Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жалпы стандарттарын бекіту және "Мемлекеттік қаржылық бақылау стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 7 сәуірдегі № 788 Жарлығының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 11 қаңтардағы № 167 Жарлығы.

      "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы Заңының 8-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жалпы стандарттары бекітілсін.

      2. "Мемлекеттік қаржылық бақылау стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 7 сәуірдегі № 788 Жарлығының күші жойылды деп танылсын (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 19, 165-құжат).

      3. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2016 жылғы 11 қаңтардағы
№ 167 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың
ЖАЛПЫ СТАНДАРТТАРЫ

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жалпы стандарттары (бұдан әрі – Жалпы стандарттар) мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың халықаралық стандарттары ескеріле отырып, "Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы Заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік аудит туралы заң) 8-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      2. Жалпы стандарттар мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізудің тиімділігін, дәйектілігі мен объективтілігін қамтамасыз ету мақсатында, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметіне қойылатын негіз қалаушы талаптарды қамтиды.

      3. Жалпы стандарттарға мыналар жатады:

      1) "Тәуелсіздік";

      2) "Әдептілік";

      3) "Объективтілік";

      4) "Кәсіби құзыреттілік";

      5) "Кәсіби пайым";

      6) "Есептілік";

      7) "Анықтық;

      8) "Ашықтық";

      9) "Жариялылық";

      10) "Құпиялылық";

      11) "Мемлекеттік аудит нәтижелерін өзара тану";

      12) "Басқару";

      13) "Сапа бақылауы".

      4. Жалпы стандарттарды мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізуге тартылған жеке және заңды тұлғалар қолдануға міндетті.

      5. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілеріне мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, квазимемлекеттік сектор субъектілері, сондай-ақ бюджет қаражатын алушылар (бұдан әрі – мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілері) жатады.

2. "Тәуелсіздік" стандарты

      6. "Тәуелсіздік" стандартының мақсаты мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының, мемлекеттік аудиторлардың бағалауы мен ұсынымдарының турашылдығын, объективтілігін, анықтығын қамтамасыз ету, өз қызметін жүзеге асыру кезінде өздерінің тәуелсіздігіне қол сұғатын кез келген араласуға жол бермеу болып табылады.

      7. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары, мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүзеге асыруға байланысты барлық мәселелерде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінен тәуелсіз, сыртқы әсерден, өкімдер мен араласудан қорғалған.

      8. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары, мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінен функционалдық, ұйымдық және қаржылық тұрғыдан тәуелсіз.

      9. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары, мемлекеттік аудиторлар өздерінің тәуелсіздігі мен объективтілігін шектейтін кез келген іс-қимылға жол бермейді.

      10. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары өздері бекіткен мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне сәйкес мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүзеге асырады.

      11. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметіне мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың тақырыбын, объектісін таңдау, қолданылатын рәсімдер, аудиторлық дәлелдемелердің сипаты мен көлемі, мемлекеттік аудиттің ауқымы, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінің тізбесін қалыптастыру, оны жүргізу, мемлекеттік аудиттің нәтижелері бойынша қабылданатын құжаттарды (бұдан әрі – құжаттар) жасау мен тарату әдістері, мемлекеттік аудиттің қорытындыларын іске асыру тетіктері бойынша араласуға, сондай-ақ саяси, идеологиялық, діни және басқа да себептер бойынша мемлекеттік аудиторлардың тәуелсіздігі мен объективтілігіне әсерін тигізуі мүмкін кез келген әрекетке жол берілмейді.

      12. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының, мемлекеттік аудиторлардың пікірлері, анықтаған фактілері, тұжырымдары, қорытындылары мен ұсынымдары турашыл, объективті, анық, құзыретті, сенімді болуға және үшінші тұлғалар үшін де осындай болып табылуға тиіс.

      13. Мемлекеттік аудиторлар өз өкілеттіктері мен лауазымдық міндеттерін атқару кезінде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінен, өздерінің тәуелсіздігіне қол сұғылатын кез келген сыртқы әсерден тәуелсіздіктерін сақтайды.

      14. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары басқарылуын олардың өздері заңнамада белгіленген тәртіппен жүзеге асыратын, қажетті және жеткілікті еңбек, қаржы және материалдық-техникалық ресурстармен қамтамасыз етіледі. Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының қаржылық қызметін мемлекеттік бақылауды және қадағалауды мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасы Президентінің келісімімен немесе оның тапсырмасы бойынша жүзеге асырады.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 26.11.2022 № 5 Жарлығымен.

      15. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілері мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізуі үшін барлық құжаттар мен ақпаратқа, соның ішінде мемлекеттік және өзге де ақпараттық жүйелерге еркін, уақтылы және қажетті қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

      16. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының мемлекеттік басқару органдарымен, жергілікті өкілді және атқарушы органдармен, ұйымдармен және олардың бірлестіктерімен, сондай-ақ басқа мемлекеттердің органдарымен және олардың халықаралық бірлестіктерімен ынтымақтастығына жол беріледі.

3. "Әдептілік" стандарты

      17. "Әдептілік" стандартының мақсаты мемлекеттік аудиторлардың әдеп талаптарын және кәсіби мінез-құлық қағидаттарын сақтауын қамтамасыз ету болып табылады.

      18. Әдеп нормалары Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасында көзделген мемлекеттік қызметшілерге арналған әдеп талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасында көзделген ерекше талаптарды қамтиды.

      19. Мемлекеттік аудиторлардың мінез-құлқында және мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізу кезіндегі тәсілдерде әдеп талаптары мен кәсіби мінез-құлық қағидаттарын сақтамады деген күдік пен айыптауға әкеп соғуы мүмкін кез келген іс-қимылға жол берілмегені жөн.

      20. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының, мемлекеттік аудиторлардың тәуелсіздігі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектісімен ізгі ниетті қатынастарда болуға кедергі келтірмейді.

      21. Мемлекеттік аудиторлар даулы жағдайлар туындаған кезде мемлекеттік аудиторлардың кәсіби әдеп қағидаларына сәйкес әрекет етулері қажет.

      22. Мемлекеттік аудиторлар қызметтен тыс уақытта жалпы қабылданған моральдық-әдеп нормаларын ұстанғаны, қоғамға жат мінез-құлық жағдайларына жол бермегені жөн.

      23. Мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектісінің пікірінен, қоғамдық пікірдің әсерінен тәуелсіз болуға, өздерінің әрекетімен қоғам тарапынан негізделген сынға себеп болмауға, сынағаны үшін қудалауға жол бермеуге, сындарлы сынды кемшіліктерін жоюға және өздерінің кәсіби қызметін жақсартуға пайдалануға тиіс.

4. "Объективтілік" стандарты

      24. "Объективтілік" стандартының мақсаты мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды әділ жүргізуін қамтамасыз етуі және оның сапасына қатысты ымыраға жол бермеуі болып табылады.

      25. Мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізген кезде объективті болуға тиіс. Аудиторлық есептер тек мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектісінде тікелей жиналған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасы сақтала отырып, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандартына сәйкес басқа да сенімді көздерден алынған деректер мен құжаттарға (материалдар мен ақпарат) негізделуге тиіс.

      26. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізуге тыйым салынады.

      27. Мыналардың:

      1) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектісі басшысының, аппарат басшысының, бас бухгалтерінің немесе олардың өкілеттігін жүзеге асыратын өзге де адамның, құрылтайшысының, қатысушысының немесе акционерінің жақын туыстары, жекжаттары немесе сенім білдірілген адамдары болып табылатын;

      2) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектісінде жұмыс істеген не тексерілетін кезеңде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектісі басшысының, аппарат басшысының, бас бухгалтерінің немесе олардың өкілеттігін жүзеге асыратын өзге де адамның, құрылтайшысының, қатысушысының немесе акционерінің жақын туыстары, жекжаттары немесе сенім білдірілген адамдары болып табылатын;

      3) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектісінің құрылтайшылары, қатысушылары немесе акционерлері, лауазымды адамдары арасынан шыққан, онда жеке мүліктік мүдделері бар мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізуіне тыйым салынады.

      Ескерту. 27-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 18.01.2021 № 495 (алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      28. Мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік аудиторлардың тәуелсіздігі мен объективтілігін сақтау мақсатында, осы мемлекеттік аудитор мемлекеттік аудит жүргізген мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерін ауыстыру қажет.

      29. Осы Жалпы стандарттардың 27-тармағында көрсетілген негіздер болған жағдайда, мемлекеттік аудитор мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың басқа объектісіне ауыстырылуға жатады.

5. "Кәсіби құзыреттілік" стандарты

      30. "Кәсіби құзыреттілік" стандартының мақсаты мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды тиімді жүзеге асыру үшін мемлекеттік аудиторлардың тиісті кәсіби деңгейін қолдау болып табылады.

      31. Мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды тиімді жүзеге асыру үшін білімі, кәсіби дағдысы, білімі мен тәжірибесі болуға тиіс.

      32. Мемлекеттік аудиторлардың кәсіби, іскерлік қасиеттері мен ықтимал мүмкіндіктерінің жан-жақты және объективті сипаттамасын алу мақсатында, Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасында айқындалған тәртіппен оларды сертификаттау жүргізіледі.

      33. Мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды кәсіби білім деңгейі, дағдысы мен тәжірибесі жиынтығында мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың сипатына, ауқымына және күрделілігіне сәйкес келетін мемлекеттік аудиторлар жүзеге асырады.

      34. Мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінің тізбесін қалыптастырудан, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектісін алдын ала зерделеуден бастап, аудиторлық қорытындыда берілген ұсынымдар мен міндетті түрде орындауға жіберілген нұсқамалардың мониторингіне дейінгі мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың барлық кезеңі бойынша тиісті құзыреттілігін көрсетеді.

      35. Мемлекеттік аудиторлардың кәсіби білімі мен дағдысы үздіксіз кәсіби оқу мен өз бетінше білім алу, сондай-ақ мемлекеттік аудиторларды оқытуды, қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды мерзімдік ұйымдастыру жолымен жетілдіріліп отырады. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары кадрларды оқытуға, олардың біліктілігін арттыруға және оларды қайта даярлауға қажетті жағдайлар жасайды.

6. "Кәсіби пайым" стандарты

      36. "Кәсіби пайым" стандартының мақсаты мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың барлық кезеңдерінде сапаны қамтамасыз ету болып табылады.

      37. Кәсіби пайым мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды және өзге де қызметті жүзеге асыруы кезінде қолданылады.

      38. Мемлекеттік аудиторлар сипаты бойынша мәнді болуы мүмкін мәселелер жөнінде кәсіби пайым жасауға тиіс.

      39. Мемлекеттік аудиторлар, мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың мақсаты, ауқымы, мәні мен өлшемшарттары сияқты сандық және сапалық факторларды қоса алғанда, алдағы жұмыстың маңыздылығының бас аспектілерін назарға алуға тиіс.

      40. Кәсіби пайым негізінде мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды аудиторлық дәлелдемелердің жеткіліктілігіне, қолайлылығы мен сенімділігіне деген қисынды сенімшілдігін қамтамасыз ете отырып, тәуекелді қолайлы деңгейге дейін азайтуға мүмкіндік беретін тәсілмен жүргізуге тиіс.

      41. Мемлекеттік аудиторлар алаяқтық тәуекелдерінің болуын айқындау кезінде, соның ішінде ақпараттың анықталған бұрмалануының және нормативтік құқықтық және құқықтық актілердің талаптарына сәйкессіздіктің алаяқтық немесе қателік фактілеріне байланысты болуын айқындаған кезде кәсіби пайымды қолданады.

      42. Кәсіби пайым тиісінше пайымдауға мүмкіндік беретін құзыреттілікпен өзара байланысты. Кәсіби пайым мен құзыреттілік жиынтығында мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізуге тартылған барлық адамдардың білімі, дағдысы мен тәжірибесі жиынының пайдаланылуын білдіреді.

      43. Кәсіби пайым мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының тұжырымдары, қорытындылары мен ұсынымдары үшін негіз болуға тиіс жинақталатын аудиторлық дәлелдемелердің сипатын, түрін, жинақтау тәсілін айқындау мен сапасын қамтамасыз ету кезінде пайдаланылады.

7. "Есептілік" стандарты

      44. "Есептілік" стандартының мақсаты пайдаланушыларға, соның ішінде жұртшылыққа мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметі туралы ақпаратты, құжаттар мен есептерді (бұдан әрі – ақпарат) ұсынуды қамтамасыз ету болып табылады.

      45. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізеді, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарының талаптарын қоса алғанда, ақпарат ұсыну арқылы есеп беру қағидатын сақтай отырып, жүктелген функциялар мен міндеттерге сәйкес өзге де қызметті жүзеге асырады.

      46. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары Қазақстан Республикасының Президентіне, Қазақстан Республикасының Парламентіне, Қазақстан Республикасының Үкіметіне, мемлекеттік органдардың басшыларына, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мәслихаттары мен әкімдеріне Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасына сәйкес өз өкілеттіктерін іске асыру және күтілетін нәтижелерге қол жеткізу туралы толыққанды, анық ақпарат ұсынады.

      47. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары, мемлекеттік аудиторлар өз күш-жігерлерін тәуекел аймақтарына жұмылдыра отырып, талап етілген мемлекеттік аудитке және қаржылық бақылауға бастамашылық жасайды және жүргізеді, құжаттардың уақтылығы мен сапасын қамтамасыз етеді.

      48. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарының талаптарын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының талаптарына сәйкес аудиторлық дәлелдемелердің және басқа да ақпараттың құпиялылығын сақтай отырып, пайдаланушылар мен жұртшылыққа ақпарат ұсынады.

      49. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары ұйымдар мен адамдарды мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүзеге асыруға тартқан кезде есеп беру қағидатының сақталуын қамтамасыз етеді.

      50. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары, бюджет қаражатын, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекеттің кепілгерлігімен тартылған қарыздарды пайдалану туралы есептілікті қалыптастыруды, дәрежесі бойынша тең жоғары қаржы бақылау органдарының өзара тексерулерін, олардың қызметін тәуелсіз бағалаудың басқа да түрлерін жүргізуді, сондай-ақ ақпаратты пайдаланушылармен кері байланысты қолдауды қоса алғанда, есеп беруді басқарудың тиімді әдістерін пайдаланады.

8. "Анықтық" стандарты

      51. "Анықтық" стандартының мақсаты мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының құжаттарын пайдаланушылардың барлығын оларда қамтылатын анық ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады.

      52. Мемлекеттік аудиторлар аудиторлық дәлелдемелерге негізделген анық ақпаратты пайдалануға тиіс.

      53. Бұл ретте мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілері ұсынатын ақпараттың анықтығын айқындауы қажет.

      54. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары мемлекеттік аудиттің нәтижелері бойынша өздері қабылдайтын құжаттарға енгізілетін ақпараттың анықтығын қамтамасыз етеді.

9. "Ашықтық" стандарты

      55. "Ашықтық" стандартының мақсаты мәртебесі, өкілеттіктері, стратегиясы, қызметі және оның тиімділігі, сондай-ақ қаржылық басқарылуы туралы анық, нақты және релевантты ақпарат ұсыну жолымен құжаттарды пайдаланушылар, соның ішінде жұртшылық тарапынан ашықтық пен өз қызметіне сенімді қамтамасыз ете отырып, мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды ашық түрде жүзеге асыруды қамтамасыз ету болып табылады.

      56. Ашылатын ақпарат пен есептердің тізбесі және мазмұны, соның ішінде сыртқы сұрау салулар бойынша құжаттама ұсыну, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарының талаптарын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалады.

      57. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары өз қызметінің ашықтығын қамтамасыз еткен кезде мемлекеттік құпияларды, қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат пен мәліметтерге қолжетімділікті ұсыну бойынша алдағы рәсімдерді нақты айқындай отырып, құпиялылық бойынша талаптарды сақтауға тиіс.

      58. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары, мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың барлық кезеңдерінде орындалатын аудиторлық рәсімдердің және пайдаланылатын әдіснаманың ашықтығын және түсініктілігін қамтамасыз етеді.

      59. Мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізуге ұйымдар мен жеке тұлғаларды (мамандар мен сарапшыларды) тарту туралы ақпарат мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының аудиторлық құжаттамасына және тиісті құжаттарына енгізілуге тиіс.

      60. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары ақпаратқа қолжетімділік пен мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың нәтижелері туралы жұртшылықты міндетті түрде хабардар етеді.

      61. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары пайдаланушылардың құжаттарға қолжетімділігін ұсынудың тиімді тәсілдерін пайдаланады.

      62. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары, мемлекеттік аудиторлар ашылатын ақпараттың анықтығын қамтамасыз етеді.

10. "Жариялылық" стандарты

      63. "Жариялылық" стандартының мақсаты экономиканы басқарудың демократиялық негіздерін іске асыруды қамтамасыз ету, мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың тиімділігін арттыру және қоғамды сыбайлас жемқорлық пен өзге де құқық бұзушылықтардан қорғау болып табылады.

      64. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының талаптарын сақтай отырып, мемлекеттік аудит нәтижелерін міндетті түрде жариялау жолымен өз қызметін ашық түрде жүзеге асырады.

      65. Жұршылық үшін "Жариялылық" стандарты мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының қызметі туралы құжаттар мен өзге де мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарына, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының интернет-ресурстарына орналастыру, баспасөз конференцияларын, брифинг пен басқа да көпшілік іс-шаралар өткізу жолымен іске асырылады.

      66. "Жариялылық" стандарты осы Жалпы стандарттардың 9-бөлімінде көрсетілген талаптардың сақталуын қамтамасыз ету ескеріле отырып жүзеге асырылады.

11. "Құпиялылық" стандарты

      67. "Құпиялылық" стандартының мақсаты мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүзеге асыру кезінде алынған мемлекеттік құпияларға, қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияға жататын мәліметтердің сақталуы мен жария етілмеуін қамтамасыз ету болып табылады.

      68. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары, мемлекеттік аудиторлар заңнамада белгіленген жағдайларда мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүзеге асырған кезде алынған ақпараттың сақталуын және оған қолжетімділіктің шектелуін қамтамасыз етеді.

      69. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары, мемлекеттік аудиторлар сұрататын ақпарат тек мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың мақсаты үшін ғана пайдаланылады.

      70. Мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүзеге асыру кезінде алынған ақпараттан тікелей немесе жанама жеке пайда алуға құқылы емес.

      71. Мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың қандай да бір аспектілеріне қатысты ақпаратты жария етуге құқылы емес.

      72. Құжаттар қабылданғаннан кейін мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының басшылары және (немесе) олар уәкілеттік берген лауазымды адамдар жүргізілген мемлекеттік аудиттің қорытындыларына қатысты ақпарат ұсына алады.

12. "Мемлекеттік аудит нәтижелерін өзара тану" стандарты

      73. "Мемлекеттік аудит нәтижелерін өзара тану" стандартының мақсаты мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың стандарттары сақталған жағдайда, басқа мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары жүргізген мемлекеттік аудит нәтижелерін мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының тануы болып табылады.

      74. Мемлекеттік аудит нәтижелерін өзара тану Қазақстан Республикасының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

13. "Басқару" стандарты

      75. "Басқару" стандартының мақсаты мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың мақсатына қол жеткізу, соның ішінде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының жоғары тұрған лауазымды адамдарының мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды объективті және толық көлемде жүргізуін бақылау үшін мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың жұмысқа қабілетті тобын қалыптастыру, оның жұмысын ұйымдастыру мен қадағалауды қамтамасыз ету болып табылады.

      76. Мемлекеттік аудиторлар мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың сапасын, үнемділігін, нәтижелілігі мен тиімділігін қамтамасыз ету үшін өз қызметін тиісінше басқаруды жүзеге асырады.

      77. Мемлекеттік аудитке және оны жүргізуге жауапты лауазымды адамдардың арасындағы міндеттер нақты бөлінуге тиіс.

      78. Мемлекеттік аудиторларға өз білімі мен дағдысын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау тобын басқаруға қажетті деңгейде ұстау мақсатында, өздерінің тұрақты түрде кәсіби дамуын қамтамасыз еткендері жөн.

      79. Мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүргізудің барлық кезеңдері, сондай-ақ сапа бақылауы басқарылуға жатады.

      80. Аудиторлық топтың немесе жекелеген мемлекеттік аудиторлардың қызметі мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың әр кезеңінде жоғары тұрған лауазымды адамдардың жүйелі түрдегі бақылауымен және қадағалауымен жүзеге асырылады.

      81. Қадағалау мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың, оның нәтижелері бойынша аудиторлық есептерді дайындаудың барлық кезеңдерінде, сондай-ақ мемлекеттік аудит нәтижелерін іске асыру процесінде жүзеге асырылады.

      82. Қадағалау дәрежесі мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың күрделілігіне, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау тобының немесе жекелеген мемлекеттік аудиторлардың біліктілігі мен кәсібилігі деңгейіне қарай айқындалады.

      83. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының басшылары қадағалау нысандары мен әдістерін дербес айқындайды.

      84. Мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүзеге асырудың мазмұны, әдістері, бағдарламалық мәселелерді қамтудың толықтығы, сондай-ақ мемлекеттік аудиторлардың мемлекеттік аудит бағдарламасын орындау бойынша әрекеті міндетті түрде қадағалауға жатады.

      85. Қадағалау нұсқама беруді, жиі туындайтын проблемалар туралы ақпарат беруді, орындалған жұмысты бақылауды, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау тобында пікір қайшылығы болған жағдайларда, дауларды шешуді, сондай-ақ мемлекеттік аудиттің жоспары мен бағдарламасына өзгерістер енгізуді қамтиды.

14. "Сапа бақылауы" стандарты

      86. "Сапа бақылауы" стандартының мақсаты мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары қызметінің, мемлекеттік аудиторлардың әрекетінің мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз ету болып табылады.

      87. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының басшылары сапа бақылауын ұйымдастыруды мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сәйкестігі мәніне құжаттарды тексеруді тұрақты түрде жүргізу жолымен қамтамасыз етеді.

      88. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектісіне шыға отырып, мемлекеттік аудиттің нәтижелерін қайта тексерудің қажеттілігін мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органының басшысы айқындайды.

      89. Сапа бақылауын жүргізудің мерзімдері мен ұзақтығы оның жеделдігі және нәтижелілігін қамтамасыз ету ескеріле отырып айқындалады.

      90. Сапа бақылауына мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының аудиторлық, сараптамалық-талдау қызметінің барлық кезеңдері, мемлекеттік аудиторлардың барлық қызметі, соның ішінде құқық қорғау органдары мен сот мамандар ретінде тартқан ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының мемлекеттік аудиторлары жүргізген мемлекеттік аудиттің нәтижелері бойынша берілген материалдар (қорытындылар) жатады.

      91. Сапа бақылауын осы мемлекеттік аудитке және қаржылық бақылауға қатыспаған мемлекеттік аудиторлар жүзеге асырады.

      92. Сапа бақылауын және мониторинг процесін жүзеге асыру тиісті біліктілікке, кәсіби дағдыға ие, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органында жеткілікті және тиісті тәжірибесі мен өкілеттігі бар адамдарға жүктеледі.

Об утверждении Общих стандартов государственного аудита и финансового контроля и признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан от 7 апреля 2009 года № 788 "Об утверждении Стандартов государственного финансового контроля"

Указ Президента Республики Казахстан от 11 января 2016 года № 167.

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Общие стандарты государственного аудита и финансового контроля.

      2. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Казахстан от 7 апреля 2009 года № 788 "Об утверждении Стандартов государственного финансового контроля" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 19, ст. 165).

      3. Настоящий Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ


  УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента Республики Казахстан
от 11 января 2016 года № 167

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ
государственного аудита и финансового контроля
1. Общие положения

      1. Настоящие Общие стандарты государственного аудита и финансового контроля (далее – Общие стандарты) разработаны в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" (далее – Закон о государственном аудите) с учетом принципов международных стандартов государственного аудита и финансового контроля.

      2. Общие стандарты содержат основополагающие требования к деятельности органов государственного аудита и финансового контроля в целях обеспечения эффективности, последовательности и объективности проведения государственного аудита и финансового контроля.

      3. К Общим стандартам относятся следующие стандарты:

      1) "Независимость";

      2) "Этичность";

      3) "Объективность";

      4) "Профессиональная компетентность";

      5) "Профессиональное суждение";

      6) "Подотчетность";

      7) "Достоверность";

      8) "Прозрачность";

      9) "Гласность";

      10) "Конфиденциальность";

      11) "Взаимное признание результатов государственного аудита";

      12) "Управление";

      13) "Контроль качества".

      4. Общие стандарты обязательны к применению органами государственного аудита и финансового контроля, физическими и юридическими лицами, привлеченными к проведению государственного аудита и финансового контроля.

      5. К объектам государственного аудита и финансового контроля относятся государственные органы, государственные учреждения, субъекты квазигосударственного сектора, а также получатели бюджетных средств (далее – объекты государственного аудита и финансового контроля).

2. Стандарт "Независимость"

      6. Целью Стандарта "Независимость" являются обеспечение беспристрастности, объективности, достоверности оценок и рекомендаций органов государственного аудита и финансового контроля, государственных аудиторов, недопустимость любого вмешательства, посягающего на их независимость при осуществлении своей деятельности.

      7. Органы государственного аудита и финансового контроля, государственные аудиторы во всех вопросах, связанных с осуществлением государственного аудита и финансового контроля, независимы от объектов государственного аудита и финансового контроля, защищены от внешних влияний, распоряжений и вмешательств.

      8. Органы государственного аудита и финансового контроля, государственные аудиторы функционально, организационно и финансово независимы от объектов государственного аудита и финансового контроля.

      9. Органы государственного аудита и финансового контроля, государственные аудиторы не допускают любые действия, ограничивающие их независимость и объективность.

      10. Органы государственного аудита и финансового контроля осуществляют государственный аудит и финансовый контроль в соответствии с утвержденными ими перечнями объектов государственного аудита и финансового контроля на соответствующий год.

      11. Не допускается вмешательство в деятельность органов государственного аудита и финансового контроля по выбору тематики, объекта государственного аудита и финансового контроля, применяемым процедурам, характеру и объему аудиторских доказательств, масштабу государственного аудита, методам формирования перечня объектов государственного аудита и финансового контроля, его проведения, составления и распространения документов, принимаемых по результатам государственного аудита (далее – документы), механизмов реализации итогов государственного аудита, а также любые действия, которые могут повлиять на независимость и объективность государственных аудиторов по политическим, идеологическим, религиозным и другим причинам.

      12. Суждения, выявленные факты, выводы, заключения и рекомендации органов государственного аудита и финансового контроля, государственных аудиторов должны быть беспристрастными, объективными, достоверными, компетентными, надежными и являться таковыми для третьих лиц.

      13. Государственные аудиторы при выполнении своих полномочий и должностных обязанностей сохраняют независимость от объектов государственного аудита и финансового контроля, любого внешнего влияния, подрывающего их независимость.

      14. Органы государственного аудита и финансового контроля обеспечиваются необходимыми и достаточными трудовыми, финансовыми и материально-техническими ресурсами, управление которыми осуществляется ими самостоятельно в установленном законодательством порядке. Государственный контроль и надзор за финансовой деятельностью Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан осуществляются государственными органами с согласия или по поручению Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 14 – в редакции Указа Президента РК от 26.11.2022 № 5.

      15. Объекты государственного аудита и финансового контроля обеспечивают свободный, своевременный и необходимый для проведения государственного аудита и финансового контроля доступ органов государственного аудита и финансового контроля ко всем документам и информации, в том числе к государственным и иным информационным системам.

      16. Допускается сотрудничество органов государственного аудита и финансового контроля с органами государственного управления, местными представительными и исполнительными органами, организациями и их объединениями, а также органами других государств и их международными объединениями.

3. Стандарт "Этичность"

      17. Целью Стандарта "Этичность" является обеспечение соблюдения этических требований и принципов профессионального поведения государственными аудиторами.

      18. Этические нормы включают в себя этические требования для государственных служащих, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о государственной службе, а также особые требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле.

      19. В поведении государственных аудиторов и подходах при проведении государственного аудита и финансового контроля следует исключать любые действия, которые могут повлечь подозрения и обвинения в несоблюдении этических требований и принципов профессионального поведения.

      20. Независимость органов государственного аудита и финансового контроля, государственных аудиторов не препятствует поддержанию доброжелательных отношений с объектом государственного аудита и финансового контроля.

      21. Государственным аудиторам при возникновении конфликтных ситуаций необходимо действовать в соответствии с правилами профессиональной этики государственных аудиторов.

      22. Государственным аудиторам во внеслужебное время следует придерживаться общепринятых морально-этических норм, не допускать случаев антиобщественного поведения.

      23. Государственные аудиторы должны быть независимыми от мнения объекта государственного аудита и финансового контроля, влияния общественного мнения, своими действиями не давать повода для обоснованной критики со стороны общества, не допускать преследования за критику, использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей профессиональной деятельности.

4. Стандарт "Объективность"

      24. Целью Стандарта "Объективность" являются обеспечение беспристрастного проведения государственными аудиторами государственного аудита и финансового контроля и недопущение компромиссов в отношении его качества.

      25. При проведении государственного аудита и финансового контроля государственные аудиторы должны быть объективными. Аудиторские отчеты должны основываться исключительно на данных и документах (материалы и информация), собранных непосредственно на объекте государственного аудита и финансового контроля, а также полученных из других достоверных источников с соблюдением законодательства Республики Казахстан и в соответствии со стандартами государственного аудита и финансового контроля.

      26. Запрещается проведение государственного аудита и финансового контроля при возникновении конфликта интересов.

      27. Запрещается проведение государственного аудита и финансового контроля государственными аудиторами:

      1) являющимися близкими родственниками, свойственниками или доверенными лицами руководителя, руководителя аппарата, главного бухгалтера или иного лица, осуществляющего их полномочия, учредителя, участника или акционера объекта государственного аудита и финансового контроля;

      2) работавшими в объекте государственного аудита и финансового контроля либо являвшимися близкими родственниками, свойственниками или доверенными лицами руководителя, руководителя аппарата, главного бухгалтера или иного лица, осуществлявшими их полномочия, учредителя, участника или акционера объекта государственного аудита и финансового контроля в проверяемый период;

      3) из числа учредителей, участников или акционеров, должностных лиц объекта государственного аудита и финансового контроля, имеющих в нем личные имущественные интересы.

      Сноска. Пункт 27 с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 18.01.2021 № 495 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      28. В целях сохранения независимости и объективности государственных аудиторов, осуществляющих государственный аудит и финансовый контроль, необходимо менять объекты государственного аудита и финансового контроля, по которым проводился государственный аудит этим государственным аудитором.

      29. При наличии оснований, указанных в пункте 27 настоящих Общих стандартов, государственный аудитор подлежит переводу на другой объект государственного аудита и финансового контроля.

5. Стандарт "Профессиональная компетентность"

      30. Целью Стандарта "Профессиональная компетентность" является поддержание должного профессионального уровня государственных аудиторов для эффективного осуществления государственного аудита и финансового контроля.

      31. Государственные аудиторы должны обладать образованием, профессиональными навыками, знаниями и опытом для эффективного осуществления государственного аудита и финансового контроля.

      32. В целях получения всесторонней и объективной характеристики профессиональных, деловых качеств и потенциальных возможностей государственных аудиторов проводится их сертификация в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле.

      33. Государственный аудит и финансовый контроль осуществляются государственными аудиторами, уровень профессиональных знаний, навыки и опыт которых в совокупности соответствуют характеру, масштабу и сложности государственного аудита и финансового контроля.

      34. Государственные аудиторы проявляют должную квалификацию на протяжении всех этапов государственного аудита и финансового контроля от формирования перечня объектов государственного аудита и финансового контроля, предварительного изучения объекта государственного аудита и финансового контроля до мониторинга рекомендаций, данных в аудиторском заключении и направленных для обязательного исполнения предписаний.

      35. Профессиональные знания и навыки государственных аудиторов совершенствуются путем проведения непрерывного профессионального обучения и самообразования, а также периодической организации обучения, переподготовки и повышения квалификации государственных аудиторов. Органы государственного аудита и финансового контроля создают необходимые условия для обучения, повышения квалификации и переподготовки кадров.

6. Стандарт "Профессиональное суждение"

      36. Целью Стандарта "Профессиональное суждение" является обеспечение качества на всех этапах государственного аудита и финансового контроля.

      37. Профессиональное суждение применяется при осуществлении государственного аудита и финансового контроля и иной деятельности органов государственного аудита и финансового контроля.

      38. Государственные аудиторы должны выносить профессиональное суждение по вопросам, которые могут быть существенными по их характеру.

      39. Государственные аудиторы должны принимать во внимание главные аспекты значимости предстоящей работы, включая такие количественные и качественные факторы, как цель, масштаб, предмет и критерии государственного аудита и финансового контроля.

      40. На основе профессионального суждения государственные аудиторы должны провести государственный аудит и финансовый контроль способом, позволяющим сократить риск до приемлемого уровня, обеспечивая разумную уверенность в достаточности, приемлемости и надежности аудиторских доказательств.

      41. Государственные аудиторы применяют профессиональное суждение при определении наличия рисков мошенничества, в том числе при определении того, было ли выявленное искажение информации и несоответствие требованиям нормативных правовых и правовых актов обусловлено фактами мошенничества или ошибки.

      42. Профессиональное суждение взаимосвязано с компетентностью, которая позволяет выносить должное суждение. Профессиональное суждение и компетентность в совокупности предполагают использование набора знаний, навыков и опыта всех лиц, вовлеченных в проведение государственного аудита и финансового контроля.

      43. Профессиональное суждение используется при определении характера, вида, способа сбора и обеспечения качества собираемых аудиторских доказательств, служащих основой для выводов, заключений и рекомендаций органов государственного аудита и финансового контроля.

7. Стандарт "Подотчетность"

      44. Целью Стандарта "Подотчетность" является обеспечение представления информации, документации и отчетов о деятельности органов государственного аудита и финансового контроля пользователям (далее – информация), в том числе общественности.

      45. Органы государственного аудита и финансового контроля проводят государственный аудит и финансовый контроль, осуществляют иную деятельность в соответствии с возложенными функциями и задачами, включая требования стандартов государственного аудита и финансового контроля, соблюдая принцип подотчетности через предоставление информации.

      46. Органы государственного аудита и финансового контроля представляют исчерпывающую, достоверную информацию Президенту Республики Казахстан, Парламенту Республики Казахстан, Правительству Республики Казахстан, руководителям государственных органов, маслихатам и акимам областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) о реализации своих полномочий и достижении ожидаемых результатов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле.

      47. Органы государственного аудита и финансового контроля, государственные аудиторы инициируют и проводят востребованный государственный аудит и финансовый контроль, концентрируя свои усилия на зонах риска, и обеспечивают своевременность и качество документов.

      48. Органы государственного аудита и финансового контроля представляют пользователям и общественности информацию, соблюдая конфиденциальность аудиторских доказательств и другой информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных секретах, включая требования стандартов государственного аудита и финансового контроля.

      49. Органы государственного аудита и финансового контроля при привлечении организаций и лиц к осуществлению государственного аудита и финансового контроля обеспечивают соблюдение принципа подотчетности.

      50. Органы государственного аудита и финансового контроля используют эффективные методы управления подотчетностью, включая формирование отчетности об использовании бюджетных средств, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, связанных грантов, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства, проведение взаимных проверок равными по положению высшими органами финансового контроля, других видов независимой оценки их деятельности, а также поддержку обратной связи с пользователями информации.

8. Стандарт "Достоверность"

      51. Целью Стандарта "Достоверность" является обеспечение всех пользователей документов органов государственного аудита и финансового контроля достоверной информацией, содержащейся в них.

      52. Государственные аудиторы должны использовать достоверную информацию, которая основана на аудиторских доказательствах.

      53. При этом государственным аудиторам необходимо определить достоверность представляемой информации объектами государственного аудита и финансового контроля.

      54. Органы государственного аудита и финансового контроля обеспечивают достоверность информации, включаемой в документы, принимаемые ими по результатам государственного аудита.

9. Стандарт "Прозрачность"

      55. Целью Стандарта "Прозрачность" является обеспечение осуществления государственного аудита и финансового контроля открыто, обеспечивая прозрачность и доверие к своей деятельности со стороны пользователей документов, в том числе общественности, путем представления достоверной, четкой и релевантной информации о статусе, полномочиях, стратегии, деятельности и ее эффективности, а также финансовом управлении.

      56. Перечень и содержание раскрываемой информации и документов, в том числе представление документации по внешним запросам, определяются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о государственных секретах, включая требования стандартов государственного аудита и финансового контроля.

      57. Органы государственного аудита и финансового контроля при обеспечении прозрачности своей деятельности должны соблюдать требования по конфиденциальности, четко определяя дальнейшие процедуры по предоставлению доступа к информации и сведениям, составляющим государственные секреты, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

      58. Органы государственного аудита и финансового контроля, государственные аудиторы обеспечивают открытость и понятность аудиторских процедур, выполняемых на всех этапах государственного аудита и финансового контроля и используемой методологии.

      59. Информация о привлечении к проведению государственного аудита и финансового контроля организаций и физических лиц (специалистов и экспертов) должна быть включена в аудиторскую документацию и соответствующие документы органов государственного аудита и финансового контроля.

      60. Органы государственного аудита и финансового контроля в обязательном порядке информируют общественность о доступе к информации и результатах государственного аудита и финансового контроля.

      61. Органы государственного аудита и финансового контроля используют эффективные способы предоставления доступа пользователям к документам.

      62. Органы государственного аудита и финансового контроля, государственные аудиторы обеспечивают достоверность раскрываемой информации.

10. Стандарт "Гласность"

      63. Целью Стандарта "Гласность" являются обеспечение реализации демократических основ управления экономикой, повышение эффективности государственного аудита и финансового контроля и защита общества от коррупции и иных правонарушений.

      64. Органы государственного аудита и финансового контроля осуществляют свою деятельность открыто путем обязательной публикации результатов государственного аудита с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах.

      65. Для общественности Стандарт "Гласность" реализуется путем размещения документов и иных сведений о деятельности органов государственного аудита и финансового контроля в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах органов государственного аудита и финансового контроля, проведения пресс-конференций, брифингов и других публичных мероприятий.

      66. Стандарт "Гласность" осуществляется с учетом обеспечения соблюдения требований, указанных в разделе 9 настоящих Общих стандартов.

11. Стандарт "Конфиденциальность"

      67. Целью Стандарта "Конфиденциальность" является обеспечение сохранности и неразглашения сведений, относящихся к государственным секретам, служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайне, полученных при осуществлении государственного аудита и финансового контроля.

      68. Органы государственного аудита и финансового контроля, государственные аудиторы в установленных законодательством случаях обеспечивают сохранность информации, полученной при осуществлении государственного аудита и финансового контроля, и ограниченность доступа к ней.

      69. Запрашиваемая органами государственного аудита и финансового контроля, государственными аудиторами информация используется только для целей государственного аудита и финансового контроля.

      70. Государственные аудиторы не вправе получать прямую или косвенную личную выгоду от информации, полученной при осуществлении государственного аудита и финансового контроля.

      71. Государственные аудиторы не вправе разглашать информацию относительно каких-либо аспектов государственного аудита и финансового контроля.

      72. После принятия документов руководители органов государственного аудита и финансового контроля и (или) уполномоченные ими должностные лица могут предоставлять информацию, касающуюся итогов проведенного государственного аудита.

12. Стандарт "Взаимное признание результатов
государственного аудита"

      73. Целью Стандарта "Взаимное признание результатов государственного аудита" является признание органами государственного аудита и финансового контроля результатов государственного аудита, проведенного другими органами государственного аудита и финансового контроля, при условии соблюдения стандартов государственного аудита и финансового контроля.

      74. Взаимное признание результатов государственного аудита осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном аудите и финансовом контроле.

13. Стандарт "Управление"

      75. Целью стандарта "Управление" являются формирование работоспособной группы государственного аудита и финансового контроля, обеспечение организации и наблюдения за ее работой для достижения целей государственного аудита и финансового контроля, в том числе контроля вышестоящими должностными лицами органов государственного аудита и финансового контроля за проведением государственного аудита и финансового контроля государственными аудиторами объективно и в полном объеме.

      76. Государственные аудиторы осуществляют надлежащее управление своей деятельностью для обеспечения качества, экономичности, результативности и эффективности государственного аудита и финансового контроля.

      77. Обязанности между должностными лицами, ответственными за государственный аудит и его проведение, должны быть четко распределены.

      78. Государственным аудиторам следует обеспечивать свое постоянное профессиональное развитие в целях поддержания своих знаний и навыков на уровне, необходимом для управления группой государственного аудита и финансового контроля.

      79. Управлению подлежат все этапы проведения государственного аудита и финансового контроля, а также контроль качества.

      80. Деятельность аудиторской группы или отдельных государственных аудиторов на каждом этапе государственного аудита и финансового контроля осуществляется под систематическим контролем и наблюдением вышестоящих должностных лиц.

      81. Наблюдение осуществляется на всех этапах государственного аудита и финансового контроля, подготовки аудиторских отчетов по его результатам, а также в процессе реализации результатов государственного аудита.

      82. Степень наблюдения определяется в зависимости от сложности государственного аудита и финансового контроля, уровня квалификации и профессионализма группы государственного аудита и финансового контроля или отдельных государственных аудиторов органа государственного аудита и финансового контроля.

      83. Руководители органов государственного аудита и финансового контроля самостоятельно определяют формы и методы наблюдения.

      84. В обязательном порядке наблюдению подлежат содержание, методы осуществления государственного аудита и финансового контроля, полнота охвата программных вопросов, а также действия государственных аудиторов по выполнению программы государственного аудита.

      85. Наблюдение включает инструктирование, информирование о наиболее часто возникающих проблемах, контроль за проделанной работой, разрешение споров в случаях расхождения мнений в группе государственного аудита и финансового контроля, а также внесение изменений в план и программу государственного аудита.

14. Стандарт "Контроль качества"

      86. Целью Стандарта "Контроль качества" является обеспечение соответствия деятельности органов государственного аудита и финансового контроля, действий государственных аудиторов стандартам государственного аудита и финансового контроля.

      87. Руководители органов государственного аудита и финансового контроля обеспечивают организацию контроля качества путем постоянного проведения проверок документов на предмет соответствия стандартам государственного аудита и финансового контроля.

      88. Необходимость перепроверки результатов государственного аудита при несоответствии требованиям стандартов государственного аудита и финансового контроля с выездом на объект государственного аудита и финансового контроля определяется руководителем органа государственного аудита и финансового контроля.

      89. Сроки и продолжительность проведения контроля качества определяются с учетом обеспечения его оперативности и результативности.

      90. Контролю качества подлежат все этапы аудиторской, экспертно-аналитической деятельности органов государственного аудита и финансового контроля, вся деятельность государственных аудиторов, в том числе материалы (заключения), выданные по результатам государственного аудита, проведенного государственными аудиторами органов внутреннего государственного аудита и финансового контроля, привлеченными в качестве специалистов правоохранительными органами и судом.

      91. Контроль качества осуществляется государственными аудиторами, которые не принимали участие в данном государственном аудите и финансовом контроле.

      92. Осуществление контроля качества и процесса мониторинга возлагается на лиц, обладающих соответствующей квалификацией, профессиональными навыками, имеющих достаточный и надлежащий опыт и полномочия в органе государственного аудита и финансового контроля.