Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 178 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық аккредитивтерімен операциялар жүргізу ережесіне өзгерісті бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Бақсармасының қаулысы 2001 жылғы 3 қыркүйек N 316 Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2001 жылғы 19 қазан тіркелді. Тіркеу N 1655. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 199 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 22.10.2014 № 199 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерін Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдеріне сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы
                               ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі N№178 V001150_ қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық аккредитивтерімен операциялар жүргізу ережесіне өзгеріс бекітілсін және Ережеге өзгеріс пен осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін күшіне енгізілсін
      2. Төлем жүйесі басқармасы (Мұсаев Р.Н.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25 сәуірдегі N 178 V001150_ қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық аккредитивтерімен операциялар жүргізу ережесіне өзгерісті Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны және Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық аккредитивтерімен операциялар жүргізу ережесіне өзгерісті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне және филиалдарына жіберсін.
      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдары осы қаулыны алған күннен бастап үш күндік мерзімде екінші деңгейдегі банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға жіберсін.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Е.Т. Жанкелдинге жүктелсін.
 

     Ұлттық Банк

      Төрағасы                                                                                               Қазақстан Республикасының                                             Ұлттық Банкі Басқармасының

                                             2001 жылғы 3 қыркүйектегі

                                             N 316 қаулысымен

                                             бекітілген 
 
           Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының

 

         2000 жылғы 25 сәуірдегі N 178 қаулысымен бекітілген

            Қазақстан Республикасы банктерінің құжаттамалық

        аккредитивтерімен операциялар жүргізу ережесіне өзгеріс


     Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 25

сәуірдегі N 178 


V001150_


  қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы

банктерінің құжаттамалық аккредитивтерімен операциялар жүргізу ережесіне

мынадай өзгеріс енгізілсін:

     1. 4-тармақтағы "кепілдік операцияларын жүргізуге" деген сөздер

"аккредитивті ашуға (ұсынуға) және растауға және олар бойынша

міндеттемелерді орындауға" деген сөздермен ауыстырылсын.


     Ұлттық Банк

      Төрағасы         Мамандар:

             Омарбекова А.Т.

             Қасымбеков Б.А.                                

Об утверждении изменения в Правила проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 178

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 сентября 2001 года N 316 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 октября 2001 г. за N 1655. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 199

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 199 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях приведения нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан в соответствие с законодательными актами Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемое изменение в V001150_ Правила проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 178, и ввести его и настоящее постановление в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      2. Управлению платежных систем (Мусаев Р.Н.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления и изменения в Правила проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 178;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и изменение в Правила проведения операций с документарными аккредитивами банками Республики Казахстан до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата и филиалов Национального Банка Республики Казахстан.
      3. Филиалам Национального Банка Республики Казахстан в трехдневный срок со дня получения довести настоящее постановление до сведения банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Жангельдина Е.Т.
 
        Председатель
        Национального Банка
 

                                                      Утверждено                                               постановлением Правления

                                                  Национального Банка

                                                  Республики Казахстан

                                             от 3 сентября 2001 года N 316 
 
                       Изменение в Правила проведения
                  операций с документарными аккредитивами
                 банками Республики Казахстан, утвержденные
                   постановлением Правления Национального
                        Банка Республики Казахстан
                       от 25 апреля 2000 года N 178
 
      В V001150_ Правила проведения операций с документарными аккредитивами

 

банками Республики Казахстан, утвержденные Постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан от 25 апреля 2000 года N 178

внести следующее изменение:

     1. В пункте 4 слова "осуществление гарантийных операций" заменить

словами "открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение

обязательств по нему".


     Председатель           


    (Специалисты: Пучкова О.Я.,

                  Мартина Н.А.)