Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына банк клиентінің банк шоты нөмірінің және банктік сәйкестендіру кодының жаңа құрылымына көшу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2009 жылғы 25 қыркүйектегі N 91 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 11 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5852 болып енгізілді

      Қолданушылардың назарына!!!
      Қаулының қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз.

      Қазақстан Республикасының төлем жүйелерінің банк клиентінің халықаралық стандарттарға негізделген банк шоты нөмірінің және банктік сәйкестендіру кодының жаңа құрылымын пайдалануға тиімді көшуді қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір қаулыларына банк клиентінің банк шоты нөмірінің және банктік сәйкестендіру кодының жаңа құрылымына көшу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін.
      2. Осы қаулы осы қаулыға қосымшаның 2010 жылғы 7 маусымнан бастап қолданысқа енгізілетін 1 және 2-тармақтарын қоспағанда, 2009 жылғы 2 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануы тиіс.
      3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төлем жүйелері департаменті (Мұсаев Р.Н.):
      1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментімен  (Сизова С.И.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеу шараларын қабылдасын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына және өкілдігіне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігіне, банктерге, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне жіберсін.
      4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Ұйымдастыру жұмысы, сыртқы және қоғамдық байланыстар департаменті (Терентьев А.Л.) Төлем жүйелері департаментінен жариялауға өтінімді алғаннан кейін үш күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға шаралар қабылдасын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Б.А. Әлжановқа жүктелсін.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                           Г. Марченко

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2009 жылғы 25 қыркүйектегі
N 91 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін қаулыларының тізбесі

      1. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 03.02.2014 № 14 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      2. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының 2012.02.24 № 42 (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      3. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 31.08.2016 № 207 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      4. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасында корреспонденттік қатынастар орнату ережелерін бекіту туралы" 1999 жылғы 28 наурыздағы N 37 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 24 қазандағы N 84 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 5379 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      жетінші абзацта "." деген тыныс белгісі ";" деген тыныс белгісімен ауыстырылсын;
      1-тармақтың он алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Банктердің корреспонденттік шоттарын жүргізетін бөлімше корреспонденттік шот ашылғаннан кейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей тиісті салық қызметі органдарына хабарларды кепілдікпен жеткізуді қамтамасыз ететін электрондық байланыс арналары арқылы сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып корреспонденттік шоттың ашылғаны туралы хабарлайды.
      Техникалық проблемалардың туындауына байланысты осындай электрондық байланыс арналары арқылы корреспонденттік шоттың ашылғаны туралы хабарлауға мүмкін болмаған кезде хабарлама қағазға басылып салық төлеуші орналасқан (тұратын) жер бойынша салық органына үш жұмыс күні ішінде жіберіледі.";
      2 және 4-тармақтарда "2009 жылғы 2 қарашадан бастап" деген сөздер және цифрлар "2010 жылғы 7 маусымнан бастап" деген сөздермен және цифрлармен ауыстырылсын;
      3-тармақтың 1) тармақшасында екінші және үшінші абзацтарында "2009 жылғы 2 қарашаға" деген сөздер және цифрлар "2010 жылғы 7 маусымға" деген сөздермен және цифрлармен ауыстырылсын.

О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам перехода на новую структуру номера банковского счета клиента банка и банковского идентификационного кода

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 сентября 2009 года № 91. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 ноября 2009 года № 5852

      В целях обеспечения эффективного перехода платежных систем Республики Казахстан на использование новой структуры номера банковского счета клиента банка и банковского идентификационного кода, основанных на международных стандартах, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести изменения и дополнения в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам перехода на новую структуру номера банковского счета клиента банка и банковского идентификационного кода согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со 2 ноября 2009 года, за исключением пунктов 1 и 2 приложения к настоящему постановлению, которые вводятся в действие с 7 июня 2010 года, и подлежит официальному опубликованию.
      3. Департаменту платежных систем Национального Банка Республики Казахстан (Мусаев Р.Н.):
      1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан (Сизова С.И.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов и представительства Национального Банка Республики Казахстан, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Министерства финансов Республики Казахстан.
      4. Департаменту организационной работы, внешних и общественных связей Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения от Департамента платежных систем заявки на опубликование принять меры к официальному опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Альжанова Б.А.

      Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко

Приложение         
к постановлению Правления  
Национального Банка   
Республики Казахстан   
от 25 сентября 2009 года № 91

Перечень постановлений Правления Национального Банка
Республики Казахстан, в которые вносятся изменения и дополнения

      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 42 (вводится в действие с 01.07.2012).
      3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 207 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      4. В постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 октября 2008 года № 84 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 "Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5379), внести следующие изменения и дополнения:
      в абзаце седьмом пункта 1 знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
      абзац шестнадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:
      "Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия корреспондентского счета подразделение, ведущее корреспондентские счета банков, уведомляет соответствующие органы налоговой службы посредством электронных каналов связи, обеспечивающих гарантированную доставку сообщений, об открытии корреспондентского счета, с указанием идентификационного номера.
      При невозможности уведомления об открытии корреспондентского счета посредством таких электронных каналов связи из-за технических проблем уведомление направляется на бумажном носителе в налоговый орган по месту нахождения (жительства) налогоплательщика в течение трех рабочих дней.";";
      в пунктах 2 и 4 слова и цифры "со 2 ноября 2009 года" заменить словами и цифрами "с 7 июня 2010 года";
      в абзацах втором и третьем подпункта 1) пункта 3 слова и цифры "2 ноября 2009 года" заменить словами и цифрами "7 июня 2010 года".