"Мемлекеттік қызметшілердің қызмет тізімі үлгісін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 29 сәуірдегі N 02-01-02/59 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2010 жылғы 2 наурыздағы N 02-01-02/33 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 17 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6132 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2016 жылғы 11 ақпандағы № 31 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Мемлекеттік қызмет істері министрінің 11.02.2016 № 31 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 10 наурыздағы  № 357 Жарлығымен бекітілген Мемлекеттік қызмет өткеру тәртібі туралы ереженің 17-тармағына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Мемлекеттік қызметшілердің қызмет тізімі үлгісін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2003 жылғы 29 сәуірдегі № 02-01-02/59 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2290 тіркелген, 2003 жылғы 23 мамырда № 123-124 «Егемен Қазақстан» жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      жоғарыда аталған бұйрыққа қосымша осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес редакцияда мазмұндалсын.
      2. Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                        Қ. Нұрпейісов

Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттiк қызмет iстерi
агенттiгi Төрағасының 
2010 жылғы 2 наурыздағы
№ 02-01-02/33 бұйрығына
қосымша        

Қазақстан Республикасы
Мемлекеттiк қызмет iстерi
агенттiгi Төрағасының 
2003 жылғы 29 сәуірдегі
№ 02-01-02/59 бұйрығына
қосымша        

үлгі

ҚЫЗМЕТТІК ТІЗІМ
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

                                                         _________
                                                        |         |
                                                        |   фото  |
       ____________________________________________     |         |
               (тегі, аты, әкесінің аты,                |   3х4   |
                 фамилия, имя, отчество)                |         |
                                                        |_________|
      _____________________________________________
              (жұмыс орны, кызметі, санаты
           место работы, должность, категория)

Туған кезі (күні, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)


Туған жері/
Место рождения


Ұлты/ Национальность


Білімі/ образование


Оқу орнын бітірген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения


Мамандығы бойынша біліктілігі/
Квалификация по специальности


Шетел тілдерін және ТМД халықтарының тілдерін бiлуі/
Владение иностранными языками и языками народов СНГ


Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы/
Ученая степень, ученое звание


Мемлекеттік наградалары, құрметті атақтары/
Государственные награды, почетные звания


Дипломатиялық дәрежесі/
Дипломатический ранг


Әскери, арнайы атақтары, сыныптық шені/
Воинское, специальное звание, классный чин


Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін
тәртіптік жазалар берілгені туралы мәлімет/
Сведения о дисциплинарных взысканиях за совершение коррупционного правонарушения


Арнайы тексеру нәтижелері/ Результаты специальной проверки


Аттестацияның күні
және нәтижелері/
Дата и результаты аттестации


Мемлекеттік
қызметшінің ант берген күні/
Дата принесения присяги государственным служащим


ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Датасы/
Дата

Қызметi, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/ приема

босатылған/ увольнения
Кадр қызметінің басшысы: ___________________________________________
                           (тегi, аты, әкесінің аты/ фамилия, имя, отчество)
Руководитель кадровой службы:

Қолы ______________          Датасы «_____» _____________ ж./г.
Подпись ___________          Дата

      М.О.
      М.П.

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 29 апреля 2003 года № 02-01-02/59 "Об утверждении формы послужного списка государственного служащего"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 2 марта 2010 года № 02-01-02/33. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 марта 2010 года № 6132. Утратил силу приказом Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 11 февраля 2016 года № 31

      Сноска. Утратил силу приказом Министра по делам государственной службы РК от 11.02.2016 № 31 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 17 Положения о порядке прохождения государственной службы, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 10 марта 2000 года № 357, ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 29 апреля 2003 года № 02-01-02/59 "Об утверждении формы послужного списка государственного служащего" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2290, опубликованный в газете "Казахстанская правда" от 23 мая 2003 года № 150-151) следующее изменение:
      приложение к вышеназванному приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
      2. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель                               К. Нурпеисов

Приложение                         
к приказу Председателя Агентства   
Республики Казахстан по делам      
государственной службы             
от 2 марта 2010 года № 02-01-02/33 

Приложение                         
к приказу Председателя Агентства   
Республики Казахстан по делам      
государственной службы             
от 29 апреля 2003 года № 02-01-02/59

форма

                          ҚЫЗМЕТТІК ТІЗІМ
                          ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

                                                       __________
                                                      |          |
               ___________________________________    |   Фото   |
                    (тегi, аты, әкесінің аты,         |   3x4    |
                     фамилия, имя, отчество)          |          |
                 _________________________________    |          |
                   (жұмыс орны, қызметi, санаты       |          |
                место работы, должность, категория)   |__________|

Туған кезі (күні,
айы, жылы)/
Дата рождения
(число, месяц, год)


Туған жері/
Место рождения


Ұлты/
Национальность


Білімі/
образование


Оқу орнын бітірген
жылы және оның
атауы/
Год окончания и
наименование
учебного заведения


Мамандағы бойынша
біліктілігі/
Квалификация по
специальности


Шетел тілдерін және
ТМД халықтарының
тілдерін бiлуі/
Владение иностранными
языками и языками
народов СНГ


Ғылыми дәрежесі,
ғылыми атағы/
Ученая степень,
ученое звание


Мемлекеттік
наградалары, құрметті
атақтары/
Государственные
награды, почетные
звания


Дипломатиялық
дәрежесі/
Дипломатический ранг


Әскери, арнайы
атақтары,
сыныптық шені/
Воинское,
специальное
звание, классный
чин


Сыбайлас жемқорлық
құқық бұзушылық
жасағаны үшін
тәртіптік жазалар
берілгені туралы
мәлімет/
Сведения о
дисциплинарных
взысканиях за
совершение
коррупционного
правонарушения


Арнайы тексеру
нәтижелері/
Результаты
специальной
проверки


Аттестацияның күні
және нәтижелері/
Дата и результаты
аттестации


Мемлекеттік
қызметшінің ант
берген күні/
Дата принесения
присяги
государственным
служащим


ЕҢБЕК ЖОЛЫ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Датасы/
Дата

Қызметi, жұмыс орны, ұйымның орналасқан
жерi/
Должность, место работы, местонахождение
организации

қабылданған/
приема

босатылған/
увольненияКадр қызметінің басшысы:      _______________________________________
Руководитель кадровой службы: (тегi, аты, әкесінің аты/ фамилия, имя, отчество)

Қолы   __________________     Датасы "_____" __________________ ж./г.
Подпись                       Дата

М.О.
М.П.