Білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 12 маусымдағы N 289 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 8 шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5717 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 7 маусымдағы № 277 бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Білім және ғылым министрінің 07.06.2021 № 277 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 23) тармақшасын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама нысаны (бұдан әрі – Анықтама) бекітілсін.

      2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті (С.М. Өмірбаев) осы бұйрықты белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге ұсынсын.

      3. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау білім және ғылым вице-министрі К.Н. Шәмшидиноваға жүктелсін.

      Министр Ж. Түймебаев

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2009 жылғы 12 маусымдағы
№ 289 бұйрығымен
бекітілді
  нысан

Білім алуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтама

      Ескерту. Нысан жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.03.2020 № 112 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Қазақстан Республикасы Қазақстанның Елтаңбасы Анықтама

      ___________________________________________________________________ берілді.

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

      Ол 20___жылғы "___"___________ 20____ жылғы "___"_____________ дейін

      ________________________________________________________________________________

      (білім беру ұйымының атауы, орналасқан жері,

      ________________________________________________________________________________

      мамандығы, оқу түрі)

      ________________________________________________________________________________

      _________________________________________________________________________ оқыды.

      _______________________________________________________________ білім алған кезінде

      (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

      мынадай пәндерді (оқу пәндері) оқыды, сынақтар мен емтихандар тапсырды, төменде

      көрсетілген 1, 2-сәйкес:

      1 - орта білім;

      2 - техникалық және кәсіптік білім, орта білімнен кейінгі білім жылдық (қорытынды) бағалар

      алды.

      Білім беру ұйымының басшысы _________________________________________ __________

                                          (Т.А.Ә.)                               (қолы)

      М.О.

      Тіркеу нөмірі ________             Берілген күні 20____ ж. "____" ___________

  Орта білім алуды
аяқтамаған адамдарға
берілетін анықтамаға
1-қосымша

N р/с
 

Оқу пәндерінің атауы (оқу жоспары бойынша)

Сағаттар саны

Жылдық, (қорытынды) бағалар

Мемлекет аралық бақылаудың нәтижелері (9-сынып)

оқу жоспары бойынша

білім алушылар тыңдаған

1

2

3

4

5

6

      Анықтама беру үшін негіздеме _____________________________________

      (бұйрықтың нөмірі мен шыққан күні)

      Білім беру ұйымының басшысы _____________________________ ________
      (Т.А.Ә.) (қолы)
      М.О.
      Тіркеу нөмірі ________ Берілген күні 200__ ж. "___"__________

  Техникалық және кәсіптік білім,
орта білімнен кейінгі білім алуды
аяқтамаған азаматтарға берілетін
анықтамаға
2-қосымша

N р/с
 

Оқу пәндерінің атауы және оқу жоспары бойынша оқу жұмыс түрлері

Сағаттар саны

Оқу жетістіктерінің бағасы

оқу жоспары бойынша

білім алушылармен оқылғаны

сынақтар

емтихандар (бағаларды санмен және жазумен көрсету)

қорытынды (бағаларды санмен және жазумен көрсету)

1

2

3

4

5

6

7      ________________________________________________________ шығарылды

      (шығарылған себебі, бұйрықтың нөмірі және күні)

      Білім беру ұйымының басшысы ______________________________ ________
      (Тегі, аты, әкесінің аты) (қолы)
      М.О.
      Тіркеу нөмірі _______ Берілген күні 200__ ж. "___" ___________

  Жоғары білім, жоғары оқу
орнынан кейінгі білім алуды
аяқтамаған адамдарға
берілетін анықтамаға
3-қосымша

      Ескерту. 3-қосымша алып тасталды – ҚР Білім және ғылым министрінің 18.03.2020 № 112 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Об утверждении формы справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 июня 2009 года № 289. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 июля 2009 года № 5717. Утратил силу приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 июня 2021 года № 277.

      Сноска. Утратил силу приказом Министра образования и науки РК от 07.06.2021 № 277 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие приказа см. п. 3

      В целях реализации подпункта 23) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ :

      1. Утвердить прилагаемую форму справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование (далее - Справка).

      2. Департаменту высшего и послевузовского образования (Омирбаев С.М.) представить настоящий приказ в установленном порядке на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его официального опубликования.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Шамшидинову К.Н.

Министр

Ж. Туймебаев


  Утверждена
приказом Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 12 июня 2009 года № 289
  Форма

      Сноска. Форма - в редакции приказа Министра образования и науки РК от 18.03.2020 № 112 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

            Форма справки, выдаваемой лицам, не завершившим образование
                              Республика Казахстан
                              Герб Казахстана
                              Справка №

      Выдана гр. ______________________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
в том, что он (а) обучался (лась) с "___" ___________ 20___ г. по "___" ___________ 20___ г.
в ______________________________________________________________________________
(наименование организации образования, местонахождение,
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                        специальность, форма обучения)
За время обучения гр._____________________________________________________________
                              (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
изучил (а) следующие дисциплины (учебные предметы), сдал (а) зачеты и экзамены, получил
(а) годовые (итоговые) оценки в соответствии с нижеследующими приложениями 1, 2:
1 - основное среднее образование;
2 - техническое и профессиональное образование, послесреднее образование.
Руководитель организации образования
Ф.И.О. _________________________________________________________________________
                                    (подпись)
М.П.
Регистрационный номер ___________ Дата выдачи "___" __________ 200__ г.

  Приложение 1
к справке, выдаваемой лицам,
не завершившим основное
среднее образование

п/п

Наименование

учебных

предметов

(по учебному

плану)

Количество часов

Годовые,

(итоговые)

оценки

Результаты

промежуточного

государствен-

ного контроля

(9 кл.)

по учеб-

ному

плану

про-

слушаны

обуча-

ющимися


1

2

3

4

5

6      Основание для выдачи справки _________________________

      (номер и дата приказа)

      Руководитель организации образования

      Ф.И.О. _______________________________________________

      (подпись)

      М.П.

      Регистрационный номер ________ Дата выдачи "___" _______ 200__ г.

  Приложение 2
к справке, выдаваемой гражданам,
не завершившим техническое и
профессиональное, послесреднее образование

п/п

Наименование

дисциплин и

видов

учебной

работы по

учебному

плану

Объем учебного

времени (в часах)

Оценка учебных достижений

по

учебному

плану

изучено

обучаю-

щимся

зачеты

экзамены

(указать

оценки

цифрой и

прописью)

итоговая

(указать

оценки

цифрой и

прописью)

1

2

3

4

5

6

7

      Отчислен (а) ________________________________________________

      (причина отчисления, номер и дата приказа)

      Руководитель организации образования

      Ф.И.О. _________________ _____________

      (подпись)

      М.П.

      Регистрационный номер _________ Дата выдачи "___" _______ 200__ г.

  Приложение 3
к справке, выдаваемой лицам,
не завершившим высшее и
послевузовское образование

      Сноска. Приложение 3 исключено приказом Министра образования и науки РК от 18.03.2020 № 112 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).