Бұланды аудандық мәслихатының 2005 жылғы 21 желтоқсандағы № 3С-24/2 "Бір жолғы талондардың құнын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 2010 жылғы 27 шілдедегі № 4С-28/3 шешімі. Ақмола облысы Бұланды ауданының Әділет басқармасында 2010 жылғы 17 тамыздағы № 1-7-121 тіркелді. Күші жойылды - Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 5С-12/11 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 20.12.2012 № 5С-12/11 шешімімен.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Заңының 36 бабының 6 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес Бұланды аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Бұланды аудандық мәслихатының «Бір жолғы талондардың құнын бекіту туралы» 2005 жылғы 21 желтоқсандағы № 3С-24/2 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 1-7-18 тіркелген, 2006 жылғы 13 қаңтардағы «Вести Бұланды жаршысы» газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      атауы келесі редакцияда жазылсын:
      «Бұланды ауданы бойынша бір жолғы талондардың құнын белгілеу туралы»;
      1 тармақтағы «бекітілсін» деген сөз «белгіленсін» деген сөзбен ауыстырылсын;
      осы шешімнің 2 қосымшасындағы 2, 4-тармақтары алынып тасталсын.
      2. Осы шешім Бұланды ауданының әділет басқармасында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Кезекті 28-сессияның
      төрағасы                                   А.Альберг

      Аудандық мәслихаттың
      хатшысы                                    П.Веселов

      КЕЛІСІЛДІ

      Бұланды ауданының әкімі                    Е.Нұғыманов

      «Бұланды ауданы бойынша
      салық басқармасы» мемлекеттік
      мекемесі бастығының
      міндетін атқарушы                          С.Қоңқақов

О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 21 декабря 2005 года № 3С-24/2 "Об утверждении размеров стоимости разовых талонов"

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 27 июля 2010 года № 4С-28/3. Зарегистрировано Управлением юстиции Буландынского района Акмолинской области 17 августа 2010 года № 1-7-121. Утратило силу решением Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 20 декабря 2012 года № 5С-12/11

      Сноска. Утратило силу решением Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 20.12.2012 № 5С-12/11.

      В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», статьей 6 Закона Республики Казахстана от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Буландынского районного маслихата «Об утверждении размеров стоимости разовых талонов» от 21 декабря 2005 года № ЗС-24/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 1-7-18, опубликовано 13 января 2006 года в газете «Вести Бұланды жаршысы») следующие изменения:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Об установлении стоимости разовых талонов по Буландынскому району»;
      в пункте 1 слово «Утвердить» заменить словом «Установить»;
      в приложении 2 к указанному решению пункты 2, 4 исключить.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Управлении юстиции Буландынского района и вводится в действие со дня официального опубликования.

      Председатель 28 очередной
      сессии                                     А.Альберг

      Секретарь районного маслихата              П.Веселов

      «СОГЛАСОВАНО»

      Аким Буландынского района                  Е.Нугманов

      Исполняющий обязаности начальника
      государственного учреждения
      «Налоговое управление
      по Буландынскому району»                   С.Конкаков