Мәслихаттың 2010 жылғы 9 шілдедегі № 313 "Тұрғын үй көмегін көрсету қағидасы туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 2012 жылғы 28 наурыздағы № 30 шешімі. Қостанай облысы Қостанай қаласының Әділет басқармасында 2012 жылғы 12 сәуірде № 9-1-187 тіркелді. Күші жойылды - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 2015 жылғы 9 ақпандағы № 291 шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Қостанай облысы Қостанай қаласы мәслихатының 09.02.2015 № 291 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабына, "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі Заңының 97-бабына және "Тұрғын үй көмегін көрсету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2314 Қаулысына сәйкес, Қостанай қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. "Тұрғын үй көмегін көрсету қағидасы туралы" мәслихаттың 2010 жылғы 9 шілдедегі № 313 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 9-1-152, 2011 жылғы 24 тамыздағы және 2011 жылғы 26 тамыздағы "Қостанай" газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген шешімімен бекітілген, Тұрғын үй көмегін көрсету қағидасында:
      1-тармақтың екінші, үшінші абзацтары жаңа редакцияда жазылсын:
      "жекешелендірілген тұрғын үй-жайларда (пәтерлерде) тұратын немесе мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үй-жайларды (пәтерлерді) жалдаушылар (қосымша жалдаушылар) болып табылатын отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстауға арналған шығыстарға;
      тұрғын үйдің меншік иелерінің немесе жалдаушылары (қосымша жалдаушылары) болып табылатын, отбасыларға (азаматтарға) коммуналдық қызметтерді тұтынуға;";
      2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "2. Тұрғын үй көмегін тағайындау үшін азамат (отбасы) (бұдан әрі - өтініш беруші) тұрғын үй көмегін тағайындауды жүзеге асыратын уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) немесе баламалы негізде халыққа қызмет көрсету орталығына (бұдан әрі - орталық) өтінішпен өтініш жасайды және "Тұрғын үй көмегін көрсету ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2314 Қаулысының 4-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынады.";
      3-тармақ жойылсын;
      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "4. Уәкілетті орган тұрғын үй көмегін тағайындау үшін қажетті құжаттарды беру сәтінен бастап күнтізбелік он күн ішінде өтініш берушіні тұрғын үй көмегін тағайындау туралы хабарлайды немесе өтініш берушіге бір данасы берілетін тағайындаудан бас тарту туралы дәлелді жауап береді.";
      1213-тармақтары жаңа редакцияда жазылсын:
      "12. Тұрғын үй көмегі телекоммуникация желісіне қосылған телефон үшін абоненттік төлемақының, жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйді пайдаланғаны үшін жалға алу ақысының ұлғаюы бөлігінде тұрғын үйді (тұрғын ғимаратты) күтіп-ұстауға арналған шығыстарға, коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтерін тұтынуға нормалар шегінде ақы төлеу сомасы мен отбасының (азаматтардың) осы мақсаттарға жұмсаған, шығыстарының шекті жол берілетін деңгейінің арасындағы айырма ретінде айқындалады.
      13. Уәкілетті органмен отбасының (азаматтың) жиынтық табысы қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіппен тұрғын үй көмегін тағайындау үшін өтініш жасаған тоқсанның алдындағы тоқсанына есептеледі.";
      15-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      "15. Белгiленген нормалар шегiндегi шектi жол берiлетiн отбасының (азаматының) шығыстар үлесi жиынтық табыстың он пайызы мөлшерiнде белгiленедi.".
      2. Осы шешім алғаш ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы,
      № 13 сайлау округі
      бойынша депутаты                           С. Есмұратов

      Қостанай қалалық
      мәслихатының хатшысы                       Н. Халықов

      КЕЛІСІЛДІ:

      "Қостанай қаласы әкімдігінің
      жұмыспен қамту және әлеуметтік
      бағдарламалары бөлімі"
      мемлекеттік мекемесі
      бастығының орынбасары
      _________________ Ғ. Абзулинов

      "Қостанай қаласы әкімдігінің
      қаржы бөлімі" мемлекеттік
      мекемесінің бастығы
      _____________ Р. Айтқожинова

      "Қостанай қаласы әкімдігінің
      экономика және бюджеттік
      жоспарлау бөлімі" мемлекеттік
      мекемесінің бастығы
      __________________ Н. Дорошок

О внесении изменений в решение маслихата от 9 июля 2010 года № 313 "О правилах оказания жилищной помощи"

Решение маслихата города Костаная Костанайской области от 28 марта 2012 года № 30. Зарегистрировано Управлением юстиции города Костаная Костанайской области 12 апреля 2012 года № 9-1-187. Утратило силу решением маслихата города Костаная Костанайской области от 9 февраля 2015 года № 291

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Костаная Костанайской области от 09.02.2015 № 291 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьей 97 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2314 "Об утверждении Правил предоставления жилищной помощи", Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата "О правилах оказания жилищной помощи" от 9 июля 2010 года № 313 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-1-152, опубликованное 24 августа 2011 года и 26 августа 2011 года в газете "Костанай") следующие изменения:
      в Правилах оказания жилищной помощи, утвержденных указанным решением:
      абзацы второй, третий пункта 1 изложить в новой редакции:
      "расходов на содержание жилого дома (жилого здания) семьям (гражданам), проживающим в приватизированных жилых помещениях (квартирах) или являющимся нанимателями (поднанимателями) жилых помещений (квартир) в государственном жилищном фонде;
      потребления коммунальных услуг семьям (гражданам), являющимся собственниками или нанимателями (поднанимателями) жилища;";
      пункт 2 изложить в новой редакции:
      "2. Для назначения жилищной помощи гражданин (семья) (далее – заявитель) обращается в уполномоченный орган, осуществляющий назначение жилищной помощи (далее - уполномоченный орган), либо центр обслуживания населения на альтернативной основе (далее – центр) с заявлением и представляет документы, указанные в пункте 4 Правил предоставления жилищной помощи, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2314.";
      пункт 3 исключить;
      пункт 4 изложить в новой редакции:
      "4. Уполномоченный орган в течение десяти календарных дней с момента предоставления необходимых для назначения жилищной помощи документов уведомляет заявителя о назначении жилищной помощи, либо дает мотивированный ответ об отказе в назначении жилищной помощи, один экземпляр которого передается заявителю.";
      пункты 1213 изложить в новой редакции:
      "12. Жилищная помощь определяется, как разница между суммой оплаты расходов на содержание жилого дома (жилого здания), потребления коммунальных услуг и услуг связи в части увеличения абонентской платы за телефон, подключенный к сети телекоммуникаций, арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, в пределах норм и предельно-допустимого уровня расходов семьи (граждан) на эти цели.
      13. Совокупный доход семьи (гражданина) исчисляется уполномоченным органом за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением жилищной помощи, в порядке, определяемом действующим законодательством.";
      пункт 15 изложить в новой редакции:
      "15. Доля предельно допустимых расходов семьи (гражданина) в пределах установленных норм устанавливается в размере десяти процентов от совокупного дохода.".
      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии,
      депутат по избирательному
      округу № 13                                С. Исмуратов

      Секретарь
      Костанайского
      городского маслихата                       Н. Халыков

      СОГЛАСОВАНО:

      Начальник государственного
      учреждения "Отдел занятости
      и социальных программ
      акимата города Костаная"
      ______________ Г. Абзулинов

      Начальник государственного
      учреждения "Отдел финансов
      акимата города Костаная"
      ___________ Р. Айткужинова

      Начальник государственного
      учреждения "Отдел экономики
      и бюджетного планирования
      акимата города Костаная"
      ________________ Н. Дорошок