамасыз етеді.
      (c) (і) Жобаны ҚІЖ немесе Қоныс аудару бойынша тиісті іс-шаралар жоспарларына сәйкес іске асырады; және (іі) Банкпен алдын ала келіспестен ЖІЕ немесе Қоныс аудару бойынша тиісті іс-шаралар жоспарларының қандай да бір ережелеріне өзгерістер енгізетін, тоқтата тұрмайтын немесе жоймайтын болады.
      4. Қарыз алушы ККМ арқылы:
      а) Жоба бойынша кез келген жұмыстар басталғанға дейін ҚОӘБ-ге сәйкес Банкті қанағаттандыратын Қоршаған ортаны қорғау жоспарларын дайындайды;
      b) Жобаны осындай Қоршаған ортаны қорғау жоспарларына сәйкес іске асыратын болады; және
      с) Банкпен алдын ала келіспестен, Қоршаған ортаны қорғаудың тиісті жоспарларының қандай да бір ережелеріне өзгерістер енгізе, тоқтата немесе күшін жоя алмайды.

      С. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша іс-шаралар

      Қарыз алушы Жобаның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулық пен Жобаны басқару және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар бойынша іс-шаралар жоспарының ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді.

      II бөлім. Жобаның мониторингі бойынша есептілік және
      оны бағалау

      A. Жоба бойынша есептер

      1. Қарыз алушы Жобаны мониторингін жүзеге асырады, оның іске асыру барысын бағалайды және Жоба бойынша Есептерді Жалпы шарттардың 5.08-бөлімінің ережелеріне сәйкес және Банкпен келісілген индикаторлар негізінде дайындайды. Жоба бойынша әрбір Есеп бір күнтізбелік жартыжылдық кезеңді қамтиды және осы есеппен қамтылған кезең аяқталғаннан кейін 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей Банкке ұсынылатын болады.
      2. 2012 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей және Қарыз алушы кейіннен жыл сайын ККМ арқылы Банкпен бірлесіп Жобаны іске асыру барысына жыл сайынғы шолулар жүргізіп отырады. Жыл сайынғы шолуларға басқалармен қатар мыналар кіруі тиіс:
      а) Жобаның мақсаттарына қол жеткізудегі ілгерілеушілік;
      b) Жоба тиімділігінің индикаторларына сәйкес тұтас алғанда Жобаның тиімділігі; және
      с) негіздемелік іс-шараларды іске асырудағы қол жеткізілген ілгерілеушілік.
      3. Жыл сайынғы шолуға дейін кемінде 4 (төрт) апта бұрын Қарыз алушы ККМ арқылы Банкке Жобаның әрбір құрам бөлігін іске асырудың жай-күйін сипаттай отырып, жекелеген есепті және тұтас алғанда Жобаны іске асыру туралы жиынтық есепті ұсынады.

      B. Қаржылық басқару, қаржылық есептілік және аудит

      1. Қарыз алушы Жалпы шарттардың 5.09-бөлімінің ережелеріне сәйкес қаржылық басқару жүйесін жүргізуге немесе оның жүргізілуін тексеруге міндетті.
      2. Осы Бөлімнің А Бөлігінің ережелерін шектеместен, Қарыз алушы, нысаны мен мазмұны бойынша Банк үшін қанағаттанарлық, тоқсанға Жоба бойынша аралық аудиттелмеген қаржылық есептерді дайындайды және Банкке әрбір күнтізбелік тоқсан аяқталғаннан кейінгі 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей ұсынады.
      3. Қарыз алушы Жалпы шарттардың 5.09-бөлімнің (b) ережелеріне сәйкес өзінің Қаржылық есептілігіне аудит жүргізеді. Қаржылық есептіліктің әрбір аудиті Қарыз алушының бір (1) қаржы жылы кезеңін қамтуы тиіс. Аудиторлық тексеруден өткен әрбір осындай кезең үшін қаржылық есептілік Банкке әрбір осындай кезең аяқталғаннан кейінгі алты айдан (6) кешіктірілмей ұсынылады.

      ІІІ бөлім Сатып алу

      A. Жалпы ережелер

      1. Тауарлар, жұмыстар және консультациялық емес қызметтер.
      Жоба үшін қажетті және Қарыз қаражатынан қаржыландырылатын барлық тауарлар, жұмыстар және консультациялық емес қызметтер Сатып алу жөніндегі нұсқаулықтың I бөлімінде қамтылған немесе оларға сілтеме қамтылған талаптарға сәйкес, сондай-ақ осы Бөлімнің ережелеріне сәйкес сатып алынады.
      2. Консультанттар қызметі. Консультанттардың Жоба үшін қажетті және Қарыз қаражатынан қаржыландырылатын барлық қызметтері «Дүниежүзілік Банктің Консультанттарды іріктеу және жалдау жөніндегі нұсқаулығының» (Консультанттар жөніндегі нұсқаулық) I және IV Бөлімдерінде қамтылған немесе оларға жасалған сілтемелер қамтылған талаптарға сәйкес, сондай-ақ осы Бөлімнің ережелеріне сәйкес сатып алынады.
      3. Анықтамалар. Осы Бөлімде сатып алудың белгілі бір әдістерін немесе Банктің белгілі бір келісімшарттарды қарау әдістерін сипаттау үшін төменде пайдаланылған, бас әріппен басталатын терминдер нақты жағдайларға қарай Сатып алу жөніндегі нұсқаулықтың II және III бөлімдерінде немесе Консультанттарды жалдау жөніндегі нұсқаулықтың II, III, IV және V бөлімдерінде сипатталған анықтамаларға сәйкес келеді.

      B. Тауарларды, жұмыстарды және консультациялық емес
қызметтерді сатып алудың ерекше әдістері

      1. Халықаралық конкурстық сауда-саттық. Егер төмендегі 2-тармақта өзгеше көзделмеген болса, тауарларды, жұмыстарды және консультациялық қызметтерді сатып алу Халықаралық конкурстық сауда-саттықтың рәсімдеріне сәйкес жасалған келісімшарттар бойынша жүзеге асырылады.
      2. Тауарларды, жұмыстарды және консультациялық емес қызметтерді сатып алудың басқа да әдістері. Оларда қандай да осы өзге әдіс қолданылатын жағдайларды көрсете отырып, Сатып алу жоспарында көрсетілген келісімшарттар үшін тауарларды, жұмыстарды және консультациялық қызметтерді сатып алуға қолданылуы мүмкін Халықаралық, конкурстық сауда-саттықты қоспағанда, төмендегі кестедегі сатып алу әдістері ұсынылған.

Сатып алу әдісі

(а) осы 2-қосымшаға Толықтыруда көзделген қосымша талаптардың болуы шартымен ұлттық конкурстық сауда-саттық

(b)

Шопинг

(с)

Келісімшарттарды тікелей жасасу

      С. Консультанттардың қызметтерін сатып алудың ерекше әдістері

      1. Сапа және құн негізінде іріктеу. Егер төмендегі 2-тармақта өзгеше көзделмеген болса, консультациялық қызметтерді сатып алу Сапа және құн негізінде іріктеу рәсімдеріне сәйкес тағайындалған келісімшарттар шеңберінде жүзеге асырылады.
      2. Консультанттардың қызметтерін сатып алудың басқа да әдістері. Төмендегі кестеде Сапа және құн негізінде іріктеуді қоспағанда, Консультанттардың қызметтерін сатып алу кезінде қолданылуы мүмкін болатын сатып алу әдістері ұсынылған. Сатып алу жоспарында қандай да бір әдіс қолданылған мән-жайлар қамтылуы тиіс.

Сатып алу әдісі

(а) Сапа негізінде іріктеу

(b) Тіркелген бюджет кезінде іріктеу

(с) Құны неғұрлым төмен болған кездегі реттеу

(d) Консультанттардың біліктілігі негізінде іріктеу

(е) Бір көзден сатып алу

(f) Жеке консультанттарды іріктеу

      D. Банктің сатып алу жөніндегі шешімдерді қарауы

      Сатып алу жоспарында Банктің алдын ала қарауына жататын келісімшарттар көрсетіледі. Барлық баска келісімшарттар Банктің Кейіннен қарау мәні болып табылады.

      IV бөлім. Қарыз қаражатын шоттан алу

      А. Жалпы ережелер

      1. Қарыз алушы Қарыз қаражатын Жалпы шарттардың II бабының, осы Бөлімнің және төмендегі 2-тармақтағы кестеге сәйкес Банк Қарыз алушыға Заңды шығыстарды қаржыландыруға арналған хабарламасында көрсететін сол қосымша нұсқаулықтардың (2006 жылғы мамырдағы, Банк кезең-кезеңімен қайта қарайтын және осындай нұсқаулықтарға сәйкес осы Келісімге қолданылатын «Жобалардың қаражатын игеру жөніндегі Дүниежүзілік банктің нұсқаулығын» қоса алғанда) ережелеріне сәйкес ала алады.
      2. Төмендегі кестеде Қарыз қаражатынан («Санат») қаржыландырылуы мүмкін Заңды шығыстардың санаттары, әрбір Санат бойынша Қарыздың бөлінген сомасы мен әрбір Санат бойынша Заңды шығыстар ретінде қаржыландыруға жататын шығыстардың пайыздық үлесі анықталған.

Санаты

Қарыздың бөлінген сомасы (долларлық баламада)

Қаржыландыруға жататын шығыстардың үлесі (салықтарды қоса алғанда)

(1) Жоба бойынша тауарлар, жұмыстар мен консультациялық емес қызметтер және консультанттардың қызмет көрсету

1,068,000,000

85 %

ЖАЛПЫ COMA

1,068,000,000


      В. Алу шарттары; алу кезеңі

      1. Осы Бөлімнің А Бөлігінің ережелеріне қарамастан, қаражат:
      а) қарыз қаражатын резервке қойғаны үшін комиссия Банкке толық көлемде төленбей тұрып, Қарыз шотынан; не
      b) осы Келісім күніне дейін жасалған төлемдер бойынша алынуға тиіс емес.
      2. Жабылу күні - 2017 жылғы 30 маусым.

2-ҚОСЫМШАҒА
толықтыру

      Ұлттық конкурстық сауда-саттық өткізу рәсімдері «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2012 жылғы 13 қаңтардағы № 543-IV («MC3») Қазақстан Республикасының Заңында жазылған талаптарға сәйкес болады, алайда, мұндай рәсім «ХҚДБ қарыздары және ХДҚ кредиттері, сондай-ақ Дүниежүзілік банктің қарыз алушыларына ұсынылатын грант қаражаттары есебінен тауарларды, жұмыстарды, консультациялық емес қызмет көрсетулерді сатып алу жөніндегі нұсқаулықтың» (2011 жылғы қаңтар) («Сатып алу жөніндегі нұсқаулық) 1-бөліміне және 3.3 және 3.4-тармақтарына және төмендегі қосымша ережелерге сәйкес болуы шарт:
      1. Сатып алатын мекемелер үнемділік, тиімділік, ашықтық қағидаттары мен Сатып алу жөніндегі нұсқаулықтың I бөлімінің ережелеріне жалпы сәйкестікті сақтай отырып дайындалатын, Банк үшін қолайлы үлгі конкурстық құжаттаманы пайдаланады.
      2. Конкурсқа қатысушыларға рұқсат беру Сатып алу жөніндегі нұсқаулықтың I бөліміне сәйкес анықталады; тиісінше, бір де бір қатысушы немесе тендердің ықтимал қатысушысы Сатып алу жөніндегі нұсқаулықтың I бөлімінде жазылғаннан басқа, өзге себептер бойынша Банк қаржыландыратын келісімшарттар бойынша заңсыз деп таныла алмайды.
      3. Конкурстық сауда-саттыққа қатысу үшін заңдылығына қатысты бастапқы эмбаргодан туындайтын шектеулерді қоспағанда, тендерге қатысушының азаматтығына және/немесе тауарлардың шыққан жеріне байланысты ешқандай шектеулер қойыла алмайды.
      4. Шетелдік қатысушыларға мемлекеттік конкурстық сауда-саттық, рәсімдеріне қатысуға ешқандай да шектеусіз жіберіле алады.
      5. Отандық қатысушылардың және/немесе ел ішінде өндірілген тауарлардың қандай да бір артықшылықтарға ие емес.
      6. Конкурстық сауда-саттыққа қатысу тек алдын ала тіркелген компаниялар үшін ғана ашық болмауы тиіс және қатысушы шетелдік компанияларға қатысты өтінім ұсыну шарты ретінде жергілікті органдарда тіркеу жөнінде талап қойылмауы тиіс.
      7. Өтінімді бірлескен кәсіпорын ретінде ұсыну үшін шетелдік компанияларға жергілікті әріптестермен бірлесу талабы қойылмауы тиіс, ал бірлескен кәсіпорындарға кіретін әріптестер өздерінің міндеттемелері үшін субсидиарлық және жеке жауапкершілікте болуға міндетті.
      8. Қазақстанның мемлекеттік кәсіпорындары, егер олар өзінің заңдық және қаржылық тәуелсіздігін, коммерциялық қызмет туралы заңнамаға сәйкес жұмыс істеуге қабілетті екенін және Қарыз алушыдан немесе Қосалқы қарыз алушыдан тәуелсіз болып табылатынын растай алған жағдайда ғана сауда-саттыққа қатысуға құқығы болады. Мұндай кәсіпорындар да тендердің басқа қатысушылары сияқты өтінім кепілдігін ұсыну және тиісінше орындау бойынша талаптарды орындауы тиіс болады.
      9. Осы ережелерді орындаған жағдайда сатып алу мемлекеттік сатып алу туралы Заңда белгіленген «Конкурстық сауда-саттықты жүргізу әдістерінің» рәсімдеріне сәйкес жүргізіледі.
      10. Сатып алу мақсаттары үшін шығыстар сметасы құпия ақпарат болып табылады тиіс және сауда-саттықтың ықтимал қатысушыларына жария етілмейді.
      11. Банк үшін қолайлы біліктілік алдындағы рәсімдер үлкен, кешенді және/немесе мамандандырылған жобалар үшін қолданылады.
      12. Өтінімдерді дайындау және ұсыну үшін қайсысы кешірек болуына қарай сауда-саттыққа қатысуға шақыру күнінен немесе конкурстық құжаттамаға рұқсат берілген күннен бастап сауда-саттықтың қатысушыларына отыз (30) күндік ең аз мерзім ұсынылады.
      13. Өтінімдер бір конвертте ұсынылатын болады.
      14. Ерекше жағдайлар түріндегі жеткілікті негіздеме болған кезде өтінімнің қолданылу мерзімін ұзартуды мерзім өткенге дейін және келісімшартты бағалау немесе тағайындауды аяқтау үшін қажетті ең аз, бірақ отыз (30) күннен аспайтын мерзімге жазбаша нысанда барлық қатысушылардан талап етуі мүмкін. Оған Банк алдын ала келісім берместен, ешқандай басқа ұзартуды сұрату жасалынбайды.
      15. Өтінімдер конкурстық құжаттамада белгіленген рәсімдерге сәйкес, өтінімдерді беру күні аяқталғаннан кейін барлығының тікелей қатысумен ашылады. Кешігу жағдайларын қоспағанда, өтінімдер ашылу сәтінде бір де бір өтінім кері қайтарыла алмайды.
      16. Өтінімдерді бағалау конкурстық құжаттамада көрсетілген өлшемшарттарға қатаң сәйкестікте жүргізіледі. Біліктілік өлшемдері бойынша өтінімдерді бағалау «өтеді/өтпейді» деген қағидат бойынша жүргізіледі. Бағасынан басқа бағалау өлшемдері құндық мәнде есептеледі.
      17. Көптеген бөліктері Техникалық ерекшеліктерге, келісімшарттың талаптарына немесе конкурстық құжаттаманың басқа сындарлы талаптарына сәйкес келмейтін өтінімдер кері қайтарылатын болады.
      18. Өтінімдерді бағалау құпия рәсім болады, ал тендерлік комитеттің отырыстары сауда-саттық қатысушылары және/немесе олардың өкілдері үшін жария етілмейді.
      19. Біліктіліктен кейінгі талаптар бұрында орындалған келісімшарттарға, сондай-ақ конкурсқа қатысушылардың қаржылық және техникалық әлеуетіне қатысты ғана қолданылады.
      20. Келісімшарт, өтінімнің бағасы мен мазмұнына қатысты келіссөздер жүргізбестен, алдын ала анықталған және ашылған бағалау өлшемдеріне сәйкес келісімшартты орындау үшін жеткілікті біліктілігі бар ретінде анықталған, талаптарға сәйкес бағаланған құны ең төмен өтінімді ұсынған тендер қатысушысына беріледі.
      21. Егер сатып алушы мекеме өтінімінің бағаланған құны ең төмен бағаланған қатысушысымен келісімшарт жасаса алмаса, келісімшарт тізім бойынша келесі, біріншіден кейінгі ең көп балл алған қатысушыға беріледі.
      22. Оған Банктің оған алдын ала келісімі болмастан, бір де бір өтінім (немесе егер бір ғана өтінім алынған болса, жалғыз өтінім) кері қайтарыла алмайды, сатып алу процесі жойылуы және жаңа өтінімдер сұратыла алмайды.
      23. Қатысушыларға келісімшартты орындау кепілдігін ұсынуға келісімшарт беру туралы хабарлама алған сәттен бастап, жиырма сегіз (28) күндік ең аз мерзім берілуі тиіс.
      24. Қарыз қаражаты есебінен қаржыландырылатын конкурстық құжаттаманың әрбір пакеті және әрбір келісімшарт Банктің Сатып алу жөніндегі нұсқаулығында айқындалғандай, алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар фирмалар мен жеке тұлғаларға қолданылатын санкцияларға қатысты саясат туралы ережені қамтиды. Банк белгіленген немесе белгіленбеген уақыт ішінде осындай компанияның немесе жеке тұлғаның заңсыздығын көпшілікке жариялау сияқты шараларды қоса алғанда санкциялар туралы банктің қолданыстағы рәсімдеріне сәйкес, компанияға немесе жеке тұлғаға кез келген уақытта шара қолдануға: (а) Банк қаржыландыратын келісімшарттарды алуға; және (б) қосалқы мердігер, консультант, өндіруші немесе жеткізуші, сондай-ақ, Банк қаржыландыратын келісімшарт берілген басқа заңды компания үшін қызметтердің провайдері етіп тағайындауға құқылы.
      25. Сатып алу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес, Қарыз қаражаттары есебінен қаржыландырылатын конкурстық құжаттаманың әрбір пакеті және әрбір келісімшарт сауда-саттыққа қатысушылар, жеткізушілер және мердігерлер, сондай-ақ, олардың қосалқы мердігерлері, агенттері, қызметкерлері, консультанттары қызметтердің провайдерлері немесе жеткізушілер Банкке конкурстық өтінімді беру және келісімшарттарды орындауға жататын өзінің есептерін, есепке алу және басқа құжаттаманы тексеруге, сондай-ақ, Банк тағайындаған аудиторлардың олардың аудитін жүргізуге рұқсат беруі туралы ережелерді қамтиды. Сатып алу туралы нұсқаулықта көзделген тексерулер мен аудитті жүргізу кезінде Банк үшін елеулі қиыншылықтар туғызуға бағытталған іс-қимылдар Сатып алу туралы нұсқаулықтың анықтамасына сәйкес кедергі келтіру болып табылады.
      26. Сатып алу процесіне қатысты шағымдар Сатып алу туралы нұсқаулықтың ережелеріне сәйкес қаралуы тиіс.

      E. Тендерлік рәсімнің күшін жою

      Тендерді өтпеді деп тану және жаңа тендер өткізу Банктің алдын ала келісімімен ғана мүмкін.

      F. Жекелеген өтінімдерді кері қайтару

      Жекелеген өтінімдер мынадай жағдайларда ғана:
      а) қатысушының тиісті біліктілігі жоқ болса;
      b) қатысушы өзінің өтініміндегі сатып алушы мекеменің тендерлік комиссиясы анықтаған арифметикалық қателерді түзетумен келіспесе; және
      с) қатысушы тендерлік құжаттардың талаптарына сай болмаса кері қайтарылуы мүмкін.

3-ҚОСЫМША
Өтеу кестесі

      1. Келесі кестеде негізгі борышты өтеу күндері мен негізгі борышты өтеудің әрбір күніне өтелуі тиіс Қарыздың жалпы негізгі сомасының («Өтеу үлесі») пайызы түріндегі үлесі көрсетілген. Егер Қарыз қаражаты негізгі борышты өтеудің бірінші күнінде толығымен алынған болса, онда Қарыз алушының негізгі борышты әрбір осындай өтеу күнінде өтелуі тиіс болатын Қарыздың негізгі сомасын Банк: (а) негізгі борышты өтеудің бірінші күнінде алынған Қарыз сомасын және (b) негізгі борышты әрбір осындай өтеу күніне төлемнің өтелетін үлесін көбейту жолымен анықтайды. Төленуі тиіс осы сома қажеттігіне карай, Қосымшаның 4-тармағында көзделген және валюта конверсиясына қолданылатын соманы шегеру мақсатында түзетілетін болады.

Қарыздың негізгі сомасын өтеу күні

Кезекті жарна (пайыздық мәнде)

Жыл сайын 15 ақпанда және 15 тамызда 2017 жылғы 15 тамыздан бастап 2030 жылғы 15 тамызға дейін

3,57 %

2031 жылғы 15 ақпан

3,61 %

      2. Егер Қарыз қаражаты негізгі борышты өтеудің бірінші күнінде толығымен алынбаса, онда негізгі борышты әрбір осындай өтеу күнінде Қарыз алушы өтеуі тиіс болатын Қарыздың негізгі сомасы мынадай ретте айқындалатын болады:
      а) Негізгі борышты өтеудің бірінші күнінде алынған Қарыздың қаражатының кез келген шамасында Қарыз алушы осы Қосымшаның 1-тармағына сәйкес осы күнге алынған Қарыз сомасын өтеуі тиіс.
      b) Негізгі борышты («Төлемді өтеу үлесінің Бастапқы сомасы») өтеудің бірінші күнінен кейін алынған кез-келген сома негізгі борышты өтеудің осы күніне, осындай алу күнінен кейін, осы Қосымшаның 1-тармағының кестесінде көрсетілген Өтеу үлесінің бастапқы сомасы алымы, ал бөлімі төлемдерді өтеу үлесінің негізгі борышты өтеудің осындай күніне немесе одан кейін қалған бүкіл бастапқы сомаларының жиынтығы болып табылатын осындай әрбір алынған соманы бөліндіге көбейту жолымен Банк анықтаған сомада негізгі борышты өтеудің әрбір күніне өтелуі тиіс. Төлеуге жататын осы сома осы Қосымшаның 4-тармағының көзделген және оларға валюта конверсиясы қолданылатын сомаларды шегеру мақсатында қажеттілігіне қарай түзетілетін болады.
      3. (а) Негізгі борышты өтеудің кез келген күніне дейін екі күнтізбелік ай ішінде алынған Қарыз сомалары негізгі борышты өтеудің кез келген күніне жататын негізгі борыш сомасын есептеу мақсаты үшін айрықша алынған күннен кейін негізгі борышты өтеудің екінші күнінде алынған және өтелмеген болып есептелетін және алынған күннен кейін негізгі борышты өтеудің екінші күнінен бастап негізгі борышты етеудің әрбір күні өтеуге жататын болады.
      (b) Осы тармақтың (а) тармақшасының ережесіне қарамастан, егер кез келген уақытта Банк төлем мерзімдері бойынша шоттарды ұсыну жүйесін қабылдаса, осы ретте шоттар негізгі борышты өтеудің тиісті күніне немесе одан кейін беріледі, шоттарды ұсынудың осындай жүйесі қабылданғаннан кейін жасалған қандай да алуларға осы тармақшаның ережесі қолданылмайтын болады.
      4. Осы Қосымшаның 1 және 2-тармақтарының ережелеріне қарамастан, мақұлданған валютаға қарыздың бүкіл немесе кез келген бөлігінің валюта конверсиясы кезіндегі кезеңі ішінде басталатын негізгі борышты өтеудің кез келген күнінде өтеуге жататын, мақұлданған валютаға осылайша айырбасталған сома тікелей айырбастау алдындағы оның қайта номиналдану валютасына осындай соманы: (і) конверсияға жататын валюталық хедждік мәмілелер шеңберінде Банк төлеуі тиіс мақұлданған валютадағы негізгі борыш сомасын көрсететін айырбастау бағамына; немесе (іі) егер Банк конверсия бойынша нұсқаулыққа сәйкес мұндай шешімді қабылдаса, экранды ставканың валюталық құрауышына көбейту жолымен анықталуы тиіс.
      5. Егер Қарыз біреуінен астам Қарыз валютасынан номинацияланған болса, ондай жағдайда осы кестенің ережелері қарыз валюталарының әрқайсысының сомаларына, сондай-ақ жекелеген өтеу кестелерін есептеу үшін сомалардың әрқайсысына жекелеп қолданылады.

ҚОСЫМША

I Бөлім. Анықтамалар

      1. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нұсқаулық» 2006 жылғы 15 қазандағы «ХКДБ қарыздары және ХДҚ-ның кредиттері мен гранттарының қаражатынан қаржыландырылатын жобалардағы алаяқтық пен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оларға қарсы күрес жөніндегі нұсқаулықты» және олардың 2011 жылғы қаңтардағы жаңартуларын білдіреді.
      2. «Санат» осы Келісімге 4-қосымшаның IV Бөлімінің кестесінде сипатталған санатты білдіреді.
      3. «Автомобиль жолдары комитеті» немесе АЖК «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің кейбір мәселелер туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 6 желтоқсандағы № 1193 қаулысына сәйкес 2008 жылғы 1 қаңтарда ККМ құрамында құрылған және Жобаның ағымдағы іске асырылуына жауап беретін автомобиль жолдарын басқару жөніндегі ведомствоны, оның ішінде оның барлық құқық мирасқорлары немесе мирасқорын білдіреді.
      4. «Консультант таңдау жөніндегі нұсқаулық» 2011 жылғы қаңтарда шығарылған «ХКДБ қарыздары және ХДҚ-ның кредиттері мен гранттары шеңберінде консультанттарды іріктеу және жалдау жөніндегі нұсқаулықты» білдіреді.
      5. «Қоршаған ортаға әсерін бағалау» немесе «ҚОӘБ» Қарыз алушының 2011 жылғы 13 желтоқсанда дайындаған және жариялаған және Банк келіскен Қоршаған ортаға әсерін бағалау жөніндегі қорытынды есепті білдіреді, оған басқалар арасында: (1) Жобаның іс-шаралары іске асырылатын объектілердің егжей-тегжейлі сипаттамасы; (2) жоғарыдағы (1) тармақта сипатталған іс-шаралардың әлеуетті және нақты келеңсіз экологиялық және әлеуметтік әсері; және (3) Жоба шеңберінде келеңсіз экологиялық әсерді жұмсартуға, жоюға немесе өзгеше орнын толтыруға бағытталған, Жобаны іске асыру және пайдалану барысында орындалуы тиіс шараларды көрсете отырып, объектілер үшін ҚОҚЖ әзірлеу рәсімдері.
      6. «Қоршаған ортаны қорғау жоспарлары» немесе «ҚОҚЖ» объектілері үшін әзірленген Банк үшін қанағаттанарлық және Қарыз алушы қабылдаған ҚОӘБ-ғе және осы Келісімге 2-қосымшаның I Бөлімінің 1-тармағына сәйкес қабылдаған, Жоба шеңберіндегі Қарыз алушы жүргізуі тиіс жұмыстарға қатысты және Жобаның іс-шараларын іске асырумен байланысты, баламалы институционалдық тетіктермен, талаптардың орындалуының тиісінше деңгейін және оларды Банктің алдын-ала жазбаша келісуіне мерзімді түрде өзгерістер мен толықтырулар енгізу мүмкіндігімен бірге сақталуы жөнінде ақпараттың жүйелі түрде түсуін қамтамасыз етуге қабілетті мониторинг және есептілік тетіктерімен бір қатарда әлеуетті экологиялық, тәуекелдерді басқару, қоршаған ортаға келеңсіз әсерін жеңілдету, төмендету және/немесе өтеу бойынша шараларды айқындайтын құжаттарды білдіреді; және «ҚОҚЖ» ұғымы осы объектілердің бірін білдіреді.
      7. «Сапа хартиясының нысаны» - Қарыз алушы ККМ арқылы әзірлеген және қабылдаған, сондай-ақ, Банкті қанағаттандыратын, Жобаның 2(a) құрам бөлігіне сәйкес пайдаланудың және күтіп ұстаудың пилоттық схемасының стандарттары мен рәсімдерін белгілейтін және әрбір Сапа хартиясын әзірлеу үшін негіз болып табылатын құжат.
      8. «Негіздемелік іс-шаралар» - ККМ 2010 жылғы 27 желтоқсанда қол қойған құжат, онда кейіннен нақтылау арқылы ОБАДЖ қаржысынан қаржыландырылатын институционалдық реформаларды іске асыру стратегиясы толық сипатталған.
      9. «ЖБСҚІ бойынша іс-шаралар жоспары» Банк талаптарын қанағаттанатын және Қарыз алушының қаржылық басқаруды бақылауды күшейту және Жоба бойынша өткізілетін сатып алу рәсімдерінің ашықтығын және адалдығын қамтамасыз етуге бағытталған, 2012 жылғы 28 наурыздағы нақтылауларымен 2009 жылғы 16 наурызда Қарыз алушы ККМ арқылы қабылдаған Жобаны басқару және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар және Жобаға басшылық жөнінде іс-шаралар жоспарын білдіреді.
      10. «Жалпы шарттар» 2012 жылғы 12 наурыздағы «Қарыз беру бойынша Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкінің жалпы шарттарын» білдіреді.
      11. «ККМ» Қарыз алушының Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін және оның кез келген құқық мирасқорын немесе құқық мирасқорларын білдіреді.
      12. «Автожолдарды басқару тобы» торт жолақты автожол желілерін басқару үшін Автомобиль жолдары комитеті құрамындағы Қарыз алушы қалыптастырған штатты қызметкерлер тобын білдіреді.
      13. «Сатып алу жөніндегі нұсқаулық» 2011 жылғы қаңтарда қабылданған «ХҚДБ қарыздары және ХДҚ кредиттері, сондай-ақ Дүниежүзілік банктің қарыз алушыларына ұсынылатын грант қаражаттары есебінен тауарларды, жұмыстарды, консультациялық емес қызметтерді сатып алу жөніндегі нұсқаулықты» білдіреді.
      14. «Сатып алу жоспары» Қарыз алушының 2012 жылғы 26 наурызындағы, Жоба үшін Сатып алу жөніндегі нұсқаулықтың 1.18-параграфында және Консультанттарды іріктеу жөніндегі нұсқаулықтың 1.25-параграфында оған сілтеме жасалған сатып алу жоспарын білдіреді, ол көрсетілген параграфтардың ережелеріне сәйкес мерзімді түрде жаңартылып отырады.
      15. «Жобалау аумағы» Алматы облысының аумағындағы Алматы мен Қорғас арасындағы Автожол дәлізінің учаскесін білдіреді.
      16. «Жобаны іске асыру жөніндегі нұсқаулық» Қарыз алушы ККМ арқылы қабылдаған және Банкпен келісілген қаржылық басқару бойынша нұсқаулықты қоса алғанда, Жобаны іске асыру рәсімдері мен ережелерін операциялық және әкімшілік міндеттерін айқындайтын, сондай-ақ осы Келісімнің ережелеріне, Қарыз алушының Банктің алдын-ала жазбаша келісуіне мерзімді түрде өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін болатын ұлттық, заңнамалық және нормативтік актілеріне сәйкес келетін қаржылық рәсімдер жөніндегі құжатты білдіреді.
      17. «Сапа хартиясы» - бұл Банк үшін қанағаттанарлық құжат, ол Сапа хартиясының нысаны негізінде әзірленетін және ең аз дегенде автожолды пайдаланушыларға ұсынылатын қызметтердің (жолға шығуға рұқсат; экономикалық, және әлеуметтік дамуға ықпал ету; жол қозғалысының қауіпсіздігі; қозғалыстың бір қалыптылығы, қызмет ету аймағы жоспарының ең жоғары тиімділігі, төтенше қызметтердің жұмысы және т.б.; автожол желісінің жай-күйі туралы ақпаратты ұсыну; және жол бойындағы қоршаған ортаның жай-күйін жақсарту; және (іі) оқыту қажеттілігін анықтауды қоса алғанда, жол қызметі жұмыскерлері үшін анықталған тәуекелдерді азайту тәсілі және т.б.) сапасын қоса алғанда, Жобаның 2 (а) құрамын пилоттық пайдаланудың және күтіп ұстаудың сызбасы шеңберінде автожол дәлізінің ШБАДЖ нақты учаскесін пайдалану және күтіп ұстау бойынша жоғары сапалы қызметтерді ҚАЖ қанағаттанарлық көрсетуін қамтамасыз ету мақсатында ККМ қабылдаған құжат.
      18. «Қоныс аудару бойынша іс-шаралар жоспарлары» немесе «ҚІЖ» нақты объектілер үшін әзірленген, оның ішінде осы Келісімге 2-қосымшаның I Бөлімінің 3 (b)-тармағына сәйкес Қарыз алушы қабылдаған кез келген қысқартылған қоныс аудару іс-шаралар жоспарын және іс-шаралар бағдарламасын, өтемақы ұсыну және тұлғалардың қоныс аудару шаралары мен саясатын, соның ішінде өтемақы және қоныс аудару тетіктерін, бюджет пен шығындар сметасын, сондай-ақ, әрбір объектіде осы құжаттардың шарттарын сақтауды тиісінше іске асыруды және үнемі бағалауды қамтамасыз етуге бағытталған баламалы институционалдық тетіктермен мониторинг және есептілік тетіктерімен бірге қаржыландыру көздерін қамтитын Банкпен келісілген құжаттарды білдіреді; және «Қоныс аудару бойынша іс-шаралар жоспары» немесе «ҚІЖ» осындай жоспарлардың бірін білдіреді.
      19. «Қоныс аудару бойынша шараларды іске асыру туралы есеп» немесе «ҚІЕ» Банкті қанағаттандыратын, АЖК Қарыз алушының атынан 2012 жылғы 29 наурызда дайындаған, қабылданған және, Қарыз алушы ________ жылы жариялаған және _____________ жылы Банктің Infoshop сайтында жарияланған, Қарыз алушы осы Келісімнің күніне дейін Жобаның аумағында жерлерді сатып алу кезінде пайдаланған стандарттарды және әдістерді талдауды: (2) ҚНС-қа сәйкес жерлерді сатып алу үшін қабылдануы тиіс шараларды анықтау арқылы олқылықтарды талдау, соның ішінде барлық шешілмеген істерді шешудің бара-бар қаражатының жоспары дәлме-дәл қаржысының жоспары; және (3) жерлерді Банктің қоныс аудару саясатының талаптарына сәйкес сатып алу үрдісін жүргізу үшін осы азатжолдың (2) тармағы шеңберінде анықталған олқылықтардың орнын толтыру үшін қажетті барлық іс-шаралардың тізімін қамтитын құжатты білдіреді.
      «Қоныс аударудың негіздемелік саясаты» немесе «ҚНС» Қарыз алушы дайындаған және келіскен, 2008 жылғы 1 мамырда түзетулерімен және жариялаған, 2009 жылғы 18 наурызда қайталап жариялаған 2009 жылғы 25 наурызда Infoshop сайтында жарияланған. Онда қоныс аудару рәсімдері, институционалдық тетіктері, заңдылық критерийлері, құқықтары және өтемақылары, соның ішінде бағалау, қоғамдық тыңдауларды өткізу және оларға қатысу рәсімдері, сондай-ақ, Қоныс аудару жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу кезінде қолданылатын жариялау өлшемшартты белгілейтін құжатты білдіреді.
      21. «Автожол секторын реформалау жөніндегі кеңесші» немесе «АЖСРК» институционалдық реформалау жүргізу және басқару іс-шараларына жауап беретін Көлік және коммуникация министрінің штатты кеңесшісін білдіреді.
      22. «Автожол секторын реформалау жөніндегі кеңесші тобы» немесе «АЖСРК тобы» ККМ автожол секторын реформалау және жол реформасын үйлестіру мәселелері бойынша кеңес бергеніне жауапты.

О подписании Соглашения о займе (Проект развития автомобильных дорог "Восток - Запад" (участок Алматы - Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа - Западный Китай (ЦАРЭС lb)) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития

Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2012 года № 379

Подлежит опубликованию в   
Собрании актов Президента и  
Правительства Республики Казахстан

      В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения о займе (Проект развития автомобильных дорог «Восток - Запад» (участок Алматы - Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа - Западный Китай (ЦАРЭС lb)) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития.
      2. Уполномочить Министра финансов Республики Казахстан Жамишева Болата Бидахметовича подписать от имени Республики Казахстан Соглашение о займе (Проект развития автомобильных дорог «Восток - Запад» (участок Алматы - Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа - Западный Китай (ЦАРЭС lb)) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития.
      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев

Одобрен          
Указом Президента   
Республики Казахстан   
от 18 сентября 2012 года № 379

Проект

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЙМЕ
(Проект развития автомобильных дорог «Восток - Запад»
(участок Алматы -Хоргос): Международный транзитный коридор
Западная Европа — Западный Китай (ЦАРЭС lb)) между Республикой
Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития

      Соглашение от 201_ года между РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН (далее - Заемщик) и МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (далее - Банк). Настоящим Заемщик и Банк договорились о следующем:

СТАТЬЯ I — Общие условия; Определения

      1.01. Общие Условия (определенные в Дополнении к настоящему Соглашению) являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
      1.02. Если из контекста не следует иное, то используемые в данном Соглашении термины, начинающиеся с заглавных букв, используемые в Соглашении, имеют значения, закрепленные за ними в Общих Условиях или в Дополнении к настоящему Соглашению.

СТАТЬЯ II — ЗАЕМ

      2.01. Банк предоставляет Заемщику сумму, равную одному миллиарду шестидесяти восьми миллионам долларов США (1 068 000 000), которая может периодически конвертироваться посредством конвертации валют в соответствии с положениями Раздела 2.07 настоящего Соглашения («Заем»), на условиях, изложенных в настоящем Соглашении, или на которые в нем имеются ссылки, с целью оказания содействия в финансировании проекта, описание которого приведено в Приложении 1 к настоящему Соглашению («Проект»).
      2.02. Заемщик вправе снимать средства Займа в соответствии с Разделом IV Приложения 2 к настоящему Соглашению.
      2.03. Единовременная комиссия, подлежащая уплате Заемщиком, составляет одну четвертую одного процента (0,25 %) от суммы Займа. Заемщик уплачивает комиссию не позднее чем через 60 дней после даты вступления Соглашения о займе в силу.
      2.04. Проценты, подлежащие уплате Заемщиком за каждый процентный период, будет начисляться по ставке, равной ставке ЛИБОР для валюты Займа плюс переменный спрэд; при условии, что, при конверсии всей или любой части основной суммы Займа размер вознаграждения, подлежащего выплате Заемщиком во время периода конверсии по этой сумме, может быть определен в соответствии с положениями статьи IV Общих Условий. Несмотря на вышесказанное, в случае, если любая из частей снятого непогашенного остатка Займа остается неуплаченной своевременно и не выплачивается в течение тридцати (30) дней, то размер вознаграждения, подлежащего выплате Заемщиком, в таком случае будет рассчитываться в соответствии с положениями Раздела 3.02 (d) Общих Условий.
      2.05. Датами платежей являются 15 февраля и 15 августа каждого года.
      2.06. Заемщик основную сумму Займа погашает в соответствии с графиком погашения, приведенным в Приложении 3 к настоящему Соглашению.
      2.07. (а) Заемщик может в любое время запросить произвести любую из следующих конверсии условий Займа с тем, чтобы обеспечить рациональное управление долгом: (i) изменение валюты Займа всей или любой части основной суммы Займа как снятой, так и неснятой на одобренную валюту; (ii) изменение базиса процентной ставки, применимого: (А) ко всей или к любой части снятой и непогашенной основной суммы Займа с переменной ставки на фиксированную ставку, и наоборот, или (В) ко всей или частичной части основной суммы Займа, снятой и непогашенной с переменной ставки, основанной на референтной ставке и переменного спрэда на переменную ставку на основании фиксированной референтной ставки и переменного спрэда или наоборот, или (С) ко всей основной сумме Займа, снятой и непогашенной, с переменной ставки, основанной на переменном спрэде, на переменную ставку, основанную на фиксированном спрэде; (iii) определение пределов переменной ставки или референтной ставки, применимой ко всей или частичной части снятой и непогашенной основной суммы Займа посредством установления верхнего предела процентной ставки или нижнего предела процентной ставки для переменной ставки или референтной ставки.
      (b) Любое изменение, запрошенное в соответствии с подпунктом (а) настоящего Раздела и одобренное Банком, будет считаться «Конверсией», как определено в Общих Условиях, и вступит в силу в соответствии с положениями статьи IV Общих Условий и Руководства по конверсии.

СТАТЬЯ III — ПРОЕКТ

      3.01. Заемщик заявляет о своей приверженности достижению целей Проекта. С этой целью Заемщик осуществляет Проект через МТК в соответствии с положениями статьи V Общих Условий.
      3.02. Без ограничений в соответствии с требованиями положений Раздела 3.01 настоящего Соглашения, и за исключением случаев, когда Заемщик и Банк могут договориться об ином, Заемщик обеспечивает реализацию Проекта в соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению.

СТАТЬЯ IV — ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

      4.01. Дополнительными условиями вступления в силу являются следующие:
      (а) Заемщик через МТК обязан выбрать консультанта по финансовому управлению и консультанта по закупкам в соответствии с техническим заданием, удовлетворяющим Банк;
      (b) будет установлена система бухучета по Проекту, удовлетворяющая Банк, с адекватными встроенными средствами контроля, способная отслеживать ресурсы и расходы по Проекту и составлять финансовые отчеты, в том числе промежуточные финансовые отчеты (ПФО);
      (c) Заемщиком будет принято Руководство по реализации проекта,
удовлетворяющее Банк.
      4.02. Последним сроком вступления в силу настоящего Соглашения является дата, наступающая по истечении сто восемьдесят (180) дней после даты подписания настоящего Соглашения.

СТАТЬЯ V — Представитель Заемщика; Адреса

      5.01. Представителем Заемщика является Министр финансов Республики Казахстан.
      5.02. Адрес Заемщика:
      Министерство финансов Республики Казахстан
      пр. Победы, 11,
      010000, город Астана,
      Республика Казахстан

      Телекс:                                   Факс:
      265126 (FILIN)                            7(7172)717785
      5.03. Адрес Банка:
      International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street, N.W. Washington, DC. 20433 United States of America

      Телеграф:               Телекс:               Факс:
      INTBAFRAD               248423(MCI) или       1-202-477-6391
      Washington, D.C.        64145(MCI)

      СОГЛАСОВАНО в городе Астане, Республика Казахстан ____________, _____________ в день и год, указанные выше.

                            За РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН
                            Подписано:
                            ____________________________
                            Уполномоченный представитель
                            Ф.И.О.:
                            ____________________________
                            Должность:
                            ____________________________

                            За МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И
                            РАЗВИТИЯ
                            Подписано:
                            ____________________________
                            Уполномоченный представитель
                            Ф.И.О:
                            ____________________________
                            Должность:
                            ____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Описание Проекта

      Целью данного Проекта является повышение эффективности перевозок на участке Международного транзитного коридора Западная Европа - Западный Китай в пределах Алматинской области и усовершенствование управления автодорогами на участках автодорожного коридора Западная Европа - Западный Китай.
      Проект будет состоять из следующих компонентов:

      Компонент 1: Реконструкция и строительство участков автодороги в пределах Алматинской области
      (а) Выполнение работ по реконструкции и строительству, в том числе сопутствующих объездных дорог, мостов, транспортных развязок и вспомогательных сооружений, на участке Алматы - Хоргос в составе автодорожного коридора Западная Европа - Западный Китай в пределах Алматинской области; и
      (b) предоставление услуг консультантов по управлению и надзору за строительными работами в рамках Проекта.

      Компонент 2: Совершенствование управления автодорогами на участках автодорожного коридора Западная Европа — Западный Китай
      (a) Предоставление товаров и консультационных услуг для поддержки схемы пилотной эксплуатации и содержания участков автомобильного коридора, охваченного ПРАДВЗ, на основе Хартии качества;
      (b) предоставление услуг консультантов по разработке комплексной стратегии по внедрению платности в отношении Компонента 1  (а) Проекта;
      (c) предоставление услуг консультантов для поддержки мероприятий СРАДС по реализации институциональной реформы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Исполнение Проекта

      Раздел I. Механизмы реализации

      А. Институциональные механизмы

      Заемщик осуществляет Проект в соответствии со следующими институциональными и другими механизмами:
      1. Заемщик через МТК осуществляет реализацию Проекта в соответствии с требованиями, критериями, организационными механизмами и операционными процедурами, указанными в Руководстве по реализации Проекта, Плане мероприятий по УБК, РПП и ОВОС, и не может передавать, вносить изменения, отменять или отказываться от каких-либо положений Руководства по реализации проекта, Плана мероприятий по УБК, РПП и ОВОС без предварительного одобрения Банком.
      2. Комитет автомобильных дорог в составе МТК будет осуществлять ежедневные мероприятия по реализации Проекта в соответствии с требованиями, изложенными в пункте А.1 выше.
      3. Заемщик через МТК не позднее 15 декабря каждого календарного года в течение реализации Проекта, начиная с 15 декабря 2012 года обязан направлять в Банк предлагаемый бюджет на эксплуатацию и содержание автодорожного коридора на следующий календарный год и обязан согласовывать с Банком график мероприятий, запланированных на реализацию Компонента 2 (а) Проекта на следующий календарный год.
      4. Заемщик поручит МТК (i) не позднее 30 июня 2013 года обеспечить разработку и согласование типовой формы Хартии качества для пилотной схемы эксплуатации и содержания дорог, предусмотренной в Компоненте 2 (а) Проекта; (ii) обеспечить, чтобы стандарты эксплуатации и содержания в каждой Хартии качества, разработанные на основе формы Хартии качества, соответствовали.
      5. Заемщик обеспечит, чтобы не позднее чем по прошествии трех (3) месяцев после того, как каждый подучасток Автодорожного коридора в рамках ПРАДВЗ будет открыт для проезда транспорта, и в соответствии с Хартией качества, МТК начал эксплуатацию и содержание вышеуказанного подучастка, как определено в рамках пилотных мероприятий в Компоненте 2 (а) Проекта.
      6. Заемщик через МТК не позднее 30 января 2015 года представит Банку удовлетворительную для него оценку потребностей в эксплуатации и содержании Автодорожного коридора на период не менее 15 лет с даты оценки, которая осветит потенциальные возможности финансирования недостающих работ, необходимых для достижения удовлетворительного уровня услуг вдоль всего Автодорожного коридора.
      7. В течение всего периода реализации проекта Заемщик предоставит необходимые бюджетные ресурсы в соответствии с требованиями Банка по способу и регулярности их предоставления, но не реже чем ежеквартально, для обеспечения достаточных финансовых средств для оплаты ожидаемых расходов, связанных с финансированием мероприятий Проекта на данный квартал.
      8. Заемщик через МТК обеспечит функционирование (1) СРАДС и группы СРАДС, состав, ресурсы и техническое задание которых являются удовлетворительными для Банка; и (2) Группы по управлению автодорогами, состав, ресурсы и техническое задание которой являются удовлетворительными для Банка.

      В. Обеспечение безопасности

      1. Заемщик:
      (а) гарантирует, что все работы, выполняемые для целей реализации Проекта, соответствуют экологическим стандартам и требованиям, удовлетворяющим Банк; (b) гарантирует, что Проект реализуется в соответствии с положениями ОВОС и всеми применимыми ПООС; и (с) гарантирует полную реализацию ПООС приемлемым для Банка способом, в том числе все необходимые меры по сведению к минимуму и смягчению любого негативного экологического воздействия по причине реализации Проекта.
      2. Заемщик:
      (а) гарантирует, что МТК через КАД разработает все ПМП, требуемые пунктом 3(b) ниже, в соответствии с РПП; (b) гарантирует соблюдение или соблюдение МТК через КАД и опубликование или опубликование КАДом имеющихся процедур рассмотрения жалоб для рассмотрения справедливым образом в соответствии с РПП всех жалоб, возникающих в связи с реализацией ОРП и всех применимых ПМП, со стороны переселенных лиц (как этот термин определен в ПМП) и принятие всех необходимых мер по реализации действий, предусмотренных такими процедурами рассмотрения жалоб; (с) через МТК своевременно направит в Банк выводы и рекомендации в отношении дальнейших действий по результатам каждого такого обзора; и (d) через МТК реализует все такие рекомендации дальнейших действий, которые будут согласованы Банком.
      3. Заемщик через МТК:
      (а) не может начинать любые работы на участках проектной территории, где выкуп земель был осуществлен Заемщиком до даты данного Соглашения для целей реализации деятельности по Проекту, если только Заемщик и Банк не согласовали все меры, определенные в ОРП для случаев, которые не были полностью решены и реализованы на таких участках, в некотором отношении удовлетворяющие Банк, в соответствии с ОРП;
      (b) не может начинать любые работы по Проекту на участках проектной территории, где выкуп земли, который не предусматривался на момент подписания данного Соглашения, стал необходим, без подготовки Планов мероприятий по переселению (ПМП), удовлетворяющие Банк, в соответствии с Рамочной политикой по переселению; и обеспечит, чтобы такой выкуп земель был произведен в соответствии с Планами мероприятий по переселению;
      (c) (i) реализует Проект в соответствии с ПМП или соответствующими Планами мероприятий по переселению; и (ii) не будет вносить изменения, приостанавливать или отменять какие-либо положения ОРП или соответствующих Планов мероприятий по переселению без предварительного согласования с Банком.
      4. Заемщик через МТК:
      (a) подготовит до начала любых работ по Проекту Планы охраны окружающей среды, удовлетворяющие Банк, в соответствии с ОВОС;
      (b) будет реализовывать Проект в соответствии с такими Планами охраны окружающей среды; и
      (c) не может вносить изменения, приостанавливать или аннулировать какие-либо положения соответствующих Планов охраны окружающей среды без предварительного согласования с Банком.

      С. Мероприятия по Борьбе с Коррупцией

      Заемщик обеспечивает, чтобы Проект осуществлялся в соответствии с положениями Руководства по борьбе с коррупцией и Планом мероприятий по руководству Проектом и противодействию коррупции.

      Раздел II. Отчетность по мониторингу и оценка Проекта

      A. Отчеты по Проекту

      1. Заемщик осуществляет мониторинг и оценивает ход реализации Проекта, и подготавливает отчеты по Проекту в соответствии с положениями Раздела 5.08 Общих Условий и на основе индикаторов, согласованных с Банком. Каждый отчет по Проекту охватывает период в одно календарное полугодие, и будет представлен Банку не позднее чем через сорок пять (45) дней после окончания периода, охватываемого данным отчетом.
      2. Не позднее 31 декабря 2012 года и каждый год впоследствии Заемщик через МТК совместно с Банком проводит ежегодные обзоры хода реализации Проекта. В ежегодные обзоры, помимо всего прочего, будет входить следующее:
      (a) прогресс в достижении целей Проекта;
      (b) эффективность Проекта в целом в соответствии с индикаторами эффективности Проекта; и
      (c) прогресс, достигнутый в реализации рамочных мероприятий.
      3. Заемщик через МТК подготавливает не позднее чем за четыре (4) недели до ежегодного обзора и представляет в Банк отдельный отчет с описанием состояния реализации каждого компонента Проекта и сводный отчет о реализации Проекта в целом.

      B. Финансовое управление, финансовая отчетность и аудит

      1. Заемщик обязан вести или следить за ведением системы финансового управления в соответствии с положениями Раздела 5.09 Общих Условий.
      2. Без ограничения к положениям Части А данного Раздела, Заемщик готовит и представляет в Банк не позднее чем через сорок пять (45) дней после окончания каждого календарного квартала промежуточные неаудированные финансовые отчеты по Проекту за квартал по форме и содержанию удовлетворительные для Банка.
      3. Заемщик проводит аудит своей финансовой отчетности в соответствии с положениями Раздела 5.09 (б) Общих Условий. Каждый аудит финансовой отчетности охватывает период в один (1) финансовый год Заемщика. Финансовая отчетность за каждый такой период, прошедшая аудиторскую проверку, представляется в Банк не позднее шести (6) месяцев после окончания каждого такого периода.

      Раздел III. Закупки

      A. Общие положения

      1. Товары, работы и неконсультационные услуги. Все товары, работы и неконсультационные услуги, необходимые для Проекта и финансируемые из средств Займа, закупаются в соответствии с требованиями, содержащимися или на которые содержатся ссылки в Разделе I Руководства по закупкам, а также в соответствии с положениями настоящего Приложения.
      2. Услуги консультантов. Все услуги консультантов, необходимые для Проекта и финансируемые из средств Займа, закупаются в соответствии с требованиями, содержащимися или на которые содержатся ссылки в Разделах I и IV Руководства по отбору и найму консультантов заемщиками Всемирного банка (Руководство по консультантам), а также в соответствии с положениями настоящего Раздела.
      3. Определения. Термины, начинающиеся с заглавных букв, использованные ниже в настоящем Разделе для описания определенных методов закупок или методов рассмотрения банком определенных контрактов, соответствуют определениям, описанным в Разделах II и III Руководства по закупкам или в Разделах II, III, IV и V Руководства по найму консультантов, в зависимости от конкретного случая.

      B. Специфические методы закупок товаров, работ и
неконсультационных услуг

      1. Международные конкурсные торги. Если иное не предусмотрено в  пункте 2 ниже, закупка товаров, работ и неконсультационных услуг осуществляется по контрактам, заключенным в соответствии с процедурами Международных конкурсных торгов.
      2. Прочие методы закупки товаров, работ и неконсультационных услуг. В таблице ниже представлены методы закупок, кроме Международных конкурсных торгов, которые могут быть использованы для закупки товаров, работ и неконсультационных услуг для контрактов, указанных в Плане закупок, с указанием условий, при которых используется тот или иной метод.

Метод закупки

(а) Национальные конкурсные торги при условии наличия дополнительных условий, предусмотренных в Дополнении к данному Приложению 2

(b) Шопинг

(с) Заключение контракта напрямую

      C. Специфические методы закупки услуг консультантов

      1. Отбор на основе качества и стоимости. Если в пункте 2 ниже не предусмотрено иное, закупка консультационных услуг осуществляется в рамках контрактов, присужденных в соответствии с процедурой отбора на основе качества и стоимости.
      2. Прочие методы закупок услуг консультантов. В таблице ниже представлены методы закупок, кроме отбора на основе качества и стоимости, которые могут быть использованы при закупке услуг консультантов. В плане закупок отражаются обстоятельства, при которых использовался тот или иной метод.

Метод закупки

(а) Отбор на основе качества

(b) Отбор при фиксированном бюджете

(с) Отбор при наименьшей стоимости

(d) Отбор на основе квалификации консультантов

(е) Закупки из одного источника

(f) Отбор индивидуальных консультантов

      D. Рассмотрение Банком решений по закупкам

      В плане Закупок указывается перечень контрактов, которые подлежат предварительному рассмотрению Банком. Все прочие контракты являются предметом последующего рассмотрения Банком.

      Раздел IV. Снятие средств Займа со счета

      А. Общие положения

      1. Заемщик может снимать средства Займа в соответствии с положениями статьи II Общих Условий, данного Раздела и тех дополнительных инструкций, которые укажет Банк в уведомлении Заемщику (включая «Руководство Всемирного банка по освоению средств проектов», датированное маем 2006 года, периодически пересматриваемое Банком и применимое к настоящему Соглашению, согласно таким инструкциям), для финансирования правомочных расходов, согласно таблице пункта 2 ниже.
      2. В таблице ниже определены категории правомочных расходов, которые могут быть профинансированы из средств Займа («Категория»), выделенные суммы Займа по каждой Категории и процентная доля расходов, подлежащая финансированию, как правомочные расходы по каждой Категории.

Категория

Выделенная сумма Займа (в долларовом
эквиваленте)

Доля расходов, подлежащая финансированию (включая налоги)

(1) Товары, работы, неконсультационные услуги и услуги консультантов по Проекту

1 068 000 000

85 %

ОБЩАЯ СУММА 

1 068 000 000


      В. Условия снятия; период снятия

      1. Независимо от положений Части А данного Раздела, средства не могут сниматься:
      (а) со счета Займа до тех пор, пока Банку не будет выплачена в полном объеме комиссия за резервирование средств займа; либо
      (b) по платежам, совершенным до даты настоящего Соглашения.
      2. Дата закрытия - 30 июня 2017 года.

Дополнение
к ПРИЛОЖЕНИЮ 2

      Процедуры проведения национальных конкурсных торгов соответствуют требованиям, изложенным в Законе Республики Казахстан «О государственных закупках» от 13 января 2012 года № 543-IV («ЗГЗ»), однако при условии, что такая процедура будет соответствовать положениям Раздела 1 и Параграфов 3.3 и 3.4 «Руководства по закупке товаров, работ и неконсультационных услуг за счет средств займов МБРР и кредитов MAP, а также грантов, предоставляемых заемщикам Всемирного банка» (январь 2011 года) («Руководство по закупке») и следующим дополнительным положениям:
      1. Закупочные учреждения используют типовую конкурсную документацию, приемлемую для Банка, которая готовится с соблюдением принципов экономии, эффективности, прозрачности и общего соответствия положениям Раздела I Руководства по закупкам.
      2. Допуск участников конкурса определяется в соответствии с Разделом I Руководства по закупкам; соответственно, ни один участник или потенциальный участник тендера не может быть признан неправомочным по контрактам, финансируемым Банком, по причинам иным, чем те, которые изложены в Разделе 1 Руководства по закупкам.
      3. Никаких ограничений относительно правомочности для участия в конкурсных торгах не может быть наложено из-за гражданства участника тендера и/или происхождения товаров, за исключением ограничений, вытекающих из первичных эмбарго.
      4. Иностранные участники могут быть допущены к участию в процедурах государственных конкурсных торгов без каких-либо ограничений.
      5. Отечественные участники и/или товары, произведенные внутри страны, не имеют каких-либо преимуществ.
      6. Участие в конкурсных торгах не может быть открыто только для предварительно зарегистрированных компаний и по отношению к иностранным компаниям-участницам не может выдвигаться требование по регистрации в местных органах в качестве условия предоставления заявок.
      7. Иностранным компаниям не могут выдвигаться требования объединяться с местными партнерами для предоставления заявки как от совместного предприятия, а партнеры, входящие в совместные предприятия, обязаны нести субсидиарную и индивидуальную ответственность за свои обязательства.
      8. Государственные предприятия Казахстана имеют право принимать участие в торгах только в том случае, если они могут подтвердить свою юридическую и финансовую независимость, способность работать в соответствии с законодательством о коммерческой деятельности и то, что они являются независимыми от Заемщика или Субзаемщика. Такие предприятия будут выполнять те же требования по предоставлению гарантии заявки и должного исполнения, что и другие участники тендера.
      9. При условии выполнения данных положений закупки производятся в соответствии с процедурами «Методов произведения конкурсных торгов», установленных «ЗГЗ».
      10. Смета расходов для целей закупок является конфиденциальной информацией и не подлежит раскрытию потенциальным участникам торгов.
      11. Процедуры предквалификации, приемлемые для Банка, используются для больших, комплексных и/или специализированных проектов.
      12. Участникам торгов предоставляется минимальный срок в тридцать (30) дней с даты приглашения к участию в торгах или даты предоставления доступа к конкурсной документации, в зависимости от того, какая дата позднее, для подготовки и предоставления заявок.
      13. Заявки подлежат представлению в одном конверте.
      14. Продление срока действия заявки при наличии достаточного обоснования в виде исключительных обстоятельств может быть потребовано в письменной форме всеми участниками до истечения срока и на минимальный период, необходимый для завершения оценки или присуждения контракта, но не превышающий тридцать (30) дней. Никакие другие продления не могут быть запрошены без предварительного на то согласия Банка.
      15. Заявки вскрываются публично, непосредственно после окончания срока подачи заявок в соответствии с процедурами, установленными в конкурсной документации. На момент вскрытия заявок ни одна заявка не может быть отклонена, за исключением случаев опоздания.
      16. Оценка заявок проводится в строгом соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации. Оценка заявок по квалификационным критериям производится по принципу «проходит/не проходит». Критерии оценки, кроме цены, исчисляются в стоимостном выражении.
      17. Заявки, которые по большей части не соответствуют техническим спецификациям, условиям контракта или другим критически важным требованиям конкурсной документации, подлежат отклонению.
      18. Оценка заявок будет являться конфиденциальной процедурой, а заседания тендерного комитета не могут быть открыты для участников торгов и/или их представителей.
      19. Постквалификационные требования применяются только в отношении контрактов, выполненных в прошлом, а также в отношении финансового и технического потенциала участников конкурса.
      20. Контракт присуждается участнику тендера, представившим заявку, соответствующую требованиям, с самой низкой оцененной стоимостью, который определен как имеющий достаточные квалификации для выполнения контракта согласно предварительно определенным и раскрытым критериям оценки без проведения переговоров касательно цены или содержания заявки.
      21. Если закупочное учреждение не смогло заключить контракт с участником тендера с самой низкой оцененной стоимостью заявки, контракт может быть присужден следующему по списку участнику, набравшему наибольшее количество баллов после первого и соответствующему основной части требований.
      22. Ни одна заявка (или единственная заявка, если была получена только одна заявка) не может быть отклонена, процесс закупок не может быть аннулирован и новые заявки не могут быть запрошены без предварительного на то согласия Банка.
      23. Участникам предоставляется минимальный срок в двадцать восемь (28) дней с момента получения уведомления о присуждении контракта на предоставление гарантий исполнения контракта.
      24. Каждый пакет конкурсной документации и каждый контракт, финансируемый за счет средств Займа, содержит положение о политике Банка в отношении санкций, применяемых к фирмам и физическим лицам, замешанным в мошенничестве и коррупции, как определено в Руководстве по закупкам. Банк вправе применить санкции к компании или физическому лицу в любое время в соответствии с действующими процедурами Банка о санкциях, включая такие меры, как публичное объявление такой компании или физического лица неправомочными в течение определенного или неопределенного периода времени: (а) получать финансируемые Банком контракты; и (б) быть назначенными субподрядчиком, консультантом, производителем или поставщиком, а также провайдером услуг для другой правомочной компании, которой был присужден финансируемый Банком контракт.
      25. В соответствии с Руководством по закупкам каждый пакет конкурсной документации и каждый контракт, финансируемый за счет средств Займа, содержит положения о том, что участники торгов, поставщики и подрядчики, а также их субподрядчики, агенты, сотрудники, консультанты, провайдеры услуг или поставщики разрешают Банку проверять свои счета, учетную и другую документацию, относящуюся к подаче конкурсных заявок и исполнению контрактов, а также проводить их аудит, назначенный Банком. Действия, направленные на создание существенных трудностей для Банка при проведении проверок и аудита, предусмотренных в Руководстве по закупкам, являются обструкцией согласно определению Руководства по закупкам.
      26. Жалобы, касающиеся процесса закупок, рассматриваются в соответствии с положениями Руководства о закупках.

      E. Аннулирование тендерной процедуры

      Признание тендера несостоявшимся и проведение нового тендера возможно только с предварительного согласия Банка.

      F. Отклонение отдельных заявок

      Отдельные заявки могут быть отклонены только в следующих случаях, когда:
      (а) участник не имеет соответствующих квалификаций;
      (b) участник не соглашается с исправлениями арифметических ошибок в своей заявке, обнаруженных тендерной комиссией закупочного учреждения; и
      (с) участник не отвечает требованиям тендерных документов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

График Погашения

      1. В следующей таблице указаны даты погашения основного долга и доля в процентах от общей основной суммы Займа, подлежащая погашению на каждую дату погашения основного долга («Доля погашения»). Если средства Займа будут полностью сняты на первую дату погашения основного долга, то основная сумма Займа, которая будет подлежать погашению Заемщиком на каждую такую дату погашения основного долга, будет определена Банком путем умножения: (а) суммы Займа, снятой на первую дату погашения основного долга, и (б) доли погашения платежа на каждую дату погашения основного долга. Данная сумма, подлежащая выплате, будет корректироваться по мере необходимости с целью вычета сумм, предусмотренных в пункте 4 настоящего Приложения, и к которым применяется конверсия валюты.

Дата выплаты основной суммы Займа

Очередной взнос (в процентах)

Ежегодно 15 февраля и 15 августа, начиная с 15 августа 2017 года до 15 августа 2030 года

3,57 %

15 февраля 2031 года

3,61 %

      2. Если средства Займа не будут полностью сняты на первую дату погашения основного долга, то основная сумма Займа, которая будет подлежать погашению Заемщиком на каждую такую дату погашения основного долга, будет определена следующим образом:
      (а) В той мере, в которой любые средства Займа были сняты на первую дату погашения основного долга, Заемщик погасит сумму Займа, снятую на такую дату, в соответствии с пунктом 1 данного Приложения.
      (b) Любые суммы, снятые после первой даты погашения основного долга, погашаются на каждую дату погашения основного долга после даты такого снятия в суммах, определенных Банком путем умножения суммы каждого такого снятия на дробь, числителем которой является первоначальная сумма доли погашения, указанная в таблице пункта 1 данного Приложения для этой даты погашения основного долга («Первоначальная сумма доли погашения платежа»), а знаменателем которой является сумма всех оставшихся первоначальных сумм доли погашения платежей на даты погашения основного долга на такую дату или после нее. Данная сумма, подлежащая выплате, будет корректироваться по мере необходимости с целью вычета сумм, предусмотренных в пункте 4 настоящего Приложения, и к которым применяется конверсия валюты.
      3. (а) Суммы Займа, снятые в течение двух календарных месяцев до любой даты погашения основного долга исключительно для целей расчета сумм основного долга, подлежащих выплате на любую дату погашения основного долга, будут считаться снятыми и непогашенными на вторую дату погашения основного долга после даты снятия и будут подлежать погашению на каждую дату погашения основного долга, начиная со второй даты погашения основного долга после даты снятия.
      (b) Несмотря на положения подпункта (а) данного пункта, если в любое время Банк примет систему выставления счетов по срокам платежей, при которой счета выписываются на соответствующую дату погашения основного долга или после нее, положения этого подпункта не будут применяться к таким снятиям, совершенным после принятия такой системы выставления счетов.
      4. Несмотря на положения пунктов 1 и 2 настоящего Приложения, при конверсии валюты всей или любой части займа на одобренную валюту сумма, конвертированная таким образом на одобренную валюту, которая подлежит погашению на любую дату погашения основного долга, наступающую в течение периода конверсии, будет определена Банком путем умножения такой суммы в валюте ее деноминации непосредственно перед конвертацией на: (i) обменный курс, который отражает суммы основного долга в одобренной валюте, подлежащие выплате Банком в рамках валютных хеджевых сделок, относящихся к конверсии; или (ii) валютный компонент экранной ставки, если Банк примет такое решение в соответствии с Руководством по конверсии.
      5. В случае, если заем номинирован в более, чем одной валюте займа, положения данного графика применяются отдельно к суммам в каждой из валют займа, а также для расчета отдельных графиков погашения для каждой из сумм.

ДОПОЛНЕНИЕ

Раздел I. Определения

      1. «Руководство по противодействию коррупции» означает «Руководство по профилактике и борьбе с мошенничеством и коррупцией в проектах, финансируемых из средств займов МБРР и кредитов и грантов MAP» от 15 октября 2006 года и их обновления в январе 2011 года.
      2. «Категория» означает категорию, описанную в таблице в Разделе IV Приложения 4 к настоящему Соглашению.
      3. «Комитет автомобильных дорог» или «КАД» означает ведомство по управлению автомобильными дорогами в составе МТК, созданное 1 января 2008 года в соответствии с постановлением Правительства № 1193 «О некоторых вопросах Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» от 6 декабря 2007 года и отвечающее за текущую реализацию Проекта, в том числе все его правопреемники или правопреемник.
      4. «Руководство по выбору консультанта» означает «Руководство: Отбор и наем консультантов в рамках займов МБРР и кредитов и грантов MAP», выпущенное в январе 2011 года.
      5. «Оценка воздействия на окружающую среду» или «ОВОС» означает окончательный отчет о воздействии на окружающую среду, подготовленный и опубликованный Заемщиком 13 декабря 2011 года, согласованный Банком, который содержит, среди прочего: (1) подробное описание объектов, на территории которых будут реализовываться мероприятия Проекта; (2) потенциальное и фактическое негативное экологическое и социальное воздействие мероприятий, описанных в пункте (1) выше; и (3) процедуры разработки ПООС для объектов с указанием мер, выполняемых в ходе реализации и эксплуатации Проекта, направленные на смягчение, устранение или иную компенсацию негативного экологического воздействия в рамках Проекта.
      6. «Планы охраны окружающей среды» или «ПООС» означают документы, разработанные для объектов, принятые Заемщиком и согласованные Банком в соответствии с ОВОС и в соответствии с пунктом 1 Раздела I Приложения 2 к данному Соглашению в отношении работ, подлежащих выполнению Заемщиком в рамках Проекта, и подробно определяющие мероприятия по управлению возможными экологическими рисками и смягчению, уменьшению и/или предотвращению негативных экологических последствий, связанных с выполнением работ по Проекту, а также соответствующие институциональные меры, и меры по осуществлению контроля и отчетности, позволяющие обеспечить должное исполнение и постоянную обратную связь в отношении соответствия его условиям, которые могут периодически изменяться и дополняться с предварительного письменного утверждения Банком, и «ПООС» означает один из таких ПООС.
      7. «Форма Хартии качества» - документ, разработанный и принятый Заемщиком через МТК, а также удовлетворяющий Банк, устанавливающий стандарты и процедуры пилотной схемы эксплуатации и содержания в соответствии с Компонентом 2 (а) Проекта и являющийся основой для разработки каждой Хартии качества.
      8. «Рамочные мероприятия» - документ, подписанный 27 декабря 2010 года МТК, в котором подробно описана стратегия реализации институциональных реформ, финансируемых из средств ПРАДВЗ, с уточнениями в дальнейшем.
      9. «План мероприятий РППК» означает план мероприятий по Руководству проектом и противодействию коррупции, удовлетворяющий требования Банка, принятый Заемщиком через МТК 16 марта 2009 года, с уточнениями от 28 марта 2012 года, направленный на усиление контроля финансового управления и обеспечение прозрачности и безупречности процедур закупок по Проекту.
      10. «Общие Условия» означает «Общие Условия Международного Банка Реконструкции и Развития по предоставлению Займов» от 12 марта 2012 года.
      11. «МТК» означает Министерство транспорта и коммуникаций Заемщика и любого его правопреемника или правопреемников.
      12. «Группа управления автодорогами» означает группу штатных сотрудников, сформированную Заемщиком в составе Комитета автомобильных дорог для управления сетями четырехполосных автодорог.
      13. «Руководство по закупкам» означает «Руководство: закупки товаров, работ и неконсультационных услуг в рамках займов МБРР и кредитов MAP, а также грантов Всемирного банка Заемщиками», принятые в январе 2011 года.
      14. «План закупок» означает план закупок Заемщика для Проекта от 26 марта 2012 года, на который делается ссылка в параграфе 1.18 Руководства по закупкам и в параграфе 1.25 Руководства по выбору консультанта, который периодически обновляется в соответствии с положениями указанных параграфов.
      15. «Проектная территория» означает участок Автодорожного коридора между Алматы и Хоргосом на территории Алматинской области.
      16. «Руководство по реализации Проекта» означает документ, принятый Заемщиком через МТК и согласованный Банком, в котором указаны операционные и административные обязанности, процедуры и правила для реализации Проекта, в том числе пособие по финансовым процедурам, соответствующее положениям настоящего Соглашения и государственным законам и регламентам Заемщика, которые могут изменяться и дополняться время от времени при предварительном их согласовании с Банком.
      17. «Хартия качества» - это документ, удовлетворительный для Банка, который будет разработан на основе формы Хартии качества и принят МТК в целях обеспечения удовлетворительного оказания КВД высококачественных услуг по эксплуатации и содержанию конкретного участка ПРАДВЗ автодорожного коридора в рамках схемы пилотной эксплуатации и содержания Компонента 2 (а) Проекта, включая как минимум (i) качество услуг, которые будут предоставляться пользователям автодороги (доступ к дороге; содействие экономическому и социальному развитию; безопасность дорожного движения; максимальная эффективность в плане плавности движения, зон обслуживания, работы экстренных служб и т.д.; предоставление информации о состоянии сети автодорог; и улучшение состояния окружающей среды вдоль дороги); и (ii) способы снижения выявленных рисков для персонала дорожных служб, включая определение потребностей в обучении и т.д.
      18. «Планы мероприятий по переселению» или «ПМП» означает документы, разработанные для конкретных объектов, в том числе любые сокращенные планы переселения, принятые Заемщиком в соответствии с пунктом 3 (b) Раздела I Приложения 2 к настоящему Соглашению и согласованные с Банком, содержащие, помимо прочего, программу мероприятий, меры и политики предоставления компенсаций и переселения лиц, в том числе механизмы компенсации и переселения, бюджет и смету затрат, а также источники финансирования, наряду с адекватными институциональными механизмами и механизмами мониторинга и отчетности, направленные на обеспечение должной реализации и регулярной оценки соблюдения условий этих документов на каждом объекте; и «План мероприятий по переселению» или «ПМП» означает один из таких планов.
      19. «Отчет о реализации мер по переселению» или «ОРП» означает документ, удовлетворяющий Банк, подготовленный и принятый КАД от имени Заемщика 29 марта 2012 года, и опубликованный Заемщиком ________________ года на сайте Infoshop Банка _________________ года, содержащий (1) анализ стандартов и методов, использованных Заемщиком при выкупе земель на территории Проекта до даты настоящего Соглашения; (2) анализ пробелов с выявлением мер, которые могут быть приняты для того, чтобы привести произведенный выкуп земель в соответствие с РПП, в том числе план адекватных средств разрешения всех нерешенных дел; и (3) перечень всех мероприятий, которые необходимы, чтобы заполнить пробелы, выявленные в рамках пункта (2) данного абзаца, чтобы привести процесс выкупа земель в соответствие с требованиями политики переселения Банка.
      20. «Рамочная политика переселения» или «РПП» означает документ, подготовленный и согласованный Заемщиком и опубликованный 1 мая 2008 года с уточнениями, повторно опубликованный Заемщиком 18 марта 2009 года и на сайте Infoshop 25 марта 2009 года, в котором определены процедуры переселения, институциональные механизмы, критерии правомочности, права и компенсации, в том числе процедуры оценки, проведения общественных слушаний и участия в них, мониторинга и оценки, а также критерии обнародования, которые применяются при разработке Плана мероприятий по переселению.
      21. «Советник по реформированию автодорожного сектора» или «СРАДС» означает штатного советника Министра транспорта и коммуникаций, отвечающего за проведение институциональной реформы и мероприятия по управлению.
      22. «Группа Советника по реформированию автодорожного сектора» или «Группа СРАДС» означает группу, организованную МТК, которая отвечает за консультирование МТК по вопросам реформирования автодорожного сектора и координацию дорожных реформ. Она включает СРАДС, международного консультанта, специализирующегося на проведении мероприятий реформирования автодорожного сектора, и высших должностных лиц МТК.
      23. «Проект реконструкции автодороги Юг - Запад» или «ПРАЮЗ» означает проект, по которому финансирование предоставлено Банком в рамках Соглашения о займе № 7681 KZ от 13 июня 2009 года между Банком и Заемщиком.
      24. «Автодорожный коридор Западная Европа - Западный Китай» или «Автодорожный коридор» означает автодорожный коридор, который пересекает всю страну Заемщика от границы с Российской Федерацией на северо-западе, проходит через города Актобе, Кызылорда, Шымкент, Тараз, Алматы и Хоргос на границе с Китайской Народной Республикой на юго-востоке.