Қазақстан Республикасы Президентінің жанынан "Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі кеңес құру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 26 мамырдағы № 823 Жарлығы.


      Қазақстан Республикасының

      Президенті мен Үкіметі актілерінің

      жинағында жариялануға тиіс

      Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" кешуі жөніндегі тұжырымдаманың іске асырылуын мониторингтеу және бағалау мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің жанынан "Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі кеңес (бұдан әрі - Кеңес) құрылсын.

      2. Қоса беріліп отырған Кеңес туралы ереже бекітілсін.

      3. Қазақстан Республикасының Үкіметі осы Жарлықтан туындайтын қажетті ұйымдастыру және өзге де шараларды қабылдасын.

      4. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      5. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев


  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2014 жылғы 26 мамырдағы
№ 823 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы "Жасыл
экономикаға" көшу жөніндегі кеңес туралы ереже
1. Жалпы ережелер

      1. Қазакстан Республикасы Президентінің жанындағы "Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі кеңес (бұдан әрі - Кеңес) Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманың (бұдан әрі - Тұжырымдама) іске асырылуын мониторингтеу және бағалау, мониторингтеу және бағалау базасында тиісті ұсынымдар әзірлеу, экономиканы "жасыл" әрі орнықты даму қағидаттарында жаңғыртуды қамтамасыз ететін Тұжырымдаманы іске асыру стратегиясын, тактикасы мен тетіктерін айқындау мақсатында құрылатын консультативтік-кеңесші орган болып табылады.

      2. Өз қызметінде Кеңес Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарын және осы Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы "Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі кеңес туралы ережені (бұдан әрі -Ереже) басшылыққа алады.

      3. Кеңестің қызметін қамтамасыз етуді Кеңестің жұмыс органы жүзеге асырады.

      4. Кеңестің жұмыс органы Қазақстан Республикасының Экология, геология жəне табиғи ресурстар министрлігі (бұдан әрі - жұмыс органы) болып табылады.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 28.10.2019 № 195 Жарлығымен.

2. Кеңестің негізгі міндеттері мен функциялары

      5. Кеңестің негізгі міндеттері:

      1) Тұжырымдаманың негізгі ережелерін іске асыру, оны іске асырудың стратегиясы мен тактикасын, әдістері мен тетіктерін айқындау жөнінде ұсыныстар дайындау;

      2) Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыру жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының неғұрлым маңызды әлеуметтік-экономикалық іс-шараларының нәтижелерін мониторингтеу, оларды іске асыруға кедергі болатын проблемаларды анықтау, сондай-ақ өндірісті және табиғат пайдалануды экологияландыру бағытында межеленген өзгерістерді толық көлемде орындауды қамтамасыз ету жөнінде ұсыныстар дайындау;

      3) "жасыл экономикаға" көшу бойынша неғұрлым маңызды проблемаларды шешуде атқарушы биліктің орталық және жергілікті органдарының, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының өзара іс-қимыл жасауының тиімділігін арттыру жөнінде ұсыныстар, оның ішінде экономиканы "жасыл" дамыту үшін қолайлы ахуал мен жағдайлар жасауға бағытталған шаралар қолдану жөнінде ұсыныстар дайындау;

      4) мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары мен даму бағдарламаларын, салалық бағдарламаларды Тұжырымдаманың басымдықтары мен қағидаттарына сәйкес келтіру бойынша бақылауды жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізу;

      5) қоғамдық ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарын Тұжырымдаманың бағыттарын, кезеңдерін, іске асырылу әдістері мен тетіктерін талқылауға тарту болып табылады.

      6. Кеңестің негізгі функциялары:

      1) Тұжырымдаманың іске асырылуын мониторингтеу және бағалау;

      2) мониторингтеу және бағалау базасында тиісті ұсынымдар мен ұсыныстар тұжырымдау;

      3) әр үш жыл сайын "Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі ұлттық баяндаманы қарау;

      4) Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын "Жасыл экономикаға" көшу жөніндегі тұжырымдаманың басымдықтары мен қағидаттарына сәйкес қарау;

      5) елдің "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі стратегиялық және бағдарламалық құжаттардың мазмұнын қарау және бағалау;

      6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асыру болып табылады.

3. Кеңестің құқықтары

      7. Кеңестің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген

      тәртіппен және өз құзыреті шегінде:

      1) Қазақстан Республикасының "жасыл экономикаға" көшуі жөніндегі тұжырымдаманы іске асыруға байланысты мәселелер жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар енгізуге;

      2) консультациялар өткізуге, мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардан ақпарат сұратуға және алуға;

      3) проблемалық мәселелерді талқылауға қатысу үшін кәсіпкерлерді, мамандарды, ғалымдар мен тәуелсіз сарапшыларды тартуға құқығы бар.

4. Кеңестің қызметін ұйымдастыру

      8. Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңестің төрағасы болып табылады.

      9. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары төрағаның орынбасары болып табылады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 28.10.2019 № 195 Жарлығымен.

      10. Кеңестің хатшысы Қазақстан Республикасының Экология, геология жəне табиғи ресурстар министрі болып табылады.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 28.10.2019 № 195 Жарлығымен.

      11. Кеңес отырыстарын Кеңестің төрағасы не оның тапсырмасы бойынша Кеңес төрағасының орынбасары жүргізеді.

      12.Кеңес мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса, Кеңес отырыстары заңды деп есептеледі.

      13. Кеңес мүшелері оның отырысына алмастыру құқығынсыз қатысады.

      14. Кеңес отырыстары жартыжылдықта бір реттен жиі өткізілмейді. Қажет болған жағдайда Кеңес төрағасының шешімі бойынша Кеңестің кезектен тыс отырыстары өткізілуі мүмкін.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 17.09.2014 № 911 Жарлығымен.

      15. Кеңес шешімдері отырысқа қатысып отырған Кеңес мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Талқыланатын мәселе бойынша дауыстар тең болған жағдайда, төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады.

      16. Кеңес мүшесі қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, өзінің ерекше пікірін білдіруге құқылы.

      17. Кеңес отырыстарының қорытындылары бойынша хаттамамен ресімделетін шешімдер қабылданады.

      18. Кеңес хатшысы:

      1) Кеңес отырыстары күн тәртібінің жобасын қалыптастырады;

      2) Кеңес отырыстарына материалдарды, сондай-ақ хаттамалық шешімдердің жобаларын дайындауды ұйымдастырады.

5. Кеңестің жұмыс органы

      19. Кеңестің жұмыс органы:

      1) Кеңесте қарау үшін ұсыныстар жинауды жүзеге асырады, Кеңестің қарауына мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдар енгізетін ұсыныстарды қалыптастырады;

      2) Кеңес шешімдерінің орындалуын бақылайды;

      3) мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдардан Кеңестің міндеттерін орындау үшін қажетті ақпаратты сұратады;

      4) Кеңес мүшелерін Кеңес отырыстарының өткізілетін орны, уақыты мен күн тәртібі туралы хабардар етеді және оларды қажетті материалдармен уақтылы қамтамасыз етеді.

6. Кеңестің жұмыс топтары

      20. Кеңестің алдына қойылған міндеттерді іске асыру мақсатында оның шешімімен мынадай мәселелер бойынша Кеңестің жұмыс топтары құрылады:

      1) қаржылық және инвестициялық саясат;

      2) су ресурстарын басқару;

      3) ауыл шаруашылығын дамыту;

      4) энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру;

      5) электр энергетикасын, оның ішінде жаңартылатын энергия көздерін дамыту;

      6) қалдықтарды басқару;

      7) ауаның ластануын азайту;

      8) экожүйелерді басқару;

      9) халықты ағарту және оның экологиялық мәдениетін қалыптастыру.

      21.Кеңес төрағасы жұмыс топтарының құрамын Кеңестің отырысында бекітеді.

      22. Кеңестің жұмыс топтарының құрамдарына мемлекеттік органдардың, кәсіпкерлердің қоғамдық бірлестіктерінің және шаруашылық жүргізуші субъектілердің басшылары болып табылатын Кеңес мүшелерінің өкілдері кіреді.

      Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 17.09.2014 № 911 Жарлығымен.

      23.Жұмыс топтары Кеңеске ұсынымдар тұжырымдайды, олар Кеңес отырысында қаралып, хаттамамен бекітіледі.

      24. Кеңестің жұмыс топтарының жұмысына қатысу алмастыру құқығынсыз жүзеге асырылады.

7. Кеңестің қызметін тоқтату

      25. Қазақстан Республикасы Президентінің шешімі Кеңестің қызметін тоқтатуға негіз болып табылады.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2014 жылғы 26 мамырдағы
№ 823 Жарлығына
ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы "Жасыл
экономикаға" көшу жөніндегі кеңестің құрамы

      Ескерту. Құрамға өзгерістер енгізілді - ҚР Президентінің 17.09.2014 № 911; 20.10.2017 № 568; 30.10.2018 № 782; 26.02.2019 № 862; 01.06.2019 № 57; 28.10.2019 № 195 Жарлықтарымен.

      Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі, төраға

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары, төрағаның орынбасары

      Қазақстан Республикасының Экология, геология жəне табиғи ресурстар министрі, хатшы

      Қазақстан Республикасының Энергетика министрі

      Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрі

      Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі

      Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының әлеуметтік-экономикалық мәселелерге жетекшілік ететін орынбасары

      Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі

      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрі

      Қазақстан Республикасының Әділет министрі

      Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрі

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі

      Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы (келісім бойынша)

      "Астана ЭКСПО - 2017" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының басқарма төрағасы (келісім бойынша)

      Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрақты үйлестірушісі/ Біріккен Ұлттар Ұйымы Даму Бағдарламасының Қазақстандағы тұрақты өкілі (келісім бойынша)

      Біріккен Ұлттар Ұйымының Қоршаған орта жөніндегі бағдарламасының Орталық Азия бойынша басшысы

      Қазақстанның экологиялық ұйымдарының қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігі төралқасының төрайымы (келісім бойынша)

      "Халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының басшысы

      "Жасыл" экономиканы" қолдау және G-Global-ды дамыту коалициясы" заңды тұлғалар бірлестігінің басқарма төрағасы (келісім бойынша)

      "KazWaste" Қазақстан қалдықтарды басқару қауымдастығының атқарушы директоры (келісім бойынша)

      "Жасыл Академия" ғылыми-білім беру орталығының директоры (келісім бойынша)

      "Қазақстанның экологиялық ұйымдарының қауымдастығы" басқармасының төрағасы (келісім бойынша)

Об образовании Совета по переходу к "зеленой экономике" при Президенте Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 26 мая 2014 года № 823.

      Подлежит опубликованию в Собрании

      актов Президента и Правительства

      Республики Казахстан

      В целях мониторинга и оценки реализации Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Образовать Совет по переходу к "зеленой экономике" при Президенте Республики Казахстан (далее - Совет) согласно приложению к настоящему Указу.

      2. Утвердить прилагаемое Положение о Совете.

      3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые организационные и иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев

  УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Республики Казахстан
от 26 мая 2014 года № 823

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по переходу к "зеленой экономике"
при Президенте Республики Казахстан
1. Общие положения

      1. Совет по переходу к "зеленой экономике" при Президенте Республики Казахстан (далее - Совет) является консультативно-совещательным органом, образуемым в целях мониторинга и оценки реализации Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике" (далее - Концепция), выработки на базе мониторинга и оценок соответствующих рекомендаций, определения стратегии, тактики и механизмов реализации Концепции, обеспечивающих модернизацию экономики на принципах "зеленого" и устойчивого развития.

      2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан и настоящим Положением о Совете по переходу к "зеленой экономике" при Президенте Республики Казахстан (далее - Положение).

      3. Обеспечение деятельности Совета осуществляется рабочим органом Совета.

      4. Рабочим органом Совета является Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее – рабочий орган).

      Сноска. Пункт 4 в редакции Указа Президента РК от 28.10.2019 № 195.

2. Основные задачи и функции Совета

      5. Основными задачами Совета являются:

      1) подготовка предложений по реализации основных положений Концепции, определению стратегии и тактики, методов и механизмов ее реализации;

      2) мониторинг результатов наиболее значимых социально-экономических мероприятий Плана мероприятий по реализации Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике" на 2013 - 2020 годы, выявление проблем, препятствующих их реализации, а также подготовка предложений по обеспечению выполнения в полном объеме намеченных преобразований в направлении экологизации производства и природопользования;

      3) подготовка предложений по повышению эффективности взаимодействия центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в решении наиболее значимых проблем по переходу к "зеленой экономике", в том числе предложений по принятию мер, направленных на создание благоприятного климата и условий для "зеленого" развития экономики;

      4) внесение предложений по совершенствованию контроля по приведению стратегических планов государственных органов и программ развития, отраслевых программ в соответствие с приоритетами и принципами Концепции;

      5) привлечение общественных организаций и средств массовой информации к обсуждению направлений, этапов, методов и механизмов реализации Концепции.

      6. Основными функциями Совета являются:

      1) мониторинг и оценка реализации Концепции;

      2) выработка на базе мониторинга и оценок соответствующих рекомендаций и предложений;

      3) рассмотрение Национального доклада по переходу к "зеленой экономике" каждые три года;

      4) рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в соответствии с приоритетами и принципами Концепции по переходу к "зеленой экономике";

      5) рассмотрение и оценка содержания стратегических и программных документов по переходу страны к "зеленой экономике";

      6) осуществление иных функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Права Совета

      7. Совет имеет право в установленном законодательством Республики Казахстан порядке и в пределах своей компетенции:

      1) вносить предложения и рекомендации по вопросам, связанным с реализацией Концепции по переходу Республики Казахстан к "зеленой экономике";

      2) проводить консультации, запрашивать и получать информацию от государственных органов и должностных лиц;

      3) привлекать для участия в обсуждении проблемных вопросов предпринимателей, специалистов, ученых и независимых экспертов.

4. Организация деятельности Совета

      8. Председателем Совета является Премьер-Министр Республики Казахстан.

      9. Заместителем председателя является Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 9 в редакции Указа Президента РК от 28.10.2019 № 195.

      10. Секретарем Совета является Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 10 в редакции Указа Президента РК от 28.10.2019 № 195.

      11. Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его поручению заместитель председателя Совета.

      12. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Совета.

      13. Члены Совета участвуют в его заседаниях без права замены.

      14. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. По решению председателя Совета в случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.

      Сноска. Пункт 14 в редакции Указа Президента РК от 17.09.2014 № 911.

      15. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов по обсуждаемому вопросу голос председательствующего является решающим.

      16. В случае несогласия с принятым решением член Совета вправе выразить свое особое мнение.

      17. По итогам заседаний Совета принимаются решения, оформляемые протоколом.

      18. Секретарь Совета:

      1) формирует проект повестки дня заседаний Совета;

      2) организует подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов протокольных решений.

5. Рабочий орган Совета

      19. Рабочий орган Совета:

      1) осуществляет сбор предложений для рассмотрения на Совете, формирует предложения на рассмотрение Совета, вносимые государственными органами и иными организациями;

      2) контролирует выполнение решений Совета;

      3) запрашивает от государственных органов и других организаций информацию, необходимую для выполнения задач Совета;

      4) извещает членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня заседаний Совета и своевременно обеспечивает их необходимыми материалами.

6. Рабочие группы Совета

      20. Решением Совета в целях реализации поставленных перед ним задач создаются рабочие группы Совета по вопросам:

      1) финансовой и инвестиционной политики;

      2) управления водными ресурсами;

      3) развития сельского хозяйства;

      4) энергосбережения и повышения энергоэффективности;

      5) развития электроэнергетики, в том числе возобновляемых источников энергии;

      6) управления отходами;

      7) снижения загрязнения воздуха;

      8) управления экосистемами;

      9) просвещения и формирования экологической культуры населения.

      21. Состав рабочих групп утверждается на заседании Совета председателем Совета.

      22. В составы рабочих групп Совета входят представители членов Совета, являющиеся руководителями государственных органов, общественных объединений предпринимателей и хозяйствующих субъектов.

      Сноска. Пункт 22 в редакции Указа Президента РК от 17.09.2014 № 911.

      23. Рабочие группы вырабатывают рекомендации Совету, которые рассматриваются и утверждаются протоколом заседания Совета.

      24. Участие в работе рабочих групп Совета осуществляется без права замены.

7. Прекращение деятельности Совета

      25. Основанием прекращения деятельности Совета является решение Президента Республики Казахстан.

  Приложение
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 26 мая 2014 года № 823

СОСТАВ
Совета по переходу к "зеленой экономике"
при Президенте Республики Казахстан

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными указами Президента РК от 17.09.2014 № 911; от 20.10.2017 № 568; от 30.10.2018 № 782; от 26.02.2019 № 862; от 01.06.2019 № 57; от 28.10.2019 № 195.

      Премьер-Министр Республики Казахстан, председатель

      Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, заместитель председателя

      Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, секретарь

      Министр энергетики Республики Казахстан

      Министр здравоохранения Республики Казахстан

      Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, курирующий социально-экономические вопросы

      Министр национальной экономики Республики Казахстан

      Министр образования и науки Республики Казахстан

      Министр финансов Республики Казахстан

      Министр культуры и спорта Республики Казахстан

      Министр юстиции Республики Казахстан

      Министр сельского хозяйства Республики Казахстан

      председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (по согласованию)

      председатель правления акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" (по согласованию)

      Постоянный координатор Организации Объединенных Наций / Постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Казахстане (по согласованию)

      директор программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в Центральной Азии (по согласованию)

      председатель президиума Объединения юридических лиц "Ассоциация экологических организаций Казахстана (по согласованию)

      председатель правления объединения юридических лиц "Коалиция за "зеленую" экономику" и развитие G-Global" (по согласованию)

      исполнительный директор Казахстанской ассоциации по управлению отходами "KazWaste" (по согласованию)

      директор научно-образовательного центра "Зеленая Академия" (по согласованию)

      председатель правления "Ассоциация экологических организаций Казахстана" (по согласованию)

      руководитель некоммерческого акционерного общества "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" (по согласованию)