Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыруды жетілдіру жөнінде одан әрі жүргізілетін шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 1998 жылғы 18 қыркүйектегі N 4075.

      Мемлекеттік қызметшілерді даярлаудың, қайта даярлаудың тиімділігін арттыру мен олардың біліктілігін көтеру мақсатында және "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Конституциялық заң күші бар Жарлығының 33-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Ұлттық Жоғары Мемлекеттік Басқару Мектебі (бұдан әрі - ҰЖМБМ) мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Мемлекет қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру институтын қосу арқылы Қазақстан Республикасы Президентінің жанынан Мемлекеттік қызмет академиясы (бұдан әрі - Академия) құрылсын. U051583

      2. Академияны қаржыландыру республикалық бюджетте ҰЖМБМ мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру институтын қамтуға арнап көзделген қаржы есебінен жүзеге асырылады деп белгіленсін.

      3. Қазақстан Республикасының Үкіметі: P981156

      1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау және біліктілігін арттыру институтын ұйымдастыру жөнінде қажетті іс-шараларды жүргізсін;

      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің бұрын шығарылған актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтірсін;

      3) Осы Жарлықтан туындайтын өзге де қажетті шараларды қолдансын.

      4. ҰЖМБМ Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментімен бірлесіп осы Жарлықтан туындайтын қайта ұйымдастыру шараларын жүзеге асырсын.

      5. Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі бір ай мерзімде Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына мыналарды:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік қызмет академиясы туралы ереженің жобасын;

      2) Мемлекет Басшысының бұрын шығарылған актілерін осы Жарлыққа сәйкес келтіру жөніндегі ұсыныстарды енгізсін.

      6. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      7. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының

      Президенті

О дальнейших мерах по совершенствованию подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих

Указ Президента Республики Казахстан от 18 сентября 1998 г. N 4075.

      В целях повышения эффективности подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и в соответствии со статьей 33 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Конституционного закона, "О Президенте Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Образовать Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан (далее - Академия) путем слияния реорганизуемых Национальной Высшей Школы Государственного Управления при Президенте Республики Казахстан (далее - НВШГУ) и Института переподготовки и повышения квалификации государственных служащих при Правительстве Республики Казахстан. U051583

      2. Установить, что финансирование Академии осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание НВШГУ и Института переподготовки и повышения квалификации государственных служащих при Правительстве Республики Казахстан.

      3. Правительству Республики Казахстан: P981156

      1) провести необходимые мероприятия по реорганизации Института переподготовки и повышения квалификации государственных служащих при Правительстве Республики Казахстан;

      2) привести ранее изданные акты Правительства Республики Казахстан в соответствие с настоящим Указом;

      3) принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.

      4. НВШГУ совместно с Департаментом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан осуществить реорганизационные мероприятия, вытекающие из настоящего Указа.

      5. Администрации Президента Республики Казахстан в месячный срок внести на рассмотрение Президенту Республики Казахстан:

      1) проект Положения об Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан;

      2) предложения по приведению ранее изданных актов Главы государства в соответствие с настоящим Указом.

      6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      7. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

      Президент

      Республики Казахстан