Банктердің еншілес ұйымдарға күмәнді және үмітсіз активтер деп танылған кредиттер (қарыздар) бойынша талап ету құқықтарын иемденуге берген активтерін күмәнділер және үмітсіздер санатына жатқызу, сондай-ақ бас банктердің еншілес ұйымдарға берген активтеріне қарсы провизияларды (резервтерді) қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 96 Қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2012 жылы 7 мамырда № 7623 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 26 ақпандағы № 41 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.02.2018 № 41 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне банк қызметін және қаржы ұйымдарын тәуекелдерді азайту тұрғысынан реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2011 жылғы 28 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Банктердің еншілес ұйымдарға күмәнді және үмітсіз активтер деп танылған кредиттер (қарыздар) бойынша талап ету құқықтарын иемденуге берген активтерін күмәнділер және үмітсіздер санатына жатқызу, сондай-ақ бас банктердің еншілес ұйымдарға берген активтеріне қарсы провизияларды (резервтерді) қалыптастыру қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк

Г. Марченко

Төрағасы      "Келісілді"

      Қазақстан Республикасы

      Қаржы министрлігі

      Министр Б. Жәмішев

      2012 жылғы 9 сәуір

  Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 ақпандағы
№ 96 қаулысымен
бекітілді

Банктердің еншілес ұйымдарға күмәнді және үмітсіз активтер
деп танылған кредиттер (қарыздар) бойынша талап ету
құқықтарын иемденуге берген активтерін күмәнділер және
үмітсіздер санатына жатқызу, сондай-ақ бас банктердің
еншілес ұйымдарға берген активтеріне қарсы провизияларды
(резервтерді) қалыптастыру қағидалары

      Банктердің еншілес ұйымдарға күмәнді және үмітсіз активтер деп танылған кредиттер (қарыздар) бойынша талап ету құқықтарын иемденуге берген активтерін күмәнділер және үмітсіздер санатына жатқызу, сондай-ақ бас банктердің еншілес ұйымдарға берген активтеріне қарсы провизияларды (резервтерді) қалыптастыру қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) 2008 жылғы 10 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасының кодексіне сәйкес әзірленді және банктердің еншілес ұйымдарға күмәнді және үмітсіз активтер деп танылған кредиттер (қарыздар) бойынша талап ету құқықтарын иемденуге берген активтерін күмәнділер және үмітсіздер санатына жатқызу, сондай-ақ бас банктердің еншілес ұйымдарға берген активтеріне қарсы провизияларды (резервтерді) қалыптастыру тәртібін белгілейді.

      1. Бас банк бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иемденетін еншілес ұйымға кредиттер (қарыздар), сондай-ақ күмәнді және үмітсіз кредиттер (қарыздар) бойынша талап ету құқықтарын иемденуге активтерді, сондай-ақ басқа да активтерді береді.

      2. Қағидалардың мақсаттары үшін күмәнді және үмітсіз кредиттер (қарыздар) деп бас банк берген резервтерінің мөлшері негізгі борыш сомасынан 5 (бес) пайыздан кем емес деңгейде қалыптастырылған кредиттер (қарыздар), танылады.

      Басқа активтер деп кепіл ретінде қабылданған және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін бас банктің немесе еншілес ұйымның меншігіне өткен активтер танылады.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыcымен.

      3. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге рұқсатын алғанға дейін күмәнді және үмітсіз активтерді басқару қызметін жүзеге асыратын (жүзеге асырған) еншілес ұйымына (еншілес ұйымдарға) берілген кредиттерге (қарыздарға), бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымына берілген кредиттерге (қарыздарға), сондай-ақ бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымына бас банк берген активтерге қарсы резервтерді қалыптастыру халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес келетін бас банктің ішкі кредиттік саясатына сәйкес есептеледі.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 25.02.2013 № 74 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыcымен.

      4. Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымы қызметінің мерзімі "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-2-бабының 5-тармағында көзделген күмәнді және үмітсіз активтерді4 сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарында айқындалады және ол бір жылдан кем болмауы тиіс.

Об утверждении Правил отнесения активов, предоставленных банками дочерним организациям на приобретение прав требований по кредитам (займам), признанным сомнительными и безнадежными активами, к категории сомнительных и безнадежных, а также формирования провизии (резервов) против активов, представленных родительскими банками дочерним организациям

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 96. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 мая 2012 года № 7623. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 41.

      Сноска. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 26.02.2018 № 41 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила отнесения активов, предоставленных банками дочерним организациям на приобретение прав требований по кредитам (займам), признанным сомнительными и безнадежными активами, к категории сомнительных и безнадежных, а также формирования провизии (резервов) против активов, представленных родительскими банками дочерним организациям.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель

Г. Марченко


      "СОГЛАСОВАНО"

      Министерство финансов

      Республики Казахстан

      Министр Б. Жамишев

      9 апреля 2012 года

  Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 96

Правила
отнесения активов, предоставленных банками дочерним
организациям на приобретение прав требований
по кредитам (займам), признанным сомнительными и безнадежными
активами, к категории сомнительных и безнадежных,
а также формирования провизии (резервов) против активов,
представленных родительскими банками дочерним организациям

      Правила отнесения активов, предоставленных банками дочерним организациям на приобретение прав требований по кредитам (займам), признанным сомнительными и безнадежными активами, к категории сомнительных и безнадежных, а также формирования провизии (резервов) против активов, представленных родительскими банками дочерним организациям (далее - Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и устанавливают порядок отнесения активов, предоставленных банками дочерним организациям на приобретение прав требований по кредитам (займам), признанным сомнительными или безнадежными активами, к категории сомнительных и безнадежных, а также формирования провизии (резервов) против активов, представленных родительскими банками дочерним организациям.

      1. Родительский банк предоставляет дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, кредиты (займы), а также активы на приобретение прав требований по сомнительным и безнадежным кредитам (займам), а также другие активы.

      2. Для целей Правил под сомнительными и безнадежными кредитами (займами) признаются кредиты (займы), выданные родительским банком размер резервов по которым сформирован на уровне не менее 5 (пяти) процентов от суммы непогашенного основного долга.

      Под другими активами признаются активы, принятые в качестве залога и перешедшие в собственность родительского банка или дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2013 № 74 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Формирование резервов против кредитов (займов), выданных дочерней организации (дочерним организациям), осуществляющей (осуществляющим) деятельность по управлению сомнительными и безнадежными активами, до получения разрешения государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на создание или приобретение дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, кредитов (займов), выданных дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, а также активов, предоставленных родительским банком дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, рассчитывается в соответствии с внутренней кредитной политикой родительского банка, соответствующей международным стандартам финансовой отчетности.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2013 № 74 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. Срок деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка определяется в плане мероприятий по улучшению качества сомнительных и безнадежных активов, предусмотренном пунктом 5 статьи 11-2 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и составляет не менее одного года.